Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"C ve Ç " Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"C ve Ç "  Harfi Rüya Tabirleri

"C"  Harfi Rüya Tabirleri

CAM: Cam çabuk kırılan bir nesne oldu undan, rüyada Cam görmek, az veya çok
olsun, geçici bir üzüntüye delâlet eder.
Rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların aşikâre olarak meydan bulaca ına
işarettir. Çünkü cam bir şeyi örtüp gizlemez. Bir adamın rüyada camı bir kap veya
muhafaza içinde görmesi, üzüntü ve kederinin kendisine hafif ve kolay gelece ine
delâlet eder.
Rüyada, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar
görmek, mal, evlat ve zevceden olan şüphelere, riya ve nifaka işarettir.
Rüyada cam sildi ini görmek, yapılan bazı işlerden çok istifade edilece ine alâmettir.
Bekâr birinin rüyada camdan yapılma bir eşya görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
*  CAMi: Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü
camiler, ıslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir. Rüyada camiye girdi ini görmek,
din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret
için çıktı ı pazara delâlet eder.
Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi
kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder. Rüyada caminin mihrabını görmek,
helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.
Rüyada mazlum olarak camiye girdi ini görmek, adalete, Kur'an ve denize, temizlik
mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye
yönelmeye delâlet eder.
Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar etti ini görmek, kendisine tabi
olunacak bir âlime delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
- Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eyledi ini görmek,
uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi salih
ameller işler. E er ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.
Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave etti ini görmek, dinde çok
çok hayıra nail olmanın işaretidir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
- Rüyada bir mescid inşa eyledi ini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye
delâlet eder. Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdi ini görmek, takva ve
vera ile de tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur:
a) Sultan ve onun makamı,
b) Medrese hocaları,
c) Alimler ve fıkıh bilginleri,
d) Kadri yüce bir kadın.
Fihrist’e dön
ımam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup
korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder. Caminin kubbesi melikin
yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir. Caminin direkleri de, devlet
büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.
Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi,
vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur'ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya
sahibinin kaybolmasına, mülkünün de işmesine alâmettir. Caminin etrafında olan
şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir. Bir şehrin camisi, o şehir
halkına delâlet eder.
Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz
ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder. Caminin müezzinini rüyada
görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine
işarettir.
Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.
Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır. Hasılı, rüyada
cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni'mettir.
*  CAMBAZ: Bir kimsenin rüyada koyun cambazı görmesi, halkın şereflilerini
dünyasına tercih eden ve işleri eline alan adama delâlet eder. Câriye (Hizmetçi)
satan cambazı görmek, haber sahibi kimseye alâmettir. Hayvan satan cambazı
görmek, bazı kere de, kara avcısına, köle satan cambazı görmek de deniz avcısına
delâlet eder.
*  CANAVAR: Kişinin rüyada yırtıcı canavar görmesi, asaleti bozuk biriyle cenk
etmesine ve hileye işarettir. Bazı kere de canavar görmek, mal çoklu u ile kuvvetli ve
galip bir insanı görmek ile tâbir olunur.
Rüyada bir canavarın elini ısırdı ını veya öldürdü ünü görmek, o öldürülen kişiye,
büyük bir kişiden zarar erişece ine delâlet eder.
*  CAN SIKINTISI: Bir kimsenin rüyada gönlünü daralmış görmesi, pişmanlık ve
isti far ile tâbir olunur. Yine rüyada canının ve gönlünün sıkıldı ını görmek, rüya
sahibinin nedamet ve isti farına alâmettir.
*  CANKURTARAN (Otomobil): Rüyada hasta taşıyan bir cankurtaran görmek,
artık dinlenmek zamanının geldi ine delâlet eder. Kendisini cankurtarana binmiş
gidiyor görmek, beklenen bir haberin kısa zaman sonra" zuhur edece ine delâlet
eder.
*  CARıYE (Hizmetçi): Bir kimsenin rüyada hizmetçi görmesi, mala, ni'mete,
mevkiinin artaca ına delâlet eder. Çünkü hizmetçi insanın elindeki malı gibidir.
Yine rüyada hizmetçi görmek, ona mâlik olan kimse için ticaret ile tâbir olunur.
Müslüman ve zinetli bir hizmetçi görmek, ummadı ı yerden sevindirici bir haber
almaya delâlet eder.
Yüzü ekşi ve çirkin bir hizmetçiyi görmek, korkutucu bir haber ile tâbir olunur. Kendini
bilmez hafifmeşrep bir hizmetçi görmek, üzüntü ve keder fakirli ine işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada bekâr bir kadın hizmetçi aldı ını görmek, faidesi çok olan bir mülke mâlik
olmaya veya kazancı çok olan bir ticarette bulunmaya delâlet eder.
Rüyada siyah bir hizmetçiye mâlik oldu unu görmek, hüzün ve kederden kurtuluşa
delâlet eder. Yine küçük bir hizmetçi aldı ını görmek, imkânı az olan bir iş talebine
işarettir.
Güzel bir hizmetçinin kendisine do ru koşa koşa geldi ini görmek, kısa zaman içinde
hayırlı bir haber almaya delâlet eder.
Rüyada çıplak bir hizmetçisi oldu unu görmek, ticaret işinde zarar etmekle tâbir
olunur.
*  CASUS: Bir kimsenin rüyada casusluk etti ini görmesi, şerli ve kötü işleri hayırlı
işlere tercih etmeye işarettir. Bir başka adamın casusluk etti ini görmek, herhangi bir
adamdan gelecek fenalı a delâlet eder.
*  CEPHANE: Rüyada silahlarla dolu bir cephane görmek, rüya sahibini bir tehlikenin
bekledi ine delâlet eder.
*  CEBıR (Zor kullanmak): Bir kimsenin rüyada herhangi bir zata karşı zor kullanarak
bir şey yaptırmak istemesini görmesi, işlerinin muntazam bir şekilde devam
edece inin alâmetidir.
*  CEBRAıL (a.s): Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir
mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet
eder. Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril'i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat
eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.
Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulaca ına, korkuyorsa korkudan emin olaca ına,
üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulaca ına delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) i
görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.
Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldı ını görmesi, o kişinin cennet
ehlinden biri olaca ına alâmettir.
Yine rüyada, Hazret-i Cibril'i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri
yüce, medhe lâyık bir âlim olaca ına delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
- Rüyada Cebrail (a.s) 'i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun,
sonunda şehid olarak ölece ine delâlet eder. Cebrail (a.s)'dan yiyecek bir şey
aldı ını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.
Bazı kere de Cebrail (a.s)'ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve
galebeye delâlet eder. Yine o büyük mele i görmek, şer'i ilimlere, astronomi ilmine ve
bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.
Rüyada kendisini Cebrail (a.s)'ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve
bereket ile tâbir olunur.
*  CEHALET: Bir kimsenin rüyada kendisinin cehalette bulundu unu görmesi, akıl
noksanlı ı ile tâbir olunur. Bu yüzden, kendisinin cehalette bulundu unu görenin aklı
Fihrist’e dön
az ve hafif olur.
Yine rüyada cehalet hâli görmek, ehl-i sünnetten ayrılmaya veya abdestsiz namaz
kılmaya işarettir. Bazı kere de cehalet, namus ve iffeti zedeleyen söze ve fıska
alâmettir. Cehalet, rüyada de il uyanıkken bile insan için yüz karası bir haldir. Hattâ
"Cahillerden yüz çevir." diye âyet-i kerimede buyurulmaktadır.
*  CEHENNEM: Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.
Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdi ini
görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Fısk ve küfür,
b) Sıkıntı ve keder,
c) şer ve fesat,
d) Kıtlık ve sefalet
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline,
zengin iken fakir olmaya, refahdan çıkıp şiddet ve zarurete girme e, sıkıntı ve
zindana düşme e, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste
imansız gitmeye delâlet eder.
Rüyada cehennem bekçisi olan Mâlik isimli mele i görmek, yüce ve Kerim olan
Allah'ın ve onun Resûlü'nün ve müminlerin muhabbetine, izzet ve saltanata, nifaktan
uzaklaşma a, günahlardan kurtulma a ve dinde gayrete delâlet eder.
Nablusî hazretleri demiştir ki:
- Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdi ini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz
konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdi ini gören kimse fasık, azgın ve Rabine
isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:
- Bir kimsenin rüyada cehenneme girdi ini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü
suale düşme e, dünyada bid'at ehli olmaya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan
yerlere delâlet eder.
Rüyada cehennemden kurtuldu unu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde
oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.
Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçilerinden birinin kendisini yakalayıp ateşe
attı ını görmek, zül ve hakarete düşme e, cehenneme girmeyi müteakip
cehennemden çıktı ını görmek, cennete girece ine, günah ve hatalarına tevbe
edece ine işarettir.
Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak,
Allanın düşmanları ile dost olmaya delâlet eder. Rüyada cehennemi açık olarak
görmek de, sultanın ve Allahın azabı ile tâbir olunur.
Yine Denilmiştir ki: Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin
elden gitmesine işarettir. Bazı kere de bu rüya, zenginlikten fakirli e, ülfet ve
ünsiyetten vahşet ve geçimsizli e, daima zindanda kalmaya, dünyada hor ve hakir
olmaya delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada cehennemin bekçisini kendisine do ru yönelik teveccüh etti ini görmek,
ateşten selâmet bulmaya ve emin olmaya delâlet eder.
Yine rüyada cehennem bekçilerinden birini görmek, polis eline geçmeye ve suale
çekilmeye işarettir. Zindandaki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine
tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedildi ini ve fakat ne zaman cehenneme
girdi ini bilmedi ini görmek, dünyada fakirlik ve mahrumiyete ve mahzun olmaya
delâlet eder.
Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülü e, isyana, günaha, meşakkate ve zillete
delâlet eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tevbe
etmesi gerekir. Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.
*  CELEP: Rüyada celep görmek, mal toplayan bir adama delâlet eder. Bazan da
zengin bir dost ile karşılaşmaya işarettir.
*  CELLAT: Bir kimsenin rüyada cellat görmesi, kötü sözler sarfeden bir adam ile tâbir
olunur. Yine cellat, hüzün ve keder veren bir adama da delâlet eder.
*  CEMAAT: Rüyada insanların bir yere toplandı ını görmek, Allah'ın rahmetine
delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat
görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir. Rüyada ölen
birinin cemaat arasında gömüldü ünü görmek, o ölünün ma firet edilip Cenâb-ı
Hakk'ın rahmetine mazhar oldu una delâlet eder. Yine cemaat, selâmet ve kolaylı a,
işlerin düzgünlü üne ve insanlarla iyi geçinmeye alâmettir.
*  CEMAL (Güzellik): Bir kimsenin rüyada güzel bir yüz görmesi, sevince ve müjdeye
delâlet eder.
*  CENABET: Rüyada cünüp olarak namaz kıldı ını görmek, ibadet için yola çıkmaya
işarettir. Yine cünüp oldu u halde yıkanmak için su bulamadı ını görmek, arzu etti i
dünya ve âhiret işlerinde güçlü e delâlet eder. Rüyada cünüp oldu unu fakat sonra
su bulup yıkandı ını görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meni görmek, mal ve ni'mete delâlet eder.
Rüyada bir kap içinde meni oldu unu görmek, bir maldan kendisine gelecek
menfaate işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cenabet görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:
a) Evlât,
b) Mal,
d) Malın elden çıkması
*  CENAZE: Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldı ını görmek, Allah için bir kavimle
kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendi ini
görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.
Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde oldu unu görmek, çok mala
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada bir cenazenin arkasından gitti ini görmek, dinde bozuklu a işarettir. Rüyada
kaldırıp bir tabut üzerine konuldu unu ve bir takım insanların kendisini
omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın
başına geçer.
Nablusî demiştir ki:
- Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde oldu u halde,
yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gitti ini görmesi, bir reis veya bir
âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta u rayaca ına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya,
kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edece ine işarettir.
Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan malların
satılmasına delâlet eder.
Rüyada birçok cenazenin bir yere konuldu unu görmek, o yer halkının günahlarla
çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendi ini görmek,
haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında
evlenece ine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlı a
işarettir.
*  CENNET: Cennet, yüce Allah'ın mümin kulları için hazırladı ı saadet yurdudur ve
onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile
tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu etti i ve istedi i her
şeye nail olaca ına delâlet eder.
Rüyada cennetin içine girdi ini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç
işaretidir.
Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadı ı
müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdi ini görmek şu veçhe ile tâbir
olunur:[/color]
a) Cami,
b) Zikir meclisi,
c) Çarşı,
d) Hac ibadeti,
e) Allah yolunda cihad,
f) ılim ve salih amel.
Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve
makbul ameller işlemeye delâlet eder.
Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içti ini
görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet
eder.
Yine rüyada cennet meyvelerinden yedi ini görmek, yedi i meyve kadar
rızıklanaca ına işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyasında bir adama "Sen cennete giresin" denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve
hidayete delâlet eder. Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olma a
işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdi ini görmesi, dünyada
zevcesi ile iyi geçinece ine delâlet eder.
Rüyada cennet köşklerinden birine girdi ini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar
vesilesi olarak iş işleme e, genişlik ve zenginli e ve güzel akıbete delâlet eder. Yine
cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, a açlarının gölgesinde
oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son
nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.
Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandı ını görmek, ana ve babasından
birinin vefat edece ine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine
cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadı ını görmek, ana ve babaya asi
olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.
Rüyada istedi i kapıdan cennete girdi ini görmek, anne babanın kendisinden razı
oldu unun işaretidir.
Yine Denilmiştir ki: Rüyada cennete girdi ini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve
ona gidece i yer gösterilmiştir.
Rüyada cenneti cehenneme attı ını görmek, ba  ve bostanı veya başka bir şeyi
satmaya delâlet eder. Malmum ba  bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir. Yeşili elden
çıkarmak böyle netice verir.
Rüyada kevser suyundan içti ini görmek, reis olma a, düşman üzerine galip
gelme e ve kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek,
güzel bir kadınla evlenme e ve insanlar üzerine reis olma a işarettir.
Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdi ini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve
tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete
girdi ini görmek, tuttu u orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. şöyle ki:[/color] Rüyada
su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana
gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ'nın haram kıldı ı şeylere bu zetme e; bal nehri ise
ilim ve Kur'ân-ı Kerim'e delâlet eder."
Cabir'ül-Ma ribî de demiştir ki:
"- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son
derece sürür ve sevince ve nimete erer. Yine rüyada yüksek bir mekânda
bulundu unu burasının cennet oldu unu zanneyledi ini görmek, âdil bir sultana,
yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet
eder. Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı oldu unu görmek, ıslâm ve tevhid
üzere ölmeye alâmettir."
Rüyada Tuba a acının altında oturdu unu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl
olaca ına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içti ini görmek, âlim, hakîm ve.
zenginlik ile tâbir olunur.
Yine rüyada cennet a açlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları
Fihrist’e dön
irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder. Rüyada cennet a açlarına mâlik
oldu unu, veya o a açlardan bir şey yaptı ını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.
Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemedi ini, nehirlerinden içmedi ini ve
nimetlerine el uzatmadı ını görmek, sahip oldu u ilimden bir faide görememeye
alâmettir.
Rüyada cennetten kovuldu unu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem
(a.s)'in hikâyesinden ötürü fakirli e giriftar olmaya delâlet eder.
Cennette tavaf etti ini görmek, rızkın genişli ine, şanın yüceli ine, korku ve
tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.
Bazı kere de rüyada cennete girdi ini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve
Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, ba  ve bahçeye sahip
olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.
Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve
bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete
işarettir.
Elinde bir kitapla cennete girdi ini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete
mal ve yürüyen hayvanlarla girdi ini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle
cennete nâiliyete delâlet eder.
Rüyada cennette muz a acının meyvesini yedi ini ve gölgesinde oturdu unu
görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.
Rüyada cennete ne zaman girdi ini bilmemek, dünyada bulundu u müddetçe izzet
ve nimete nail olmaya delâlet eder.
Rüyada tebessüm ederek cennete girdi ini görmek, yüce Allah'ı çok zikretmeye
işarettir. Kılıcını kından çıkararak cennete girdi ini görmek ise, iyilikle emretmeye,
kötülükten men'etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.
*  CENNETıN HAZNEDARI: Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi,
devamlı sevince ve sürura delâlet eder. Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını
görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah'ın rızasına delâlet eder.
Ve yine cennette oldu unu, meleklerin kendisine selâm verdi ini ve cennetin bir
kapısından girdiklerini görmek, Allahü Teâlâ'nın o kimseyi affedece ine, uzun ve
devamlı bir hayırla ona ihsanlarda bulunaca ına alâmettir. Yine rüyada cennetin
haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gidece ine, sürür ve ferahın avdetine ve
güzel bir geçime delâlet eder.
Yine rüyada cennet haznedarı görmek, devletin haznedarına ve hayırlı bir haber ile
gönderdi i adamına, vadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın
kabul olunmasına delâlet eder.
Rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdi ini, yahut cennet elbiselerinden
giydirdi ini veya güler yüzlülük gösterdi ini görmek Allah'ın o kimseden razı
olmasına, gizli ve aşikâre onun üzerine nimetlerini indirmesine delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  CERRAH: Rüyada hasta veya ameliyata ihtiyacı olan birinin cerrah görmesi ve
cerrahın huzuruna girmesi, o kişinin hastalı ından afiyet bulmasına, üzüntü, keder,
gam ve sıkıntıdan kurtulmasına delâlet eder.
Yine rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o kişinin kan
almaya ihtiyacı olmasına işarettir. Bazan da cerrah, insanın sa lam olan azalarının
etini yırtan ve kanını akıtan kimseye alâmettir. Cerrahı güler yüzle görmek, sıkıntı ve
üzüntüden halâs olma a delâlet eder.
*  CESARET: Kişinin rüyada cesaret gösterdi ini ve şecaatli oldu unu görmesi, bir
şeyde ısrar ve azmetmeye delâlet eder. Bazı kere de cesaret, kendisini rahatsız eden
şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı o kimsenin Allah'a ve insanlara
yaklaşmasına alâmettir.
*  CEPHANE: Bir kimsenin rüyada cephane görmesi, geçimsizli e delâlet eder.
Cephaneciyi görmek ise, halkın iaşesini temin eden bir adam ile tâbir olunur. Rüyada
evinin kapısı önüne cephane yı ıldı ını görmek, rüya sahibinden komşuların razı
olmadı ına delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada cephane kutusu görmesi, itibarının ve malının artaca ına
işarettir.
*  CEPHE: ınsanın kendisini bir cephede düşmanla savaşır görmesi, gizli
düşmanlarının oldu una ve bu sebeple üzüntü ve kedere u rayaca ına alâmettir.
*  CENK ALETı: Rüyada cenk aleti görmek, izzet, şan" ve büyüklü e delâlet eder.
Çünkü cenk âleti düşmanı kırmaya, zaferler elde etmeye yarar.
*  CESET: Bir kimsenin rüyada herhangi bir ceset görmesi, korku, keder ve üzüntü ile
beraber bir ölüm haberi almaya delâlet eder.
*  CETVEL: Rüyada cetvel görmek, sıdk ve do rulu a alâmettir.
Yine rüyada cetvelle bir şeyi ölçtü ünü görmek, hayatta başarılı olmaya ve gönüldeki
muradın gerçekleşmesine delâlet eder.
*  CEVHERCı: Kişinin rüyada cevher satan kimseyi görmesi, ibadet eden bir insana
işarettir. Yine rüyada cevherciyi görmek, mücevherat alıp satan, çetin işlerde
kendisine uyulan âlime, dindar ve ilim sahibi bir zâta, hizmetçilere ve çok mala
alâmettir.
*  CEVıZ: Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile tâbir olunur. Yine
ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere delâlet
eder. Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir.
Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile
tâbir olunur. Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala
delâlet eder. Rüyada Hind cevizi görmek, kâhin ve falcıların sözü ile tâbir olunur.
Hind cevizinden yedi ini görmek, insanlar nezdinden sözünün do rulanmadı ına
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yedi ini görmesi, kendisine bir kadın tarafından
gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz a acının yapraklarının düştü ünü veya
Fihrist’e dön
onları topladı ını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete
delâlet eder.
Bazıları da demiştir ki: "Rüyada görülen ceviz a acı, u ursuz çetin ve artan mala
sahip olan bir adama delâlet eder."
Neblusî (rh.a) demiştir ki:
"- Rüyada a açtan düşüp iki eli veya aya ının kırıldı ını gören helak olmaya yaklaşır,
bir belâya girer, fakat sonra bundan halâs olur. Ceviz a acını kökünden çıkardı ını
gören, arap olmayan bir insanı öldürür."
Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdi ini görmek, bir kadın tarafından
gelecek mala işarettir. E er rüya esnasında gördü ü cevizin kabu u soyulmuş ise,
kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada cevizin kabu unu yedi ini
görmek, cimri bir adamı gıybet etmeye işarettir.
*  CEVıZ KABUÐU: Bir kimsenin rüyada kabuk görmesi, elbiseye delâlet eder. Çünkü
meyvenin kabu u onu örten elbise gibidir. Bazı kere de kabuk görmek, hâmile bir
hatunun çocu unu düşürmesine delâlet eder.
*  CEYHUN NEHRı: Rüyada Ceyhun veya bir başka nehirde yıkandı ını görmek,
yüce ve Kerim olan Allah tarafından lütfedilecek büyük bir mülke ve nimete delâlet
eder. Üzüntü ve kederin gitmesi, borcun ödenmesine de işarettir. Rüyayı gören âlim
biri ise, ilmi artar, köle ise azad edilir, hasta ise şifa bulur, zindanda ise zindandan
kurtulur. Hasılı ırmakta yıkanmak iyi bir haberdir.
*  CEYLAN: Bir kimsenin rüyada ceylân tuttu unu görmesi, güzel bir hizmetçi ile tâbir
olunur. Rüyada ceylanın etinden yedi ini görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek
nimete delâlet eder.
Ebu Said'ül-Vaaz demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, güzel bir hizmetçi ile tâbir
olunur. Rüyada ceylan avında oldu unu gören bir kadın ile evlenir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, dört şekilde tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Hizmetçi,
c) Evlât,
d) Kadın sebebiyle gelecek menfaat.
Kirmanı de demiştir ki: Rüyada bir ceylan kesti ini gören kimse bir kız ile izdivaç
eder. Ceylanı yüzdü ünü görenin zina etmesinden korkulur.
Rüyada bir ceylan yavrusu tuttu unu görmek, güzel bir evlada delâlet eder.
*  CEZAEVı: Bir kimsenin rüyada tutuklanarak zindana girdi ini görmesi, iş sahasında
başarılı olmaya, şan ve şerefe delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yalnızlı a,
fakirlikten sonra zenginli e ve iyi akıbete işarettir.
*  CEZVE: Rüyada kahve pişirilen cezve görmek, hiç beklenmedik bir habere delâlet
eder. Kahveyi fincana koyup misafirine ikram etti ini görmek, yeni bir dost
kazanmaya işarettir.
Fihrist’e dön
*  CIMBIZ: Kişinin rüyada cımbız görmesi, rakiplere karşı üstün gelmeye ve işlerde
muvaffak olmaya alâmettir.
*  CIVA: Rüyada cıva görmek, noksan bir şeye delâlet eder. Bir adam rüyada cıvaya
mâlik oldu unu görse, bu rüya, o kişinin sözünden dönece ine delâlet eder. Çünkü
cıva elde avuçta durmaz ve onun muhafazası zordur.
Yine cıvayı barometrede yükselir halde görmek, ticarette başarı; alçalırken görmek
de, başarısızlı a delâlet eder.
*  CIVATA: Bir kimsenin rüyada bir yere cıvata taktı ını görmesi, aile ba larının
kuvvetlili ine ve evlâtların çoklu una delâlet eder. Bekâr birinin cıvata görmesi,
evlenmeye işarettir.
*  CIRCIR: Bir nevi yün e irmeye yarayan ve çıkrık da denilen bu âleti rüyada görmek,
hayırlı mala, maksada nail olmaya, bekarlar için evlenmeye, fakir için de zenginli e
delâlet eder.
*  CıÐERCı: Bir kimsenin rüyada ci erciyi görmesi, korkudan emin olmaya,
muhafazakârlı a, iffet ve namusa, sıhhata, sükût etmeye ve düşman üzerine galip
gelmeye alâmettir. Bazı kere de ci erciyi görmek, halkı sefere teşvik eden bir
kimseye işarettir.
*  CıBıNLıK: Rüyada cibinlik görmek, evlenmeye işaret oldu u gibi üzüntü ve kedere
de delâlet eder. Çünkü cibinlik altında olanı sıkıntıya sokar.
*  CıHAD: Rüyada düşman ile cihad etti ini görmek, çoluk çocu unun rızkını temin
hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye, şan ve şerefe delâlet
eder. Bazı kere de cihad rüyası, rızkın genişli i ile tâbir olunur. Yine kişinin rüyada
cihad etmeye gitti ini görmesi, fazilet ve zenginli e , âhirette yüksek derecelere
nâiliyete delâlet eder,....
Rüyada birçok cengâverin cihad için yola çıktı ını görmek, o kimselerin kurtuluşa,
zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada harp etmek, çoluk çocu unun rızkını temin hususunda gayret göstermeye,
güzel isimle medh edilmeye alâmettir."
Rüyada kılıcını sa a sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştü ünü görmek,
düşman üzerine galip gelmeye, nusret ve zafere delâlet eder. Yine rüyada Allah
yolunda öldürüldü ünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya
delâlet eder. Çünkü Hak yolunda öldürülenler aslında ölü de ildir. Onlar Rableri
indinde nice nimete nail olurlar ve cennet onlarındır.
Rüyada harpte bulundu unu, düşman üzerine hamle etti ini, kâfirleri kırdı ını
görmek, nice nimete ve menfaate delâlet eder.
Bir kimsenin deniz üstünde cihad etti ini görmesi, fakirli e, korkuya ve zayıflı a
işarettir. Cephede elde silah cihad ediyor görülmek, namaz kılmak, zekât vermek ve
dinde gayretli olmakla tâbir edilir.
*  CıLD: Denilmiştir ki: Kişinin rüyada gördü ü cild ve derisi insanın örtüsü,
Fihrist’e dön
ölümünden ve sa lı ından geri bıraktı ı malıdır.
Hasta bir adamın rüyada derisinin yüzüldü ünü görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Bu
rüyada sa lam birinin görmesi, o kişi için fakirli e delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bedenini sa lam ve şişman görmesi, din ve îmanının kuvvetli
olmasına delâlet eder. Rüyada koç kuyru u gibi kuyru unun oldu unu görmek, rızkı
geniş bir çocu u olaca ına işarettir.
Rüyada cesedini çamurdan veya demirden yapılmış çanak ve çömlekten oldu unu
görmek, ölüm ile tâbir olunur. Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık görmek, nimetin
ziyadeleşece ine delâlet eder.
Ölmüş birinin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o zâtın cennet nimetlerine nail
oldu una alâmettir. Derisinin kalın veya siyah oldu unu görmek ise ölünün
mahrumiyet içinde oldu una delâlet eder.
Rüyada cildinin veya yüzünün kızardı ını görmek, zillet ve sıkıntı ile tâbir olunur ve
onun üzüntü ve kederi uzun sürer.
Bazı kere de cild görmek, sabra ve işlerdeki güçlü e metanet ve cesaret göstermeye
işarettir. Yine rüyada görülen cismin güzelli i ve semizli i, yüceli e, şan ve şerefe,
düşmanlar üzerine galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada bir âlimin derisinin yüzülüp çıkarıldı ını görmek, o zâtın ilmini terk edip
unutmasına işarettir. Bazı kere de derinin yüzülmesi, hamama giderken gömle in
çıkarılmasına delâlet eder. Çünkü gömlek çıkarılmadan yıkanılmaz.
Siyah bir kadının, derisinin yüzülüp çıkarıldı ını görmesi, gecenin karanlı ından
sonra güneşin do masına delâlet eder. Çünkü gece de siyahlara bürünmüş bir
haldedir. Tâ ki karanlı ı atacak, arkasından aydınlık belirecektir.
*  CıLACI: Bir kimsenin rüyada cilâcı görmesi, devlet erkanına delâlet eder. Yine
rüyada bir şeye cila verdi ini görmek, izzet ve yüksek makam ile tâbir olunur.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bir şeye cila verdi ini görmek, devlet hizmetine girmeye,
hayır ve menfaata delâlet eder.
*  CıLVE: Rüyada bir kadının cilve etti inin görülmesi, ferah ve sürura işarettir.
Kendisinin bir kadına karşı cilve etti ini görmek, dünyadan elde edilecek menfaate,
sa'y ü gayrete ve saadetli bir hayata delâlet eder. Rüyada cilveyi kadında ve kadının
görmesi daha iyidir.
Rüyada bir erke in cilve etti inin görülmesi, o kişinin şerefinin ve kıymetinin
noksanlı ına işarettir.
*  CıMA: Nablusî demiştir ki: "Rüyada cima (cinsî münasebet) etmek büyük bir
rütbeye delâlet eder.
Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandı ında üzerine guslün farz oldu u
anlaşılsa, bu rüya bâtıl bir rüya oldu undan tâbir edilmez. Çünkü bu hal ihtilâm
hâlidir."
Fihrist’e dön
Rüyada düşmanı ile cima etti ini görmek, düşman üzerine galip olmaya delâlet eder.
Yine rüyada dostlarından birisiyle cima etti ini görmek, onlara iyilik etmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada bir kuşla cima etti ini görmesi, düşmana galip gelmeye işarettir.
Rüyada hayvanla cima etti ini görmek, arzusunun üstünde bir hayra nail olaca ının
alâmetidir.
Çıplak bir kadınla cima etti ini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya
delâlet eder. Yırtıcı bir hayvanla cima etti ini görmek, yine düşman üzerine galip
olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dişi bir arslanla cima etti ini görmesi, fevkalâde güzel bir rüyadır.
Büyük sıkıntılardan kurtularak zafere ulaşır. Halk arasında şanı artar.
Rüyada küçük bir kızla cima etti ini görmek, bakire bir hizmetçi ile tâbir olunur.
Rüyada cennet kadınlarından birisiyle cima etti ini görmek, o kadının güzelli i
nisbetinde dini emirlere nâiliyete işarettir.
Yine rüyada cennet hurilerinden biriyle cima etti ini görmek, sevinç, ferahlık ve
saadete delâlet eder ve o kişi dini bahislerden hayırlı bir şey duyar ve bununla da
sevinir.
*  CıMRıLıK: Cimrilik, insanlar için kınanan ve makbul olmayan bir huydur. Bu
sebeple rüyada cimrilik etti ini görmek, devası olmayan bir hastalık ile tâbir olunur.
Bazı kere de cimrilik, nifakçı ve sahibini cehenneme yaklaştıracak amele alâmettir.
Hattâ hadis-i şerifde "Cimrilik cehennemde bir a açtır, kim ona tutunursa cehenneme
gider." buyurulmuştur.
Yine rüyada cimrilik, çoluk çocu unun nafakasını kısıp daraltan, mal ve evlatlarının
telef olmasına sebebiyet veren bir adama delâlet eder.
Kim elinin ve gönlünün nimetlerle dolmasını istiyorsa, hayır yapsın ve cömert olsun.
Cömertler meşe sezadır.
Rüyada kötü bir hal görerek mal infak etmek, ecelin yaklaşmasına delâlet eder.
*  CıN: Rüyada cin görmek hilekâr bir kimse ile tâbir olunur. Bir kimse rüyada
cinlerden birine Kur'ân-ı Kerim ö retti ini ve cinlerden birinin kendisinden Kur'ân-ı
Kerim dinledi ini görse, bu rüya, o kişi için reislik veya başkanlık gibi yüksek
makamlara delâlet eder.
Bir devlet reisinin rüyada bir cini tutup zincire vurdu unu görmesi, o hükümdar için bir
beldeyi feşedece ine ve küffârı kılıçtan geçirece ine delâlet eder.
Rüyada cinlerin meliklerini görmek, valilere, şeyhlere, âlimlere ve talebelerin
hocalarına alâmettir.
Rüyada kendisini cin olarak görmek, hile ile tâbir olunur. Cinin kapısının yakınında
oldu unu görmek, zarara işarettir. Veya ona isabet edecek darlık ve zillete delâlet
eder.
Rüyada evine cinlerin girdi ini ve bir şeyler yaptı ını görmek, eve hırsız girece ine ve
Fihrist’e dön
zarar verece ine işarettir. Rüyada cin görmek, bazı kere de kara ve deniz
yolculu una delâlet eder.
Yine rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihirbazlara işarettir.
Rüyada cinlerin babası olan Cân'ı yere yatırdı ını görmek, cinler ve onların delâlet
etti i kimsenin şerrinden emin olmaya delâlet eder.
Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdü ünü görmek, cinlerden gelecek zarar ile tâbir
olunur ve cinler ona bir zarar eriştirir.
Rüyada cinlerin Melikleri ile dost oldu unu görmek, cinlerin delâlet etti i kimse ile
tanışmaya alâmettir. Bu rüya bazı kere de tevbe ve isti far ederek Hakka dönmeye
delâlet eder.
Rüyada cini yerlerde ve yollarda görmek, yol kesiciye; hayvan tersi ve gübresi
dökülen yerde görmek, bekçiye; kuyu ve hamamda görmek, zina eden erkek ve
kadınları kandıran adamlara delâlet eder. Hasılı rüyada cin görmekte pek hayır
yoktur.
*  CıN ÇARPMASI: Bir kimsenin rüyada kendisini cin çarptı ını aklı başından giderek
yere yıkıldı ını görmesi, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına yahut elinden
malı giderek üzülüp ve kederlenmesine delâlet eder.
*  CıNAYET: Bir kişinin rüyada cinayet işledi ini görmesi, fena ve mahzurlu bir iş ile
tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, maksadına ve arzusuna nail olmaya delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada cinayet görmesi, haram ile tâbir olunur.
Rüyada birini öldürdü ünü görmek, uzun ömre işarettir.
Yine rüyada bir cinayete şahid olmak, dikkatli ve iyilik sever olmakla tâbir edilir.
Cinayet işleyen birinin korkup kaçtı ını görmek, haram mala delâlet eder.
*  CıNNET: Bir kimsenin rüyada cinnet geçirmiş oldu unu veya cinnet geçiren birini
görmesi, dostlar tarafından üzüntüye u ratılaca ına delâlet eder.
*  CıRıT: Bilindi i gibi cirit ot üzerinde oynanan bir harp oyunudur. Bu sebeple rüyada
cirit oynadı ını görmek, iş hayatında büyük bir mücadeleye delâlet eder. Denilmiştir
ki:[/color] Bir kimsenin rüyada cirit görmesi, uzun boylu ve ahmak bir çocu a delâlet eder...
*  CıNSı TEMAS: Nablusî demiştir ki: "Rüyada cinsî münasebette bulunmak,
yolculuk, harp, hükümdarın makamına gitmek, sefere çıkmak ve savaşmak için
hayvana binmek gibi insanın din ve dünyaca arzu etti i şeyden muradına
kavuşmasına delâlet eder. Çünkü cinsi münasebette lezzet, menfaat, oyun ve
müdahale gibi durumlar mevcuttur."
Rüyada hizmetçisi ile cinsi münasebette bulundu unu görmek, rüya sahibinin mâlik
oldu u şeyle rahatlı a kavuşmasına, mal ve evladının çok olmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada mesture bir kadınla cinsî münasebette bulundu unu görmesi,
hayra delâlet eder. E er o kadın çirkin, elbisesi de eski, yırtık pırtık ise, bu rüya iyi
de ildtir.
Fihrist’e dön
Rüyada tenasül uzvunun deli iyle oynadı ını görmek, hizmetçisi ile cinsî
münasebette bulunmaya delâlet eder. E er rüya sahibinin hizmetçisi yoksa, bu rüya,
o zata gelecek zarar ve ziyana işarettir.
Evli bir kadının rüyada başka bir kadınla münasebette bulundu unu görmesi,
kocasından ayrılaca ına delâlet eder.
Yine fakir bir adamın, o ullu u ile cinsî münasebette bulundu unu görmesi, o çocu u
ilim ö renmek için hocaya göndermesine alâmettir. E er rüyayı gören zengin biriyse,
çocuk için bir takım şeyler ba ışlamasına delâlet eder.
*  CIVA: Rüyada civa görmek, sözden dönmeye ve ahdini tutmamaya delâlet eder.
Civa yemek ise, bir kadının oyununa mâruz kalmaya alâmettir.
Rüyada civa sattı ını gören kimse, kadınların hilesinden emin olur. Civa ile eli aya ı
kirlendi ini görmek, kadınların etkisine delâlet eder.
*  CıVCıV: Bir kimsenin rüyada civciv görmesi, sevinç ve sürura delâlet eder.
Civcivlere yem verdi ini görmek de aile içinde sevinilecek bir durumun meydana
gelmesine işarettir. Civcivleri alıp avucunda sevdi ini gören kişinin bir çocu u olur.
*  COKEY: Kişinin rüyada cokey görmesi yolculuk alâmetidir. Çünkü atlar binmek
içindir. Rüyada bir cokeyin kendisini ata bindirdi ini görmek, uzun bir sefer ile tâbir
olunur. Yine rüyada, bir cokeyin attan düştü ünü görmek, uzun bir yoldan gelecek
adama delâlet eder.
Tüccar bir adamın, kendisini bir at üzerinde yarışır halde görmesi, çok kazanca ve
işlerin selâmetine delâlet eder.
*  CÖMERTLıK: Cömertlik meşedilen bir huydur ve cömertler herkes tarafından
sevilir. "Cömertlik cennette bir a açtır, dalı dünyadadır, kim ona tutunursa cennete
gider." diye buyurulmuştur. Bu sebeple cömertlik görmek, hayır ve bereketin tâ ken
disidir.
Bir adamın rüyada kendisinin cömertlik etti ini görmesi, iyilik ve hayır sahibi bir zâta
ve koşan ata delâlet eder.
Hakikatta cimri olan bir kişinin, rüyada cömertlik etmesi, güzel ahlâka, sapıklıktan
sonra hidâyete ve dinde gayrete işarettir.
*  CUMA: Cuma, müminlerin bayramı, günlerin efendisidir. Rüyada Cuma gününü
görmek, pek güzel ve iyidir. Cenâb-ı Hak o kişinin da ınık işlerini toplar, halini
çetinlikten kolaylı a çevirir.
Rüyada cuma namazı kıldı ını görmek, izzet ve kerametle tabir olunur. Cuma
namazını kıldı ını gören kimsenin bütün arzu ve istekleri yerine gelir ve Allahu Teâlâ
onu ummadı ı yerden rı-zıklandırır.
Rüyada cuma namazını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya neşe ve sevince
erişmeye, bayram ve mevsimleri müşahedeye ve hac etmeye delâlet eder. Rüyada
cuma gününde oldu unu ve cuma namazını kıldı ını görmek, yakında gamdan
kurtulaca ına, sevdi i dostları ile bir araya gelece ine ve ihtiyaçlarının teminine
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada cuma kılanların ettikleri duayı duyup ezberleyenin şan ve izzeti artar ve
keramete nail olur.
*  CÜBBE: Rüyada, üzerinde cübbe oldu unu görmek, evlenece i bir kadına delâlet
eder. E er cübbe boyanmış ve renkli olursa, kadın do uran ve seven bir kadındır.
Rüyada görülen cübbe yüzünün pamuktan olması, dinin güzelli i ile tâbir edilir.
Rüyada cübbe görmek, uzun ömre de delâlet eder. Çünkü cübbeler uzun seneler
giyilir.
Ve yine cübbe görmek, zenginli e delâlet eder. Çünkü cübbe insanı so uktan korur,
so uk ise fakirlik alâmetidir.
Rüyada yaz mevsiminde cübbe giydi ini görmek, borç, hastalık ve bazı şeylerden
kederlenmeye işarettir.
Yine cübbe görmek, şeref ve itibara; cübbe almak ve giymek ise, yüksek mevkiler
kazanmaya; eldeki cübbeyi satmak, mevkinin elden gitmesine delâlet eder.
*  CÜCE: Rüyada cüce görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Bazı
kere de bu rüya, kısırlık ile tâbir edilir. Yine rüyada cüce görmek, yakınlar tarafından
yardıma mazhar olmaya delâlet eder. Rüyada bir cüce ile arkadaşlık etti ini görmek,
kısa bir yolculu a işarettir.
*  CÜRET: Bir kişinin rüyada cür'et göstermesi, hayra ve şerre koşmaya delâlet eder.
Bu rüya, bazı kere de himmette kusur ile tâbir olunur.
*  CÜZ: Rüyada elinde Kur'ân-ı Kerîm cüzü oldu u halde Kur'ân okudu unu görmek,
gönül huzuruna kavuşma a, güzel ve hayırlı ameller işlemeye, kalbdeki iman nuruna
delâlet eder.
*  CÜZDAN: Bir insanın rüyada cüzdan görmesi, sırra delâlet eder. Boş bir cüzdan
görmek, hayâl ve arzuların gerçekleş meyece ine işarettir.
Yine rüyada görülen cüzdan, hayra, cüzdanı dolu görmek, mühiş işlerde başarı
kazanmaya delâlet eder. Cüzdanın içinde altın oldu unu görmek de emanete ve sırra
işarettir.
*  CÜZZAM: Rüyada cüzzam hastalı ı veya hastası görmek, hayra ve iyiye alâmet
de ildir. Bu hususta Nablusî demiştir ki:
"- Bir kimse cüzzam hastalı ına yakalandı ını görse, Allahü Teâlâ'ya karşı etti i
cür'etten ve O'na kötü bir iş isnad etti inden dolayı Yüce Allah'ın ondan uzak olması
ve amellerinin sevabının bâtıl olmasına işarettir."
Rüyada cüzzam illetinin bedeninde ço aldı ını görmek, devamı olan çok mal ile tâbir
edilir. Denilmiştir ki, cüzzam, miras malından elbiseye delâlet eder.
Bu hastalık bazı kere de zenginli e işarettir. Namazda oldu u halde cüzzam illetine
yakalanmış oldu unu görmek, Kur'ân-ı Kerimi unutmaya delâlet eder.
Her şeyin en iyisini Allahü Teâlâ bilir. Ona hamd olsun.

"Ç"  Harfi Rüya Tabirleri

*  ÇADIR: Bir kimsenin rüyada çadır görmesi, hareket ve yolculu a, kabre veya
zevceye, yahut eve delâlet eder. Yine rüyada kendi çadırı yanında beyaz bir çadır
kuruldu unu görmek, rüya sahibinin iyilikle emreden, kötülükten men'eden ve
günahlardan sakınan bir adam oldu una alâmettir.
Rüyada kendi üzerine çadır gördü ünü gören kimse, sultan ise saltanatı ziyadeleşir.
Tüccar ise yolculu a çıkar, hayır ve şerefe nail olur.
Rüyada kendi çadırında ayın bulundu unu görmek, aşk ve muhabbet ile tâbir edilir.
O kişi yüksek şahsiyetlerden birinin hizmetçisine gönlünü kaptırır.
Yine rüyada görülen çadır, çok kere mülke delâlet eder. Çünkü çadır da bir nevi evdir.
Rüyada bilinmeyen çadırlar görmek şehidlerin kabirlerine delâlet eder. Yeşil
çadırların görülmesi dahî böyle tâbir edilir.
Bir kimsenin rüyada çadır kurdu unu veya kendi için kuruldu unu görmesi, yüksek bir
şerefe nâiliyete delâlet eder.
Ebû Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çadır veya hayme görmek, devlet reisi için
hüküm ve nüfusunun artmasına, tüccar için kârlı bir sefere delâlet eder.
Rüyada bir çadır etrafında ateşler yandı ını ve fakat ateşin çadıra zarar vermedi ini
görmek, günahlardan tevbe etmeye delâlet eder. Bu rüya iyilikle emretmek,
kötülükten men'etmekle de tâbir olunur.
Rüyada çok çok çadırlar görmek, gökyüzündeki bulutlara işarettir. Rüyada bir
çadırdan ayrılarak çıktı ını görmek, mevkiinden azledilece ine alâmettir. Rüyada
kendi çadırını dürülüp toplanmış bir halde görmek, ölümün yakın oldu una alâmettir.
Ölüm insanın bütün emellerinin kesilip duruldu u bir hadisedir.
*  ÇADIRCI: Bir kimsenin rüyada çadırcıyı görmesi, hareket ve yolculu a veya kabre
işarettir. Bekâr bir adamın görmesi evlenmeye delâlet eder.
*  ÇAGIRICI: Bir kişinin rüyada nida edip ça ıran birisini görmesi, bir âyetin işaretiyle
yolculu a alâmettir. Yine nida eden birini görmek, hayrı ifşa etmeye delâlet eder.
Rüyada bir başkası tarafından ça ırıldı ın işitmek, kötü kimselerle sohbet etmeye
delâlet eder. Rüyada vali veya hükümdar tarafından ça ırıldı ını görmek, büyük ve
şerefli bir memuriyet ile tâbir olunur. Kendisine bir vadiden nida edildi ini işitmek, yine
büyük memuriyete delâlet eder.
*  ÇAÐLA: Rüyada ça la görmek hastalık ile tâbir olunur. Ça layı mevsimi içinde
görmek ise, müjdeli bir habere delâlet eder.
*  ÇAÐLAYAN: Bir kimsenin rüyada ça layan görmesi, gönülleri müjde ile dolduracak
habere işarettir. Ça layan altında yıkandı ını, suyu avuçlayıp başına döktü ünü
görmek, büyük bir mirasa delâlet eder. Rüyada ça layanın suyundan içti ini görmek,
Fihrist’e dön
memuriyet ile tâbir olunur. Rüyada bir ça layandan atlayıp karşı tarafa geçti ini
görmek, hayatı müddetince nice engelleri aşaca ına ve muradının incisini elde
edece ine alâmettir.
*  ÇAKAL: Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada çakal görmek vücuttur. Rüyada bir çakal ile
bo uştu unu görmek, hısım ve akraba ile davaya ve kavgaya delâlet eder.
Rüyada bir çakalın arkasından koştu unu, fakat onu yakalayamadı ını görmek,
romatizma hastalı ı ile tâbir olunur. Rüyada bir çakalın kendisi ile oynadı ını görmek,
kendi zevcesinin çok itaatkâr ve muhib oldu una işarettir.
Ebu Said'ül-Vaâz demiştir ki:
- Rüyada çakal görmek, halkın hakkını yiyen ve men'eden, merhameti az, sefil ve
zalim bir adama delâlet eder. Rüyada çakalı kucaklayıp öptü ünü görmek, düşman
üzerine galip olmaya delâlet eder.
Rüyada bir çakalın kendisinden dönüp uzaklara gitti ini görmek, kefalet yüzünden
zarara u ramaya işarettir.
Kirmanî de demiştir ki:
- Rüyada bir çakal buldu unu, veya tuttu unu, yahut birinin verdi ini görmek, akraba
içinden akıllı bir hasımla sohbet etmeye işarettir. Rüyada bir arslanın çakalı yedi ini
görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Yine çakalın eti, derisi, kılı ve kemi i
mal ile tâbir olunur. Bunların görülmesi ele geçecek mala delâlet eder.
*  ÇAKI: Kişinin rüyada bir çakı görmesi, kötü ve fena söz ile tâbir olunur. Yine rüyada
çakı ile bir şeyi kesti ini görmek, dost ve yaranla ba ları koparmaya delâlet eder.
Rüyada çakısını açık bir halde görmek, şansın ve talihin açıklı ına işarettir.
*  ÇAKIL: Bir kişinin rüyada küçük çakıl taşları görmesi, erkeklere, kadınlara, hacca,
şeytanı taşlamaya, üzüntü ve kedere ve iftiraya delâlet eder.
Rüyada gökten bir kuşun indi ini ve mescidden bir taş alarak havalanıp gitti ini
görmek, mescid cemaatinden veya iyi kimselerden birinin helak olmasına alâmettir.
E er bu rüyayı gören hem hayırlı, hem hasta ve hem de namaz kılanlardan biriyse,
rüya onun ölümüne delâlet eder.
*  ÇAKIR KUşU: Bir kimsenin rüyada çakır kuşu görmesi, erkek çocuk ile tâbir olunur.
Çakır kuşu, izzete, saltanata, düşmana galip gelmeye, arzu ve emellere kavuşmaya,
zevce, evlat ve güzel şeylerle bezenmeye, sıhhate ve üzüntülerden kurtulmaya
delâlet eder.
Bazı kere de çakır kuşu görmek, zalim, kuvvetli ve şiddetli bir adama işarettir. Çakır
kuşunu sakin bir halde görmek, ganimet elde etmeye ve menfaate delâlet eder.
*  ÇAKMAK: Kişinin rüyada ısınmak için ateş yaktı ını görmesi, saltanat ile tâbir
olunur. Yine rüyada görülen ateş, sultana delâlet eder.
Rüyada çakmak taşı çaktı ını görmek, bekâr için evlenmeye, ateşin çıkması hanımın
hamileli ine ve ondan meydana gelecek çocu a delâlet eder.
Bazı kere de, çakmak taşı çakmak, karı koca, iki ortak arasında meydana gelecek
şerre işarettir.
Fihrist’e dön
Bir hanımın rüyada çakmak taşı çaktı ını ve ateş tutuşturdu unu, ateşin alevler
çıkararak parladı ını görmesi, erkek bir evlâdı olaca ına alâmettir.
Bir kimsenin rüyada taşı taşa vurarak ondan ateş ve kıvılcım çıktı ını görmesi, kalbi
katı iki kişinin birbirleriyle şiddetli şekilde kavga edeceklerine delâlet eder.
Rüyada çakmak taşından çıkan bir ateşin elbise veya vücudu yaktı ını görmek, o
evde mal, ırz veya vücuda erişecek olan zarara işarettir. Yine çakmaktan çıkan ateşin
Kur'ân-ı Kerîmi tutuşturdu unu görmek, din aleyhinde meydana gelecek bir hâdiseye
delâlet eder.
Çakmak görmek, bazı kere de peşpeşe gelen üzüntü ve kedere delâlet eder.
Rüyada çakmak taşı görülmesi, uzaktan gelecek ve insanı üzecek bir habere delâlet
eder.
*  ÇALI: Bir kimsenin rüyada çalı a acı görmesi, kolay elde edilen rızka işarettir.
Rüyada bu a acı veya dalını görmek, güzel bir çocu a delâlet eder. Çalı çırpı görmek
ise, keder ve üzüntü ile tâbir olunur.
*  ÇALIşMAK: Bir kimsenin rüyada iyi bir işde çalıştı ını görmesi, muradına nail
olaca ına işarettir. Rüyada dede oldu unu görmek, uzun ömre ve çalışma hayatında
talihin açıklı ına delâlet eder.
Yine rüyada dede görmek, çalışmak ile tâbir olunur. Dedesinin öldü ünü görenin
çalışma ve gayreti elden gider. Yine kendini bir masa başında çalışıyor görmek,
sıhhat ve afiyete, fakirlikten sonra zenginli e delâlet eder.
*  ÇALGICI: Rüyada çalgıcı görmek yalan sözlere ve nefsanî işlere delâlet eder.
*  ÇAM AÐACI: Kişinin rüyada çam a acı görmesi, yüce, asil ve çok şöhretli bir zâta
delâlet eder. Rüyada çam a acından bir kapı yaptı ını görmek, zâlim ve ahlâkı bozuk
birini kendisine kapıcı olarak alaca ına işarettir.
Rüyada çam a acı fidanı dikti ini görmek, hayırlı ve faydalı bir işe delâlet eder. Çam
fidanı kopardı ını görmek ise, bunun zıddı. Rüyada çam a acının tepesine çıkıp
oturdu unu görmek, şan ve şöhretin artaca ına, istikbâl ve saadete delâlet eder.
*  ÇAM FISTIÐI: Bir kimsenin rüyada çam fıstı ı görmesi, hayır ve berekettir. A acın
dallarından çam fıstı ı topladı ını görmek, cömert ve kerim bir adamdan gelecek
menfaate delâlet eder.
*  ÇALI FASULYE: Rüyada çalı fasulyesi görmek, bir zenginden gelecek yardıma ve
işlerin güzelce yürüyece ine delâlet eder.
*  ÇAMAşIR: Bir kimsenin rüyada çamaşır yıkadı ını görmesi, tasa, kaygı ve
kederden ve dertlerden halâs olaca ına delâlet eder. Rüyada renkli çamaşırları
yıkadı ını görmek, büyük dertlerden kurtuluş demektir. Bekâr bir adamın rüyada
çamaşır de iştirdi ini, eskiyi atıp yenisini giydi ini görmesi, evlenmeye delâlet eder.
Bir ma azadan çamaşır aldı ını görmek, yeni yeni dostlar edinmeye işarettir. Evin
bahçesinde bir ipe çamaşır astı ını görmek, ayrılı a ve hicrana delâlet eder.
*  ÇAMUR: Rüyada çamur görmek, hastalık ve zillete işarettir. Fakat geçimini çamurla
temin eden biri için bu rüya hayır ve berekete delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada çamurla bina yaptı ını görmek, din ve imana alâmettir. Kuru çamur görmek
de mal ile tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ya mur suyundan veya su yolundan hâsıl olan çamuru görmek, gam ve
gussa ile tâbir olunur.
Rüyada bir gölde veya nehirde çamura battı ını görmek, hükümet tarafından
erişecek bir kedere delâlet eder. Yine çamura batmak, dünyevî işleri çok düşünmeye
işarettir.
Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimizin mübarek kabrini çamurla
sıvadı ını görmesi, hacca gidece ine delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada yaş çamurla kendi evini sıvadı ını görmesi; salih ve iyi bir
adam oldu una işarettir. Bazı kere de rüyada çamur görmek, ecelin yaklaştı ına
işarettir. Çünkü insan topraktan yaratılmıştır ve yine ona dönecektir.
Rüyada çamura girdi ini ve üstüne çamur sürdü ünü görmek, hastalık ve perişanlık
ile tâbir olunur. Rüyada pişmiş çamur yedi ini görmek, gıybet ve iftiraya delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada çamur görmesi, ecel kuşunun başında dolaştı ının
işaretidir.
*  ÇAMURCU: Rüyada çamurcuyu görmek, halkın ayıplarını örten bir adama delâlet
eder. Rüyada kendisini çamur yapar görmek, iyi ve güzel bir amele işarettir. Yine
rüyada çamurcuyu görmek, işlerin çetinli ine, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Sanat ve geçimi toprak ile olan birinin rüyada çamur görmesi, kendisi hakkında hayır
ve berekkettir.
*  ÇAN: Kişinin rüyada çan görmesi, hayırsız biri ile dost olmaya delâlet eder. Rüyada
çan görmek, şöhret ile de tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada Hıristiyanların ibadet vakitlerini bildirmek için çaldıkları çanı
görmesi, simsara, evlat sahibi zevceye veya müezzine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada çan çaldı ını görmesi, halk arasında batıl ve kötü bir haber ifşa
etmekle tâbir olunur. Bazı kere de çan görmek, şöhret ve rezilli e işarettir.
Yine rüyada çan görmek, hayırsız bir kimse ile arkadaş olmaya delâlet sayılır.
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çan, münafık bir adamdır.
Rüyada Hıristiyanlara mahsus kilisede çan çaldı ını görmek alış verişte yemin
etmeye işarettir.
Rüyada görülen çan, hükümdar tarafından her şeyi ilân eden kimseye de delâlet
eder. Hayvanların boynunda görülen zil ve küçük çanlar, hayır sahibi bir adama
delâlet eder. Çanın sesini duymak ise, bir taraftan di er tarafa gitmeye delâlet eder.
Yine rüyada görülen çanlar, namaza ça ıranlara, yahut düşmanlarla karşılaşmak için
hazırlanmaya işarettir. Bazı kere de çanlar, hükmü kaldırılmış kitaplara veya geçmiş
kavimlere ve onların âdetlerine alâmettir. Hasılı çan, hıristiyanlara mahsus bir nesne
oldu undan üzerinde pek fazla durma a gelmez.
Fihrist’e dön
*  ÇANAK: Bir kimsenin rüyada çanak görmesi, kendi rızkı ile tâbir olunur. Rüyada
herhangi bir çana ı dili ile yaladı ını görmek, rızkın tükendi ine delâlet eder. Bazı
kere de rüyada görülen çanak dosta, çana ın içindeki tatlı da sevgiliye işarettir. Bu
sebeple içi tatlı dolu bir çanak gören kişi, dostu ile buluşur.
Rüyada çöl halkından olan birçok adamların büyük bir çana ın başında
toplandıklarını görmek, onların toplanacakları yere ve çadırlarına, veya evlerine
delâlet eder. Yahut üzüm sıkmak ve ya  çıkarmak için koyacakları aletin yerine
işarettir.
*  ÇANAK YAPICI: Bir kimsenin rüyada çanak ve çömlek yapan birini görmesi,
kaplarla u raşan hizmetçilere ve dindar hanımlara delâlet eder. Yine çanak, çömlek
yapıcısını görmek, soy, mal ve güzellikle iftihar etmeye alâmettir.
*  ÇANTA: Rüyada yol çantası görmek, bir yerden di er bir yere göçme e; para
çantası görmek, sıkıntı ve şiddete; çantayı sırtlayıp gitti ini görmek, evden çıkacak
eşyaya delâlet eder. Rüyada elindeki çantayı attı ını görmek, eşyaların ya ma
edilece ine, üzüntü ve kedere delâlet eder.
*  ÇAPA: Topra ı kazmaya mahsus çapa görmek, nafile işlerle u raşmaya delâlet
eder. Denizcilere mahsus çapa görmek, zenginli e, üzüntü ve kederin yok olmasına
delâlet eder.
Rüyada elinde bir çapa ile dolaştı ını görmek ise, iş hususunda kararsızlık ile
yorumlanır. Çapa ile bir yeri kazdı ını görmek, para kazanmak maksadı ile bir iş
düşünmeye işarettir.
*  ÇARDAK: Bir kimsenin rüyada çardak görmesi:[/color] "Onlar, emin (ve mutmain) en
yüksek makamlardadırlar." (Sebe:[/color] 37) mealindeki âyetin işaretince, korku ve
kederden emin olmaya delâlet eder.
Bekâr bir adamın rüyada çardak görmesi, evlenece ine işarettir. Evli bir adamın
görmesi, çocuk ile tabîr olunur. Bazı kere çardak görmek, önder ve mütedeyyine
güzel bir kadına delâlet eder.
Rüyada bir çarda ı uzaklarda görmek, yükseklik, sevinç ve ululu a alâmettir. Rüyada
görülen çardak çamur ve topraktan inşa edilmişse, sevinç içinde yükseklik ve dine
delâlet eder. Rüyada iki veya daha fazla çarda ı bir yerde görmek, çarda ın içinde
bulunmak korku, elem ve kederden emin olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada evi üzerine bir çardak yaptı ını ve fakat zevcesinin buna mani
oldu unu görmesi, hanımı üzerine bir hanım daha almaya delâlet eder.E er zevcesi,
evi üzerine yaptı ı çardaktan memnun kaldı ını izhar ederse, bu durumda o çardak
rüyası rüya sahibinin dünyalı ının artmasına, rızkının genişli ine ve makamının
yükselmesine delâlet eder.
Kişinin rüyada bilmedi i bir çarda a çıktı ını görmesi, korkuda ise korktu u şeyden
emin olmaya, hasta ise, şifaya ermeye ve cennete girmeye delâlet eder. Korku,
hastalık yoksa; o zât şeref ve sevince gark olur.
Fakir bir adamın rüyada yeni bir çadır içinde oldu unu görmesi, zenginlik ile tâbir
olunur. Zengin adamın aynı rüyayı görmesi, zarar ve ziyana işarettir. Yine fakir bir
kimsenin, eski bir çadır içinde oldu unu görmesi, fakirli inin devamına; zenginin
Fihrist’e dön
görmesi de zenginli inin artmasına delâlet eder.
Rüyada çardak görmek, her halükârda hayr ve iyilik ile tâbir olunur
*  ÇARK: Bir kimsenin rüyada çark görmesi, karışık işlere delâlet eder. Çarkın
kırıldı ını görmek, işlerin çıkmazda oldu una işarettir.
*  ÇARIK: Bugünün insanı çarık nedir belki bilmezler. Belki bilenler de çıkar. Bu
sebeple rüyada çarık görmek, rüya sahibi köylü ise hayır; şehirli ise keder ve
üzüntüye işarettir.
*  ÇARPILMAK: Bir kimsenin rüyada çarpılmak haline u raması, dince fesada
işarettir. Rüyada çarpıldı ını görmek, takvayı temelinden bozmak ile tâbir olunur.
Yahut bu rüya, bid'at ve azaba işarettir.
Rüyada bir başka adama çarptı ını görmek, çocuktan veya maldan ayrılmaya delâlet
eder.
*  ÇARMIHA GERıLMEK: Rüyada çarmıha gerildi ini görmek, zillet ve meşakkate
duçar olma a delâlet eder.
*  ÇARşAF: Rüyada çarşaf görmek, erkek için emanet, kadın için zinettir. Rüya
esnasında görülen çarşaf; beyaz, yeni, sık ve kuvvetli dokunmuş ise, rüya sahibinin
izzet ve yüksekli ine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada ince ve zarif bir çarşaf görmesi, dinde inceli e ve güzelli e
delâlet eder. Rüyada kendi örtüsünün zayi oldu unu görmek, fakirlikten kurtulma a
delâlet eder.
Kadınlardan herhangi biri, rüyada kırmızı ve parlak bir çarşafı oldu unu görse, bu
rüya, bazı şüpheleri üzerine çekece ine delâlet eder.
Bir adamın rüyada bir çarşaf içerisinde uyudu unu görmesi, mütedeyyin bir kadına
işarettir.
Rüyada üzerinde araplarca meşhur olan ve "Bürd-i Yemani" denilen taze veya etrafı
yırtık bir elbise oldu unu görmek, Kur'ân'dan ö rendiklerini unutmaya alâmettir.
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çarşaf, rüya sahibinin zevcesi veya evinin idarecisine
delâlet eder. Rüyada güzel bir çarşaf içinde uyudu unu görmek, kapalı ve güzel bir
kadına nail olmaya işarettir.
Rüyada kırmızı renkte bir çarşaf giydi ini görmek, zevcesi sebebiyle yapılan bir
kavgaya delâlet eder.
Rüyada yatak çarşafı görmek, bolluk, bereket ve rızka delâlet eder.
*  ÇARşI PAZAR: ımam Nablûsi demiştir ki: Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide
delâlet eder. Nitekim mescidin, çarşı ve pazara delâlet etti i gibi...
Rüyada çarşı ve pazar görme şu şekilde tâbir olunur:
a) Hac ibadeti,
Fihrist’e dön
b) Allah yolunda cihad ve gaza,
c) Zillet,
d) Fayda,
e) Muharebe
f) Fitne,
g) ımtihan ve maişet,
h) ış veya kesad...
Rüyada bir pazarda alış veriş ile meşgul oldu unu görmek, Allah yolunda cihada
delâlet eder. Veya bu rüya güzel ve salih amele işarettir.
Yine rüyada çarşıyı insanlarla dolu ve her aranılanın bulundu u bir halde görmek,
eldeki malı satmaya ve çok büyük kazanca delâlet eder.
Ebû Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çarşı görmek, dünya ile tâbir olunur. Onda iyi
ve kötü görülecek her şey rüya sahibinin dünyasına nisbet edilir.
Bir çarşıya bir şey getirip satmak istedi i halde satamadı ını görmek, hayra veya
mezellet (alçaklık) husulüne delâlet eder.
Çarşı ve pazarda yüksek sesle Allahü Teâlâ'yı zikretti ini görmek, iyilikle emretmeye,
kötülükten men'etmeye işarettir.
Bazı kere de rüyada çarşı görmek, içinde birbirini yiyen her türlü balı ı toplayan
denizlere delâlet eder. Rüyada çarşılar, pazarlar, dükkânlar görmek, fayda ve
rızıklara, giyilecek elbiselere, hastalıklardan şifaya delâlet eder.
Rüyada kitapçılar çarşısını görmek:[/color] Hidâyet ve tevbe, şer ve kötülükle mücahede ile
tâbir olunur. Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve zinetlere, zevç ve evlâtlara ve
menfaate delâlet eder.
Yine rüyada, zeytin, tereya ı ve bal çarşısını görmek; arzu ve şehvetlerin harekete
gelmesine ve hastalıklardan afiyet bulmaya işarettir.
Bir kimsenin rüyada eczacılar çarşısını görmesi, sevinç verici haberlere, zevceye ve
evlatlara delalet eder. Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce, rütbe ve
rızkın yenilenmesi ile tâbir olunur.
Sarraflar çarşısını görmek, nesir ve şiir sebebiyle ilme, sözü düzeltmeye ve fakirlikten
sonra zenginli e delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bakırcılar çarşısını görmesi, şer ve sıkıntılara, baş a rısına,
bekâr için evlenmeye, evlât ve hizmetçi sebebiyle ferahlık ve sevince işarettir.
Rüyada silahçılar çarşısını görmek ise, münakaşaya ve düşmana zafer bulmaya
delâlet eder.
Yüncüler çarşısını görmek, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala delâlet eder.
Pamuk satanların oldu u yeri görmek ise, eldeki malın artmasına, rızka ve bâtıldan
hakkın meydana gelmesine alâmettir.
Rüyada balık pazarı görmek, rızka, helâlden olarak birbiri arkasınca meydana
gelecek fayda, menfaat ve habere delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada kasapçılar çarşısını görmesi, kendisinden kan dökülmesine
yarayan bıçak ve satır gibi âletler bulunmasından ötürü cenk meydanına delâlet eder.
Rüyada zeytin, tereya ı ve bal çarşısını görmek, arzu ve şehvetlerin depreşmesine
ve hastalıktan şifa bulmaya işarettir.
Rüyada demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, sıkıntı ve düşmanlık ile tâbir olunur.
Bazı kere de bu rüya rızık ve menfaa-ta delâlet eder.
Bir adamın rüyada ipekçiler çarşısını görmesi, izzet, mal ve salih amele, iyi akıbete
delâlet eder. Rüyada mumcular çarşısını görmek, günahkârlar için tevbeye, sapıklıkta
bulunanlar için de hidâyete delâlet eder.
Rüyada sandıkçılar çarşısını görmek, insan için hafıza ve anlayışa alâmettir. Aşçılar
çarşısını görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine delâlet eder.
Çadırcılar çarşısını görmek, yolculu u ve ölüler için kefen satılın çarşıya delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Bir kimse rüyada çarşı esnafının uykuda olduklarını yahut dükkân ve hanların
kapanmış olduklarını veya örümceklerin dükkânlar, yahut satılan eşyalar üzerinde
yuva yapmış olduklarını görse, o çarşıda alış verişin durmasına ve işlerin sarpa
sardı ına delâlet eder."
Rüyada ekin biçici ve yün kırkıcıların çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara
işarettir. Halıcılar çarşısını görmek ise deniz yolculu una delâlet eder. Yine rüyada
saraçlar çarşısını görmek, kara yolculu u ile tâbir olunur. Rüyada meyveciler çarşısı
ise, salih bir amele, ilim ve evlâda delâlet eder.
Rüyada helvacılar çarşısını görmek, ıslâm dinine, kumaşçılar çarşısını görmek, huzur
ve sürura ve bol kazanca; mücevherat çarşısını görmek de Allahü Teâlâ'yı devamlı
zikretmeye ve ilim tahsiline delâlet eder.
Rüyada ve bir kimsenin çarşıya geldi ini ve her tarafın boş oldu unu ve hiç bir şeyin
satılmadı ını görmesi, ibadetin eksik ve noksanlı ına, dini emirlerde gevşekli e
delâlet eder.
*  ÇATAL: Bir kimsenin rüyada çatal görmesi, rızka delâlet eder. Çatal kullanarak
yemek yedi ini görmek, sünnete uymadı ından pek iyi de ildir.
*  ÇAVDAR: Rüyada kuru çavdar görmek, kıtlı a, nebatı yeşil görmek, o yıl içinde
çavdarın çok pahalı olaca ına delâlet eder. Çavdar tanesi görmek, ticaret hayatında
beklenmedik bir gelişmeye; temiz çavdar görmek, bollu a ve berekete delâlet eder.
Rüyada çavdar ekme i yedi ini görmek, sıhhat, afiyet ve iyi talih ile tâbir olunur.
*  ÇAVUş: Bir kimsenin rüyada çavuş görmesi; şeref, rütbe ve şöhretin fazla olmasına
delâlet eder. Bazı kere de çavuş görmek, müezzin ile tâbir olunur. E er rüya gören
ehil ise müezzin olur.
*  ÇAY: Bir kimsenin rüyada çay içti ini görmesi, hayır ve iyili e işarettir. Çünkü çayda
şifa vardır. Rüyada siyah çay yapra ı görmek, kedere; yeşil görmek, bir başkası
tarafından sevilmeye alâmettir. Rüyada, evinde misafirlerine çay ikram etti ini veya
kendisine çay ikram edildi ini görmek, halk tarafından sevilip sayılmaya delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  ÇAY BARDAÐI: Rüyada dolu bir çay barda ı görmek, ilâhî bir takdise delâlet eder.
Barda ı boş olarak görmek, acı ve kedere işarettir. Çay barda ını kaşıkla karıştırdı ı
halde, çayın şekersiz oldu unu görmek, yapılacak herhangi bir işde güçlük çıkaca ına
delâlet eder. Rüyada, içine limon sıkılmış bir çay içti ini görmek, bir yerden
gelecek yardıma ve himmete alâmettir.
Bazı kere de rüyada çay içmek, zevk ve neşeye ve gönül sürûruna delâlet eder.
*  ÇAY ıBRıÐı: Rüyada içi boş çay ibri i görmek, tembelli e, dolu görmek, zekâda
parlaklı a delâlet eder.
*  ÇAY BAHÇESı: Bir kimsenin rüyada bir çay bahçesinde çay içti ini görmesi, keder
ve üzüntüden halâs olmaya delâlet eder. Çünkü bahçeler gönül açıcı yerlerdir.
*  ÇAYDANLIK: Kişinin rüyada çaydanlık görmesi, gıybet ve dedi-koduya alâmettir.
Çaydanlıktan çay doldurdu unu görmek, kötü bir söz işitme e işarettir.
*  ÇAY KUTUSU: Rüyada içi boş bir çay kutusu görmek, arkanızda çoluk çocu unuza
fazla bir miras kalmayaca ına delâlet eder. Kutu dolu ise, bunun zıddı ile tâbir olunur.
*  ÇAYIRLIK-ÇıMENLıK: Bir kimsenin rüyada çayırlık bir yeri görmesi, hiç zahmet
çekilmeden elde edilecek rızka işarettir. Bazı kere de bu rüya, zahmeti az olan
zevceye veya manevî ilme, yahut devam edip duran sadakaya delâlet eder.
Fakir bir adamın rüyada çayırlık veya otluk bir yerde ot topladı ını görmesi, zengin
olaca ına alâmettir. Aynı rüyayı zengin görmüş olsa, onunda zenginli inin
ziyâdeleşece ine delâlet eder.
Yine rüyada çayırlık görmek, hazine ve pazar gibi kendisinden dünya malı elde edilen
yerlere delâlet eder. Bazı kere de çayırlık görmek, ıslâmiyet ile tâbir olunur.
Rüyada bir çayırlıktan di er bir çayırlı a geçti ini görmek, dünyalık arzusu ile bir
çarşıdan di er bir çarşıya ve bir sanattan di er bir sanata intikale delâlet eder.
Yeşil çemenler üzerine yatıp şarkılar mırıldandı ını görmek, hayatı ve yaşamayı çok
sevmek ile tâbir olunur.
*  ÇAYLAK: Bir kimsenin rüyada çaylak veya o türden vahşi kuşlar görmesi, zalim
idareci, insafsız hakim ve memur ile tâbir olunur.
Rüyada bir çayla ı vurarak öldürdü ünü görmek, hilekâr ve insafsız bir adamı
mahvetmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada evinin damında veya bahçesindeki a açlardan birinin üzerinde
çaylak tünedi ini görmesi, devlet idarecileri tarafından gelecek menfaata delâlet eder.
*  ÇEHRE: Rüyada görülen yüz kızıllı ı, izzet ve şeref ile tâbir olunur. Bir kimsenin
rüyada yüzünün kızıl ve berrak oldu unu görmesi, dünyada şeref ve hayır ile
yâdedilmeye, şan ve şöhrete alâmettir. Bazıları demişlerdir ki:[/color] Yüzde kızıllık ile
beyazlık olursa, rüya sahibi izzet ve ferahlı a nail olur.
Yine yüzde görülen kızıllık, hastanın iyileşmesine, yolcunun dönmesine, hürmet ve
Fihrist’e dön
izzete delâlet eder.
Rüyada kadınların yüzüne sürdü ü gibi kendi yüzüne kırmızı bir şey sürdü ünü
görmek, halk içinde utanılacak bir günah ile tâbir olunur. Hatta rüya sahibinin zina
yapmasından korkulur.
Yine bir kimse kendi vücudu ve yüzü kızarmış bir halde görse, üzüntü ve kederin
uzun müddet devam edece ine işarettir.
*  ÇEHıZ: Kişinin rüyada çehiz görmesi, yolculuk ile tâbir olunur. Çünkü yola giden
azı ını beraber götürür. Rüyasında çehiz sandı ı görmek, askerlik ça ındaki gencin
askere gidece ine delâlet eder. Bu rüyayı memur görürse, bir başka yere tâyin edilece ine
işarettir.
*  ÇERÇEVE: Rüyada bir çerçeve görmek, faydalı ve asil bir kimse ile dost olmaya
alâmettir.
*  ÇEKıÇ-TOKMAK: Rüyada görülen çekiç, emniyet mensubu ile tâbir olunur. Bir
kimse, rüyada çekiç aldı ını görse, bu rüya o zât için çokça fazilet elde edece ine
delâlet eder. Yine çekiç, rızık ve yardım ile de tâbir edilir. Çekiç görmek, bazı kere de
muhtelif sözlere delâlet eder.
Rüyada çekiçle çivi çaktı ını görmek, sevinçli bir haber almaya işarettir. Çekici
sattı ını görmek, kayıba, çekiç almak kazanç ve sevince delâlet eder.
*  ÇEKıLı ET: Bir kimsenin rüyada dövülmüş et görmesi, çalışıp çabalayarak bir şeyin
neticesini istemeye işarettir. Bazı kere de bu rüya, bekâr için evlenmeye ve hâmile
kadın için de erkek çocu a delâlet eder.
Yine bu rüya, ortaklar ile malın karıştırılmasına ve onların arasında kârlı ve faydalı bir
neticenin alınmasına işarettir.
*  ÇEKıNMEKTEN MEN: Herhangi bir kimseyi rüyada çekinmekten men etti ini
görmek, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, akrabaları ziyaret etmeye ve onu
işleyenin nefsini kötülüklerden korumasına alâmettir.
*  ÇEKıRDEK: Bir kimsenin rüyada hurma çekirde i görmesi uzun bir ömre delâlet
eder. Hurma çekirdekleri evin temeline ve güzel itikada da işarettir. Bazı kere de
çekirdek görmek, uzaklaşma a ve ayrılı a delâlet eder.
*  ÇEKıRGE: Bir kimsenin rüyada uçan çekirge görmesi, askere; pişmiş çekirge
görmesi altın ve gümüş paraya, mal ve mülke delâlet eder. Bazı kere de rüyada
görülen çekirge, Allah'ın askeri ile tâbir olunur. Çünkü çekirge Hazret-i Musa'nın
mucizelerindendir. Bu sebeple rüyada bir yerde çekirgenin çıktı ını veya ezâ ve
cefa vererek gökte uçtu unu görmek, zâlim bir askere ve zararlı bir ya mura delâlet
eder.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çekirge görmek şu veçhe ile tâbir olunur:
a) Kavga,
b) Ya mur,
d) Az bir söz,
c) Belâ.
Fihrist’e dön
Rüyada bir mahalde toplu halde çekirge görmek, Allah tarafından o yere inecek belâ
ve azaba delâlet eder. Rüyada çekirgeyi tuttu unu görmek mala işarettir.
Yine rüyada bir mahalde çekirgeler olup hiç bir şeye zarar vermediklerini görmek,
ferah ve sürür husulüne delâlet eder.
Bazı kere de çekirge görmek, iyi bir evlili e alâmettir ve kuvvetin artaca ına delâlet
sayılır.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada çekirge geldi ini görmek, Allahü Teâlâ'nın
azabının gelece ine delildir. Rüyada bir yerde çekirge yedi ini veya çekirgeden bir
şey aldı ını görmek, rüya sahibinin rızıklanaca ı bir rızka delâlet eder. Çekirgenin bir
çanak içerisine dökülmüş oldu unu görmek, altın ve gümüşe delâlet eder. Hiç bir
şekilde zarar vermeyen ve her tarafta görülen çekirge, üzüntü ve kederin gitmesine
ve insan için bahtiyarlı a delâlet eder...
Bir kimsenin kara ve ekinde çekirge görmesi, güçlü e ve işsizli e işarettir. Zira
çekirgenin nebatat üzerine gelmesi onları ifsad eder..
Rüyada çekirgeyi alıp bardak veya testi içerisine koydu unu görmek, ele geçecek
mala ve bu malın kadın yolunda harcanmasına alâmettir.
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çekirge, düşmanın pusuya gizlenip büyük bir ordu ile
mal gasbetmesine ve talana delâlet eder.
Yine rüyada görülen ufak tefek çekirgeler insanların avamlarının kavgalarına işarettir.
Bazı kere de çekirge görmek, büyük damlalı ya mura delâlet eder.
*  ÇEKMECE: Bekâr bir kimsenin rüyada çekmece görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
Aynı rüyayı kızın görmesi halinde, kendisini muhafaza edecek bir kocaya işarettir.
Bazı kere de bu çekmeceyi koyup altına girmek, hile ve nifak alâmetidir. Rüyada çekmece
satın aldı ını görmek, iyi ve temiz bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
*  ÇEKMEK: Bir insanın rüyada gücünün yetti i herhangi bir şeyi çekip götürmesi;
güzel siyasetle çetin işlerini kolaylaştırmaya ve güç işlerin altından kalkmaya delâlet
eder. E er rüyada çekilen şey şerre âletse, bu rüyada hayır yoktur.
*  ÇELıK BAşLIK: Rüyada başında mi fer veya çelik başlık oldu unu görmek,
elindeki malın bereketine, izzet, şan ve şerefe işarettir.
*  ÇELENK: Bir kimsenin rüyada çelenk görmesi, bayramlar ve kutlamalar ile tâbir
olunur. Rüyada bir yere çelenk koydu unu görmek, işindeki başarısından dolayı
alaca ı takdirnameye delâlet eder. Yine rüyada evinin önüne çiçeklerden yapılma bir
çelenk konuldu unu görmek, bolluk ve berekete delâlet eder.
*  ÇENGEL: Bir kimsenin rüyada demir çengele bir şey astı ını görmesi, muradının
incisini elde etmeye işarettir. Yalnız çengel görmek ise, insanlara azab eden zalim bir
adama delâlet eder.
*  ÇENGEL SAKIZI: ıbn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki:[/color]
- Rüyada çengel sakızı çi nedi ini görmek, sonunda dedikodusu yapılacak bir mal ile
tâbir olunur. Çengel sakızını çi nemeden yuttu unu görmek, malı sür'atle israf
etmeye alâmettir. Yine rüyada çengel sakızını bir yere koydu unu görmek, malın zayi
Fihrist’e dön
olaca ına işarettir.
*  ÇENE: Rüyada çene görmek, devlet reisine ve nesli çok bir adama delâlet eder.
Rüyada çenesinin uzadı ını görmek, beyhude söz söylemeye, kuvvetten sonra
zayıflı a delâlet eder.
Rüyada çene görmek, bazı kere abdesti tam ve güzel almaya, bazı kere de evin
dire ine işarettir.
Yine çene görmek, insanın maldan süslenip bezendi i şeye veya kendisine kuvvet ve
yardımda bulunan ve haline uygun ana-babaya delâlet eder. Bazan de çoluk çocu a
ve hizmetçiye delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada kişinin gördü ü çene ve damak, karı kocaya, iki orta a veya iki
sevimli çocu a alâmettir.
*  ÇENGı (Köçek): Rüyada raks eden birini görmek, akıbetin kötü olaca ına ve işlerin
çetinli ine işarettir. Bazı kere de raks etmeyi görmek rahat bir hayata ve eldeki
dünyalı ın artmasına delâlet eder.
*  ÇERÇı (Eczacı): Bir kimsenin rüyada çerçi görmesi, ilim ve irfan ile tâbir olunur. Bu
rüya, o kişinin dinen kuvvet bulaca ına alâmettir.
*  ÇEşME: Çeşme, temizleyici ve hayat unsuru oldu undan, rüyada çeşme görmek,
ele geçecek helâl mala delâlet eder. Rüyada bir çeşmede abdest aldı ını görmek,
hayır ve bereket ile tâbir olunur.
Rüyada herhangi bir çeşmeden berrak ve billur gibi tatlı suların aktı ını görmek,
ömrün o nisbette güzel ve temiz geçece ine, bolluk ve rafaha delâlet eder.
*  ÇEKRE (Göçebe çadırı): Bir kimsenin rüyada kıldan imal edilmiş çadır görmesi,
şehidlerin kabirlerine ziyaret etmeye ve onlara duada bulunmaya delâlet eder. Bazı
kere de bu rüya, Kabe'yi ziyarete işarettir.
*  ÇETE: Rüyada yol kesici bir çetenin eliyle soyuldu unu görmek, rüya sahibi için
hazırlanmış bir pusu ve tuzak oldu una alâmettir.
*  ÇIBAN: Rüyada vücudunda bulunan bir yaradan cerahat aktı ını görmek, ele
geçecek mala veya paraya delâlet eder. Yine çıban görmek, başkasının sözünü
kendi sözü imiş gibi aktarmaya ve dedikoduya alâmettir.
Bir çocu un başında meydana gelen çıbanı görmek, temizli e ve o çocu un sünnet
edilece ine delâlet eder.
*  ÇIKIN (Bohça): Rüyada çıkın görmek, mal ve nimete delâlet eder. Bir çıkın bulup
açtı ını ve içinden bir şeyler aldı ını görmek, yeni bir mal satın almaya ve bir yerden
gelecek menfaata alâmettir.
*  ÇIKMAZ SOKAK: Yollar insanı menzile ulaştırır. Bu sebeple yolun düzgün ve
sa lam olması gerekir. Rüyada görülen çıkmaz sokak, sonu olmayan bir macera ile
tâbir olunur.
*  ÇIKRIK: Bir kimsenin rüyada çıkrık görmesi, kız ile tâbir edilir. Hâmile bir kadının
Fihrist’e dön
rüyada çıkrık ile iplik yaptı ını görmesi, do acak çocu un kız olaca ına delâlet eder.
Yine rüyada çırçır denen bir çıkrık görmek, emre, nehye, ihtiyaçları gidermeye, salih
ve temiz nesle, kârlı ve faydalı mala delâlet eder. Bekâr adamın rüyada bu çıkrı ı
görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
Rüyada çıkrık ile iplik büktü ünü gören erkek, üzüntü, keder ve gama u rar. Kadının
iplik e irmesi, ferah ve sürür ile tâbir olunur.
*  ÇINAR: Rüyada çınar a acı görmek, iri yarı, evlâdı çok, ahlâkı kötü, menfaatperest
ve hayırsız bir adama delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çınar a acı, faydasız kötü bir kimsedir. Çınar a acının
dalının katlı ı, o kişinin haseb ve nesebi, damarları da onun aslıdır. Bazı kere de,
rüyada görülen çınar a acı harbe, askere giden kinişe hakkında hayra ve halk
hakkında da fakirlik ve yoksullu a alâmettir.
*  ÇINGIRAK: Rüyada bir çıngırak sesi duymak, aslı astarı olmayan yalan haberlere
delâlet eder.
*  ÇIRA: Bir kimsenin rüyada çıra yaktı ını ve etrafı aydınlattı ını görmesi, sevinçli bir
haber almaya ve uzaktaki bir dostuna kavuşmaya delâlet eder.
Rüyada eldeki çıranın söndü ünü görmek, hastalık, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Çıra ile ateş yakmaya çalıştı ını ve ateşi tutuşturdu unu görmek, gurbette olan birinin
avdetine işarettir.
*  ÇIPLAK: Rüyada çıplak görmek, düşüncelerden kurtulma
a işarettir. Müfsid bir adamın rüyada çıplak görmesi, gam ve gussa ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada kendi elbisesini çıkararak çıplak hâle geldi ini görmesi, itibarının
artaca ına, iç yüzün selâmetine delâlet eder.
*  ÇIPLAKLIK: Rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün selametine ve iyi haline işarettir.
Bazı kere de insana pişmanlık verecek şeye delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada vücudu çıplak ve fakat avret yeri örtülü oldu unu görmek, af ve
ma firete mazhar olmaya, zafer bulmaya delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki:
"- Çıplaklık hususan bütün avret yeri açık olursa mihnet ve rüsvalıktır. Rüyada bir
kadının avret yeri açık ve çıplak oldu unu görmesi, bütün insanlar içinde rüsvay ve
rezil olmasına, mihnet ve kedere delâlet eder."
Rüyada bir mecliste çıplak oldu unu görmek, o kişi için rezil ve rüsvay olmaya
alâmettir.
Hasta bir adamın, rüyada sarı renkli bir elbiseden soyundu unu görmesi, hastalıktan
şifa bulmaya delâlet eder. Kırmızı ve siyah elbiseden soyunmak da böyle tâbir edilir.
Kederli ve üzüntülü bir adamın, rüyada çıplak görülmesi, artık üzüntüden halâs
olaca ına işarettir.
ıbadet ve taat ehli olan kişilerin rüyada çıplak olarak görülmeleri, onların dindarlı ına
Fihrist’e dön
ve çok hayır yapmalarına alâmettir.
Bir kimsenin rüyada çıplak oldu unu, insanlardan da utandı ını ve fakat kendisini
örtecek bir şey aradı ını ancak bulamadı ını görmesi, zarar ve ziyana ve fakirli e
delâlet eder.
Rüyada halkın kendisinin avret yerine baktıklarını görmek, vali veya devlet memuru
için vazifeden azledilmeye delâlet eder.
Ölmüş bir zatın rüyada çıplak ve avret mahalli örtülü oldu u halde görülmesi, o ölü
zatın dünyadan sevapsız gitti ine fakat cennetin nimetleriyle nimetlenece ine delâlet
eder.
Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldı ını görmesi, karanlıktan
sonra aydınlı a ve feraha kavuşmaya alâmettir. E er rüyayı gören kadın siyah ise,
karanlık gece ile, beyaz ise mehtaplı bir gece ile tâbir olunur.
Kirmanî demiştir ki: "Rüyada kendisini çıplak ve bir iş için soyunmuş görmek, e er
bu iş dine ait ise (gusl gibi) hayra ve ibadete vâsıl olma a delâlet eder."
Rüyada bir mescidde soyundu unu görmek, günahlardan soyunmaya ve tevbeye
delâlet eder.
Yine bir kadının rüyada kendisini çıplak halde görmesi, iyiye alâmet de ildir. E er evli
ise boşanır veya bir başka musibete duçar olur.
*  ÇIRÇIR: Rüyada çırçır denen çıkrı ı görmek, emre, nehye, ihtiyaçları gidermeye,
salih nesle, kârlı ve faydalı mala, bekârlar için de evlenmeye delâlet eder.
Yine rüyada çırçır çıkrı ı görmek, hak ile bâtıl arasını ayıran, biri münafık, di eri ise
katı kalbli olan iki orta a delâlet eder.
*  ÇıÇEK (Döllenme Tozu): Bir kimsenin rüyada çiçek döllenme tozu görmesi, rızka ve
zevcesinin hâmile oldu una işarettir. Hasta bir adamın bu rüyayı görmesi, onun şifa
bulmasına delâlet eder. Bazı kere de çiçek tozu görmek, hasta adamın ölümü ile tâbir
olunur. Yine bu rüya zindana düşmeye veya sermayenin yı ılmasına işarettir.
Rüyada hurma a acının çiçe ini görmek, talihin açık olmasına delâlet eder. Rüyada
bir, iki veya daha fazla çiçek tozu elde eti ini görmek, çocuk ile tâbir edilir. Çiçek
tozundan yedi ini görmemek, çocu un malından yemeye delâlet eder.
Çiçek tozu görme, rüya sahibi için elde edece i iyi bir maldır.
Rüyada çiçek görmek iyili e, başında çiçekten bir taç oldu unu görmek, düşüncelere
duçar olmaya; çiçek mevsimi harici çiçek görmek üzüntü, hüzün, keder ve eleme
delâlet eder. Renk renk açmış çiçekleri görmek, mal ve dünya nimetlerine ve rızka
işarettir.
Kişinin rüyada çiçek görmesi, lezzetli şeye ve hayra delâlet eder. Bekâr adamın
rüyada başında çiçek oldu unu görmesi, onun evlenece ine işarettir.
Rüyada renkleri de işik olan çiçekleri görmek:[/color] Dünya ve dünyanın içindekilere, taze
ve hoş şeylere delâlet eder. Rüyada a aç çiçe i görmek, insanı din ve dünya
işlerinde irşad eden zahiri ve bâtınî nur ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Rüyada güzel ve hoş kokulu bir çiçek görmek, ne renkte olursa olsun, hayır ve
bereket ile tâbir edilir. Güzel ve fakat kokusuz çiçek görmek, hayatın selâmet içinde
akıp gidece ine delâlet eder.
*  ÇıÇEK TOHUMU: Bir kimsenin rüyada çiçek yetiştirmek için çiçek tohumu aldı ını
görmesi, ümit etti i şeylerin gerçekleşece ine alâmettir. Ekti i tohumların filizlendi ini
görmek, murada ermeye delâlet eder. Yine rüyada bütün çiçek tohumlarını görmek
veya yemek, sevinç ve sürura delâlet eder.
*  ÇIG: Bir kimsenin rüyada çi  tanesi görmesi, büyük bir müjdeye delâlet eder.
*  ÇıÐNEMEK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir şeyi dişleriyle çi nedi ini görmesi,
söz ve kelâm ile tâbir olunur. Rüyada sakız çi nedi ini görmek, neticesi olmayan
uzun uzadıya söz söylemeye delâlet eder. Çünkü sakızı ne kadar çi nesen bir netice
almak ihtimali yoktur.
Bazı kere de rüyada sakız çi nedi ini görmek, hakkında dedikodu ve hattâ
münakaşa ve şikayet konusu yapılan bir mala delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: "Rüyada yenmeksizin a ızda çi nenen her şey, çi nendi i
miktarca sözü tekrarlamaya delâlet eder. Rüyada şeker kamışı çi nemek de böyle
tâbir edilir. Ancak tekrarladı ı sözde bir tatlılık ve zevk vardır."
*  ÇıFTÇı: Rüyada çiftçi olup ekin ekti ini görmek, rızka, helâlinden kazanmaya ve
menfaata delâlet eder. Yine bir tarlayı sabanla sürdü ünü görmek, bazı işlerden
kazanç elde etmeye işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada çiftçi görmek, beş vech ile tâbir olunur:
a) Helâl rızık,
b) Hayır ve menfaat,
c) Hastalık,
d) Büyüklük,
e) Helâl kazanç.
Bekâr birinin rüyada çiftlik görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Aynı rüyayı evli adamın
görmesi, do acak çocu a işarettir.
Rüyada bir çiftlikte ve harman yerinde oldu unu görmek, çocuklarının mürüvvetini
görece ine alâmetir. Çiftlikte bir ata bindi ini görmek, arzu ve emelinin yerine
gelece ine delâlet eder.
Rüyada çiftlik evinde ürünlerini çuvallarla ambarlara taşıdı ını görmek, tüccar için
kazanca, memur ve işçi için de maaşlara yapılacak zama delâlet eder.
*  ÇıMDıKLEMEK: Bir adamın rüyada bir başka adamı çimdikledi ini görmesi,
çimdikledi i adamın malına göz dikmek ile tâbir olunur. Çimdikledi inde parmakları
arasında kalan et miktarınca eline mal geçer.
Rüyada birisinin budunu çimdikledi ini görmek, çimdikledi i kişinin hanımına hainlik
etmeye işarettir. Rüyada adamın karnını çimdikledi ini görmek, o zatın gizli olan
malına göz dikmekle tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Yine rüyada bir adamın uylu unu çimdiklemek, o kavim ve kabilenin malına göz
dikmeye işarettir. Elini çimdikledi ini görmek ise, erkek kardeşinin malına göz dikmek
ile tâbir edilir.
Bir kişiyi rüyada zehirli bir hayvanın ısırdı ını görmek, o zatın kötü bir söz işitmesine
delâlet eder.
Rüyada yılan ve akrep gibi zehirli bir hayvanın ısırdı ını görmek, ısırılan kimsenin
haram olarak kazandı ı mala delâlet eder.
*  ÇıLıNGıR: Bir kimsenin rüyada çilingir görmesi, aracı bir adam ile tâbir olunur.
Bekâr birinin rüyada çilingir tarafından kapısına kilit takıldı ını görmesi, yakında
evlenece ine delâlet eder.
Bazı kere de çilingir görmek, münafıkları reddetmeye, çetin ve müşkil işleri
kolaylaştırmaya delâlet eder.
Yine rüyada çilingir görmek, rüya sahibinin a zının sıkılı ı ve sır saklayıcı oldu una
alâmettir. Rüyada kilit takımı görmek, evlili e adım atmaya; dükkân kapısına kilit
takmak ise, o dükkânda kötü şeylerin satılaca ına delâlet eder.
*  ÇıLEK: Rüyada çilek görmek veya yemek, kârlı bir işe ve ipekli elbiselerin
çoklu una delâlet eder.
*  ÇıLE: Rüyada çile görmek, rüya sahibinin işinde noksanlık olaca ına alâmettir. ıplik
çilesi görmek, karışık işlerin bir düzene girece ine işarettir.
*  ÇıMENLıK: Bir kimsenin rüyada çayırlı ve çimenli ve sulu yerleri görmesi:[/color] Din ve
ıslâm ile tâbir olunur.
Bir ölünün rüyada yeşillik, çimenlik ve çiçekli bir bahçede görülmesi; onun cennet
ehlinden oldu una delâlet eder. Yine rüyada yeşillik, çimenlik ve suyu bol yerleri
görmek, dünya ve dünyanın ziynetine, mal ve çeyizi çok olan zevceye işarettir.
Bazı kere de dünyada yeşillikler, çimenlikler ve çiçekler görmek:[/color] Nebiyy-i Zîşan
efendimizin mübarek kabrine, zikir halkasına, hayırlı toplulu a, Allahu Teâlâ'ya ibadet
edilen faziletli bir yere delâlet eder.
Yine rüyada çiçekli ve çimenli yerleri görmek, Kur'ân-ı Ke-rim'e, ilim ve hikmete ve
cennete delâlet eder.
Rüyada çimenli, çiçekli ve sulu yerden çıkıp kirli ve tozlu yere geçti ini görmek,
sünnetten yüz çevirmeye, bid'at ehli olmaya, veya ibadeti bırakıp günah işlemeye
delâlet eder.
Rüyada bir bahçe içinde oldu unu ve onun meyvelerinden yedi ini görmek, e er hac
mevsimi ise, rüya sahibi için hacca delâlet eder. Böyle bir rüyayı kâfir görmüş olsa,
onun da müslüman olaca ına işarettir.
Bir bahçede a açlardan meyve yedi ini ve ezan sesi işitti ini, günahkâr bir kimsenin
görmesi, günahına tevbe edece ine alâmettir. Yine bu rüya, cuma namazı kılmaya ve
cenaze namazında hazır bulunmaya da delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  ÇıSENTı: Kişinin rüyada damla veya serpinti görmesi:[/color] Ya mura, topra ın
ıslanmasına, işlerin düzelmesine, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine delâlet eder.
*  ÇıLLı ıNSAN: Bir kimsenin rüyada çilli bir adam görmesi, içteki üzüntü ve kederin
atılmasına ve sevimli bir arkadaşa delâlet eder.
*  ÇıTLENBıK: Kişinin rüyada çitlenbik a acına çıktı ını görmesi, hayır ve iyili e
nâiliyete delâlet eder. Bazan da bu a acı görmek, yolculuk ile tâbir olunur.
Rüyada bu a acın olmamış meyvesini görmek, garip ve şiddetli bir adam tarafından
gelecek menfaata delâlet eder.
*  ÇıNı: Rüyada yeşil bir çini görmek, hayırlı kazanca ve menfaata delâlet eder.
Üzerinde çiçek resimleri bulunan bir çini görmek, üzüntü ve kederden kurtulma a
işarettir.
*  ÇıRKıN: Rüyada çirkin birini görmek, pek iyiye alâmet de ildir ve işlerin kördü üm
olaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendi yüzünü çirkin olarak görmesi, ıyı kalbli ve yumuşak huylu
oldu unun alâmetidir.
*  ÇıNGENE: Bir kimsenin rüyada çingene görmesi, havaili e delâlet eder.
*  ÇıMENZAR: Bir kimsenin rüyada çimenzâr, yani çiçekli çemenli bir yer görmesi,
dünyalı a, dünya nimetlerine, ilim ve hikmete delâlet eder. Çimen ve çiçek görmek,
içi ilim dolu kitaba da işarettir.
* ÇıVı: Kirmanî demiştir ki: Rüyada çivi görmek, din ve dünya şereflerinden sabır ve
sebata delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada çivi görmesi, ordu, asker, yardımcı ve sayısı belli paralara delâlet
eder. Rüyada çivi görmek, emir ve melik ile de tâbir olunur. Yine çivi görmek, halkın
işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işarettir. Çivi rüyası, bekârlar için
evlenmeye de delâlet eder.
Bekâr bir adamın rüyada bir yere çivi çaktı ını görmesi, yakında evlenece ine
alâmettir. Çok çok çiviyi bir arada görmek, kuvvet ve menfaata delâlet eder. Yine çivi
rüyası, öfke ve kızgınlı ı gidermek ile de tâbir olunur. Bazı kere de çivi görmek,
fesatçı bir cemaatla sohbet eden insanlara delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada çivi görmek dört vech ile tâbir olunur:
a) Kardeş,
b) Evlât,
c) Sâdık dost,
d) Evlenmek.
*  CıVıT: Bir kimsenin rüyada çivit görmesi veya çivit ile bir şeyi boyaması, üzüntü,
keder ve gama delâlet eder. Rüyada çivit yedi ini görmek, hastalık ve âfete delâlet
eder.
*  ÇıZME: Rüyada çizme giydi ini görmek, yolculu a veya yüksek bir rütbeye delâlet
Fihrist’e dön
eder. Bekârlar için çizme rüyası, evlenmek ile tâbir olunur.
Nablusî demiştir ki: "Rüyada görülen çizme, hanıma veya ine e yahut yolculu a ya
da rütbeye delâlet eder."
*  ÇıZMEK: Rüyada bıçak ve benzeri kesici aletle kulaklarını çizdi ini görmek, üç
vech ile tâbir olunur:
a) Zaaf,
b) Mal ve menfaat,
c) Ferah.
Yine rüyada vücudundan bir yeri ustura ile çizdirip, çizilen yerden kan çıkmadı ını
görmek, arzu etmedi i bir şeyin olaca ına alâmettir.
*  ÇOBAN: Bir kimsenin rüyada çobanlık etti ini görmesi, mal ve helâl rızka delâlet
eder. Yine çoban görmek, ö retmene, memura ve hâkime de delâlet eder. Hadîs-i
şerifde "Hepiniz ço bansınız, hepiniz güttü ünden mes'uldür." buyurulmuştur. Bu
se beple çoban görmek, idareciler ile de tâbir olunur.
Yine rüyada çoban görmek, şanın yüceli ine, insaf ve adaletle hükmetmeye işarettir.
Rüyada sanki bir arap gibi koyun güttü ünü, halbuki güdece i yeri bilmedi ini
görmek, mânâsını güzel bilmedi i halde Kur'ân-ı Kerîm okumaya delâlet eder
*  ÇOBAN YILDIZI: Bir kimsenin rüyada çoban yıldızı görmesi, güzel ve temiz bir
kadına delâlet eder. Bazı kere de çoban yıldızı, işam edilmeye, oyuna, gülmeye,
güzel elbiseye işarettir.
Danyal (a.s) demiştir ki:
"- Rüyada koyun çobanlı ı etti ini gören hayır ve menfaate nail olur. Beygir çobanlı ı
etti ini görmek, izzet ve rif’ate, merkeb çobanlı ı şeref ve ikbale; öküz çobanlı ı
senenin feyiz ve bereketine, deve çobanlı ı etmek de din ve takvada salâha ve
hacca delâlet eder."
*  ÇOBAN DEÐNEÐı: Rüyada çoban de ne i görmek, kötülemeye ve her şeyi başa
kakmaya işarettir. E er anlatılan de nek elde tutulan kamçı veya bostan ve sair
şeyler olursa, o takdirde birisini zelîl ve perişan etmeye delâlet eder. Bazı kere de
de nek görmek, yükselmeye, mala, hayır ve şerre yardımcı olmaya alâmettir.
*  ÇOCUK DÜşÜRMEK: Bir kimsenin rüyada çocuk düşürdü ünü görmesi, murad
eyledi i şeyde muvaffak olamayaca ına delâlet eder. Rüyada bir kadının çocuk
düşürmesi de iyiye alâmet de ildir. Bir tabire göre malını zayi eder. Bazı kere de
kadının rüyada çocuk düşürdü ünü görmesi, üzüntü ve meşakketten halâs olmaya
delâlet eder.
*  ÇOCUÐUN GÖBEÐı: Rüyada yeni do muş bir çocu un kesilmiş göbe ini görmek,
nikâh ile tâbir olunur. Rüyada kesilmiş çocuk göbe ini bir kadına emanet olarak
bıraktı ını gören kimse, o kadını almak ister.
*  ÇOCUÐU KAYBETMEK: Bir kimsenin rüyada çocu unu kaybetmiş bir kadın
görmesi, ferahlı a, sevince ve yüceli e delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, evlâd ve
annenin kaybolması ile tâbir olunur. Rüyada çocu un başında çıkan bir çıbanı
görmek, temizlik ve paklı a alâmettir.
*  ÇOCUK: Rüyada yeni do muş bir çocuk görmek, sevinç ve sürura delâlet eder.
Çocu u kuca ına alıp sevdi ini görmek, hayır ve menfaate işarettir. Kız çocu u
görmek, üzüntü ve kederden ve sıkıntıdan halâs olmaya alâmettir. Yine rüyada bir
bebe in süt emdi ini görmek, evdeki rızık ve bereketin bollu una delâlet eder.
*  ÇOCUK ARABASI: Bir kimsenin rüyada çocuk arabası görmesi, sefer ile tâbir
olunur. Rüyada çocuk arabası içinde bir çocuk oldu u halde arabayı sürdü ünü
görmek, uzaktan gelecek bir yolcuya veya habere delâlet eder.
*  ÇOLAKLIK: Kişinin rüyada iki elinin çolak oldu unu görmesi, büyük bir günah ile
tâbir olunur. Sa  elin çolak oldu unu görmek de böyledir. Rüyada parmaklarının
kurudu unu görmek keder ve mahzunlu a delâlet eder.
Demişlerdir ki:[/color] Rüyada sol elinin çolak oldu unu görmek, kız veya erkek kardeşin
ölece ine delâlet eder. Rüyada ellerdeki parmaklardan herhangi birisinin kurudu unu
görmek, musibet ve felâkete işarettir.
*  ÇOÐALMAK: Rüyada bir şeyin birikip ço aldı ını görmek, açgözlülük ve
menfaatperestlik ile tâbir olunur. Rüyada saçlarını ço altıp bir yere toplamak, malın
ve kazancın artaca ına delâlet eder. Saçlarını açmak ve da ıtmak, bunun zıddı.
Rüyada bütün azalarının bir arada toplandı ını görmek, şan ve şöhrete işarettir.
*  ÇORAP: Bir kimsenin rüyada giyilmemiş çorap görmesi, mal ve vakar ile tâbir
olunur. Yeni bir çorap giydi ini görmek, malın muhafazasına alâmettir. Bazı kere de
çorap görmek, malın zekâtını vermek ve malı muhafaza etmek ile tâbir olunur. Çorap
kadın ve hizmetçiye de delâlet eder.
Rüyada yeni ve kokulu bir çorap giydi ini görmek, herkes tarafından medhü sena
edilmeye alâmettir. Yine rüyada eski, kirli ve berbat kokulu bir çorap giydi ini görmek,
herkes tarafından kötü isimle anılmaya ve kınanmaya işarettir.
*  ÇORBA: Rüyada bir kap içinde çorba oldu unu görmek, hayır ve berekete delâlet
eder. Çorbayı içmek, rızık ve menfaate işarettir. Rüyada çorbayı içerken üzerine
döktü ünü görmek, işlerin da ılaca ına ve üzüntülerin gelece ine delâlet eder.
*  ÇÖÐEN OTU: Rüyada ellerini çö en otu ile yıkadı ını görmek, arzu ve talep edilen
şeyden ümit kesmeye işarettir.
*  ÇÖMLEK: Kişinin rüyada çömlek görmesi, malını komşulardan ve insanlardan
gizlemeyen adama delâlet eder. Rüyada görülen çömlek bakırdan ise fakir bir kadın
ile tâbir olunur. Çömlek görmek, bazı kere de sefere ve hayvana delâlet eder.
Çömlek görmek, bazan do um ve düşü ü çabuk yapan kadına, hizmetçiye ve
hayvana işarettir. Görülen çömlek taştan olursa, beyaz bir hizmetçiye delâlet eder.
*  ÇÖMLEKÇı: Bir kimsenin rüyada çömlekçiyi görmesi, hizmetçi, uşak ve hayvan
satıcısı ile tâbir olunur. Bazı kere de tahsildara delâlet eder.
Yine rüyada çömlekçi görmek, mevkinin artaca ına, kıymetinin herkesçe bilinece ine
işarettir. Rüyada çömlek, tabak gibi eşyayı yapan ustayı görmek, dindar ve sâliha bir
kadınla evlili e delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  ÇÖL (Sahra): Rüyada çöl görmek, yalnızlı a ve kimsesizli e delâlet eder. Ucu
buca ı görülmeyen bir sahrada tek başına kaldı ını görmek, aileden uzaklaşıp
tenhalarda yaşamaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir çölde sevdi i arkadaşlarıyle bulundu unu görmesi, dost ve
ahbaplar tarafından sevilmeye işarettir.
Çölde gürül gürül akan bir suya rastlayıp ondan içti ini ve serinledi ini görmek,
üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.
*  ÇÖP: Bir kimsenin rüyada çöp görmesi, mala ve menfaate delâlet eder. Çünkü
çöpler oradan buradan alınıp bir yerde toplanır ve bir varlık meydana gelir.
*  ÇÖPÇÜ: Fakir bir adamın rüyada çöpçüyü görmesi hayır ile tâbir edilir. Zengin için
bu rüya iyi de ildir. Bazı kere de rüyada çöpçüyü görmek, zevcenin hamileli ine veya
zenginli ine veya renkleri çeşitli sermayenin gelmesine alâmettir.
*  ÇÖPLÜK: Rüyada çöplük görmek, dünya malı ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada
çöplükte oldu unu veya çöplü ü satın aldı ını, yahut miras olarak eline geçti ini
görmesi, mirasa, zenginli e, hastalıktan şifa bulmaya; bekâr için evlenmeye delâlet
eder. Bazı kere de çöplük görmek, devlet reisi için hazineye, hâkim için emin bir
şahsın evine delâlet eder.
Bir valinin veya yüksek derecede bir devlet memurunun çöplük üzerinde çıplak
oldu unu görmesi, vazifeden azledilece ine işarettir. Aynı rüyayı hasta görürse
ölümün yakın oldu una delâlet eder.
*  ÇÖREK: Rüyada çörek görmek, nimet ve menfaat ile tâbir olunur. Ya  ve yumurta
ile mamul ise daha da güzel ve hayırlıdır. Çünkü yumurta olursa kolaylıkla elde edilen
nimete, kuru ve katı olursa, meşakketle kazanılan menfaate işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada tek çörek görmek bir evlada delâlet eder. Çöre i parçaladı ını
görmek, bir cemaatın arasını açmaya ve bozmaya alâmettir.
Rüyada börek yedi ini görmek, çeşitli yerlerden gelecek hayır ve menfaate delâlet
eder.
*  ÇÖREK OTU: Bir kimsenin rüyada çörek otu görmesi, sıhhat ve afiyete delâlet
eder. Çörek otu yedi ini görmek ise, eldeki maldan bir kısmının gidece ine işarettir.
Rüyada bir kimseden çörek otu almak veya ona vermek, o kişi ile arada meydana
gelecek düşmanlı a delâlet eder.
*  ÇUKUR: Rüyada bir kimsenin derin bir çukur içinde yol aldı ını görmesi, güçlük ve
keder ile tâbir olunur. Yine rüyada derin bir çukur kazdı ını görmek, tahkir edilerek
kuvvetten düşmeye işarettir.
Rüyada birini oraya düşürmek maksadiyle olmayarak bir çukur kazdı ını görmek,
evlenmek ile tâbir edilir. Kişinin rüyada bir su yolunda gitti ini görmesi, rızık peşinde
koşmaya delâlet eder.
*  ÇULHA: Rüyada çulha görmek sefer ile tâbir edilir. Çulha görmek, Allah yolunda
Fihrist’e dön
mücahede eden askere de delâlet eder. Bazı kere de çulha görmek, duvar yapan
ustaya işarettir. Çulha, işlerin kolaylı ına, elbiselere, yolculu a ve tereddüde delâlet
eder.
Demişlerdir ki:[/color] Rüyada çulha görmek, dünyada seyahat ve seferle geçinen bir
kimseye delâlet eder.
Bekâr bir kızın rüyada dokuyucu kadını görmesi, akrabası olmayan bir erkekle
evlenmeye alâmettir.
Rüyada çulhayı görmek, işlerin düzgün ve kolaylı ına, yeni elbiselere ve yolculu a
delâlet eder. Bazı kere de çulhayı görmek, hastanın ölümü ve kabre girmesine
işarettir.
*  ÇUVAL: Bir kimsenin rüyada çuval görmesi, sefere, gizli olan şeyi muhafazaya,
zevceye ve evdeki hizmetçiye delâlet eder. Rüyada görülen çuval, gizli olan şeyin
bekçisidir. Çuvaldan bir şey çıktı ını görmek, hainlik ile tâbir olunur.
Rüyada çuvalı boş olarak görmek, fakirlik, dolu olarak görmek de zenginli e
alâmettir.
*  ÇUVALCI: Rüyada çuvalcıyı görmek, hemen herkesin bildi i ve tanıdı ı bir adam
ile tâbir olunur. Yine rüyada çuvalcıyı görenin ilim ehli olaca ı söylenmiştir. Rüyada
kendisinin çuval dikti ini görmek, emin, sa lam ve metanetli olmaya delâlet eder.
Rüyada görülen çuvalcı, halkın şerlilerine de işarettir. Bir kimse rüyada elinde
çuvaldız oldu unu görse, bu rüya, e er evli ise hanımının hamile olmasına ve
do acak çocu un kız olaca ına delâlet eder. E er zevcesi hamile de ilse, rüya
yolculu a işarettir.
Rüyada i ne yedi ini ve yuttu unu görmek, meydana gelecek zarar ve ziyana delâlet
edr.
*  ÇUVALDIZ: Bir kimsenin rüyada çuvaldız görmesi, hanıma alâmettir. Çünkü iplik
çuvaldızın içine girer. Rüyada kendi elinde çuvaldız oldu unu görmek, hanımının
hamileli ine delâlet eder.
Yine rüyada çuvaldız görmek, halkın işlerini düzelten ve insanlar arasında sevgi
ba larını geliştiren bir adama delâlet eder.
*  ÇÜRÜK: Rüyada çürük bir şeyi görmekte hayır ümid edilmez. Çarşıdan alınan bir
meyvenin veya yiyece in eve geldi inde çürük olduklarını görmek, rüya sahibinin
eşinin ihanetine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada çürük yumurta görmesi, çocuklarından veya çalıştırdı ı kişilerden
hayır görmeyece ine alâmettir. Yine rüyada bir yerinin çürüdü ünü görmek, ev
halkından birisinin ihaneti ile tâbir olunur.
Bazı kere de çürük görmek, ümitsizli e, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
ÇABALAMAK
Kötü duruma düşmeye ve bu durumdan kurtulmaya yorulur..

ÇAĞLAYAN
Rüyada çağlayan görmek para kazanmayı belirtir. Gayretiniz sayesinde yüksek makamlara geleceğinizi işaret eder.

ÇAKMAK
Rüyada yanan bir çakmak görülmüşse, arzu edilen şeylerin gerçekleşeceğine işarettir. Eğer çakmak çabalara rağmen yanmıyorsa, hayal kırıklığı olacak demektir.

ÇADIR
Yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Bu rüyalar farklı birkaç şekilde yorumlanır. Çadırdan içeri girmek hiç beklemediğiniz birinden bir fenalık göreceksiniz demektir. Çadır kuran erkek yakında iş sahibi olur, eli ekmek tutar. Çadırı toplayan erkek ise, kendi işinin sahibi olur. Çadırda uyumak sevdiğinden haber geleceğini belirtir.Çadır ne kadar büyükse o kadar iyidir. Çadırda oturmak güzel

rüya tabirleri
bir olayın pek yakında gerçekleşeceğine işaret eder.

ÇALGI ALETİ
Türlerine göre hem kötü hem de iyi şeylere yorumlanır. Çalgı çalmak:üzün süredir çekmiş olduğunuz zorluklardan kurtulup mutlu ve rahat bir yaşantıya kavuşacaksınız.

ÇALIŞMA
Rüyada kişinin kendini iş başında görmesi işi yaşamında başarı elde edeceğinin işaretidir. Yeni bir aşk yaşayacağınıza ya da hayattaki başarılarınızın devam edeceğine işarettir.

ÇAM
Rüyada çam görmek daima hayra yorulur. Çam ağacı görülmesi muradınıza ereceğiniz iyi bir döneme girildiği ve sağlık sorunları sona erecek demektir. Başarı, mutluluk, kısmet, mutluluk, murat olarak yorumlanır. Yemyeşil ulu bir çam artık mutlu olacağınız zamanın geldiğini gösterir.

ÇAMAŞIR
Rüyada temiz çamaşır sağlık anlamına gelir. Kirli çamaşır sağlığı etkileyen alışkanlıklardır. Çamaşır almak gizlediğiniz şeylerin başkalarının kulağına gideceğine işarettir. Rüyada çamaşır yıkamak uzun süredir gizlenen gerçeklerin su yüzüne çıkmasıdır. Çamaşır satmak kısa bir süre sonra ciddi sağlık sorunları yaşayacağınıza işarettir. Çamaşır asmak ev içinde belanın savuşturulmasıdır. Rüyada çamaşır görmek çok istenilen bir şeye kavuşulacağına yorulur.

ÇAMUR
Hep kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamura girdiğini gören kişi mutlaka bir sıkıntıya düşer. Rüyada çamur bir ikazdır ve dikkatli olunması gereken olayların yaşanacağına ve halen bazı hatalı işlerin içinde olduğunuza yorumlanır. Bu çamur balçıksa sıkıntı artacaktır. Ancak çamurları temizleyen bir süre sonra sıkıntılarından kurtulacak demektir.

ÇAN
Çan sesi duymak durumunuzda iyileşme olacağını gösterir. Eğer çan yakınınızda ise işlerinizdeki bu gelişme için yakınlarınızın verdiği tavsiyelere uyduğunuz taktirde gerçekleşecektir. Ama çanların çaldığını görmek, bir ölüm haberi demektir.

ÇANAK VE ÇÖMLEK
Zenginlik ve servete yorulur. Çanak yalamak ölümün yaklaştığına işarettir.

ÇANTA
Rüyada bir çanta veya torba görmek işlerinizde başarılı olacağınızı haber verir. Eğer çanta yırtık veya delikse düşünmeden para yatıracağınız bir iş sizi hayal kırıklığına uğratacak ve para kaybettirecek demektir. Açık çanta ise, elde etmek istediğiniz para için çok uğraş emek sarf etmeniz gerekeceğini ve yakın zamanda başarılı olacağının işaretidir.

ÇARIK
Yolculuğa,ayrılığa ve Ayrılık acısına işarettir.

ÇARK
İşlerinizin düzeninden şaşmadan gideceğine yorulur.

ÇARPILMAK
Kötü giden iş yaşamınızın birden bire düzeleceğine işarettir.

ÇARŞAF
Yatağa çarşaf sermek yola çıkmak demektir. Temiz, güzel, renkli veya beyaz çarşafsa, iyi kazanç getiren yoldur. Yırtık veya delik çarşaf kişinin yolda zarar edeceğine yorumlanır. Çarşafı toplamak bir zararlı bir işten dönmek anlamındadır.

ÇATAL
Evde sakinlik ve rahatlığın işarettir. Kırık çatal, uğraştığınız konularda başarısızlığa uğrayacaksınız demektir. Çatal kullanmak çevrenizde size tuzak hazırlayan birilerinin var olduğunun belirtilmesidir. Sevgililer arasında geçimsizliğe de yorumlanır. Çatal almak yaptığınız bir işte hiç beklemediğiniz bir şekilde yanılacağınızı anlatır.

ÇATI
Ciddi olmayan bir hastalığa yakalanacaksınız demektir.

ÇAVUŞ
Terfi edeceğinize işarettir. Kendinin çavuş olduğunu görmek bütün yaşamınız boyunca sevgiyi ve mutluluğu bulmak için çalışacağınız anlamına gelir.

ÇAY
Misafirlere çay doldurmak iyi haberler alacağınıza yorumlanır. Başkalarına çay ikram etmek o insanın çevresinin genişleyeceğini belirtir. Rüyasında çay içen kimse, iş ve toplum yaşamında başarılı olur demektir. Pakette çay görmek yeni hayaller ve beklentiler olduğunu anlatır. Çayı devirip dökmek bazı planlarınızın sonuca ulaşmayacağını işaret eder.

ÇAYIR
İş yaşamınızdaki olaylar sizi mutlu edecek ve bu durum sizin çevrenize mutluluk veren biri yapacak demektir. Bir çayırdan başka bir çayıra atlamak bir kimsenin dünya nimetlerine olan aşırı isteğine ve kazanç için durmadan çabalayacağına işarettir.Kurumuş çayır hayal kırıklığına uğrayacağınız anlamındadır. Çayır toplamak zengin olmaya işarettir.

ÇEK
Ertelenmiş borçlarınızı ödeyeceğinize sorunları aşacağınıza ve rahat edeceğinize işaret eder.

ÇEKİÇ
Rüyada çekiç görmek sürekli olmayan bir sıkıntı veya üzüntüye yorumlanır. Büyük sıkıntıların üstesinden gelmeniz ve büyük gerekecek demektir. Çivi çakmak alacağınız bir haberden nedeniyle çok mutlu olacaksınız anlamındadır. Çekiç sesi duymak beklemediğiniz bir davete çağrılacağınıza işaret eder.

ÇEKİRDEK
Çevrenizdeki kötü arkadaşlarınızın dedikodunuzu yaptığını anlatır.

ÇEKİŞTİRMEK
Kimi dostlarınızın sizi çekiştirdiğinin işaretidir.

ÇEKMECE
İyi bir insanla evlilik yapacağınıza ve çok iyi bazı dostluklarınız olacağına işarettir.

ÇELİK
Rüyada çelik eşyalar görmek iyiye yorulur. Çelik cesurluk, atılganlık ve kendine güven olarak yorumlanır. Parlak çelik görmek iç huzurunuzun olduğunu ve sağlığınızın iyi olduğunu anlatır.

ÇENGEL
Sorunlarınızdan bir dostunuzun yardımları ile kurtulacağınıza ya da iyi bir arkadaş çevresine sahip olarak toplum içindeki yaşantınızda güçlü durumda olacağınızı belirtir. Çengel satmak işlerinizin zamanla bozulacağının işaretidir. Çengele bir şeyler asmak farklı iş alanlarına atılarak başarılı olacağınıza yorulur. Kasap çengeli yakınlarınızdan birinin kötü bir haberini alacağınızı belirtir.

ÇEŞME
Rüyada çeşme görmek mutluluk demektir. Çeşme rüyaları iyi sayılırlar. Temiz bir çeşmeyi açarak su alan kimse hayallerinin kısmetine kavuşur. Eğer çeşmeden berrak su akıyorsa, para konusunda varlığa, bulanık su akıyorsa darlığa işarettir. Temiz bir çeşme güzel, uğurlu bir iştir. Rüyasında çeşme gören bekar erkek ise bu mutlu ve temiz bir aşk demektir. Evli erkek ve kadınlar için bu rüya, bolluk ve berekettir. Çeşmede yıkanmak sıkıntıdan ve hastalıktan kurtulmak demektir. Bulanlık sulu bir çeşme kötü ve üzüntülü habere işarettir.

ÇETE
Başkalarının sizin malınızda ve paranızda gözü olduğunu ve dikkatli olmanız gerektiğini belirtir.

ÇEYİZ
Sağlığa ve yeni eşyalara yorulur. Düğün çeyizi iyi niyetliliğiniz sonucunda zarara uğrayacağınıza işarettir. Çeyiz bulundurmak sonu olmayacak yasak ilişkilere girmek anlamına gelir. Çeyiz dikmek hiç beklemediğiniz bir şekilde aldatılacağınıza işarettir.

ÇIĞLIK
Rüyanızda siz çığlık attıysanız ya da çığlık atan birini gördüyseniz, etrafınızın düşmanlarla çevrili olduğunu anlamına işaret eder.

ÇIĞ
Yakınlarınız yüzünden başınıza dert gelecek ve sıkıntılar yaşayacaksınız demektir.

ÇILDIRMAK
Hastalığa ve yaşamınızda gerçekleşecek bazı olumsuz değişiklikler demektir. Sağlığınıza ve yediklerinize dikkat etmeniz gerektiğine işarettir.

ÇINAR
Yaşamınızın uzun süreli olacağına sermayenizin devamlı büyüyeceğine, işarettir. Hayırsız, kötü evlada da yorumlanır. Kurumuş çınar:çok önemli para kaybına uğrayacağınızı belirtir. Devrilmiş çınar ağacı birisinin haksız yere suçlanacağına işarettir. Çınar ağacından düşmek iş yaşamınızda yaptığınız hatalar nedeniyle para durunuzun bozulacağına ve sıkıntılar yaşayacağınıza yorumlanır.

ÇIPLAKLIK
Rüyada kişi kendisinin çıplak olduğunu görürse sıkıntılara düşeceksiniz demektir. Mantıksız davranışlarınız nedeniyle bazı kötü olaylara karışacaksınız demektir. Başka insanların çıplak olduğunu görmek ise, insanlardan size kötülük geleceği anlamına gelir.

ÇİÇEK
Hayra yorulur. Rüyada çiçek görmek güzel ve size şans getirecek bir haber demektir. Kadınlar için hamileliliği işaret eder. Eğer çiçekler kurumuş ise bu, ölümün, üzüntünün, sıkıntının işaretidir. Çiçekli taç taşımak evlilik yapmak ve dünya nimetlerine kavuşmaya işarettir. Çiçekçi dükkanı güzel ve mutlu bir ilişkinin haberidir. Bir demet çiçek, uzak ve zengin bir akrabanızdan size miras kalacağına işarettir. Çiçek sulamak yaptığı işlerde başarı kazanmak anlamındadır.

ÇİFTLİK
Elinize para geçecek demektir.Bolluğun ve bereketin işaretidir.

ÇİĞDEM
Birbirine anlaşan çiftin evliliğini haber verir.

ÇİKOLATA
İnsanların güvenini kazanacaksınız demektir. Birçok insanla yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuracaksınız anlamındadır.

ÇİLEK
Rüyada çilek yemek gönül hayatınızda mutluluklar yaşayacaksınız demektir.

ÇİNGENE
Rüyayı gören orta yaşlı biri ise para kaybına işaret eder . Bekar bir kadın için bu rüya güzel bir evliliğe yorumlanır. Evli bir kadın için ise gizli sırlar öğreneceğine işarettir. Bu rüyayı gören genç bir erkekse, planda olmayan bir yolculuğa çıkacak demektir.

ÇİZME
Giydiğini görmek, uğraşılan her işte başarı kazanmak anlamındadır. Başkasının çizme giydiğini görmek, birinin sevgilinizi elinizden alacağı anlamındadır.Çizme eski ve yıpranmışsa, sağlığınızın bozulacağına ve sıkıntı bir dönem geçireceğinize işaret eder.

ÇOCUK
Rüyada çok çocuk görmek, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.Rüyada erkek çocuk görmek iyi bir habere ,kız çocuk görmek kötü bir habere işarettir. Süt emen bir çocuk görmek sevince işarettir . Hasta bir çocuk görmek, kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağı; fakat başka sorunlarla karşılaşacağınız anlamına gelir.

ÇORAP
Rüyada çorap almak para kazanmanın işaretidir. Hediye olarak bir çorabın verilmesi ailenin eski bir sorununu çözülmesi demektir. Çorabın kaçması macerası yaşanacağının işaretidir.

ÇORBA
Rahat ve uyumlu bir hayatınız olacak demektir.Çorba içmek maaşınızın zamlanacağına, kendi işinizi yapıyorsanız onun büyüyeceğine işarettir.

ÇÖL
Çok hayırlıdır. Rüyada çöl görmek her sorunun çözüleceğine, mutluluk ve gelişmeye işaret eder.

ÇÖMLEK
Çömleğin içinde et varsa, güzel işlere yorulur. Çömlekçi görmek, iyi bir mevkiye gelmek demektir.

ÇÖPÇÜ
Rüyada çöpçü olduğunu görmek genç bir erkek için iş yaşamında yükselmeye, orta yaş bir erkek için iş yaşamında biraz sıkıntı olacağının işaretidir. Evli bir kadın için gayri meşru ilişkiye yorulur.Bekar bir kadın için varlıklı biriyle mutsuz bir evlilik anlamındadır.

ÇÖP
İş hayatında başarısızlığa ve adınızın bazı kötü olaylara karışacağınıza işarettir. Kadınlar için bu rüya, aşk hayatında sıkıntı demektir.

ÇÖREK
Rüyada çörek pişirmek veya yemek özel hayatınızda mutluluk anlamındadır.

ÇUKUR
İş yaşamınızda temkinli olmanız gerektiği anlamına gelir. Hayatın sonunun geldiğine, yaşamınıza çeki düzen vermeniz gerektiğine işarettir.

ÇUVAL
Dolu çuval ise bereketi gösterir. Kaybettiğinizi sandığınız değerli bir eşyayı bulacak ve mutlu olacaksınız.Çuvalı boş görmek hanede bereket olmadığını ve bir uğursuzluk bulunduğunu belirtir.

ÇUVALDIZ
Eşinizin hamile kalmasına ve kız çocuğu sahibi olacağınıza yorumlanır.


ÇÜRÜK
Amansız, sonu olmayan bir aşka tutulmaya ya da sevdiklerinizden ayrılmaya işarettir. Bedeninizde çürük olması daha önce yaşadığınız aşkları hatırlamak size sağlamayacak demektir. Çürük yumurta ise hayatınız boyunca elinizi attığınız her işte başarılı olacağınız anlamındadır. Çürük domates görmek eğer siyasetle uğraşıyorsanız önemli seviyelere gelecek ve başarı sağlayacaksınız anlamındadır.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#3
CACIK
Rüyada cacıkla ilgili bir şey görmek başınızdan geçecek bir olay yüzünden üzüntü duyacağınıza işaret eder.

CADDE
Rüyada cadde görmek size zarar verecek iş yapacağınıza işarettir. Bir caddede yürümek sorunların üstesinden gelerek mutlu olacağınıza yorumlanır. Caddeden ayrılmak içinde bulunduğunuz zor durumları atlatacağınız anlamına gelir.

CADI
Rüyada cadı görmek kendisinin dışında oluşan bir problemle karışıp, zor durumda kalınacağına işarettir. Bir tartışma veya kavgaya karışacağınız anlamına da gelir.

CAM
Rüyada kırık bir cam görmek önemli olmayan sorunlara işarettir. Camı kendisinin kırması hayatında çok önemli bir dönemeçte olduğuna haber verir. Cam parçasından bakmak, büyük düş kırıklığına ve iş yaşamında başarısızlığa yorumlanır. Cam satmak yaşamda tutturulan düzenin bozulmasıyla sıkıntılı günler yaşamaya işarettir. Kırık cam eşlerden birinin ölümüne; cam temizlemek hem aile hem de iş yaşamının düzene girmesi demektir.

CAMBAZ
Bir sanatta başarı elde etmek demektir. Kendisini cambaz olarak gören kişi çevresindekileri aldattığını zanneder.

CAMİ
Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.

CAN SIKINTISI
Kendinizi canı sıkkın görmek zor günlerin biraz daha süreceğini ancak, sonrasında rahata ereceğinizi işaret eder. Birisinin sizin canınızı yaktığını görmek size acı bir haber geleceği anlamına gelir.

CANAVAR
yeni olay ve haberlere, duygularınızla yaklaştığınıza yorumlanır. Olaylar karşısında duygusal davranmamalı

rüya tabirleri
içgüdülerinizle hareket etmemelisiniz daha mantıklı olmalısınız demektir.

CASUS
Rüyada casus görmek iyiye yorulmaz. Casus olmak sabır göstermediğinizden işlerinizin bozulmasına ve aklınızın başka işlerle meşgul olduğuna işarettir. Bir casusla karşılaşmak huzura kavuşmak için insanlardan uzak olacağınız bir yerlere yolculuğa çıkmaya yorulur. Casusa sır söylemek arkadaşlarınızdan birisinin arkanızdan konuştuğuna delalettir.

CEHENNEM
Rüyada cehennem görmek ve aile içi huzursuzluk belirtir. Cehennemde olduğunu görmek, bir kişinin sizi kötülük yapmak için kışkırtacağı anlamına gelir. Böylece, para durumunuz bozulacak hem de psikolojiniz sarsılacak demektir.

CEKET
Rüyada yeni ceket iyi bir fırsat demektir. Bu rüyayı görenler güzel bir işe girer. Ceketinin söküldüğünü görmek iş değişikliğini belirtir. Ceketin aniden yırtılması işten hemen para kazanılacağına işarettir. Ceket çıkarmak işte ve çevrede değişikliği belirtir.

CELLAT
Kendisine ahlaksızlığı iş edinmiş kötü kimsedir. Hastalık nedeniyle üzüntüye ve acıya ya da emellerinizin gerçekleşmeyeceğine işarettir. Aileden birisinin yada çevrenizden bazılarının kötülük peşinde koştuğunun habercisidir. Cellat başı gördüyseniz çok temkinli olmanız gerekir.

CENAZE
Rüyada cenaze görmek iyidir. Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı biriyle karşılaşır demektir. Cenazeye katılan kişi hayatında güzel bir yenilikler yapar anlamındadır. Kendi tabutunu görmek ise mal ve para kazanılacağının haberidir.

CENNET
Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir. Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir. Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir. Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.

CEP
Yakınlarda bir hırsızlık olayı olacağına işarettir.

CEPHE
Yaşamınızda zorluklarla karşılaşacaksınız ancak bu zorluklar kısa süreli olacak demektir.

CERRAH
Dertlerinizden sıyrılacaksınız demektir.Cerrah sizi tedavi ediyorsa iyi bir insanla tanışacağınıza ve bu insandan çok büyük destek göreceğinize işarettir.

CESARET
Yılmadan uğraşmaya sonunda başarı geleceğine yorulur.

CESET
Yakınlarınızdan birinin ölümüne işarettir.

CEVİZ
Rüyada ceviz yemek para kazanmak demektir. Ceviz toplamak aile yaşantınızın mutlu olmasının belirtisidir. Çürük ceviz birisinin sizi kandırılacağını belirtir. Ceviz ağacı: kötü ve açgözlü bir adamla karşılaşacağınıza yorulur. Ceviz ağacından düşmek ise başınız belaya girecek ancak kurtulacaksınız anlamına gelir.Ceviz koparmak mecburi bir seyahat nedeniyle sevdikleriniz ayrı kalacağınız anlamındadır. Kurumuş ceviz ağacı para durumunuzun bozulacağını işaret eder. Ceviz ağacı yıkılırsa yakınlardan boyu uzun birisinin ölümünü haber verir.

CEYHAN NEHRİ
Rüyada Ceyhan nehrini görmek güzel yorumlanır. Zenginliğe, berekete kavuşmaya, üzüntülerden ve dertlerden kurtulmaya işarettir.

CEYLAN
Evlilik,muyluluk,güzellik zarafet ve aşka işarettir.Ceylan vurmak:bir kadının avucuna düşmek,ormanda ceylan görmek:sonu hüsran olan karşılıksız aşka yorumlanır.Ceylan sürüsü görmek: yeni bir işe atılacağınıza işarettir.

CEZA
Uzun süredir gösterdiğiniz çabalarınız sonucunda işleriniz düzeleceğine ya da çok değer verdiğiniz birisinin hatıralarının hiçbir zaman kalbinizden silinmeyeceğine işarettir.

CEZVE
Rüyada cezve görmek dedikodu, asılsız ve kötü söz demektir. Cezve bakırsa bu dedikodulardan sonra müjdeli bir haber gelebilir anlamındadır.

CIMBIZ
Rakip durumunda olduğunuz kişilere karşı becerileriniz sayesinde üstünlük sağlayacağınız demektir.

CIRCIR BÖCEĞİ
Uluorta konuşmalarınız sizi tartışmalı ortamlara girmenize sebep olacak demektir. Cırcır böceğini öldürmek ise, yüksek bir mevkiye işarettir.

CIRCIR
Hedeflerinize ulaşacağınızı ifade eder.

CIVA
Yarım kalmış bir işiniz olduğuna gönül işlerinizde başarısızlığa uğrayacağınıza yorulur. Cıva almak emellerinize ulaşamayacağınızı belirtir. Barometrede cıvayı yüksek görmek ticaret hayatınızda, işlerinizde başarı kazanacağınıza işarettir.Alçak görmek ise tam tersi anlamına gelir. Cıva içmek gizi bir olayın insanlar tarafından öğrenilmesi demektir. Cıva satmak sıkıntılarınızı çevrenizdekilere başkalarına yansıtmaktır.

CİLVE
Size yapılıyorsa:gerçekleştiremeyeceğiniz bir iş için yalan söylemek, siz yapıyorsanız ise, birilerine özlem duyuyorsunuz demektir.

CİNAYET
Cinayet işlediğinizi görürseniz, zor günler geçireceğiniz ve bütün işlerinizde hüsrana uğrayacaksınız demektir. Eğer kendinizi savunmak için cinayet işlediyseniz, iş hayatınızda başarılar kazanacağınız, yükseleceğiniz anlamındadır.

CİN
Hileci aşağılık bir kişiyi belirtir. Cin çarpması haram bir mal edilmesine ve büyülerle uğraşılmasına yorumlanır. Evde cin görmek evinize ve malınıza kötülük geleceğine işarettir. Cinden yardım istemek çeşitli maceralara atılma isteğinde olduğunuzu işaret eder.

CİNSEL İLİŞKİ
Rüya gören erkekse amaçlarına kavuşup, işinde ilerleyeceğine; rüya gören kadınsa sıkıntılı bir dönem geçireceği, ancak temkinli dikkatli olursa tekrar huzura ereceğine işarettir.

CİRİT
Hayatınız başarılarla dolu olacak bu sayede mutluluğunuz artacağı anlamındadır.

CİVCİV
Rüyada yumurtadan civciv çıktığı görülürse yaşamınıza renk katacak değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir. Kümeste veya bahçede görülürse berekete ve kısmete işarettir.

CUMHURBAŞKANI
Umduğunuzdan da fazla mutlu olacaksınız demektir.

CÜCE
Rüyada cüce görmek arzularınızın olacağına, dertlerinizi azalacağına, ummadığınız kazançlar elde edeceğinize işarettir.

CÜMBÜŞ
Güzel günlerin sona erdiğinin zor bir döneme girildiğinin, büyük sıkıntılar çekileceğinin; ama bir süre sonra tekrar rahata kavuşulacağının haberini verir. Cümbüşten dönmek beladan kurtulmak demektir. Cümbüşe davetli olmak ise aslında davet edenlerin kötü niyetli olduğu bu nedenle da tedbirli olmanız gerektiğini işaret eder.

CÜZDAN
Cüzdan bulmak maddi veya manevi açıdan kazanç sağlayacağınıza işaret eder. İçi para dolu cüzdan bulmak ise, şansınızın arttığı döneme işaret eder.Cüzdanınızı kaybettiğinizi gördüyseniz, yakın bir dostunuzla kavga edeceğiniz anlamına gelir.

CÜZZAM
Sıkıntılarınız sona erecek, artık yaşamınız rahatlık ve huzur içinde olacağına işarettir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi