Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"B" Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"B" Harfi Rüya Tabirleri


* BABA: Rüyada baba görmek, muradının incisini elde etmeye delâlet eder. Anne,
baba, dede ve akraba görmek, hayır ile tâbir olunur. Bazı kere de baba görmek,
umulmayan yerden gelecek rızka işarettir.
Rüyada baba tarafından sevildi ini ve okşandı ını görmek, bütün bela ve
musibetlerden uzak kalmaya, sevinç ve sürura delâlet eder.
Hasta birinin rüyada babasını görmesi, hastalıktan şifa bulaca ının işaretidir.
Rüyada babası kendisini bir bina içerisinde oturttu unu ve kendisi de binanın çatısını
yükseltti ini görmek, dünya ve din işlerinde babanın yolunu takip etmeye işarettir.
Hayattaki babasını ölmüş görmek, silinmiş acıların yeniden meydan bulaca ına;
babayı aileden biriyle kavga eder görmek de, ayrılı a delâlet eder.
* BABAYıÐıT: Rüyada bir babayi itle karşılaştı ını görmek, düşmanlardan biri ile
karşılaşmaya işarettir ve işlerin zorlu una delâlet eder.
* BACA: Kişinin rüyada baca görmesi, kısmet ve bol rızık ile tâbir olunur. Kendi
evinin bacasından siyah ve koyu bir duman çıktı ını görmek, rızkın bollu una ve
bereketine delâlet eder. Bacadan hiç duman çıkmadı ını görmek, evdeki düzenin
bozuklu unun işaretidir.
Evdeki bacanın yıkılmış, harap olmuş oldu unu görmek, keder ve üzüntüye işarettir.
* BACAK: Bir kimsenin rüyada bacak ve baldır görmesi, mal, maişet, meslek ve
kuvvete delâlet eder. Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrü ve geçimi ile de tâbir
olunur.
Rüyada baldırınının demirden oldu unu görmek, uzun ömre delâlet eder. Bunun
aksine bacaklarının camdan oldu unu görmek, ecelin yakın oldu una işarettir.
Bir kadının rüyada baca ının açıldı ını görmesi, bulundu u durumdan daha âlâsına
ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşaca ının alâmetidir.
Rüyada bacakların çok kıllandı ını görmek, borç ve hapislikle tâbir olunur. Rüyada
tek ayak üzerinde yürüdü ünü görmek, elden çıkacak mala işarettir. Rüyada iki
baca ı birbiri içine durulmuş görmek, korku ve belâya delâlet eder.
Rüyada bacaklarının a açtan oldu unu görmek, geçim hususunda zayıflık ve
tembelli e delâlet eder.
* BADANA: Rüyada parlak halde badana, iyi ve aydınlık günlere işarettir. Rüyada
kendi evini badana yaptı ını veya yaptırdı ını görmek, sıkıntıdan kurtulma a delâlet
eder. Odasına renkli bir badana yaptırdı ını gören kimse, sevinece i bir haber alır.
* BADEM: Bir kimsenin rüyada badem görmesi veya badem şerbeti içmesi, rahatlık
ve geniş rızka delâlet eder. Bazı kere de badem a acı görmek, cimri ve galip bir
adama işarettir.
Fihrist’e dön
Cabirül-Ma ribî demiştir ki:
"- Rüyada badem görmek, mal ve nimettir. Badem e er kabuklu ise meşakkate, iç ise
kolaylı a ve mala işarettir."
ıbn-i Sîrîn de demiştir ki:
"- Rüyada badem görmek, mal, afiyet ve rahatlı a delâlet eder. Tatlı badem helâl
mala, acı badem ise haram mala işarettir.
Rüyada badem yedi ini görmek, vücudun sıhhatine ve ele geçecek bir mala delâlet
eder.
* BADEMCıK: Bir kimsenin rüyada bademciklerinin rahatsız oldu unu görmesi,
günlük hayatında bazı sıkıntılara işarettir.
* BAGAJ: Rüyada bagaj görmek, israfa ve bereketsiz işlere delâlet eder. Ve bu rüya
sahibi bazı sıkıntıların çengeline düşer.
* BAÐ: Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
"- Rüyada ba ve asma görmek, zevce ile; üzüm mal ile, kütüklerin kalınlı ı sıhhat ile
tâbir olunur."
Rüyada ceviz a acı üzerinde bekçi oldu unu görmek, büyük bir şahsiyet olmaya
işarettir.
Rüyasında üzüm ba ı aldı ını gören kimse, e er bekâr ise, bu rüya evlenece ine
işarettir. Rüyada ba dikmek hayırlı ve güzel işlerin işaretidir.
* BAÐIRMAK: Rüyada ba ırıp ça ırdı ını görmek, çok çok konuşmak ile tâbir
olunur. Sokakta yaşlı bir adamın ba ırdı ını görmek, o senenin bereketli olaca ının
işaretidir.
Satılık bir mal için ba ıran tellâlı görmek, bir yalan habere delâlet eder.
* BAÐRSAK: Rüyada karnından ba ırsak çıktı ını görmek, hâne halkından birinin
hasta olaca ına delâlet eder. Bazı kere de ba ırsak görmek, gizli kalmış olan sırların
meydana çıkaca ına işarettir.
Rüyada ba ırsak yedi ini görmek, yetim malı veya emanet bir malı yemekle tâbir
olunur.
Cabirul-Ma ribî demiştir ki:
“- Rüyada ba ırsaklarının karnından dışarıya çıktı ını görmek, altı vech ile tâbir
olunur:[/color]
a) Rızık,
b) ış,
c) Haram mal,
d) Yardım isteme,
e) Kötü söz,
f) Çocuk.
Bazı kere de bu rüya günahtan sakınma ve tevbeye işarettir.
* BAÐLAMAK: Rüyada ba lamak ve bir şeyi dü ümledi ini görmek, akd-i nikâha,
inci ve gerdanlık gibi takılara işarettir.
Fihrist’e dön
Kişinin rüyada dü üm görmesi, dinde sebata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada billur
saraylar içinde ba lanmış oldu unu görmesi, yüce ve şerefli bir kadına delâlet eder.
Rüyada şehir ve köyde ba lı oldu unu görmek, o şehir veya köye yerleşmeye
işarettir.
Rüyada bir iple elinden bir yere ba lı oldu unu görmek, günaha, gam ve gussaya
delâlet eder.
Rüyada bir dire e veya a aca ba lanmış oldu unu görmek, iyiye işaret de ildir ve
bunun sonunda keder vardır.
* BAHAR: Bahar umumiyetle çiçek mevsimi ve bütün nebatların yeniden boy verme
zamanıdır. Rüyada bahara erdi ini görmek, servet, afiyet, huzur ve sükuna delâlet
eder. Ayak altında ezilen bahar çiçeklerini görmek, hayâl kırıklı ına ve talihin dönece ine
işarettir.
Rüyada bahçesindeki a açları çiçek açmış görmek, murada ermeye işarettir. Bekâr
birinin bahar çiçekleri topladı ını görmesi, yakında evlenece ine delâlet eder. Bir
hastanın bahar çiçeklerinden çelenk yapıp başına taktı ını görmesi, hastalıktan şifa
bulaca ına işarettir.
* BAHARAT: Rüyada baharat görmek, faydası olanı hayır, olmayanı da zarar ile tâbir
olunur. Rüyada baharat yedi ini görmek, hüzün ve kederin habercisidir.
* BAHÇE: Rüyada güzel bir bahçeye girdi ini görmek, kalbinin ıslâm sevgisi ile dolu
oldu una işarettir. Yine bahçe görmek, Kur'ân-ı Kerim'e de delâlet eder. Rüyada
güzel bir bahçeden çıktı ını görmek, kötü ve fena yola işarettir. Bahçe çiçeklerinden
alıp yedi ini örmek, ilme ve dine hizmet ile tâbir olunur.
* BAHÇIVAN: Rüyada bahçıvan görmek, refaha, sevince ve çok rızka delâlet eder.
Bazı kere de cami, medrese, tekke ve hayır kurumu gibi yerlerin işlerini üstlenmekle
tâbir olunur. Rüyada görülen ba bahçe bekçisi zengin bir memura delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada çam a açlarını bekledi ini görmesi, kadınların işleriyle ilgili bir
memuriyet ile tâbir olunur.
* BAHRıYELı: Rüyada bahriyeli görmek, sefer ile tâbir olunur. Bir gemi üzerinde
sıralar halinde bahriyeli görmek, deniz yolculu una ve bu sefer esnasında hiç
beklenmedik kimselerle karşılaşmaya delâlet eder.
* BAHSE GıRMEK: Kişinin rüyada biri ile bahse girdi ini görmesi, hayra alâmet
de ildir.
* BAHşış: Rüyada birine bahşiş verdi ini görmek, gaip bir şeyi bulmaya delâlet eder.
Bahşiş verilen bir kadın ise, bahşişi verenin hasta olaca ına işarettir.
* BAHT (Talih): Rüyada bahtını kara görmek, kendi eliyle düştü ü hatalara işarettir.
* BAKAN (Vezir): Devletin işlerini yürüten bir bakanı rüyada görmek, işlerde başarıya
ulaşmaya delâlet eder. Bakanla bir sofrada yemek yedi ini görmek, devlette olan bir
işin hayırla neticelenece ine işarettir.
Fihrist’e dön
* BAKIR: ıbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada bakır görmek, düşmanlık, kavga ve boş söz ile tâbir olunur."
Rüyada evinden bakır paraları alıp soka a attı ını görmek, gam ve kederden halâs
olmaya delâlet eder.
Cabiru'l-Ma ribî demiştir ki:
"- Rüyada bakır veya başka madenden para görmek, iflasa, fakr ü zarurete ve
hakarete delâlet eder."
Rüyada bakır para buldu unu veya böyle bir paranın kendisine verildi ini görmek,
biriyle kavga etmeye ve aradaki fitneye işarettir. Rüyada bakırdan yapılma eşya
görmek, hizmetçilere delâlet eder.
* BAKIRCI: Rüyada bakır işleriyle u raşan birini görmek,yalan söze ve yalancı bir
adama işarettir.
* BAKıRE: Rüyada henüz evlenmemiş bakire bir kız görmek, hürmet ve saygı sahibi
olmaya, bekâr biri için de evlenmeye delâlet eder.
* BAKı: Bir kimsenin rüyada gerek ev ve gerekse adamdan bir şeyin baki oldu unu
görmesi, bulundu un halin devamına ve uzun ömre işarettir. Yine bu rüya, tesbih ve
tehlile de delâlet eder.
* BAKKAL: Rüyada bakkal görmek, kısmet ve rızka delâlet eder ve herkese iyili e ve
adalete işarettir.
Bakkal dükkanının kapalı oldu unu görmek, maişet yüzünden darlık çekmeye delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bakkal görmek üç şekilde tâbir olunur:
a) Dünya işlerinde kazanca,
c) Çalışma ve gayrete,
b) Hayır ve menfaate.
* BAKLA: Rüyada görülen bakla taze ise, üzüntü ve kedere, kuru ise, sevinç ve
bollu a, büyüyüp gelişen mala işarettir. Rüyada saçının baklaya döndü ünü görmek,
malda noksanlık ve fakirlikle tâbir olunur.
Bazı kere de yeşil baklalar rızka, giyece e ve temizli e delâlet eder. Rüyada baklayı
pişmiş veya çi olarak yedi ini görmek, gam ve gussaya işarettir.
* BAKLA SATICISI: Rüyada bakla satan birini görmek,insanlardan işitti i bir söze
kötü sözle karşılık veren adama delâlet eder.
* BAKLAVA: Bir kimsenin rüyada baklava görmesi, müjde ile tâbir olunur. Çünkü
bakla güzel bir taamdır. Rüyada birine baklava ikram etti ini görmek, büyük bir işe
işarettir.
* BALGAM: Rüyada balgam çıkardı ını gören bir hasta yakın zamanda şifaya
kavuşur. Yine rüyada balgam görmek, artma ve büyümesi olmayan bir mala delâlet
Fihrist’e dön
eder.
* BAKRAÇ: Bir kimsenin rüyada dolu veya boş bir bakraç görmesi, iki şekilde tâbir
edilir. Dolu bakraç bereketli ve bol rızka, boş bakraç ise giderin çoklu una, kazancın
azlı ına delâlet eder. Rüyada su ile dolu bir bakraç görmek, bol kısmete ve bol rızka,
temiz yüreklili e işarettir. Çünkü su temizleyicidir.
* BAL: Rüyada bal görmek, helâl bir mala veya helâl mirasa işarettir. Yine bal
görmek; din ve iman şevkine, Kur'ân-ı Kerim okumaya ve güzel amellere delâlet
eder. Dünya ehli için bal görmek, zahmetsiz elde edilecek rızık ile tâbir olunur.
Rüyada gökten bal ya dı ını görmek, rüya sahibinin dindeki samimiyetine ve umumi
bir berekete delâlet eder.
Rüyada bal sattı ını görmek, uzaktan bir haber işitece ine; bal satın almak, mükâfat
alaca ına delâlet eder.
Rüyada bir petekten bal yedi ini görmek, sevdi i insanlara veya onlardan iyi bir
haber alaca ına delâlet eder.
* BAL ARISI: Rüyada bal arısı görmek, çalışkan ve hayırlı bir adama delâlet eder.
Çünkü arılar hüner ehli hayvandır. Yine bal arısı berekete, bollu a ve zenginli e
işarettir.
Bir kimsenin rüyada arı kovanı görüp ondan bal alması, helâl mala delâlet eder.
Rüyada arıların başına kondu unu görmek, yüksek mertebelere ve mülke nailiyete
işarettir.
Çitfçinin rüyada bal arısı görmesi, hayır, ucuzluk ve bollu a delâlet eder.
Ve yine bal arısı görmek; kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi, dost ve yaranına
büyük faydası dokunan bir adama delâlet eder.
Rüyada arının kendisini soktu unu görmek, zahmetle helâl mal kazanmaya işarettir.
Bal arısını öldürdü ünü görmek ise, malda zarar ile tâbir olunur.
* BALÇIK: Rüyada pişmemiş balçık görmek, evlâd ü iyal için mal toplamaya delâlet
eder. Pişmiş balçık yedi ini görmek, gıybet ve işe yaramaz sözlere işarettir.
Cabirul-Ma ribî demiştir ki: Rüyada balçık görmek şöyle tâbir olunur:
a) Beyaz ve yeşil balçık, helâl mala,
b) Sarı balçık, hastalı a,
c) Kırmızı balçık, çalgı ve oyuna,
d) Siyah balçık, keder ve hüzüne delâlet eder.
Kirmani der ki:[/color] Bir hastanın rüyasında balçık içinde yürüdü ünü görmesi, hastalı ın
uzayaca ına, gamlı ise, gam ve gussanın artaca ına delâlet eder. Rüyada balçık
yo urdu unu veya ondan kerpiç yaptı ını görmek, hayra işaret de ildir.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
"- Rüyada bina için olan balçık yani harç görmek, takva, din, mal ve nimete delâlet
eder. Elinde bir miktar balçık olup onu yedi ini görmek, para kazanmaya işarettir.
Bazılarına göre de, rüyada balçıktan tu la ve kerpiç yaptı ını görmek, akrabanın ve
Fihrist’e dön
dostların çoklu una delâlet eder. Çok balçık içine düştü ünü ve ondan kurtulmak
imkânı bulamadı ını görmek, ölüm alâmetidir.
* BALDIR: Rüyada baldırın demirden yapılmış oldu unu görmek, uzun ömre;
camdan yapıldı ını görmek, ecelin yakın oldu una; baldırın birbirine dolaştı ını
görmek ölüm ve korkuya delâlet eder.
* BALDIZ: Evli bir kimsenin rüyada baldızını görmesi, zevcesi ile arasının
açılaca ına işarettir.
* BALıNA: Bir kimsenin rüyada balina görmesi, o sene içinde başının sıkışaca ına,
işlerin biraz ters gidece ine delâlet eder. Denizde balıkçıların balina avladı ını
görmek, bazı kimselerin yardımı ile işlerin yola girece ine işarettir.
* BALIK: Rüyada balık görmek, mal ve ganimete delâlet eder. Küçük küçük balıkları
görmek üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır. Tuzlu balı ın kızartılmış veya
pişirilmiş oldu unu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya
delâlet eder.
Bir kişinin kendisine semadan kızartılmış balık indi ini görmesi, duasının
makbuliyetine, düşmanlarına karşı zafer bulmaya, kadr ve şanının yüce olmasına
işarettir.
Rüyada büyük balık görmek,, salih kimselerin mescidi, âbidlerin meclisi olarak tâbir
edilir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası altı vech ile tâbir olunur:
a) Vezir (bakan),
b) Asker,
d) Bakire kız,
c) Ganimet,
d) Gam,
e) Hizmetçi.
ıbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttu unu görmek, büyük ve şerefli bir
ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder."
Hamile bir kadının karnından balık çıktı ını görmesi, do acak çocu un kız olaca ına
işarettir.
ısmail el-Eş'aş der ki:[/color]
“- Rüyasında balık sattı ını görmek, kendi ve çoluk çocu u için hayır ve menfaate
delâlet eder."
Bir su yolundan balık tuttu unu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır.
ımam Nablusi demiştir ki:
“-Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise
Fihrist’e dön
ganimetten elde edilen mala işarettir."
Rüyada büyük bir balık avladı ını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladı ını
görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder.
Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balı ı
kokmaktan beri kılar. Rüyada balıktan bir şey aldı ını görmek, devletin askerinden bir
nesneye nail olmaya işarettir.
Rüyada Yunus balı ını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginli e, şiddet
halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder.
Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde
cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.
Rüyada sazan balı ı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra
alâmettir.
Bulanık su içinde balık avladı ını görmek, ne türlü olursa olsun iyi de ildir.
Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yeme i bırakarak kokmuş bir balı ı yedi ini
görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşece ine
işarettir. Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.
Bir kimsenin rüyada bir balı ın karnında bir mühür buldu unu görmesi, devlet, izzet
ve şerefe delâlet eder.
* BALIK AGI: Rüyada balık a ı görmek, helâl kazanç için bir iş tutmaya işarettir.
Deniz veya dereye bir a atıp balık tuttu unu görmek, ele geçecek helâl mala delâlet
eder. Denizde veya derede a ının parça parça oldu unu görmek, işlerin
zorlaşaca ına ve meşakkate işarettir.
* BALKON: Bir kimsenin rüyada evin balkonunda oturmuş oldu unu görmesi,
korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada yepyeni bir balkonda oturdu unu
görmek, yükselmeye, zenginli e ve nimete delâlet eder. Fakirin bu rüyayı görmesi,
zengin olaca ına işarettir.
Rüyada balkon görmek, bazı kere de yakınlarla münakaşaya delâlet eder. Balkon
üstüne bir balkon daha yaptı ını görmek, ikinci bir evlili e işarettir.
* BALMUMU: Kişinin rüyada balmumu görmesi, yalan haber ile tâbir olunur. Bal
mumu bazan da hastalık ile tâbir edilir.
Rüyada balmumu eritti ini görmek, hafif bir hastalı ın habercisidir.
* BALO: Rüyada bir salonda dans etti ini görmek, nefs ve heva ile tâbir olunur. Bu
bir sevinç haberi ise de sevinci kısa sürer.
* BALON: Bilirsiniz ki balonun içi hava doludur. Bu sebeple rüyada balon görmek,
boş ümide ve boş hayale delâlet eder. Yine rüyada bir balonu şişirdi ini ve fakat
şişmedi ini görmek, ümid ve arzularına kavuşamayaca ının işaretidir. Rüyada
balona bindi ini ve onunla yükseldi ini görmek ise, şeref ve itibarın artaca ına da
delâlet eder.
Rüyada bir balon uçurdu unu görmek ve ona tutunmak, yaptı ı işten kazanç ve hayır
elde edece ine işarettir.
Rüyada balonun elinde patladı ını görmek; iftira ile karşı karşıya kalaca ına delâlet
eder.
* BALTA: Rüyada iki yüzlü balta görmek, izzet ve saltanata; tüccar için de iyi
kazanca delâlet eder. Baltanın tek yüzlü olanı, imdat ve yardıma, rızkın genişli ine ve
iyiye işarettir.
* BALYA: Bir kimsenin rüyada balya görmesi veya taşıdı ını müşahede etmesi,
önünde sıkıntılı günlerin oldu una işarettir.
* BANDO: Devlet büyükleri ve âmirler için rüyada bando görmek hayır alâmetidir.
Çünkü bando gaza ve cihad zamanında orduyu coşturmak için çalınır.
Bir kimsenin rüyada mızıka dinledi ini görmesi, devlet büyükleri tarafından kendisine
erişecek menfaate delâlet eder, izzet ve hayra nail olur.
Rüyada bando ve mızıka çaldı ını görmek, Allah yolunda mal harcamaya işarettir.
Kendi evi önünde mızıka çalındı ını görmek, büyük bir makama erişmeye delâlet
eder.
* BANKA: Rüyada bankaya para yatırdı ını görmek, işlerde başarıya, para çekti ini
görmek de başarısızlı a delâlet eder. Bankada memur olarak çalıştı ını görmek,
akıbetin karanlık oldu una delâlet eder. Çünkü banka faiz müessesesidir.
* BARAJ: Bir kimsenin rüyada baraj görmesi, beyhude yere para harcayaca ına
işarettir.
* BARDAK: Rüyada pırıl pırıl bir barda ın görülmesi, kişinin sevgilisi ve mahbubu ile
tâbir olunur. Cam bardaktan su içti ini görmek, dost ve yaranlarından sevgi ve
muhabbete mazhar olmaya delâlet eder. Bazan da bardak görmek, ele geçecek
bolca paraya işarettir.
Bir kimsenin rüyada bardak satan birini görmesi, nesle, çocuklarını sevmeye ve ilme
delâlet eder. Yine elinde su dolu bir bardak görmek, bol bir kısmete işarettir.
Rüyada toprak bardaktan su içti ini görmek, hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek
mala delâlet eder. Rüyada bir barda ı kırılmış görmek, yakınlarından birinin ecelinin
yaklaştı ına veya fena bir habere delâlet eder.
* BARDAKÇI: Çarşıda bardak satan veya bardak imal eden birini görmek, evlât ve
ilme işarettir.
* BARUT: Kişinin rüyada barut görmesi, dostlardan birinin hastalı ına veya bir törene
işarettir.
* BASKIN: Rüyada herhangi bir yere baskın yaptı ını görmek, işlerde ani kararlar
vermek ile tâbir olunur. Rüya sahibinin bir baskına u radı ını görmesi, zarar ve
ziyana işarettir.
* BASMA (Bez): Rüyada çiçekli ve desenli bir basma aldı ını
Fihrist’eFihrist
görmek, yakınlardan birinin yardımına koşmaya delâlet eder.
* BASAMAK: Bir kimsenin rüyada basamaktan çıktı ını veya indi ini görmesi, e er
iş sahibi ise, iş hayatında çeşitli engellerle karşılaşmaya işarettir. Basamakta
oturdu unu görmek, kısa bir müddet için şansın döndü üne delâlet eder.
* BASUR: Kişinin rüyada basur illetine tutuldu unu görmesi, hasta haberi alaca ına
delâlet eder.
* BASKÜL: Rüyada baskülde bir şey tarttı ını görmek, elden çıkacak paraya işarettir.
* BAş: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki vech ile tâbir
olunur:[/color]
1) Bir cemaatin reisi ve büyü ü,
2) Baba,
3) Anne,
4) ımam, önder,
5) Yüksek bir memuriyet,
6) Âlim,
7) Mal,
8) Evlât,
9) Erkek hizmetçi,
10) Kadın hizmetçi,
11) Zevce,
12) ınsan için kolay bir geçim.
Rüyada elinde kesik bir baş oydu unu görmek, büyük bir zâtın teveccühüne mazhar
olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanının artmasına
işarettir. Yine rüyada kendisinin iki veya üç başı oldu unu görmek, düşmana galip
gelmeye ve zenginli e delâlet eder.
Rüyada boynunun vuruldu unu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Kendi
başını kendi elinde görmek, yücelik ve ululu a delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
”- Rüyada baş görmek milletin büyü üne delâlet eder. Elinde bir kesik baş oldu unu
görmek, bir büyük zâtın himayesi ile ele geçecek menfaate ve hayır kapılarına
işarettir.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
"- Rüyada başın büyüdü ünü görmek, şeref ve izzetin artması, küçüldü ünü görmek
de bunun zıddına işarettir."
Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktu unu görmesi, kendisine faydası olmayacak
adamlarla arkadaşlık edece ine işarettir.
Rüyada kendi başı ile konuştu unu görmek, hayır ve saadete ve nimete delâlet eder.
Her şeyin bir şerefi oldu u gibi, vücudun da en şerefli âzası baştır. Bu sebeple
Fihrist’e dön
rüyada baş görmek:[/color] Riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere
delâlet eder.
Rüyada elinde birçok kesilmiş başların oldu unu görmek, halkın ona boyun e ip her
hususta itaat etmesine delâlet eder. Yine rüyada bir kimsenin başını çi olarak
yedi ini görmek, devlet büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerden de
kendisine gelecek mala işarettir.
Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndü ünü görmek, sıkıntı ve
meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı oldu unu görmek ise, çok sefer ile tâbir
olunur.
Rüyada kendi başını kaybetti ini görmek, başın delâlet etti i kimseyi kaybetmeye
işarettir.
ımam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Rüyada başının kesildi ini, hemen onu alıp tekrar yerine koydu unu, derhal eski
haline geldi ini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir."
Rüyada süngü, mızrak veya de nek üzerinde baş görmek, şanı yüce bir öndere
delâlet eder.
Devlet reisinin rüyada başında kemik oldu unu görmesi, saltanat ve kuvvetinin
fazlalı ına, başının koç başı gibi oldu unu görmesi, adalet ve insafına; köpek başı
oldu unu görmesi ise, zulmüne delâlet eder.
Rüyada bir sultan veya bir vali tarafından boynunun vuruldu unu görmek, üzüntü ve
kederden halâs olmaya işarettir. Başının kendinden ayrıldı ını görmek, sermayenin
elden gidece ine işarettir.
* BAşINI TAşA VURMAK: Rüyada başını taşa vurdu unu görmek, hiç kimse
hesabına iyi de ildir. Bu rüya, günah ve namazı terk ile de tâbir olunur. Demek ki
böyle bir rüya gören hemen kendine gelmeli ve noksanlarını gidermeye çalışmalıdır.
Başkası tarafından başına taşla vuruldu unu görmek de, hayra alâmet de ildir.
* BAşAK: Rüyada başak görmek uzun ömre ve torun sahibi olmaya delâlet eder.
Rüyada başak topladı ını görmek, bir miras peşinde koşmaya işarettir. Bu day veya
arpa başa ı görmek ise, hayırlı bir evlât ile tâbir olunur.
* BAşKAN: Kişinin rüyada kendisini bir daireye veya kuruma başkan olmuş görmesi,
içinde çok yükselme hırsı oldu unun alâmetidir.
* BAşLIK: Bir kimsenin rüyada başına herhangi bir şey giydi ini görmesi, hayır ile
tâbir edilir. E er ehilse rüya sahibi memuriyete girer. Başlı ı başından çıkardı ını
görmek, zarar ve ziyana işarettir.
* BAşÖRTÜSÜ: Malûmdur ki, başörtüsü hanımların ziynetidir. Rüyada görülen
başörtüsü, hanımın efendisine delâlet eder. Rüyada başörtüsünün genişledi ini
görmek, kocanın halinin genişli ine işarettir. Keza başörtüsünün sıkılı ı kocanın
malının çoklu una, beyazlı ı da din ve rütbesine delâlet eder.
Rüyada başına tas giydi ini görmek, nefsin kötü ve çirkin arzularından muhafaza
edilece ine alâmettir.
Fihrist’e dön
Başına çelikten tolga giydi ini görmek; kuvvet, izzet, makam ve ikbal ile tâbir olunur.
Kirmani demiştir ki:
"- Rüyada başa giyilen taç, evlada işarettir. Çünkü evlât baba için taç gibi
kıymetlidir.'"
Bir kadının rüyada başörtüsünün başından gitti ini görmesi, kendisi hakkında hayra
alâmet de ildir.
Bir erkek rüyada başına başörtüsü örttü ünü görse, bu hizmetçi ile tâbir olunur.
Başını tül ile örttü ünü görmek, tevazu ve iyi kalblili e işarettir.
* BAşTAKı SAÇ: Rüyada saçlarının uzadı ını görmek, mal ve uzun ömre delâlet
eder. Saçlarını kıvırcık halde görmek, izzet ve yüksekli e işarettir.
Bir kadının rüyada saçını siyah görmesi, efendisinin do ru, sa lam ve temiz
olaca ına işarettir. Saçının döküldü ünü görmek, mal ve eşya kaybı ile tâbir olunur.
* BAşIN ALTINA KONAN YASTIK: Rüyada yastık görmek, zevce, mal ve sır
saklayan temiz bir kadın ile tâbir olunur. Yine bu rüya, gam ve kederden halâs
olma a delâlet eder.
* BATAKLIK: Bir kimsenin rüyada kendisini bataklıkta görmesi, betbahtlık alâmetidir
ve birçok güçlüklerin gelmesi muhtemeldir. Bataklık içinde çırpındı ını görmek,
ihtiyarlık demlerinde rahat etmeye işarettir. Çünkü dünya da bir bataktır. Gençlikte
kazanan, ihtiyarlıkta rahat eder.
* BATARYA: Kişinin rüyada batarya görmesi, sevinilecek bir hadise ile
karşılaşaca ına delâlet eder.
* BATTANıYE: Bir kimsenin rüyada tertemiz bir battaniye görmesi, zevceye, işlerin
yolunda gedece ine ve güler yüzle karşılanmaya delâlet eder.
* BAVUL: Malumdur ki, bavul sefere gidenlere lâzım olur. Bu sebeple rüyada bavul
görmek, yolculuk ile tâbir olunur. Bavulu doldurdu unu görmek ise, sık sık ev
de iştirmeye delâlet eder. Bekâr birinin rüyada bavul aldı ını görmesi, yakında
evlenece ine işarettir.
* BAYKUş: Rüyada başkuş görmek, zalim ve cebbar bir sultan ile tâbir olunur. Yine
baykuş, kapı kapı dolaşan ve haram mal kazanan hırsıza da işarettir.
Seyyid Süleyman demiştir ki:
"- Her ne şekil ve surette olursa olsun baykuş görmek, tutmak, almak hayır de ildir.
Baykuşun sesini duymak fena ve u ursuz bir haber almaya delâlet eder. Baykuşun
geldi ini görmek, ecelin yaklaştı ına ve ölümün kapıda oldu una işarettir."
Dişi baykuşu görmek, kendisine asla hayır olmayan hain ve hilekâr bir adama delâlet
eder. Yine baykuş görmek, vahşete, mamur yerlerin harab olmasına ve kötü sözlerin
meydan bulmasına işarettir.
* BAYRAK: Bir kimsenin rüyada bayrak görmesi, şan ve şöhrete ve iyi bir hale
Fihrist’e dön
delâlet eder. Rüyada beyaz bir bayrak görmek, saliha ve temiz bir kadına işarettir. Ev
üzerinde bayra ın dalgalandı ını görmek, o evden birinin ölece ine delâlet eder. Rüyada
kendi hesabına bayrak aldı ını görmek, bulundu u mevkiden azledilece ine
alâmettir.
Bekâr bir adamın kırmızı bayrak görmesi, kötü huylu bir kadınla evlenece ine delâlet
eder.
* BAYRAM: Bayramlar sevinç ve sürür günüdür, bu sebeple bayram görmek, müjde
ile tâbir olunur. Rüyada bayram namazından çıktı ını görmek, Allahu Teâlâ'nın
ma firetine mazhar olmaya delâlet eder. Bayram yerinde çocuklarla e lendi ini ve bir
şeyler aldı ını görmek uzun ömre ve nimete delâlet eder.
* BAYTAR: Bir kimsenin rüyada baytar görmesi, insanların şereflilerine benzeyen,
onlara işlerinde kuvvet kazandıran adama işarettir. Bazı kere de baytar görmek,
hekim, cerrah, ara bulucu ve i neciye işarettir. Yine baytar, yolculu a, evlili e, nikâha
ve yardıma delâlet eder.
* BAZUBEND: Rüyada bazubend görmek, kadınlar için ziynete, erkekler için kuvvete
delâlet eder.
Kirmani demiştir ki:
"- Rüyada altından bazu bilezi i görmek, gam ve kederdir. Gümüş ise daha hafif
olur."
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
”- Rüyada bazu bilezi i görmek, kardeşi tarafından kuvvettir. Bekâr bir kadının böyle
bir rüya görmesi, evlenece ine delâlet eder."
Rüyada gümüşten iki bazubend görmek, dost ve kardeşler tarafından terk ile tâbir
olunur.
* BEBEK: Bir kimsenin rüyada küçük bebek görmesi, sevince ve sürura işarettir.
Çünkü çocuklar hanelerin sevinç kayna ıdır. Yine bir bebe i sevip okşadı ını
görmek, sevinçli bir habere işarettir.
Rüyada bir bebe i cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kuca ına
almak, akrabalar yoluyla gelecek mirasa delâlet eder. ışsiz güçsüz birinin rüyada bir
bebe in beşi ini salladı ını görmesi, yakında işe girece ine ve sevinece ine delâlet
eder.
* BEDEN: Bir kimsenin rüyada bedeninde kuvvet ve iyilik görmesi; kuvvete,
bedeninin büyük oldu unu görmesi, mala ve şerefe, bedeninin madenden veya
balçıktan oldu unu görmesi de ölüme delâlet eder.
* BEDEVı (Çöl Arab'ı): Rüyada bedevi görmek, işlerin düze
lece ine ve hacca işarettir.
* BEDDUA: Bir kimsenin rüyada kendisine beddua edildi ini görmesi, pişmanlık ve
nedamete delâlet eder. Kendisinin bir başkası aleyhine dua etti ini örmek, vehim ve
kedere işarettir.
* BEÐENMEK: Rüyada kendini be endi ini görmek, ahlâk yönünden eksikli e
Fihrist’e dön
delâlet eder. Çünkü kendini be enmek kibir ve nefsin hoşlandı ı şeydir.
* BEKÇı: Kişinin rüyada mal bekçisi görmesi, ilim ve Allah'ı zikre, ilim ve zikir ehli ile
bir araya gelmeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, cami ve zaviyelerin
hizmetçisine işarettir. Rüyada kendini bekçi görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.
* BEKLEMEK: Nablusi demiştir ki: "Rüyada beklemek, müctehidler için ilme, bazan
da dindeki bozuklu a alâmettir.
Rüyada iyi bir haberi bekledi ini görmek, hayra, kötü haber de şerre işarettir.
* BEL: Rüyada elinde bel veya kürek tuttu unu görmek, acelecilik ile tâbir olunur.
* BEL KEMıÐı: Rüyada bel kemi i görmek, e er evli ise, bir erkek evlâdı olaca ına;
bekâr ise evlenece ine delâlet eder.
* BELA: Rüyada belâ ve sıkıntı içinde oldu unu görmek, çekti i sıkıntı ve
güçlüklerden sonra ferahlı a ve sevince kavuşmaya işarettir.
* BELıNDEN ıKıYE BÖLÜNMEK: Rüyada belinden ikiye bölündü ünü veya bir
başkasının o hale geldi ini görmek, hayır ile tâbir olunmaz. Yine rüyada belinden
ikiye bölünmüş olarak denize atılıp sular üzerinde yüzdü ünü görmek, hükümete
şikâyet olunmaya ve bundan beraat etmeye delâlet eder.
Belinden ikiye bölünüp bir yerde asıldı ını görmek ise şöhrete işarettir.
* BERAAT: Bir kimsenin rüyada kendi eline beraat verildi ini görmesi, korktu u
şeyden emin olmaya ve kurtuluşa delâlet eder. Kendisinin bir başkasına beraat
verdi ini görmek, hayır ve iyilik yapmaya alâmettir.
* BEREKET: Rüyada bol ve bereketli bir mahsul aldı ını görmek, hayırlı bir iş ile tâbir
olunur ve o işin sonu iyi netice verir.
* BERBER: Bir kimsenin rüyada berber görmesi, sultan nezdinde insanların işini
yapan bir adama delâlet eder. Berberde traş oldu unu görmek, israf ile tâbir olunur.
* BERE: Rüyada başına bir bere giydi ini görmek, sevinçli ve huzurlu günlerin yakın
oldu una delâlet eder.
* BESMELE-ı şERıF: Rüyada bir Besmeleyi güzel bir hat ile yazılmış görmek, ilme,
hidayete ve besmelenin bereketi ile bol rızka delâlet eder.
ımam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazdı ını görmek; rızka, ilim ve sanattan
hissedar olmaya; ölü kimsenin bunu yazdı ını görmek ise o mevtanın Allah'ın
rahmetinde oldu una delâlet eder. Bazı kere besmeleyi yazmak, ziraatta kazanç ve
berekettir. Besmele ile yazılan Kur'ân ve Kur'ân'dan başkası da böyledir."
Rüyada Besmeleyi tekrar tekrar okudu unu görmek, Allah indinde makbuliyete,
dünya ve ahirette saadete ve selamete delâlet eder.
Bir kimsenin Besmeleyi yazdıktan sonra, o yazdı ını imha etti ini veya kuşlardan
birinin besmeleyi yazıldı ı yerden kapıp uçtu unu görmesi, rızkın bitmesine, ecelin
Fihrist’e dön
yakınlı ına delâlet eder. Yine Allah'ın kitabı Kur'ân'dan bir âyet veya âyetin bir
parçasını elleri üzerine yazdı ını ve yazdı ını mahvetti ini görmek de ecele işarettir.
Buna bir misâl verelim:[/color] Bir gece rüyasında Hazret-i Hasan (r.a.), alnı üzerinde
Vedduha Sûresi'nin yazılı oldu unu gördü. Bu rüyayı Said bin Müseyyeb hazretlerine
söyledi. Said bin Müseyyeb (r.a.) şöyle tâbir etti:[/color]
- Ey Allah'ın Resûlü'nün o lu, vasiyet ve isti far ediniz. Çünkü eceliniz gelmiştir.
Gerçekten bu rüyadan bir gün sonra Hazret-i Hasan zehirlenerek vefat etti. Bu demek
de ildir ki, herkesin rüyası anında tecelli eder. Rüyanın sadık olması için günahlardan
uzak durmak ve Hak emrinde olmak lâzım.
Rüyada demir kalemle besmeleyi yazdı ını görmek, kuvvete, rızka ve işte sebata
işarettir. Gözü a rıyan birinin rüyada besmele görmesi, gözündeki hastalı ın şifa
bulaca ına delâlet eder.
Rüyada besmeleyi kâ ıt üzerine yazdı ını görmek, güzel ve sevabı çok bir hayır
işleyece ine; yufka deriye yazdı ını görmek, bir miras talebinde bulunmaya; kırmızı,
sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdı ını görmek, feraha, sevince nail olmaya; yeşil
bir bez üzerine yazdı ını görmek, Allah yolunda şehid olarak ölmeye delâlet eder.
Yine besmeleyi bu sayılan şeyler veya bunlardan maada bir şey üzerine nurla veya
altınla yazmak, müjde ve saadete işarettir.
Rüyada bir yerden üzerinde besmele yazılı levha aldı ını görmek, hayatta her an
himaye edilmeye, ferah ve sürura delâlet eder.
* BEşıK: Rüyada beşik aldı ını veya beşik içinde oldu unu görmek, hayır ve
berekete delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada beşik aldı ını veya kendisine beşik
verildi ini görmesi, evlenece ine işarettir.
Bazı kere de beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve a lamaya delâlet eder. Zira
beşik küçük çocukların çı lık attı ı bir yerdir.
Rüyada beşi i kırdı ını, sattı ını görmek iyi de ildir. Beşi in kendi kendine kırıldı ını
görmek, e er çocu u varsa, çocu un ölümüne delâlet eder. Rüyada bir çocu u
beşi e yatırıp salladı ını görmek, evlât ve zevcesine güzel muamele etmeye işarettir.
Çocu u beşikten çıkardı ını görmek ise, evlât ve iyâline ve akrabalarına karşı hizmet
ve şefkat noksanlı ına delâlet eder.
* BEYAZ: Rüyada yana ının bembeyez oldu unu görmek, izzet ve ikram ile tâbir
olunur. Yüzünün eski halinden daha ziyade beyaz oldu unu görmek de hastalık
işaretidir.
Rüyada üzerine yazı yazılan beyaz bir sahife görmek, yemine delâlet eder. Bekâr
birinin beyaz yatak görmesi, evlenece ine; hasta adamın kar üzerinde yürüdü ünü
görmesi, hastalıktan şifa bulaca ına; kar üstünde yattı ını görmek de gam ve
gussadan kurtulmaya delâlet eder.
* BEYAZ DARI: Bir kimsenin rüyada beyaz darı görmesi, hayır ve menfaate ve rızka
delâlet eder. Beyaz darı satın almak da böyledir, ancak satmak bunun zıddı.
Fihrist’e dön
* BEVıL (ızdar): ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
"- Rüyada münasib bir yerde idrar etti ini görmek, gam ve kederden kurtulmaya
delâlet eder."
Rüyada kendi üzerine bevl etti ini görmek, eldeki malı zayi etmekle tâbir olunur.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
"- Rüyada meçhul bir yere işedi ini görmek, meçhul bir kadın ile evlenmeye delâlet
eder."
Bir kimsenin zâtına ait bir kab içine bevl etti ini görmesi, yine kendine dönecek yere
mal harcamaya işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bevl görmek birçok vech üzerine tâbir olunur:
a) Fakir ise zengin olur,
b) Esir ise azad olur,
c) Köle ise esaretten kurtulur,
d) Yolcu ise, selâmetle vatanına varır.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında kan işedi ini görmek, noksan azalı bir çocu a delâlet
eder.
Bekâr bir adamın rüyada bir şişeye veya le ene bevl etti ini görmesi, evlenmeye
işarettir.
Rüyada kendisinin bevl etti ini, fakat aynı mahalde bir başkasının da bevl eyledi ini
ve idrarlarının birbirine karıştı ını görmek, aralarında damatlık hâsıl olaca ına delâlet
eder.
* BEYıN VE ıLıK: ıbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada beyninin burnundan akıp yere
düştü ünü görmek, eldeki malın zayi olaca ını delâlet eder. Beyninin rayihası fena
ve kötü koktu unu görmek, zekâtı verilmeyen mala işarettir.
Rüyada bir ölünün beynini yedi ini görmek, ondan gelecek mirasa delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:[/color] Rüyada beyin görmek üç vech ile tâbir olunur:
a) Gizli mal,
b) Keskin ve kuvvetli zeka,
c) Makbul olan hayır.
ıbn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada kafası yarılıp içindeki beyninin aktı ını görmek,
topladı ı ve gizledi i malın elden çıkaca ına işarettir.
Bazı rüya tabircileri demişlerdir ki:[/color] Her ne çeşit beyin olursa olsun, rüyada beyin
görmek mala delâlet eder.
Rüyada herhangi bir insanın kemi ini kırarak içinden ili ini emdi ini görmek, onun
malından zorla yemeye işarettir. E er o kişi bilinmiyorsa, insanların malından haksız
olarak almak ile tâbir olunur.
Yine rüyada bir adamın beynini çıkardı ını görmek, onun mala ait esrarını ifşaya,
çıkardı ı beyni kendi cebine koymak veya yemek, onun malını alma a ve yeme e
işarettir. Rüyada kendi beyninden bir miktarını veya tamamını birine verdi ini görmek,
eldeki malı infak ve israfa delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Baştaki beyin ve kemikler içindeki ilik gizli mala delâlet eder.
* BEYT-ı MUKADDES: Bir adı da "Mescid-i Aksa" olan o mübarek mescidi görmek
hayır, bereket, ihsan ve kurtuluşa delâlet eder. Yine bir kimsenin kendisini Mescid-i
Aksa'da görmesi, günahlardan arınmaya, hayır ve berekete, ibadet ve Cenâb-ı
Hakk'ın taatına nailiyete işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Mescid-i Aksa'yı görmek dört vech ile tâbir
olunur:[/color]
a) Bereket,
b) Ma firet,
c) Kanaat,
d) Rahat...
Bir adamın rüyada Mescid-i Aksa'da Kur'ân okudu unu görmesi, saadet üstü
saadet... Namaz kıldı ını görmesi, Nebilerle haşrolmaya delâlet eder.
Yine o mübarek beyti görmek, diyanet ve emanete, hacca gitmeye, emin ve
selâmette bulunma a delâlet eder.
* BEYT (Ev): Rüyada yeni bir ev yaptı ını görmek, ilim ve rızka, sevinç ve sürura
delâlet eder.
* BEYTULLAH: Beytullah'ın rüyada görülmesi, günahların af ve ma firetine, rızık ve
nimetin bereketine, dünya ve ahiret selâmetine delâlet eder. (K) harfinde daha geniş
izah edilecektir.)
* BıAT ETMEK: Bir Müslümanın rüyada Nebiler Nebisine veya sahabilerinden birine
biat etti ini görmesi, itikat ve imanın sa lamlı ına, selamet ve istikametinin
do rulu una, dinde kuvvete ve sünnet-i seniyyeye ba lılı a delâlet eder.
* BEZENMEK: Rüyada bir şey ile bezendi ini görmek, fakirlik ve mahrumiyet ile tâbir
olunur. Yine bir kişinin rüyada dünyanın kendisi için bezendi ini ve her arzu etti i
şeyin hemen oluverdi ini görmesi, meşakkat ve sıkıntıya işarettir.
* BEZELYE: Bir kimsenin rüyada bezelye görmesi, hastalık, sıkıntı ve musibete
işarettir.
* BIÇAK: Bıçak kesici âlet oldu u için, rüyada bıçak görmek, düşmanlı a delâlet
eder. Bazı kere de marifetli bir adama işarettir. Bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve
maharet ö reten birine delâlet eder. Yine bıçak görmek, hizmetçi, yardımcı, dost ve
kendisi için gayret gösteren kimse ile de tâbir olunur.
* BILDIRCIN: Rüyada bıldırcın kuşu görmek, Allahu Teâlâ tarafından zuhur edecek
güzel bir rızık ile tâbir olunur. Denilmiştir ki:
- Rüyada bıldırcın görmek, uzaktan hâsıl olacak mal ve nimete delâlet eder.
Bazı kere de bıldırcın görmek:[/color] Üzüntü, keder ve sıkıntıyı def etme e, düşmandan
Fihrist’e dön
kurtulmaya ve vaadini yerine getirmeye işarettir.
Tâbircilerin kimi de demiştir ki: Bıldırcın kuşu iki yüzlü bir adama delâlet eder. Yine
bıldırcın görmek, eldeki nimete şükretmemenin işaretidir. Rüyada bıldırcın eti yemek,
bekârlar için evlenme e, bıldırcın öldürmek de düşman kazanma a delâlet eder.
* BIYIK: Rüyada görülen bıyık, mal ve servet ile tâbir olunur. Bir adamın rüyada
bıyı ının kısalmış oldu unu görmesi, Sünnet-i Seniyye üzere hareket etti ine
işarettir. Rüyada bıyı ın traş oldu unu veya kesilip azaldı ını görmek, hayır ile tâbir
olunur. Böyle birinin borcu varsa, borcunu ödeyecek imkâna kavuşur. Rüyada
bıyı ının yeniden bitti ini görmek, kuvvet kazanmaya işarettir.
Rüyada küçük bir çocu un bıyı ının büyümüş oldu unu görmek, o çocu un neşe ve
süruruna ve büyümesine delâlet eder.
Bıyık ve sakalını kesmeyi âdet edinen kimse, rüyada bıyık ve sakalını kesti ini görse;
rahatlı a, tasa ve sıkıntıdan kurtulma a delâlet eder.
Hamile bir kadının rüyada kendisini bıyıklı görmesi, bir erkek çocu u do uraca ına,
hamile olmayan kadının bu rüyayı görmesi ise, hiç çocu u olmayaca ına delâlet
eder.
Bıyık aynı zamanda vakar ve heybet işaretidir.
* BıBER: Biber acı bir nesne oldu undan, rüyada biber görmek, gam ve kedere
işarettir. Rüyada biber yedi ini görmek, a ır ve çirkin söz işitme e; birine biber
verdi ini görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
* BıBERON: Bir kimsenin rüyada küçük bir bebe e biberonla süt içirdi ini görmesi,
bir yetimi sevindirece ine; biberona süt doldurdu unu görmesi de, beklenmedik bir
yerden eline geçecek paraya delâlet eder.
* BıLARDO: Rüyada bilardo oynadı ını ve oyunu kazandı ını görmek, sevdi i birine
kavuşma a; oyunu kaybetmek, hayâl kırıklı ına delâlet eder.
* BILEGI TAşI: Bir kimsenin rüyada bile i taşı görmesi, do rulu a ve Hakk'a yol
bulmaya delâlet eder. Bazan da bile i taşı, insanları hidayete erdiren bir âlim ile tâbir
olunur. Yine bile i taşı, kadına da işarettir.
* BıLEK: Rüyada bilek görmek, güç ve kuvvete delâlet eder. Çünkü bilek insanın en
çok ihtiyaç hissetti i organıdır. Rüyada bile inde bir yara veya çıban görmek, üzüntü
ve kedere işarettir.
* BıLET: Rüyada bilet görmek, sefer ile tâbir olunur. Sükun ve selamete de işarettir.
* BıLEZıK: Bekâr bir kızın rüyada bilezik görmesi, evlenmeye işaret; erke in görmesi
de keder ve üzüntüye delâlet.
Rüyada koldaki bilezi i kırdı ını görmek, hastalı a; bilezik vermek de, birine
yapılacak iyili e işarettir.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik oldu unu görmek, bir yerden
gelecek mirasa delâlet eder.
Fihrist’e dön
* BıLıNMEMEK: Cabiru'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada bilinmeyen, kaybolan bir
adamın geldi ini görmek, ondan sevinçli bir haber almaya delâlet eder. Yine nerede
oldu u bilinmeyen kimsenin selâmetle döndü ünü görmek, işlerin düzgün ve yolunda
gidece ine işarettir.
* BıLGıN: Yani halim biri ile karşılaştı ını ve onunla sohbet etti ini görmek, bir iş
sebebiyle yardıma muhtaç olma a delâlet eder.
* BıLıRKışı: Bir kimsenin rüyada kendisini bilirkişi olarak görmesi, insanlar arasında
itibar sahibi olma a delâlet eder.
* BıLLUR: Rüyada pırıl pırıl bir billur görmek, temiz ve pâk bir zevceye işarettir.
Bekâr bir kimsenin bir billur kâseye sahip oldu unu görmesi, asil ve temiz bir kadınla
evlenece ine delâlet eder. Rüyada delikli billur görmek dul, deliksiz billur görmek de
genç bir kıza işarettir. Bir billuru oldu unu ve fakat bunu kaybetti ini görmek, uzak
sefere çıkma a veya eşinden ayrılma a delâlet eder.
* BıLMECE: Rüyada herhangi bir bilmeceyi halletti ini görmek, mevki ve işleri
yükseltmek yolunda gayrete delildir. Bilmece, bazı kere de ne yapaca ını
bilememenin işaretidir.
* BıNA: Bir adamın rüyada kubbeler görmesi, şanı yüce ve kıymetli kimselerle dost
olaca ına delâlet eder. Yeni yapılmış bir binayı görmek hiç ummadı ı yerden gelecek
rızık ve nimet ile tâbir olunur.
Yine bir kimsenin rüyada bir binaya başlayıp temelini attı ını, binayı kuvvetlice
yaptı ını görmesi; ilim, velayet ve sanata delâlet eder.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Eski bir binanın yeniye döndü ünü görmek, rızkın
artmasına; hayır kapılarının açılmasına, sürür ve ferah husulüne delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: rüyasında bilmedi i bir binaya girip orada birtakım ölüler
görmek, ahiret yurduna işarettir. Oraya girip oturdu unu gören kimsenin eceli
yakındır.
ıbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarı yıkıldı ını yahut yandı ını görmek, kendi
evinde bir musibetin vukuuna; hanesinin büyüdü ünü görmek, çok ve bereketli
nimete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bina görmek sekiz vech ile tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Zevç,
c) Zenginlik,
d) Emn-ü eman,
e) Kolay bir geçim,
f) Mal,
g) Yüksek bir memuriyet,
h) Maişet genişli i...
Rüyada evinin belirli bir miktar güzel olarak genişlemiş oldu unu görmek, bu
Fihrist’e dön
dünyadaki halin genişli ine işarettir. Yine rüyada kendini bina yapıyor görmek, ferah
ve sevincinin şumulüne, kuvvetinin fazlalı ına delâlet eder.
Rüyada güzel ve yüce bir bina görmek, ülfet ve muhabbete, rızka, neşeye, güzel
elbiselere, bekâr kızla evlenmeye ve ondan do acak çocu a delâlet eder. Sa lam ve
güzel bina görmek, bazı kere de uzun ömre ve kuvvete işarettir.
Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisi'nin mübarek ravzasını çamurladı mı görmesi,
kendi malı ile hacca gitmeye işarettir. Kendi evini çamurla sıvadı ını ve çamurun yaş
oldu unu görmek, salih bir kişi olmaya delâlet eder. Rüyada çamuru yedi ini görmek,
o miktar mal yemeye işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada Allahu Teâlâ'ya yaklaşmak maksadıyla cami veya bir yer yaptırdı ını
görmek, e er rüyayı gören devlet reisi ise Hak ile karin olur. iyilikle insanlara
emreder, kötülükten de kaçındırır. Bu rüyayı âlim görür ise, kitap yazar, insanlar
ilminden veya fetvalarından faydalanır. Zengin ise malının zekâtını verir, bekâr ise
evlenir, e er evli ise güzel şöhret sahibi bir çocu u dünyaya gelir. Fakir ise
zenginleşir. E er bunlar olmaz ise, o yere hizmet eder ve Allah'ın zikri ile o yeri
mamur eder."
Rüyada gurbet elde bir bina yaptı ını görmek, asla akıl ve hayaline gelmeyen bir
kadınla evlenir. Veya gurbette ikamet eder ve yine gurbette ölür.
Rüyada yaş çamur ile bina yapmak, din ve itikada, kuru çamur ile bina da mal
bakımından sıkıntıya işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada kendi mülkü olan bir binaya girdi ini görmek, zevceye ve
evlâtlara delâlet eder.
Hanenin geniş ve yeni olması rızkın çoklu una işarettir. Yine güzel bir bina görmek,
ana babanın sıhhat ve selâmetine alâmettir.
Rüyada evin ortasındaki avluyu görmek, kıza ve kızkardeşe, evin sofası baba ve
anneye delâlet eder. Onları güzel, temiz ve mamur görmek, bunların hayır ve
selametine işarettir. Harap ve pis görmek de tam zıddı...
Rüyada kendi evinin di er evlere benzemedi ini görmek, herkesin gıpta edece i
derecede servete, kendi için bir ev inşa etti ini görmek, dünyadan müstefid olma a
delâlet eder. Hasta birinin bu rüyayı görmesi vefatına işarettir.
Rüyada ımam-ı Azam hazretlerinin evini yıktı ını görmek, ıslâm âleminde fesat ve
fitne zuhuruna işarettir.
Rüyada adaletle hükmeden bir devlet reisinin köşkünü görmek, ıslâm şehirlerinden
bir şehir ile tâbir olunur. O köşkün yıkıldı ını görmek, müslümanların şehirlerinden
birinin ziyanına ve felâketine delâlet eder.
Tâ uzaklardan bir evi görmek, uzak gördü ü saadete vâsıl olaca ının alâmetidir.
* BıNMEK: Bir kişinin rüyada hayvana bindi ini görmesi, nefsî arzularının peşinde
koşmak ile tâbir olunur. Bütün hayvanlara bindi ini görmek ise, izzet ve saltanata
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada güzel bir ata binmek, büyük şeref ve itibara alâmettir. Yine ata binmek,
bindi i at uslu ve itaatli ise, ululuk ve mertebesinin artaca ına delâlet eder. Bindi i
atın kuyru unun iki adet oldu unu görmek, dost ve arkadaşlarının çoklu una
alâmettir. Nakil vasıtalarına bindi ini görmek, yeni bir işe, bindi i vasıtadan indi ini
görmek de, işinden ayrılma a delâlet eder.
* BıRA: Dince haram olan birayı içti ini görmek, iyili e alâmet de ildir ve yanlış yolda
olmanın işaretidir.
Birahaneye girdi ini görmek, bir hadisenin zuhuruna ve derin bir ızdıraba şevkine
alâmettir.
Bira mayası görmek, sıhhat ve afiyete ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
* BıRıKMEK ÇOÐALMAK: Rüyada saçlarını bir araya getirip biriktirdi ini görmek,
faideli mal ile tâbir olunur. Bir yere cem etti i saçlarını açtı ını görmek, malı
sarfetmeye işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir şeyin birikip ço almasını görmek, "Malı pek
çok seversiniz" mealindeki âyet-i kerimenin işaretiyle mal biriktirmeyi arzu etmesine
ve ona haris olmasına delâlet eder.
* BıR şEY BULMAK: Bir kimsenin rüyada bir şey buldu unu görmesi, hiç ummadı ı
şeyin eline geçmesine delâlet eder. Rüyada altın, gümüş ve bunlara benzer şeyler
buldu unu görmek, dünya nimetleri ile tâbir olunur. Fena şeyleri bulmak ise bunun
zıddı.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yiyecek bir şey buldu unu görmek, genişli e
ve maişet bollu una delâlet eder. Kumaş ve elbise gibi şeyleri bulmak, ticaretten
kazanılacak mala işarettir.
Kömür bulmak servet ü sâmâna, so an ve sarmısak kabu u gibi nesneleri bulmak da
haram mala alâmettir.
* BıSıKLET: Rüyada bisikletle dik bir yokuştan tırmandı ını görmek, mâli sıkıntıdan
halâs olma a delâlet eder.
* BıSKÜVı: Rüyada bisküvi yedi ini görmek, rızkın bereketine ve halin düzgünlü üne
alâmettir.
* BıT: Kirmanî demiştir ki: Rüyada üzerine bit düştü ünü görmek, malından birçok
kimsenin faydalanaca ına delâlet eder.
Yine rüyada üzerinden bitlerin yere döküldü ünü görmek, kazancın ziyade olaca ına
işarettir.
* BıTKı: Bir kimsenin rüyada bitki görmesi, keder ve hüzünden sonra, rahata ve
huzura kavuşmaya delâlet eder. Bitkiler çeşitlerine göre mânâ ifade ederler. ıleride
isimleri geldikçe açıklanacaktır.
* BOÐA: Bo a kuvvet ve heybetin timsalidir. Bu sebeple rüyada bo a görmek, iş
hayatında muvaffakiyete alâmettir ve insan için kuvvettir.
Fihrist’e dön
* BODRUM: ıbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada bodrum görmek gönül sıkıntısı ve
azabı ile tâbir olunur. Kendini kapkara bir bodrumda görmek, işlerin günden güne
bozuldu una işarettir.
* BOÐAZ: ımam Nablusî demiştir ki: Rüyada nefes borusunu görmek, elçiye, sefire,
ölüm ve hayata alâmettir. Bo azından bir kıl veya bir iplik çıktı ını ve onu çekti ini,
fakat tamamen çıkarmak mümkün olmadı ını ve kırılmadı ını görmek, ömrün
uzunlu una delâlet eder.
Bazı kere rüyada bo az görmek, evin suyu veya kuyusuna işarettir. Malumdur ki,
bo az insanın hayatıdır. Nefesler oradan alınıp verilir. Bu sebeple bo az görmek
hayır ile tâbir olunur.
* BOÐAZLAMAK: Rüyada bir kavmi bo azlanmış olarak görmek, murat etti i şeyde
işlerin hayırla bitece ine işarettir. Bir adam rüyada, birisini bir başka kişinin kesti ini
görse, kesilenin kesenden hayra nail olaca ına delildir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada bir şeyi bo azlamak, ana babaya âsi olmak ve zulümdür. Rüyada
kendisinin bo azlandı ını gören kişi Allah'a sı ınsın (çünkü bu felâket haberidir).
Üzüntülü ve kederli birinin rüyada bo azlandı ını görmesi, gam ve gussadan halâs
olaca ının alâmetidir. Rüyada güvercin ve koyun gibi bir hayvanı bo azladı ını
görmek, evlenmek ile de tâbir olunur.
Rüyada baba veya annesini bo azladı nı görmek, ebeveyne âsi olmakla yorumlanır.
Rüyada bir çocu u bo azlanmış olarak görmek, o çocu un kemâl ça ına erişece ine
delâlet eder. Yine rüyada en yakınlarının kendi etinden yediklerini görmek, onların
rüya sahibinden hayır ve menfaate kavuşacaklarına delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki:[/color] Rüyada bir adamın veya bir kavmin bo azlanmış olarak
görülmesi, onların sapık ve bid'at sahibi olduklarının alâmetidir.
Bekâr bir kadının rüyada kendisini devlet reisinin bo azladı ını görmesi, bir erkekle
evlenece ine alâmettir.
* BOÐMAK: Rüyada kendisini asarak bo du unu görmek, üzüntü ve kedere delâlet
eder. Yine rüya sahibinin kendisini asıp bo du u yerde ikâmet etmesine işarettir.
Rüyada bo uldu unu görmek, kendisine yüklenen emanet ve velayetten dolayı
muzdarip olmaya delâlet eder.
* BOL GEÇıM: Darlık ve sıkıntı içindeki adamın rüyada geçiminin bol oldu unu
görmesi, üzüntü ve kederden halâs olmasına, borcunu ödemesine ve sıkıntısının
gitmesine alâmettir.
* BOHÇA: Rüyada bohça görmek, bir sefer ile tâbir olunur. Yine rüyada kendini
bohça taşır halde görmek, çok sevdi i birinin ziyaretine delâlet eder.
Rüyada bir bohçanın çevresini ibrişim, ipek ve renkli ipliklerle işledi ini görmek,
mutluluk ve zenginli e delâlet eder.
* BOMBA: Bir kimsenin rüyada bomba patladı ını görmesi, kendisine de zarar
erişmemiş olması, gizli sırların meydana çıkaca ına delâlet eder.
* BONCUK: Rüyada boncuk görmek, hizmetçi veya mal ile tâbir olunur. Boncuk, aynı
zamanda kadına da işarettir. Bir adam boncu a rastgeldi ini görse, mal veya
hizmetçiye kavuşaca ına işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boncuklar görmek şu vech ile tâbir olunur:
a) Ahlâkı kötü bir eş,
b) Kötü huylu hizmetkâr,
c) Ehemmiyetsiz ve bekasız mal,
d) Edep ve terbiye,
e) Evlât ve hizmetçi,
f) Uşak.
Rüyada görülen boncukların çok veya az olması, iyi veya kötü her hâli bunlara nisbet
edilerek tevil edilir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada bir boncuk buldu unu veya satın aldı ını
görmek, ele geçecek hizmetçiye delâlet eder. E er görülen boncuk beyaz ise,
hizmetçi salih ve müttakidir. Yeşil ise dindar biridir. Siyah ise kalbi katı ve fena huylu
bir kadına işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada birtakım boncukları delmekle meşgul oldu unu görmek, âdi bir
kadın ile evlenmeye alâmettir.
Rüyada katır veya eşeklere yüklenmiş boncuklar görmek, haram mala delhalet eder.
* BONCUKÇU: Bir kimsenin rüyada boncukçuyu görmesi, kadınların işleriyle u raşan
ve onların birtakım işlerini düzenlemeye gayret gösteren adama delâlet eder.
* BORAZAN: Rüyada borazan görmek, güzel bir şöhrete, harbe ve doşmanı
kaçırmaya alâmettir. Bir kimsenin rüyada borazan sesi işitmesi, önemli bir hadiseye
ça rılaca ının delilidir. Borazana üfledi ini görmek, kendisi için bir hadisenin
vukuudur. Borazan e er boynuzdan ise, riyaset ve hizmetçiye delâlet eder.
Borazan bazı kere de batıl haberler ile tâbir edilir. Bazan da meydana çıkacak hayra
delâlet eder. Yine borazan, kadının ahlâkına da işarettir.
* BORAZANCI: Rüyada borazancının sesini işitmek, bir hadiseye davet edilmeye
işarettir. Rüyada boruya üfledi ini görmek, şiddetli bir hadisenin vukuudur. Rüyada
borazancıyı dövdü ünü görmek, güzel ve hayırlı söz işitmeye delâlet eder.
* BORÇ: Rüyada kendinin borçlu oldu unu görmek, iyiye ve hayıra alâmet de ildir.
Bu rüya, zillet ve hakaret ile tâbir edilir. Rüyada borçtan kurtuldu unu, borcunu
ödedi ini görmek, iyilik alâmetidir ve hayırlı günlerin habercisidir. Bu rüya, din ve
dünya işlerinden müşkil olan bir şeyin kolayca neticelenece ine işarettir.
Bazı kere de hak sahibine hakkı ödemek, yolculuktan dönmenin alâmetidir. Yine borç
ödemek, gam ve gussadan halâs olma a delâlet eder.
* BORA (Fırtına): Rüyada bir fırtınanın, bir boranın koptu unu görmek iyi de ildir.
Rüya sahibinin bir belâya, bir kötülü e maruz kalaca ına veya lüzumsuz yere
gidecek mala işarettir. Böyle bir rüya görenin hemen Rabbine dönmesi, günahlarına
tevbe etmesi gerekir.
* BORU: Rüyada boru görmek, şan ve şöhrete; boru sesi işitmek bir hadiseye
işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boru çaldı ını görmek, fena bir habere delâlet
Fihrist’e dön
eder. Rüya sahibinin gizli sırrı meydana çıkar, yalan bir söz işitir, musibet ve belâya
u rar.
* BOSTAN: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bostan görmek, isti fara, isti far da
bostana delâlet eder. Rüyada bostanını suvardı ını görmek, ehline yakınlı a işarettir.
Rüyada yaprakları kurumuş, dökülmüş ve sararmış bir bostana girdi ini görmek,
üzüntü ve kedere alâmettir.
Yine Denilmiştir ki: Rüyada bostan görmek kadına delâlet eder. Zira kadın da su ile
sulanıp hamile olur ve çocuk do urur. Rüyada görülen bostan kadın ile tâbir
edildi inde, o bostanın a acı, kadının ailesi ve çocu udur. Bostanın meyvesi de bu
şekilde tâbir olunur.
Rüyada bilinmeyen bir bostan görmek, Kur'ân-ı Kerim'e delâlet eder. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim'i okuyanlar arasında onun hikmet meyveleri daima deyşirilip toplanmaktadır.
Bostanda nice çeşit meyveler ve çiçekler mevcutsa, Allah'ın kitabı Kur'ân'da da nice
irfan incileri ve hikmet meyveleri mevcuttur. Kur'ân-ı Ke-rim'de olan müjde ve korkular
bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir. ınsanlardan kimi tatlı, kimi ekşi
sever. Kur'ân-ı Kerim de kimine müjde, kimine azab haberleri ile doludur.
Bostan görmek, güzel cennetin nimetlerine de işarettir. Çünkü Araplar bostana
"Cennet" ismi vermişlerdir.
Yine bostan görmek çarşıya, gelin-güveyi odasına, kendisinden istifade edilen mal ve
mülke delâlet eder.
Bostanda görülen a aç, o gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine alâmettir.
Ibn-i şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kendi bostanında ve birçok meyveli a acın
içinde bulundu unu ve bu a açlardan meyve koparıp yedi ini görmek, zengin bir
kadınla evlenme e ve ondan faydalanma a delâlet eder.
Rüyada bostanın topra ına tohum attı ını görmek, bir çocu u olaca ına; bostanı
bellemek de evlili e alâmettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada bostan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama
delâlet eder. Rüyada bahar mevsiminde çimenler ve meyve a açları ile süslü bir
bostanda oldu unu, fakat bir sel gelip bütün a açları söküp götürdü ünü görmek, o
yerdeki devlet adamlarından birinin ölümüne işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bostan görmek yedi vech ile tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Evlât,
c) Geçim,
d) Mal,
e) Zenginlik,
f) Sevinç,
g) Hizmetçi...
Rüyada bostanında güzel kokulu bir şey buldu unu görmek, güzel huylu bir evlâda;
fena kokulu bir nesne görmek de, âsi ve kötü bir evlâda işarettir. Yine bostan içinde
erik a acı oldu unu görmek, ilim ve edep ö renecek bir evlâda alâmettir.
Bir kimsenin rüyada bostan görmesi, zevceye, çocu a, mala, iyi geçime, üzüntü ve
kederden halâs olma a delâlet eder. Yine bostan görmek, halktan, avam, havas,
cahiller, âlimler, cömertler, cimriler ve herkes için camiye ve pazar yerine delâlet
eder. Yine bostan rüyası, âbidler ve talebeler için, cami tekmilâtından olan medrese
Fihrist’e dön
gibi ilim yuvalarına işarettir. Bostan, askerlerin toplanıp birikti i devlet kışlasına da
delâlet eder.
* BOSTAN DOLABI: Bir kimsenin rüyada bostan dolabı görmesi, para biriktirmeye
delâlet eder. Bostan dolabının susuz olarak döndü ünü görmek, o mevkideki büyük
bir zenginin ölece ine ve mirasının devlete kalaca ına delâlet eder. Yine bu rüya,
rüya sahibi için veznedarlık ile tâbir olunur.
* BOşANMA: Her rüyanın ayrı ayrı tâbirleri vardır. Bu da öyle. Rüyada zevcesini
boşadı ını görmek, zenginlik ile tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada hanımını boşadı ını görmek, şeref ve
itibarın kaybedilece ine delâlet eder. Bu rüyayı iki hanımı olan bir adam görmüş ise,
malından zayi eder. Bekar oldu u halde karısını boşadı ını görmek, ölümün ve ecelin
yaklaştı ına işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada hanımı boşamak şu vech ile tâbir olunur:
a) Zenginlik,
b) Ortaklardan ayrılma,
c) ışinden ayrılma,
d) Ticareti terketme,
e) Malın elden gitmesi,
f) Arzu etmedi i bir şeyin vuku bulması...
Dindar bir adamın rüyada hanımını boşadı mı görmesi, dünyayı arkaya atıp ahiret
için çalışmaya delâlet eder.
* BOY: Bir kimsenin rüyada boyunun uzun oldu unu görmesi, kuvvet ve kudret ve
zenginlik ile iftihar etmeye işarettir. Yine boyunun uzun görülmesi, ömür kısalı ına,
kısa görülmesi de, uzun bir ömre delâlet eder.
Rüyada herhangi bir adam ile boy ölçüştü ünü görmek, imtihana girmeye delâlet
eder. Bu sebeple, boyu karşısındaki adamın boyundan uzun ise imtihanı kazanmanın
alâmetidir.
* BOYA: ınsanın rüyada boya görmesi, gördü ü boyaların rengine göre tâbir olunur.
Rüyada beyaz boya görmek, iyi ve muntazam bir hayata; sarı boya görmek,
hastalı a; siyah boya kedere; mavi boya, arkadaşlı a; yeşil boya ihlâs ve
samimiyete; kahverengi boya, verasete delâlet eder.
Mesle i boyacılık olan bir kimsenin rüyada boya kullanması, nimete, yardıma,
düşmanı zelil ve hakir etmeye, korkudan emin olmaya delâlet eder.
Rüyada saçı sakalı a armış oldu u halde, saçını sakalını kına ile boyadı ını görmek,
rüya sahibinin rütbe ve makamının yükselmesine işarettir. Rüyada kadının elini kına
ile boyanmış görmesi, kocasının kendisine ihsanda ve iyilikte bulunaca ına delâlet
eder.
Rüyada kına görmek, kadınlar için sevinç, güzel elbise, ferahlık, nimet ve zinettir.
* BOYACI: Kişinin rüyada boyacı görmesi, iftira eden bir adama delâlet eder. Bazı
kere de boyacı görmek, hayırlı iş yapan bir adam ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada beyazı yeşile boyayan boyacıyı görmesi, günah ve kötülükten
tevbe etmeye alâmettir. Yine boyacı görmek, iyi hal sahibi veya âlim, yahut saltanata
mâlik bir kimse tarafından ihtiyacının giderilece ine delâlet eder.
Rüyada evine boyacı getirdi ini görmek, o sene içinde o evden bir ölünün çıkaca ına
delâlet eder.
* BOYUNA SARILMAK: Kişinin rüyada bir başkasının boynuna sarıldı ını görmesi,
uzun ömre delâlet eder. Yine rüyada bir kimse ile kucaklaşmak, güzel konuşmaya ve
güzel cevap vermeye işarettir. Bazı kere de kucaklaşmak, dostlu a, yolculu a, sefere
çıkmış birinin tekrar avdet edece ine, üzüntü ve kederlerin gitme sine delâlet eder.
* BOYNU VURULMAK: Bir kimsenin rüyada boynunun vuruldu unu ve başının
gövdesinden ayrıldı ını görmesi, düşünceden, borçtan, dert ve kederden kurtulma a
işarettir. Bazı kere de boynunun vuruldu unu görmek, erişilecek büyük bir mala ve nimete
delalet eder. Bazan da bir günah işlemekle tâbir olunur. Ve bu rüya, rüya sahibi
için ikazdır. Hemen Hakk'a dönmeli ve tevbe etmelidir.
* BOYNUZ: Rüyada boynuz görmek, kuvvet ve menfaate işarettir. Yine boynuzu
oldu unu görmek, düşman üzerine galip gelmeye ve onu kahretmeye delâlet eder.
Bazı kere de boynuz görmek:[/color] Senelere, silaha, şöhret, mal ve evlâda delâlet eder.
* BOYUNBAÐI: Bir kimsenin rüyada ve kendi boynunda güzel bir boyunba ı
görmesi, istikbalin parlaklı ına, memleket içinde şöhret bulaca ına delâlet eder.
Rüyada yeşil renk boyunba ı taktı ını görmek, bütün arzu ve emellerin
gerçekleşece ine işarettir. Yine rüyada boyunba ı takmak, hiç beklenmedik yerden
sevindirici haberler almaya delâlet eder... Siyah renkli boyunba ı, sıkıntı ve kederin
alâmetidir.
* BOYUN: Boyun emanet mahallidir. Rüyada boynunun kalın oldu unu görmek,
üzerine aldı ı vazife ve emaneti hakkıyla yerine getirme e delâlet eder. Boynunun
ince oldu unu görmek de, zalimli e işarettir.
Kişinin rüyada boynuna bir yılanın dolanmış oldu unu görmesi, malının zekâtını
vermedi ine alâmettir.
Rüyada boynuna cevher, inci, elmas dizilmiş oldu unu görmek, ilme, fazilete ve hakkı
yerine getirmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boynunun uzun oldu unu görmek, dört veçhe
ile tâbir olunur:
a) ışin neticesi,
b) Adalet,
c) Velayet,
d) Ezan.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada boyun ve ense görmek şu şekilde tâbir
olunur:[/color]
a) Sadık dost,
b Emin arkadaş,
c) Ücretli hizmetçi.
Rüyada boynunu omuzları arasında gömülmüş gibi kısa görmek, işlerin güzel netice
vermeyece ine işarettir. Çünkü uzun boyun ve kalın ense kuvvete alâmet oldu u gibi,
kısa boyun da zaafa ve tembelli e delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bir kimse rüyada boynunu Peygamberler Peygamberinin mübarek elinde ve
parmakları arasında görse, Nebiler Sultanının o kimseyi, üzerine alaca ı kötü bir
şeyden men etti ine delâlet eder.
Rüyada boynunda Kur'ân-ı Kerim oldu unu görmek, sözünde sadık biri oldu unun
işaretidir.
Rüyada boynu ve ensesi üzerinde eşyadan herhangi bir şey taşıdı ını görmek, borç
ile tâbir olunur. Bir şeyin çoklu u, büyüklü ü, a ırlı ı borcun çoklu una,
büyüklü üne, a ırlı ına, aksi de aksine delâlet eder.
Rüyada ensesinde altın ve gümüşten bir maden taşımak, dünyayı taşımaya delâlet
eder.
* BOYUNDURUK: Rüyada boyunduruk görmek, hemen herkes için hayır ve iyilik
alâmetidir. Ve bulundu u işte sebata delâlet eder.
* BOZKIR: Rüyada geniş bir bozkır görmek, neşe ve sevincin artaca ına, kulluk ve
ibadete meyletmeye ve feraha delâlet eder.
* BÖBREK: Bir kimsenin rüyada böbrek görmesi, yardımcı ile tâbir olunur. Rüyada iki
böbre inden birini zayi etti ini görmek, o kişinin yardımcısını kaybedece ine işarettir.
Böbreklerin her ikisini de kaybetti ini görmek, kalbin katılı ı ile tâbir olunur.
Yine böbrekleri görmek, iyi arayıcıya, keder ve sıkıntıdan kurtulma a, korkulu ve
tehlikeli şeylerden emin olmaya delâlet eder. Bir kimsenin böbre inde taş
düşürdü ünü görmesi, çetin bir işin dostlar yardımı ile halledilece ine alâmettir.
* BÖBÜRLENMEK: Rüyada böbürlenmek, yani çalım satmak, kendini büyük
göstermek, küçülmeye delâlet eder.
* BÖCEK: Rüyada herhangi bir böcek görmek, sevindirici haber almaya delâlet eder.
* BÖÐÜRTLEN: Bir kimsenin rüyada bö ürtlen toplayıp yedi ini görmesi, nimete ve
evlenmeye delâlet eder.
* BÖÐRÜLCE (Bir çeşit fasulye): ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vakitli
vakitsiz pişmiş veya çi bö rülce yedi ini görmek iyi de ildir. Yeşili ile kurusu aynı
mânâyı ifade eder.
* BÖREK: Rüyada börek görmek veya yemek, muhtelif yerlerden gelecek menfaate
ve hayıra delâlet eder. Yine undan imal olunan bir şey görmek de hayır ve berekete
alâmettir.
Un, insanın en başta gelen gıdasıdır. Çünkü ekmekler ondan yapılır, tatlı çeşitlerinin
ço u da undan imal olunur. Bu sebeple ekmek, börek ve buna benzer şeyler görmek,
hayır, bereket, ilim ve ıslâm'a delâlet eder. Rüyada börek da ıttı ını görmek, bir hayır
işine vesile olmaya alâmettir.
* BÖLÜK: Bir kimsenin rüyada bölük halinde giden askerler görmesi, o yer halkı için
huzur ve saadete delâlet eder. Çünkü asker devletin kuvvetidir. Kendisinin de o
askerlerden biri oldu unu görmek, aile huzuruna, işlerin düzgünlü üne ve emniyete
delâlet eder. O bölü ün başında kumandan oldu unu görmek, her yerde sözünün
Fihrist’e dön
dinlenece ine ve herkes tarafından kendisine saygı gösterilece ine işarettir.
* BUHAR: Kendisini buharla bo ulur bir halde görmek, yakın kimselerden gelecek
zarara ve kötülü e delâlet eder.
* BUHUR: Rüyada buhur görmek kadri güzel bir zât tarafından gelecek mala, güzel
hayata, zikr-i cemil ve iç temizli ine delâlet eder. Buhur yaktı ını görmek, güzel
geçime ve refaha işarettir. ınsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmenin
alâmetidir.
Rüyada içinde tütsü yakılan kap, sahibini medh ettirecek ve hayırla anılmasına vesile
olacak bir hizmetçiye delâlet eder. Çünkü güzel koku her zaman aranan ve medh
edilen nesnedir.
Hasta bir adamın buhurdan ile tütsülenmesi, ölümün yakın oldu una işarettir.
ımam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada anber ile tütsülendi ini görmek, şerefli bir
kimse tarafından mala nail olmaya; misk, karanfil ve Hindistan cevizi gibi siyah ve hoş
kokulu şeylerle tütsülenmek, ululu a ve sevince delâlet eder. Yine rüyada tütsülenmek,
hayırlı ticarete, medh-ü sena ile geçinmeye işarettir. Rüyada buhurlanmak
fakir için zenginli e delâlet eder.
Buhur'un birçok tâbirleri yapılmıştır. Buhur görmek, ilme, dine, sadaka vermeye,
düşman ile sulha, işsiz kimse için işe, kendisini insanlara sevdirmeye ve yaltaklık
yapmaya delâlet eder.
Yine buhur, muhabbete ve gönüldeki aşkı dışa vurmaya da işarettir. Rüyada buhur
üstüne okudu unu görmek, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku,
endişe ve hastalıktan şifaya, sihri yok etmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki:[/color] Rüyada öd a acı görmek, güzel yüzlü ve güzel
sözlü bir adama, mütedeyyin ve âdil devlet reisine, şöhrete, mal ve menfaate delâlet
eder.
Yine rüyada öd a acı görmek, güzel yüzlü, yumuşak huylu ve yumuşak sözlü bir
adama işarettir.
* BUKAÐI: Rüyada aya ını a aca ba lı görmek, ecelin yaklaştı ına, işlerin
intizamına alâmettir. Zindanda aya ın ba landı ını görmek ise, ömrün uzunlu una
delâlet eder. Çünkü dünya mümin için bir zindan mesabesindedir. Ancak buradan
kurtulduktan sonra esas selâmete erecektir.
* BURAK: Bir kimsenin rüyada Nebiler Sultanının miraca çıktı ı mübarek bura ını
görmesi, yüksek ve ulvî mertebe ile tâbir olunur. Yine bu rüya, gurbetteki için
vatanına dönmeye veya şehid olarak vefat etmeye işarettir.
* BUDAK: Bir kişinin rüyada budak görmesi, işlerinin pürüzlü ve kıvrım kıvrım
oldu unun işaretidir. Rüyada a acın buda ını yonttu unu görmek, pürüzlü işlerin
selâmetine delâlet eder.
* BURGU: Marangoz âleti olan burgu ile iş yaptı ını görmek veya bir yeri deldi ini
müşahede etmek, küçük bir amaliyat ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
* BULANIK SU: Rüyada bulanık su görmek, pek hayıra alâmet de ildir ve büyük
birinden zarar erişece inin işaretidir.
* BULAşIK YIKAMAK: Bir kimsenin rüyada bulaşık yıkadı ını görmesi, keder ve
üzüntüden kurtulmaya ve refaha alâmettir.
* BUÐDAY: Rüyada bu day görmek, zorluk ve meşakkatle kazanılan şerefli bir mala
delâlet eder. Rüyada bu day satın almak, nimete, servete, berekete erişmeye
işarettir. Rüyada bu day ekti ini görmek, Allah rızasına erdirecek bir işe alâmettir.
Yine bu day ekmek, cihad ile de tâbir olunur.
Rüyada bu day ekti ini ve fakat arpa bitti ini görmek, insanın zahirinin batınından
daha hayırlı oldu una işarettir. Bu day ekip kan bitti ini görmek, faiz yemeye delâlet
eder.
Kişinin rüyada yaş bu day ekti ini görmesi, ibadet cihetiyle iyili e ve ihlâsa işarettir.
Yeşil başaklar görmek, ucuzluk ve bolluk ile tâbir edilir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada bu day yemek üç şekilde tâbir olunur:
a) Memurluktan azledilmek,
b) Memurun aleyhine bir iş,
c) Gurbet.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bu day satın aldı ını görmek, evlat ve iyâlin
çoklu una ve zenginli e delâlet eder.
Rüyada yatak üzerinde bu day görmek, hanımın hamileli ine işarettir.
Ziraatçısını ve biçeni tanıdı ı halde, rüyada dökülen başakları topladı ını görmek,
ziraat sahibinden devamlı hayra ve nimete nail olmaya delâlet eder.
Yine rüyada kuru veya pişmiş bu day yedi ini görmek, hiç de hoşa gitmeyecek bir
şeyle karşılaşmaya işarettir.
Rüyada karnı, derisi veya a zının tamamı kuru bu dayla dolu oldu unu görmek,
ömrün bitti ine; tamamen dolmamış ise kalan boşluk kadar ömrün kaldı ına delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada ve bir yerde mevsimsiz ekin biçti ini görmesi, o mevkide ölüm,
harp ve fitnelerin zuhuruna işarettir.
* BUÐDAY SATICISI: Bir kişinin rüyada bu day satıcısını görmesi, zühd ve takvaya
işarettir. O rüyayı gören zât, Allahu Teâlâ'nın kendisine verdi i nimete
şükredenlerdendir.
şehrin valisi rüyada bu day sattı ını gördükte, işinden azledilmeye ve kardeşler
arasında fitneye delâlet eder.
Rüyada, bu day satan adamdan bu day aldı ını görmek, devlet kapısından bir iş
talebinde bulunma a alâmettir.
Fihrist’e dön
Rüyada para görmeksizin bu day sattı ını görmek, dünyada zühd ve takvayı tercih
etmek ile tâbir olunur. Rüyada bu daya mâlik oldu unu, fakat ihtiyacı olmadı ından
ona hiç el sürmedi ini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Yine bu daycıyı görmek, çetin işlerden kolaylı a, do rulukla kazanmaya, rızka ve
güzel amele alâmettir.
* BUÐDAY UNU: ınsanın rüyada bu day unu görmesi, rızka ve nimete delâlet eder.
Pirinç unu da nimet ile tâbir olunur. Rüyada simit görmek, bekâr kadın için dengi bir
kocaya işarettir. Bazı kere de bu day unu görmek:[/color] şerefli ilme, sefere, mala, ticarete,
silâha, kaleye, din ve hidayete ve hastalıklardan şifa bulmaya delâlet eder.
Yine rüyada bu day unu görmek, toplu mal ve aile ile tâbir olunur. Çünkü bu day
yiyeceklerin en şereflisidir. Bu day ununu hamur etti ini görmek, akrabalara
kavuşturacak bir yolculu a işarettir. Arpa ununu hamur etti ini görmek, tam ve
sa lam bir mümin olmanın alâmetidir. Ve o düşmanları üzerine galip gelir.
* BUÐZ ETMEK: Bir adamın rüyada, bir başka adama bu z etti ini veya bir insanın
kendisine bu z etti ini görmesi, hiç de hayıra alâmet de ildir ve böyle bir rüya, bütün
insanlar için çirkin ve yaramazlıkla tâbir olunur. Zira bu z, düşmanlı a sebeptir.
ınsan, insana düşman de ildir, kardeş olmalıdır. Hem insanlar birbirlerine muhtaçtır.
Bazı kere de bu rüya, itaat ile emir ve günahtan dönmeye delâlet eder.
* BULUT: Rüyada bulut görmek, bütün insanlı ın hayat ve kurtuluşu olan ıslâm ile
tâbir olunur. Zira bulut, su ve ya mur taşıdı ı için yüce ve kerim olan Allah'ın
rahmetine sebeptir. Bulut a lamayınca çemen gülmez.
Yine bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet
ve irfana delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
- Rüya esnasında semada bulutları öteye beriye sevketti ini görmek, ulemâ ve
hukemâ ile sohbete delâlet eder. Havada bir bulut tutup yere getirdi ini görmek, ilim
ve hikmet sahibi olmaya işarettir.
Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve
berekete ve nimete erece ine alâmettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki:[/color]
- Rüyada bir kimse kendi gömle ini buluttan olarak görse, Allahu Teâlâ'nın nimetinin
o kişiyi kaplayaca ına delâlet eder. Kişinin rüyada bulut üzerine bir ev yaptı ını
görmesi, hikmet ve yükseklikle beraber helâlinden nimete ve mala erişece ine işarettir.
Rüyada bulutun üstüne bindi ini görmek, saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Veya arzu ve iste i varsa seyahat eder, yahut hacca gider. Gönlünde bu arzular
yoksa ve ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.
Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere delâlet eder.
Bazı tâbirciler demişlerdir ki:[/color]
- Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve
hakim bir kimseye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bulut görmek şu veçhe ile tâbir olunur:
a) Hikmet,
b) Riyaset,
c) Mülk,
d) Rahmet,
e) ıffet,
f) Azab,
g) Baht,
h) Bela ve fitne...
ısmail bin El-Eşas ise şöyle demektedir:[/color] Korkunç siyah bulut görmek, şiddet ve
zarurete işarettir. Ya mur bulutu görmek, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını
eline aldı ını görmek, mal ve mülkün artmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini istikbal etti ini görmesi, adi, beşaret, keder ve
gamdan kurtuluşa işarettir. Gökyüzünden bulutun yere düştü ünü görmek, şidetli
ya mur ve sellere delâlet eder ve o belde düşman istilâsına maruz kalır.
Rüyada bulutun güneşi örttü ünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline delâlet
eder.
Kirmanı (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada bulutlar topladı ını veya yüklendi ini veya onlarla konuştu unu görmek, ilim
ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder. Bulutlar önünde olup onları toplamaya
kadir olamadı ını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden istifade
edememeye işarettir.
Rüyada buluta bindi ini görmek, ilim ve hikmette kadri ve şani yüce olmaya işarettir.
Çocu unun buluttan oldu unu görmek de bütün dünyasının ilim ve hikmetle dolu
olaca ına delâlet eder. Yine rüyada dünyasının bulut oldu unu görmek, hikmetle,
hayretle çalışmaya delâlet eder.
Yine tâbircilerce Denilmiştir ki: Rüyada bulutu vaktinde görmek, hayır, bereket, nimet
ve mala işarettir. Bulutu vaktinde ve ya mur ya dırır görmek, o şehrin halkının
rızkının genişli ine işarettir.
Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir
hastalık veya fitnenin isabet edece ine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada ya mursuz siyah bulut görmesi, nimet ve menfaat ile tâbir
olunur.
Bazı kere de bulut görmek, so u a veya mahzunlu a delâlet eder.
Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur. Bir bulutun yeryüzünden gö e
do ru yükseldi ini görmek, yolculu a delâlet eder. Gurbette olan birinin bu rüyayı
görmesi, memleketine dönece ine işarettir.
Rüyada bir bulutun kendisini karşıladı ını görmek, iyi amele, adalete, sevinmeye, her
türlü keder ve üzüntüden kurtulup rahata kavuşmaya alâmettir. Kötü huylu ve fitneci
bir adamın bu rüyayı görmesi, ona erişecek azaba işarettir.
Yine rüyada bulut görmek, sıkıntı, korku, keder ve üzüntünün gitmesine, iyilik ve
Fihrist’e dön
güzelliklerin meydana çıkmasına delâlet eder.
Bazı kere de rüyada bulut görmek, yüce Allah'ın "Görmedin mi şu hakikati ki Allah
bulutları (diledi i) yere sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hâsıl oluyor." (Âl-i
ımran, 161) mealindeki âyet-i kerimesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki:[/color] Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli
sultan veya âlime delâlet eder.
* BURUN KANI: Bir kimsenin rüyada burun kanı görmesi, çok akıcı ve ince ise, rüya
sahibine isabet edecek haram mala, e er kan katı ise, düşük yapılan erkek çocu a
alâmettir. Rüyada burun görmek ise mal, evlât, baba, kardeş gibi iftihar edilecek
şeylere delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
- Bir adamın rüyada burun görmesi, makam, murat ve ömür ile tâbir olunur.
ıbn-i Sîrîn hazretleri de şöyle derler:[/color] Rüyada burnundan bir şey aktı ını görmek, kadri
yüce bir zattan gelecek hayır ve menfaate delâlet eder.
Yine insanın rüyada güzel kokular kokladı ını görmesi, mevki ve itibarının yüksek
olaca ına işarettir. Bir kimsenin rüyada burnunun kanadı ını görmesi, günahlardan
temizlenece ine alâmettir. Rüyada burnunun kanının yol üzerine damladı ını
görmek, malın zekâtını vermeye ve fukaraya tasaddukta bulunmaya delâlet eder.
Rüyada burnundan bir veya iki damla kan aktı ını görmek, yine menfaat ile tâbir
olunur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşmış görmek, kötü mal ve günaha
işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada burnunun kanadı ını görmek, hazine ve büyük mala delâlet
eder.
* BURUN: Rüyada kendi burnunun güzel bir halde oldu unu görmek, yine insanın
kendi haline delâlet eder. Demek ki o kişinin hâli güzeldir.
Rüyada burnunun kısaldı ını, sonra büyüdü ünü veya e rildi ini görmek, ahmaklık
ve halk arasında kötülenmeye delâlet eder. Yine rüyada burnunun ucunun kesilmiş
oldu unu görmek, ölüme veya insanlar arasında rezil edecek bir harekette bulunma a
delâlet eder. Hamile kadının aynı rüyayı görmesi, kendisinin veya do acak
çocu un ölümü ile tâbir edilir.
Rüyada iki tane burnu oldu unu görmek do acak iki çocu a delâlet eder. Veya bu
rüya iki kişinin şahitliklerini temize çıkarmaya işarettir. Hasta bir adamın rüyada
burnunun kesildi ini görmesi, ölümün geldi ine işarettir. E er bir başkası bu rüyayı
görürse halinde büyük de işiklikler olacak demektir.
Rüyada burnunun olmadı ını görmek, merhamet ve şefkat eksikli ine delâlet eder.
Rüyada güzel bir şey kokladı mı görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. Burun
görmek, bazı kere de ana ve babaya alâmettir.
Rüyada burnunda bir delik olup onunla aşa ıya çekildi ini görmek, insanın
tevazuuna işarettir. Burnundan konuştu unu görmek, nimet ve devletin elden
gidece ine işarettir. Rüyada burnundan bir kuş veya bir hayvan çıktı ını görmek,
mâlik oldu u hayvanın do uraca ına delâlet eder. E er hayvanı yoksa, elinden
Fihrist’e dön
gitmiş bir malın tekrar eline geçece ine işarettir.
* BUZDOLABI: Bir kimsenin rüyada buzdolabı görmesi, çok hizmetkâr ve menfaatlı
bir hanıma işarettir. Buzdolabından su içti ini görmek, o kadın tarafından gelecek
mala delâlet eder.
* BUZAÐI: Bir kimsenin rüyada kendi hayvanlarından do muş bir buza ıyı görmesi,
erkek çocuk ile tâbir olunur. Pişirilmiş buza ı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.
Bir kadının altından yapılma bir buza ı görmesi, kendisi için sevinç, ferahlık ve
saadete delâlet eder.
* BÜKMEK: Bir adamın rüyada sarı ı veya ipi büktü ünü görmesi, sefer ile tâbir
olunur. Çünkü yollar da kıvrım kıvrım gider. Büktü ü ipin ince olması, gidece i yerin
bolluk ve ucuzluk içinde bulundu una delâlet eder.
Bazı kere de rüyada ip ve urgan bükmek, işi sa lam yapmaya veya şirket kurmaya,
yahut nikâha delâlet eder.
* BÜKÜCÜ: Bir adamın rüyada iplik bükücüsünü görmesi, ilim, hikmet ve görüş
sahibi bir müftüye, hikmetleriyle işleri tam yapan kimseye delâlet eder.
* BÜLBÜL: Rüyada bülbül görmek, mal ve mülk sahibi zengin birine veya neşeli
zengin bir kadına işarettir. Bazı kere de bülbül görmek, Kur'ân-ı Kerim okuyan bir
çocuk ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada bülbül görmesi, çok iyi konuşan, güzel sesli, güzel sözlü bir
evlâda veya böyle nimete sahip bir arkadaşa delâlet eder. Evinde bir bülbül oldu unu
görmek, bu vasıfları haiz bir arkadaşa mâlik olmanın delilidir. Yine rüyada bir bülbül
aldı ını veya kendisine hediye edildi ini görmek, hayırlı bir evlâda ve vefalı dosta
delâlet eder.
Rüyada bülbül eti yemek miras ile tâbir olunur. Evinde bir bülbül öldü ünü veya
uçtu unu görmek, sadık bir dosttan ayrılma a veya evlâdın ayrılı ına delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bülbül görmek, zengin kimseye, zengin kadına
ve Kur'ân-ı Kerim'i hıfzeden bir evlâda delâlet eder.
* BÜRD (Hırka): Bir kimsenin rüyada hırka görmesi, dünya ve ahiret hayırlarının
cümlesine delâlet eder. Rüyada çizgili ve çubuklu kumaştan yapılmış elbise görmek,
dünyaca hayırlı, yünden imal edilmiş elbise de dince hayırlıdır. ıbrişimden yapılmış
hırka haram mal ile tâbir edilir. Pamuktan imal edilmiş hırka da hem din ve hem
dünyaca muteber olan mala delâlet eder.
* BÜFE: Bir kimsenin rüyada büfe görmesi, bolluk ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü
büfede yiyip içecek şeyler vardır. Yine bir büfede satış yaptı ını görmek, maişetinin
ve rızkının bollu una işarettir. Memur bir adamın büfe görmesi, maaşının artaca ına
alâmettir.
* BÜRO: Herhangi bir insanın rüyada büro görmesi, dünya ve din işlerinde hayra
delâlet eder. Yine bir büroda oturup işleri idare etti ini görmek, ibadetlerinin kabul ve
makbuliyetine delâlet eder.
* BÜRHAN (Delil): Rüyada burhan, yani delil görmek, dava ve düşmanlı a delâlet
Fihrist’e dön
eder. Rüyada her şeye delîl getirdi ini görmek, bir insanla muhakeme olmaya
işarettir. Rüyada bir şeye delil getirme e çalıştı ı halde buna muvaffak olamadı ını
görmek, davayı kaybetmenin alâmetidir.
* BÜYÜ: Rüyada büyü yapan bir kimse görmek, birtakım yanlış işler yüzünden başa
gelecek maddî ve manevî zararlara delâlet eder. Yine büyücü görmek, çok hilekâr ve
kötü bir adamdan gelecek zarar ile tâbir olunur. Çünkü büyü, dinen yasak olan bir
şeydir.
* BÜYÜK ADAM: Bir kimsenin rüyada tanınmış ve büyük bir adam görmesi, işlerinde
başarılı olaca ının alâmetidir.
* BÜYÜK TERAZı: Rüyada büyük terazi görmek, huyu ve yaratılışı birbirini tutmayan
bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
* BÜYÜK ÇANAK: Kişinin rüyada büyük bir çanak görmesi, şişman ve temiz bir
hizmetçi ile tâbir olunur. Görülen çanak e er camdan ise, kendisiyle ö ünülen
arkadaşa delâlet eder.
* BÜYÜK ÇADIR: Rüyada büyük bir çadır görmek, saltanat ve devlete delâlet eder.
Çünkü çadırlar padişahların ota ıdır. Bazı kere de büyük bir çadırı oldu unu görmek,
şehidlerin kabrini ziyarete işarettir.
Rüyada büyük bir çadıra mâlik oldu unu gören kimse, şükründen âciz kalaca ı bir
nimete kavuşur. Yine rüyada yeşil ve beyaz renk çadırlar görmek, iyili e, şehitli e,
ibadete ve büyük nimetlere delâlet eder.
* BÜYÜK KAPI: Bir kimsenin rüyada ev veya mescidin büyük kapısını görmesi;
bezendi i elbisesine ve durumunu örten malına, kadri yüce ve nesli çok olan güzel bir
kadına delâlet eder.
* BÜYÜK KERTENKELE: Rüyada büyük kertenkele görmek, insanların arasını ifsat
eden, söz götürüp getiren âsi bir kimseye delâlet eder. Bazan da bu hayvanı görmek,
yer de iştiren bir düşman ile tâbir olunur. Bu kısmı şöyle noktalayalım:[/color]
E er sende bir meyil yok ise Hak'tan yana,
Cennetleri görsen de bel ba lama rüyana!..

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
BABA
Rüyasında babası tarafından sevildiğini gören kimse önünde hayırlı bir yol açılacak demektir. Sorunların üstesinden gelineceğine işarettir. Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve olayların üstüne cesaretle gidebilir. Böylece sorunlardan sıyrılır. Rüyayı gören kişinin babası yaşıyorsa bu işbirliği mutlu edecektir. Babası ölmüşse, bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.

BACAK
Güzel ve şekilli bacaklar görme mutluluk ve dost edineceğinizin habercisidir. Hastalıklı veya özürlü bacaklar, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.

BADANA
Badana yapıyor görmek sorunların aşılması ve rahat bir hayat anlamına gelir. Rüyada badanacı görmek ise oturulan evin satılması anlamına gelir.

BAĞIRMAK
Bağırarak yardım istediğinizi görmek başınıza tehlikeli bir olay geleceğine işarettir.

BAĞLAMAK
Birini bağlamak sizi kıskananların artmasına rağmen başarılı olacağınız anlamına gelir. Bir düşmanı bağlamak para kazanacaksınız anlamındadır. Ancak bu para gayri meşru yollardan da kazanılabilir. Köpek bağlamak iyi giden işlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.

BAĞ
Mutluluk ve başarıya işarettir.

BAHARAT
Birinden zarar görmeye ve hastalığa işarettir.

BAHAR
Bahar mevsimini görmek aşk hayatınızın güzel olacağı anlamına gelir.

BAHÇE
Rüyada bahçe görmek, çok güzel, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir döneme girildiğini, emellerin yerine geleceğini belirtir. Bahçeye ağaç dikmek, rahat ve huzur içinde
rüya tabirleri
geçireceğiniz bir ömre işarettir. Bahçe sulamak, bahçeyi kazdığınızı görmek ise:geçim sıkıntısına düşeceğiniz anlamına gelir.

BAHÇIVAN
Bol ve sürekli gelire kavuşacağınız anlamındadır. Geveze bahçıvan, çöpçatan bir kimseyi belirtir. Bir bahçıvandan bir şey alan kimse, yararlı, değerli bir şey duyar.Bahçıvan tutmak bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamına gelir.Rüyasında bahçıvan gören kişi büyük hayır işler. Bu rüya onun temiz, iyi ve makbul biri olduğunu açıklar. Bu insan yaptığı iyiliklerin karşılığını mutlaka görür.

BAHŞİŞ VERMEK
Rüyada bahşiş vermek kaybolan bir şeyin bulunmasına, küçük miktarda bahşiş vermek büyük bir sıkıntıyı sorunsuz atlatacağınıza; büyük miktarda bahşiş vermek ise, saygınlığın artırmasına ve yapılan işte ilerlemeye işarettir. Herkese bahşiş dağıtmak ticarette başarı kazanacağınıza işarettir.

BAKIR
Üst pozisyonlarda çalışan kişiler tarafından ezileceksiniz demektir.

BAKKAL
Çok dürüst bir kişiliğe sahip olduğunuza ve kimsenin hakkına göz dikmediğinize işarettir.

BAKLA
Kuru bakla sakin ve huzurlu bir hayat yaşayacağınıza işarettir. Üzüntü ve sıkıntı çekeceğinize işarettir. Baklacı kötü sözler duyacağınız anlamına gelir. Bakla yemek ticari durumunuzun sarsılacağına işarettir.

BAL
Zenginliğin gösterir. Rüyada bal yiyorsanız, bu hem zengin olacağınız hem de aşk hayatınızda şanslı olacağınız anlamındadır. Bal yalamak evlenmeye, birine bal vermek iflas edeceğinize, bal yapmak gerçekleşemeyecek hayaller kurmak, süzme bal görmek geçim sıkıntınızın biteceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna işarettir. Bal satmak birden bire alacağınız kötü bir haberle acı çekeceğiniz anlamına gelir.

BALDIZ
Ev içinde huzursuzluk çıkacak, aile arasında yaşayacağınız sorunlar canınızın sıkılmasına neden olacak demektir.

BRANDA ÇADIR Yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Bu rüyalar farklı birkaç şekilde yorumlanır. Branda Çadırdan içeri girmek hiç beklemediğiniz birinden bir fenalık göreceksiniz demektir. Branda Çadır kuran erkek yakında iş sahibi olur, eli ekmek tutar. Branda Çadırı toplayan erkek ise, kendi işinin sahibi olur. branda Çadırda uyumak sevdiğinden haber geleceğini belirtir.branda Çadır ne kadar büyükse o kadar iyidir. branda Çadırda oturmak güzel bir olayın pek yakında gerçekleşeceğine işaret eder.

BALE
Evliliğinizde bazı sorunlar görülecek . Eşinizde siz de birbirinize sadık olmayacaksınız. Bu rüya evli olmayanlar tarafından görülürse sevgililer arasında kavgaya işaret eder.

BALIK
Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.

BALKON
Rüya sahibinin arkadaş ya da akrabalardan kötü haber alacağının da işaretidir.Balkonda durmak veya balkon görmek, ayrılığın habercisidir. Bu rüyayı gören kişi genelde sevgilisinden ayrılır.

BALON
Her konuda yanlış kararlar alacaksınız ve her işiniz aksi gidecek.Amaçlarınıza ulaşamayacaksınız.

BALTA
Rüyada balta görmek, sıkıntılı yaşanılan konuda yardım geleceğini, sağlığı kötü ise sağlığına kavuşacağını belirtir. Balta vurmak amaçlarınıza ulaşmak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Kırık balta, hastalık olacağına ve para kaybedileceğine işarettir. Rüya sahibi bir kadınsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evleneceği anlamına gelir.

BAMYA
Artık şanslı bir döneme girdiğinizin habercisidir.

BANKA
Bankada çok para görmek, zengin olacağınızın işaretidir. Banka görmek para kaybedileceğine işarettir. Para çekmek, para açısından rahatlayacağınız ve iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir.

BANYO YAPMAK
Rüyayı gören hamile bir kadın ise çocuğunu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya demektir.Rüya sahibi genç ise, karşılıksız bir aşk yaşayacak sevgisinin karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak demektir.

BARAKA
Sonunda para kaybı olan kötü bir durumla karşılaşacağınıza işaretidir Barakada oturmak:evdeki huzurunuzun bozulacağına işaretidir .

BAR
Bara gitmek, para kazanmak için yasal olmayan yollara baş vuracağınız ve bunun sonucunda da olayların sizin açınızdan olumsuz gelişeceği anlamına gelir.

BARDAK
Dolu bardak iyi haber anlamına gelir. Bardak güven vermemeye veya bir yardımcı anlamına gelir. Boş bardak, iyi giden evliliğinizin bozulacağı ve çok sıkıntı çekeceğinize işarettir. Bardak kırmak, ev içinden birinin ölümüne işarettir.

BARIŞMAK
Yaşanılan küskünlüklerin büyümesidir.

BARUT
Barut patlatmak, genç biri ile ilişkiye girmek anlamındadır.Çevrenizde sevilen biri olmanıza işarettir Barut dumanı, uzaktaki bir arkadaştan haber gelmesi anlamına gelir.

BASAMAK
Basamaktan çıkmak yakın bir gelecekte hayatın düzene girmesine basamakta oturmak ise şansın bir süre daha kapalı kalmasına işaret eder.

BASKI
Rüyada baskı yapılırken görmek,İlmi alanda önemli bir başarıdır.

BAŞ AGRISI
Birine yaranmaya çalışmak veya yalancı şahitlik yapmaktır.

BAŞÖRTÜSÜ
Rüyasında başına bir başörtüsü, takan kız hemen evlenir. Yeşil eşarp, mutlu bir aşk evliliği, kırmızı, beyaz, siyah baş örtüleri ani evlilik anlamına gelir. Mor eşarp tanınmış önemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliğin mutluluk getirmeyeceğini bildirir.

BATAKLIK
Sahtekar insanlarla tanışacak, zarara uğrayacaksınız. Rüyada bataklıkta olduğunu görmek, sıkıntılı bir dönem geçireceğinin işaretidir. Bataklıktan çıkmak, iş hayatında küçük bir ilerlemeye işarettir.

BATMAK
Bir tekne içinde batmak,yaşantınızın birden bire aksi istikamete döneceğine ve sorunlu günler geçireceğinize işarettir.

BATTANİYE
Rüyada temiz battaniye veya yorgan görmek, işlerinizin yoluna gireceğini, sağlığınızın iyi olacağı anlamına gelir. Battaniye veya yorgan kirli ise, çevrenizde sizi kıskananlar var demektir. Yırtık battaniye veya yorgan görmek, farkında olmadan yerine getiremediğiniz bir sözünüzden dolayı bir yakınınıza zarar geleceğine işarettir.

BAVUL
Rüyada ne şekilde olursa olsun bir bavul görmek, mutlaka yolculuğa işarettir.İçi dolu bavul, kötü bir haber; boş bavul,planlanan yolculuğun bazı sorunlar yüzünden olmaması anlamındadır..

BAYILMAK
Rüyada bayılırsanız üzücü bir haber alacaksınız demektir.Bayıldıktan sonra ayılmak,haberin etkisinden çabuk kurtulup, üstesinden gelineceğinin işaretidir. Aile içinde hastalığın, üzücü haberler alacağınızın işaretidir. Sıhhatinize dikkat etmeli ve yaşam şeklinizi değiştirmelisiniz.

BAYKUŞ
Baykuş sesi duymak, yakında bir ölü haberi alacağınızı ya da uzakta yaşayan bir tanıdığınızdan kötü haber alacağınızı anlatır. Rüyada öten bir baykuş görmek, bazı insanların sizi kıskandığını ve arkanızdan kötü konuştuğunu belirtir. Eğer baykuş ötmüyorsa veya canlı değilse, işinizde başarı elde edeceksiniz demektir. Ağaçta duran bir baykuş düşman sahibi olduğunuz anlamındadır.

BAYRAK
Savaş olan bir ülkede yaşıyorsanız, savaşı kazanacağınıza, savaş olmayan ülkede yaşıyorsanız, zenginliğe işarettir.Rüyada bayrağı dalgalanır görmek, şanslı bir dönemde olduğunuzu belirtir. Durgun, sarkan veya yarıya kadar çekilmiş bir bayrak, sorunlu günler yaşayacağınıza işarettir.

BAYRAM
Zorlukların aşılacağına huzurlu bir hayata geçileceğine, rahat ve bolluk içinde bir yaşama ulaşılacağına işarettir.

BEBEK
Bebek haberdir. Eğer bebek güzelse iyi bir haberdir. Çirkin, cılız, sıska bir bebek kötü haber veya dedikodudur. Üstü başı kirli bir bebek yakın zaman sonra para geleceğine işarettir. Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir. Rüyada yeni doğmuş bebek görmek, sıkıntılı bir dönem geçirileceği ama bu sıkıntılı günlerin sonunda iyi günlerin geleceğine işarettir. Oyuncak bebek, güzel bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, sonradan pişman olacağı bir iş yapacağına yorumlanır.

BEDDUA
Hal ve hareketlerinizdeki yanlışlıklar nedeniyle mahcup olacağınıza işarettir.

BEKÇİ
Rüyada bekçi görmek, kuvvet ve kudrette artışı belirtir. Mal sahibi ulunacağına yorumlanır.

BEKLEMEK
Kendinizi birisini beklerken görmek, bilimde ilerlemeye veya dini inançlarınızın azalacağına işarettir.

BELGE
Resmi belge görmek, bir arkadaşın ya da ailede birinin evlenmesine, ya da tapuyla ilgili işiniz olacağına işarettir.Okuldan belge verilmesi, hiçbir zaman uğraştığınız işlerin yolunda gitmeyeceğine ve her alanda başarısız olacağınıza işarettir.

BERBER
Büyük uğraşlar sonucu, başarı ve şans sizinle olacak. Berberde tıraş olmak:zorlukla kazandığınız parayı olumlu işlerde kullanamayacağınıza işarettir.. Berbere gitmek bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir. Eşin berberde görülmesi karınızın sizi avucuna almak istediğine işarettir

BEŞİK
Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir.

BEYAZ KÜRK
İyi bir şansın ve başarının habercisidir.

BEYİN
Beyin yiyorsanız, bazı bilgiler edinip bundan karlı çıkacaksınız.Hayvan beyni görmek, psikolojik durumunuzun yakında bozulabileceğine işarettir. Eğer kendi beyninizi gördüyseniz, durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmadığınızın işaretidir.

BEZELYE
Zenginliğe ve sağlıklı bir yaşama işaret eder.

BIÇAK
Kavganın ve ayrılığın işaretidir. Bu rüya, iş hayatınızda zarar edeceğinizin habercisidir. Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin sürekli olacağına, bıçakla bir şey kesmek, eline para geçeceğine işarettir. Bıçak kaybetmek veya saklamak olası tehlikelerden kurtulacağınıza işarettir. Bıçağı kırmak işlerin yolunda gitmesi, bıçak taşımak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız gerektiğine, ölümle burunu buruna gelebileceğinize işarettir.

BIYIK
Rüyada bıyıklı olduğunuzu gördüyseniz, bu bencil olduğunuzun işaretidir. Sahtekarlığa uğrayacağınız anlamına da gelir. Koparılması yoksulluğa işarettir. Bıyığın uzaması üzücü, kesilmesi kötü bir haber anlamına gelir. Birinin bıyığını çekmek o kişiye zarar vereceğiniz anlamına gelir. Kara, uzun bıyık kazancın artmasıyla para bakımdan ferahlayacağınız anlamına gelir.

BİBER
Dedikoduya ilginiz başınıza büyük sorun açacak. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin ve olur olmaz herkese güvenmeyin. Biber satmak hasta iseniz, iyileşeceksiniz, biber almak geçim sıkıntısı yaşayacağınıza işarettir. Rüyada biber yemek, yapacağı bir iş nedeniyle pişman olacağına işarettir

BİLARDO
Bilardo masası veya oynadığını görmek, sıkıntının işaretidir.

BİLET
Çekinerek çıkacağınız yolculuktan rahat bir şekilde döneceğinize işarettir

BİLEZİK
Erken bir evlilik yapacağınızın habercisidir. Altın bilezik bir miras veya yüklü bir paraya kavuşacağınıza, bilezik çıkarmak arkadaşlarınızla aranızda çıkacak bir soruna, hediye etmek yakınlık kurduğunuz bir kadınla aranızda problemler çıkacağına, gümüş bilezik daha çok para katacağınıza işarettir. Bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir.

BİNA
Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir. Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir. Bina boyamak alacaklıların sıkıştırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir

BİRA
İçtiğinizi görmek, hayal kırıklığına uğrayacağınızın işaretidir. Eğer başkaları içiyorsa bu, bazı gizli hasımlara sahip olduğunuz anlamına gelir

BİSİKLET
Rüyada bisiklet sıkıntıdan sonra gelen ferahlık anlamındadır. Çok karışık bir sorunla karşılaşılacağı bazı yanlışlar yapılacağı ancak sonuçta sorunun aşılacağına işarettir.Bisiklete bindiğini gören kimse, kendi çabasıyla sorunların üstesinden gelecektir. Bir bisiklet alan kimse ise, bilerek sorumluluk yüklenecek ve bunun sayesinde işinde sivrilecektir.

BİSKÜVİ
Hayırlı bir seyahate çıkacağınız anlamına gelir. Bu seyahat sayesinde hem siz hem yakınlarınız karlı çıkacak.

BİT
Rüyada bit öldürmek, bir yakınınıza karşı acımasızca davranacağınıza işarettir. Bit sirkesi ise fesatlık ve kötülük anlamına gelir.Bitlenmek bol paraya kavuşacağınıza ve dostlarınızın birden artacağına işarettir. Bitler tarafından sarılmak sermayenizin sürekli artacağına ve her geçen gün daha iyi duruma geleceğine yorumlanır. Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok arkadaşınız olacağına işarettir.

BODRUM
Sıkıntıların sürmesine ve sadaka vererek sevap işlemeniz gerektiğine işaret eder.

BOĞA
Boğa güreşi olumlu yönde bazı değişikliklerin olacağının habercisidir.Rüyada kızgın bir boğa görmek, kötü bir olayla karşılaşılacağına işarettir.

BOHÇA
Uzak ve beklenmeyen bir yerden ummadığınız bir misafir gelecek demektir. Dolu bohça zenginlik, bohça kaybetmek sıkıntıların başlaması ve aşk hayatının kötüleşmesine işarettir.

BOMBA
Boş yere para harcayıp sonra bunun sıkıntısı çekmek anlamına gelir. Bombayı patlamış görmek fakirliğe ve işlerin bozulmasına işarettir. El bombası bir sır yüzünden aile içinde kavgalara işarettir. Büyük bir bomba görmek işlerini birinin emri altında yönetmeye habercidir. Bomba satmak zenginlik içinde bir yaşama işarettir. Bir yeri bombalamak saygınlığın artmasına yorumlanır. Bomba satın almak sağlığın hafif şekilde bozulacağına, kutu içinde bomba görmek sıkıntılı günlerin geldiğinin habercisidir. Bombayı kurcalamak bir tehlikeyle karşı karşıya olmaya yorumlanır.

BONCUK
Meydana gelmesinden korkulan bir olayın gerçekleşmesinin habercisidir. Rüyasında bir yerden boncuk alan genç bir kız aşık olur. Evli kadın içinse eşinden duyacağı tatlı sözlerdir. Erkek için ise bu rüya gizli bir ilişkiye işarettir.Yeşil boncuk başarılı olunacağına, sarı olayların planlandığı gibi gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yardım istemeye, kırmızı boşa para harcamaya, siyah bir hastalığa anlamındadır.Rüyada boncuk görmek, yakın çevreden birinin kötü bir olayla karşılaşacağına işarettir.

BORAZAN
Bu müzik aletlerini rüyada sadece görmek, bir yakınınızın kısa bir hastalık geçireceğine işarettir.Rüyada borazan veya başka nefesli sazları çalmak, sıkıntılı bir meselenin anlaşmayla sonuçlanacağına ve tatlıya bağlanmasına işarettir. Borazan sesi işitmek, işinizde ilerlemeyi işarettir.

BORÇ
Kendinizi borçlu ya da alacaklı olarak görmek dostlarla ilişkilerin iyileşmesine ya da kötüleşmesine işarettir. Borcunuzu ödediğinizi görmek ayrılıkların sona ereceğine yorulur. Fakir birisinin dertlerine çare bulmaya ve zor durumdaki insanlara yardım edeceğinize işarettir. Borç vermek maddi imkanların dar olduğu sırada bir aşk yaşamak anlamına gelir.

BORNOZ
İş yaşamınızdaki sorumluluklar üslendiğiniz anlamına gelir. Bornoz giymek sorumluluğu çok büyük bir iş alacağınız anlamına gelir. Bornoz satmak önünüze gelen ciddi bir iş fırsatını kaçıracağınız anlamındadır. Bornoz dikmek yeni ve karlı bir işe girmek demektir. Yeni bir bornoz çalıştığınız işin ilerisi için çok kazançlı olacağına işarettir. Eski ve kirli bir bornoz aldığınız işe dikkat etmeniz gerektiğine, yoksa sonunun hayal kırıklığına uğrayabileceğinize işarettir.

BORSA
Borsa ile ilgilendiğinizi görmek, geleceğinizin çok güzel olacağına ve büyük paralar kazanacağınıza yorumlanır.

BORU
Su borusu para kazanmak ve bereket anlamındadır. Boru çalmak, dedikoducu ve iftiracı birinin kişiliğinin ortaya çıkması anlamına gelir. Borudan su akmasını engellemek işlerin bozulmasına ve zarar edileceği demektir. Boru sesi duymak yalan nedeniyle kötü haber alacağınız anlamına gelir. Boru üretmek zorlukların sona ermesine ve işlerin iyiye gitmesine işaret eder.

BOSTAN
Kadın demektir. Birinin bostanını sulamak yasak ilişkiye girmek anlamına gelir. Sonbaharda bostanda olmak:aile içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya bir vefat anlamına gelir.Bakımsız bir bostan:bir olaydan dolay çok acı çekeceğinize işarettir.Bostanda ağaç görmek:çok zengin bir kadınla evlilik,verimsiz bir bostan görmek:evliliğin boşanmayla biteceğine işarettir.

BOŞANMA
Boşandığınızı görmek, evliliğinizde bazı sıkıntılar olduğu anlamına gelir. Bekarsanız sevgilinizden ayrılacağınız demektir.

BOYA
Sermayenizi yitireceğiniz anlamındadır. Boya satmak, dostlarla iyi bir geleceğe işarettir. Satın almak işlerin bozulmaması için tedbirler almanın gerektiğine işarettir. Rüyada boya yapmak, çevrenizdekiler üzerinde güçlü etkiler sağlayacağınız bir sürece girdiğinizi gösterir.Boya üretimi yapmak aile içinde veya sevgililer arasında kavgalara anlaşmazlıklara haber verir. Kumaş boyası üzüntüyle bitecek olan bir mutluluğa yorumlanır. Boya dökmek kötü niyetli biriyle karşılaşmak anlamındadır. İş yeri boyamak bir yardım görmeye yüz boyamak hasımlardan gelecek tehlikelerin varlığına yorumlanır. Gemi boyamak mutluluk ve ferahlığa; ayakkabı boyamak problemlerle boğuşmaya; ev boyamak aşk hayatında sıkıntıların olduğuna işaret eder. Evde boyacı görmek, o evden birisinin ölümüne habercidir.

BOYNUZ
Arkadaşınızla problemleriniz olacak ve yollarınızı ayıracaksınız. Kesik boynuz bir zorlukla karşılaşacaksınız demektir.Para kaybedeceğiniz anlamına da gelir. Kendinizi boynuzlu görmek maddi ve manevi olarak çok iyi durumda olmanız sizi tanıyanların kıskançlığına neden olduğu anlamına gelir.

BOZUK PARA
Başarısızlıkla sonuçlanacak iş sözleşmeleriniz olacak. Aşk hayatında da büyük problemlerin sizi beklediğinin habercisidir. Bozuk para bulduğunu görmek, hayatınızın düzene gireceği anlamındadır.

BÖCEK
Geveze biriyle evlilik veya küçük bir hasımlık demektir. Böcek yemek mutsuz geçecek bir evliliğe işaret eder.Böcek öldürmek sıkıntılardan uzak ve rahat bir yaşama yorumlanır.

BÖREK
Bir söylenti duyacaksınız demektir. Börek almak iyi parası kazanabileceğiniz işe gireceğiniz anlamındadır. Börek satmak insanlara faydalı bir iş yapmaya işarettir. Börek yapmak güzel ve karlı bir işe girmeye haber verir.

BUĞDAY
Eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.

BUHAR
Güzel habere işaret eder. Buhar banyosu yapmak ise sağlıklı ve mutlu bir yaşam anlamındadır.

BULAŞIK
Kendinizi bulaşık yakarken görmek, çok günah işlediğinize ve sonunda günahkar olduğunuzun farkına vararak pişman olacağınıza ve tövbe edeceğinize, Allah yolundan ayrılmayarak ruhunuzu rahatlatacağınıza işarettir.

BULMACA
Hayatınızda bazı huzursuzluklar karışıklıklar, huzursuzluklar ve yanlış anlaşmalar olacak.

BULUT
Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder. Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır. işarettir.

BULVAR
Kendinizi bulvarda dolaşırken görmek karşı cinsten yeni birisiyle güzel zaman geçireceğiniz anlamındadır.

BURÇ
Rüyasında burçlardan birini gören garip olaylarla karşılaşır. Ayrıca aynı burçtan biriyle tanışabilir.

BURUN
İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır.

BUZ
Rüyada buz görmek, iyi bir haberler duyacağınıza ve bu haberlerle sıkıntılarınızın sona ereceğine sonunda hayat şartlarınızın olumlu bir şekilde değişeceğine işarettir.

BUZAĞI
Hal ve hareketlerinizde daha temkinli olmanız gerektiğine işaret eder. Buzağı tutmak kötü olayların arkasından güzel günlerin geldiğini haber verir. Ölü buzağı iflas edeceğinizin ve borç aldıklarınızla ile mahkemelik olacağınızın habercisidir. Buzağı boğmak yarıda kesilecek bir yolculuğa yorumlanır. Buzağı pişirmek işlerde kazanç sağlamaya, buzağı yemek güzel havadise işarettir. Hasta buzağı suçu olmayan bir insanın haksız yere ceza çekmesine işarettir. Evde buzağı bir hırsızlık olayının olacağı demektir.

BUZDOLABI
Hatalı hareketleriniz ve yanlış konuşmalarınızla çok sizin için çok önemli bir kişiyi gücendirebilirsiniz. Konuşmadan önce düşünmeniz gerekir.

BÜLBÜL
Rüyada bülbül güzel, mutluluk, verecek haberdir. Evlilikte ve aşkta mutluluk belirtisidir. Bülbül ötüyorsa sevdiğinizle ilgili bir haber alacaksınız. Kafeste bülbül beslemek aile içinde kavgaya ve huzursuzluğa işarettir.

BÜRO
Büro görmek, maddi kazanca işarettir.Çok çalışmanızın karşılığını alacak, muradınıza erecek, üstlendiğiniz sorumlulukları her koşulda yerine getireceksiniz demektir.

BÜYÜ
Çevrenizde sizi kıskananların olduğuna ve bunlardan size zarar geleceğine işarettir.

BÜYÜKANNE - BÜYÜK BABA
Akıllı ve sizden daha tecrübeli bir akraba veya bir dostunuzun tavsiyelerini dinleyerek, tüm engelleri aşacak, bütün zorlukların üstesinden geleceksiniz demektir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi