Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"A" Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"A" Harfi Rüya Tabirleri


*  ALLAH AZZE VE CELLE: Allah Teâlâ ma firetinin pâk suyu ile hatalarımızı
temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi
vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun
kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.
O birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O'nu azamet ve
celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir
rüyaya mazhar olan kimse dünyada müjdelenir. O kişinin ahireti de selâmet ve saadettir.
Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve
Rabbine sual etmiş:[/color]
- Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?
Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:[/color]
- Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.
- Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?
- Anlayarak ve anlamayarak.
Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve velîler Rablerini bizim kavrayamayaca ımız bir
keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.
Rivayet edilir ki:[/color] Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:[/color]
- Sizin biriniz rüyasında gördü ü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah'ını,
Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.
Sahabiler:[/color]
- Ey Allah'ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?
Buyurdular ki:[/color]
- Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ'dır!

Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ'nın kendisini ma firet edece ini ve Cennetine
Fihrist’e dön
koyaca ını görse, bu rüya o kişinin Allah'ın murakabesi altında oldu una ve Rabbi'nin
makamından korktu una delâlet eder.
Allahu Teâlâ ile arasında bir perde oldu unu görmek, büyük günah ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada Allah'ın arşını görmesi, kendisi için hayra delâlet eder. Ve yine
Rabbi ile konuştu unu görmesi,çok çok Kur'ân okumaya delâlet eder. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim Allah'ın kelâmıdır.
*  KERAMET: Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ'nın meshetti ini görse, bu rüya
keramete delâlet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır.
Bir kimse, Allahu Teâlâ'nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indi ini
görse, bu rüya o beldenin Allah'ın adaleti ile dolaca ına delâlet eder. Artık o beldede
hayır ve bereket çok olur.
Ayakta Allah huzurunda durdu unu ve Cenâb-ı Hakk'ın kendisine nazar etti ini
görmek izzet ve ikbâle delâlet eder.
Rüyada bir kimse Rabbi'nin "Bana gel!" hitabını duysa, bu ecelin yaklaştı ına delâlet
eder.
Allahu Teâlâ'nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram etti ini görmek, ahirette ilâhî
rahmete erece ine delâlet eder.
Yüce Allah'ın kendisine vaaz etti ini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir
olunur. Allahu Teâlâ'nın kendisini hayır ile müjdeledi ini görmek, çok çok sevap ve
hayra delâlet eder.
Bir kimse yüce Allah'ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve
ma firet gelece ine delâlet eder.
Rüyada kendisini Rabbi'nin kabul etti ini görmek, dualarının kabul edilece ine delâlet
eder.
Rüyada yüce Allah'ın kendisini ça ırdı ını ve kendisi de ona icabet etti ini görmek,
Hacc'a gitmeye delâlet eder.
Rüyada Allahu Teâlâ'dan korktu unu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve
rızkının genişleyece ine delâlet eder.
Rüyada Rabbine yalvardı ını, münâcât etti ini görmek, Allah'a yakınlık ve insanlar
tarafından sevilmekle tâbir olunur.
Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sı ındı ını (yani eûzübesmele) çekti ini görse,
faydalı ilme ve hidayete delâlet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. E er hasta
ise afiyet bulur.
Yine rüyada Allahu Teâlâ'ya sı ınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten
temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.
Rüyada Cenâb-ı Hakk'a gitti ini görmek, do ru yolda devam üzere olmaya delâlet
eder.
Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek:[/color] Bütün korkulardan, kötü şeylerden,
düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder.
Allahu Teâlâ'yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.
Ibn-i şîrîn demiştir ki:
- Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah'ı görürse o kişi
insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.
Allahu Teâlâ'yı görmek yedi veçhile tâbir olunur:
1. Ma firet,
2. Rahmet,
3. şefkat,
4. Keramet,
5. Selâmet,
6. Tevbe
7. Tevfik...
Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk'ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.. Gazilerin
görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi,
zindandan kurtulaca ına delâlet eder.
Fakir bir adamın Rabbi'ni rüyada görmesi, zengin olaca ına delâlet eder.
*  ALLAH YOLUNDA NÖBET: Rüyada, Allah yolunda nöbet tuttu unu görmek, taat
ve ibâdete devama ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, Resûl-i Ekrem'in sünnetine
uymaya ve Hak'tan korkmaya delâlet eder.
Bir kimse rüyada cihada çıktı ını veya nöbet bekledi ini görse, o kişinin hayır üzere
oldu una delâlet eder..
Rüyada Allah'tan korktu unu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının
genişli ine delâlet eder.
Allahu Teâlâ'nın kendisini tehdit etti ini görmek, günah ile tâbir olunur. O kimse
hemen kendisine gelmeli ve tevbe etmelidir.
*  ABA GÖRMEK: Rüyada aba görmek, yolculu a delâlet eder. Üzerine bir aba
giymiş oldu unu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete delâlet eder. Yine bir aba
giymiş oldu unu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tâbir
olunur.
*  ABANOZ AÐACI: Rüyada Abanoz a acı görmek, kuvvet ve dirayete delâlet eder.
Di er bir tâbire göre de uzak bir yere seyahete delâlet eder...
*  ABDEST ALMAK: Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.
Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldı ını görmek, hayra, sevince, zor
müşküllerin halline delâlet eder.
Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar,
her türlü saadete nail olur.
Abdest, güzelli in, temizli in, iyili in, selâmetin ve huzurun anahtarıdır.
Fihrist’e dön
ımam Nablusî buyuruyor ki:[/color]
- Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldı ını görmek, rahmet üzerine rahmete,
nimet üzerine nimete delâlet eder.
Yine rüyada so uk bir mahzende abdest aldı ını veya gusül yaptı ını gören kimse,
zayi etti i şeyini bulur. Namaz kıldı ını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve
gamdan kurtulur...
Sudan gayri bir şey ile abdest aldı ını görmek, dindarlı a alâmettir. Namaz için
abdest aldı ını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.
Rüyada süt veya bal ile abdest aldı ını görmek, din hususunda selâmete delâlet
eder.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içti ini görmek, hayır ve hasenata,
berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder...
Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada tastamam abdest aldı ını görmek, bütün dinlerde güzelli e, Allahu Teâlâ
tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder."
Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldı ını görmesi, sermayesi olmadan mal
kazanaca ına delâlet eder.
Yata ında abdest aldı ını ve fakat aya a kalkamadı ını ve şiddetli bir derdin
pençesinde kıvrandı ını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılaca ına delâlet
eder...
Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldı ını görmek, arkadaşına varis
olaca ına ve onun eşyasına mâlik bulunaca ına delâlet eder. Tanıdı ı bir kişinin
kendisinin başı ucunda abdest aldı ını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbir
olunur...
*  ABıDE: Rüyada abide görmek şark cihetine sefere işarettir.
*  ABDEST BOZMAK: Beladan, sıkıntıdan, kederden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada küçük abdest yaptı ını görmek, üzüntülerin gidece ine alâmettir. Zengin ise
malının zekâtını verir.
Bir kimse rüyada kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdesti-nin bozuldu unu görse,
sıhhat ve afiyeti için malını harcayaca ına delâlet eder..
Kişinin rüyada abdest yaptı ı yeri bilmemesi, malını boş yere harcamakla tâbir
olunur. Yine bir yere abdest edip üzerini toprakla örttü ünü görmek, bir malı bir yere
gizleme e delâlet eder.
*  ABDESşANE: Abdesşanenin görülmesi, hazineye ve içerisine mal konulan eve
ve zenginli e delâlet eder.
Rüyada küçük abdest yaptı ını görmek, keder ve üzüntülerin gidece ine alâmettir.
Bu kimse nisaba mâlik ise malının zekâtını vermek kendisine nasip olur.
Fihrist’e dön
*  ABLUKA: Rüyada abluka, yâni muhasara görmek, korkulu bir haber ile tâbir olunur.
Kendi oturdu u meskenin düşmanlar tarafından muhasara edildi ini görmek, hiç
beklenmeyen bir yerden yârdım ve para elde edece ine delâlet eder..
*  ÂB-I HAYAT: Ebedî dirilik suyunu içti ini görmek, hasta ise şifâ bulmaya, de ilse,
hayatı müddetinçe a ır bir hastalı a u ramayaca ına delâlet eder..
*  ABRAş: Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya delâlet eder.
Kendi yüzünün Abraş oldu unu görmek, zevcesi ile arasında münakaşaya delâlet
eder... Dost ve ahbaplarından birinin Abraş oldu unu görmek ise, o kişi ile dostlu un
bozulaca ına işarettir..
*  ACEM: Rüyada tanımadı ı, yani yabancı bir adamı görmek, yeni bir arkadaşa
delâlet eder. Bazı kere de Acem görmek, ticaretle tâbir olunur. Yine rüyasında
yabancı bir adamla konuştu unu görmek, ticaret hayatına atılmaya delâlet eder..
*  ACEMıCE: Rüyada acemice işler yaptı ını görmek ve bir meseleyi bozmak, hayatta
muvaffak olmamakla tâbir olunur.
*  ACENTA: Bir acentadan bilet aldı ını gören kimse, sevdi i birine acı çektirir. Veya
bir dostunu kaybeder..
*  ACELECıLıK: Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik etti ini görmek iyiye
işaret de ildir. Acele ile iş yaptı ını görmek de, pişmanlı a delâlettir.
Bazıları demişlerdir ki:[/color]
- Dine ait bir şeyde acele etti ini görmek iyidir. Dünyaya ait
bir işte acele etmek ise bunun zıddıdır. Meselâ ere müstehak olan
bir kızı evlendirmek, bu hususta acele etmek evlâdır.
Kirmani demiştir ki:
- Rüyasında acele etmeyip itidal üzere hareket eyledi ini gören, selâmetle
maksadına nail olur..
ıbn-i Sîrîn hazretleri de:[/color] Acele, rüyada nedamete işarettir, buyurmuştur..
*  ACI BAKLA: Rüyada acı baklanın tazesini görmek, yorgunluk ve meşakkata delâlet
eder. Bazı kere de amelsiz ve neticesiz ilim ile tâbir olunur.
*  ACIKMAK: Rüyada aç oldu unu gören kişi günahkârdır. Derhal kendisine gelip
günahlarına tevbe etmeli ve nedamet duy malıdır.
Âlim bir adamın rüyada acıktı ını görmesi, kötü amele işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:[/color]
- Açlık rüyası dört şekilde tâbir olunur:
a) Hayır,
b) Hırs,
d) Günah,
Fihrist’e dön
c) Tama', yani uzun emel.
Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan
olmalarına alâmettir. Ve o kişilerin milletin malına göz dikmelerine delâlet eder..
Rüyada karnının aç oldu unu ve yiyecek bir şey bulamadı ını gören kimse, hırs ve
uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez.
ılim ve irfan sahibi birinin rüyada acıkmış oldu unu görmesi, derecesinin düştü üne
işarettir..
Yine rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca delâlet eder. Bazan da takvaya, zikir
ve şükre nailiyete işarettir.
Ma ribî demiştir ki:
- Rüyada aç oldu unu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat
eder..
Rüyada uzun uzadıya acıktı ını görmek, fakirlikten sonra nimete nailiyete işarettir.
Bazı kere de açlık, kıtlı a, tecavüz etme e ve fakirli e delâlet eder.
*  ACIMAK: Rüyada yetime ve fakire karşı acıdı ını görmek ma firete, kendisinin
acıdı ını görmek, gufrana, ilâhî rahmetin üzerine nail oldu unu görmek, nimete ve
rızkın artmasına delâlet eder..
Kendisini Rahîm, çok merhametli ve sevinçli halde görmek, Kur'ân-ı Kerim'i hıfza
delâlet eder.
*  ACVE (Medine'de yetişen bir hurma cinsi): Rüyada bu hurmayı görmek, temiz, pâk,
helâl ve sayısız mala delâlet eder. Yine bu hurmanın kurusunu görmek, hastalıktan
şifaya işarettir.
*  ACI şEYLER: Rüyada acı şeyler yedi ini görmek, keder ve kötürümlükle tâbir
olunur.
Rüyada acı biber yedi ini görmek, biberler taze ve yeşil ise, sıhhat ve afiyete,
dövülmüş halde kara veya kırmızı biber ise, fena bir haber almaya delâlet eder.
*  ACUZE (Yaşlı kadın): Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek, uzun ömre delâlet
eder. Bazı kere de dünyalı a işarettir.
*  AÇ BıR ADAM: Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam görmek, ona yardım etmeye,
açın elinden yiyece ini aldı ını görmek, yardım şöyle dursun, onun aleyhinde
bulunmaya delâlet eder.
*  AÇGÖZLÜ: Rüyada birini veya kendini aç gözlülük halinde görmek, hafif bir
hastalı a işarettir.
*  AÇIKGÖZ: Rüyada açıkgöz birini görmek, sabırsızlı a işarettir. Bazı kere de hırs ve
tama' ile tâbir olunur..
*  AÇILIş: Rüyada herhangi bir yerin açılışını görmek veya orada bulunmak, ferah ve
iyi günlere delâlet eder...
*  AÇMAK: Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtı ını görmesi, rızkın kolay
kazanılaca ına işarettir.
*  AD (ısim): Kişinin rüyada isminin de işti ini görmesi, hayra, saadet ve selâmete
işarettir.
Güzel bir isimle kendisine hitap edildi ini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Kör, topal, aksak ve sevimsiz bir isimle hitap edildi ini görmek, çirkin bir nam ile
anılmaya delâlet eder..
*  ADA: Rüyada ada görmek, ele girecek para ile tâbir olunur.
Adaya çıkmak, adadan bir şey almak, mirasa konmaya işarettir. Kendisi tarafından
adaya bir şey götürmek ise, veraset ilâmı almaya delâlet eder.
Rüyada bir adadan ayrıldı ını görmek, malın zarara u rayaca ına işarettir.
*  ADAK: Kişinin rüyada bir şey adadı ını görmesi, hayırlı bir işe önder olaca ına
işarettir. Nezretti ini yerine getirdi ini görmek, yeni bir iş tutmaya; adak satın almak
da, muradına ermeye delâlet eder.
*  ADALE: Rüyada adale görmek, vücut bakımından zayıflı a işarettir ve sıhhatin
bozulaca ına delâlet eder.
*  ADA SOÐANI: Ada so anı görmek, günah ve kötülükle yâd edilen bir kimseye
delâlet eder. Elinde ada so anı oldu unu görmek, kötülüklere meyletmekle tâbir
olunur.
*  ADA TAVşANI: Rüyada ada tavşanı görmek, bahtın açıklı ına işarettir.. Görülen
tavşan beyaz ise, evlenmek ile tâbir olunur.
*  ADAM: Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.
*  ADAVET (Düşmanlık): Rüyada düşmanlık hâli görmek, dostlu a, arkadaşlı a
işarettir. Bazı kere de tam tersi, kine, zulme, eziyete delâlet eder.
*  ADAY: Kişinin kendisini rüyada herhangi bir iş için aday mevkiinde görmesi, e er
hakikaten böyle bir işde aday ise, kazanaca ına delâlet eder. E er aday de ilse,
hayatta muvaffakiyete işarettir..
*  ÂDEM (a.s.): ılk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek,
ilme ve fazilete delâlet eder.
Rüyada Hazret-i Adem'e arkadaş oldu unu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu
rüyayı gören zat e er âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır.
Yine Hazret-i Adem'i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye,
bazân da neslinin ço almasına delâlet eder.
Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada Adem (a.s.)'i kesti ini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve ö retmene
Fihrist’e dön
asi olmakla tâbir olunur.
Bazı tâbirciler de şöyle demişlerdir:[/color] Rüyada Hazret-i Adem'i gören düşmanlarının
sözüne aldanarak ma dur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.
Rüyada Hazret-i Adem'in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile
tâbir olunur.
Kendisinin Adem oldu unu veya Adem'e arkadaşlık etti ini görmek, e er ehilse melik
olur.. Bazı kere de Hazret-i Adem'i görmek, rüya tâbircisi olmaya delâlet eder.
Yine Hazret-i Adem'i görmek, kalın elbiseye ve a lamaya, uzak bir yere yolculu a
delâlet eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o
zaman çok a lamıştı..
Hazret-i Adem'i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir..
Yine Hazret-i Adem'i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Çünkü
ilk hata işleyen Adem'di ve ilk tevbe eden de yine Adem'dir..
*  ADI BATMAK (ısmi silinmek): Rüyada adının gitti ini, isminin silindi ini görmek,
itibar ve ra bete delâlet eder. Bazı kere de rızkın kesilmesine ve ecele işarettir.
*  ADIM: Rüyada bir yeri adımladı ını görmek, iş hayatında mühim meselelerle
karşılaşmaya delâlet eder..
*  ADı ıSKEMLE: Rüyada üzerine oturulan âdi iskemle görmek, kadına işarettir. E er
iskemlenin üzeri güzel bir şeyle örtülü ise, hayırlı ve u urlu kadına delâlet eder..
ıskemle üstünde iskemle görmek, yüksek mevkilere delâlet eder..
*  ADLıYE: Rüyada adliye görmek hayıra yorumlanmaz. Kendini adliye binasında
görmek, bazı işlerin halli için bir ihtardır.
*  ADRES: Rüyada birinden adres aldı ını veya birine adres verdi ini görmek, dost ve
ahbapları ziyaret hususunda ihmale delâlet eder..
*  AFET: Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldı ını görmek, dinî vecibeleri terke ve
günaha düşmeye delâlet eder. Bu rüya kişiye bir ihtar da olabilir. Bundan sonra
kendisine dikkat etmesi gerekir..
*  AFYON YUTMAK: Rüyada afyon yuttu unu görmek, unutkanlı a delâlettir ve
insanın başına büyük işler gelece inin habercisidir.
*  AÐA: Kerîm, cömert bir a a görmek, büyük bir zat ile karşılaşmaya delâlet eder.
*  AÐIL: Rüyada koyunlara mahsus a ıl görmek, memur ise, terfi etmeye işaret, evli
kadın ise, efendisi ile arasının çok iyi olaca ına; rüyayı gören bakire kız ise,
kendisine yakında hayırlı bir kısmet çıkaca ına delâlet eder.
*  AÐIZLIK: Kişinin rüyada sigara a ızlı ı görmesi, mücadeleye, onunla tütün içmesi,
muzaffer olmaya delâlet eder.
*  AFFEDıLMEK: Bir kimse rüyada affedildi ini görse, bu felah ve saadete işarettir.
Yine affa u ramak, Cenâb-ı Hakk'ın ma firetini, rızasını kazanacak bir amele delâlet
eder.
*  AFFETMEK: Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptı ı hatayı affetti ini
görmek, yüce Allah'ın ma firetine nail olacak bir amele delâlet eder.
Rüyada kendi kusurunun affedildi ini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve
himayeye mazhar olmaya işarettir.
Rüyada Allahu Teâlâ ve O'nun Resulü tarafından ba ışlandı ını görmek, güzel bir
akibete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişece ine
işarettir.
Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affetti ini görmek,
günahlarının Allahu Teâlâ tarafından ba ışlanaca ına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yetti i halde ve buna da hakkı varken, onu affetti ini
görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından ba ışlanaca ına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yetti i halde ve buna da hakkı varken, onu affetti ini
görmek, rüya sahibinin Cenâb-ı Hak'tan korktu una ve haşyet üzere bulundu una
delâlet eder.
Cezaya müstehak olan günahkâr bir kişinin rüyada Rabbi Teâlâ tarafından isyan ve
hatalarının ba ışlandı ını görmesi:[/color] "(Habîbim), O küfredenlere söyle ki:[/color] E er
düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları ba ışlanır." (Enfal, 38)
mealindeki âyet gere ince, o zatın do ru birisi oldu una delâlet eder.
*  AFSUN (Dua): Bir kimsenin rüyada Kur'ân'dan bazı âyetlerle hasta üzerine
okudu unu görmesi, şiddetli a rıdan ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü ve
kederden halâs olmaya delâlet eder.
Sünnetin ve Kur'ân-ı Kerim'in haricinde bir şey okumak ise, yalancılı a ve riyaya
işarettir.
Bu rüyayı gören âlim biri ise halktan ö üt ve nasihati gizlemekle tâbir olunur.
Rüyada üzerine Kur'ân âyeti okunmuş bir suyu içti ini veya bir kadeh içindeki
okunmuş suyu başkasına içirdi ini görmek, uzun ömürlü olmaya delâlet eder.
Yine bir kimse afsun etti ini veya kendisine afsun ettirdi ini görse, bu rüya bâtıl
şeylere işarettir. Yapılan şey "Besmele", yahut Kur'ân-ı Kerim'den herhangi bir âyet
ile başlıyorsa iyiye alâmettir..
*  AFSUNCU: Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek, e er o okudu u afsunda
Cenâb-ı Hakk'ı zikrederse, insanlar arasını bulan, üzüntü ve kederden halkı teselli
eden, kalblerdeki kini gideren kimseye delâlet eder.
*  AÐAÇ: Dünyada insanlar türlü türlü oldu u gibi, a açlar da çeşit çeşittir. Kimi gül
a acı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. A acın cinsine göre rüyalar da
de işik mânâları taşırlar..
Fihrist’e dön
Meyve de il de yalnız kokusu olan a acı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz
ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delâlet eder.
Portakal, limon ve a aç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan a açları
görmek, iç ve dış iyili ine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.
A açlar, kadınlara ve ahlâkı de işik çeşitli erkeklere de delâlet eder. Rüyada
tanınmayan bir a aç görmek, endişe, şiddet ve ba ırmaya işarettir.
Rüyada üzerlerinde meyveleri olan a açları görmek, eline mal geçme e, a açların
yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delâlet eder.
Kendi oturdu u halde hiçbir zahmete girmeden a açlardan meyve ve yaprak
topladı ını görmek, bol ve geniş rızka delâlet eder.
Rüyasında uzun ve görkemli bir a acın üstüne çıktı ını gören kişi büyük bir zata
intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekâr ise evlenece ine işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
- A acın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya işarettir. Bir a acın dallarının
yeşillenip ço aldı ını görmek, akraba ve dostun ço alaca ına alâmettir..
Rüyada bir yere a aç dikti ini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle
dostlu a delâlet eder.
A acın yaprak yaprak açıldı ını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına,
zenginli e ve dinde sebat etmeye delâlet eder.
Rüyada yapraklarını döken a açları görmek ise, tam bunun zıddı.
A açların üzerinde yattı ını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur. Yine a aç üzerinde
bulundu unu görmek, çekindi i ve korktu u şeyden kurtulmaya delâlet eder.
Sayıları bilinen a açları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir.
Bazı kimselerle bir a aç altında oturdu unu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına,
kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah'ın ondan razı olmasına delâlet eder. Bu
rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya
görmesi, tevbeye işarettir..
Cenâb-ı Hakk'ı zikreden kimselerle beraber a aç altında oldu unu görmek, kıyamet
günü gölgelenece i Tuba a acına delâlet eder..
Da da, yamaçta, dere kenarında görülen a açlar, güzel amellere, umulmadık yerden
gelecek rızka delâlet eder. A aç görmek birçok veçhile tâbir olunur:
a) Dükkanlara,
b) Berekete,
c) Hizmetçilere,
d) Bol ve geniş rızka..
Bazı kere de a aç görmek, dinde ihlâsa ve salâha delâlet eder.
Rüyada a açları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nemâ halinde
görmek, sevinç zevk ve safaya delâlet eder.
Hurma A acı:[/color] Rüyada hurma a açlarının meyvesine yetişti ini görmek, birtakım
adamlardan mal isabet edece ine delâlet eder..
Ceviz:[/color] Ceviz a acının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala
işarettir.
Rüyada üzüm a acının dalını kesti ini görmek, şeref ve izzete ermeye alâmettir.
Sedir a acı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama delâlet eder.
Yine sedir a acı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir.
Rüyada, Kur'ân-ı Kerim'de övülen zeytin a acını diken olarak görmek, kötülüklerden
men edilme e delâlet eder.
Hurma:[/color] Rüyada hurma a acı görmek, âlim bir kişiye veya bir çocu a alamettir. O
a acı kesti ini görmek ise, çocu un ölümüne delâlet eder.
Rüyada birçok hurma a açlarına mâlik oldu unu görmek, o hurma a açlarının
adedince insanlara hâkim ve âmir olmakla tâbir olunur. Bu rüyayı gören tüccar veya
esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma a acı görmek, münafık adama
işarettir.
Rüyada bir hurma çekirde inin hurma a acı hâline geldi ini görmek, çocu un faziletli
ve bilgili olmasına işarettir.
Bazı kere de hurma a acı uzun ömre, nimete, evlâda ve safaya delâlet eder.
Yine Hurma a acı şu veçhile de tâbir olunur:
a) Hayırlı bir zevce,
b) Ev ve yer,
c) Geniş mülk,
d) Mal ve evlat,
e) Âlim..
*  ELMA AÐACI: Rüyada elma a acı görmek, hayra delâlet eder. Himmetli kişilere
göre de nisbetli olarak kabul edilir.
şeftali:[/color] şeftali a acı, zengin, mert, yi it ve çok mal biriktiren adama delâlet eder.
Üzüm:[/color] Üzüm a acı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir.
Muz a acı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delâlet eder.
Zeytin a acı aldı ını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir
a açtır. Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir.
Yine rüyada zeytin a acının üstüne çıktı ını görmek, nimete sahip olmakla tâbir
edilir.
Fihrist’e dön
Zeytin a acına su verdi ini görmek, işinde başarı kazanaca ına işarettir.
Mersin A acı:[/color] Hasta bir adamın rüyada mersin a acı görmesi, hastalıktan halâs
olaca ına delâlet eder. Bazı kere de mersin a acı, tahsilini arzu etti i şeyden ümid
kesilmesi ile tâbir olunur. Bazı tâbirciler de "Ahdini yerine getiren kimseye delâlet
eder" demişlerdir.
Rüyasında başına mersin a acında tac giydi ini görmek, uzun ömür ile tâbir edilir. Bu
rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin a acının koklanması da böyledir.
Rüyada mersin a acı görmek, daimi dostlu a ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve
huzura delâlet etti i gibi çok mal ile de tâbir olunur..
Limon ve Portakal:[/color] Rüyada limon ve portakal a acı görmek, güzel ve cemal sahibi
birine işarettir.
A aç Çanak:[/color] Rüyada a aç çanak görmek de hayır ve berekettir. Böyle bir rüya
gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye mâlik olur.
*  AÐAÇ ÇıÇEÐı: ınsanlar türlü türlü oldu u gibi, a aç çiçekleri de çeşit çeşittir.
Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama delâlet eder. Yasemin görmek, hasedçi ve
kötü huylu bir kadın ile tâbir olunur..
Sö üt a acının çiçe ini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama delâlet eder.
Sö üt a acının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir.
A aç çile i görmek, iyi ikbâle ve hastalıklardan şifaya işarettir.
*  DAÐ ARMUDU: Da  armudu görmek, âdi ve şerefsiz kimseye işarettir. Bu a acın
üzerinde oldu unu görmek, inat, âdi ve yabancı bir adamla münasebet kurmak ile
tâbir olunur.
*  ABANOZ: Rüyada Abanoz a acı görmek, sevinçli, zengin bir kadına delâlet eder.
Veya kalbi katı bir erke e işarettir.
*  AÐAÇ KAVUNU: Rüyada a aç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir
kadın ile tâbir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur'ân tilâvet eden kimseye, ilme ve
amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Yine bazı tâbirciler, a aç kavununun, çocu a, ço u da güzel olan şeylere işaret
oldu unu söylemişlerdir.
Rüyada yeşil a aç kavunu görmek, senin bereket ve bollu una ve rüyayı görenin
bedeninin kuvvetli olmasına delâlet eder.
Bazı tâbircilere göre de, a aç kavunu, zengin şerefli ve Arab olmayan kadınlara
delâlet eder denilmiştir.
Rüyada a aç kavununu iki parça olarak topladı ını görmek, hastalıklı çocuk ile tâbir
olunur.
Bekâr bir kadın, rüyasında bu a açtan başında bir tacın oldu unu görse, dindar ve
Fihrist’e dön
tanınmış bir adam ile evlenece ine işarettir.
Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine a aç kavununu verdi ini görse, erkek
evlâdının olaca ına delâlet eder.
Yine bir kimse başkasına a aç kavununu attı ını görse, onunla arasında yakınlık ve
hısımlık olma arzusuna delâlet eder. Bir a aç kavunu görmek, bazı kere de devlettir,
e er onu yedi ini görürse, toplu mala işarettir.
*  AÐAÇ KABUÐU: Rüyada a aç kabu u görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir
kimseye delâlet eder. A aç kabu u soyan kimseyi görmek, ebe kadına alâmettir. Ebe
kadın da kalelerin feşini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine delâlet eder.
*  AÐAÇ SAKIZI: O a acın cevherinin nisbeti ile tâbir edilir. Yine rüyada a aç sakızı
görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine delâlet eder.
*  AÐAÇ TEKNE: Rüyada a aç tekne görmek, dünyalı a ve
yolculukta elde edilecek mala delâlet eder. Tekne mal, nimet ve rızık
bollu u ile tâbir olunur.
Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir.
Rüyada çanak veya parmaklarını yaladı ını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin
yaklaşmasına delâlet eder.
Tekne, kadın ve hizmetçi ile de tâbir olunur.
*  AÐAÇ YAPRAÐI: Bir kimsenin rüyada a aç yapra ı görmesi, elbiseye işarettir.
Zincir a acının yapra ını görmek ise, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Rüyada Kur'ân-ı Kerim'den bir yaprak görmek, temiz rızka delâlet eder.. Böyle bir
rüya gören kimse hiç ummadı ı yerden nimete ve rızka nail olur.
*  DOÐRU AÐAÇ: Rüyada dosdo ru bir a aç görmek, o yerin imar edilece ine
delâlet eder.
*  UD AÐACI: Rüyada görülen ud a acı, evlâda medh ve senaya işarettir.
Orman halinde a açlar görmek, parlak ve huzurlu günlere, yapraklı a açlar da
saadete, safaya, gönül neşesine dalalet eder.
Rüyada kırılmış ve kesilmiş bir a aç görmek, elem ve kedere alâmettir.
*  AÐAÇ YONUCUSU: A aç yonan veya oyan birini görmek, bir takım münafık
adamlarla muamele eden ve onlardan hile ile mal alan adama delâlet eder.
*  AÐIZ: Rüyada a ız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine
rüyada a ız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli
olarak tâbir olunur.
Rüyada a ızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söyledi i sözü, a ıza giren şey
de, o kişinin rızkıdır.
Fihrist’e dön
Nablûsî demiştir ki:
- Bir kimse rüyada a zının yok oldu unu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.
ıbn-i Sîrîn demiştir ki:
- Rüyada a zının üzerinde bir ba  olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Ölüm,
b) şiddetli hastalık,
c) Ayaklanma, taşkınlık,
d) Dilsizlik,
e) Sükût.
Rüyada a zına ilaç cinsinden bir şey koydu unu görmek, dinde salâha, gıda olan bir
şey koymak yine salâha delâlet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere
işarettir.
Rüyada a zını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artaca ına alâmettir.
A zının küçüldü ünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlı ına delâlet
eder.
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada a ız görmek yedi veçhile tâbir olunur.
a) Menzile (küçük merhale),
b) Me'va (yurt, mesken),
c) ılmin hazinesi,
d) Müftah-ı umur,
e) Çarşı,
f) Kapıcı,
g) Vezir..
Rüyada a zına süt veya şerbet aktı ını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya
delâlet eder.
Rüyada a zının güzel koktu unu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya
delâlet eder. Fena koktu unu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
Rüyada a zının eti çürüyüp koptu unu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana
delâlet eder.
Hasta olan biri, rüyada a zının büyük ve güzel oldu unu görse, hastalıktan şifa
bulmasına ve selâmete delâlet eder.
Rüyada a zının yok oldu unu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve
zindanların boş kalaca ına alâmettir.
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada a ız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. A zından berrak su aktı ını
Fihrist’e dön
görmek, ilim ve fazlından di er insanların istifade edece ine dalâlettir.
*  AÐIZ KENARI: Rüyada a ız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.
*  AÐIZ KOKUSU: Rüyada kendi a zının koktu unu görmek, kendisini medhedece ine
işarettir. Kişi kendi nefsini be enince de insanlar arasında ayıplanır ve
müşkül duruma düşer.
Rüyada başkasının a zının koktu unu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir..
Bazı kere a ız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da delâlet eder. Her şeyi en iyi
bilen Allahu Teâlâ'dır ve hayır O'nun kudret elindedir.
*  AÐLAMAK: Rüyada a lamak bazı kere sevinç, bazı kere de kedere işarettir.
Rüyada yüksek sesle ve feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek,
yakasını paçasını yırtarak a ladı ını görmek, uyanıkken bu şekilde a lamaya delâlet
eder.
Rüyada Allah korkusundan, Kur'ân-ı Kerim dinlemek veya hatalarını hatırlayarak
a lamak, ferah ve sevince ve iyi akıbete delâlet eder.
Ve yine a lamak, yüce Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler
için de ya mura delâlet eder. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner. A lamak
bulunmaz sermayedir.
Ebu Said El-Vâiz demiştir ki:
- Rüyada tanıdı ı bir insanın vefat etti ini ve buna a ladı ını görmek, gördü ü gibi
çıkmaya, keder ve hüzne delâlet eder.
A lamadı ı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktı ını görmek, murada ermeye ve
sevince delâlet eder.
Câfer-i Sadık (r.a.) demiştir ki:
- Rüyada a ladı ını sonra güldü ünü görmek, ecelin yaklaştı ına işarettir. Çünkü
dünya müminin zindanı mesabesindedir, burdan kurtulmak sevinç getirir.
*  AÐRI VE SIZI: Rüyada a rı görmek, günahtan nedamet etmeye ve Hakk'a
dönmeye delâlet eder.
Rüyada dişinin a rıdı ını görmek, fena bir söz işitmeye delâlet eder.
Boyun a rısı, geçimsizli e ve şikayetlerin ço almasına işarettir.. Omuz a rısı, rüya
sahibinin çirkin yollarla kazancına ve beyhude işlerine delâlet eder.
Rüyada karın a rısı hissetmek, varını yo unu isyan ve kötü işlerde sarfedece ine
işarettir..
Rüyada hissedilen göbek a rısı, rüya sahibinin zevcesi hakkında fenalık yapmasına,
kalb a rısı, rüya sahibinin dinî meselelerde inanç ve itikadının bozuk olmasına delâlet
Fihrist’e dön
eder.
Rüyada sırtının a rıdı ını hissetmek, e er varsa erkek kardeşinin ölece ine işarettir.
Sırt a rısı, bazı kere de, kuvvet, çocuk, ana, önder ve dostlarla tâbir olunur.
Rüyada şiddetli a rıdan belinin büküldü ünü görmek, fakirli e ve uzun ömre delâlet
eder.
Ayak a rısı görmek, Allahu Teâlâ'ya isyan edilen yerlerde yürümekle tâbir olunur.
Bazı kere de ayak a rısı, malın çoklu una işarettir..
Baş a rısı, üzüntü ve düşünceye, boyun a rısı da şaşkınlı a delâlet eder.
*  AHIRET: Rüyada kendisini ahirette görmek, uzun bir ömre delâlet eder.
*  AHIR: Rüyada ahır görmek, geçici şan ve şöhret ile tâbir olunur. Ahırda yumurta
görmek, başkaları tarafından iyi kabul görece ine delâlet eder.
*  AHıD: Rüyada ahid yerinde ahid yaptı ını görmek, geçmiş hataları hatırlamaya,
üzüntü ve kedere delâlet eder. Bazı kere de ahid yerleri, ne ile ahid yapılmışsa ona
delâlet eder. Yine rüyada görülen ahid yerleri uyanıkken yapılacak vaadlere işarettir.
*  AHMAKLIK: Kişinin rüyada ahmaklıkla isimlenmesi, rızka delâlet eder.
*  AHRAZ (Dilsiz): Bu rüya zem ve gıybete, kötü ve çirkin sözlere delâlet eder.
*  AıLE: Aile görmek, zenginlik ve saadete işarettir. Rüyada kendi ev halkını görmek:[/color]
"E er fakirlikten korkarsanız Allah dilerse, sizi yakında kendi fazlından
zenginleştirir." (Tevbe, 28) mealindeki âyet-i kerime gere ince, zenginlikle tâbir
olunur.
*  AışE: Rüyada müminlerin annesi Hazret-i Aişe'yi görmek, hayır ve bereketin ta
kendisidir. Müslüman bir kadın onu rüyada görse, yüksek bir mevkiye ve güzel bir
şöhrete kavuşur. Babası ve efendisi nezdinde hürmetli olmasına delâlet eder.
*  AKBABA: Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir Akbaba kuşu verildi ini
görmek, din selâmetine ve hayra delâlet eder. Rüyada Akbabaları otlattı ını görmek,
bazı kimseler üzerine âmir olmakla tâbir olunur.
Rüyada Akbaba kuşunun sadâsını işitmek, gam ve kederden kurtuluşa delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
- Gece rüyada Akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama delâlet eder.
Bu rüya gündüz görüldü ünde hastalıklara işarettir.
Rüyada Akbaba kuşunu tuttu unu görmek, harpte bulunmaya veya hastalı a
işarettir.
Akbabaları otlattı ını görmek, fakir kimselerin başına âmir olmakla tâbir olunur. Bir
dişi Akbaba aldı ını görmek ise, fakir bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Hasta bir kimsenin rüyada Akbaba kuşu görmesi, ecelinin yaklaştı ına işarettir..
*  AKCıÐER: ımam Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen akci er, ruhun mahallidir. Bu
sebeple bir kimse rüyada kendi akci erinin kötü koktu unu görse, artık o kimsenin
ömrü tamam olmuştur. Yani ömrünün bitti ine delâlet eder..
Bazı kere de akci er görmek, sevinç ve meserrete işarettir. Bazıları da akci eri
gazap ve kadın ile tâbir etmişlerdir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
“- Rüyada akci er yedi ini görmek, e er yedi i ci er pişmiş ve eti yenilir bir hayvana
aitse sevince, eline geçecek güzel bir mala delâlet eder."
Yine rüyada görülen akci erin sa lamlı ı, uzun ömre, onun sakatlı ı da kısa ömre
işarettir.
Ayrıca akci er, gazap mahallidir de.. Akci er kadın ile de tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn Hazretleri demiştir ki:
"- Rüyasında kendisine akci er verildi ini görmek, e er vereni tanıyorsa, ondan
sevinece i bir haber almaya ve menfaata delâlet eder. E er tanımıyorsa, bilmedi i
birinden kendisine sevinece i bir iyilik ile tâbir olunur."
*  AKASYA: Rüyada Akasya görmek, iyi habere alâmettir. Akasya a acının altında
oturdu unu görmek, emellerine kavuşmaya delâlet eder. Akasya a acından bir dal
kopardı ını görmek, bir iş için bir başka yere başvurma a işarettir.
*  AKIL HASTANESı: Kişinin rüyada akıl hastanesi görmesi, hamama alâmettir.
Çünkü hamamlar cin ve şeytanların avret mahallinin açıldı ı ve çirkin işlerin meydana
geldi i yerlerdir.
Bazı kere de akıl hastanesi görmek, okula delâlet eder. Çünkü okullar çocukların
toplandı ı mahallerdir.
Yine akıl hastanesi görmek, oyun yerlerine, karmakarışık seslere, bâtıl ve mânâsız
sözlere, malın elden gitmesine delâlet eder..
Fakir bir kimsenin rüyada akıl hastanesi görmesi, erişece i nimete, rahatlı a ve
insanlardan bir şey istememesine delâlet eder..
*  AKILLI: Rüyada akıllı biri ile karşılaştı ını görmek, rüya sahibinin başkaları
tarafından kandırılamayaca ma işarettir.
Rüyada akıllı hareketlerde bulundu unu görmek, mesut ve bahtiyar olmaya delâlet
eder.
Rüyada aklı insan şekline bürünüp "Ben senin aklınım" dedi ini görmek, hayır ve
menfaata delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki:
"- Aklı insan şeklinde temessül etmiş görmek, izz ü şerefe, mertebe ve makama
delâlet eder."
Cafer-i Sâdık hazretleri şöyle tâbir buyurmuşlardır:[/color]
- Akıl ve ruh dört veçhile tâbir olunur:
a) Devlet,
b) Baht,
c) Ana, baba,
d) Mal ve şeref..
*  AKINCI: Rüyada akıncı ecdadımızdan birini görmek, mertlik, cesaret ve cihad ile
tâbir olunur.
*  AKILSIZLIK: Rüyada akılsızca hareket etti ini görmek, cehalete işarettir. Çünkü
cahiller ne yapaca ını bilmezler. Rüyada halkı akılsız ve hafif hareket eder görmek,
dinî noksanlı a delâlet eder.
*  ÂKıDE şEKERı: Rüyada akide şekeri görmek veya yemek, dertlerin ve sıkıntıların
bitece ine delâlet eder. Hasta birinin akide yedi ini görmesi, şifa ile tâbir olunur.
*  AKıKA KURBANI: (Yeni do an bir bebe in başındaki ana tüyüne "Akika" denir.
Böyle bir çocu un do umuna şükrane olarak kesilen kurbana da "Akika" ismi
verilmiştir).
Bir kimsenin rüyada akika kurbanı görmesi, saadete vesiledir. ınsanın
kuvvetlenmesine ve sünnet üzere yaşadı ına delâlet eder.
Rüyada akika kurbanı kesti ini görmek, kayıp veya uzaktaki bir kişinin gelmesine,
yahut bir hastanın şifa bulmasına veya mahkûm olan birinin ceza evinden
kurtulmasına delâlet eder.
*  AKıK TAşI: Kişinin rüyada akik görmesi, fakirli in gitmesine, hayatın selâmetine
delâlet eder.
Rüyada yanında akikten bir şey bulundu unu görmek, fakirlikten halâs olmaya
işarettir. Zira hadis-i şerifte "Akik fakirli i giderir" buyurulmuştur..
Rüyada akikten yüzük taktı ını görmek, bereketli nimete nai-iyete delâlet eder..
Rüyada mâlik oldu u akiki zayi etti ini görmek, iyi dostlardan mahrumiyete delâlet
eder.
Câbir'ül-Ma ribî demiştir ki:
- Rüyada akik bir kaptan içti ini görmek, salih ve şerefli evlâda ve bu çocu un zengin
olaca ına delâlet eder..
Rüyada akik yüzük takmak:[/color] Salâha, takva ve dine işarettir.
*  AKREP: Rüyada akrep görmek kötü düşmanla tâbir olunur. Ayrıca akrep görmek, o
kimsenin eli ve diliyle insanları rahatsız etti ine delâlet eder.
Rüyada a zından akrep çıktı ını veya akrebin elbisesi içine girdi ini görmek,
düşmanlarla beraber oturmaya işarettir. ıç elbisesinde akrep oldu unu gören,
Fihrist’e dön
zevcesinin düşmanlı ını kazanır.
Rüyada akrep soktu unu görmek, ele geçecek ve devamı olmayacak mala delâlet
eder..
Yine rüyada kavurulmuş akrep yedi ini görmek, düşman malından yemeye,
pişmemiş akrep yedi ini görmek de düşmanlarını kaybetmeye delâlet eder.
Akrebi yata ı üzerinde görmek, düşman, geçim ve kazanç hususunda keder ve
üzüntüdür. Karnında akreplerin oldu unu görmek de düşmanlar ile tâbir olunur.
*  AKSAKLIK: Rüyada aksaklık görmek, yapmak istedi i işten acizli e delâlet eder.
Aksaklık görmek, yolculuk ile de tâbir olunur.
Rüyada sa  aya ının a rıdı ını veya kırıldı ını görmek, rüya sahibinin o lunun
hastalanaca ına delâlet eder. Kızı olan kimsenin aynı rüyayı sol aya ında görmesi,
kızına talip çıkaca ına ve onun da vermek istemesine delâlet eder.
Rüyada, ayaklarının birisinin di erinden uzun oldu unu görmek, uzak bir yolculuk ile
tâbir olunur.
Bazı kere de aksaklık, ömrün uzunlu una, din ve ilmin çoklu una delâlet eder.
Rüyada bir aya ını di er aya ı üzerine koyup tek aya ıyla yürüdü ünü görmek,
malının yarısını gizlemeye, di er yarısı ile de iş yapmaya delâlet eder.
*  AKSAMAK: Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek, hileye, şerre, Allah'ın
nimetlerini tahkir etmeye ve gizlemeye delâlet eder. Yine rüyada kendisini felçli olmuş
görmek, küfre ve münkerli e alâmettir.
*  AKSIRMAK: Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açı a çıkmasına delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada aksırdı mı görmesi, ecelinin geldi ine ve ölümün yakın
oldu una işarettir.
Bazılarına göre de rüyada aksırmak, hastalıktan şifa ve afiyete, uzun ömre ve hayra
delâlet eder.
Rüyada aksırdı ını görmek, Allahu Teâlâ'ya çok hamd etmeye, rahmet-i ilâhiyenin
rüya sahibinin üzerine inmesine delâlet eder.
Peşpeşe aksırdı ını görmek, sıhhat ve afiyetin devamına işarettir. Yine rüyada
aksırmak, sıkıntıdan kurtulmaya, fakir ise, kendisine gelecek bir yardıma delâlet eder.
Çünkü aksıran kimseye "Yerhamükellah" şeklinde hayır dua etmek dinî vecibelerdendir..
*  AKşAM: Rüyada akşam oldu unu ve cihanı karanlıkların istilâ etti ini görmek,
sabah görmenin aksi ve zıddı ile tâbir edilir.
*  AKTÖR: Rüyada rol yapan bir aktör görmek, iş yaptı ınız kimseler içinde sizi
aldatanlar oldu una delâlet eder. Yine bir aktörle konuşup dost oldu unu görmek,
hile ile sizden bir şeyler temin etmeye çalışan biri ile ahbap olaca ınıza işarettir.
Fihrist’e dön
*  ALACA KARGA: Alaca karga görmek, kibirli, cimri, sözünde durmayan ve çok
yalancı birine işarettir.
Rüyada karga avladı ını görmek, fakirlik ve darlık ile tâbir edilir. Karganın ekin ve
a aç üzerinde görülmesi de, iyiye alâmet de ildir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
- Rüyada bir karganın kendisiyle konuştu unu görmek, bir yabancıdan menfaate ve
iyi bir habere işarettir.
Rüyada karga etinden yedi ini görmek, hırsızlar eliyle kendisine gelecek mala
işarettir.
Rüyada karganın kendisini tırmaladı ını görmek, şiddetli so uk ile helak olmaya
delâlet eder.
Nablûsî (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düşmüş görmek, fasık kimsenin, saliha ve temiz
bir kadınla evlenece ine delâlet eder.
Rüyada alaca karganın do urdu unu görmek, göz aydınlı ına ve sevince delâlet
eder. Rüyada, kargaya mâlik olmak ise, fasık bir çocu a işarettir.
Bazı kere de karga görmek, geçime düşkünlü e ve bu hususta gayrete delâlet eder.
Yine alaca karga görmek, taaccüp edilecek bir şey görmeye işarettir. Çok çok
kargalar görmek, çok konuşan bir takım adamlara delâlet eder.
Rüyada bir karganın yeri eşti ini görmek, pişman olacak bir işi yapmaya işarettir.
*  ALACA ıLLETı: Rüyada alaca illetine mübtelâ oldu unu görmek, bütün insanlar
tarafından hürmet ve ikrama nail olmaya delâlet eder. Beras illetine iptilâ oldu unu
görmek, sevmedi i bir kimse ile arkadaşlı a işarettir.
Rüyada kendisinin baştan başa alaca oldu unu görmek, gelecek hastalık ile tâbir
olunur.
*  ALACA KUMAş: Bir kimsenin rüyada alaca kumaş görmesi, dünya ve dünya
zinetine karşı meyletme e işarettir.
*  ALÂıM-ı SEMA (Gökkuşa ı): Rüyada gökkuşa ı görmek, korkulardan emin
olmaya, hastalıktan şifaya, fakir ise, zenginleşmeye işarettir.
Rüyada gökkuşa ını sarı renkte görmek, hastalıklara, kırmızı renkte görmek ise,
savaşa delâlet eder. Onu aslî rengiyle ve parlak bir halde görmek, iyi ve huzurlu
günlerin gelece ine işarettir.
*  ALAMET: Rüyada her çeşit alâmet görmek, memuriyete, makam ve rütbeye, zor
işlerde kolaylı a ve düşmana karşı zafere delâlet eder.
Câbirü'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada iyi alâmet görmek, ikbal ve ahiret saadetine
işarettir.
Fihrist’e dön
*  ALAN (Meydan): Rüyada boş bir alan görmek, kedersiz ve sıkıntısız bir kimse
oldu unuza alâmettir. Uçak alanında uçak bekledi inizi görmek, uzaktan bir haber
almaya veya gelecek bir yolcuya delâlet eder.
*  ALAY: Bir kimsenin kendisini asker olarak bir alayda e itim yapıyor görmesi veya
subay rütbesiyle görmesi, hükümet adamlarında iyilik ve himaye görece ine delâlet
eder.
Rüyada bir askeri birlikte ve en önde bayrak taşıdı ını görmek, memlekette şan ve
şöhret sahibi olarak tanınmaya işarettir.
*  ALAY EDıLMEK: Bir kimse rüyada kendisiyle alay edildi ini görse, bu rüya
aldanmaya işarettir. Yine rüyada alay edilmek, yapılan muamelede aldanmak olarak
tâbir olunur.
*  ALBÜM: Kişinin rüyada albüm görmesi, geçmiş hatıralara delâlet eder. Ve yine
albüm görmek, çok özledi iniz bir kimseye kavuşaca ınıza işarettir.
*  ALÇI: Rüyada alçı görmek, izzet ve ikbalin devamına, zevce ve evlâdın güzel
haline, ilim ve amele, hastalıklardan şifaya delâlet eder.
Rüyada alçıcıyı görmek ise, günah ve hata, üzüntü ve keder ile tâbir edilir. Bazı kere
de, hastanın afiyetine, harabe yerlerin imarına delâlet eder.
*  ALDANMAK: Rüyada bir kimsenin kendisini aldattı ını görmek, Allahu Teâlâ'nın
yardımının erişece ine delâlet eder.
*  ALDATMAK: Rüyada birini aldattı ını görmek, iyiye alâmet de ildir. Çünkü hadis-i
şerifte "Kim ki bizi aldatırsa bizden de ildir" buyurulmuştur. Bu rüyayı gören çok
dikkatli olmalı ve kimseye gadretmemelidir.
*  ALEM: Rüyada âlem görmek, sulh, sükûn ve refaha delâlet eder. Aleminyum eşya
görmek ise, aile hayatının saadetine işarettir.
*  ALET: Rüyada ziraat âleti görmek, gelecek senenin selâmet içinde geçece ine
delâlet eder..
*  ALEV: Rüyada alev görmek, bazı kere sıhhat ve afiyete, bazı kere de Cenâb-ı Hak
tarafından ikaz edilme e işarettir.
*  ALIN: Bir kimsenin rüyada alın görmesi, insanlar arasında rütbe ve makamının
yüksek olmasına, sözünün dinlenmesine delâlet eder. Alında görülen kırık ve saire
gibi kusurlar, bunun tam zıddı ile tâbir olunur.
Rüyada alında secde izi görmek, din ve takvaya, insanlar arasında şöhrete delâlet
eder.
Ibn-i şîrîn (rh.a) demiştir ki:
"- Alın ve yüz yüksek mertebedir, çünkü secde mahallidir. Bazan da evlâda delâlet
eder."
Rüyada alında ceviz, badem, ya da ondan büyük veya küçük fazlalık görmek, erkek
çocuk ile tâbir edilir.
Fihrist’e dön
Kirmani de şöyle dedi:[/color]
"- Rüyada alnının genişledi ini görmek, rızkın genişli ine ve mertebenin yüksekli ine
işarettir. Alnının rengini solmuş bir halde görmek, borca girmeye delâlet eder. Yüzü
üzerinde parlayan bir çizgi oldu unu görmek ise, hayır ve menfaat ve evlât ile tâbir
olunur."
Yine alın üzerinde rahmet ifade eden bir âyetin görülmesi, hayır ve şehadete delâlet
eder. Azab âyeti görmek de bunun zıddı.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir:[/color]
- Alın ve yüz rüyası yedi veçhe ile tâbir olunur:
a) Câh (makam, mansıb),
b) Kadr,
c) Izz,
d) Ulvî yol,
e) Rızık,
f) Riyaset,
g) Cömertlik.
Rüyada alında nur ve ışık parladı mı görmek, ilim ve din ile rızıklanmaya işarettir.
Alnını parlak bir halde görmek, dinî itikadının sa lam ve güzel oldu una delâlettir.
ımam Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada alnının demir, bakır veya taştan oldu unu görmek, polis ve şehrin idarecileri
hakkında hayırdır. Bu rüya, bunların haricindeki insanlar için, halkın nefretini
kazanmalarına delâlet eder.
Bazı kere de alın görmek, seccade vs. gibi insanın üzerinde secde etti i şeye
işarettir. Rüyada alnının siyahlanmış ve da lanmış oldu unu görmek, cimrili e delâlet
eder. Çünkü cimrileri kimse sevmez..
*  ALIş VERış: Rüyada kendisini alış veriş ederken görmek, huzur ve saadet içinde
bir ömür sürmeye ve kazanca işarettir.
*  ALı (K.V.): Allah'ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali'yi rüyada
görmek, ulüvv-i makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaata, temiz ve pâk kalbe,
kerem ve cömertli e, hayır ve saadete delâlet eder..
Yine o rüya, o beldeden zulüm gibi, karanlık gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin
kalkaca ına işarettir.
Hazret-i Ali (r.a.)'yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve
takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delâlet eder.
ımam-ı Ali'yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olaca ına
işarettir.
*  ALıL: Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, hayra alâmet de ildir. Bir kimse
rüyada aya ının kırıldı ını görse, bu fakirli e işarettir. Kendini âmâ bir halde görmek,
dinde noksanlı a delâlet eder.
*  ALıM: Ibn-i Kesir hazretleri demiştir ki:
- Rüyada kendisinin âlim oldu unu görmek, şerefinin artmasına işarettir.
Câfer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:[/color] Rüyada âlim görmek, dört veçhe ile tâbir
olunur:[/color]
a) Kadir ve kıymet,
b) Halk arasında itibar,
c) Makam,
d) Adalet.
Rüyada bir âlimin elini öptü ünü görmek, ilminden faydalanmaya; âlimin kendisine bir
şey verdi ini görmek, dünya ve ahirette yüksek dereceye işarettir.
*  ÂL-ı ıMRÂN SÛRESı: Rüyada Âl-i ımran Sûresini görmek, rızık ve berekete,
zekânın ve nefsin temizli ine delâlet eder.
Kur'ân-ı Kerim'den herhangi bir sûre veya âyet görmek hayra ve ilme işarettir. Zira
Kur'ân-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ve Hakk'ın kelâmıdır. Allah'ın kelâmını okumak
elbette hayır ve saadetin ta kendisidir. Hadis-i şerifte:[/color] "Kim Rabbi ile konuşmayı
seviyorsa Kur'ân okusun!" buyurulmuştur. Bu sebeple kişinin Âl-i ımran Sûresi'ni
rüyada okuması veya görmesi, o kişinin halk arasında seçkin, günah ve hatadan beri
oldu una delâlet eder..
Kirmanî demiştir ki:
- Bu sûreyi rüyada gören kişi, ıslâm'a ba lı olur ve o hal ile ölür, o hal ile de gömülür..
*  ALTIN: Herkes iyice bilir ki altın dünya zinetidir. Dünya ise müminler için meşakkat
mahallidir. Bu sebeple rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere alâmettir.
Rüyada altın bilezik taktı ını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delâlet
eder.
Rüyada altın külçesine rastgeldi ini görmek, elden çıkacak mala işarettir. Yine altını
külçe etti ini görmek, şer ve helak ile tâbir olunur.
Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildi ini görmek, devlet işlerinde yüksek
derecelere nail olmaya delâlet eder.
Câfer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tâbir olunur:
a) Riyaset (baş olma, reislik),
b) Hikmet,
c) Günah ve hile,
e) Gam ve keder,
f) Evlad ve kardeş...
Ibn-i şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada elinde beş adet altın oldu unu görmek, halk
indinde makbul olacak işlere delâlet eder. Elinde tek altın oldu unu görmek, güzel bir
ev ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Rüyada iki elinin birden altın oldu unu görmek, iş hususunda sıkıntıya düşmeye
işarettir.
Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile
dokunmuş veya örülmüş oldu unu görmek; bu elbiseyi giyenlerin Allahu Teâlâ'ya
yakınlıklarına delâlet eder.
Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlâsa, saf niyete, anlaşmaya
ve do ru söze delâlet eder.
Rüyada gözlerinin altın oldu unu görmek, kör olmaya işarettir. Rüyada üzerinde,
altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık oldu unu görmek, devlet
hizmetinde yüksek makama gelmeye delâlet eder.
*  ALTIN VE GÜMÜş DÖVÜCÜ: Rüyada altın ve gümüş dövücü birini görmek, israf
ile malı sarf etmeye alâmettir. Bazı kere de bunu görmek, hak ile bâtıl arasını ayıran
hâkime delâlet eder.
Yine böyle bir rüya görmek, sanatına çok düşkün olan kimseye delâlet eder.
*  ALTIN KIRIKLARI: Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sâdık
dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocu a delâlet eder. Rüyasında bir miktar altın bulup
bunları iyi bir yere gizledi ini görmek, sır saklamak ile tâbir olunur.
Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdi ini görmek, zulümden kurtulmaya
işarettir.
*  ALYANS: Bekâr bir kimsenin rüyada alyans görmesi, evlenece ine, evlinin
görmesi, bir çocu u olaca ına delâlet eder.
*  AMBALAJ: Rüyada herhangi bir eşyayı ambalajladı ını görmek, uzaktan bir
misafirin gelece ine ve sevinçli habere işarettir.
*  AMCA: Rüyada amca görmek, baba görmek gibidir ve hayra işarettir.
*  AMPUL: Rüyada ışık saçan ampul görmek, huzurlu ve neşeli günlerin yakın
oldu una, ilaç ampulü görmek, hafif bir kedere delâlet eder.
*  AMıR: Bir kimsenin rüyada âmiri ile karşılaşması ve onun emirlerini dinledi ini
görmesi, büyük bir zattan iltifat görmeye, kendisinin rüyada âmir oldu unu görmek
de, dilek ve arzuların yerine gelece ine delâlet eder..
*  AMıRAL: Kişinin rüyada amiral görmesi, deniz yolculu una işarettir. Üzerinde bir
amiral elbisesi oldu unu görmek de, yine uzun bir sefere delâlet eder.
*  ANA: Rüyada anne görmek hayır ve berekete işarettir. Ve baba görmekten daha
hayırlıdır. Rüyada anne gören e er fakir ise nimete ve zenginli e kavuşur.
Rüyada annesinin kendisini do urdu unu görmek, ecelin yaklaştı ına işarettir.
Rüyada validesinin karnına girdi ini görmek, uzakta ise vatanına dönece ine delâlet
eder.
Anne ile oturdu unu veya beraber yürüdü ünü görmek, emniyet ve huzura; anne ile
Fihrist’e dön
konuşmak iyi ve güzel haberlere delâlet eder.
*  ANAHTAR: Bilindi i gibi anahtar, kapılar açan bir âlettir. Bu sebeple rüyada
anahtar görmek, rüya sahibi için Allahu Teâlâ'nın lütuf ve ihsanına delâlet eder..
Anahtar, ilim ve Kur'ân'ın kapısını açmakla da tâbir olunur.
Kirmanı demiştir ki:
- Rüyada anahtar ile bir yeri açtı ını görmek hayra, kapamak ise şerre delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki:[/color]
- Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulma a, hastalıktan şifa
bulma a, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete
delâlet eder..
Rüyada elinde cennetin anahtarı oldu unu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle
nasiplenmeye delâlet eder..
Elinde birçok anahtarın oldu unu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir.
Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtı ını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya
delâlet eder.
ımam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tâbir etmiştir:[/color]
1) Rızık,
2) Muavenet,
3) ılim,
4) Zevç ve evlâd,
5) Mal,
6) Felah,
7) Kabul olunan dua,
8) Hac farizası,
9) Vali ve melik...
Rüyada elinde dişsiz bir anahtar oldu unu görmek, yetime zulmetmeye işarettir.
Elinde Kabe'nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla
dost olmaya delâlet eder.
Yine anahtar, hazineler ile de tâbir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır.
Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin
selâmetine delâlet eder.
Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculu a, hizmetçilere, kadınlar için
de kocaya delâlet eder.
Rüyada elinde a açtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktı ı malı varsa zayi
olaca ına işarettir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
- Rüyada elinde bir anahtar oldu unu görmek, temiz su ile abdest almaya ve
ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştü ünü görmek, namaz
Fihrist’e dön
hususunda tenbelli e delâlet eder..
*  ANANAS: Rüyada ananas görmek, hürmete ve iyi bir habere delâlet eder. Yine
ananas görmek, uzak bir yolculu a işarettir.
*  ANASON: Taze çiçek açmış bir anason görmek, sevinç ve saadet verecek habere
işarettir. Anason yedi ini görmek, hayır ve menfaate; bazı kere de kedere delâlet
eder.
*  ANBER ÇıÇEÐı: Anber çiçe i mal ve menfaate delâlet eder. Mevsiminde anber
çiçe i görmek, şöhretli adamlarla dost olmaya işarettir. Bazı kere de anber çiçe i,
güzel ve zengin bir kadına delâlet eder. Böyle bir rüya gören bekâr ise, o kadınla
evlenece ine işarettir.
Rüyada anber çiçe ini dalı üzerinde görmek ve koklamak, büyükler tarafından
övülmeye ve senaya delâlet eder.
Anber çiçe ini yerden kopardı ını görmek, büyük bir zattan veya pek sevdi i birinden
ayrılaca ına işarettir.
Anber görmek, kazanç, rızık, menfaat, nimet ve hayıra da delâlet eder.
*  ANDıÇMEK (Yemin): Rüyada yemin etti ini görmek, vefasız dostlar yüzünden
gadre u ramaya ve üzücü hadiselere delâlet eder.
*  ANKA KUşU: Anka kuşunu görmek, rüya sahibinin kadri yüce biri oldu una
işarettir. Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştu unu görmek, nimete, mala ve
yüce mertebelere delâlet eder.
ıbn-i şîrîn hazretleri demiştir ki:
- Rüyada büyük bir kuş görmek yüce bir himmettir. Bir kuşla konuşmak izzet ve
rif’ate, elinde bir kuşun öldü ünü görmek ise, hüzün ve kedere delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
- Rüyada meşhur olan kuşları görmek evlâda, meçhul kuşlar sevinç ve müjdeye,
kuşların başına toplandı ını görmek, büyük bir riyasete delâlet eder.
ımam Nablusî de şöyle demektedir:[/color]
- Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan ve bid'at ehli ile arkadaşlık yapmayan
bir kimseye delâlet eder. Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştu unu gören,
devlet reisi tarafından mala erişir.
Yine Denilmiştir ki: Rüyada anka kuşunu görmek, garip haberlere ve uzak yolculu a
işarettir.
Rüyada anka kuşunun kendisine bir şey anlattı ını görmek, bir melek vasıtasıyla
Allahu Teâlâ tarafından rızıklandırılmaya delâlet eder.
*  ANJıN: Bir kimsenin rüyada anjin hastalı ına yakalandı ını görmesi, borca girmeye
ve bir türlü kurtulamamaya delâlet eder. Ayrıca verdi i sözden dönmeye de işarettir.
*  ANLAşMA: Bir kimsenin rüyada düşmanla anlaşma yaptı  ını görmesi, korkudan
emin olmaya, zahmetten sonra rahatlı a, hastalıktan şifaya delâlet eder.
Fihrist’e dön
Yine anlaşma görmek, nimete, geçimin kolaylı ına, bekâr için evlenme e, namaz,
oruç gibi hayırlı ve güzel ameller yapmaya işarettir.
*  ANTRE: Rüyada tanıdık biri ile apartmanınızın antresinde karşılaştı ınızı görmek,
elinize geçecek bereketli paraya işarettir.
*  ANTRENÖR: Rüyada bir antrenör nezdinde çalıştı ınızı görmek, hayatta tek
başınıza bir iş başaramayaca ınıza işarettir. Kişinin kendisini antrenör görmesi,
kazanmak ve muvaffak olmak için bazı düşüncelerinin oldu una delâlet eder.
*  APARTMAN: Rüyada köşk, apartman yüksek bir bina görmek, kazancın ve nimetin
artaca ına; böyle bir bina satın aldı ını görmek, yolculu a çıkmaya delâlet eder.
*  APANDıSıT: Bir kimsenin rüyada kendisini apandisit hastası olarak görmesi veya
apandisit ameliyatı geçirmiş bulması, mesut ve sevindirici bir olaya şahit olaca ına
delâlet eder.
*  APOLET: Rüyada, elbise üzerinde apolet görmek, makam ve mevkinin artaca ına
işarettir. Üzerinde elbise olmadı ı halde, yalnız apoletle dolaştı ını görmek, gülünç
kıyafetlere meyle delâlet eder.
*  APSE (Yara): ınsanın herhangi bir yerinde yara görmesi, aile içinde veya iş
hususunda ihtilafa düşmeye delâlet eder.
*  ARABA: Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda
aldı ı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindi ini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye
delâlet eder. Arabadan inmek bunun zıddı ile tâbir olunur. Arabaya binmek hayırlı bir
evlâda da işarettir.
Yine rüyada arabaya bindi ini görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve
yüksekli e veya erişilecek şerefe delâlet eder.
Rüyada araba vapuru görmek, hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir.
*  ARAFAT: Rüyada Arafat'ta vakfeye durdu unu görmek, yüce mertebelere ve
duaların kabulüne delâlet eder. Çünkü ilk insan ve ilk Peygamber Hazreti Âdem
Arafat'ta Allahu Tâlâ'ya dua etmiş ve tevbesi kabul olunmuştu... Ayrıca, Arafat'ta
vakfeye durmak, hac ibadetinin bir rüknüdür. Bir hacı Arafat'ta bulunmadıkça haccını
edâ etmiş sayılmaz.
Yine Arafat'ta vakfe yaptı ını görmek, tevbenin kabul edilece ine, gizli hallerin
meydana çıkaca ına işarettir.
*  ARANMAK-ARAMAK: Nablusî hazretleri demiştir ki:
- Rüyada aranmak, kısa bir müddetten ibarettir. Bu sebeple düşmanının, kendisini
aradı ını ve buldu unu gören kimse, ölür. Bazan rüyada aranmak, insanın ilim, amel
veya nimetle, malla şereflendi i şeye işarettir.
Rüyada aramak, aranan kişi ile tâbir olunur. E er aranan zat arayandan kaçmıyorsa,
korktu u şeyden emin olmaya delâlet eder.
*  AREFE GÜNÜ: Rüyada arefe gününde oldu unu görmek, kayıp bir kimsenin
gelece ine işarettir. Arefe gününü görmek, hac farizası ile de tâbir edilir. Bazı kere de
Fihrist’e dön
Arefe günü, kârlı ve bereketli bir ticarete delâlet eder.
Günahkâr bir kimsenin rüyada arefe günü görmesi, günahına tevbe edece ine ve
tevbesinin kabul olunaca ına delâlet eder.
*  ARAZı: Rüyada arazi görmek, zevce ile tâbir edilir. Bekâr bir adamın rüyada arazi
satın aldı ını görmesi, evlenece ine işarettir. Arazisinin mahsul ile dolu oldu unu
görmek, çocukları ve torunları ile tâbir edilir.
Ibn-i şîrîn hazretleri demiştir ki:
- Rüyada kendisini geniş bir sahrada gören, yolculu a çıkar. Araziyi kazıp topra ını
yedi ini görmek, gaipten mal bulmaya delâlet eder.
Rüyada kendisini arzın yuttu unu, yere geçti ini görmek, belâ ve musibete, gam ve
kedere delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
- Rüyada ayaklarının altında arzın toplandı ını yani kısalıp azaldı ını görmek, ömrün
nihayete erdi ine delâlet eder. Arzın altında titredi ini görmek, korku ve hüsrana
işarettir.
Bir arazi üzerine köprü inşa etti ini görmek, dinde kuvvetli olmaya işarettir. Yerden
avuç avuç toprak alıp yedi ini görmek, zenginli e delâlet eder.
Yine bir araziden di erine geçerek yürüdü ünü görmek, bir memleketten bir başka
memlekete sefer edece ine işarettir.
Rüyada topra ın yarıldı ını görmek, bolluk ve berekete delâlet eder. Çünkü bütün
canlıların rızkı topraktan çıkmaktadır.
*  ARASÖZ: Bir kimsenin rüyada arasözle caddelerin sulandı ını görmesi, bolluk,
bereket ve feraha işarettir. Rüyada kendisini arasöz kullanırken görmek, beklemedi i
bir yerden gelecek nimete delâlet eder.
*  ARI BEYı: Kişinin rüyada Arı Beyi görmesi, hayır ve selametin işaretidir. Çünkü arı
maharetli bir varlıktır ve insanlara şifalar sunar.
Arı beyini görmek, faydalı, kadir ve şanı büyük, mümin, zahid ve hiçbir kimseye eziyet
etmeyen bir adama delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada arı beyinden bir şeye nail oldu unu görmesi, sıhhat ve afiyete ve
helâl kazanca işarettir. Yine rüyada birçok arı beyine mâlik oldu unu görmek, yüksek
memuriyete delâlet eder.
*  ARICI: Arıcıyı görmek, muharebe, sıkıntı ve meşakkate ve silah kuşanmaya
işarettir.
*  ARI KOVANI: Rüyada arı kovanı görmek, zevceye delâlettir. Kovandaki arılar
kadının nesli, bal ise kadının malıdır. Bazı kere de arı kovanı kaleye işarettir. Yine arı
kovanı görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya, ibadet ve çalışmak hususunda
boş vakte delâlet eder.
*  ARI KUşU: Rüyada arı kuşu görmek, malı çok ve güzelli i yerinde bir kadınla
Fihrist’e dön
evlili e delâlet eder.
*  ARMUT: Bir kimsenin rüyada armut görmesi, kavuşaca ı bir nimete ve mala
işarettir. Rüyada tatlı bir armut yedi ini gören kişi mal ve nimete kavuşur. Birçok
armutları avuçladı ını görmek, toplu bir mala varis olmaya delâlet eder.
Rüyada hamile bir kadının armut görmesi, do acak çocu un erkek olaca ına
işarettir. Bekâr kızın görmesi de evlenece ine delâlet eder.
Rüyada armudu mevsiminde yedi ini görmek, hayır ve berekete, mevsiminin dışında
yemek haram mala delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada armut görmek beş veçhe ile tâbir edilir:[/color]
a) Helâl mal,
b) Zenginlik,
c) ıyi bir zevce,
d) Murad,
e) Menfaat.
Armut a acı görmek ise, mal ve para kazanmak için insanlara boyun e en bir kişi ile
tâbir olunur.
*  ARPA: Rüyada arpa görmek, az bir meşakkatle çok rızka nail olmaya işarettir. Bir
rivayete göre de, arpa beyaz oldu u sebeple gümüş ile tâbir edilir. Rüyada eline arpa
geçti ini görmek yine mala delâlet eder.
Rüyada arpa aldı ını görmek, iyi ve salih bir evlâdın olaca ına işarettir. Satıcıdan
arpa aldı ını görmek, büyük bir mülke, ele geçecek nimete delâlet eder. Arpa ekti ini
görmek, Allah'ın razı olaca ı işlerle tâbir olunur.
Rüyada yaş veya taze arpa görmek, hayırlı haber işitmeye, sıhhat ve afiyete delâlet
eder.
Ibn-i Kesir demiştir ki: Arpa görmek, helâl mala, hayır ve menfaate delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki:
- Rüyada arpa görmek, bol rızka delâlet eder. Arpa satın aldı ını gören, ahireti
dünyaya tercih eder; sattı ını gören ise, ahiret üzerine dünyayı tercih eder.
Rüyada arpa ebili bir yerde yürüdü ünü görmek, cihad ile tabir olunur. Yine rüyada
arpa elemek, kulların ibadetine işarettir.
*  ARSENıK: Kişinin rüyada arsenik ile zehirlendi ini görmesi, bir düşmanın kendisine
pusu kurdu una işarettir.
Bir başka tâbire göre de, sıhhatli ve uzun bir ömre, düşmandan intikamın fazlasıyla
alınaca ına delâlet eder.
*  ARSLAN: Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cebbar bir
hükümdara, bazı kere de ölüme işarettir. Arslan görmek, hastanın şifa bulmasına da
delâlet eder.
Rüyada dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocu u üzerine galip bir kadına işarettir.
Ayrıca arslan görmek, cehalete, kibre, kendini be enmeye, günaha ve nazlanmaya
da delâlet eder.
Ibn-i şîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada arslan görmek, çetin ve kuvvetli bir düşmana
delâlet eder.
Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocu a işarettir. Arslanın evine girdi ini
görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.
Rüyada arslan etini yedi ini görmek, devlet tarafından gelecek bir mükâfata veya
paraya delâlet eder. Keza rüyada arslan başı yedi ini görmek, büyük saltanata ve
çok mala işarettir.
Ebu Saidu'l-Vaaz demiştir ki:
- Rüyada azgın bir arslanın halkın yolunu kesti ini görmek, hükümdarların zulmüne
delâlet eder. Bir arslanın kendini kovaladı ını görmek, hükümetten bir korkuya
u rama a, e er kurtulur ise, bu korkudan halâsa, kurtulamayıp arslanın pençesine
düşerse, büyük bir zarara u ramaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arslan görmek üç şekilde tâbir olunur:
a) Sultan,
b) Cesur ve şeci' adam,
c) Kuvvetli ve amansız düşman.
Rüyada yırtıcı hayvanın, hastası bulunan bir eve girdi ini görmek, hastanın ecelinin
geldi ine işarettir.
Rüyasında arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldı ını görmek, ele geçecek
düşman malına delâlet eder. Çok kere de bu, miras malına işarettir.
Rüyada bir arslanın camiye girip minbere çıktı ını görmek, insanlara zulmedecek,
korku ve dehşet saçacak bir hükümdara delâlet eder.
Rüyada iki arslanı birbiri ile savaşır görmek, harbe; arslana bindi ini görmek, büyük
bir düşmana muzaffer olma a delâlet eder.
*  ARş: Rüyada Rabbin yüce arşını güzel bir surette görmek, itikadın sa lam
olmasıyla müjdelenmeye delâlet eder. Çünkü arş, yücelikler âlemidir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada arşı görmek beş veçhe ile tâbir olunur:
a) Riyaset, baş olmak,
b) Rif’at, yücelik
c) Rütbe,
d) ızzet ve şeref,
e) Makam...
Arş-ı Kerîmi güzel ve süslü görmek, büyük bir zâta intisab etmeye ve ondan ilim,
irfan, hikmet, hayır ve bereket nuru edinmeye delâlet eder.
Bazı kere de arşı görmek, insanın hayır ve şerden işledi i amele delâlet eder. Arşı
eksik bir halde görmek, bid'at ve sapıklı a işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada Arş-ı Azam'ı görmek, müjde ve beşarete delâlet eder. Yine arşı görmek,
emsalleri arasında yüksekli e ve maksada ulaşmaya delâlet eder.
*  ARZU: Bir kimsenin rüyada arzularına erişti ini görmesi veya arzularının yerine
getirilmesini istemesi, bütün emellerinin gerçekleşece ine işarettir.
Yine rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme ve Allahu Teâlâ'ya ulaştıran yola
veya helâl mala delâlet eder. Rüya sahibi bekâr ise evlenece ine işarettir.
*  ARZ VE TAKDıM: Rüyada bir ordu kumandanına arz ve takdim edildi ini ve fakat
kumandanın kendisini kabul etmedi ini görmek, büyük bir günaha işarettir. E er
kumandanın kendisinden memnun oldu unu görmüş ise, Allahu Teâlâ'nın o kimseden
razı olaca ına delâlet eder.
Rüyada kendisine takdim edildi i zat tarafından bir şey verildi ini görmek, ümit etti i
şeye nail olmaya delâlet eder.
*  ARZUHAL (Dilekçe): Bekâr bir kimse için rüyada arzuhal görmek veya arzuhal
yazmak, evlenmeye; evli için de evinde bir tören olaca ına delâlet eder.
*  ASA: Bir kimsenin rüyada asâ görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım
eden bir kişi ile tâbir olunur. Rüyada elinde asâ oldu unu görmek, şerefli, kudretli,
halka yardım eden birinden yardım talebinde bulunmaya işarettir...
Rüyada asânın elinde kırıldı ını görmek, bulundu u makamdan azledilece ine,
ticaret ehli ise ziyana u rayaca ına delâlet eder.
Rüyada asâ haline geldi ini görmek, ölüm ile tâbir olunur.
Rüyada asâ ile taşa vurdu unu ve taştan suların fışkırdı ını görmek, zengin olmaya
delâlet eder.
ıbn-i şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada de nek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek bir zâta delâlet eder.
Keza rüyada bir de ne e veya bastona dayandı ını görmek, kadr ve kıymeti yüce bir
şahsın himmetiyle murada ermeye işarettir.
Elinde asânın yılan haline geldi ini görmek, dostun düşman olaca ının işaretidir.
Kirmanî demiştir ki:
- Elindeki de ne in uzadı ını gören muradına nail olur, kısaldı ını gören de
maksadına eremez..
Bazı kere de asâ görmek, imdat ve yardıma, maksadın hasıl olaca ına işarettir.
*  ASANSÖR: Rüyada asansörle bir yere çıktı ını görmek, iş sahasında yükselmeye
ve bütün engelleri aşmaya delâlet eder.
*  ASFALT: Rüyada asfalt görmek veya asfalt bir yolda yürümek, her işte başarılı
olmaya işarettir.
*  ASHAB-I KıRAM: Rüyada sahabilerden birini güzel hallerde görmek, onlar
Fihrist’e dön
hakkındaki güzel itikada ve sünnetlerine tâbi olmaya işarettir. Rüyada onları görmek,
muhabbete, kardeşli e, yardım ve hayırhahlı a, düşmanlık ve kıskançlıktan
kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldur
masına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sahabilerin kendisine teveccüh etti ini görmesi, cami, mescid,
medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb ve kabilesinin temizli ine delâlet eder.
O güzide sahabîleri görmek, zenginli e de işarettir. Çünkü onlar birçok fetihlerde
bulunup ganimetler elde ettiler. En güzel ganimet ise takvadır.
Yine sahabileri görmek, tevbeye ve Allahu Te âlâ'dan gayrı her şeyden alâkayı
kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete delâlet eder.
Meselâ rüyada Hazret-i Ömer'i görmek; uzun ömre, fazilete, her yerde hakkı
söyleme e, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk'a vâsıl olmaya delâlet eder.
Keza Hazret-i Osman'ı görmek, zühd, takva, haya ve edebe, hayır ve fazilete
işarettir. Hazret-i Osman (r.a.)'ın kendisine gülerek baktı ını ve iltifat etti ini görmek,
dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.
Rüyada sahabilerin başı ve Allah Resûlü'nün ma ara arkadaşı Hazret-i Ebû Bekir
(r.a.)'i yüzü güler ve ferah bir halde görmek; dünya ve ahiretin saadet ve huzuruna
işarettir.
ıbn-i şîrîn demiştir ki:
- Hazret-i Ebû Bekir'i yüzü güler ve ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura, nimet
ve refaha, hastalıktan şifaya, ilim ve marifete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin'i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek
onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye delâlet eder.
Onlardan birinin kendisine bir şey verdi ini veya lütuf ve iltifat ile söz söyledi ini
görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana delâlet eder.
Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler.
Rüyada Nebiler Nebisi'nin nazenin kızı ve Cennet kadınlarının efendisi Hazret-i
Fâtıma (r.anha)'yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka,
bütün işlerde muvaffakiyete delâlet eder. Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve
sürura, saadet ve selâmete işarettir. Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile
tâbir edilir.
Resûl-i Ekrem efendimizin pâk zevcelerinden herhangi birini görmek, hayır ve
hasenata, iffet ve ismete, haram ve bâtıldan uzak kalma a, aile saadetine ve
bereketli rızka delâlet eder.
*  ASILMAK: Rüyada asılmak, birçok vech ile tâbir edilir. ımam Nablusî demiştir ki:
- Valili e ehil olan bir kimsenin rüyada asıldı ını görmesi, vali olaca ına işarettir.
Rüyada asılmak, yücelik ve nail olaca ı nimetlere delâlet eder.
Rüyada bir şehirde idam edildi ini görmek, idam edildi i şehrin şerefi nisbetinde
erişece i reisli e delâlet eder.
Fihrist’e dön
Yine rüyada asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına;
zenginler hakkında ise, şerre ve işlerinin bozulmasına işarettir.
Hem ölü, hem de o halde yine idam edildi ini görmek, dini bozuklu a ve fakat
dünyanın şeref ve yüksek makamlarına delâlet eder.
Bekâr bir adamın rüyada idam edildi ini görmesi, evlenece ine işarettir.
Deniz üstünde bir vapurda yolculuk yapan biri rüyada asılmış oldu unu görse, bu
rüya onun hakkında hayra delâlet eder. Rüyada idam edilmiş birinin etinden yedi ini
görmek, ileri gelen birtakım kimselerden menfaat teminine delâlet eder.
*  ASı OLMAK: ısyanını çirkin görmeyen kimsenin rüyada asi oldu unu görmesi,
mahzun edecek bir azaba işarettir.
ıbn-i şîrîn hazretleri:[/color] Rüyada bir adama zulmetti ini görmek, o kişinin zulmüne
u ramaya delâlet eder, demiştir.
*  ASıLZADE: Rüyada soy ve nesepçe asil birini görmek, kalb temizli ine, güzel
itikada, yüksek dereceye delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de düşmanlara karşı üstün
gelmeye işarettir.
*  ASKER: Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli asker görmek, şan ve şöhrete
delâlet eder. Aynı zamanda asker kuvvet demektir. Askerle konuştu unu görmek,
işlerde zorluk çekmemeye işarettir.
Rüyada bir şehre veya bir mahalleye veya bir soka a asker geldi ini görmek, ya mur
ile tâbir olunur. Askerin geldi i yerlere ya mur ya ar..
Bazı kere de asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almak
ile tâbir olunur.
*  ASKER BAYRAÐI: Bir kimsenin asker bayra ı görmesi, halkın kendisine tâbi
oldu u âlim veya âbid, ya da zengin ve cömert bir kimseye işarettir. Rüyada görülen
kırmızı bayraklar, harp ve gıtale, sarı bayraklar, askerde salgın hastalık bulundu una,
yeşil renkli bayraklar da hayırlı bir sefere delâlet eder.. Beyaz bayraklar görmek,
ya mura, siyah bayraklar da kıtlı a işarettir.
Ne yapaca ını bilmez birinin rüyada asker bayra ı görmesi, hayretten kurtulup
selâmete erece ine işarettir.
Kadının rüyada asker bayra ı görmesi, kocaya delâlet eder.
*  ASMA (Üzüm çubu u): Rüyada asma dikti ini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Yine asma görmek, din ve dünyaca menfaatli bir adama işarettir.
Rüyada üzüm çubu u, zengin bir hanıma, üzümün kesilmiş dalı ise, cimri bir
kadından alınacak mala delâlet eder. Kışın asma a acında üzümler görmek de,
zengin bir kadın ile tâbir olunur.
*  ASTARGAN (Manto): Rüyada böyle bir mantoya mâlik oldu unu görmek, asalete
ve çalışkanlı a işarettir. Astargan manto giymiş bir kadın görmek, sevinçli ve huzurlu
günlere delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  AşÇI: Rüyada aşçı görmek haris bir adama delâlet eder. ıbn-i şîrîn hazretleri
demiştir ki:
- Güzel kokulu, temiz ve leziz bir şey pişirdi ini görmek, hayır ve nimete işarettir.
Bunun aksini görmek, şer ve kibir ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada aşçı görmek, asılsız ve faidesiz kelâmdır.
Bazı kere de aşçı görmek, zengin ve fukara için sürür ve izdivaca delâlet eder. Hasta
birinin rüyada aşçı görmesi, hastalı ının şiddetlenece ine işarettir.
Çarşı aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya delâlet eder...
Rüyada şekerciyi görmek, ilim, hikmet ve rızka; çivit otunu pişireni görmek, gam,
keder ve gussaya; zift ve kara sakız kaynatanı görmek, elbiselere ve deniz seferine
çıkmaya delâlet eder.
*  AşıRET: Bir kimsenin rüyada kendisini aşiret çadırının içinde görmesi ve aşiretin
reisi ile konuşması, muhtar olaca ına veya bir kuruluşun başına geçece ine işarettir.
Bazı kere de bu rüya gurbete çıkmaya delâlet eder.
*  ÂşIK: Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada âşık olmak belâdır. Bu sebeple bir kimse rüyada âşık oldu unu görse, bir
belâya duçar olur. Aşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir.
şunu da biz ilave edelim ki, âşıkların dünyada rahatı yoktur. Tâ ki maşukuna
kavuşuncaya kadar...
Yine rüyada aşk halini görmek, rüya sahibinin gizleyemedi i bir sözü açılmasına da
işarettir. Aşk, uyanıkken bir şeye düşkünlü e, hasta için ecelin yaklaştı ına ve
fakirli e de delâlet eder.
Rüyada severek bir iş yaptı ını ve onu yaptıkça zevk aldı ını görmek, nefsin
arzusuna uymaya ve sonu gelmez işler peşinde koşmaya delâlet eder. Çünkü insan
için kendi nefsinden daha yaman düşman yoktur.
Bekâr bir adamın rüyada aşk mektubu yazdı ını görmesi, yakın zamanda
evlenece ine işarettir. Aşk mektubunu aldı ını görmek, bir evlenme teklifine delâlet
eder. Yine sevdi i birinden bir aşk mektubu aldı ını görmek, mutluluk ve saadete
işarettir.
*  AşURE: Rüyada aşure ayında, yani Muharrem ayında, aşure da ıttı ını görmek,
hayırlı bir nimet veya güzel habere işarettir. Aşure görmek veya yemek ise, bunun
zıddı. Yani keder ve musibet habercisi...
*  AT: Rüyada at görmek murada nailiyet ile tâbir olunur. Ata binmeye ehil olmayan
biri, rüyada ata bindi ini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere
delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculu a işarettir.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
- Rüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delâlet eder.
Kirmani de demiştir ki:
Fihrist’e dön
- Rüyada e eri ve gemi mevcut güzel bir ata bindi ini görmek, o at üzerinde a ır a ır
yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder. Doru renkli ata bindi ini görmek,
kuvvetin çoklu una, doru taya (atın yavrusu) bindi ini görmek, zengin bir kadınla
evlenme ye delâlet eder.
Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazan da at
görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder.
Kır ata bindi ini gören kimse düşmanını kahra u ratır. Yine kır at görmek, hayır ve
berekettir.
Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet
eder. Her tarafı, yelesi ve kuyru u kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın
ile tâbir olunur.
Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indi ini
görmek, iyi de ildir ve keder alâmetidir.
Rüyada başkasına ait ata bindi ini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet
eder. E ersiz ve gemsiz bir kısra a bindi ini görmek, fena huylu bir kadına işarettir.
Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak oldu unu görmek, insanlardan
birinin vefat edece ine işarettir.
Ata bindi ini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocu u olaca ına delâlet eder.
Ibn-i şîrîn (rh.a) demiştir ki:
- Yelesi ve kuyru u kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delâlet eder.
Rüyada atın kendisini ısırdı ını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder.
Atı öldürdü ünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tâbir olunur.
Rüyada at üzerinde oldu unu fakat buna taaccüp etti ini görmek, Allah yolunda
cihada işarettir.
Rüyada atın kuyru unun kıllarının çok oldu unu görmek, evlat ve akrabanın
çoklu una işarettir. Atın kuyru unun kesildi ini görmek ölüme delâlet eder.
Kendi atından inip bir başkasının atına bindi ini gören kişinin, bir halden di er hâle
geçece ine işarettir. ıki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir ve
iş ona göre tecellî eder.
Rüyada bir atı öldürdü ünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delâlet
eder.
Rüyada posta atına binmek ise, binen için ecelin yakın oldu una işarettir.
Beyazlı ı siyahlı ından fazla olan bir ata bindi ini görmek, dindar bir hanımla evlili e
delâlet eder.
*  ATEş: Bir kimsenin rüyada ateş görmesi, acele olan rızka ve hazırlanmış maksada
işarettir. Rüyada ateşten menfaatlandı ını görmek, bol rızıkla mükâfatlandırılmaya
delâlet eder. Bazı kere de ateş, ilim taleb etmeye ve ilmi arzulamaya delâlet eder.
Rüyada elinde alevli bir ateşin yandı ını görmek, devlet tarafından veya yüksek
makam sahibi biri eliyle gelecek rızık ve mala işarettir.
Rüyada bir cemaatin aralarına kıvılcım döküldü ünü görmek, o kişiler için düşmanlık
ve kavga husulüne delâlet eder.
Ateşle bir şey pişirdi ini görmek, güzel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi
havadislere işarettir. Karanlıkta birine yol göstermek için ateş yaktı ını görmek, ilim
ve irfanca ilerlemeye ve fazilete delâlet eder.
Rüyada kış mevsiminde ateşte ısındı ını görmek, zenginli e; ateşe çekilmek de
zindana işarettir. Ve yine ateşte mahvoldu unu görmek, haram mala; ateşe girip
hiçbir şey olmadan çıktı ını görmek, feyiz ve Allahu Teâlâ tarafından ma firete
delâlet eder.
*  ATEş YAKICI: Rüyada ateş yakıcı gören kimse, hayra, rahata, ihtiyaçları görmeye
ve büyüklere yaklaşmaya nail olur. Ateş yakıcısını görmek, ilme de işarettir.
ınsanların elbiselerini veya beyhude yere elbiseleri ateşe atıp yakan birini görmek,
şer, fitne ve israfla malı zayi etmekle tâbir olunur.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
- Rüyada dumansız ateş görmek, devlet büyüklerine yakınlaşmaya işarettir.
*  ATEş BÖCEÐı: Rüyada ateş böce i görmek, kısa bir zaman içinde çok sevince ve
sıhhatin düzelece ine işarettir. Bazı kere de bu rüya, sevincin kısa sürece ine delâlet
eder.
*  ATEş KORU: Rüyada ateşin kor haline geldi ini görmek, maksadın ve matlubun
hâsıl olaca ına ve acele ele geçecek rızka delâlet eder.
*  ATEşE TAPMAK: Rüyada ateşe taptı ını görmek, sultana ve memlekete ihanet
edenlere yardım ile tâbir edilir. Taptı ı ateş çok şiddetli ise haram mala delâlet eder.
Kızgın ateş zalim hükümdara da işarettir.
*  ATICILIK: Bir kimsenin rüyada kendisini avcı olarak görmesi ve bir hayvanı
vurması, iş hayatında başarılı olaca ına delâlet eder.
*  ATLAMAK: Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareket ederek bir yerden di er
bir yere atladı ını görmek, can sıkıcı ve müşkül bir söze delâlet eder. Yüksek yerden
aşa ı atladı ını görmek, iyi halden kötü hale meyletmeye; aşa ıdan yukarıya sıçramak
da, insanın çabucak yüksek dereceye ulaşaca ına işarettir. Yükseklerden
aşa ıya düşüvermek, kıymetinin hemen düşmesine delâlet eder.
*  ATKI: Rüyada atkı görmek, iyi bir kimseden yardım görece inize ve himaye
edilece inize delâlet eder.
*  ATLAS: Bir kimsenin rüyada atlastan bezlere mâlik oldu unu görmesi; dindar,
takva sahibi ve hak ehli oldu una işarettir. Bu rüya bazı kere de şerefli ve güzel bir
kadınla evlenme e delâlet eder.
Rüyada durulmuş bir atlas kumaş satın aldı ını görmek, güzel hizmetçilere işarettir.
Bekâr bir kimsenin atlas elbisesi giydi ini görmesi, temiz bir kadınla evlenece ine
işarettir. Fakih ve âlim kimselerin atlas elbise görmeleri, dünyayı talep etmekle tâbir
olunur ve onlar hakkında noksanlıktır.
Fihrist’e dön
*  ATMACA: Rüyada atmaca kuşu görmek, cahil, zalim biri ile karşılaşmaya delâlet
eder. Yine atmaca kuşu, zalim, cahil bir idareci ile de tâbir olunur.
*  ATMAK: Rüyada mancınıkla bir şey attı ını görmek, zulüm ve hileye işarettir.
Bazan da bu rüya âlimlere iftira etmeye delâlet eder.
Yine rüyada mancınıkla bir şey attı ını görmek, o yerde fitne zuhuruna işarettir. Attı ı
okun hedefine isabet etti ini görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.
Yine rüyada av avlanmak maksadıyla taş attı ını görmek, kazanç ve ganimete nail
olaca ının işaretidir. Bir kimse rüyada kendisine ok atıldı ını ve kanının aktı ını
görmüş olsa, büyük bir şahsiyetten nimete ve menfaate erişece ine delâlet eder.
Üzerinde yeni ve beyaz bir elbise oldu unu ve bir da ın tepesine do ru ok attı ını
görmek, ehil insanlar için saltanatla tâbir olunur.
*  ATTAR: Bir kimsenin rüyada attar oldu unu görmesi, halkın medh ü sena
edecekleri bir işe girece ine delâlet eder. Attar ile dost oldu unu görmek, güzel
ahlâk, cömertlik ve salâh ile nimetlenmeye işarettir.
Bazı kere de attar görmek; ilim, hidayet, hikmet ve güzel bir şekilde anılmaya delâlet
eder. Ve aynı zamanda sevinç ve huzurun da işaretidir.
*  AT TERSı (Gübresi): Rüyada at tersi görmek, şerefli bir kişiden gelecek mala
delâlet eder. Kişinin rüyada at tersi süpürdü ünü görmesi, şerefli ve kıymetli bir
zattan mala ve nimete erişece ine işarettir. At tersi üzerine oturdu unu görmek,
akrabadan gelecek miras ile tâbir olunur.
*  AVCI: Rüyada avcı görmek, kadınlara meyleden ve onları elde etmek için her türlü
hile ve desisede bulunacak adama delâlet eder. Umumiyetle avcı, hile ve desise
yapan kimse ile tâbir olunur.
Rüyada arslan veya di er yırtıcı hayvanları avladı ını görmek, di er sultanlara hile
yapan büyük bir sultan ile tâbir olunur. Kuş ve serçeleri avlamak, halkın ileri
gelenlerine hile yapan tüccara delâlet eder. Rüyada balık avlamak, kadınlara karşı
fenalık ve hile düşünen kötü insanlara işarettir.
Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktı ını görmesi, bütün insanlar hakkında
hayır ve onun yapaca ı güzel bir iş ile tâbir dlunur.
Denizde taze ve tatlı balık avladı ını görmek, helal rızka, meşru yolda çalışmaya ve
hayra delâlet eder.
*  AVLANMAK: Rüyada av avladı ını görmek, ganimete ve mala delâlet eder. Yine
rüyasında geyik, da  keçisi, tavşan ve yabanî merkep gören kişi, hiç ummadı ı
yerden mal ve ganimete erişir.
Bir kadının rüyada av avladı ını görmesi, babasının veya koçanının malını korumaya
işarettir. Hizmetçinin av avlanması, efendisinin malından yiyece i şeye işarettir.
Küçük çocu un böyle bir rüya görmesi, ilim ve sanat ö renmesi, babasının mirasına
konması ve menfaate kavuşması ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Bazan da rüyada av avlanmak, gaflete ve işinde dikkatsiz olma a işarettir. Av
köpekleriyle av avladı ını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.
*  AVıZE: Rüyada yanar halde avize görmek veya avize yakmak, hayra alâmettir.
Avizenin kendi kendine söndü ünü görmek, ecelin yaklaştı ının işaretidir.
Avize satın aldı ını görmek, yeni bir işe atılmaya ve o işten temin edece i menfaate
delâlet eder.
*  AV KAPANI: Bir kimsenin rüyada, eti yenen bir hayvan için kapan kurdu unu
görmesi, helâl olan bir mal ile tâbir olunur ve onun eline helâl mal geçer.
*  AVRET: Rüyada elbisesinin açılıp edep yerinin görülmesi, hayasızlı a işarettir.
Rüyada avret yerinin açık oldu unu ve bundan da utanmadı ını, kendisine hiç bakan
kimse bulunmadı ını görmek, içinde yüzdü ü sıkıntı ve meşakkatten ve hastalıktan
kurtulmaya delâlet eder. E er borçlu ise, Allahu Teâlâ ona, borcunu ödemeyi
kolaylaştırır ve kendisine bir çıkış kapısı açar. Korku içinde ise, selâmet bulur.
*  AVRET ALMAK: Rüyada avret almak, yani kadın almak, zengin olmaya; onu
öptü ünü görmek, murada ermeye delâlet eder.
Yine rüyada güzel bir hanımı görmek, hayra ve rahatlı a işarettir. Bu rüya aynı
zamanda gelecek iyi bir seneye delâlet eder.
Rüyada avret yeri görmek, zenginli e, çok evlât sahibi olmaya, uzun ömre, murada
nailiyete işarettir. Kadının avret yerini görmek, gam ve gussadan halâs olma a; bekâr
için evlili e delâlet eder.
*  AVUÇ: Rüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, elinin açıklı ına,
dünyalı ının genişli ine ve rızkının bollu una delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Avuç rüyası altı şekilde tâbir olunur:
a) Zevk ü şevk,
b) Mal,
c) Riyaset,
d) Evlat,
e) şecaat,
f) Haramdan sakınmak...
Ibn-i Kesir (rh.a) de şöyle tâbir eder:[/color]
- Rüyada avucunun geniş oldu unu gören rızıklanır, mal ve serveti artar, cömertlik ve
kerem ile şereflenir. Avcunun dar oldu unu görmek ise bunun zıddı.
Rüyada avucunun güzel oldu unu görmek, Allahu Teâlâ'ya âsi olmaktan sakınmaya
delâlet eder. Bazı kere de avuç içinin güzel olması ve pırıldaması duaların kabul
edilmesine işarettir.
Rüyada avucun kapandı ını görmek, geçimin darlı ına; avuç içinde kıl bitti ini
görmek de kedere delâlet eder. Avuçların birbirine vurdu unu görmek, ferah ve sürür
ile tâbir olunur. Elinin arkası ile di er elinin içine vurdu unu görmek, bir musibete
delâlet eder.
Avucunu gö e do ru açtı ını görmek, menfaat ve hayıra işarettir.
Fihrist’e dön
Avucun kapalı olması ise cimrilik ile tâbir edilir.
Avucunun içinde abdesti bozan bir nesne görmek, rüya sahibinin kuvvet ve
dünyalı ına delâlet eder.
*  AVUKAT: Rüyada bir avukata gitti ini ve onunla konuştu unu görmek, ileride
avukata ihtiyacınız olaca ına işarettir.
*  AY: Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir.
ıbn-i şîrîn (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ay bedir halinde görülürse bir milletin büyü ü ve ulusu ile tâbir olunur. Ayın
gökte iki parçaya ayrıldı ını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin ölece ine delâlet
eder.
Rüyada aya asıldı ını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada ay görmek şöyle tâbir olunur:
a) Mülk,
b) Vezir (bakan),
c) Mülkün nedimi,
d) Milletin reisi,
e) Güzel zevce ve hizmetçi,
f) Evlât,
g) Ana ve baba,
h) Zevç,
ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat.
Ibn-i Fuzale demiştir ki:
- Ay bazan erkek evlâda işarettir. Bir kadının veya erke in kendi koynundan, yahut
vücudundan bir ay çıktı ını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olaca ını delâlet
eder. Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktı ının görülmesi, o evlâdın insanlı ın
en ulvî derecesine vâsıl olaca ının işaretidir.
Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattı ını görmek, büyük bir zat
tarafından verilecek mükâfata delâlet eder.
Rüyada ayı do urdu unu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder. Ayı en
yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile
tâbir olunur.
Rüyada ayın tutuldu unu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta u rayıp çok
sıkıntı çekeceklerine işarettir.
Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine do muş görmek, anne ve babanın rızasına
delâlet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştu unu görmek, yüksek ve ulvî derecelere
işarettir.
Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete erece ine işarettir. Ay bedir halinde iken
bir başka gezegenle çarpıştı ını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp
edeceklerine işarettir.
Fihrist’e dön
Bakan olan birinin ayın tersine döndü ünü görmesi, vazifeden azledilece ine
işarettir.
Güneş ve ayın kendisine secde etti ini görmek, anne babanın . rızası ile tâbir olunur.
Güneş ve aya secde etti ini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder.
Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha
parlak oldu unu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul
olaca ına işarettir.
*  AYAÐI ıLE ıTMEK: Rüyada birisinin kendisine tekme vurdu unu veya aya ı ile
itti ini görmek, fakirlik ile tâbir olunur. Yine tanınmış birinin tekmesine maruz kalmak,
o kişiden kendisine bir belâ isabet edece ine işarettir.
Kişinin rüyada aya ı ile bir şeyi tepti ini görmesi, söylemiş oldu u sözü inkâr etmeye
işarettir.
*  AYAK: Bir kimsenin rüyada ayak görmesi:[/color] Ana, baba, rızık, servet ve yolculu a
delâlet eder. Yine rüyada görülen ayak, servetin devamına, iyi ve güzel amele, işlerin
sa lam tutulmasına ve itimada alâmettir.
Asi ve günahkâr birinin rüyada aya ını güzel görmesi, tevbe ve isti fara ve Rabbine
yönelmesine delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
“- Rüyada bir aya ının kırılmış veya kesilmiş oldu unu görmek, ana babasından
birinin ölece ine, ya da malının yarısını zayi edece ine alâmettir. ıki aya ının birden
kesilmiş oldu unu görmek, sefer ile tâbir olunur. Bu rüya, bazı kere de ölüme
işarettir."
Ayaklarının demirden veya bakırdan oldu unu görmek, uzun ömre ve çok mala
delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
"- Rüyada ayaklarının kuş ayakları gibi oldu unu görmek, hayır ve berekettir.
Ayaklarının yarılmış oldu unu görmek ise iyi de ildir."
Cafer-i Sâdık (r.a) buyururlar ki:[/color] Rüyada ayak görmek yedi vech üzere tâbir olunur:
a) ış,
b) Ömür,
c) Gayret,
d) Mal,
e) Kuvvet,
f) Sefer,
g) Zevce,
Bazı kere de aya ının güzel görülmesi, namaza ve namazın edasına delâlet eder.
Ibn-i şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada görülen ayaklar, insanın malı, ameli, iyi ve güzel işleri ile tâbir olunur."
Fihrist’e dön
*  AYAK BıLEZıÐı: Rüyada görülen ayak bilezi i erkek çocuk ile tâbir olunur. Bir
kadının rüyada üzerinde altın bilezikler oldu unu görmesi, korkudan emin olmaya
delâlet eder. Kişinin üzerinde altın bilezikler oldu unu görmesi ise, hastalı ı veya din
de ona erişecek bir hataya işarettir.
*  AYAKKABI: Rüyada iyi bir ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına
ve menfaate delâlet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı..
*  AYDINLIÐA ERMEK: Rüyada aydınlık görmek, ilim, irfan ve hikmete delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, sahibinin yapmak istedi i bir işi başaraca ına işarettir. Yine
aydınlık görmek, dinin kuvvetlenece inin delilidir. Rüyada karanlıktan aydınlı a
çıktı ını görmek, tasalardan, kederlerden kurtulma a; çakmak ateşi çakar görmek,
korkulardan emin olmaya delâlet eder.
*  AYDINLIK: ışlerde düzgünlü ün ve iyi halin işaretidir. Karanlık ise, bunun zıddı.
*  AYAZ: Rüyada dondurucu ayaz görmek, veya üşüdü ünü görmek, işlerin
bozulaca ının işaretidir.
*  AY ÇıÇEÐı: Rüyada görülen ayçiçe i, istikbâlin her geçen gün daha da
gelişece ine, şöhret ve servet sahibi olmaya işarettir.
*  ÂYETLER: Kur'ân-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve onunla hemdem olmak saadetin en
büyü üdür. Bu sebeple âyetler görmek rahmettir.
Âyet-i Kerimeler iki türlüdür:[/color] Rahmet âyetleri, azab âyetleri...
Bir Müslümânın rüyada rahmet âyetlerini görmesi veya okuması veya okundu unu
işitmesi, Allahu Teâlâ'nın rahmetine delâlet eder ve o kişi için saadettir. Müjdeleyici
âyetleri görmek, müjdelenmenin işaretidir.
Bir adam rüyada rahmet âyetini okudu unu, fakat azab âyetine geldi inde kendisine
bu azâb âyetinin okunması zorlaştı ını görse, ferah ve selâmete kavuşaca ına
delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada Kur'ân okudu unu görmesi, şifaya kavuşaca ının işaretidir.
Çünkü Kur'ân müminlere şifadır.
Rüyada Ayetü'l-Kürsi’yi okumak veya okundu unu işitmek, rüya sahibinin gönül
nuruna, ilim, hikmet, takva ve verâ ehli biri oldu una delâlet eder. Zira Ayetü'l-Kürsî
ism-i â'zamdır.
*  AYGIR: Rüyada aygır görmek, mevki sahibi ve zengin kimselerle kurulacak
dostlu a ve menfaate delâlet eder.
*  AYI: Rüyada ayı görmek, âfet, belâ ve fitneye işarettir. Bazı kere de ayı görmek,
şiddet ve kuvvetli olmayan, düşmanlı ında hileye başvuran hırsıza delâlet eder.
Rüyada ayının sırtına bindi ini görmek, devlet adamlarından menfaat görmeye
işarettir. Yine ayıya bindi ini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada ayı derisi görmek mala, bazı kere de kötü, boşanmış ve oyunla meşgul
kadına delâlet eder.
*  AYI AVCISI: Kişinin rüyada ayı avcısı görmesi, haram kazanç sahibi kimselere
Fihrist’e dön
işarettir. Yine bu rüya, câhil kimseleri ve şarkıcı bir hizmetçiyi veya kötü bir kadını
terbiye eden birine delâlet eder.
*  AYIP: Kişinin rüyada ayıp olan bir fiili işlemesi, kötü ahlâk ve yaramaz sıfatlar ile
tâbir olunur.
*  AYLIK (Maaş): Rüyada çalışma karşılı ında her ay aldı ınız maaşı, yine almış
oldu unuzu görmek, borç ve sıkıntı ile tâbir olunur. Bu rüya, müsrif bir eşe de
işarettir.
*  AYLAR: Aylardan murad, Arabî aylardır. Bunlar da aşa ıdakilerdir:[/color]
1- MUHARREM:[/color] Kişinin rüyada Muharrem ayını görmesi, sıkıntı ve belâdan halâs
olmaya, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
Bu rüyayı gören gurbette ise, memleketine dönece ine işarettir.
Günahkâr birinin Muharrem ayını rüyada görmesi, tevbe edece ine ve hidayet üzere
olaca ına delâlet eder. Çünkü o ayda ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'in
tevbesi kabul edilmişti.
2- SAFER:[/color] Safer ayı içinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz ve hayra alâmet
de ildir. Üzüntü ve keder içinde yüzen bir adamın safer ayını rüyada görmesi,
selâmet işaretidir. Hasta birinin aynı rüyayı görmesi, şifa ve sıhhat bulaca ına delâlet
eder.
3- REBIÜLEVVEL:[/color] Rebîülevvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saadete işarettir. Bu
rüyayı gören kimse ticaretinde kâr eder, ferah ve sevinç içinde olur.
Sıkıntıda olan birinin bu ayı rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulaca ına işarettir. Yine
evlât bekleyen birinin bu rüyayı görmesi, salih bir erkek evlâdı olaca ının alâmetidir.
4- REBIÜLAHıR:[/color] Rüyada Rebîülâhir ayını görmek düşman üzerine galip olmaya
işarettir. Bu ayda görülen rüya hayra delâlet eder.
5- CEMAZıYELEVVEL:[/color] Bu ayda görülen rüya, işlerin durgunlu una işarettir, kâr ve
alış veriş bu zamanda az olur. Rüyada Cemaziyel ayını görmek, yakınlarından birini
kaybetmeye alâmettir.
6- CEMAZIYELAHıR:[/color] Bu ayda görülen rüya hayırlı netice verecekse, rüyanın hükmü
hemen tecelli etmez ve gecikir.
7- RECEB:[/color] Receb ayı içinde görülen rüya, kuvvetli ve sahih olur; hayır ve bereket
kapıları açılır ve şer hayra inkılâb eder. Rüyada Receb ayını görmek, şeref ve
meziyete delâlet eder. Zira kâinatın efendisinin mübarek miracı Receb ayı içinde
vuku buldu.
8- şABAN:[/color] Rüyada şaban ayını görmek, devlet adamlarından birinin azledilece ine
delâlet eder. Çünkü bu ayda her hikmetli iş bir emirle ayrılır. Sene içinde olacak
hadiseler yine bu ayın 15. gecesinde hükme ba lanır.
9- RAMAZAN:[/color] Ramazan Kur'ân inen bir ay ve içinde bin aydan daha makbul
olan bir gece var. Bu sebeple, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, şer ve kötülük
kapıları kapanır. Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez.
Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve ma firete delâlet eder. Bu
rüyayı gören ilim ve Kur'ân ö renen biri ise, ilme ve Kur'ân'a nail olur. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim bu mübarek ayda nazil oldu. Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise,
tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan halâs olur.
10- şEVVAL:[/color] Rüyada şevval ayını görmek, üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve
sevince delâlet eder. Zira şevval'in ihtidasında görülen ay, bayram ve ferahlıktır.
Bayramlar sevinç ve sürür günüdür.
11- ZıLKADE:[/color] Bu ay içinde görülen rüya, sefere delâlet ediyorsa, rüya sahibinin
yolculu a çıkmaması evlâdır.
12- ZıLHıCCE:[/color] Kişinin bu ayda gördü ü rüya, e er sefere delâlet ederse, hemen
sefere çıkmasında bir mahzur yoktur, sefere çıksın ve işlerini genişletsin. Çünkü bu
ay mübarek bir aydır ve hac mevsimidir. Ve bu ayda Bayram ve Kurban vardır.
Rüyada Zilhicce ayında oldu unu veya kurban kesti ini yahut kurban bayramı
namazı kıldı ını görmek, borçtan kurtulmaya, nezrinin yerine gelmesine, tevbeye ve
hidayete erişmeye delâlet eder.
*  AYNA: Rüyada aynanın görülmesi, hayâl ve gurur ile tâbir olunur. Aynanın kadına
delâlet etti i de söylenir. Rüyada cilâlı ve berrak bir aynaya baktı ını gören kişi,
hüzün, keder, gam ve gussadan ve sıkıntıdan halâs olur.
Bekâr bir kimsenin rüyada aynaya baktı ını görmesi, onun için müjdedir. Çünkü bu
rüya, evlenece ine delâlet eder.
Rüyada altından yapılma bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile
tâbir edilir.
Sakalı olmayan bir kişi, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış oldu unu görse, bu
rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüceli ine delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
"- Rüyada aynada güzel bir yüz görmek, ferahlık ve sevince, çirkin yüz görmek de
hüzün ve kedere delâlet eder."
ıbn-i şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“-Rüyada ayna görmek, büyüklü ü ve parlaklı ı derecesinde, rüya sahibinin
yükselmesine ve mevki elde etmesine delâlet eder."
Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah görmek, e er aslında öyle de ilse, halka
karşı cömert ve kerim olmaya delâlet eder.
Zindana düşmüş bir mahkumun rüyada kendi yüzünü görmesi, hapishaneden
kurtulaca ına işarettir.
Rüyada gümüş bir aynaya baktı ını görmek, sıkıntı, keder ve korku ile tâbir olunur.
Altın ayna ise bunun zıddı ve dince kuvvete delâlet eder.
Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde görmek, kız çocu u ile tâbir olunur. E er
o kişinin hanımı hamile ise bir kızı dünyaya gelir. Bekâr birinin bu rüyayı görmesi,
evlenece ine işarettir.
Fihrist’e dön
*  AYRAN: Rüyada ayran içti ini görmek, rızkın genişli ine, kıymetli ve de erli
dostlara delâlet eder. Yine birisine ayran ikram etti ini görmek, çok çok kıymetli bir
dost edinmeye işarettir. Yayıkta ayran çalkaladı ını görmek, kısmetin açılmasına;
bekâr için evlenmeye, evli için de güzel ve hayırlı bir çocu a mâlik olmaya delâlet
eder.
*  AYRILIK: Kavuşmanın zıddıdır. Bu rüya, bazı kere de düşmandan kaçmaya
işarettir.
*  AYVA: Rüyada ayva görmek, hastalıklara alâmettir. Hasta olan biri rüyada ayva
görse, bu rüya, hastalıktan halâs olmaya delâlet eder. Yüksek mevkide olan biri bu
rüyayı görmüş olsa maksadı hâsıl olur.
Rüyada ayva sıktı ını görmek, ticaret maksadıyla sefere çıkmaya ve kâr elde etmeye
işarettir. Ayva a acı görmek, kendisinden istifade edilmeyen bir adama delâlet eder.
Bazı kere ayva görmek, iyi bir yere yolculu a alâmettir. Yine ayva, güzel ve şanı yüce
bir kadın ile de tâbir olunur.
Rüyada yeşil ayva görmek, sarısını görmekten daha hayırlıdır.
*  AZAMET (Ululuk): Rüyada azim bir yere çıktı ını görmek, Allahu Teâlâ indinde
yüksek derecelere delâlet eder. Bazan da bu rüya, günahkârın tevbesi, kâfirin
hidayeti olarak tâbir olunur.
*  AZAD ETMEK: Bir kimsenin rüyada herhangi birini azad etmesi, kurban ile tâbir
olunur. Rüyada kendisini azad etti ini görmek, kurban kesmeye delâlet eder.
Hanımını azad etti ini görmek, hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin azad
oldu unu görmesi, ecelin yaklaştı ının işaretidir.
Günahkâr birinin azad edildi ini görmesi, tevbeye delâlet eder ve günahtan kurtulur.
Borçlu olan rüyada azad edildi ini görse, bu rüya, borçtan kurtulaca ının işaretidir.
*  AZARLAMA: Kişinin rüyada azarlanması, vakar ve tazim ile tâbir olunur.
*  AZGINLIK: Rüyada azgınlık etti ini görmek, hayra alâmet de ildir, dince fitne
sayılan şeylere delâlet eder.
*  AZL: Rüyada azl edildi ini görmek, sıkıntı ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
Memurun azledildi ini görmesi, vazifesinde devamlı ve başarılı olaca ına işarettir.
*  AZIK: Rüyada azık torbası görmek, uzun bir sefere çıkmaya delâlet eder. Dul bir
kadının bu rüyayı görmesi, yakında evlenece ine işarettir. Kız için de durum aynıdır.
*  AZRAıL (a.s.): Rüyada can alıcı mele i güler yüzlü görmek, şehidlik ile tâbir
olunur.. Öfkeli bir halde görmek, tevbe etmeksizin ölmeye delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada Azrail (a.s.) ile görüşmesi ve onu yendi ini görmesi,
hastalıktan şifa bulaca ına ve eski haline avdet edece ine işarettir. Rüyada Azrail
(a.s.)'in elini öptü ünü görmek, gelecek bir mirasa delâlet eder. Rüyada can alıcı
mele in, kendisine galip geldi ini görmek, ölümün yakın oldu una işarettir.
Rüyada Azrail'e selâm verdi ini görmek, dünyanın sıkıntı ve belâsından emin olmaya
Fihrist’e dön
delâlet eder.
ımam Nablusî demiştir ki:
“-Rüyada Azrail (a.s.)'i görmek, ailesinden ayrılmaya, kıtlık olmasına, ziraat ve
meyvelerde görülen âfetlere delâlettir.
Bazı tâbirciler de demiştir ki: Rüyada Azrail'i gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer.
Azrail suretine girdi ini gören kişi ise, insanlara galip gelir...
Her şeyin en güzelini ve do rusunu Allahu Teâlâ bilir.
[/font]

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
ARPA : Arpa yemek arkadaşlarınızla kavga edeceğinize; arpa ekmeği zenginliğe; arpa tarlası, kısmete ve bolluğa; yaş arpa, çok kazanca; arpa biçmek, mal almaya ve hacca gitmeye yorulur.

ASANSÖR : Rahatlığa ve Size maddi yükü olan kimseden kurtulmaya işarettir

ASILMAK : Sizden üst seviyedeki birinin size yardım etmesi veya sizin başkasına iyilik yapmanızdır.

ASKER : Rüyada asker olmak, zorluklara rağmen zengin ve ünlü olabilmek demektir. Askeri silahsız görmek, iyi diye bildiğiniz birisinin size kötülüğünün dokunacağına işarettir. Bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmelisiniz, aksi takdirde büyük hatalar yapabilirsiniz.

ASLAN : Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz. Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslan öldürmek, her alanda başarıya; aslana sırtını dayamak, kayıp ve üzüntüye;.aslan tarafından takıp edilmek; tuzağa düşmeye işarettir.

AŞÇI : Bolluk, rahatlama ve mutluluğa işaret eder. Ayrıca ani bir yolculuğu da belirtebilir. Seyyar aşçı görmek, durumunuzun değişeceğine veya taşınacağınıza; Aşçıyı kazan başında görmek, evlenmek isteyenler için hayırlı kısmete, hastalar için hastalığın ilerlemesine yorulur. Aşçıyı evde görmek, oturduğunuz evden daha iyi bir eve taşınmaya; Aşçı ile kavga etmek, dost ve komşular hakkında kötümser olmaya ve bundan zarar göreceğinize işarettir.

AŞK : Rüyada sevgilisi ile başka birisini görmek, kadın için, tehlikeli bir rakibi olduğuna erkek içinse sevgilisinin kendisine çok sadık olduğuna, işarettir. Aşık olduğunu görmek çok mutlu olacağınız anlamına gelir. Bu rüya, çevrenizdeki insanlardan memnun olduğunuza, sıkıntıdan uzak olduğunuza işarettir.

AT ARABASI : At arabasına bindiğinizi görmek, geçici bir hastalığa yakalanacağınız anlamına da gelir.Birçok yeri ziyaret edeceksiniz.

AT : Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi demektir. Ama ölü at zarara ve yakın zamanda ölüme; bağlı at mevkiinin değişmemesine; at satmak kavgaya; at dövmek hapse girileceğine,suda at dedikoduya işarettir.

ATEŞ : Ateşinizin çıktığını görmek, hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz işlerle uğraştığınız anlamına gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha verimli olmaya çalışın. Başından ateş çıkması,önemli bir hastalık geçirmeye, evden ateş çıkması ise, işte başarı; ateşin sönmesi, evden yaşlı birinin vefatına; evin yanması hakkedilmeyen bir zenginliğe; ateş içinde olmak, önemli birilerini korkutmaya; ateş söndürmek, iyiliğe; sobada veya ocakta ateş görmek rüyayı gören evli ise hamileliğine; ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte tencere kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine işarettir.

ATEŞBÖCEĞİ : Yakında alacağınız bir haberden dolayı sağlığınızın düzeleceğine moralinizin düzeleceğine yorumlanır.

ATLAMAK : Bir yerden başka bir yere atlamak,sosyal statünüzün değişmesi anlamındadır. Aşağı atlamak, para durumun tamamen tersine dönmesi, yukarı atlamak, gelire ve zenginliğe; dere,hendek veya duvardan atlamak, rahata ermek demektir.

ATLAS KUMAŞ : Daha önce başladığınız bir işi başarıyla bitireceksiniz. Atlas kumaş satın almak, eşini aldatma; atlas elbise giyinmek ise, iyi bir evlilik yapmak demektir.

ATÖLYE : Yeni bir işe gireceksiniz ve azminizle başarılı olacaksınız demektir. Riyakar bir arkadaşınızın varlığının da habercisidir. AV: Eğer rüyanızda avınızı yakalayamadığınızı gördüyseniz, zoru başarmak için mücadele vermeniz gerekecek demektir. Avı yakaladığınızı görmek ise yakın zamanda başarıyı ve mutluluğu elde edeceksiniz demektir. Dağda avcı görmek tanımadığınız birisi tarafından uğrayacağınıza işarettir. Köpeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla uğraşacağınıza, Yırtıcı hayvan avlamak, hasımları alt etmeye ve sorunları aşmaya; ormanda avcı: izlediğiniz yolun hatalı olduğuna işarettir.

AV KÖPEĞİ : Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.

AVUÇ : Avucun temiz olması faydalı ve karlı işlerle uğraşmak anlamındadır. Alkışlamak hoş vakit geçirmek mutluluğun işaretidir.

AVUKAT : İçinde bulunduğunuz durumda hareketlerinize dikkat etmelisiniz, Düşünmeden hareket ettiğiniz takdirde çok büyük zararlara karşılaşabilirsiniz demektir.

AYAK : Bol kazançlı işe, sıhhatli ve zekice düşüncelere,azimli ve sabırlı davranışlara işarettir. Sakat ayak, kötü haber ve üzüntüye; kıllı ayak, büyük bir suçtan aklanmaya; ayak kesmek, bir iş için ödüllendirmeye; kız ayağı, işlerde başarıya; kadın ayağı, yaşam boyu zorluklara; ayak yıkamak, kar yapmaya işarettir.

AYAKKABI : Zenginlik ve servet demektir.Yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir. Rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda huzura kavuşulacağına işaret eder. Yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınacağına yorumlanır. Bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar. Ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir. Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek birden bire bir sıkıntıyla karşılamayı; Sarı ayakkabı hastalığı anlatır. Ayakkabıları çıkarmak çok yakında zorluklardan kurtulmayı anlatır.

AYÇİÇEĞİ : Şansın açılması ve sıkıntıların sona ermesi anlamına gelir.

AYDINLIK : Hayallerinizin gerçekleşeceğine isteklerinizin olacağına işarettir.

AYI : Zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşacağınız anlamına gelir.Bir kadın için bu rüya, yeni düşmanlara sahip olacağının ve bazı zorlukların oluşacağının işaretidir. Bir ayı öldürmek, sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir.

AYRILIK : Rüyada sevdiğiniz birinden ayrıldığınızı görürseniz, yeni bazı zorluklarla karşı karşıya olmanızın habercisidir. Düşman olduğunuz birinden ayrılmak, ise hayatınızın düzene gireceği anlamındadır.

AY : İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak. Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

AYNA : Rüyada ayna silmek ünlü olmaya; ayna sırlamak bir kötülüğe, sırları dökülmüş ayna, kazançlı bir yardım almaya; yuvarlak ayna:dedikodular yüzünden üzülmeye; çerçeveli ayna:para kaybına; kırık ayna, eşin ölümüne;aynanın kayıp olması:büyük paralar kazanmaya işarettir.. Rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.. Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde, mutluluk , ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu görmek önünde sıkıntılarla dolu bir döneme girildiğine işarettir. Ayna satmak, işlerde zarara girmek demektir. Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını belirtir

AYVA : Rüyada ayva görmek, içinde bulunulan durma göre hastalık, hastalıktan kurtuluş, yolculuk, doğum, işte başarı ve kazancı işaret eder.Ayva ağacı, faydasız bir arkadaşlığa;ayva sıkmak, kazançlı bir iş gezisi sonucunda para kazanmaya işarettir.

AZRAİL : Azrail'e selam vermek, bu dünyada daha çok çekeceğiniz var anlamına gelir. Azrail'i can alırken görmek, uzun bir hayat yaşacağınıza işarettir. Azrail'i gülerek görmek, acısız bir vefat; kızgın görmek acı çekerek ve ızdırap içinde öleceğinize işarettir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi