Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ramazanoğulları Beyliği
#1
Ramazanoğulları Beyliği
Dulkadıro ulları gibi en son teşekkül eden ve eski Kilikya Ermeni krallı ının toprakları üzerinde yerleşen bir Türkmen beyli i de Ramazano ulları'dır. O uzlar'ın Yüre ir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından kurulan bu devlet, 1383'e kadar Elbistan'ı, sonra orasını Dulkadırlılar'a bırakarak Adana'yı merkez ittihaz eylemiştir. 1352'den 1608'e kadar 256 yıl devam etmekle beraber, son 92 yılda hanedan, Osmanlı valileri şekline geçmiştir. Bununla beraber, Anadolu Türkmen hanedanlarının en devamlılarından biri olmuştur. 1516'ya kadar sıkı şekilde Memlûklar'a tabî iken, bu tarihte Osmanlılar'a tabî olmuş, hattâ Osmanlılar'ın alelade bir sancak beyi durumuna düşmüştür. Bu hanedandan da mühim Osmanlı devlet adamları yetişmiştir.

Türkmen Beyli i tevcih edilen Ramazan'ın o lu I. ıbrâhîm Bey, Memlûklular ile yapılan mücadelede Dulkadıro ulları ile Karamano ullarına yardım etmişti. Karamano ulları ile ittifak yaptı ı ileri sürülerek üzerine kuvvet gönderilmiş ve öldürülmüştür. Yerine geçen şihâbeddîn Ahmed bazen Memlûklulara itaat ederek onlara yardımda bulunmuş, bazen da muhalefete geçmiştir.

1415'de, yedi aylık bir kuşatmadan sonra Tarsus'u Karamano ullarının elinden aldı. Ayrıca Sis ve Ayas şehirlerine de hâkim olmuştu. Onun ölümünden sonra o ulları arasında taht mücadeleleri başladı. Bunlardan II. ıbrâhîm, beyli in idaresine hâkim olmayı başardı. Karamano ulları ile birleşerek Memlûkluların eline geçmiş bulunan Tarsus'u kuşattılar. Bu hareket üzerine Memlûk Sultanı tarafından azledilerek yerine kardeşi ızzeddîn Hamza Bey tayîn edildi (1418 ).Daha sonra Ramazano ulları beyli i Mehmed Bey'e verildi. Mehmed Bey'in zamanından itibaren Ramazano ulları beyli i eski önemini kaybetmiştir.

Ramazano ullarından Mahmûd Bey, I. Selim ile Mısır seferine iştirak etmiş ve Ridaniye savaşında ölmüştür (1517). Bu tarihlerde Ramazano ullarının artık Osmanlıların himayesine girdi i anlaşılıyor. Mahmûd Bey'in ölümünden sonra Ramazano ulları Beyli i Pîrî Bey'e tevcih edildi (1517-1568 ). O idaresi altındaki topraklarda çıkan isyanları süratle bastırmış, bir ara yurdunu bırakarak komşu eyaletlerde beylerbeylik yapmıştı. Daha sonra Kanunî Sultan Süleymân tarafından beyli e iadesi ricasının kabûl edilmesi üzerine beyli in başına dönmüştü. Son emîr Pîr Mansûr'un beylikten çekilmesi ile Adana do rudan do ruya bir Osmanlı vilayeti haline geldi (1608 ).

Başlıca Ramazano ulları Beyleri

Ramazan Bey'in yerine sırasıyla iki o lu Sârimeddin ıbrahim Bey ile şihâbeddin Ahmed Bey geçmiştir. Di er o lu Kara Mehmed Bey, 1383'te ölmüştür. ıbrahim Bey, Adana'yı almış, merkez yapmış ve aynı yıl ölmüştür. 2 o ul bırakmıştır. Ahmed Bey, 1410'da Kahire'yi ziyaret etmiştir. Yerine sırasıyla o ulları Sârimeddin II. ıbrahim, ızzeddin Hamza ve I. Mehmed Beyler geçmiştir (Mehmed Bey'in, Ahmed Bey'in o lu oldu u kat'î de ildir). Di er bir o lunun da Ali Bey oldu u sanılmaktadır. Kızı, Memlûk sultanı Ferec'in başhatunu idi. II. ıbrahim, Karamano lu Mehmed Bey'in damadı idi. 1415-1417'de Tarsus beyi olmuş, 1418-1426'da yalnız Adana şehrini elinde bulundurmuş, asıl beylik kardeşi Hamza Bey'e geçmiştir. 15 aralık 1427'de Kahire'de öldürülmüştür. Kardeşi Hamza Bey de, I. ve II. ibrahim Beyler gibi öldürülerek ölmüştür.

I. Mehmed Bey'in yerine o lu oldu u sanılan Eylük Bey, onun öldürülmesinden sonra onun o lu oldu u sanılan Dündar Bey geçmişlerdir. Mehmed Bey'in di er o lu ıbrahim Bey'in o lu Ömer Bey, Dündar Bey'e halef olmuştur. 1485'te Osmanlılar'a esir düşen Ömer Bey, istanbul'da ölmüştür. Yerine 1480'de Halep'te öldürülen kardeşi Dâvûd Bey'in o ulları Garseddin Halil ve Mahmud Beyler geçmişlerdir. Mahmud Bey, 1514-1516 arasında ıstanbul'da yaşamıştır. Yerine geçen Ömer Bey'in o lu Selim Bey'den sonra, Osmanlı sancakbeyi olarak tekrar Adana'ya yollanmıştır. 22 ocak 1517'de Ridâniye meydan muharebesinde, Kahire'de, Osmanlı saflarında Memlûklar'a karşı vuruşurken şehit olmuştur. Hanedan, kardeşi Halil Bey'den yürümüş ve artık Osmanlı sancakbeyleri olarak hüküm sürmüştür.

Ramazano ulların Beyli i'nden bilhassa Halîl ve o lu Pîrî Beyler Adana'da câmi, medrese, han ve hamam olmak üzere birçok mimârî eserler meydana getirmişlerdir. Bu eserlerden Akça Mescit, bir külliye halinde yapılmış olan Ulu Câmii ve Ya Câmii (Eski Câmii) önemlidir. Çukurova'nın hac yolu ve aynı zamanda mühim bir ticaret yolu üzerinde bulunması, Ramazano ulları idaresindeki bu bölgenin iktisâdî bakımdan gelişmesini sa lamıştır.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi