Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"D" Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"D" Harfi Rüya Tabirleri

DABBAÐ:[/color] Rüyada dabba görmek, kan alan kimse ile tâbir olunur. Çünkü
dabba cı hayvan derilerini ıslah eder, kan alıcı kişi de insanın vücudunu afiyete
kavuşturur.
Bir kimsenin rüyada bir doktoru dabba cı olarak görmesi, o doktorun tıp ilminde
mahir ve üstad olmasına ve elinden birçok hastanın şifa bulmasına delâlet eder.
Bazı kere de dabba cı görmek, ıslah edici bir adama işarettir. Rüyada kendini bir deri
fabrikası içinde görmek, bir hastayı ziyaret edece ine alâmettir. Yine rüyada dabba
görmek, insanları iyilikle yola getiren bir adama işarettir.
Dabakçı, e er dünya işlerine alâmet ise, rüya sahibinin tehlikeden selâmet
bulaca ına; e er din işlerine delâlet ediyorsa, bu kere de kıtlık ve yoksulluk içindeki
bir fakire yemek yedirece ine delâlet eder.
* DABBETÜ'L-ARZ (Kıyamette deccal ile beraber ortaya çıkacak olan bir hayvan):
Bir kimsenin rüyada Dabbetü'l-Arz denilen hayvanın çıktı ını görmesi, haber ile tâbir
edilir. Çünkü,bu hayvanın zuhuru kıyamet haberlerindendir. Rüyada bu hayvana
binmiş veya mâlik olmuş görmek, iyilikle emredip kötülükten men etmeye delâlet
eder. Bazı kere de bu rüya, müminlerin zafere ermesine, münafıkların da helakine
işarettir.
* DADI: Kişinin rüyada dadı görmesi, iyi bir habere delâlet eder. Çünkü dadılar çocuk
terbiyecisidir. Rüyada dadısının elini öpüp duasını aldı ını görmek, dünya ve ahiret
memurlu unu ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına delâlet eder.
Bazı kere de dadı görmek, do acak bir çocu a delâlet eder.
* DAG: Bir kimsenin rüyada da görmesi, şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet
eder. Yine kişinin rüyada bir da üzerinde "Elhamdülillah" diyerek Allahu Teâlâ'ya
hamd etti ini görmesi, adil bir devlet reisine delâlet eder.
Yine rüyada kendisini da üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve
şanı yüce olur.
Rüyada da ın yayılıp açıldı ını ve de irmileşti ini görmek, kalbi katı ve çetin bir
kadına alâmettir. Veya gam, keder ve de insanın himmetinin son derecesine işarettir.
Rüyada da üzerinde a açlar görmek, makama, yüksekli e, insanlar nezdinde güzel
isimle anılmaya ve şöhrete delâlet eder.
Bir kimsenin bir da üzerinde secde etti ini veya ezan okudu unu görmesi, e er
ehilse vali olaca ına veya yüksek bir memuriyete getirilece ine delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada da görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:
a) Mülk ve sultan,
b) Zafer,
c) Riyaset,
Fihrist’e dön
d) Rahata kavuşmak.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada bir da ın üstünde olup bunu kendi mülkü
zannetti ini görmek, kadri yüce bir kimseye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur da larından herhangi birini görmesi,
ulema ve salihlerin hizmetinde bulunaca ına delâlet eder. Rüyada da ın kendisiyle
beraber yürüdü ünü görmek, çıkması muhtemel bir harp ile tâbir olunur.
Yine da ın semâlara yükselerek insanların başları üzerinde oldu unu görmek, bütün
insanları kaplayacak korku ve şiddete delâlet eder.
Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunmayan bir da ı görmek, kâfir ve azgın bir melik
ile tâbir edilir. E er da da nebatat biter ve sular da ça lar ise, bu defa, o rüya dindar
bir devlet reisine delâlet eder.
Rüyada da ın yandı ını veya düştü ünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi bir
zatın vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine delâlet eder.
Rüyada çıkmakta oldu u da ın yarısına geldi inde, orada kalıp ne aşa ı inmeye, ne
de yukarı çıkmaya imkân bulamadı ını görmek, ömrünün yarısında vefat edece ine
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir da ın indi ini görmesi, o şehre yeni bir
valinin gelece ine delâlet eder.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisini bir da üzerinde görmek, ana
babaya âsi olmak ve yakın ecel ile tâbir olunur. Da üzerinde oturması onun
ölümüdür. Da ete inde olması ise, hayat ve yaşayışının müddetine delâlet eder.
Rüyada da ların canlandı ını sonradan tekrar eski hallerine döndü ünü görmek, o
mıntıka halkına gelecek şiddetli bir korkuya delâlet eder. Ancak Allahu Teâlâ o
korkuyu sonradan onlardan kaldırır.
Bazı kere de rüyada görülen da lar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, ba ırıp
feryat etmeye, ızdırap ve işsizli e delâlet eder.
ımam Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada da ve da ın yürüdü ünü görmek şiddet ve korkuya bazan da yolcu için
denizde bo ulmaya delâlet eder. Da ın yükselip gökte bir bulut gibi oldu unu
görmek, azabı mucip olan bir hadisenin çıkmasına işarettir."
Rüyada bir da a yaslandı ını görmek, kuvvetli bir melike dayanmaya, da ın
gölgesinde oturdu unu görmek, bir melikin himayesine sı ınmaya ve rahatlı a delâlet
eder.
Bazı kere rüyada görülen da lar, meliklere, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere delâlet
eder. Bazan da da , din ve dünya sahibine işarettir. Rüyada da ın yere battı ını
görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne alâmettir.
Kirmanı demiştir ki: Rüyada bir da a sahip oldu unu görmek, kalbi katı, şanı büyük
bir zâta arkadaş olmaya delâlet eder. Bir da ın etrafında dolaştı ını görmek, büyük
bir kimseye intisab ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktı ını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve
ihsanda bulunmaya delâlet eder. Bazı kere de da , gemilerin demirleyip bekledikleri
limana; bazan da, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sı ınıp himayesine girdi i
kimseye işarettir.
Rüyada bir da da ma araya girdi ini gören kimse, emniyet, istikrar ve vakara erişir
ve sadece Rabbine tevekkül eder. Da a düzgün bir yoldan geldi ini görmek ise,
maksat ve arzuya vâsıl olmaya delâlet eder.
Selimi demiştir ki: Rüyada da görmek, büyük bir kısmete alâmettir. Rüyada bir da a
tırmandı ını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar.
Bir kimsenin da da çimenler üzerinde ibadet etti ini görmesi Cenâb-ı Hakk'ın
rızasına delâlet eder. Da ete inde kaynayan bir sudan abdest aldı ını görmek ve
namaz kılmak, günahlardan temizlenme e ve kalb safasına delâlet eder.
* DAG YOLU: Bir kimsenin rüyada da yolunda kolaylıkla ilerledi ini görmesi,
hidayete, helâl kazanca ve sefere delâlet eder.
* DAÐARCIK: Bir kimsenin rüyada da arcık görmesi, sır saklamak ile tâbir olunur.
Bazı kere de da arcık görmek, malın muhafızı ve eşyanın bekçisine işarettir. Yine
da arcık rüyası, yolculu a ve insanın omuzuna aldı ı çocu a işarettir. Rüyada,
da arcı ın aniden elinden yok oldu unu görmek, bazı menfaatlerinin elden
gidece ine delâlet eder.
* DAÐLAMAK: Bir kimsenin rüyadae da lama görmesi, harcanan mala işarettir. Bazı
kere de bu rüya hastalık ile tâbir olunur. Yine rüyada da lama görmek, acı ve şiddetli
söze delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada da lama görmek, büyük ve yüce bir
mertebeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada ateşle da lanmakta oldu unu görmek, malın
zekâtını vermemeye veya devlet reisinin hizmetinde bulunmaya delâlet eder.
Danyal (a.s.) buyururlar ki:[/color] Bir kimsenin rüyasında da landı ını veya birini
da ladı ını görmesi, faydasız söze ve kalben müteessir olmaya delâlet eder.
* DAKTıLO: Kişinin rüyada kendisini daktilo yazıyor görmesi, bazı üzücü işlere el
ataca ına delâlet eder. Daktilo görmek, bazı kere de devlet kapısı ile tâbir olunur.
* DAL: Rüyada üzerinde renk renk çiçekler açmış bir dal görmek, nimet ve menfaate
ve hayırlı mala delâlet eder. Yapraksız, çiçeksiz, kupkuru dal görmek, bunun zıddı.
* DALAK: Kişinin rüyada dala ının sa lam oldu unu görmesi, mal koydu u ambarın
sa lamlı ına ve sevince alâmettir. Rüyada dala ının a rıdı ını görmek, aile ve
kendisinin geçim kayna ını kötüye kullanmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:[/color] Rüyada hayvanların dalaklarını görmek, mal ile
tâbir olunur. E er görülen dalak eti yenen hayvana aitse helâl mala, eti yenmeyen
hayvanın ise haram mala delâlet eder.
Rüyada kendi dala ını çıkarıp attı ını görmek, malın israfı ile tâbir edilir. Rüyada iki
Fihrist’e dön
dala ının oldu unu görmek, eldeki malının iki kat olmasına, dinde kuvvet husulüne
delâlet eder.
* DALAK BALI: Bir kimsenin rüyada dalak balı görmesi. helâl mal ile tâbir olunur. Bu
rüya aynı zamanda helâl mirasa da delâlet eder.
Rüyada önünde bir başka şeyle beraber konulmuş dalak balı görmek, şanı yüce bir
ilmi elde etmeye ve halkın o ilmi ondan dinlemek arzusunda olduklarına alâmettir.
Yine Denilmiştir ki: Rüyada dalak balı görmek, riya gibi bazı şeyleri ameline
karıştırmaya, saf bal görmek de, salih ve güzel amellere delâlet eder. Bazı kere de
dalak balı yemek, harpte şehit olmaya işarettir.
Yine dalak balı görmek, helâl rızka, sahibinden gasbetmekle alınmış mala, hastalık
ve dertlerden şifa bulmaya veya rüya sahibinin yapaca ı ya da kendisi için yapılacak
şahitli e işarettir.
* DAÐ KEÇıSı: Rüyada da keçisi gömmek, haddi tecavüz eden bir adam ile tâbir
olunur. Yine bir kimsenin rüyada da keçisine, keçiye veya koça rastgeldi ini
görmesi, büyük bir melikten ele geçecek mala delâlet eder. Çünkü da zorba bir
meliktir. Yine rüyada vahşi hayvanları avladı ını görmek, ganimete delâlet eder. Bazı
kere de rüyada da keçisine rastladı ını görmek, zarar ile tâbir olunur. Keçinin
etinden yedi ini görmek de, melikin adamlarından gelecek bir mala işarettir.
* DALGA: Rüyada kişinin dalga görmesi, azab ve şiddete delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada dalga görmek dünya azabına alâmettir. Bir
kimsenin rüyada dalgaya kapılıp sürüklendi ini görmesi,Allahu Teâlâ'nın emirlerinden
yüz çevirmeye ve günaha delâlet eder.
* DALGIÇ: Bir kimsenin rüyada dalgıç görmesi, devlet reisi veya onun vekili ile tâbir
olunur. ınci çıkarmak gayesiyle denize girdi ini görmek, devlet reisinin hizmetine
delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, bir âlimden ilim talep etmeye veya tüccardan mal
istemeye işarettir. Rüyada denizden elde etti i inci miktarınca arzu ve emeline
kavuşur.
Yine rüyada dalgıç görmek, çetin işlere pervasızca giren kimseye delâlet eder. Bazı
kere de dalgıç görmek, mürşitlerin yoluna uyan, muhakkiklerin söyledikleri sözlerin
inceliklerine vakıf ve halkın önderi olan büyük bir âlime alâmettir.
Yine dalgıcı görmek, faydasız olmakla beraber, sultana hizmet u runda canı malı her
şeyi tehlikeye sokan bir adama işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada denize dalıp bir inci çıkardı ını görmek,
devlet başkanı veya onun vekilleri tarafından gelecek mala veya ilim ve marifete
delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî de şöyle demiştir:[/color] Rüyada denize dalıp bir şey çıkaramadı ını
görmek, ilim ve Kur'ân tahsilinde başarısızlı a delâlet eder. Denize dalıp büyük bir
inci çıkardı ını gören, muradına nail olur.
* DALKAVUK: Rüyada dalkavukluk halini görmek, sadaka ve memnuniyet verici
işlere delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dalkavuk ile arkadaşlık etti ini görmesi,
Fihrist’e dön
kendisinden menfaat bekleyen adama delâlet eder.
* DALYAN: Rüyada dalyan görmek, eve gelecek bolluk ve be rekete ve çocukların
rızkının artaca ına delâlet eder. Yine deniz de kurulu bir dalyan görmek, talihin açık
ve kısmetin bollu una alâmettir. Dalyanda bir sürü balıkların a lara takıldı ını görmek
ise, kazancın artması ile tâbir olunur. Memur ve işçide maaş artışına işarettir.
Bekâr bir adamın rüyada dalyan görmesi, yakında evlenece ine delâlet eder.
* DAM: Rüyada dam görmek, asil ve soylu bir hanımla evlenmeye delâlet eder. Bazı
kere de dam görmek, kadri yüce bir erke e işarettir. Bir kimsenin rüyada dam
üstünde süratle koştu unu görmesi, kendisine isabet edecek bir belâya alâmettir.
Rüyada damlar üzerine indi ini görmek, e er yaz mevsiminde ise rahatlı a, feraha,
üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine ve sırların meydana çıkmasına
delâlet eder.
Yine kişinin rüyada ve dam üzerinde herhangi bir iş ile u raştı ını görmesi, hiç
beklemedi i bir dostunun gelece ine delâlet eder. Rüyada evin damında kiremit
aktardı ını görmek, haset ehlinden bazı kimselere işarettir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada bir dama çıktı ını görmek, şerefi yüksek bir
mevki ile tâbir olunur. Damda ot bitti ini görmek ise bunun zıddı...
* DAMA: Bir kimsenin rüyada dama oynayıp kazandı ını görmesi, fakirlikten kurtulup
zenginli e erişece ine; hastalıktan sonra şifaya kavuşaca ına delâlet eder. Oyunu
kaybetti ini görmek ise, keder, üzüntü ve sıkıntıya alâmettir...
Denilmiştir ki: Rüyada dama ve tavla oynamak batıl ve muzır şeylerle meşguliyete
delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz da şöyle tâbir etmiştir:[/color] Rüyada dama ve tavla oynadı ını görmek,
günaha dalmak, ticarette zarar, şeref ve haysiyette noksanlıktır.
* DAMAK: Bir kimsenin rüyada damak görmesi, zevç ile zevceye, iki orta a veya iki
çocu a ve bunların müşterek çalışmalarına delâlet eder.
* DAMAR: Bir kimsenin rüyada damar görmesi, ev halkı ile tâbir olunur. Çünkü
insana en yakın olanlar kendi hane halkıdır. Rüyada görülen damarın güzelli i o zatın
güzelli ine, damarın bozuklu u da yine o kişinin bozuklu una işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada damar ve sinirlerinin arttı ını görmek, yakın akraba ve
neslin artaca ına delâlet eder.
Rüyada damarın kesildi ini görmek, rüya sahibinin ölmesiyle akrabasından
ayrılmasına işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki: ınsanın damarı aşiret ve kabilesidir. Damarlarından birinin
yok oldu unu görmek, ölüm veya ziyaret etmemekle akrabasından ayrılmaya delâlet
eder. Damarlar bostanın su kanalı gibidir. Çünkü insan da a aca benzer. Rüyada
damarlardan birinin veya tamamının kesildi inin görülmesi, rüya sahibinin bahçe ve
bostanının su yolunda meydana gelecek bozuklu a alâmettir.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada elinin damarlarından kan aktı ını görmesi, e er zengin ise, o kan
miktarı elinden mal gidece ine işarettir. Fakir hakkında ise, akan kan miktarı ele
geçecek mala delâlet eder.
Rüyada damar ve sinirlerde bir a rı, bir sızı oldu unu görmek, üzüntü, keder ve
sıkıntıya delâlet eder. Yine sinirlerinden veya damarlarından birinin koptu unu
görmek, işlerin çıkmaza girece ine ve bozuklu una delâlet eder.
* DAMAT: Damadı olmadı ı halde rüyada damadı oldu unu görmek, düşmana galip
gelmeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Kendisinin damat oldu unu görmek,
sevinç, sürür ve feraha delâlet eder.
Rüyada genç ve güzel bir kızla evlendi ini görmek, zengin kimselerle tanışma a ve
onlardan gelecek menfaata delâlet eder. Rüyada damadı ile bir sofrada yemek
yedi ini görmek, devlet ve hükümetten gelecek bir menfaata işarettir.
* DAMGACI: Bir kimsenin rüyada damgacıyı görmesi, yaldızlı ve süslü sözler
söyleyen, içi ve dışı bir olmayan hilekâr bir adama delâlet eder. Yine rüyada
damgacıyı görmek, kâtibe, şiir söyleyen bir edibe veya çalgı çalarak insanları
e lendiren kişiye alâmettir.
Kişinin rüyada damga görmesi şöhrete delâlet eder. Bir kâ ıda damga pulu yapıştırıp
imzaladı ını görmek, halk arasında tanınmaya ve şöhrete delâlet eder. Rüyada bir
yerden nice pullar aldı ını görmek, büyük işlere ve sefere delâlet eder.
Yine rüyada elindeki bir âletle bazı hayvanlara kızgın damgalar vurup onları
işaretledi ini görmek, mal ve mülk ile tâbir olunur. Bir kâ ıdı mühürle damgaladı ını
görmek, büyük bir iş hususunda biriyle ortaklı a işarettir.
* DANS: Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada yapılan dans, musibettir. Bir kimse rüyada bir başkası için dans etse o
kimse di erine musibette ortak olur. Bir kişi kendi evinde yalnız başına dans etse,
ferahlanır ve karnı doyar. Çünkü dans, ancak tok karnına yapılır."
Hasta adamın rüyada dans etti ini görmesi, ızdırabının artaca ına işarettir. Zindan
evinde olan bir mahkumun rüyada dans etti ini görmesi, zindandan kurtulmaya
delâlet eder. Küçük çocu un rüyada dans etti ini görmek makbul de ildir. Zengin
veya fakir, rüyada hanımının dans etti ini görmesi, utanılacak bir halin zuhuruna
delâlet eder.
Bir insan, erkek veya kadın, hasta olanın rüyada dans etti ini görmesi, hastalı ının
uzun müddet devamına alâmettir.
Deniz seferinde olan birinin rüyada gemi içinde dans etti ini görmesi, o zatın gemide
u rayaca ı şiddete alâmettir. Fakir birinin dans etmesi, onun dövülmesine işarettir.
Rüyada kendi evinde dans etti ini ve etrafında aile halkından başka kimsenin
olmadı ını görmek, hepsi için hayıra delâlet eder. Yine bir kişi rüyada zevcesinin,
o lunun veya akrabalarından birinin dans ettiklerini görse, bu rüya da, onlar için hayır
ve berekete delâlet eder.
* DANSÇI: Rüyada dansçı görmek, e er kendisi için dans edi yorsa musibet ile tâbir
olunur. Bir başkası hesabına dans ediyorsa, dans edilen kişi ile dans eden arasında
Fihrist’e dön
müşterek bir belanın ve musibetin meydana gelmesine işarettir.
Rüyada dansçı kadın görmek, dünyaya ve yorgun kimse için de rahata delâlet eder.
Oynayan, raks eden maymun görmek, müşriklerin terbiyecilerine ve onların
çocuklarına alâmettir.
Bekâr bir kimsenin rüyada dansöz görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Evli adamın
aynı rüyayı görmesi, do acak bir çocu a delâlet eder. Bazı kere de dansöz görmek,
çok sevinçli bir haber ile tâbir edilir.
* DANTEL: Rüyada dantel görmek, bazı hareketlerin hiç düşünülmeden yapıldı ına
delâlet eder.
* DAR ELBıSE: Dar elbise rüyası, dinî emirlerle tâbir edilir. şöyle ki:[/color] Bir kimsenin
rüyada dar bir elbise içinde bulundu unu ve kıpırdayamayacak kadar kendisini
sıktı ını görmesi, dinî emirleri yerine getirmedi ine delâlet eder. Rüyada, giydi i dar
elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ayrıldı ını görmek, günahların af ve ma firetine
işarettir.
Rüyada dar ve sıkıcı bir yer görmek iyiye alâmet de ildir. Ancak dar bir yerden
kurtuldu unu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan halâs olmaya delâlet eder.
* DARAÐACI (ıdam sehpası): Bir kimsenin rüyada dara acı görmesi, selâmet,
kurtuluş ve üzüntülerin son bulmasına delâlet eder. Rüyada kendisinin asıldı ını
görmek, günahlardan kurtuluşa işarettir. Çünkü asılan kişi, cürmünden dolayı
asılmıştır.
* DAR BOÐAZ: Rüyada görülen dar bo az, aydınlı a işarettir. Çocuk da dar bir
yerden kurtulup dünyaya, aydın bir mekâna gelmektedir. Yine rüyada dar bir yerden
geçti ini görmek, düzgün gitmeyen işlerin rayına oturaca ına delâlet eder.
* DAıRE: Kişinin rüyada bir daire görmesi, şöhrete, evlili e; bazı kere de hüzün ve
kedere delâlet eder.
* DARBUKA: Bir kimsenin rüyada darbuka görmesi veya çaldı ını duyması, yahut
kendisinin çalması hayır ile tâbir olunur. Çünkü haç kafileleri Arafata giderken
tekbirlerle beraber darbuka da çalarlar.
Yine rüyada darbuka görmek, sevindirici bir habere işarettir. Darbuka çaldı ı halde
sesinin çıkmadı ını görmek ise, üzüntü ve keder veren bir habere delâlet eder. Bazı
kere de darbuka görmek, iftiraya u ramaya işarettir.
* DARGINLIK: Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada dargın oldu unu görmek, bir sebebe binaen de ilse aniden gören kişinin
ölümüne delâlet eder. Bazı kere de dargınlık, rezil ve rüsva olmasını gerektiren
şeyleri yapmaya ve hastalıklara alâmettir. Çünkü dargın kimsenin sinirli ve kızgın
oldu u demlerde hâli de işir."
Bazı kere de rüyada dargınlık hali, fakirli e ve eldeki malı lüzumsuz yere harcamaya
delâlet eder.
* DARI: Bir kimsenin rüyada darı görmesi, kendisine di er malların karıştırıldı ı bir
mal ile tâbir olunur. Bazı kere de darı görmek, tembelli e, eldeki malın gitmesine
Fihrist’e dön
işarettir. Pazardan darı satın aldı ını görmek, kâr getirecek bazı teşebbüslerde bulunmaya
delâlet eder. Yine darı görmek, ele geçecek mala işarettir.
* DAVA: Rüyada dâva görmek, e er biri ile dâvâlı ise onunla anlaşmaya ve sulha
delâlet eder.
* DAVAR (Koyun sürüsü): Kişinin rüyada davar görmesi, her yerde sözünün
geçece ine, ilme ve ilmin eserine tâbi olmaya delâlet eder. Rüyada bir koyun
kesti ini, derisini yüzdü ünü, etini taksim etti ini görmek, mevkiin artaca ına işarettir.
Ve bu rüya zenginlik ile de tâbir olunur.
Rüyada davar tırna ı görmek, bir yerden bir yere göç etmeye delâlet eder. Sapık ve
günahkâr birinin davar tırna ı görmesi, hidayet ve tevbe ile tâbir edilir ve ona hidayet
erişir. Rüyada hayvanları görmeksizin evler arasında davar tırnaklarını görmek ve
seslerini işitmek, ya mur ve sellerin meydana çıkmasına delâlet eder.
* DAVETıYE: Rüyada kendisine bir davetiye geldi ini görmek, sevindirici bir habere
işarettir. Mahkemeye gitti ini ve hakimin huzuruna çıktı ını görmek, işlerin
selâmetine delâlet eder.
* DAVUD (a.s.): Bir kimsenin rüyada Hazret-i Davud (a.s.)'ı görmesi, kuvvet ve
saltanat ile tâbir olunur ve o kişi muradına erişir. Yine rüyada Davud (a.s.)'ı görmek,
takvayı iltizam etmeye ve Allah katında makbuliyete delâlet eder.
Yine Davud (a.s.)'ı görmek, silaha ve demirden yapılmış âletlere delâlet eder. Çünkü
Davud Nebi eli ile demiri mum haline getirirdi. Bu rüyayı gören kişi e er demirci ise,
sanatından çok fayda görür ve rızkı geniş olur.
Bazı kere de onu görmek, bir makama geçmeye işarettir. Yine onun rüyada
görülmesi, kadınlarla imtihan olmaya, kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete
delâlet eder.
Bir kişinin Davud (a.s.)'ı rüyada görmesi, e er o işe ehilse, valili e, şehrin reisli ine
veya hakimli ine işarettir.
Rüyada zalim biri Hazret-i Davud'u öfkeli bir halde görse, kendisine Allahu Teâlâ
tarafından gönderilecek bir musibete delâlet eder. Salih bir kimsenin Davud Nebi'yi
rüyada görmesi, hayrın artması ile müjdelenmeye, Allah için çok a lamaya ve huşuya
delâlet eder.
Bazı kere de onu görmek, Kur'ân-ı Kerim okumaya, zikir ve tesbihe, okumak
sebebiyle gelecek zevk ve neşeye, günah ve kötülüklerden temizlenmeye ve Allahu
Teâlâ'ya tevbe edip tevbesinin kabul olunmasına alâmettir. Çünkü Davud (a.s.) çok
Zebur okur, güzel sesi ile imanlı gönülleri da lardı.
* DAVUL: Bir kimsenin rüyada davul görmesi, hoş bir haber ile tâbir olunur. Ancak
bando davulunu görmek, her halinde yüce Allah'a şükür ve hamd eden kişiyi
görmeye delâlet eder. Rüyada, gaziler ve cengaverler için çalınan davulu görmek,
izzet ve şerefe, elde edilecek bir nimete alâmettir. Davulcuyu görmek, haberleri
getirip götüren kimseye delâlet eder.
Omuzunda davulu olan birini görmek, ko ucu ve şarap satan adama delâlet eder.
Rüyada kendi elinde davul oldu unu ve evinde davulla oynadı ını ve ça ırıp
Fihrist’e dön
ba ırdım görmek, bela ve musibet ile tâbir olunur. Ve o adama bir musibet erişir.
Rüyada bizzat kendisinin davula dönüştü ünü görmek, batıl bir şey oldu undan tâbir
edilmeye de mez.
Kişinin Hac kafilesine çalınan davulu görmesi, rehber ve kılavuza alâmettir. Gaziler
için çalınan davulu görmek de böyle tâbir edilir.
Kadın tabiatlı, huyu kötü ve alçak bir adamın davulunu görmek ise, ayıplı ve kötü bir
kadını görmeye işarettir.
Yine rüyada kadınlara ait davulu görmek, batıl yollarla elde edilen faydası az ve
düşmanı çok olan bir ticarete delâlet eder.
Denilmiştir ki: Bando davulunu görmek, yalan habere, devlet başkanına ait davulu
görmek, sultana haber götüren kimsenin ölümüne alâmettir.
* DAVULCU: Bir kimsenin rüyada davulcu görmesi, haberleri getirip götüren adama
delâlet eder. Davulcu görmek, bazı kerede şiddetli ve korkunç bir hastalı a işarettir.
Yine davulcu görmek, insanın arkası ile veya sultanların adamı ile tâbir olunur. Bu
sebeple rüyada davulcuyu gören kimse bir başkasının arkasını görür.
* DAVUL SESı: Rüyada görülen her türlü ses, şamata ve gürültü Çıkaran şeyler,
cimri bir takım zenginlere delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada kös ve davul çalmak, yalan ve uydurma
sözlere delâlet etti inden hayırsızdır.
* DAYAK: Rüyada dayak yedi ini görmek, yakın bir zamanda birinden erişecek
yardıma delâlet eder. Rüyada kendisinin bir başkasını dövdü ünü görmek, bizzat o
kişiye yapaca ı yardıma delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada zevcesi tarafından dövüldü ünü görmesi, eşinin yakınlarından
gelecek menfaate ve mala delâlet eder.
* DAYANMAK: Rüyada, bir duvara, bir a aca veya bir taşa arkasını, yahut yanını
dayadı ını görmek, işlerinde kolaylık ve rahatlık ile tâbir olunur. Bazı kere de
arkasına veya yanına dayanıp oturdu unu görmek, reislik ve başkanlı a delâlet eder.
* DAYI: Dayı, insanın en yakınlarından biridir. Bu sebeple rüyada dayı görmek,
herhangi bir şeyden dolayı yardıma ihtiyaç oldu una delâlet eder. Yine rüyada dayı
görmek, manevî yardım ile tâbir olunur.
* DECCAL: Bir kimsenin rüyada Deccal'ın çıktı ını ve ortalı ı velveleye verdi ini
görmesi, düşmanın tecavüzüne ve yeryüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya
çıkmasına delâlet eder. Misafir ve gurbetteki adamın bu rüyayı görmesi, yolunun
kesilece ine işarettir.
Bazı kere de Deccal'ı görmek, kâfirlere mahsus şehirlerden birinin feşedilece ine
alâmettir.
Yine rüyada Deccal'ı görmek, bid'at ve sapıklıkların meydan bulaca ına delâlet eder.
Fihrist’e dön
Deccal'ın rüyada geçti i yerler, üzüntü, keder, şiddet, zulüm ve hububat ve emlâkta
büyük âfetlerin meydana gelmesi veya ya murun ya maması sebebiyle hayrın men
edilmesine delâlet eder.
Yine rüyada Deccal'ın çıkması, halk arasından zuhur edecek bid'at ehli ve sapık bir
kimseye alâmettir.
* DEDE: Rüyada kendi dedesini görmek, hayır ve salaha delâlet eder. Kişinin bizzat
kendisini dede olmuş görmesi, uzunömre, gelecek günlerin sevinç ve sürür içinde
geçece ine delâlet eder.
* DEF: Bir kimsenin rüyada def görmesi, musibet, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Yine def görmek, kendisiyle beraber olan kimse hesabına şöhrettir. Def bir
hizmetçinin elinde görüldü ünde, o def, o hizmetçinin durumuna göre meydana
çıkacak iyi bir hayırdır.
Rüyada defi, bir erkekle beraber görmek, gören kimse için şöhrete delâlet eder.
Rüyada görülen def, bazı kere evlenmeye, bazı kere de uzaklardaki bir kimsenin
gelmesine işarettir.
Kirmani demiştir ki: Rüyada def çaldı ını ve bunu usûl ve tertibi üzere üstadâne ifa
etti ini görmek, ismi iyilik ile meşhur ve dili fena bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir kadın veya hizmetçinin çaldı ı def sesini
işitmek, neşe ve feraha; ihtiyar adamın çaldı ı def sesini duymak, güzel talihe ve
devlete; bir genç adamın çaldı ı defi dinlemek de düşman zuhuruna delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz da der ki:[/color] Rüyada def çalmak, erkekler için şöhret veya musibete,
kadınlar için de hayra delâlet eder.
Yine rüyada ihtiyar bir adamın def çaldı ını görmek, onun şöhret ve salâhına işarettir.
Nablusî demiştir ki: Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlı a ve sevince delâlet
eder.
Rüyada, def çalan birinin hasta kimsenin yanına gitti ini görmek, o hastanın ölümüne
delâlet eder. Bazı kere de o hastanın şifa bulmasına alâmettir.
* DEF ZıLı: Bir kimsenin rüyada def zili görmesi, münakaşaya, düşmanlı a ve
şöhrete delâlet eder.
* DEFıNE: Bir kimsenin rüyada define görmesi, helâl rızka ve ganimet malına delâlet
eder. Yine define rüyası, helâl kazanca, hiç beklenmeyen yerden gelecek mirasa da
delâlet eder. Rüyada hasta birinin yıkık yerde define buldu unu görmesi, o
hastalıktan kurtulamayıp ölece ine işarettir.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kasr görmek on vech ile tâbir olunur:
a) Nimet,
b) Mal,
c) Velayet,
d) Mertebe,
Fihrist’e dön
e) Riyaset (Baş olmak),
f) şeref,
g) Saltanat,
) Murada ermek,
h) Ferah,
ı) Sürür...
Yine rüyada bir köşke girdi ini ve orada define buldu unu görmek, ele geçecek
nimete alâmettir.
* DEFıN: Rüyada ölerek defnedildi ini görmek, uzak bir yolculu a işarettir. Rüyada
ölmeksizin kabre defnedildi ini görmek, e er defneden kimseyi tanıyorsa, o adam
rüya sahibi hakkında zulme kalkışır ve bu rüya onun zulmüne delâlet eder. Veya
onun için söylenecek kötü söze işarettir.
Rüya sahibi kabirde öldü ünü gördü ise, kendisine yapılan o zulüm ile ölece ine
alâmettir. E er vefat etmeyerek kabirden çıktı ını görürse, üzüntü, keder, borç ve
dertten kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada güneş do duktan veya ö leden yahut güneş battıktan sonra defnolundu unu
görmek, kötülükle emredip iyilikten men etmeye delâlet eder.
Bazı kere de rüyada defin görmek, hastalık, hapis, evlenme, emanet ve rehin ile tâbir
olunur.
Bir kimsenin rüyada öldü ünü veya defnedildi ini görmesi, tevbe edemeden ölümün
vuku bulaca ına alâmettir. Kendisini kabirden çıktı görmesi, tevbe ve isti far etmeye
delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasında samimiyet ve
dostlu un birleşmesine işarettir.
* DEFTER: Kişinin rüyada defter görmesi, maişetiyle u raşmaya ve kuvvetli şeyleri
zikretmeye delâlet eder. Bir devlet reisi için rüyada defter görmek, ilimlere, ülkelere
ve hazinelere işarettir. ışsiz güçsüz kimsenin rüyada defter görmesi, iş bulmak ile
tâbir olunur.
Rüyada memur ve işçi olan bir kimsenin kendi hesabını kâfi derecede verdi ini
görmesi, yüce kadre, geniş rızka delâlet eder. Yine rüyada defter görmek, menfaat ve
rızıklara, bazı kere de kast ve himmete, sıkıntı ve şiddete ve rızık temini için
yolculu a delâlet eder.
* DEFTERDAR: Bir kimsenin rüyada muhasebeci ve defterdar görmesi, şiddet ve
azab sahibi kişi ile tâbir olunur. E er o muhasebecinin hesapta çetinlik göstermesi
vaki olursa, rüya sahibine ondan gelecek bir kötülü e delâlet eder.
Rüyada güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel ve temiz elbiseli kimseler tarafından hesaba
çekildi ini görmek, rüya sahibi için güzel ve iyi amel işlemeye delâlet eder. Görülen
rüya bu hallerin dışında zuhur ediyorsa, amellerde noksan ve kusurlara işarettir.
* DEÐıRMEN: Kişinin rüyada de irmen görmesi, aile halkının sıkıntı ve darlıktan
halâs bulmasına, fakirlikten sonra zenginliklerine, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız
için kocaya ve evdeki hizmetçiye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada de irmen görmek beş şekilde tâbir
olunur:[/color]
a) Sultan ve emir,
b) Vezir veya makamına kaim olan zat,
c) Kuvvet, kudret, iktidar,
d) şecaat,
e) Zabıta memuru.
De irmen yeri görmek dahi büyük bir reise ve hatırlı bir emire delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada de irmen görmek, düşmanlık ve adam
öldürmeye işarettir. E er de irmenin kimin malı oldu u bilinmiyorsa, husumet ve kıtal
o civar halkının tamamına şamildir.
Rüyada de irmen taşının bu daysız ve boş olarak döndü ünü görmek, yolculu a;
bu day veya di er hububat üzerinde döndü ünü görmek umumi halin şöyle böyle
devamına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada de irmen taşının döndü ünü görmesi, de irmendeki un
miktarınca gelecek hayra işarettir. Bazı kere de de irmenin döndü ünü görmek
yolculuk, bu daysız dönmesi şiddet ve sıkıntı ile tâbir olunur.
De irmen bulunmayan bir evde de irmen görmek, o ev için şiddet ve çetinliklere,
düşmanlı a işarettir. De irmende bu day veya arpa yahut kendisinden istifade
edilecek faydalı bir şeyin ö ütüldü ünü görmek, aile halkının işlerinin kolaylı ına ve
rızıklarının genişli ine, hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada şehir ve kasabanın veya camilerin ortasında büyük bir de irmen
görmesi, e er o şehir harap ise meydana çıkacak bir harbe delâlet eder.
Rüyada de irmenin kırıldı ını ve bozuldu unu görmek, üzüntü ve kederden
kurtulmaya işarettir. Hapiste olanın da zindandan çıkmasına delâlet eder.
Bekâr bir adamın rüyada de irmen satın aldı ını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
Aynı rüyayı kızı veya o lu olan görmüşse, o lunu veya kızını evlendirir.
Rüyada yel de irmeni görmek, devamlı olmayan düşmanlı a delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada de irmen taşının demirden veya bakırdan oldu unu
görmek, şiddetli düşmanlı a ve kıtale; de irmen taşının şişeden oldu unu görmek,
kadınlar yüzünden insanlar arasında vuku bulacak düşmanlı a delâlet eder.
Ibn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada yel de irmeni görmek, harb ve kıtal ile tâbir olunur.
Halkın bu dayını ö ütmek üzere bir yel de irmeni kuran (e er lâyık ise) insanların
başına geçer ve onlara hükmeder.
Rüyada yel de irmeninin yelkenlerini boyalı ve nakışlı görmek, geçimin güzel
olmasına, maksada erme e, işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.
Isfehanî demiştir ki: Rüyada bir de irmenin gerek su ve gerek hayvan ile döndü ünü
görmek, hayır ve bereketin husulüne, maişette kolaylı a delâlet eder.
Rüyada el de irmeni ile un ö üttü ünü görmek, büyük bir hayıra ermeye ve elinin
Fihrist’e dön
eme inden kazandı ından fukaraya infak etmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada de irmenin taş ö üttü ünü görmesi, korku ve dehşete işarettir.
Yine de irmenin sebepsiz olarak döndü ünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına delâlet
eder.
* DEÐıRMENCı: Rüyada de irmenci görmek, de irmende ö ütülen bu day
miktarınca kendi nefsini ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olan bir kimseye
alâmettir.
Rüyada yaşlı bir de irmenci görmek, o kimsenin dedesi ve dostu vasıtasıyla
de irmende ö ütülen unun miktarı ve de irmencinin gücü nisbetinde dünyanın o
kişiye meyletti ine işarettir. Rüyada genç bir de irmenci görmek, rızkının düşman
eliyle temin edilmesine delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada de irmenci görmesi, halkı yaşamaya teşvik eden bir adama
delâlet eder. Bir kadının rüyada hububat ö üttü ünü görmesi, üzüntü ve kederlerin
gitmesine ve temizli e alâmettir.
Bazı kere de de irmenci görmek, keder, düşmanlık, bir şeyi bir halden bir hale
sokmaya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan âmire delâlet eder.
Yine rüyada, kendisine yetecek kadar un ö üttü ünü görmek, kendisine yetecek
miktarda maişetini temin etmeye işarettir.
Bazan da de irmenci görmek, dünyaya meylederek ahireti unutmaya delâlet eder.
* DEÐNEK VE BASTON: ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada de nek veya
baston görmek, soylu ve asil bir kimse ile tâbir edilir. Bir de ne e veya bir asaya
dayandı ını görmek, asil bir kimsenin yardımı ile emeline ulaşaca ına delâlet eder.
Rüyada elindeki de ne in kısaldı ını gören, muradına eremez. Uzadı ını gören ise
arzu ve emeline nail olur.
Bir kimsenin rüyada elindeki bastonun birdenbire yılan haline geldi ini görmesi,
dostlarının kendisinden yüz çevirip düşman olacaklarının alâmetidir.
Rüyada elindeki bastonun kendisi ile konuştu unu görmek, rızık, nimet ve menfaate
delâlet eder.
Rüyada birine bastonu ile vurdu unu görmek, o kişiye karşı söz söyleme e işarettir.
Yine elindeki bastonla bir taşa vurdu unu taştan da suların fışkırdı ını görmek, fakir
için zenginli e; zengin için de malın artmasına alâmettir.
* DEÐış-TOKUş: Rüyada elinde olan herhangi bir şeyi, daha iyi bir şeyle trampa
etti ini görmek, dünya ve ahiretçe ondan daha hayırlı bir beden ve mükâfata nail
olmaya işarettir.
* DEHLıZ: Bir kimsenin rüyada dehliz görmesi, büyük işlere helâl olan şeylere ve akit
yapan hizmetçiye delâlet eder.
ımam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dehliz görmek, hasta ve kötürüm olan
kimsenin yürümesine ya da geçiminin iyi ve yerinde olmasına delâlet eder. Dehlizin
Fihrist’eFihrist
aydınlı ı, genişli i ve güzelli i güzel akıbete; karanlık, sık ve e ri olması da kötü
akıbete alâmettir.
* DELı: Bir kimsenin rüyada delilik hali görmesi, rüya sahibinin delili i nisbetince eline
geçecek mala delâlet eder. Ne var ki o kişi o malı kötü arkadaşlar u runda harcar ve
lâyık olmadı ı vechle infak etmeye çalışır.
Rüyada, kendi çocu unun deli oldu unu görmek, baba için zenginli e delâlet eder.
Yine rüyada arızasız meydana çıkan delilik, izzet ve zenginli e ve dünyanın
kendisine yönelmesine ve onu arzu eden için de ferahlık ve sevince alâmettir.
Bazı kere de rüyada görülen delilik, cennete girmeye delâlet eder. Rüyada kadının
delili i, senenin ucuzluk ve bollu una işarettir. Ayrıca delilik, aşka da delâlet eder.
Bazan da acı ve keder veren darbeye ve güzel amel işlemeye alâmettir.
Yine rüyada bir kişinin bir şeyin dokunması neticesi aklında noksanlık meydana
geldi ini görmesi, faiz yedi ine işarettir.
* DELıKANLI: Bir kimsenin rüyada güzel yüzlü bir delikanlı görmesi, sürür ve sevince
delâlet eder. Yine rüyada genç ve yi it bir delikanlı görmek, ıbrahim (a.s.)'in meşhur
kıssasına kıyasen nasip ve düşman üzerine galip gelmeye işarettir.
Bazı kere de delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere onlara galip gelmeye ve
onlardan intikam almaya delâlet eder.
Ebu Saidül-Vaaz demiştir ki: Rüyada delikanlı görmek, düşmana delâlet eder. E er
görülen delikanlı beyaz ise gizli düşman, esmer ise zengin düşman, sarı ise ihtiyar ve
yaşlı düşmandır. Rüyada bir delikanlının arkasından gitti ini görmek, düşmana galip
gelmek ile tâbir olunur.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"-Bir genç rüyada güzel bitmiş bir ekin görse tüylerinin bitmesine işarettir. Bir
delikanlının tenha ve korkulu bir yerde bitki, çalı ve a aç gibi şeyler görmesi onda
bitecek saç ve sakalın insanları ürkütece ine delâlet eder. Bazı kere de güzel yüz
görmek, 14 günlük ayı görmeye alâmettir."
* DEMıR: Bir kimsenin rüyada demir görmesi ve onu elinde tutması, mal ve kuvvet ile
tâbir olunur. Demiri aldı ını görmek, zayıflık ve acizlikten kurtulmaya ve kuvvete
delâlet eder.
Rüyada demir yedi ini görmek, her yerde kurtuluş ve zafere ermeye işarettir. Yine
rüyada demiri ekmekle beraber yedi ini görmek, geçim hususunda halka uymaya,
mihnet ve güçlü e delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada demiri dişi ile çi nedi ini gören kişi, kuvvetli bir kavme zarar verir ve
onların gıybetini yapar."
Bir kimsenin rüyada demirden yapılan herhangi bir şeyi görmesi, insanlar için
menfaat ve kuvvete delâlet eder. Rüyada görülen keser, demir kürek ve iki yüzlü
balta gibi âletler insanın hizmetçisi ve ücreti olarak tâbir edilir. Yine rüyada bir demire
mâlik oldu unu görmek, güçlük ve sıkıntı ile rızka nail olmaya alâmettir.
Fihrist’e dön
* DEMıRCı: Bir kimsenin rüyada demirci görmesi, kuvvetli, maharetli ve heybetli bir
adama delâlet eder. Çünkü demir, nice emeklerden sonra elde edilir. Bazı kere de
demirci görmek, ölüm mele i Azrail (a.s.)'a alâmettir ki, demir onun kuvvet ve şiddeti
dir.
Rüyada, demiri elinde mum misâli yumuşattı ını görmek, nimete, rızka ve mülke nail
olmaya delâlet eder.
Rüyada tanımadı ı bir demirciyi görmek, devlet reisine işarettir. Bazı kere de rüyada
demirci görmek, şer ve şiddetlere ve tasarruftan men olmaya delâlet eder. Bazan da
güç ve müşkül şeyi kolaylaştırmaya alâmettir. Çünkü demir ne kadar sert olursa olsun,
demirci onu ateşlerde yumuşatarak istedi i şekle sokar...
Bir kimsenin rüyada demirci görmesi, aşçı, ekmekçi, bakırcı v.s. gibi geçimini ateşten
alan kişilere de delâlet eder. Yine demirci görmek, zenginli e, nimete, işlerin
düzgünlü üne, makam ve mevki üstünlü üne delâlet eder.
* DEMıR KÜREK: Bir insanın rüyada demir kürek görmesi. hizmetçiye, menfaate,
rızık ve nimete delâlet eder. Çünkü demir kürek, toprak, çakıl ve çöplüklerin hepsini
sürüp götürür. Toprak ve çöplük ise mala işarettir.
Yine demir kürek görmek, bekâr için evlenmeye, ziraat sahipleri için berekete delâlet
eder. Rüyada demir kürekle toprak ve çöplük veya samanı süpürüp temizledi ini
gören, çok menfaata ve mala nail olur. Bazı kere de demir kürekle süpürmek iştahlı
olmaya delâlet eder. Demir kürek, gece ile de tâbir olunur.
Denilmiştir ki: Rüyada demir kürek görmek, zahmet ve meşakkatlere sabreden bir
kadına, bazı kere de rızık, menfaat ve hastalıklardan şifa bularak sevince erişmeye
delâlet eder.
* DEMıR OCAÐI: Rüyada demir oca ı görmek, kuvvetli ve şiddetli bir kişinin ev
halkından bir kadına delâlet eder. E er demir oca ı bakır veya tunçtan ise, o kadın,
mal, eşya ve dünya zinetlerine mâlik kimselerindir.
Ocakta veya tandırda alevli bir şekilde yanan ateşi görmek, rüya sahibinin meydana
gelecek çocu una delâlet eder. Bazı kere ocak görmek, ev işlerini yürüten kimselere
de işarettir.
Rüyada ateşsiz ocak görmek, üzüntü ve kedere; ateşli ocak görmek, ihtiyaçları
gidermeye ve rızıklara delâlet eder. Bazı kere de ocak görmek, kadın için kocaya,
binek hayvanına, meclis veya mansıp gibi insanın üzerinde bulundu u şeye delâlet
eder.
Bekâr birinin rüyada bir oca a mâlik oldu unu veya ocakta bir şey pişirdi ini görmesi,
yakında evlenece ine delâlet eder. Bu rüyayı evli adamın görmesi durumunda
do acak çocu a alâmettir. Kâfir bir adamın böyle rüya görmesi, hidayete ermeye ve
iman devletine delâlet eder.
* DEMıRCı ÖRSÜ: Bir kimsenin rüyada demirci örsü görmesi, kuvvet ve mala delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada demirci örsü görmek, beş vech ile tâbir
olunur:[/color]
Fihrist’e dön
a) Kadri yüce bir adam,
b) Menfaat,
c) Kuvvet,
d) Velayet,
e) ıkbal...
Kirmanî de şöyle demiştir:[/color] Rüyada çekiç ile örs üzerine vurdu unu görmek, iki
kıymetli kimse arasında söz götürüp getiren, birini di eri indinde gıybet ve aralarına
fitne sokan adama delâlet eder.
* DELLÂL: Bir kimsenin rüyada dellâl oldu unu görmesi, salâh ve hidayete ve salih
ameller işlemeye ve halk arasında medhü senaya nailiyete delâlet eder.
Dellâl görmek ise, salih ve muhlis bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de dellâl
görmek, rüya sahibi için dedikodu yapılaca ına işarettir.
* DENıZ: Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Ve
selâmet denizin kenarındadır. Bu sebeple bir kimsenin rüyada deniz görmesi,
kuvvetli, celâdetli ve insanların kendisine muhtaç oldu u şefkatli ve adaletli bir
sultana, yani dev let başkanına delâlet eder. Bu rüyayı tüccar görse mala, işçi ve
amele görse ustasına işarettir.
Rüyada denizin bütün suyunu içti ini görmek, dünyanın birçok nimetlerine mâlik
olmaya delâlet eder. Ve bu zatın ömrü uzun olur.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki:[/color] Rüyada deniz görmek altı şekilde tâbir olunur:
a) Melik ve sultan,
b) ınsanların büyü ü ve reisi,
c) Âlim,
d) ılim,
e) Mal,
f) ış ve gayret...
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
"- Rüyada denizin üstünde yürüdü ünü ve fakat ayaklarının ıslanmadı ını gören
kimse cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur."
Bazı kere de rüyada denizde yürüdü ünü görmek, sefere, üzüntü, keder ve gamdan
kurtuluşa ve büyük hayra delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada denize gark oldu unu görmesi:[/color] Dünyaya ve dünya servetine
mâlik olmaya alâmettir.
Rüyada denizi bir baştan di er bir başa yardı ını görmek, üzüntü ve kederden
kurtulma a, selâmet ve sürura ermeye delâlet eder. Yine kişinin rüyada deniz
görmesi, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine ve gönül safasına delâlet eder.
Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurdu unu görmek, çok mal biriktirmek ile tâbir
olunur. Veya yüce Allah o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden
daha kuvvetli ve geniş bir mal yı ar. Allahu Teâlâ, diledi ini hesapsız verir.
Rüyada denize girdi ini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye
Fihrist’e dön
delâlet eder. Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturdu unu veya yattı ını
görmesi, sultanın huzuruna girece inin işaretidir.
Rüyada denizden su içti ini görmek, içti i miktarca ilim ve edep elde etmeye
alâmettir. Denizi geçti ini gören ise, düşmanın malından ganimet alır ve muradının
incisini elde eder. Çünkü Benî ısrail denizi geçip Firavun'un malını ganimet olarak
almışlardı.
Rüyada denizde yıkandı ını görmek, günah ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve
kederin gitmesine delâlet eder.
Hasta bir adamın denizde yıkandı ını ve abdest aldı ını görmesi, Allahu Teâlâ'nın
ona şifa verece ine; borçlu birinin görmesi, borç ve sıkıntıdan kurtulaca ına ve
korktu u şeylerden emin olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada deniz üstünde ayakta durdu unu görmesi, devlet reisi tarafından
ummadı ı bir şeye nail olmaya delâlet eder. Denizde yüzdü ünü ve batarak
kayboldu unu görmek, ömrün bitmesine ve helake delâlet eder. Rüyada suyun
kendisini kapladı ını ve orada öldü ünü görmek ise, şehid olarak vefat etmeye
alâmettir. Çünkü denizde bo ulan şehittir.
Denilmiştir ki: Bazı kere deniz görmek, ızdırap veren, helak eden bir fitneye işarettir.
Deniz rüyası, cehenneme dahi delâlet eder.
Yine deniz rüyası, yolculu a, harbe ve harpde elde edilecek mala ve ganimete
alâmettir.
Denizin tatlısı mümin, acısı kâfir ile tâbir olunur. Deniz bazan da gökten ya an
ya mura, çakan şimşe e ve suların sürükleyip getirdi i şeylere delâlet eder.
Deniz rüyası, tesbih ve tehlile dahi alâmettir. Çünkü insan denizi görünce
"Sübhanallah" der, Allah'ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir ve tehlil eder.
Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir.
Rüyada denizden avucu ile su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koydu unu
görmek ve onu doldurmak, uzun ömürlü bir çocu a delâlet eder. Bu rüyayı görenin
uzun ömürlü bir çocu u olması muhtemeldir.
Bir kimsenin denizden su alıp içti ini görmesi, içti i su kadar ilim ve irfana nail olmaya
delâlet eder. içti i su bulanık ise korku ve dehşete işarettir.
Yine kişinin rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalı ına alâmettir. Bu rüya
aynı zamanda uzun ömürle alem-i gayb ve şehadete kavuşmaya da delâlet eder.
Rüyada denize sidik etti ini görmek, günah ile tâbir olunur. Denizin taşıp dalgalarının
birbirine vurdu unu görmek, yolculuk esnasında korku ve şiddete düşmeye işarettir.
Bazı kere de deniz, dünyaya ve dünyanın akıl almaz hallerine delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka halife ve sultan veya faziletli
bir âlim ile tâbir olunur. Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet
reisine işarettir. Bulanık, kötü, çırpınır görmek, zalim ve cebbar sultana delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî de demiştir ki: Rüyada denizin kurudu unu görmek, devlet
Fihrist’e dön
başkanının vefatına yahut askerinde noksan husulüne veya düşman karşısında
ma lub olmasına delâlet eder.
Rüyada deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştu u görmek, hükümetin gizli
işlerini ve sırlarını açıklamaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktı ını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet
reisinin zevaline delâlet eder. Rüyada denize dalıp inci çıkardı ını görmek, ele
geçecek mala ve nimete alâmettir.
Rüyada denizden su alıp içti ini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesud olmaya
delâlet eder. Yine rüyada denizin suyu bir mahalli bastı ını görmek, oraya gelecek
adil bir idareciye delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.
* DENıZDE SAVAşMAK: Bir kimsenin rüyada denizde savaştı ını görmesi,
korkaklı a, tehlikeli işlerde bulunmaya, iki düşman arasında kalmaya (ki biri deniz
öbürü düşman) tazminat altında bulunmaya delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de
denizden ve denizin delâlet etti i bir kimseden rızık talep etmeye alâmettir.
* DENıZ KOYUNU: Rüyada deniz koyunu yününden yapılma elbiseyi görmek, çok
mala işarettir. Bu elbisenin kendi üstünde oldu unu görmek Hac ile tâbir olunur ki,
rüya sahibi hacca gider. E er görülen elbisenin rengi kırmızı ise rüya sahibi için yenilenecek
dünyalı a, sarı olursa hastalıkla beraber yine dünyalı a delâlet eder.
Deniz koyununun yününden yapılan elbiselerin hepsi rüyada giyen için mala delâlet
eder.
* DENıZ FENERı: Rüyada deniz feneri görmek, dost ve ahbablarınızın kâmil kimseler
oldu una delâlet eder. Ve onlar eliyle erişecek nimete işarettir.
* DENıZALTI: Bir kimsenin rüyada denizaltı görmesi, işlerin güçlü üne ve bazı kere
de sefere delâlet eder.
Yine denizaltı görmek, sizi çekemeyen kimselerin mevcudiyetine delâlet eder.
* DEPREM: Rüyada deprem görmek, üzüntü, keder, zarar, ziyan ve işlerin iflâsı ile
tâbir olunur. Aynı zamanda deprem korku ve şiddete de alâmettir.
* DERE: Bir kimsenin rüyada dere görmesi, bereket, nimet ve mala delâlet eder.
Rüyada içinden az bir su akan dere görmek, güzel hayata ve kolay maişete işarettir.
Dereden veya su yolundan su aldı ını görmek hayır ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada vadi ve dere görmek şu şekilde tâbir
olunur:[/color]
a) Hac ibadeti,
b) Sultan ve melik,
c) Haşmet,
d) Mal,
e) Nimet,
f) Ticaret,
g) Riyaset (baş olmak),
h) Zafer,
ı) ılim ve hikmet...
Fihrist’e dön
Kirmanî demiştir ki: Rüyada evler ve haneler arasında tatlı sulu bir dere aktı ını
görmek, o mahalledeki halkın geçiminin güzelli ine ve feyz ü berekete delâlet eder.
Bazı kere de küçük dere görmek, zevceye işarettir. O derede gölülecek iyi veya kötü
hal zevceye nisbet edilir.
Rüyada bir dereden veya su yolundan geçti ini fakat zevcesini arkasında bıraktı ını
görmek, hanımından evvel ölece ine alâmettir.
Rüyada bir dereden tatlı su içti ini görmek, hayat boyu zevk ve lezzet almaya delâlet
eder. E er içilen su acı ise hastalı a işarettir. Yine rüyada dereden süt, bal ve bunlar
gibi şelerin aktı ını görmek, feyz ü berekete, hayır ve nimete delâlet eder.
* DERE OTU: Bir kimsenin rüyada dere otu görmesi, istikbalde görülecek hadiseler
ile tâbir edilir. Bu sebeple elinde dere otu oldu unu görmek, istikbalde vuku bulacak
hadiseye delâleteder.
* DERı KALKAN: Rüyada deri görmek, ansızın gelecek sevindirici haberdir. Bir
kimsenin rüyada sı ır derisinden yapılma kalkan görmesi, ihtiyatla beraber zırha
delâlet eder. Sı ır derisinden bir kalkan sattı ını görmek, bir kadın ile tâbir olunur.
Bazı kere de deriden kalkan, kişiyi korktu u şeyden muhafaza eden şeylere delâlet
eder.
* DERıSıNı YÜZMEK: Rüyada bir kimsenin kendi bacaklarının derisini gayet ince ve
muntazam bir şekilde yüzdü ünü görmesi, ona ulaşacak hayıra delâlet eder. Veya o
kişi bir kadınla evlenir. O kadın da kendi malını beyine ba ışlar.
Bazıları demişlerdir ki:[/color] E er bu rüyayı hasta biri görürse ölece ine ve dünyadan
ayrılaca ına işarettir.
Rüyada sadece deri görmek, dedikodu yapan bir adama delâlet
eder. Bir başkasının yüzülmüş oldu unu görmek, malının elden gitmesine alâmettir.
Sa elinin derisini yüzmek erkek kardeşin, sol elinin derisini yüzmek de kız kardeşin
malını gasb etme e işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada herhangi deriyi görmek bereket ile tâbir
olunur. Derisinin siyah veya mavi oldu unu görmek ise üzüntü ve kederdir.
* DERSHANE: Rüyada görülen dershane, üzüntü, keder, sıkıntı ve mihnete delâlet
eder. Çünkü talebe mihnetle çalışarak ders geçer. Bazı kere de dershane görmek,
dünya ve ahiret mâmurlu una alâmettir. Bir kimsenin rüyada dershanede çalıştı
ını görmesi, ferah, sürür ve sevince delâlet eder.
* DERVış: Rüyada Allahu Teâlâ'yı zikreden bir derviş görmek, nimet, rızık, menfaat
ve hayır ile tâbir olunur. Yine derviş görmek ilim ve hikmete de delâlet eder.
Dervişlerle bir mecliste oldu unu görmek, af ve ma firete işarettir. Çünkü hadis-i
şerifte:[/color] "Onlar öyle bir zümredir ki, onlarla olan âsi olmaz" buyurulmuştur.
* DESTAN: Bir kişinin rüyada destan veya hikâye söyleyen adamı görmesi,
insanların arasını sevgiyle uzlaştıran kimselere delâlet eder. Destan söyleyeni
görmek, bazı kere de kahramanlık ve şecaat ile tâbir olunur. '
Fihrist’e dön
* DESTERE: Rüyada destere ile herhangi bir şeyi kesti ini görmek, kişinin muradının
husulüne delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada destere görmek, şu vech ile tâbir olunur:
a) Evlât,
b) Kardeş,
c) Kız kardeş,
d) Zevce...
Rüyada destere ile odun kesti ini görmek, düşmana galip gelmeye, elinde bir destere
oldu unu görmek, yeni bir işe delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde bir destere oldu unu veya kendisine bir destere
verildi ini görmek, çocuk ile tâbir olunur. E er o kişinin o lu varsa, bir o lu daha olur.
Bekâr ise evlenir.
* DESTı: Bekâr bir kimsenin rüyada desti görmesi, yakında evlenece ine delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada desti görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Çalışan zevce,
b) Hizmetçi,
c) Kuvvetli din,
d) Sa lıklı beden,
e) Uzun ömür,
f) Mal,
g) Nimet ve miras...
* DEV VE PERı: Bir kimsenin rüyada dev ve peri görmesi, işe, zenginli e veya yalan
habere alâmettir.
* DEVE: Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Erkek devenin
kendisine zahmet verdi ini görmek, o zahmet miktarınca bir düşman tarafından
üzüntü ve kedere u rayaca ına delâlet eder.
Kişinin rüyada dişi deveye sahip oldu unu görmesi, saltanat ve kudrete delâlet eder.
Bazı kere de dişi deveye mâlik olmak, akıbetin güzelli ine, din ve dünyaca selâmete
alâmettir.
ıbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada deveye binip süratle yürüdü ünü gören, sefere çıkar."
Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde ya mura delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldı ını görmesi, ele geçecek mala delâlet eder.
Ancak bu mal devamlı olmaz.
Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince
işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada erkek deve görmek, mesken ve gemiye işarettir. Çünkü deve karada sefer
Fihrist’e dön
yapar. Erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve çok sabırlı
birisine alâmettir."
Kocası olmayan bir kadının rüyada deveye bindi ini görmesi, yakında kocaya
gidece ine işarettir. E er kocası olup da seferde ise, bu rüya, kocasının dönece ine
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yedi ini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler
yedi ini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hastalıklara delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
"- Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kadri yüce bir adama delâlet eder. Yine
birçok develere mâlik oldu unu görmek, e er ehil ise valilik makamına işarettir. Ehil
biri de ilse, bu defa çok hayra delâlet eder."
ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada deveye binmiş oldu u halde yolunu kaybedip hiç bilmedi i yollara gitti ini
gören delâlete ve hayrete düşer. Bir dişi deve Buldu unu gören kimse güzel bir
hanımla evlenir."
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
"- Rüyada deveye bindi ini görmek, hacca gitme e; deveden inmek, sefer esnasında
hasta olup yola devam edememe e, deveden düştü ünü görmek, tehlike ve hatalara
düşme e, iki devenin kavga ettiklerini görmek de iki devlet arasında vuku bulacak
harbe delâlet eder."
Bir kimsenin rüyada dişi devenin memesinden sütünün aktı ını görmesi, o sene
bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir.
Yine kişinin rüyada deveye bindi ini görmesi, büyük bir şerefe nailiyete işarettir.
Rüyada kendi üzerine bir devenin bindi ini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya
delâlet eder.
Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hükmü altına aldı ını görmek, düşmana karşı
zafer bulmaya delâlet eder. Hasta bir adamın evinde deve oldu unu görmesi,
hastalıktan şifaya işarettir.
Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sa mak çok mala ve rızka
delâlet eder.
Rüyada bir devenin kendisini bo azladı ını veya azalarından birini kırdı ını yahut
yedi ini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekece i elem ve ıstıraba
işarettir.
Bir kimsenin dişi bir deveden süt sa dı ını görmesi, sultan tarafından gelecek mala
delâlet eder. Kan sa dı ını görmek ise, haram mal ile tâbir olunur.
Rüyada bir erkek deveyi bo azlayıp kurban etti ini görmek, rahat, huzur, sevinç ve
sürür alâmettir. Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.
Rüyada deveden düştü ünü görmek, fakirli e, devenin bir kimseye aya ı ile
vurdu unu görmek, hastalı a delâlet eder.
Fihrist’e dön
* DEVECı: Rüyada deveci görmek, işleri idare eden valiye, orduyu idare eden
kumandana işarettir. Bazı kere de deveci görmek, gemi kaptanına ve gemiyi idare
edenlere delâlet eder. Yine rüyada görülen deveci, yolculu a, hastanın ölümüne
alâmettir.
* DEVE DıKENı: Kişinin rüyada deve dikeni görmesi, üzüntü ve tasalardan halâs
olma a, borcunu ödeme e, günah ve hatalardan tevbeye ve kâfir birinin hidayetine
delâlet eder.
* DEVE HANI: Bir kimsenin rüyada deve hanı görmesi, tekke ve mescid gibi ileri
gelenlerin toplandı ı veya han gibi yolcuların konakladıkları yerlere alâmettir.
* DEVE KASABI: Rüyada elbiseleri kirli, paslı ve elinde bıçak oldu u halde deve
kasabı görmek, insanları helak eden kimseye işarettir. E er kasabın elbisesi pâk ve
temiz ise uzun ömre delâlet eder. Rüyada kasabı zayıf bir halde görmek, akıbetin güzelli ine
delâlet eder. Bu rüya bazı kere de geçimin zorlu u ile tâbir olunur.
* DEVE KUşU: Rüyada evinde bir deve kuşu oldu unu görmek, uzun ömür ile tâbir
olunur. Bazı kere de deve kuşu görmek nimete delâlet eder.
Rüyada bir deve kuşu buldu unu veya aldı ını, yahut deve kuşuna mâlik oldu unu
görmek, ihsan sahibi bir kadına delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada deve kuşunu
arkasına yükledi ini görmesi, aya ına gelecek kısmet ile tâbir edilir.
Rüyada bir deve kuşuna binip onunla uçtu unu ve tekrar yere indi ini görmek, sefere
gidip selâmetle geri dönmeye alâmettir.
* DEVE YAVRUSU: Kişinin rüyada deve yavrusu görmesi, şerefli ve muhterem bir
çocuk ile tâbir olunur. Rüyada yanında bir deve yavrusu oldu unu görmek, do acak
erkek çocu a delâlet eder.
* DEVE YÜNÜ: Rüyada deve yünü görmek şu vech üzere tâbir olunur:
a) Fayda,
b) Rızık,
c) Elbise,
d) Miras,
e) Nimet ve mal.
Bir kimsenin rüyada birkaç yük deve yününe mâlik oldu unu görmesi, büyük ve çok
bir mala delâlet eder.
Rüyada kendi vücudunda deve yünü çıktı ını görmek, malının ve şerefinin
artaca ına alâmettir. Bazı kere de deve yünü görmek, helâl mala delâlet eder.
* DıBEK: Bir kimsenin rüyada dibek görmesi, kadına delâlet eder. Dibekte bir şey
dövdü ünü görmek, izdivaç ile tâbir olunur.
Nablusi demiştir ki: "Rüyada taş dibe i görmek, kolaylıkla ıslahedemedi i malı,
zahmet ve meşakkat çekerek ıslah eden kişiye delâlet eder."
Rüyada dibek görmek bazı kere de ihtiyaçları gidermeye ve işleri kolaylaştırmaya
işarettir.
Fihrist’e dön
* DıKEN: Kişinin rüyada diken görmesi, fitneye, haşin ve şiddetli bir adama delâlet,
eder. Rüyada deve ve bir başka hayvana dikenli otlar yedirdi ini görmek, o hayvan
yüzünden zarara u rama a, keder ve üzüntüye düşme e delâlet eder.
* DıKış DıKMEK: Rüyada dikiş dikti ini görmek, dost ve akraba arasında mevkinin
artaca ına ve helâl mala delâlet eder. Dikiş diken bir kimseyi görmek ise, işlerde
yardımcıya işarettir.
* DıCLE NEHRı: Bir kimsenin rüyada Dicle nehrini görmesi veya nehirden su içti ini
görmesi, temiz ve helâl rızka, gayret ve ihtimam içinde çalışmaya delâlet eder.
* DıL: Dünyada hazine gibi muhafaza edilmeye en çok muhtaç olan şey insanın
dilidir. Bu sebeple rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir.
Rüyada dilini hareket ettirdi ini görmek, hata ile tâbir olunur.
Sükut eden selâmet bulur, fakat susanlar pek azdır. Rüyada biri ile münakaşa
yaptı ını ve dilinin uzun oldu unu görmek, hayasızca söz söyleme e delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dilinde siyah kıl bitti ini görmesi, hemen zuhur edecek bir şerre,
beyaz kıl bitti ini görmesi de, sonradan çıkacak bir şerre alâmettir. Bazı kere de dil
görmek, kemâl, güzellik, delil, gidişat ve şöhrete delâlet eder. Rüyada devlet reisi dilinin
kesildi ini görse, bu rüya, ona tercüman olan kimsenin ölümüne delâlet eder.
Mahkemesi olan kimsenin rüyada dilinin kesildi ini görmesi, delillerinin boşa
çıkaca ına ve mahkemeyi kaybedece ine delâlet eder ve o zat kahra u rar.
Evli bir adamın rüyada hanımının dilinin kesildi ini görmesi, o hanımın iffetli ve
mesture bir kadın oldu una işarettir. Tersine, hanımın rüyada efendisinin dilinin
kesildi ini görmesi, hanımın ona şaka yapmasına alâmettir.
Rüyada dilinin çenesine yapıştı ını görmek, hakkı veya kendisine bırakılan bir
emaneti inkâr ile tâbir olunur.
Yine rüyada dilinin iki parça oldu unu görmek, yalancılık ile tâbir edilir. Rüyada kendi
dilini kaybetti ini görmek, memedeki çocu un ölümüne delâlet eder.
Bir âlimin rüyada dilinin kesildi ini görmesi, mücadele ve münazarada ma lubiyete
alâmettir. Bazı kere de o âlimin hizmetçisi veya talebesi ya da çocu u ölür.
Rüyada dilinin kayboldu unu görmek, kendisine, çoluk çocu una, akrabalarına yahut
komşularına gelecek bir musibetten dolayı düşmanın sevinç ve sürür duymasına
delâlet eder.
Rüyada birisine dilini çıkardı ını görmek, halk arasında alaya maruz kalmaya
alâmettir. Bir şairin rüyada dilinin kesilmesini görmesi, onu kesen kimse tarafından
gelecek mala ve nimete delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“-Bir adam rüyada kendisinin ini oldu unu ve o inde bir arslanı bulundu unu görse;
in, o adamın a zı, arslan da onun dilidir. ınsanları yemesi ve parçalaması için
arsalanını halkın üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine ve onları
incitmesine delâlet eder."
Fihrist’e dön
* DıL ÇıÇEÐı: Kişinin rüyada dil çiçe i görmesi, şerefli bir zattan gelecek devamı
olmayan mala delâlet eder.
* DıLENCı: Bir kimsenin rüyada dilenci görmesi, ilim ö renen talebeye, e er istenen
şey kendisine verildiyse talep etti i ilme nail olmasına işarettir.
Rüyada alçak gönüllü ve mütevazi bir dilenci görmek, kurtuluş ve zafere delâlet eder.
Çünkü sadaka belâları defeder. Bazı kere de dilenci görmek, üzüntü, keder ve
sıkıntıya işarettir.
Rüyada dilendi ini ve kendisine de bir şeyler verildi ini görmek, zillet ile tâbir olunur.
Nablusî demiştir ki:
"- Bir adamın rüyada birtakım dilencilerin kendi malından aldıklarını görmesi, zarara
ve büyük şiddete, rüya sahibinin veya onun işinde çalışan birinin ölümüne delâlet
eder."
Bazı kere de rüyada dilenci görmek, tembelli e alâmettir.
* DıLSıZLıK: Bir kimsenin rüyada dilsizlik hali görmesi, dinin bozuklu una ve iftira
sözlere işarettir. Bu sebeple rüyada dilsiz oldu unu görmek, hayır ile tâbir edilmez ve
ondan gıybet gibi, küfür sözler zuhur eder.
Yine rüyada dilsiz oldu unu görmek, cehalete delâlet eder. Memur bir adamın,
rüyada dilsiz oldu unu görmesi, vazifeden azledilece ine alâmettir. Dilsizlik, ancak
kadın hakkında hayır ile tâbir edilir.
ıyi bir kişi, rüyada dilinin tutuldu unu görse, fıkıh ve rızka nail olur ve düşman üzerine
zafer bulur. Bazı kere de dilsizlik hali, ümit edilen şeylerin meydana gelece ine
delâlet eder.
* DıL SÜRÇMESı: Rüyada konuşurken hata etmek, uyanıkken aya ı kaymaya,
kazancın zayi edilmesine ve ilim talep edenin unutkanlı ına delâlet eder.
* DıMAÐ: Rüyada dima görmek, gizlice biriktirilmiş mala işarettir. Rüyada kendisinin
dima ının büyük oldu unu görmek, akıl üstünlü ü ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada dima ının yok oldu unu görmesi, cehaletinin derinli ine delâlet
eder.
Rüyada dima ını veya kemiklerinin iliklerini yedi ini görmek, kendi malını yemeye
alâmettir. Bazı kere de rüyada dima görmek, dine ve kalb safasına, güzel itikada
delâlet eder.
* DıNAR (Bir nevi para): Bir kimsenin rüyada dinar görmesi, ilme, salih ve hayırlı
evlada ve menfaata delâlet eder. Rüyada altın da ıttı ını görmek, üzerinde olan
borçları ödemeye, altın kaybetmek, hane halkından birinin vefatına, altın taşımak, kâr
ve kazanca delâlet eder.
* DıNLEMEK: Rüyada Allah'ın kitabı Kur'ân-ı Kerim'den bir âyet dinlemek, veya
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) hakkında söylenen kaside ve meşiyeyi duymak, hidayete ve
Allah'a yönelmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye, kovuculuk
yapmaya ve bazı kere de rüya sahibine sultan tarafından isabet edecek çirkin bir
şeye işarettir."
Rüyada bir başkasından güzel sözler duydu unu ve o sözlere tâbi oldu unu görmek,
müjde ve sevince delâlet eder. Çünkü güzel söz sadaka gibidir.
Rüyada hayvanların seslerini duymak, keder, üzüntü, korku ve sıkıntıya işarettir. Bir
atın kişnedi ini görmek ise, izzet ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kırlangıç kuşunun cıvıltısını duyması, faydalı söze ve Kur'ân-ı
Kerim dinlemeye delâlet eder.
Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze; pars sesi, hayret ve dehşete; güvercin sesi,
feryat etmeye, sesli a lamaya veya inkâra delâlet eder.
* DıNLENMEK: Bir kimsenin rüyada yorgunluk ve meşakkatten sonra dinlenip rahat
etti ini görmesi, fakirlikten sonra zenginli e, sıkıntı ve şiddetten sonra hayırlı ve
saliha bir kadına delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada dinlendi ini görmesi, ecelinin yaklaştı ına, dünyanın türlü
meşakkatinden sonra rahata kavuşaca ına alâmettir. Bazı kere de dinlenmek, sıkıntı
ve darlık ile tâbir olunur.
* DıNDEN DÖNMEK: Rüyada Hak din olan ıslâm'ı bırakıp bir batıl dine girmek hali,
günaha, zillet ve hakarete delâlet eder.
* DıPLOMA: Rüyada diploma görmek, sevinç, sürür ve ferah alâmetidir. Çünkü okul
bitince talebeye diploması verilir. Yine rüyada diploma görmek, bulundu u vazifede
daima yükselmeye işa:[/color] rettir. Bir kadının diploma aldı ını görmesi, efendisinin
kendisinden razı ve memnun oldu unun işaretidir.
* DıNÎ MERASıM: Bir kimsenin rüyada mevlid veya hatim gibi bir merasim görmesi,
ömür uzunlu u ve akibet güzelli i ile tâbir olunur.
* DıREK: Rüyada direk görmek din ile tâbir edilir. Bu rüya beş vakit namaza da
işarettir. Çünkü namaz dinin dire idir.
Bir kimsenin rüyada gökten direk indi ini görmesi, Allahu Teâlâ'nın ihsan ve ikramına
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada direk görmek üç şekilde tâbir olunur:
a) Sözünde ve işinde sadık bir adam,
b) Do ru ve güzelbir kelâm,
c) Yüksek ve ulvî mertebe...
Ibn-i Sîrîn hazretleri de direk rüyasını aynı şekilde tâbir etmişlerdir.
Rüyada yerden semaya do ru birçok direkler dikildi ini görmek, o mahalde ıslâm'ı
neşreden ve kuvvetlendiren âlimlerin çoklu una işarettir. Rüyada bir dire in
Fihrist’e dön
yıkıldı ını görmek, o memleketin vali veya yüksek bir memurunun ölümüne delâlet
eder.
Rüyada direk görmek, bazı kere de kendisine itimad edilen güvenilir bir kimseye
delâlet eder. Yine rüyada görülen direkler, mahzurlu şeyleri defetmeye ve mühim
işlerde kendilerine itimad olunacak kişilerdir.
Rüyada birçok dire e mâlik oldu unu görmek, mülke, nimete ve insanlar nezdinde
itimada nailiyete işarettir. Âlim bir kimsenin direklere mâlik olması, etrafına
toplanacak dindar kişilere ve talebelere delâlet eder.
Rüyada e ilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş cami dire inin görülmesi, devlet reisinin
emirlerinin dinlenmemesi ile tâbir olunur.
Yine direk rüyası:[/color] Baba, çocuk, mal, mülk, ortak, hayvan ve zevce ile tâbir edilir.
Rüyada kendisinin direk oldu unu görmek, ecelin yaklaştı ına ve cesedinin iki direk
arasına gömülece ine delâlet eder.
Mermerden yapılma sütun görmek, faydalı ve şerefli bir mala veya hayırlı bir kadına
delâlet eder.
Rüyada a açtan, toprak veya kireçten, yahut bir başka şeyden direk görmek, evin
kıymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve evin
dire i mesabesinde olan zata alâmettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada elinde bir demir direk oldu unu görmek, işinde ve
sözünde kavi ve kudretli olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin yerden semaya do ru dikilmiş ve fakat ucu görünmeyen bir direk
görmesi, ıslâm âlimlerinden bir zatın sohbetinde bulunmaya işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyasında bir dire in kaidesine dayandı ını veya bir direk kaidesi satın
aldı ını yahut kendisine hediye edildi ini görmek, ihtiyar bir kadın ile evlenmeye
delâlet eder.
Bazı kere de direk rüyası, dinin ve itikadın kuvvetlili ine delâlet eder.
* DıRıLMEK: Bir kimsenin rüyada kıyametin koptu unu ve insanların kabirlerinden
kalkarak mahşer meydanına do ru da ıldıklarını görmesi, halkın menfaatları için
çarşı ve pazara da ılıp yayılmalarına, kiminin kâr, kiminin de zarar etmelerine
alâmettir. Yine ölü iken dirildi ini görmek, fayda ve menfaate işarettir.
* Dış: Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre delâlet
eder. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada alâmettir. Bazı kere de
rüyada görülen dişler mala, binit hayvanlarına, kiraya verilen eve ve tarlaya,
hububata, ölüm ve hayata, ayrılı a ve birleşmeye işarettir. Dişler emanet ve gizli
şeylere de delâlet eder."
ıbn-i Kesir demiştir ki: "Rüyada dişlerin küçüklü ü güzellik ile, büyüklü ü de müjde
ve beşaret ile tâbir olunur."
Fihrist’e dön
Bazı kere de rüyada diş görmek, insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere delâlet eder.
Denilmiştir ki: Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin baba tarafından olan akrabalara
delâlet eder. Alt çenedeki dişler de ana tarafından akrabalardır.
Yine ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş,
rüya sahibinin baba tarafından de il de, kendi neslinden meydana gelmiş olan en
yakın kimselere delâlet eder. O ul ve kız veya torun gibi...
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
“- Bir kimse rüyada bir dişinin düştü ünü ve onu düştü ü yerde buldu unu görse, e er
çocu u vefat etti ise, onun yerine bir evladı dünyaya gelir. Düşen dişi arayıp
bulamazsa, bu rüya, akrabadan birinin vefat edece ine delâlet eder. Rüyada
dişlerinin her yeri çifte oldu unu görmek, akrabadan gelecek hayır ve menfaate
işarettir."
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada diş görmek, altı şekilde tâbir olunur:
a) Akraba ve ehl-i beyt,
b) Mal,
c) Menfaat,
d) Gam ve keder,
e) Akrabadan ayrılık,
f) Zarar ve hasar...
Rüyada bir dişinin a rı vererek düştü ünü görmek, yakın ve sevdi i akrabadan birinin
vefatına işarettir. A rı vermeden düştü ünü görmek ise, uzak akrabadan birinin
ölümüne delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada a rımakta olan dişine ilaç yaptı ını
veya çektirdi ini görmesi, hayır ve menfaate, keder ve gamdan kurtulma a delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada dili ile dişlerini kökünden kopardı ını görmesi, söylenen fena bir
sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki:[/color]
"- Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmeme e, diş
çıkarılırken çıkan kan da, hısım ve akrabayı ziyaret etmemeden dolayı meydana
gelecek günah, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeş ve evlâdın çoklu una
alâmettir."
Rüyada dişlerinin çürümüş oldu unu görmek, aile durumunun zayıflı ına alâmettir.
Yine rüyada dişlerinin aralıklı oldu unu görmek de, aile halkının da ılmasına ve
malın noksanlı ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada azı dişlerini görmesi, kavmin büyükleri ve hayırlıları ile tâbir
olunur, çünkü a ızdaki dişlerin en büyükleri azı dişleridir.
Kişinin rüyada dişlerinde siyahlık veya noksanlık, yahut kırık bulundu unu görmesi,
yakınında meydana gelecek üzüntü ve kedere işarettir. Rüyada dişinin altından
oldu unu görmek, hatip ve edipler için hayır ve menfaate delâlet eder. Rüyada
dişlerini misvakla temizledi ini görmek, borç ödemeye ve sünnete tâbi olmaya delâlet
eder.
Fihrist’e dön
* Dışı ARSLAN: Bir kimsenin rüyada dişi arslan görmesi. şerli, zalim ve çocu una
kahredici bir kadına alâmettir. Rüyada bir dişi arslanı sevip ökşadı mı gören kişi,
büyük bir sıkıntıdan ve şiddetli bir ızdıraptan kurtulur.
Rüyada dişi arslan sütü içti ini görmek, sultan tarafından gelecek bir mala ve
menfaate delâlet eder. Ve o kişi düşmanı üzerine zafer bulur. Yine rüyada dişi arslan
etini yedi ini görmek, saltanat ve büyük mülk ile tâbir edilir.
* Dışı GEYıK: Bir adamın rüyada dişi geyik görmesi, Arap ırkından güzel bir
hizmetçiye delâlet eder. Rüyada dişi geyik avladı ını görmek, hizmetçiye hileye veya
bir kadınla evlenmeye işarettir.
Yine rüyada dişi geyi i avlamak için taş attı ını görmek, nimet, mal ve berekete
delâlet eder. Rüyada kendisinin erkek bir geyik haline geldi ini görmek, dünya
zevklerine erişmeye, mal ve menfaate alâmettir.
Rüyada geyik yavrusu aldı ını görmek, hayırlı bir miras ile tâbir olunur. Rüyada erkek
bir geyik tuttu unu görmek ise, bir hizmetçiye mâlik olmaktır.
Rüyada erkek bir geyi i evine soktu unu görmek, e er o lu var ise, onu
evlendirmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir geyi e mâlik oldu unu görmesi, helâl mal, ikramlı ve hürmetli
bir kadın ile tâbir olunur. Yine rüyada geyik eti yedi ini görmek, güzel bir kadından
mal elde etmeye işarettir.
* Dışı KEDı: Kişinin rüyada dişi kedi görmesi, hizmetçi ve koruyucu olarak tâbir edilir.
* Dışı KOYUN: Rüyada dişi koyun görmek, şerefli, zengin ve saygıde er bir hanıma
delâlet eder. Dişi koyun eti yedi ini görmek, bir kadın tarafından gelecek mirasa
alâmettir. Yine dişi koyundan süt sa dı ını görmek, mal ile tâbir olunur.
Rüyada dişi koyunun kendi evine girdi ini görmek, o sene, o ev için bolluk ve bereket
olaca ına işarettir. Hamile dişi koyun, bollu a ve ümit edilen mala delâlet eder.
Rüyada etini yemek için dişi bir koyun bo azladı ını görmek, murad ve maksada
ermekle tâbir olunur. Etini yemek istemeksizin dişi koyunu bo azladı ını gören
kimse, bir kızla evlenir.
Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradı ını ve onunla çetin bir mücadele etti ini
görmek, hanımın hilekârlı ına delâlet eder. Rüyada koyunun do urdu unu görmek
ise, bollu a ve genişli e nail olmaya alâmettir.
* DıVıT: Bir kimsenin rüyada divit görmesi, onun kıymeti nisbetince, izzet, devlet ve
yüksekli e işarettir. Bazı kere de divit görmek:[/color] Hanıma, mala, hizmetçiye, evlenmeye,
bir kadın tarafından meydana gelecek menfaate, evlât tarafından meydana gelecek
bir durum ve maksada alâmettir. Bu sebeple bir divitten yazı yazdı ını görmek, bir
hizmetçiye mâlik olmaya delâlet eder.
Bazı kere de divit görmek dört şekilde tâbir edilir:[/color]
a) Hayır,
b) Haber,
Fihrist’e dön
c) Menfaat,
d) Sabır.
Bir kimsenin rüyada divitle bir sahife yazı yazdı ını görmesi, miras ile tâbir olunur ve
ona bir yerden miras isabet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir divit veya hokka buldu unu görmek, akrabadan
bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Hokkadan meşk yazdı ını görmek nikâha
alâmettir.
Rüyada hokkasının gümüşten oldu unu görmek de böyle tâbir olunur. Sarı
madenden hokka menfaate, demirden hokka işlerde kuvvet ve sa lamlı a delâlet
eder.
* DıZ: Bir kimsenin rüyada diz görmesi, bedenin kuvvet ve hareketi ve işin iyili i ile
tâbir olunur. Rüyada dizinin derisini soyulmuş oldu unu görmek, geçim hususunda
zahmet ve meşakkate delâlet eder.
Rüyada dizinin büyüdü ünü, kemi inin kuvvetlendi ini görmek, üzüntü ve kederden
kurtulma a alâmettir. Bazı kere de bu rüya, namaz ile tâbir olunur.
Rüyada dizdeki derinin katı oldu unu veya onda şiş, kir ve pas gibi bir şey oldu unu
görmek, geçim hususunda zahmet ve meşakkate ve zahmetle topladı ı malı telef
etmeye işarettir.
Bazan da dizler, kardeş ve ortak ile tâbir olunur. Bazı kere de iş sahibi olan şahıslar
ile, ayaklar da onların hizmetkârları ile tâbir edilir.
Yine dizler, rükû ve sücudu tamamlamaya, insanın alış verişine, hareket ve
sükunetine, yolculu una, mevki ve makamına, daldan biriktirdi i ve harcadı ı şeye,
sıhhat, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Rüyada dizinin yerinden ayrıldı ını veya kırıldı ını ya da dizde yara ve çıban ve akıcı
kan oldu unu görmek, rüya sahibinin hareketsizli ine veya sakin bir halde kalmasına
işarettir.
* DıZMEK: Bir kimsenin rüyada inci, yakut veya tesbih gibi şeyleri dizdi ini görmesi,
ilme veya sırasıyla mal biriktirmeye, ülfet ve muhabbete ve yüce Allah'tan korkmaya
alâmettir.
* DOÐAN: Rüyada do an kuşunu ça ırdı ını görmek, iyi bir o ula nail olmaya delâlet
eder. Rüyada do an eti yedi ini görmek, sultan tarafından gelecek mala delâlet eder.
Yine do an kuşu görmek; izzete, şerefe, saltanata, düşmana galip gelmeye, arzu ve
isteklerine kavuşmaya, evlâda, hanıma, memleketlere, güzel mallara, sıhhate, gam
ve kederden ferahlı a, gözlerin sa lamlı ına ve çok sefer etmeye delâlet eder.
Bazı kere de do an kuşları, avcılı ı sebebiyle ölüme işarettir.
Bazan da do an, hapse girmeye, yiyecek ve içece in eksikli ine ve sıkıntıya delâlet
eder.
Rüyada elinde bir do an kuşu oldu unu görmek, insanlar üstüne reis olmaya ve halk
arasında meşedilmeye delâlet eder. Do an kuşlarının toplu halde bir yöne gittiklerini
görmek, o yere do anların sayısınca hırsız ve yol kesici girmesine delâlet eder. Demek
ki do anlar şehirlere sürü halinde girivermişler.
Fihrist’e dön
* DOÐRAMACI: Rüyada do ramacı görmek, mahalle mektebinin ö retmenine
delâlet eder. Yine do ramacı, halkın arasını ıslaha çalışan ve insanların işlerini
yürüten terbiyeli bir adam ile tâbir olunur. Bazı kere de do ramacı görmek, insanlara
ilim ve edep ö reten bir kimseye delâlet eder.
* DOÐURMAK-DOÐMAK: Hamile bir kadının rüyada erkek bir çocuk do urdu unu
görmesi, do acak çocu un kız olaca ına işarettir. Kız do urdu unu görmek, bunun
zıddı. O zaman da erkek bir çocuk dünyaya getirir.
Rüyada kız çocu u, üzüntü ve kederden halâs olmaya; erkek çocu u da üzüntüye
delâlet eder.
Hasta adamın rüyada anasının kendisini do urdu unu görmesi, onun ölümü ile tâbir
olunur. Çünkü çocuk ölü gibi bezlere sarılır. Sanat ehli birinin bu rüyayı görmesi, ona
mani olacak birtakım kimselerin zuhur edece ine işarettir.
Bir erke in rüyada o lan çocu u do urdu unu görmesi, hastalık ve maraz ile tâbir
edilir.
Rüyada do mak, rahatlı a, kederden kurtuluşa, borcu ödemeye ve tevbeye delâlet
eder. Çünkü çocuk da do du unda dar bir yerden geniş bir mekâna gelir.
Bir kadının rüyada erkek çocu u do urdu unu görmesi, ferahlık sevinç, müjde,
a ırlıktan kurtulmaya ve selâmete ermeye delâlet eder. Kız do urdu unu görmek,
izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık ve geniş bir rızka delâlet eder.
Fakir bir kimsenin rüyada do urdu unu görmesi, zengin olmaya işarettir. Zenginin
do urması ise, onun hakkında üzüntü ve kedere delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir kız do urdu unu görmek, büyük hayra ermeye
işarettir. Erkek çocuk do urdu unu görmek ise, üzüntü, keder ve gama delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Bir kadın rüyasında bir erkek çocuk do urdu unu ve
çocu un do ar do maz konuştu unu görse, o kadın dünya ve ahirette selâmete erer.
Ebu Saidü'l-Vaaz da demiştir ki: Bir erke in rüyada çocuk do urdu unu görmesi,
kendisine münasip olmayan bir a ır yük altına girece ine, sonra ondan kurtulup
düşmana zafer bulaca ına delâlet eder.
* DOLAP: Bir kimsenin rüyada su dolabını dönüyor görmesi, sefere çıkaca ına,
dolabı kırık, dökük ve dönmüyor görmesi, üzüntü, keder ve geçim sıkıntısına delâlet
eder.
Rüyada elbise konan dolabı görmek, rütbe ve makamın artaca ına işarettir. ıçi boş,
elbisesiz ve kırık dökük dolap görmek, üzüntü ve kedere alâmettir.
* DOKTOR: Bir kimsenin rüyada doktor görmesi, âlim ve fazıl birine delâlet eder.
Rüyada bir doktorun kendisine ilâç verdi ini görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine
delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
Fihrist’e dön
"- Rüyada görülen doktor, insanın anasıdır. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi
doktorunun öldü ünü görse, o kişinin anası vefat eder. Rüyada hastanın yanına bir
doktor geldi ini görse, hastalıktan şifa bulur. Buna mukabil, doktorun sa lam bir
adamın yanına gitti ini görmek, gören kimse için hastalı a delâlet eder."
Yine rüyada doktor görmek, ö ütleri tesirli olan vaize, din ve dünya işlerini ıslah eden
hakim ve müftüye, terbiyeci, muallim ve dabakçı gibi kimselere delâlet eder.
Bazı kere de rüyada doktor görmek, kan aldırmakta şifa oldu undan kan alıcıya
işarettir.
* DOKUMAK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir şey dokudu unu görmesi, ömrün
kısalmasına veya ömür günlerinin ço unun gitmesine alâmettir.
Bazı kere de rüyada dokumak, orta halli olmaya ve geçimin kolaylı ına delâlettir.
Rüyada elbise dokudu unu görmek, uzun bir sefere delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bez dokudu unu sonra o bezi kesti ini görmesi, arzu etti i işe
kavuştuktan sonra o işin intikaa u ramasına işarettir.
Zindandaki bir kişinin rüyada bez dokudu unu görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet
eder. Düşmanı varsa onunla sulh olur.
Rüyada durulmuş elbise görmek, uzak bir yere yolculu a delâlet eder.
* DOKUMA TARAÐI: Bir kimsenin rüyada dokuma tara ı görmesi, tarak görmenin
delâlet etti i şeylere işarettir. Tarak, bekâr kız için kocaya, bekâr erkek için de sıkıntı
ve meşakkatlere sabreden haysiyetli ve iffetli bir kadına delâlet eder.
* DOLANDIRICI: Rüyada görülen dolandırıcı, laf ve hile ile halkı aldatan kimseye
işarettir. Bazı kere de bü rüya, hırsızlık, hokkabazlık ve mal hususunda gerilemeye
delâlet eder.
* DOLU şEYLER: Bir kimsenin rüyada balık, tavuk ve bunlardan başka doldurulmuş
şeyleri görmesi, kazanılan mala veya ticaret için hazırlanmış nesnelere delâlet eder.
Yine bu rüya bekâr biri için evlenmeye, hasta için sıhhat ve afiyete kavuşmaya; doldurulmuş
şeyin içinde olan ya da kadınlar tarafından elde edilecek mala alâmettir.
* DOLU: Dolu, isminden de anlaşılaca ı gibi insanlar için âfettir. Rüyada gökten dolu
ya dı ını görmek, devletin insanlara zulüm etmesi, mallarına el koyması, şiddetle
cezalandırılması, bazı kimselerin canlarını acıtması ile tâbir olunur. Rüyada zamansız
kar veya dolu ya dı ını görmek, rüya sahibinin hastalanaca ına işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dolu ya dı ını görmek, beş vech ile tâbir
edilir:[/color]
a) Dert ve bela,
b) Düşmanlık,
c) Düşman askeri,
d) Kıtlık,
e) Hastalık ve maraz...
Rüyada dolunun ya dı ını ve fakat zarar eriştirmedi ini görmek, Allahu Teâlâ'nın
inayeti ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada ya an doluyu yerden toplayıp kaplara doldurdu unu görmesi,
hayır, rızık ve berekete delâlet eder.
Bazı kere de dolu rüyası, geçimin darlı ına, sıkıntı ve meşakkatlere delâlet eder.
Rüyada dolunun üzerine ya dı ını görmek, elden çıkacak mala işarettir. Zamanında
ya an dolu ise, üzüntü ve kederlerin gitmesine, düşmanın ve hainlik yapmak
muradında olanların kahrolmasına delâlet eder.
Rüyada dolunun nebatlar üzerine ya ması ve fakat hiç birine zarar vermemesi,
kimseyi de mutazarrır etmemesi o yere inecek bolluk ve ucuzlu a delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise yahut içine su konulmayan kaplara
koydu unu gören kimse, e er zengin ise malı ve kazancı elinden gider, malı
noksanlaşır.
* DOMATES: Bir kimsenin rüyada domates görmesi, hayır ile tâbir edilmez. Çünkü
domates ekşidir. Bununla beraber kırmızı domates görmek, altına, yeşil domates de
gümüşe delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada çi veya pişmiş domates yemek, harama delâlet eder.
* DOMUZ: ımam Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada görülen domuz, bir belânın veya musibetin meydana çıkmasında ba ırıp
feryat eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli, hilekâr ve mel'un bir
düşmandır. Bir kimse rüyada domuza bindi ini görse, bu rüya, bilerek haram mal
kazanmaya delâlet eder. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Rüyada
domuz gibi yürüdü ünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur."
Neden öyle? Çünkü domuz dosdo ru yürür. Her ne kadar pis ve necis bir hayvan ise
de, gitti i yöne dümdüz gider.
Rüyada domuz görmek, bazı kere kadın ile de tâbir olunur. Rüyada görülen domuz
eti, bütün insanlar için iyidir. Kişinin rüyada kebap olmuş domuz eti yedi ini görmesi,
iyidir ve çabucak hâsıl olacak menfaata delâlet eder.
Rüyada domuz ile çekişti ini ve kavga etti ini görmek, zalim düşmana karşı zafer
bulmaya işarettir.
Bir kimsenin rüyada kendisinin domuz oldu unu görmesi, dinde zillete düşmeye,
fakat buna mukabil mala ve bollu a nailiyete delâlet eder. Rüyada bir takım
domuzlara mâlik oldu unu görmek, birikmiş mala işarettir.
Yolcu ve denizde seyahat eden birinin rüyada kara domuz görmesi, ya mur ve
şiddetli doluya delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada domuz görmek, düşmana delâlet eder.
Bazı kere de domuz görmek, şüpheli kimselerle düşüp kalkmaya, haram ve kötü
mala, yalan ve hileye ve zalim bir düşmana delâlet eder.
* DON: Rüyada bir kimsenin temiz ve pâk bir don görmesi, büyük ve ulvî bir makama
ermeye veya iffetli bir hanımla evlen meye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada kara don giymek, yüksek makam sahipleri için iyi ve müjdeli haberlere
alâmettir. Yine rüyada eski, yırtık, porsumuş don giymek, üzüntü, keder, dert ve tasa
ile tâbir olunur. Yeşil renkli don giymek ve bir başkasının üzerinde görmek, dini
inancın sa lamlı ına işarettir.
* DONANMA: Rüyada askeri donanma görmek, şeref şan ve sevince delâlet eder.
Çünkü donanma bir milletin iftihar kayna ı dır. Bazı kere de donanma görmek, iş ile
tâbir olunur.
* DONDURMA: Rüyada dondurma yedi ini görmek, meşakkatle kazanılan mala
delâlet eder. Çünkü dondurma da nice emekten sonra elde edilir. Bir kimsenin
dondurma yaptı ını görmesi, yeni bir işe atılmaya ve teşebbüse alâmettir.
* DONMAK: Rüyada so uktan dondu unu ve kıpırdayamaz hale geldi ini görmek,
yakın akrabadan birinin hastalı ına delâlet eder. Birinin gelip donmaktan sizi
kurtardı ını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.
* DOSTLUK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir kişi ile dostluk kurdu unu görmesi,
kadir ve kıymetinin yüce olmasına, "Dostluk aklın yarısıdır" hadisine binaen aklın
kuvvetli oluşuna ve ondaki fazilet ve kemale, her işin sonunu güzelce düşünmeye
delâlet eder. Rüyada dostluk görmek, bazı kere de insanın kuvvet ve kudretine
işarettir.
* DÖşEMECı: Kişinin rüyada döşemeci görmesi, kadın işlerini yapan ve onları
süsleyen âdâma veya köle simsarına işarettir.
* DÖşENMış TAş: Rüyada kaldırım taşının zaruri olan yerlere döşenmiş oldu unu
görmek, ülfete, birli e, genişli e, keder ve üzüntülerin da ılmasına, rızka ve elbiseleri
yenilemeye alâmettir.
Yine rüyada, mermer taşının yerine adi kaldırım taşının kondu unu görmek,
rütbelerin, hanımların, bineklerin yerlerin ve geçimin de işmesine delâlet eder.
* DÖÐMEK VE DARP: Rüyada dövüldü ünü görmek, ele geçecek paraya delâlet
eder.
Cabirü'l-Mâ ribî demiştir ki: Rüyada birisinin kendisini dövdü ünü ve fakat dövenin
kim oldu unu ve ne sebeple dövdü ünü bilmedi ini görmek, hayır ve menfaate ve
yeni elbiseye delâlet eder.
Rüyada bir ölünün kendisini dövdü ünü görmek, seferde bulunan biri için fayda ve
menfaate işarettir. Kendisinin bir ölüyü dövdü ünü görmek, dinin kuvvetine işarettir.
Yine rüyada bir ölüyü dövdü ünü ve ölünün de bu hale razı oldu unu görmek, o
ölünün ahiret hayatında halinin iyi ve selâmette oldu una delâlet eder.
Rüyada eli ve ayakları ba lanmayarak kamçı ile dövüldü ünü görmek, haram mal
toplamaya delâlet eder. E er darp esnasında vücuttan kan çıkarsa, dövülen kişi,
dövenden o miktar menfaat görür.
* DÖVÜCÜ VE UFALTICI: Bir kimsenin rüyada dövücü ve kırıcı görmesi,
döküntülerin delâlet etti i şeyi ıslah etmeye alâmettir. Bir sebebe binaen ufaltılan her
şey, rahata, şer için kazanca, düşmanlı a veya iyili i ümit edilen şeylerin fesadına
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada dövücü ve kırıntı eşya sahiplerini görmek, dünyalarını dinlerine tercih eden
kimselere işarettir.
* DUA: Rüya esnasında edilen dua, uyanıklıkta ibadet veya sahibinin kılaca ı
namaza işarettir. Yine rüyada dua, muradına nail olmaya ve çocu a delâlet eder.
Rüyada görülen dua, şiddetli istekle ve feryat ile olursa, o takdirde musibetlere veya
fitnelere alâmettir. şayet dua yüksek sesle olursa ya murun azlı ına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada dua görmek, salâh-ı din ve takvaya, iman kuvvetine ve itikat
selâmetine delâlet eder.
ıbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada dua etti ini görmek, uyanık iken edece i duanın kabul
edilece ine alâmettir. Dua rüyası aynen zuhur eder. Rüyada gündüz dua etti ini
görmek, akşam üzeri ve gecenin başında görülen duadan daha evvel zuhur eder.
Sabaha karşı görülen dua ise hemen hemen bir hafta içinde aynen vaki olur.
Rüyada Rabb-i Kerimine dua etti ini veya kendisi hakkında dua edildi ini görmek,
hayra erişmeye ve gıpta edilecek bir nimete kavuşmaya işarettir.
Yine rüyada dua etmek, ihtiyaçların karşılanmasına ve isteklerin çabucak meydana
gelmesine delâlet eder. Karanlıkta Rabbine dua etti ini gören kimse üzüntü ve
kederden halâs olur.
* DUA ETMEK: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dua etmek, duanın kabul
olmasına, hidayet, rızık ve büyük kimseler yanında övülmeye delâlet eder.
Rüyada namazdan sonra dua etti ini görmek, büyük hayra; bir başkası aleyhine dua
etmek, o kişiyi sözleriyle kahra u ratmaya delâlet eder.
* DUDAK: Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki:
Dudaklar rüyada evlat ile tâbir olunur. Üst dudak erkek ve alt dudak kız evlada delâlet
eder. Onlarda iyi ve kötü bir şey görmek evlada iyilik ve kötülük vukuuna işarettir.
Rüyada dudakların kalın oldu unu görmek, evlatlarının sıhhatli ve gürbüz olmalarına,
ince dudak görmek de onların zayıf ve nahif olmalarına delâlet eder.
Bazı kere de dudak görmek şu şekilde tâbir olunur:
a) Nimet,
b) ılim,
c) Hidayet,
d) Sevinç,
e) Sürür ve ferah.
Rüyada dudak görmek, rüya sahibinin kendisiyle iftihar etti i bir adamın yardımına ve
anlatım kuvvetine veya kendisiyle şereflendi i dostuna alâmettir. Rüyada alt duda ı
görmek, üst duda ı görmekten daha iyi ve faziletlidir. Rüyada görülen dudaklar, zevce,
çocuk ve akraba ile de tâbir olunur. Rüyada dudaklarında a rı ve sızı oldu unu
görmek, dost ve ahbaplarının işlerinin bozuklu una delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada üst duda ının yerinden ayrıldı ını görmesi, nimetin ve devletin
elden gitmesine delâlet eder. Alt duda ının ayrıldı ını görmek, hanımın ölümüne
işarettir.
Fihrist’e dön
Kirmanî demiştir ki: Rüyada iki duda ını yerinden düşmüş görmek, baba ve anne
cihetinden bir musibettir. Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin gammaz oldu una
delâlet eder.
Rüyada dudaklarında çirkinlik ve noksanlık oldu unu görmek, üzüntü, keder ve gama
alâmettir. Yine rüya esnasında iki duda ının birbirine yapışmış ve açılmaz oldu unu
görmek, işlerinin ba lanıp müşkülâta u ramasına delâlet eder.
Rüyada dudaklarda görülen incelik ve kırmızılık, düzgün söze, do ru yola ve yiyilip
içilecek şeylerin temiz ve hoş olmasına delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada dudaklarının siyahlandı ını veya gök rengine büründü ünü
görmesi, ecelin yakın oldu una işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada görülen dudak, adamın kuvveti, süsü ve yakınlarıdır. "şefe"nin ço ulu
"şifah"dır. Bu sebeple dudak, hastalıklardan şifa bulmaya, başkasını çekemeyen bir
kimsenin gam ve hakaretinden kurtulmaya ve kalb hastalıklarına şifa veren haberlere
delâlet eder. Dudaklar bazı kere kapıcılara, hizmetçilere, bekçilere, kapılara ve
kilitlere; bazan da, ilim, hidayet, yemek, içmek, sevinç, keder ve sırları gizli tutmaya
delâlet eder."
Rüyada dudak üzerinde dakk denilen ve i ne ile yapılan dö me görülmesi, iyilik ve
hayırla tâbir edilmez. Bir kadının duda ının üzerinde ben oldu unu görmesi, izzet ve
şerefe delâlet eder. Erke in dudakta ben görmesi, malın çoklu u ile tâbir olunur.
* DUDU KUşU: Bir kimsenin rüyada dudu kuşu görmesi, sözü ve sohbeti güzel ve
dinlenir bir kadına delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada dudu kuşu aldı ını görmesi,
tatlı dilli bir kadınla evlenece ine işarettir.
* DUL: Rüyada evli kadının dul kaldı ını görmesi, efendisinin kendisinden evvel
ölece ine delâlet eder.
* DUMAN: Rüyada duman görmek, üzüntü, keder, gam ve sıkıntıya delâlet eder.
Yine üzerine siyah bir dumanın çöktü ünü görmek, günah ve hataya işarettir. Rüyada
dumanın içinden selâmete çıktı ını görmek, günahlardan tevbeye, sıkıntıdan feraha
ermeye delâlet eder.
Rüyada sigara içti ini ve etrafa duman savurdu unu görmek, üzüntü ve keder içinde
bocalamaya işarettir. Çünkü insanlar kederlendikçe sigara yakarlar.
* DUMANLI ATEş: Rüyada dumanlı ateş ve alev görmek, çok yakınından bir
kimsenin vefatına alâmettir. Dumansız ateş görmek ise, düşünce ve endişelerden
kurtulmaya delâlet eder. Kendi eliyle ateş yaktı ını görmek, malın ço almasına ve
ilme işarettir.
* DURAK: Bir kimsenin rüyada kendisini durakta otobüs bekler görmesi, sevdi i
birinden sevinçli haber almaya delâlet eder. Çünkü insanlar vasıtalarla oraya buraya
gider gelirler.
* DUT: Bir kimsenin rüyada dut yedi ini görmesi, menfaatli ve bol kazanca işarettir.
Rüyada görülen siyah dut altına, beyaz dut gümüşe, dut a acı mal ve evlat sahibi
kişilere delâlet eder. Rüyada kırmızı dut yedi ini görmek, kuvvetli ve temiz itikada ve
Fihrist’e dön
dinde sa lamlı a, bedende sıhhatli olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada siyah dut görmek, mal ve menfaattir.
Zevcesiyle kendi arasında münazaa (konuşma) husulüne delâlet eder.
Kirmani de demiştir ki: Rüyasında beyaz ve tatlı dut yedi ini gören cömert ve kerim
bir kimse tarafından hayır ve menfaat görür.
* DUVAK: Bir kimsenin rüyada gelin duva ı görmesi, sevinç ve sürür ile tâbir olunur.
Zira duvak, gelinin en sevinçli anını aksettirir. Genç bir kızın rüyada duvak görmesi,
iyi bir delikanlı ile evlenece ine delâlet eder.
* DUVAR: Kişinin rüyada duvar görmesi, kendisini ayakta tutan haline işarettir.
Rüyada duvarının düştü ünü görmek, yere gömülmüş bir mala ve ona nailiyete
delâlet eder.
Rüyada kerpiçten duvar yaptı ını görmek, iyi ve güzel amel ile tâbir olunur. .
Rüyada duvara bakıp onda kendi suretini görmek, ölümün yakın oldu una işarettir.
Çünkü insan öldü ünde kabri üzerine duvar çekilir ve ismi yazılır.
Rüyada kendi üzerine bir duvar veya başka bir şey düştü ünü görmek, günah ve
hata ile tâbir olunur. Yine rüyada mahvolmuş, kaybolmuş, yıkılmış duvarı görmek,
arkadaşlara, da ılmış bir insana veya büyük bir âlime delâlet eder.
Rüyada şehir ve kasaba duvarları görmek, asker ve subay ile tâbir olunur. Zira
milletin askeri vatanın duvarı mesabesindedir.
Bir kimsenin rüyada eski duvarı yeniledi ini görmesi, evlenmekle meydana gelecek
akrabalı a işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada bir duvara yapışıp durdu unu görmek, o kimsenin duvara yaslandı ı
kuvvetlilik nisbetinde şerefinin gitmekte oldu una delâlet eder. Belki o kimse, kıymetli
yüce bir zata yaslanır.
Duvarın evin içine yıkıldı ını görmek, ev sahibinin hasta olmasına delâlet eder.
Duvarın evin dışına yıkıldı ını görmek, ev sahibinin ölümüne işarettir, e er ev sahibi
seferde ise evine döner."
Rüyada bir de ne e dayanarak bir duvardan atladı ını görmek, iyi bir dostunu
bırakarak fena bir kimse ile arkadaş olmaya delâlet eder.
* DUVAR SEMERı: Bir kimsenin rüyada duvarın semerini görmesi, izzet ve şerefe
delâlet eder.
Rüyada duvarcı görmek ise, mevki ve makamın yüksekli i ile tâbir olunur. Yapılan
duvarın aniden yıkıldı ını görmek, malın elden çıkaca ına işarettir. Duvar kâ ıdı
görmek, zinete ve evdeki bollu a delâlet eder.
* DÜDÜK: Bir kimsenin rüyada düdük çaldı ını görmesi, hayırlı ve sevinçli bir habere
delâlet eder. Düdük sesini işitmek ise ölüm haberidir.
Denilmiştir ki: Bir kişi rüyada elinde ney, kaval ve zurna gibi oyun aletlerinden bir şey
Fihrist’e dön
oldu unu ve parmaklarını onların perdelerine koydu unu görse, o kimse Kur'ân-ı
Kerim'i ö renir ve okudu u şeyi bilir. Yine o kimseye sultan tarafından, zikredilen
çalgı aletlerinden bir şeyin verildi ini görse, memuriyete nail olur, fitnelerden kurtulur.
Takva yolunu seçer ve halktan uzaklaşarak münzevî bir hayat yaşar.
* DÜÐME: Rüyada dü me görmek, iffet ve sa lam pazarlı a delâlet eder. Bazı kere
de dü me görmek, rızık ve mal ile tâbir olunur,
Bekâr bir adamın rüyada dü me ilikledi ini görmesi, yakında evlenece ine işarettir.
Rüyada dü me, dü me ipli i, bardak ve ibrik gibi şeylerin kulpu erkek ve dişiye
alâmettir. Rüyada dü me diken kişiyi görmek, nikah memurunun delâlet etti i şeye,
bazı kere de ihtiyaç sahipleri için güçlü e ve meşakkate delâlet eder.
* DÜÐÜM VURMAK: Rüyada gömle inin ete inde veya yeninden bir dü üm
dü ümledi ini görmek, ticaret akdetmeye alâmettir. Bir ip üzerine dü üm vurmak,
dinin sa lamlı ına; mendil üzerine dü üm vurmak hizmetkâr sahibi olmaya, donuna
dü üm vurmak da izdivaca delâlet eder.
Rüyada düşmesinden veya kaybolmasından korkulan bir şey üzerine dü üm vurup
ba ladı ını görmek, hayır ve iyili e işarettir. Yine bir hayvanı yuvalarından veya
dizinden ba lamak da hayır ile tâbir olunur.
Rüyada herhangi bir şeyi dü ümlemek, nikâh kıymaya ve inciden gerdanlı a delâlet
eder. Rüyada urgana dü üm vurmak, borca, mendile dü üm vurmak, bir hizmetçiden
fayda görmeye, dona dü üm vurmak, nikâh ba ına, ipli e dü üm vurmak, memuriyet
veya ticaret ve evlendirmek gibi arzu etti i bir şeyi kuvvetlendirmeye alâmettir.
Rüyada, dü ümlemeye çalıştı ı bir şeyi dü ümleyememek, işlerin güçleşmesine
delâlet eder. Dü ümlenmiş bir şeyi çözmek ise, arzu etti i şeyi çözmeye işarettir.
* DÜÐÜM ÇÖZMEK: Bir kimsenin rüyada dü üm çözdü ünü görmesi, yahut katı bir
cismi yerinden ayırması, rızka ve güçlü ünden korktu u bir şeyin kolaylaşmasına
delâlet eder. Bazı kere de rüyada dü üm çözdü ünü görmek, sihri iptal etmeye
işarettir.
* DÜÐÜN : Kişinin rüyada dü ün görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine ve yüksek bir
rütbeye delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada dü ün görmek, dü ün sahibi için musibete
işarettir. Dü üne davetli olan için, yemek olmadı ı halde sürür ve ferahtır.
Ibn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada dü ün görmek, cenaze ile tâbir olunur. Kendinin
dü ünü yapıldı ını görenin kariben cenaze merasimi yapılır.
Rüyada bir hastanın evinde dü ün oldu unu görmek, o hastanın vefatına delâlet
eder.
* DÜKKAN: Bir kimsenin rüyada dükkan görmesi:[/color] Hanımı, çocu u, malı, hayatı,
makamı ve bine i ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada dükkanının yıkıldı ını görmek,
boşanmaya delâlet eder. Veya çocu u ondan ayrılır. Hasta ise ölüm vaki olur.
Rüyada dükkanın hoş, yeni ve güzel oldu unu görmek, bekâr biri için evlenmeye; evli
için çocu u olmaya işarettir. Hasta kimsenin yeni ve hoş bir dükkan görmesi, şifa ile
Fihrist’e dön
tâbir edilir ve ömrünün uzunlu una delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dükkan görmek altı şekilde tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Güzel geçim,
c) Yüksek makam,
d) ıyi ve makbul işler,
e) Yükseklik,
f) Zafer...
Rüyada bir dükkanda oturdu unu görmek, hayır ve berekete işarettir. Dükkanın
yıkıldı ını görmek, ana baba veya zevcenin hastalı ına delâlet eder.
Rüyada kendi dükkanını süpürdü ünü görmek, dükkanda meydana gelecek
de işikli e işarettir. Dükkanın kapısını kırdı ını görmek de aynıdır.
Bir kimsenin rüyada dükkanın kapılarının kapalı oldu unu görmesi, işlerin
durgunlu una ve ticarete mani hallerin meydana gelmesine delâlet eder.
Bazı kere de dükkanın kapılarının kapatılmış olarak görülmesi, sahiplerinin ölümüne,
isim ve şöhretlerinin silinmesine delâlet eder. Buna mukabil, dükkan kapılarının
açılmış olarak görülmesi, dükkan sahiplerine ticaret ve rızık kapılarının açılmasına
alâmettir.
Bazı kere de dükkan rüyası:[/color] Ana babaya işarettir. Çünkü ana baba, insanın varlı ına
ve yaşamasına sebeptirler. Yine rüyada dükkan görmek, rüya sahibinin ilmine,
nasibine, rızkına ve sesine delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bir dükkanda oturdu unu gören hayır ve nimete
kavuşur. Rüyada bir dükkan aldı ını görmek, izz ü şerefe işarettir. Satmak da bunları
zayi etmek demektir.
Rüyada bir kimsenin kendi gayretiyle dükkan yaptı ını görmesi, âli bir makama
delâlet eder. Rüya sahibi zengin ise malı artar, fakir ise zengin olur.
Rüyada bir dükkan kiraladı ını görmek, ele geçecek mirasa delâlet eder. Dükkandan
çıktı ını görmek, aile fertlerinden bir kimsenin evlenece ine işarettir.
* DÜMEN: Bir kimsenin rüyada gemi dümeni görmesi, ilme ve do ru olarak itimat
edilecek bir şeye işarettir. Yine bir dümeni idare etti ini görmek, büyük işler
başarmaya delâlet eder.
* DÜLGER: Rüyada dülger görmek, insanlara ilim ve edep ö reten meşhur bir edibe
delâlet eder. Bazı kere de dülger görmek, mahalle mektebi muallimine işarettir.
* DÜMBELEK: Kişinin rüyada dümbelek görmesi, hayırlı ve sevinçli bir habere
alâmettir. Veya uzaktan gelecek bir yolcuya delâlet eder.
* DÜNYA: Rüyada dünyayı görmek, kadına işarettir. Nitekim kadını görmek de
dünyaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dünyayı terketti ini görmesi, zevcesini boşamak ile tâbir olunur.
Çünkü dünyadan ayrılan kimse zevcesinden de ayrı düşmüş olur.
Fihrist’e dön
Rüyada bütün dünyanın helak oldu unu ve kendinden başka hiç bir kimsenin
kalmadı ını görmek, gözlerin kör olaca ına delâlet eder!
Bazı kere de dünya rüyası, oyun ve oyunca a, hilelere, ahdi bozmaya, güçlük ve
çetinli e ve sözünden dönmeye delâlet eder. Çünkü dünya oyun ve e lenceden
ibarettir.
Yine rüyada dünyayı görmek, zevceye, mala, çocu a, ziraata ve onda ticaret yapıp
fayda elde etmeye, iyilik ve ondan faydalanmaya alâmettir. Bazan da dünya, yolcu
için kona a, yıkık eve ve alçak bir kadına işarettir.
Hasılı dünya, üzerinde ne işler dönüyorsa, dünya rüyası da onlara delâlet eder.
Hastalık, a rı, sızı, sıkıntı, üzüntü, zillet ve daha neler neler.
Rüyada dünyaya sırtını çevirdi ini görmek, takva ve zühd ile tâbir olunur ki, takva ve
zühd ehli dünyaya de er vermez.
Denilmiştir ki: Bazı kere de dünyayı görmek, Kur'ân-ı Kerim'e delâlet eder. Çünkü
Kür'ân-ı Kerim, dünyanın hallerinden haberler verir.
* DÜRMEK: Bir kimsenin rüyada birşeyi durdu unu görmesi, affa, Öfkelerini
yutanlara, yiyece in elden gitmesine ve ecele alâmettir.
* DÜşMAN: Kişinin rüyada düşman tarafından bir şey ile korkutulması, hayra ve
iyili e delâlet eder. Rüyada düşmanına ö üt verdi ini görmek, düşmanın hainli ine
ve hilekârlı ına delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine
muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek oldu unu, Allahu Teâlâ tarafından teyit
edilmesine ve düşmanlarına galip gelmesine delâlet eder. Bir kimse rüyada birisinin
kendisine düşmanlık yaptı ını görse, o kişi ile dost olur.
Rüyada düşman atlarının bir şehir veya kasaba etrafında koştuklarını görmek, oraya
ya acak ya mura veya gelecek sele delâlet eder. Rüyada düşmanın yüzünü tam
görmek, bir düşmanla barış yapmaya alâmettir. Yine düşman, zafere, yardıma ve
Cenâb-ı Hakkın teyidine delâlet eder.
Rüyada düşmanını esir etti ini görmek, şiddetli üzüntü ve büyük kederdir.
Rüyada düşmandan kaçtı ını görmek, bulundu u ahlâkın kendisinden gitmesine
işarettir. Rüyada düşmanı muhasara etti ini görmek, müşrikler üzerine galip gelmeye,
onları enseleyip helak etmeye delâlet eder. Bazı kere de kabızlık sebebiyle hastalı a
delâlet eder.
* DÜşMANLIK: Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada biriyle kendi arasında
düşmanlık ve adavet oldu unu görmek, o kimse ile dostluk ve muhabbetin husulüne
delâlettir.
Bir kimsenin rüyada Allah'ın düşmanlarına düşman oldu unu görmesi, imana; onlara
muhabbet etmek ve onlarla dost olmak ta, Allah'ın, kitabına ve Resulü'nün sünnetine
muhalefet edip yüz çevirmeye delâlet eder.
Yine rüyada bir başka insana karşı düşmanlı ını açıkça ilân etmek, o insanla
Fihrist’e dön
dostlu a işarettir. Bazı kere de düşmanlık gizli şeyleri aşikâr etmeye alâmettir.
Rüyada büyük bir zat ile düşmanlıkta bulundu unu görmek, kalb sevincine ve sırtın
kuvvetlili ine delâlet eder.
* DÜşMEK: Bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşa ıya düştü ünü görmesi, iyilik
ve hayırdan şerre düşmeye işarettir.
Denilmiştir ki: "Rüyada üstüne birinin düştü ünü görmek, düşmanın ona zaferine; da
ve duvar gibi yüksek bir yerden düştü ünü görmek, murad ve maksudunun yerine
gelmemesine, bir darbe tesiriyle düştü ünü görmek, bela ve musibete; aya ı kayıp
düştü ünü görmek de, felâkete giriftar olma a delâlet eder."
Kirmanî demiştir ki: Rüyada yüzü üstüne düştü ünü görmek (e er secde için
de ilse) hayır ve iyilik de ildir. Damdan, duvardan, a açtan, da dan ve bunlar gibi
yerden düştü ünü gören kimse, murad ve maksuduna eremez. Dininde kuvvetli ve
kavi olmayan birinin rüyada düşmesi, günaha ve fitneye delâlet eder.
Rüyada düşmek, düştü ü yerin durumuna göre mânâ ifade eder. Mesela:[/color] Düşülen
yer çimenlik ve yeşillik veya salih kimselerin toplandı ı bir yer ise hayra delâlet eder.
Düşülen yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise, bu rüyada hayır yoktur ve akıbetin
kötü olaca ına işarettir.
Rüyada bir damdan düşüp elinin veya aya ının kırıldı ını görmek, nefse, mala ve
dosta gelecek bir musibete alâmettir. Rüyada aya ı kayıp düşmek de haram mala
delâlet eder.
* DÜZENLENMış YER: Bir kimsenin rüyada bir da ı ve bir tepeyi herhangi bir
düzeltici olmaksızın, kendi kendine düzlenmiş olarak görmesi, isim veya eserin yok
olmasına, bazı kere de verdi i sözü yerine getirmeye delâlet eder.
şunu hemen ifade edelim ki, her şeyin en do rusunu Allahu Teâlâ bilir. Rüyaların
gerçek olması için günahlardan sakınmak ve Allah'a kulluk etmek gerekir. Hem her
görülen rüya da çıkacak diye bir şey yoktur. Zaten rüyalar hep gerçekleşse dünya
gülistana dönerdi.
Allah'a dayan ey kul, süpür yürekten gamı,
Ben da lara dayamam, Rabbim varken arkamı!

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
DAĞ KEÇİSİ
Şahsiyetten yoksun ve ahlaksız bir kişiyi temsil eder.Etinden yemek devletten haber alacaksınız anlamına gelir.

DAĞ YOLU
Sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulacağınıza ya da başkalarına karşı düzenbazlığa işarettir.

DAĞ
Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

DAİRE
Bir dairede çalışıyor görmek tayin olacağınız anlamındadır ancak bu tayin sizin isteğiniz dışında gerçekleşecek. Genç biri için ya düğüne ya da bir eğlenceye işarettir. Yaşlı biri için eline toplu bir para geçmesi demektir.

DAKTİLO
Farkında olmadan yaptığınız hataların sonunda size yarar geleceğine işarettir. Dul bir kadın için varlıklı ve iyi kimse ile evleneceğinize ve mutlu olamayacağınıza işarettir. Bu rüyayı görürseniz ertesi günü neşeli geçirirsiniz.

DALGA
Rüyada dalgalı deniz görmek başarının zorluklarla mücadeleler sonrasında geleceğini belirtir.

rüya tabirleri
Bekar biri için bu rüya aşk hayatında sorunlar yaşanacağına işarettir. Dalgalarla boğuşan bir insan, çok önemli bir fırsatı değerlendirerek birden yükselir anlamındadır. Dalgalı denizde yüzmek bol para kazanmak demektir. Dalgaların kıyıya çarpması uzaklardan bir kısmet geleceğini haber verir.

DALMAK
Denize dalmak riske girmemelisiniz yoksa mal kaybına uğrayabilirsiniz demektir.

DAL
Yapraklarla dolu dallara bakmak, sabırlı olursanız muradınıza ereceksiniz demektir.

DAMLA
Yağmur damlası görmek bereketinizin sürekli bol olacağı ve sizinde kanaatkar olduğunuzu belirtir.

DANA
Çevrenizdekilerin ve yakınlarınızın saygısını, sevgisini ve güvenini kazanıp, para açısından ferahlığa kavuşacağınız anlamındadır. Dana almak bol kazanç ve saygı görmek demektir.

DANS
Bu rüyalar iyi yorulmazlar. Ancak rüyasında güzel bir yerde, çok tatlı bir müzik duyarak dans edenleri seyreden insan için bir kısmet var demektir.Dans hatalı düşünceler, duygular nedeniyle sıkıntıların geleceğini belirtir. Rüyasında dans ettiğini gören kimse zor duruma düşecektir.

DANTEL
Bir düşmanınızla problemler yaşayacaksınız demektir. Güzel işlenmiş dantel, iyi haberlerin işaretidir. Dantel örmek bir şeylerin ters gideceğini ve bu nedenle para bakımından sıkıntılı günler yaşayacağınızı belirtir.

DARBUKA
Üzüntü ve kedere, bununla yansıra üne,evliliğe ve kayıp bir kişinin geri dönmesine veya küçük de olsa bir hediye alacağınıza haber verir.

DAVET
Bir yere davet aldığınızı görmek, iyi olmayan bazı olaylarla karşılaşacaksınız demektir.

DAVUL
Davul görmek, insanlarla iyi ilişkiler kurup birçok arkadaş sahibi olacağınız anlamındadır. Uzaktaki bir akrabanızdan mutluluk veren haber geleceğine ve yaşamınızı değiştirecek beklenmedik bir olayla karşılaşacaksınız demektir işarettir.Davul sesi duymak, uzaklarda yaşayan bir arkadaşınızın yardıma ihtiyacı olduğunun belirtisidir.

DEDEKTİF
Yakında paraya kavuşacaksınız ve iş yaşamınızda bazı başarılar kazanacaksınız demektir. Rüyayı gören kadınsa, aşk hayatında sıkıntılı bir dönem olacağına yorulur. Ummadığınız bir zamanda kötü bir haberle üzüleceğinize işaret eder.

DEFİNE
Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır. Bazılarına göre de karşılıksız bir aşka işarettir. Define soymak ticarette zarar etmeye, üzüntüye ve yolculuğa yorulur.

DEFTER
İş yaşamınızda çok yoğun olacağınıza önünüze gelen bu fırsatlardan faydalanacağınıza yorulur.

DEĞİRMEN
Hane halkının sıkıntı ve darlıktan kurtularak bolluk ve berekete kavuşması demektir. Başka yoruma göre de, gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, iş yaşamında da başarı demektir. Değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.
değiştireceğinize işaret eder.

DELİ
Rüyasında deli gören kimse, yeni birisiyle tanışır. Bir delinin bir şey vermesi kısmet olarak yorumlanır. Rüyasında delirdiğini gören kimse bir konuda isabetli bir karar vererek ve çevresinde hayranlık uyandıracak.

DENİZ
Deniz rüyaları iyiye yorumlanır. Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur. Dalgalı bir deniz mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğini belirtir. Denizde yüzdüğünü gören kişi peş peşe yolculuklara çıkar demektir.

DEPREM
İş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Ülkeler arasında savaş çıkacağı şeklinde de yorumlanır.

DERİ
Deri ile ilgili bir rüya görmek hem iş hem aşk hayatında başar kazanacaksınız demektir.

DEVE
Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir. Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.

DEVEKUŞU
Herkesten habersiz bol para kazanacak ve zengin olacaksınız. Bazı insanlar paranız için sizinle ilişki kurmaya çalışabilir.

DİLENCİ
Dilenciyle konuşmak başarıda hoşgörü ve iyi duyguların rol oynayacağı anlamına gelir.Rüyada dilenci görmek işlerin yakın zamanda düzeleceğine işarettir. Dilenciye sadaka vermek sorunların artık geride kalacağı anlamındadır.

DİŞ
Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamındadır.

DİŞÇİ
Bir arkadaşınızın dişçi olduğunu ve sizi muayene ettiğini gördüyseniz o arkadaşınıza güvenmemeniz gerekir demektir.

DOĞUM GÜNÜ
Doğum günü pek hayra yorulmaz. Bu rüya şanssızlık ve fakirlik anlamındadır.

DOĞUM
Doğum rüyası sıkıntıdan kurtulmak demektir. Rüyasında doğum yapan kadın sıkıntılarından kurtulur anlamındadır. Doğum ağrısı çekmek zor ve kötü günlerden sonra güzel günlerin geleceğine yorumlanır.

DOKTOR
İş yaşamınızda bazı düşmanlara sahipsiniz demektir. Rüyayı gören kadınsa sağlık sorunları anlamındadır.

DOMUZ
Uğursuzluk demektir.

DONDURMA
Dondurma yemek başarının işaretidir. Dondurmanın erimesi hayalleriniz gerçekleşmeyecek anlamındadır.

DUDAK
Dolgun yumuşak dudaklar, mutluluğu ve gücü haber verir. Sevginize karşılık alacaksınız sevdiğinizde sizi sevecek demektir. İnce dudaklar, bütün sıkıntılardan kurtulacağınızı belirtir.

DÜĞME
Yeni düğme, varlıklı ve insanlara ve size karşı saygılı biriyle evleneceksiniz demektir. Eski, kırık düğme, hastalık ve zarar anlamındadır.

DÜĞÜN
Mutluluğun geleceğini haber verir. Kendi düğününü görmek, uzakta yaşayan bir yakınınızdan kötü haber alacaksınız demektir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi