Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"E" Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"E" Harfi Rüya Tabirleri

* EBABıL (Kuşları): Bir kimsenin rüyada Ebabil kuşları görmesi, kurtuluşa, refaha,
hayır ve menfaata delâlet eder. Çünkü o kuşlar Allah'ın askerleridir.
* EBE: Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi
güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına
nâiliyete delâlet eder.
Rüyada evine bir ebenin girdi ini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve
menfaat görme e; bir ebeyi ça ırdı ını görmek, bir mert insandan yardım talebinde
bulunma a, ça ırdı ı ebenin geldi ini görmek, o talebinin yerine gelece ine
alâmettir.
Bir kimsenin rüyada herhangi bir ebe ile dost oldu unu görmesi, büyük bir zâta
yakınlı a ve ondan gelecek menfaata delâlet eder.
* EBEGÜMECı: Kişinin rüyada ebegümeci görmesi, e er hasta ise şifa ve afiyet
bulaca ına işarettir. Ebegümeci, hayır ve menfaate de delâlet eder.
Rüyada ebegümeci pişirip yedi ini görmek, mide hastalı ından halâs olma a
alâmettir. Bazı kere de bu rüya, ele geçecek ve yabancı yerden gelecek paraya
delâlet eder. Yine ebegümeci rüyası hasta bir ahbabınızın afiyet haberini almaya
delâlet eder.
* EBEM KUşAÐI: ınsan için ebem kuşa ı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.
Rüyada ebem kuşa ının kırmızı oldu unu görmek, o sene içinde kan akmasına
delâlet eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.
Rüyada ebem kuşa ının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; sarı renkte
görülmesi, hastalı a delâlet eder. Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşa ı görmesi,
evlenmek ile tâbir olunur. Zira, şairler kadınları ona benzetirler...
Denilmiştir ki: Rüyada ebem kuşa ını sa tarafından görmek, hayra; sol tarafından
görmek de, ucuzlu a ve bollu a alâmettir.
Fakir bir kimsenin rüyada ebem kuşa ını hem sa hem de sol tarafında görmesi,
ucuzlu a ve bollu a ve geçim hususunda genişli e delâlet eder. Zenginler için de,
sıkıntının gitmesine, ferah ve sürürün avdetine işarettir.
* EBU BEKıR (R.A): Hazret-i Ebû Bekir efendimizi rüyada görmek, devlet üstüne
devlettir. Çünkü o, bu ümmetin rahmeti, Allah Resulünün en sadık dostu ve ma ara
arkadaşı ve Sıddıkların başıdır..
Rüyada Ebu Bekir (r.a)'i görmek, hilâfet ve imamete, akranı arasında şan ve şerefle
anılmaya, yücelik ve ulvî mertebeye, kıymetli kişiler arasında tutulmaya delâlet eder.
Bazı kere de onu görmek, Allahü Teâlâ yolunda malı infak etmeye, sadakayı muhafazaya
ve erkek çocu a alâmettir.
Bir kimsenin Hazret-i Sıddık-ı Ekber'i görmesi, do ru ve tedbirli olmasına, sıdk ve
Fihrist’e dön
vefa sahibi bulunmasına ve elinin altındakilere güzel muamele etmesine delâlet eder.
Yine rüyada Hazret-i Ebû Bekir'i görmek, Allah yolunda cihada, Hacca gitmeye,
düşmanları üzerine galip gelmeye ve işlerde muvaaffak olmaya işarettir.
Ebu Bekir (r.a) efendimizi rüyada sa olarak görmek, Allah'ın kullarına karşı
merhametli ve şefkatli olmaya delâlet eder. Rüyada onunla beraber oturdu unu
görmek, Hakka tabi olmaya, sünete ittiba etmeye ve Resûl-i Kibriya'nın ümmetine
nasihat ve ö üt vermeye delâlet eder.
* ECNEBı: Rüyada yabancı bir kimseyi görmek, yolculuk, hediye, haber ve para ile
tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Rüyada kendini bir
yabancının işleriyle meşgul olur görmek, e er ehilse memuriyet ile tâbir edilir.
* ECZACI: Bir kimsenin rüyada eczacıyı görmesi, kitap tasnifiyle meşgul bir âlime
işarettir. Eczane görmek de, insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.
Rüyada bir eczaneye girerek ilâç aldı ını görmek, üzüntü ve keder verecek bir işe
delâlet eder. Çünkü ilâçlar dertler için alınır. Yine rüyada eczaneye girip aradı ı ilâcı
bulamadı ını görmek, bedendeki hastalı ın devamına işarettir.
* EDEBıYAT: Bir kimsenin rüyadak edebî bir eseri okudu unu veya şiir yazdı ını
görmesi, ince ruh ve temiz kalbe delâlet eder. Rüyada bir başkasının şiir okudu unu
görmek, evlilik veya dostuk, ya da sevindirici bir habere delâlet eder.
* EFE: Efeler kahraman ve bahadır olduklarından, rüyada herhangi bir efeyi görmek,
kahramanlıkla tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, insanın kendisine çok güveni
oldu una işarettir.
* EÐE: ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elinde bir e e oldu unu görmek,
müşkül ve zor işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada e e ile demir e eledi ini
ve bunda sıkıntı çekti ini görmek, güç işlere ve zarara alâmettir. Rüyada kalın e e
görmek, a ır söz, ince e e lâtif sözdür. Elinde e enin kırıldı ını ve parça parça
oldu unu görmek, işlerin çıkmaza girece ine ve ıslâhı mümkün olmayaca ına delâlet
eder.
Câbirü'l-Ma ribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kendi evindeki eşyasından bir
demir veya benzeri şeyi e eledi ini görmesi, eli altında bulunanlara iyilik edece ine
ve evinin işlerinin düzelece ine delâlet eder.
* EÐE KEMıKLERı: Kişinin rüyada e e kemikleri görmesi, ev halkına delâlet eder.
Çünkü ev halkı insanın e e kemi i mesabesindedir. Rüyada e e kemiklerinin
ço aldı ını görmek, ev halknın ço alaca ına; noksan görmek de azalaca ına delâlet
eder.
* EÐER: Rüyada bir e ere mâlik oldu unu görmek, hanıma ve izdivaca delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada e erin altına konan keçeyi görmesi:[/color] Üzüntü, keder, zahmet ve
meşakkatin gitmesine işarettir.
Rüyada bir e er örtüsüne mâlik oldu unu görmek, mülk ve menfaate delâlet eder.
Bazı kere de, e er örtüsü; hizmetçi, mal, menfaat ve kadına delâlet eder.
Rüyada bindi i hayvanın e erini çıkardı ını görmek, hanımı ile kendi arasında ayrılık
zuhur edece ine işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada at üzerinde bir e er oldu unu görmek, şeref, izzet ve büyüklü e delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada e er görmek, iffetli, güzel ve zengin bir
zevceye delâlet eder. E ere bindi ini görmek, menfaat ve kazançtır.
Nablûsi demiştir ki: Bir kimse rüyada kendisinin bir e ere bindi ini görse, artık o kişi
her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip olur.
* EÐER ÖRTÜSÜ: Bir kimsenin rüyada kendisine bir e er örtüsü geldi ini görmesi,
mülke ve menfaate delâlet eder. Bazı kere de e er örtüsü mal, hizmetçi veya bir
kadına işarettir.
* EÐLENCE: Rüyada e lence görmek, sevinç ve sürür ile tâbir edilir. Kendisini
e lence meclislerinden birinde görmek, güzel ve sevinçli bir habere delâlet eder.
* EHL-ı HAYVAN: Koyun, inek, at gibi ehl-i hayvan görmek, ni'mete, berekete ve
işlerin kolaylı ına delâlet eder.
Rüyada kaz görmek mal ve nimet ile tâbir olunur. Rüyada kazın kendisiyle
konuştu unu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve bu yolculukta elde
edilecek hayır ve berekete işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya zengin
zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyasında bir kaz veya
ördek kesip etini yedi ini görmek, zevcesi tarafından gelecek mal ve mülke delâlet
eder.
Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek görmesi, asil bir aileye mensub
zengin ve kerem sahibi bir adama delâlet eder. Rüyada sürülerle kaz ve ördek
görmek, ucuzluk, bereket ve nimete; azını görmek de aileye alâmettir.
* EHRAM: Kişinin rüyada ehram görmesi, uzun ömre delâlet eder. Rüyada kendisini
ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkiin ve makamın yüksekli ine işarettir.
* EJDERHA: Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve heybetli bir sultana işarettir. Veya
yakıcı ateşe delâlet eder.
Bir hastanın rüyada ejderha görmesi, ecelin yakın oldu una alâmettir. Bir kadın
rüyada ejderha do urdu unu görse, bu rüya, kötürüm, maraz, hastalıklı bir çocu a
delâlet eder.
Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, uzun ömür ile tâbir olunur. Veya eline mülk
ve saltanat geçer.
Bir kimsenin rüyada ejderhanın etini yedi ini görmesi, melik tarafından gelecek mala
delâlet eder ve onun eline nimet geçer.
Yine bir kişinin rüyada zararsız olarak ejderhanın kendisine do ru geldi ini ve kendisi
ile konuştu unu veya kendisine bir şeyler verdi ini görmesi, o kişi namına meydana
gelecek çok büyük hayra delâlet eder.
Hâmile bir kadının rüyada ejderha do urdu unu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir
o lan çocu u do urmasına işarettir. Bazı kere de bu rüya, şerli ve fasık bir çocu a
işarettir ki, sonunda çocu un boynu vurulur.
Yine bazı kere ejderha görmek, gözle görülen ve fakat düşmanlı ını gizleyen, her
türlü şer ve kötülüklerin kendisinde toplandı ı bir düşmana alâmettir.
* EKıM AYI: Her ay, Allahü Teâlâ'nın yarattı ı günlerden meydana gelir. Ekim ayı da
bunlardan biridir. Bu ayda görülen rüya, hemen hemen aynen zuhur eder.
* EKMEK: Bir kimsenin rüyada yufka ekme i görmesi, geçimin çok iyi ve genişli ine
delâlet eder. Ekme i dürüp yedi ini görmek, nimet ve rızka işarettir.
Rüyada bir ekmek buldu unu görmek, büyüklü e ve rızkın artmasına işarettir.
Rüyada fakirlere ekmek da ıttı ını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve
sa lamlı a delâlet eder.
Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek
günlere, mal ve rızkın bollu una işarettir.
Rüyada ekme i yüksek bir yerde görmek, fiatının artaca ına, tandırda ekmek
pişirdi ini görmek, makam ve kevkinin yüksekli ine; tandırdan ekmek çıkardı ını
görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.
Rüyada ekme in ayaklar altında çi nendi ini görmek, bolluk ve ucuzlu a delâlet
eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bollu a işarettir.
Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.
Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur.
Rüyada görülen ekmek, bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılı ına işarettir.
Rüyada ekme i fena bir şeyle yedi ini görmek, mumlu bal yemeye işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekme in tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır.
Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı
kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.
Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime,
halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir. Rüyada insanlara ekmek da ıttı ını
görmek, talebe için ilimden muhtaç oldu u şeye mâlik olmaya delâlet eder.
Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek da ıttı ını görmesi, nasihat ve ö ütleri ile tâbir
olunur. Ancak, ekmek da ıttı ı ve sadaka verdi i kişiler kendisinden üstün olur.
Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdi ini görmek, kendisine hiç ümit etmedi i
yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ekme i bulutların yahut evin veya a açlardan birinin üzerinde
görmesi, ekme in pahalanmasına işarettir. Di er yiyecek şeylerin tâbiri de bu
şekildedir.
Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdi ini görmek, ecelin yaklaşıp
ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez.
Fihrist’e dön
Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldı ını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir
devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve
insafına işarettir.
Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.
Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekme i görmesi, ihtiyacı ve fakirli idir. Bozulmuş
ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala
delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada katıksız ekmek yedi ini gören kimse yalnız olarak hasta olur,
tek ve garip olarak da vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli hastalı a veya sıtmaya
işarettir.
Rüyada ekme in kanatlanıp uçtu unu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur. Hani
derler ya:[/color] "Ekmek arslanın a zında". Bu sözden maksat, geçimin zorlu unu
anlatmaktadır.
Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculu a, bazı kere de, güç şeyleri
kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır.
* EKMEKÇı: Bir kimsenin rüyada ekmeçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve
geçimin genişli ine işarettir. Bazı kere de ekmekçi rüyası, çocu a ve sevgiye delâlet
eder.
Rüyada kendisinin ekmekçi oldu unu görmek, büyük mala ve genişli e delâlet eder.
Yine ekmekçi görmek, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine işarettir. Has ve
beyaz ekmek satıcısını görmek, temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye
delâlet eder.
Kendisi ekmekçi olmadı ı halde, rüyada halka ekmek pişirip da ıttı ını görmek,
başkan olmaya veya kumandanlı a delâlet eder.
* EKMEK SEPETı: Bir kimsenin rüyada ekmek sepeti görmesi, müjde ve beşaret ile
tâbir olunur. Rüyada içinde beyaz üzüm olan sepeti görmek, hatır ve hayâle
gelmeyen yerden ulaşacak rızka delâlet eder. Bazı kere sepet görmek, ci erde olan
bir hastalı a da işarettir. Bazan de ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem de
müjdeleyici bir adama alâmettir. E er o sepetin içinde ra bet edilen bir nesne varsa,
müjdeye, e er kötü bir şey bulunuyorsa korkutucuya delâlet eder.
* EKıN EKMEK: Rüyada tarlaya ekin ekti ini görmek, evli kimseler için hanımın
hamileli ine delâlet eder. Bekâr için de evlenmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ekti ini görmesi, tarla sahibi ile
aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlı a delâlet eder.
Rüyada tarladaki ekinin yandı ını ve mahvoldu unu görmek, açlık ve kıtlık ile tâbir
olunur. Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindi ini görmesi, iyi ve güzel
amele, ibadet ve tâata delâlet eder.
Yine rüyada bir tarlaya ekin ekti ini gören kimse, menfaat ve berekete nail olur.
Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın oldu una alâmettir.
Rüyada bu day ekti ini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur. Bu day
başa ı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına işarettir. Arpa, hayıra delâlet
eder.
Fihrist’e dön
Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ekti ini görmek, günah ve ziyana işarettir.
Mevsimsiz bir yerde ekin biçti ini görmek ise, o yerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna
delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da
kılıca; tarla dünyaya, onun başa ı, halk toplulu una delâlet eder. Bazı kere de tarla,
mescidlere, zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan
her yere delâlet eder."
Hadis-i şerifte:[/color] "Dünya âhiretin tarlasıdır." buyurulmuştur.
* EKıN BıÇMEK: Bir kimsenin rüyada ekin biçti ini görmesi, güç ve zor şeyi
kolaylaştırma a ve çabuk elde edilen rızka işarettir.
Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne
attı ını görmek, o ekindeki iyili e ve âfetlerden uzak olmasına delâlet eder. E er ekin
olgunlaşmamışsa, ziraata erişecek âfete veya yiyeceklerin pahalılı ına delâlet eder.
Rüyada ekin biçmek, onu biçen kimse için mükâfat olarak erişece i sevaba delâlet
eder. Ekinin mevsimsiz olması ise, ölüm ve kıtal ile tâbir olunur. E er biçilen ekin taze
ve yeşil ise, gençlerin ölümüne, beyaz olursa ihtiyarların ölümüne alâmettir. Rüyada
biçilmiş ekin içinde yürüdü ünü görmek, mücahid safları arasında yürümeye ve
gezinmeye işaretter.
* EKıNCı: Kişinin rüyada ekinciyi görmesi, iyi ve güzel amel işleyen bir adama delâlet
eder. Ekincinin ekti i şey, bitmiş, yeşermiş ve başak vakti gelmişse, rüyayı görenin
tevbe edece ine delâlet eder. Ekinci dünya ile tâbir edildi i takdirde, rüyada onu
görmek, ucuzluk, bolluk ve berekete alâmettir.
* EKSıKLıK: Rüyada insanın uzuvlarından birinde eksiklik görmek, mal ve nimetin
eksilmesine işarettir.
* EKşıLı ÇORBA: Rüyada ekşili çorba pişirdi ini ve ondan yedi ini görmek, rüya
sahibinin faydalı ve iyilik sever biri oldu una delâlet eder.
Rüyada koyun eti ile pişmiş çorba görmek, helâl mala ve güzel geçime delâlet eder.
Ve rüya sahibi büyüklerin nezdinde izzet ve şerefe nail olur.
Bir kimsenin rüyada serçe kuşu etinden pişirilmiş çorbadan yemesi, sultan tarafından
ihtiram edilmeye, ferahlık, sevinç ve vücut sa lı ına delâlet eder.
* EL: Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur.
Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duydu u uzvudur. Rüyada sa eli görmek, kuvvet,
geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder.
Rüyada elinin uzadı ını ve kuvvet buldu unu görmek, düşmana galip gelmeye,
sözünün dinlenmesine, sanatında mahir, akıllı ve zeki olmasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada el görmek şu şekilde tâbir olunur.
a) Erkek kardeş,
b) Kız kardeş,
c) Arkadaş,
Fihrist’e dön
d) Evlâd,
e) Uşak ve hizmetçi,
f) Kuvvet,
g) Zenginlik,
h) Velayet ve memuriyet,
ı) Mal ve servet,
i) Delil, sanat, iş ve amel...
Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el de di ini görmesi, mâlik oldu u şeyin bir
misli artmasına, güç ve kuvvete alâmettir. Tüccar ve esnaf hakkında da tâbir aynıdır.
Bazı kere bu rüyayı gören kişinin erkek kardeşi do masına veya kendisinin bir
çocu u olmasına işarettir.
Bir adamın rüyada iki elinin de açık oldu unu görmesi, cömertli e ve malını Allah
yolunda infak etmeye işarettir.
Rüyada sa elinin altın oldu unu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine
delâlet eder. Yine rüyada sa elinin kendisi ile konşutu unu ve kendisine "Güzel
yaptın" dedi ini görmek, geçimin güzel ve geniş olmasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin
uzun oldu unu görmek, uzun ömre, hizmetine bakanların kudret ve kuvvetine,
memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının artmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada elinin kesilip vücudundan ayrıldı ını görmesi, eşinin, veya
dostunun, katip, hizmetçi veya akrabadan bir sevdi inin ölümüne elâlet eder.
Rüyada elinin kesildi ini ve fakat hiç acı ve elem duymadı ını görmek, aşk ve
muhabbete delâlet eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar. Rüyada bir elini di er
elinin içine aldı ını görmek, nikâh merasimi münasebetiyle akrabaların
toplanmalarına işarettir.
Rüyada ellerini salih ve takva sahibi birinin boynuna doladı ını görmek, tevbe ve
hidâyete ve mazhar-ı gufrana delâlet eder.
Bir talebenin rüyada elini koltu unun altına sokup çıkardı ını ve elinin de nurlu
oldu unu görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.
Aynı rüyayı devlet reisi görse, makamı daha da artar ve kuvveti ziyadeleşir. Rüyayı
tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve do rulu a işarettir.
Rüyada elinden su çıktı ını görmek, mal ve nimet ile tâbir olunur. ıki el rütbeye,
makama, iki erkek çocu a ve devlete alâmettir. Rüyada elleriyle bir şey alıp verdi ini
görmek de, güzel ve sâlih amele delâlet eder.
ımam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Sa el erkek çocu a ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptı ı kimselere
işarettir. Sol el, zevceye, anaya, kız kardeşe, kıza ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kişi
rüyada iki elinden birisini kaybetti ini görse, kaybetti i elinin delâlet etti i kimsesini
kaybetmesine alâmettir..."
Bir kimsenin rüyada bir işi sa eli ile kuvvetli yaptı ı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptı ını
görmesi, mal ve kuvvete nail olmaya ve düşmanına galip gelmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada elinin kesilmiş oldu unu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadı ını
görmek, bir erkek çocu a veya erkek kardeşe nail olmaya delâlet eder.
Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir halde oldu unu görmek, baba ve çocu un
hâlinin güzelli ine veya temiz mala ve güzel kazanca delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, arkadaş ahbaplar ile dost olmaya ve onun hâline uygun
amellere işarettir.
Rüyada elinin solak oldu unu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nimet
ve geçimin kolaylı ına delâlet eder. Zira her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır. Her
gecenin bir gündüzü oldu u gibi...
Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yedi ini görmesi, pişman olaca ı
bir işe işarettir. "O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp..." (Furkan, 27)
mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişi zalimlerden olur. Rüyada elini yumma ve
bir türlü açmamak, cimrilik ile tâbir edilir.
Rüyada elinin bir Peygamber eli oldu unu görmek, Allahü Teâlânın onunla bir kavme
hidayet bahşetmesine delâlet eder. Ve o kişi hayır ve berekete nail olur. Bunun
aksine, rüyada elinin bir zalimin eline düştü ünü görmek, rüya sahibinin elinden
çıkacak fenalı a veya büyük bir zulme delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sa elinin sol elinden daha uzun oldu unu görmesi, yardım ve
ihsan sever olmakla tâbir edilir.
Kısaca rüyada görlülen eller, sanatkârlara ve yazı yazmaya delâlet eder. Zira
sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar. El olmadan iş yapmak müşküldür.
* ELBıSE: şunu hemen ifade edelim ki:[/color] Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri
kendisine mahsus maddelerde anlatıldı ı veçhile, rengi ve cinslerinin de işmesiyle
de işir ve öyle bir mânâ alır.
Meselâ:[/color] Rüyada yün elbise giydi ini görmek, zâhidlik ile tâbir olunur. Bir kadının
rüyada üzerinde erkek elbibesi oldu unu görmesi, onun hakıknda din ve dünyaca
hayra delâlet eder.
Bir erkek, rüyada üzerinde kadın elbisesi oldu unu görse, artık o kişiye üzüntü,
keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişir. Yani bu rüya onun hakkında iyi de ildir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada elbiseyi so uk su ile yıkadı ını görmek, dört
şekilde tâbir olunur:
a) Tevbe,
b) Afiyet,
c) Güçlükten kurtuluş,
d) Korkudan emin olmak..
Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadı ını görmek, din ve takvasında fazlalı a delâlet
eder.
Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise oldu unu görmek, çok mala nâiliyete
işarettir.Kadınların kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevince delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giydi ini görmek, eline biriktirece i bir malın
geçmesine delâlet eder.
Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işarettir. Bu sebeple
rüyada yeşil elbise giydi ini görmek, din ve ibadete alâmettir. Ölülerin yeşil elbise
giydi ini görmek, Allah nezdinde hallarinin güzel olmasına delâlet eder.
Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tâbir olunur.
Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydi ini görmek, heybet ve
saltanata delâlet eder. Kırmızı elbise giydi ini gören de, içerisinde Allah'ın hakkı olan
çok mala erişir. (Allah'ın hakkı, zekât'tır. Yani zekâtı verilmemiş mala nail olur.)
Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tâbir edilir. Ancak
deniz koyunu yününden imal edilen elbise müstesnadır.
Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydi ini görmek, zengin ve fakir için
tamamen hayıra delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluvv-ü
makama, ziraat ehli için feyz ü berekete, kadın için sürür ve feraha delâlet eder.
Rüyada yırtılmış ve kesilmiş iki elbiseyi üst üste giymek, rüya sahibinin ölümüne
işarettir. Yine rüyada yırtık elbise giydi ini görene üzüntü ve keder isabet eder.
Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydi ini görmesi, zarar,
ziyan ve işsizlik ile tâbir olunur. Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çıkarıldı ını
görmek, bulundu u vazifeden azledilece ine işarettir. Yine rüyada elbisesini yedi ini
görmek, elbisenin nisbet edildi ini cihetle malından yemeye delâlet eder.
Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydi ini görmek, güzel kokulu şeyleri
satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate delâlet eder.
Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadı ını görmek, geçimde
meydana gelecek darlı ı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine delâlet
eder. Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydi ini görmek, sultan
tarafından erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Veya ona bir şey musallat olur.
Gök renkli elbise görmek de, üzüntü ve kedere işarettir. Keten elbise giydi ini
görmek, güzel geçim ve helâl mala delâlet eder. Kirli elbise yıkamanın tâbiri de
böyledir.
Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yedi ini görmesi, helâl mala, kirli elbiseyi yedi ini
görmesi de haram malı yemeye işarettir. Rüyada yıkandıktan sonra üzerine yeni
elbise giymedi ini görmek, arzu ve muradına nail olamamaya delâlet eder. Kaftan
denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya delâlet eder.
* ELBıSE ÇIRPICISI: Bir kimsenin rüyada elbise çırpıcısını görmesi, üzüntü ve
kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve hased gibi şeylerin zail olmasına
alâmettir. Bazı kere de bu rüya, nikâha, oynamaya, türkü söylemeye delâlet eder.
Yine elbise çırpıcısını görmek, bir başkasının işi için kendisini zahmete koymaya
işarettir.
* ELBıSE DOLABI: Bir kimsenin rüyada elbise dolabı görmesi, zevceye, binek
hayvanına ve rütbeye delâlet eder. Görülen dolap a açtan ise, delâlet etti i şeyin
kıymeti daha da artar. Rüyada kumaştan elbise dolabı görmek, güzel konuşmaya,
makamın yüksekli ine, azizli e, halinin güzel olmasına işarettir. Bu rüya,
bazı kere de yeni elbiseye, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
* ELBıSE KOLU: Kişinin rüyada elbise kolu görmesi, mala ve nimete delâlet eder.
Elbise kolunun geniş ve uzun olması, zenginlik ile tâbir olunur. Rüyada yırtık olan
elbise kolu, fakirlik ve yoksullu a delâlet eder. Yine elbise kolunu yırttı ını görmek, nimetin
elden gitmesine alâmettir.
* RENKLER: Rüyada görülen yeşil elbiseler dinî bakımdan iyi ve güzeldir. Çünkü
yeşil elbiseler cennet ehlinin giysileridir. Rüyada yeşil elbiseler görmek, diriler
hakkında din ve kuvvete ve çokça ibadete, ölünün de Yüce Allah indinde halinin
güzelli ine delâlet eder.
Hayattaki kişinin rüyada yeşil elbise giymesi mirasa, ölünün yeşil giyinmiş görünmesi,
şehid olarak vefat etti ine işarettir.
* ELBıSE PARÇALARI: Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldı ını görmesi, iyi
de ildir. Zira onları satmak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır. Eski
elbiseleri almak, fakirli e, satmak da fakirli in gitmesine delâlet eder.
* EL ÇIRPMAK: Bir kimsenin rüyada el çırptı ını görmesi, sevinç ve sürura delâlet
eder. Rüyada el ile vurmak ise, misafirin hoşlanmadı ı bir şeyin zuhuruna delâlet
eder.
* ELÇı: Kişinin rüyada elçi görmesi, işinin hileci eline geçece ine delâlet eder. Bazı
kere de elçi görmek, yüksek makama ve şerefe işarettir. Çünkü elçiler sultanların
huzuruna çıkarlar.
* EL BAÐLAMAK: Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el ba ladı ını
görmek, rüya sahibi için hayır de ildir.
Denilmiştir ki: Parmaklarını birbirine geçirerek el ba ladı ını gören bir kimse müşkül
bir işe başlar.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında el ba ladı ını görmek, kendi kısmetini
ba lamaya delâlet eder. Hiç bir veçhile bu rüya iyi de ildir. Darlık, sıkıntı ve
müşkülâta delâlet eder.
* ELDıVEN: Bir kimsenin rüyada elinde eldiven oldu unu görmesi, önünde güzel ve
mesut günlerin bulundu una delâlet eder. Bazı kere de eldiven görmek, yeni yeni
kimselerle tanışmaya işarettir.
Rüyada elindeki eldivenin tekini kaybetti ini görmek, zevcesi ile aralarında küçük bir
kırgınlık olaca ına delâlet eder. Yine rüyada eldiven görmek, sır saklamak ile de tâbir
edilir.
* ELEK: Rüyada elek görmek, kazanca, çalışmaya ve helâl mala delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada elek görmek, elinden helal ve şerif mal gelip
geçen bir kimseye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Elek rüyası şu şekilde tâbir olunur.
a) Islâh eden bir kimse,
b) Her şeye karışan bir zevce,
c) Ahlâkı kötü hizmetçi,
d) Az menfaat
* ELEMEK: Rüyada un gibi, ekin gibi bir nesneyi elekten geçirdi ini görmek, üzüntü,
keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.
* ELMA: Bir kimsenin rüyada elma görmesi, evlada ve güzel yüzlü insanlara delâlet
eder.
Rüyada elma topladı ını görmek, medhedilmeye layık, şerefli ve aziz bir zattan
gelecek mala işarettir.
Rüyada elma a acı dikti ini görmek, bir yetimi büyütmek ve ona kol kanat germek ile
tâbir olunur. Bazı kere de rüyada elma a acı görmek, insanın himmetine delâlet eder.
Rüyada bir elma a acına mâlik oldu unu görmek, arzu ve maksadına nailiyete
delâlet eder. Elma a acına çıktı ını görmek, nimet ve menfaata, inmek ve düşmek de
mahrumiyete delâlet eder.
Yine rüyada görülen elma a acı, insana yakın bir mümine alâmettir. Bu sebeple bir
kişi elma a acı dikti ini görse, bir yetimi himayesi altına alır.
Bekâr bir kimsenin mescidde elma kokladı ını görmesi, tez zamanda evlenece ine
işarettir. Bekâr kız için de durum aynıdır. Günah işleyen bir yerde bir kadının elma
kokladı ını görmesi, insanlarının diline düşüp kötü şöhret kazanmasına delâlet eder.
Rüyada elma yedi ini görmek, insanları baktı ı bir malı yemekle tâbir olunur.
Bir kişi rüyada elmayı ısırdı ını ve tadını dama ında hissetti ini görse, bu rüya, hayır
ve ihsana, kazanca, faideye ve menfaate delâlet eder.
Rüyada çiçekleri üzerinde bir elma a acı görmek, mesut bir ömre ve nimete, kuru
elma a acı görmek, fakirlik, üzüntü ve borca delâlet eder.
Bazı kere de elma görmek, çok şehvete, kudret ve kuvvete delâlet eder. Ekşi elma
görmek, da ınıklı a, zararlara, ba ırıp ça ırmaya alâmettir.
* ELMAS: Rüyada elmas görmek, ma dur ve kibirli, meziyeti ve iffeti olmayan bir
kadına delâlet eder.
Bir elmas yüzük alıp parma ına taktı ını görmek, böyle kibirli ve ma rur bir kadınla
evlenmeye işarettir. Rüyada yüzü ü parma ından çıkarıp bir başkasına verdi ini
görmek, zevcesinden ayrılmaya ve onu boşamaya delâlet eder.
Rüyada lekesiz parlak taş güzel kadına, lekeli ve donuk elmas da çirkin kadına
alâmettir.
Kirmani demiştir ki: Rüyada elmas ve pırlanta ile süslü mücevherat görmek, erkek
için gam, keder ve sıkıntı, kadın için ise ferah ve sürura delâlet eder.
Fihrist’e dön
* EL VE DıÐER AZALARI KESMEK: El insanın en kıymetli uzvudur. Elin kesilmesi,
hayatın güçlü ünü de beraber getirir. Bu sebeple rüyada elinin kesildi ini görmek,
namazı terketmekle tâbir olunur. Namazın terki ise, dini yıkmak gibidir. Çünkü
namaz dinin dire idir.
Bir kimsenin rüyada el ve aya ının çapraz olarak kesildi ini görmesi, onun hesabına
dinin bozuklu una delâlet eder. Rüyada tenasül uzvunun kesildi ini görmek, nesil ve
zürriyetinin kesilmesine işarettir.
Rüyada kulak ve burun kesilmesi, suç ve kusura, bazı kere de fakirli e delâlet eder.
Bu rüya, haberlerin kesilmesi ile de tâbir olunur.
* EMANET: Rüyada herhangi bir adama emanet mal bıraktı ını görmek, o adamın o
kişinin sırrına vâkıf olmasına işarettir. Bir kişinin, rüyada emanetini bir ölüye
bıraktı ını görmesi, o kimsenin sırrını gizleyip aşikâr etmeyecek birine söylemesine
delâlet eder.
Rüyada zevcesine bir şey emanet etti ini ve zevcesinin de o emaneti muhafaza
etti ini görmek, hanımın ondan hamile olmasına alâmettir. E er hanım verilen
emaneti ifşa ederse, hamile olmamasına delâlet eder.
* EMEKLEMEK: Bir kimsenin rüyada emeklemek hali görmesi, kötürümlük ile tâbir
olunur. Veya ayakta durmaya gücü yetti i halde oturarak namaz kılmaya işarettir.
Bu rüya, bazı kere de seferden vaz geçmeye, himmet ve gayrette kusur etmeye
delâlet eder.
Emeklemek rüyası, fakir için zenginli e, zengin için de fakirli e alâmettir. Bazı kere
de insanlarla düşüp kalkmaya delâlet eder.
* EMEL (ıstek ve arzu): Rüyada bir şeyi çok arzu etti ini görmek ve ona kavuşmak,
gönüldeki muradın hasıl olaca ına işarettir.
* EMMEK: Rüyada bir kimseyi emdi ini görmek, ondan gelecek mala ve menfaate
delâlet eder. Bir kadının memesini emdi ini görmek, yine ondan gelecek nimet ve
menfaate işarettir. Bir kimsenin bir uzvunu emmek, emdi i kişinin mal ve servetinden
hisse almaya delâlet eder.
Rüyada bir çocu un meme emdi ini görmek, rızkının geniş ve bol olaca ına; emdi i
memeden süt de il de kan çıktı ını görmek haram mal kazanaca ına alâmettir.
Yine rüyada bir kimsenin memelerini emdi ini görmek, onun zevcesinden gelecek
mala, burnunu emdi ini görmek, cebinden gelecek mala, uylu unu emdi ini görmek,
hısım ve akrabasından gelecek mala delâlet eder.
Rüyada emzikli kadının erkek çocu a süt verdi ini görmek, sevinç ve sürura, kız
çocu a süt verdi ini görmek de, üzüntü ve kedere delâlet eder.
* EMıR: Bir bekârın rüyada emir görmesi, evlenmesine ve evinde emir gibi olmasına
delâlet eder. Bazı kere de eline geçirmek istedi i bir şeyden hisse sahibi olmaya
işarettir.
Rüyada sultan tarafından sınır şehirlerinden birine vali olarak tayin edildi ini görmek,
tayin edildi i şehrin uzaklı ı nisbetinde şeref, şan ve isminin yüceli ine delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada hükümdara veya şehrin valisine yiyecek bir şey götürdü ünü
görmesi, hüzün ve kedere delâlet eder. Ancak bundan halâs olur ve hiç ummadı ı
yerden eline mal geçer. Bir vali rüyada azledildi ini görse, bu, onun makamının
yüksekli ine işarettir.
* EMR-ı BıL MA'RUF (ıyilikle emretmek): Bir kimsenin rüyada insanlara iyilikle
emretti ini; namaz kılın, oruç tutun, kelime-i şehadet getirin, Kur'ân okuyun dedi ini
görmesi, Allahu Teâlâ'ya iman ve onun hakkına ifaya delâlet eder.
Bunun tersine, rüyada kötülükle emretti ini görmek, nifak ve fitneye, dinde bozuklu a
delâlet eder.
Rüyada rakı ve şarabı döktü ünü, çalgı aletlerini kırdı ını, tavla ve oyun kâ ıtlarını
defetti ini görmek, iman ve güzel amele, dinde samimi olmaya ve sıdka delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında istedi i bir işde emir ve tahakküm etti ini
görmek, kardeşlerini kıskanmaya işarettir. Rüyada kendisine bu day satmayı
emreyledi ini görmek, helal rızka delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyasında şeriat hükümlerine göre emr ve nehyetti ini görmek,
hayrın ta kendisidir. şeriata muhalif bir şey emretmek ise, iyi de ildir.
Rüyada kendisine iyi bir şeyle emrolundu unu gören kişi, hayır ve berekete nail olur.
* EMıNLıK: Rüyada kavga, dö üş, yangın, sel ve bunun gibi âfetlerden emin
oldu unu görmek, elem ve korktu u şeylerden halâs olma a, sevinç ve sürura delâlet
eder.
* EMZıK: Evli bir kadının rüyada emzik görmesi, yakında bir çocu u olaca ına delâlet
eder. Bekâr bir kızın emzik görmesi, iyi bir gençle evlenece ine, yine genç bir adamın
emzik görmesi de temiz bir kızla yuva kuraca ına delâlet eder.
* ENSE: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kimsenin rüyada ense görmesi, kötülemek,
ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere
delâlet eder. Bazı kere de ense, bir adamın eserini araştıraca ına işarettir.
Rüyada esnesinin kalın oldu unu görmek, o kimsenin hakkında Cenâb-ı Hakk'ın
takdir etti i şeye sabır ve tahammül etmesine delâlet eder.
Rüyada ensesinin kılını traş etti ini görmek, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim
etmeye ve borcu ödemeye alâmettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada boyun ve ensenin uzun oldu unu görmek,
dört şekilde tâbir olunur:
a) ışin neticesi,
b) Adalet,
c) Velayet,
d) Ezan...
Bir kimsenin rüyada ensesinin kalın, beyaz, güzel kokulu, berrak ve parlak bur
nurdan oldu unu görmesi, hayra delâlet eden bir şeyin meydana çıkaca ına işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada boyun ve ense görmek, insanın sâdık dostu,
Fihrist’e dön
emin arkadaşı ve ücretli hizmetçisine delâlet eder.
Rüyada bir düşmanın ensesine bindi ini görmek, onu tepelemeye, düşmana galip
gelmeye, güç ve kuvvete delâlet eder.
Rüyada enseyi aşa ı bükmek, veya ensede yara, çıban gibi bir şeyin mevcudiyetini
görmek, hakarete, üzüntü ve kedere u ramaya delâlet eder. Ensenin güzelli i,
kalınlı ı, insanın kuvvetine, geçiminin güzelli ine işarettir.
Uyanıklık hâlinde ikrah olunan veya ayıb addedilen bir şeyi, rüyada ensesinde
görmek iyi ve hayır de ildir. Rüyada birinin bo azını sıktı ını veya di erinin kendi
bo azını sıktı ını görmek, sıkıntı, zaruret; müşkülat ve üzüntüye delâlet eder.
Rüyada boynunun omuzları arasında gömülmüş gibi kısa oldu unu görmek, işlerinin
güzel bir şekilde neticelenece ine işarettir.
Bir kişinin rüyada boynunu güzel, parlak ve düzgün oldu unu görmesi, amel ve
işlerinde adalet üzere oldu una delâlet eder.
* ER: Rüyada er görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almaya
delâlet eder. (Askere bakınız).
* ERıK: Rüyada vaktinde erik görmek, rızık ile tâbir olunur. Yine erik görmek, bir
yiti in bulunmasına delâlet eder. Rüyada mevsimsiz olarak görülen erik, hastalık,
üzüntü ve kedere işarettir. Bir hastanın rüyada erik yedi ini görmesi, hastalıktan şifa
bulaca ına delâlet eder. Yine erik rüyası, aile içinde geçimin çok güzel ve muntazam
oldu una işarettir.
Rüyada meyvesi siyah erik görmek, iyi bir hekime delâlet eder. Erik rüyası, erik
a acının cinsine göre de işir ve mana taşır.
* ERKEK: Rüyada görülen yi it ve er kimse, fazilet ve genişli e, kudret ve takvaya
delâlet eder. Erkek kardeşi görmek, malda ortaklı a işarettir.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada yaşlı bir erkek görmek, dört veçhe ile tâbir
olunur.
a) Hayır,
b) Bereket,
c) Kaza-ı hacet,
d) Emniyet.
Rüyada bir ihtiyarın kendisine do ru geldi ini görmek, hayır ve bereketin kendisine
karşı gelece ine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada erkek görmesi, fazilet ve genişli e, kudret ve takvaya işarettir.
Zira Cenab-ı Hak erke i dişiye faziletli kılmıştır. Ve kerim kitabında şöyle
buyurmuştur.
"Erkek için dişinin iki hissesi (vardır)." (Nisa, 176). Bu sebeple erke in nasip ve
hissesinin fazlalı ı beyan edilmiştir.
Rüyada kendi yanında bir erkek çocuk görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs
Fihrist’e dön
olma a, sevinç ve sürura delâlet eder. Görülen çocu un çirkin olması, bunun zıddı...
Rüyada salih, zâhid, takva, verâ sahibi birini görmek iyilik ve keramete delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, hayvan ve kuşlardan salih bir şeye delâlet eder.
Rüyada hükümdarları görmek, galip gelmeye; hakimleri görmek, muhakemeye, vali
ve idarecileri görmek, korku ve şiddete, askeri görmek, sefere, sanatkârı görmek,
onun imal etti i nesneye ve rızka, kadını görmek, fitneye, salih ve iyi kimseleri
görmek de, ibadete delâlet eder..
Denilmiştir ki: Rüyada küçük bir o lan çocu unu sırtına yüklenip taşıdı ını görmek,
üzüntü ve kedere alâmettir. Hâmile kadının rüyada erkek çocu u do urdu unu
görmesi, do acak çocu un kız olaca ına delâlet eder. Bunun tersine, kız
do urdu unu görse, bu kere de o lan çocuk ile müjdelenir.
Bir insanın rüyada erkek kardeşini, dedesini, amcasını, halasını ve kendilerinden
miras alabilece i bir yakınını görmesi, malda ortaklı a veya bu yakınlarının
kendilerine alâmettir.
* ERKEÐıN CıNSıYET UZVU: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen erke in tenasül
uzvu, mal, evlat ve ömre delâlet eder.
Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadı ını ve büyüdü ünü görmek, evlat
ve malın çok olmasına alâmettir.
Bir kimsenin rüyada tenesül uzvunun birkaç parçaya ayrıldı ını görmesi, neslinin çok
olaca ına ve devamlılı ına delâlet eder.
Yine rüyada cinsiyet aletinin üçe ayrıldı ını gören kimsenin üç evladı olur. Bir
başkasının cinsiyet uzvunu kendi elinde görmek, her cihetten ele geçecek para ve
çok mala delâlet eder.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Bir devlet adamının rüyada tenasül uzvunun
büyüdü ünü görmesi, kudret, kuvvet ve itibarının artaca ına delâlet eder. Bu rüya,
esnaf ve tüccar için de kazancın ve kârın artaca ına işarettir.
Rüyada eliyle zekerini tutup çıkardı ını tekrar yerine koydu unu görmek, bir erkek
çocu a delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, elinden çıkan bir malın tekrar ona
dönmesine işarettir.
Rüyada hamile bir kadının erkeklik uzvu görmesi, erkek çocuk do urmasına
alâmettir. Rüyada tenasül uzvunun kesildi ini görmek, bundan sonra erkek çocu u
olmayaca ına delâlet eder.
Bir adamın rüyada tenasül uzvuna dü üm vurdu unu görmesi, geçimin güçleşmesine
ve sıkıntıya işarettir.
Rüyada sünnet oldu unu görmek, ondaki dinin güzelli ine ve sa lamlı ına işarettir.
* ERKEK BAYKUş: Rüyada erkek baykuş görmek, gündüzleri gösteriş için, huşu ve
huzur içinde ibadet eden, gece olunca da, hırsızlık ve halka eziyet etmek gibi kötü
işleri yapmaya çalışan bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de erkek baykuşun görülmesi,
yol kesen ve çok mal biriktiren adama işarettir.
* ERKEK KEDı: ımam Nablusî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada erkek kedi görmesi,
"Hesap gününden evvel bizim amel defterimizi acele ver." (Sad:[/color] 16) mealindeki
âyet-i Kerîme gere ince, kitap ve hesap defterine delâlet eder.
Erkek kediyi rüyada görmek şu şekilde de tâbir olunur:
a) Hanım için cefa,
b) Evlat,
c) Düşmanlık,
d) Hırsızlık,
e) Zina,
f) Söz taşımak,
g) Kişiyi arkasından çekiştirmek...
* ERZAK: Rüyada erzak görmek, Hazret-i Yusuf un kıssasında oldu u üzere, bir
bollu un sonunda bir kıtlık olaca ına, kıtlı ın sonunda da bollu un gelece ine delâlet
eder.
* ESANS: (Güzel ve hoş koku):[/color] Kişinin rüyada esans ve misk görmesi, rızka ve
menfaate delâlet eder. Bazı kere de esans görmek, izzet, şeref ve ululu a erişmeye
işarettir.
Rüyada güzel ve hoş kokular süründü ünü görmek, başkaları tarafından övülmeye
ve medhe delâlet eder. Ve bu rüya hac ile de tâbir olunur.
Bekâr bir kimsenin çarşıdan esans veya başka güzel kokulu bir şey aldı ını görmesi,
yakında evlenece ine delâlet eder. Yine rüyada esans süründü ünü görmek, gizli
sırrın açı a çıkaca ına işarettir.
Rüyada devlet reisinin sarayında güzel koku süründü ünü görmek, ondan üstün bir
kimse tarafından yönelecek bir töhmetle rüya sahibine bir keder isabet edece ine
işarettir.
* ESıR ETMEK: Bir kimsenin rüyada kendisini esir olmuş görmesi, hayır ve rızka
delâlet eder. Bazı kere de esirlik, sırlara vâkıf olmakla tâbir edilir.
Rüyada esir oldu unu gören, kaybetti i bir şeye tekrar kavuşur. Ve ondan hayır
görür. Kendisinin bir başkası elinde esir oldu unu görmek ise, iyi de ildir, üzüntü ve
kedere ve zorlu a delâlet eder.
Rüyada bir meliki esir görmek, iyilik ve bereket işaretidir. Esirler görmek, ulvî
makama, menzile ve nüfuza delâlet eder.
Sâlimî demiştir ki: Rüyada esir odu unu ve fakat bundan kurtuldu unu görmek,
üzüntü, gam ve kederden halâs olma a delâlet eder.
Rüyada herhangi bir esiri dövmek, veya ona eziyet etmek, veya onun başında
beklemek, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete delâlet eder.
* ESKıCı: Bir insanın rüyada yırtık ve sökük elbiseleri diken kimseyi görmesi, iyili e,
sevaba, lütuf ve siyasete, hastalıklar dan afiyete ve genişli e işarettir. Bazı kere de
bu rüya, dokuyucuya, elbiselere nişan ve alâmet koyan zata işarettir.
Rüyada kendi yırtık elbisesini yamadı ını görmek, akrabalara düşman olmak ve
Fihrist’e dön
hayırsız adamlarla arkadaşlık yapmak ile tâbir olunur. Eskici görmek, düşmanlık
yapan adama da delâlet eder.
* ESKıMEK: Rüyada bir nesnenin eskidi ini görmek, müjdeye ve sevinçli habere
delâlet eder. Çünkü bir şey eskiyecek ki, yenisi yerine gelsin.
* ESNEMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada esnemek, günah işlemeye, feryâd edip
a lamak ve tembellikle namazı terk etmek gibi şeytanın razı olaca ı amellere
işarettir.
Kişinin rüyada esnemek halini görmesi, bazı kere düşmana galip gelmeye, sevap
işlemeye ve hayıra delâlet eder. Rüyada çok çok esnedi ini görmek, gaflete ve
tembelli e işarettir. Yine esnemek hâli, rüya sahibinin, deva bulmayacak bir hastalı a
yakalanaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada esnerken "Elhamdü lillah" diyerek elini a zına tutu unu görmesi,
hak üzere ve hak yolda oldu una delâlet eder.
* ESHÂB-I KıRAM: Resûl-i Zîşanın sahabilerinden herhangi birini rüyada görmek,
hayır, rahmet, bereket ve nimete delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, dinde kuvvete,
imanda kemale ve amelde sıdka işarettir.
* ESNAF: Rüyada esnaf ve satıcı görmek, işlerin zorlu una ve huzurun elden
gidece ine delâlet eder.
* EşEK: Bir kişinin rüyada eşek görmesi, hizmetçiye, çocu a ve zevceye işarettir.
Bazı kere de" "Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca
kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir." (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gere in
ce yolculuk veya ilme alâmettir.
Bazan da rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak,
kilim v.s. gibi insanın aya ını bastı ı şeylere işarettir.
Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik oldu unu görmesi, veya eşe e binmesi,
malın ve evladın kendisini ziynetlendirece ine delâlet eder.
Rüyada eşek sesi iyi de ildir. Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve
şiddetlere, zinadan olma çocu a, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana
çıkmasına delâlet eder. Çünkü eşe in anırması şeytanı görmesindendir.
Ibn-i Sîrîn hazretleri:[/color] Rüyada eşe i görmeyi di er hayvanlardan üstün tutmuştur.
Eşe in de siyahını tercih etmiştir. Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet
sahibi bir çocu a işarettir. Eşe in kuyru unun uzunlu u evladın kendisinden sonra
gelen neslinin devlet ve yüceli inin devamına alâmettir.
Rüyada eşek eti yedi ini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyece i yardımın
erişece ine işarettir. Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.
Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder.
Rüyada eşe e bindi ini, eşe in de güzel güzel yürüdü ünü görmek, çalışma ve
gayretinin güzelli ine işarettir. Rüyada eşek pisli ini biriktirdi ini görmek de malın ve
servetin çok artaca ına delâlet eder.
Rüyada merkebin öldü ünü görmek, sahibinin ölümüne veya çok uzun ömürlü
Fihrist’e dön
olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve
nesli çok kadına alâmettir. Yine rüyada dişi eşe inin do urdu unu görmek, rüya
sahibine geçim kapılarının açılaca ına delâlet eder.
Rüyada yavrusuz bir dişi eşe e bindi ini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye
işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir eşe e sahip oldu unu, veya onu ba ladı ını, yahut evine
soktu unu görmesi, Allah tarafından erişecek çok hayıra, üzüntü ve kederin
gitmesine ve feraha delâlet eder.
Rüyada eşe inin birçok kuyru u oldu unu görmek, rızkın genişli ine ve geçimin
kolaylı ına delâlet eder.
Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşe ini soktu unu görmek, hayır ve ganimet ile
tâbir olunur ve o adamın eline çok mal geçer. Bunun tersi, yaban eşe e bindi ini
görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet
eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i
mertebeye delâlet eder. Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir
olunur.
Rüyasında kendi malı olan bir eşe i görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar. Ve
onu keder ve gamdan halâs eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Baht,
b) Devlet,
c) Emrin yerine gelmesi,
d) Baş olmak,
e) Mal ve zevce,
f) Hizmetçi,
g) ızzet ve ikbâl,
h) Mertebe...
Ebu Saidü'l-Vaaz da şöyle demiştir:[/color] Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd
ve gayretidir. Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir. Rüyasında kendisinin eşek
haline geldi ini görmek, akrabadan gelecek zarara işarettir. Arkasına bir eşe in
bindi ini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dişi eşe e bindi ini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder. Dişi
merkebin hamile oldu unu görmek, ümit eyledi i işin zuhuruna işarettir.
* EşEK BÖCEÐı: Kişinin rüyada eşek böce i görmesi, kötü nefse, âdi himmete,
ahlâksız kimselere işarettir.
* EşEK PALANI: Rüyada eşek palanı görmek, şerefsiz ve asılsız bir kadına alâmettir
ki, kocası yanında o kadının zerrece de eri yoktur.
* EşEK ARISI: Rüyada eşek arısı görmek, himmet ve kuvvetli bir kimseye delâlet
eder.
Fihrist’e dön
Kirmanî demiştir ki: Rüyada kendisini bir eşek arısının soktu unu görmek, ahlâksız
ve mütecaviz bir kadın yüzünden gelecek keder ve gama delâlet eder.
Havada birçok eşek arılarının uçtu unu görmek, o mahalle yabancı askerlerin
gelece ine alâmettir. Rüyada üzerine hücum eden eşek arılarını ko du unu görmek,
zulüm ve tecavüzlerden emin olmaya delâlet eder. Yine rüyada eşek arılarını tutmak,
öldürmek, onlardan kaçmak, hayır ve nimete delâlet eder...
* EşıK: Rüyada kapının eşi ini görmek, rüya sahibinin eşi ile tâbir olunur. Rüyada
kapının alt eşi inin yerinden çıkarıldı ını görmek, devletin ve nimetin elden gitmesine
işarettir.
Kapının üst eşi inin koparıldı ını görmek, eşinden ayrılmaya alâmet sayılmıştır.
Rüyada kapının üst eşi inin kayboldu unu görmek de, rüya sahibinin hanımının
ölümü ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada kapıya eşik yaptı ını görmesi, evlenmek ile tâbir edilir.
Denilmiştir ki: Alt eşik, devlet; üst eşik rüya sahibinin zevcesidir. Rüyada kapısının alt
eşi ine bindi ini görmek, evlenmeye delâlet eder.
* EşKıYA: Rüyada yol kesici eşkiya görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
Çünkü eşkiya insanın elinde olanı zorla alır. Bir kimsenin rüyada yolunun eşkiyalar
tarafından kesildi ini görmesi, elindeki malın zayi olaca ına ve bu yüzden sıkıntıya
düşece ine alâmettir.
Rüyada kendisi eşkiya olarak da a çıktı ını ve yol kesti ini görmek, hastalık ile tâbir
olunur.
* EşYA: Kişinin rüyada eşyaları bir yerden alıp daha iyi bir yere nakletti ini görmesi,
iyilikle emredip kötülükten men etmeye delâlet eder. Keza eşyayı, evvelki bulundu u
yerden daha aşa ı yere nakletmek de kötü işleri yapmaya emir ile tâbir olunur.
* EşYANIN DEÐışMESı: Rüyada varlıkların ve cisimlerin bilindikleri halden di er bir
hâle girmeleri, meselâ meyve veren a acın kuru a aca döndü ünü, veya kuru a acın
meyve veren a aca inkılâp etti ini görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin de iş
mesine delâlet eder. Yine bu de işiklikler, yani rüya sahibinin gördü ü de işiklik
halleri, dünyanın hayırdan sere veya serden hayıra dönmesine alâmettir. ınsan
uzuvlarının ve kişilerin suret lerinin de işmesi dahi böyledir.
Mesela, yaşlı bir adamın rüyada çocuk oldu unu görmesi, hayır ile tâbir edilmez.
Çünkü çocuk ne yaptı ını bilmez.
Bir kimsenin rüyada 40 yaşını aştı ını, saç ve sakalının a ardı ını görmesi, aslında
kendisi böyle de ilken, bu halde görülmesi, dinde salâhına, vakar ve şerefinin
ziyadeli ine delâlet eder.
Genç bir kadının rüyada ihtiyar oldu unu görmesi, din ve dünyasının iyi ve güzelli ine
işarettir. Rüyada boynunun uzadı ını görmek, ömrün uzunlu una delâlet eder.
Rüyada boyu uzun iken kısaldı ını görmek, eldeki nimetin veya malın gidece ine
işarettir. Bu rüya bazı kere de ecele delâlet eder.
Bir erke in kendisini kadının şekil ve zinetinde görmesi, zillet, belâ ve hakirlik ile tâbir
Fihrist’e dön
olunur. Rüyada ihtiyar kadını genç olarak görmek, zenginli e alâmettir.
Rüyada kuşa döndü ünü görmek, yeryüzünde durmadan yolculuk etmeye alâmettir.
Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bardak, tandır v.s. gibi şeyler oldu unu görmek,
uzun ömür ile tâbir edilir.
Rüyada örümcek oldu unu görmek, Allah'a ibâdet ve günahlardan tevbeye işarettir.
Yine rüyada yanında bulunan bir çocu un kuş oldu unu görmek, o çocu un ölüp
cennette kuşlar arasına karışaca ına delâlet eder.
* ET: Rüyada pişmiş olarak et görmek, helal mala delâlet eder. Çünkü et ancak
pişirilerek yenir. Çi et görmek ise, a rı, hastalık ve ızdıraplara alâmettir. Taze etin
görülmesi de ölüme ve gıybet etmeye işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:[/color] Rüyada et görmek dört vech ile tâbir olunur:
a) Mal,
b) Miras,
c) Hüzün,
d) Musibet...
Tencere içinde pişmiş et görmek, rızık ve nimete delâlet eder. Rüyada kişinin kuş eti
görmesi, fazla yolculuk yapmaya ve fayda elde etmeye işarettir. Bazı kere de kuş eti
yedi ini görmek:[/color] Cennete ve insanı cennete yaklaştıracak güzel ve salih amellere
delâlet eder.
Fakir bir adamın rüyada et ile pişmiş yeme i görmesi, zenginli e delâlet eder. Etsiz
pişmiş yeme i görmek ise, ibadet ve ihtiyaca alâmettir.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek güzellikle hasıl olan
hayır ve menfaate, kebap edilmiş et görmek ve yemek, elem, hastalık ve ızdıraba ve
meşakkatle kazanılan mala delâlet eder. Rüyada insanın kendi etini yedi ini görmesi,
ehil ve akrabası hakkında gıybete ve pişman olaca ı bir işi işleme e alâmettir.
Denilmiştir ki: Tencerede pişmiş et rızık ve nimettir. Eti kebap olarak pişirdi ini
görmek, haram mala delâlet eder. Kebap halinde erkek koyun eti görmek, rüya
sahibinin hastalı ına, kuzu ve o lak eti görmek, evlâdının veya hizmetçisinin
hastalı ına, dişi koyun eti görmek, zevce veya validesinin hastalı ına alâmettir.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Ne oldu u belli olmayan bir parça et görmek,
musibete, taze et görmek ölüme, tuzlu et, musibetten sonra nimete; kıyılmış et
hüsran ve zarara delalet eder.
Rüyada pastırma görmek, ölüleri gıybet etmek ile tabir olunmuştur. Tavuk eti görmek
kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir. Sı ır eti görmek, zahmet, meşakkat ve az
iş yapmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ördek eti görmesi veya ondan yemesi, erkeklerden dindar ve
salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaate delâlet eder. Rüyada pişmiş bir
eti ihtiyar bir adamla yedi ini görmek, rüya sahibinin sultanlar yanında kadri ve şanı
yüce olaca ına delâlet eder. Kebap edilmiş sı ır eti görmek, korkudan emin olmaya
işarettir. Bazı kere de bu rüya, rızka, ucuzluk ve bollu a delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada öküz eti yedi ini gören kişi hakim huzuruna götürülür.
Fihrist’e dön
Rüyada insan eti görmek, düşmana galip gelmek ile tâbir olunur. Tanınmayan et ve
kan görmek, yine galip gelmeye ve fakat fitneye de delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte veya
parça parça kesilip yere düştü ünü görse, bu rüya, o kişiye arız olacak şiddetli bir
azaba yahut tutulaca ı bir hastalı a işarettir. Bazı kere bu rüyayı görenin (e er varsa)
gemisi açılır, ya da yorgan veya yastı ı kesilir...
* ET DıLıMLERı: Bir kimsenin rüyada et dilimleri görmesi, açık ve zararlı şeyler ile
tâbir olunur. Bazı kere de zahmetsiz meydana gelen bir şeye, peşin rızka, şehvetin
harekete gelmesine ve kişinin gizlemek istedi i bir sırrın açı a çıkmasına delâlet
eder.
* ET KÜTÜÐÜ: Rüyada görülen kütük, halkı birbirine kışkırtıp u raştırmayı, kin,
düşmanlık ve münakaşa gibi şeylerin arasına sokulmayı arzu eden münafık bir
kimseye alâmettir.
Bir. adamın rüyada et parçalayıcıyı görmesi, şerre, düşmanlı a, harbe, toplu şeyleri
da ıtma a, helâli haram ile karıştırma a, faize ve ihtiyaçları giderme e işarettir.
* ET YEMEÐı: Rüyada et yeme i görmek, rızık, bereket ve menfaat ile tâbir olunur.
Fakir için et ile pişmiş yeme i görmek, zenginli e, etsiz pişmiş yeme i görmek,
ihtiyaç veya ibadete delâlet eder. Çeşit çeşit şeylerle karışık yeme i görmek ise,
hastalı a işarettir.
Rüyada kendi eliyle güzel bir yemek pişirdi ini görmek, o yemek miktarınca şöhrete
erişmeye ve fakirlikten sonra zenginli e delâlet eder.
Yine rüyada et veya pirinç ile pişirilmiş süt ve bunlardan başka şeyler görmek,
ferahlık, sevinç, akid, ilim ve faydalı rızka delâlet eder...
* EV: Bir kimsenin rüyada demirden imal edilmiş bir ev görmesi, zevcesiyle beraber
uzun bir ömür sürece ine işarettir. Bazı kere de rüyada görülen ev, rüya sahibinin
dünyası olarak tâbir edilir.
Rüyada evini ve evinin odalarını genişletti ini görmek, dünyada halinin
genişlemesine, geçim ve nasibin çok olmasına delâlet eder.
Yine ev rüyası, erke in beraberce yaşadı ı zevcesine delâlet eder. Bu sebeple
evlenen kimseye "Eve girdi" denilir. Bazı kere de, rüyayı görenin bedenine işarettir.
Rüyada bir evi sırtına yükleyip götürdü ünü görmek, bir kadının nafaka ve idaresini
üzerine almaya delâlet eder. Bunun tersi, evin kendisini yükleyip götürdü ünü
görmek, nafaka ve idaresinin bir kadının üzerine olaca ına işarettir.
Rüyada evinin altından oldu unu görmek, yangın ile tâbir olunur. Çünkü altın ateş
rengindedir.
Rüyada hiç bilmedi i bir evin üstüne çıktı ını görmek, o evin kıymeti, talihleri ve
şerefi nisbetince bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın oldu unu görmek, o hanede
sâliha kadınların çoklu una işarettir. E er oda kireçle sıvanmış, kiremitle yapılmış
ise, tam tersi, kadının kötü sözlü ve münafık birisi oldu una delâlet eder.
ıbn-i Sirin (rh.a) demiştir ki: Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldı ını
yahut yandı ını görmek, o evde bir musibetin meydana gelece ine delâlet eder.
Rüyada evinin büyüdü ünü görmek, nimete, küçüldü ünü görmek de nimet ve rızkın
azaldı ına alâmettir.
Fihrist’e dön
Rüyada bir evi nakışladı ını ve süsledi ini görmek, o evde zuhur edecek düşmanlık
ve şiddete delâlet eder. Rüyada kendi evini karanlık halde görmek, menfaat ve rahatı
olmayan uzak bir yolculuk ile tâbir olunur.
Bunun tersi, evini aydınlık görmek, çıktı ı seferde hayır ve bereketle karşılaşmaya
delâlet eder.
Bir kişinin rüyada evler ve kalelerle ihata edilmiş bir şehirde bina yaptı ını görmesi, o
şehirde evlenmeye ve bir çocu unun olaca ına delâlet eder.
ınsanın rüyada uzaktan gördü ü ev, uzaktan uza a nail olaca ı dünyalı a işarettir.
Rüyada bilinmeyen bir eve girdi ini ve orada ölüler oldu unu görmek, âhirete delâlet
eder. Çünkü ölüler hep âhiret yurdundadırlar. Bilinmeyen bir eve girdi ini ve fakat
çıkmaya imkân bulamadı ını görmek, ölüm ile tâbir olunur. E er o girilen ev toprak ve
çamurdan sıvanmış ise, rüya sahibinin âhirette halinin güzel olmasına, e er kireçle
sıvanmış ise ahirette halinin kötü ve berbat olmasına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Bir adamın evi, onun vücuduna, nefsine ve şahsına delâlet eder. Zira
ev kendisiyle, kendisi de evle bilinir. Yine ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocu unun
mekânıdır. Bazı kere de ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdi i mala ve elbiseye
delâlet eder.
* EV BAHÇESı: Bir kimsenin rüyada ev bahçesi görmesi, insanın muhafaza
edilmesine ve namuskârlı ına, mal ve evlâttan şüpheyi defetmeye alâmettir.
Bazı kere de ev bahçesi, oruç ve gece namazı gibi herkesin muttali olamıyaca ı gizli
ibadet edenlere delâlet eder. Bazan da zühd ve takvaya ve Allahü Teâlâ'yı tesbih ve
tasdik etmeye delâlet eder.
* EVıN DıREÐı: Rüyada evin dire ini görmek, zevceye veya mala işarettir. Rüyada
görülen ev, rüya sahibinin vücudu ile tâbir edildi i zaman evin kapısı o zâtın yüzü
olur. Hanımı ile tâbir edildi inde de evin kapısı hanıma işarettir. Rüyada kendi evini
supürdü ünü görmek, isabet edecek üzüntü ve kedere delâlet eder.
* EVLENMEK: Bir kimsenin rüyada evlendi ini görmesi, Yüce Allah tarafından
meydana gelecek bir yarıdıma ve nimete delâlet eder.
Rüyada şahitler huzurunda evlendi ini görmek, Allahü Teâlâ'ya salih amel
yapaca ına söz vermeye delâlet eder. E er kıyılan nikâh, adetlere uygun olarak
çarşıda yapılırsa makama ve kadrini yüceltecek bir şöhrete erişmeye alâmettir.
Rüyada tanıdı ı bir hanımla evlendi ini görmek, o kişinin onunla geçimini
sa layaca ı şey hakkında çalışaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ölü bir kadınla evlendi ini ve onun yanına girdi ini görmesi,
kaçırdı ı ve ümidini kesti i bir işine tekrar kavuşaca ına işarettir. Yine rüyada hiç
bilmedi i ve tanımadı ı yaşlı bir kimsenin kızı ile evlendi ini görmek, çok çok hayıra
delâlet eder.
Rüyada dört kadınla evlendi ini görmek, Peygamber-i Zîşân efendimizin kabrini
ziyaret edece ine alâmettir.
Hamile bir kadının rüyada evlendi ini görmesi, do acak çocu un kız olaca ına
Fihrist’e dön
işarettir. Erkek çocu u olan kadının rüyada evlendi ini görmesi, çocu unu evlendirip
mürüvvetini görece ine delâlet eder. Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada
evlendi ini görse, bu rüya, onun hakkında hayırdır.
Bir kimsenin rüyada sultan kızı ile evlendi ini görmesi, içki veya içki gibi di er sarhoş
edici şeyleri içece ine alâmettir.
Rüyada bir kadınla evlendi ini ve kendisinin de bir veya birkaç zevcesi oldu unu
görmek ve o kadını tanımak, o kadının güzellik ve endamı nisbetinde hayır, servet ve
devlete ermeye delâlet eder.
Rüyada bir kadınla evlendi ini ve fakat o kadının öldü ünü görmek, sanatla meşgul
olmaya ve bunu yaparken zahmet ve üzüntü çekmeye delâlet eder.
Rüyada Yahudi bir kadınla evlendi ini görmek, harama ve günah işlemeye delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada dinen kendisine haram olan bir kadınla evlendi ini görmesi, aile
fertlerinin önderi olaca ına işarettir.
Bir kadın tanımadı ı yaşlı bir adamla evlendi ini görse, bu rüya, o kadın hakkında
hayır ve berekettir. E er hasta ise şifa bulunur. Yine rüyada kendisine haram olan ve
ölmüş bir kadınla evlendi ini görmek, akrabaları ziyaret etmeye işarettir.
* EV REıSı: Kişinin rüyada ev reisini görmesi, hafız ve âlim bir kimse ile tâbir olunur.
Zira Hazret-i Yusuf ev işlerini gören bir zat idi.
* EV YIKMAK: Rüyada ev yıktı ını görmek, yıkılan evin sahibinin ölümüne alâmettir.
Nasıl ki rüyada ölmek, evin yıkılmasına delâlet ediyorsa, ev yıkmak da sahibinin
ölümüne işarettir.
Bir kimsenin rüyada ev veya tarihî bir eseri yıktı ını görmesi, üzüntü, keder ve şerre
delâlet eder. Rüyada kendi evinin üzerine yıkıldı ını görmek, o evden bir ölünün
çıkaca ına işarettir. Veya rüya sahibine büyük bir musibet erişece ine alâmettir.
Bir kadının rüyada evinin tavanının yıkıldı ını görmesi, kocasının vefatına delâlet
eder...
* EVLERE GıRMEK: Rüyada kendi evine adaletli bir devlet reisinin girdi ini görmek,
o eve bereketin ve rahmetin inmesi ne ve adaletin meydana çıkmasına delâlet eder.
Yine bir eve, zâlim, cebbar, kahredici bir devlet reisinin indi ini görmek, o yerde fesat
ve musibetlerin meydana gelmesine işarettir.
Bir müslümanın rüyada cennete girdi ini görmesi, Allah'ın izni ile cennete girece ine
delâlet eder. Bu rüya, o müslümanın nefsi için gönderdi i veya gönderece i hayrın
kabul edildi inin bir müjdesidir. Çünkü Allahu Teâlâ, cennet mukabilinde müminlerin
mal ve canlarını satın aldı ını beyân buyurmuştur.
Rüyada cehenneme girip sonradan cehennemden çıktı ını görmek, rüya sahibinin
tevbe etmesine işarettir. Tevbe edemeden ötelere yolcu olursa, işi feci demektir.
Denilmiştir ki: Rüyada cehenneme girdi ini görmek, sıtma hastalı ına, fakirli e ve
Fihrist’e dön
zindana delâlet eder. Çünkü sıtma hastalı ı ateşli bir hastalıktır. Fakirlik ve zindan da
ateşten gömlek mesabesindedir.
Bir kâfirin rüyada cennete girdi ini görmesi, bâtıl dinini bırakıp Hak din olan ıslâmı
seçece ine delâlet eder. Bekâr, fakir, hasta kimselerin cennete girdiklerini görmesi, o
hallerden kurtulacaklarına işarettir. Bekâr evlenir, fakir zengin olur, hasta şifa bulur.
ısyankâr ve günahkâr bir kimsenin rüyada Mekke'ye girdi ini görmesi, günahına
tevbe edece ine ve sonunun hayırlı olaca ına işarettir. Kâfirin rüyada Mekke'ye
girdi ini görmesi, Müslüman olaca ına delâlet eder.
Yine rüyada Mekke'ye girmek, korkudan, şiddet ve musibetten emin olmanın
alâmetidir. Çünkü orası emin beldedir.
Rüyada Hazret-i ibrahim'in makamına girdi ini görmek, izzet, ikbal ve şerefe, ilim ve
takvaya delâlet eder.
Evlenmek isteyen bir kişinin rüyada Mescid-i Haram'a girdi ini görmesi, temiz, pâk ve
güzel bir kadınla evlenece ine alâmettir.
Rüyada sokak, çarşı ve pazara girdi ini görmek, rızık için çalışmaya ve gayret
göstermeye delâlet eder.
Rüyada cami ve mescitlere girmek, günahtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya
girmek dinde bozuklu a alâmettir. Rüyada cennete girdi ini ve fakat cennetten
dönmekten menedildi ini görmek, gurbette ebedî olarak kalmaya işarettir.
* EVLıYA: Velîler Allah'ın dostlarıdır. Rüyada onlardan birini görmek, kalb safâsı ve
dinde kuvvete delâlet eder. Evliyanın kendisine bir şey verdi ini görmek, helâl ve
temiz rızka, rahmet ve berekete işarettir.
Meşhur bir Veliyi rüyada güler bir halde görmek, dünya ve âhiret saadetine ve
hayırların kabulüne delâlet eder. Bir velinin ete ine tutunup onunla yürüdü ünü
görmek, sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelli ine delâlet eder.
* EYYUB (A.S.): Biliyorsunuz ki, Hazret-i Eyyûb sabır kahramanı bir Peygamberdir.
Onun başına nice felâketler ve belalar gelmiş, fakat o hepsine sabretmişti. Bu
sebeple rüyada Hazret-i Eyyûb (a.s) görmek, musibetlere, belâlara, ehlin, malın,
evlâdın ve daha nice şeylerin kaybolmasına ve bunlara da sabır ile tahammül
edece ine alâmettir.
Yine o mübarek peygamberi görmek, mal ve çocukların elden çıkmasına delâlet eder.
Hasta bir adamın Eyyûb (a.s) görmesi, hastalıktan kurtulup selâmete ermeye işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada Hazret-i Eyyûb'u gören kimseye bela ve musibetler isabet
eder. Dostlarından ayrılır ve devasız derde duçar olur. Sonra da bunların hepsinden
kurtulup selâmet bulur.
* EZAN: Rüyada ezan okudu unu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir
olunur. Ve o kimse hacca gider. Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık
yapılaca ına dair bildirinin duyulaca ına delâlet eder.
Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekli ine, büyük bir rütbeye
yükselmeye ve işitilecek do ru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Ezan rüyası şu şekilde tâbir olunur:
a) Hac ibadeti,
b) Do ru ve Hak söz,
c) ış,
d) Ulûvv-i Kadr,
e) Risayet,
f) Ölüm,
g) ıflâs,
h) Hıyanet,
i) Tecessüs (Bir şeyin iç yüzünü araştırma),
j) Kıllet-i din (az din) ve nifak...
Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada ezan okumak veya okundu unu görmek, duâ, iyilik,
tâat, hayır, şeytan şerrinden emin olmak ve kurtuluş ile tâbir olunur. Ezan okunması
lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır de ildir. Bu rüya, cünüb ve bunun gibi
bir hâlin meydana gelmesine işarettir.
ıbn-i Fuzâle demiştir ki: At veya başka hayvan üzerinde ezan okumak veya
okundu unu görmek, sefere, gemi üzerinde ezan okumak, umurunda suhulet
husulüne delâlet eder.
Rüyada yüksek bir da üzerinde ezan okudu unu görmek, büyük ve kadri yüce bir
zat hakkında do ru söz söyleme e, minarede ezan okumak, yolculu a ve selâmetle
geri dönmeye ve muradının incisini elde etmeye alâmettir. Yine rüyada ezanı
dinledi ini görmek, namaza devama, ikamet sesini işitmek hayırlı işlerde
muvaffakiyete delâlet eder.
Rüyada çocukların ezan okudu unu görmek, o mahallin cahiller ve bidat ehli
tarafından istila edilmesine işarettir. Sokak ve çarşılarda ezanın okundu unu görmek,
temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.
Bir kimsenin semada ezan okudu unu ve insanların da kendisini dinlediklerini
görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye alâmettir. Yine bir adam iki kere peş
peşe ezan okudu unu, kamet getirdi ini ve farz namaz kıldı ını görse, bu rüya, hac
ve umre ile tâbir olunur ve o kişi Allah'ın izniyle hacca gider.
Kendi evinin üstünde ezan okudu unu görmek, e er hanımı varsa hanımın vefatına
delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada Kabe üzerinde ezan okudu unu gören ehl-i bidat olur ve
sahabiler hakkında kötü söz söyler. Yüzükoyun ezan okudu unu gören kişinin
zevcesi halk arasında ko uculuk yaparak onları rahatsız eder. E er rüyayı gören
bekâr ise evlenir.
* EZBERLEMEK: Bir kimsenin rüyada Allahü Teâlâ'yı zikretmesi, münacat ve tevhid
ezberlemesi, Peygamber-i Zîşân hakkındaki kaside ve na'tları zihninde tutması,
sapıklıktan hidâyete, kıtlıktan bollu a, üzüntü ve sıkıntıdan sürür ve neşeye
kavuşma a delâlet eder.
Yine rüyada Yüce Allah'ı takdis etmek, şevk ve vecd veren bir sesle kasideleri ve
mezkûr medhiyeleri okudu unu görmek, şan ve şöhrete nail olmaya delâlet eder.
Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir hükmü gere ince, büyük bir nimete de
işarettir...
Fihrist’e dön
* ENBıYA: Peygamber-i Zîşan efendilerimizi görmek, devletin ve saadetin en
büyü üdür. Bu sebeple rüyada büyük peygamberlerden birini görmek, izzet ve şerefe
delâlet eder ve o kişi umdu una nail olur.
ıbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada Ulûl'âzîm Peygamberleri görmek, izzet ve
şerefe, sair enbiyayı görmek, zafer ve nusrete, din kuvvetine ve emaneti yerine tevdi
etmeye delâlet eder.
Kirmanî de şöyle demektedir:[/color]
- Bir nebiyi ferah ve sürür halinde ve güler yüzle görmek, izzet ve gayrete ve zafere
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, şu
şekilde tâbir olunur:
a) Rahmet,
b) Nimet,
c) ızzet,
d) Ulûvv-i Kadr,
e) Devlet,
f) Zafer,
g) Saadet ve riyaset,
h) ıslâmda kuvvet,
i) Dünya ve âhirette hayır ve rahat...
Rüyada peygamberlerden biri ile kavga etti ini görmek, betbahtlık alâmetidir ve o kişi
sünnetten yüz çevirip bidat ehli olur.
Bir kimsenin rüyada enbiyaya mahsus elbiseyi giydi ini görmesi, din ve dünyada
iyili e, kendisinin nebi oldu unu görmek, şehiden vefat etmeye delâlet eder,
* EZGı: Bir kimsenin rüyada ezgi söyledi ini görmesi, bâtıl söze ve musibete işarettir.
E er söyleyenin sesi güzel ise faydalı ticarete, güzel de ilse zararlı bir ticarete
alâmettir.
Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söyledi ini görmek, miskinlik ve zillete delâlet
eder. Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münakşaya delâlet eder.
Rüyada yolda gitti ini ve ahenkli bir şekilde ezgi söyledi ini görmek, müstesna.
Çünkü bu rüya, rüya sahibi için hayırdır. Yollarda güzel şeyler söyleyerek gitmek
adettir ve sevinç işaretidir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
"E" Harfi Rüya Tabirleri

* EBABıL (Kuşları): Bir kimsenin rüyada Ebabil kuşları görmesi, kurtuluşa, refaha,
hayır ve menfaata delâlet eder. Çünkü o kuşlar Allah'ın askerleridir.
* EBE: Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi
güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına
nâiliyete delâlet eder.
Rüyada evine bir ebenin girdi ini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve
menfaat görme e; bir ebeyi ça ırdı ını görmek, bir mert insandan yardım talebinde
bulunma a, ça ırdı ı ebenin geldi ini görmek, o talebinin yerine gelece ine
alâmettir.
Bir kimsenin rüyada herhangi bir ebe ile dost oldu unu görmesi, büyük bir zâta
yakınlı a ve ondan gelecek menfaata delâlet eder.
* EBEGÜMECı: Kişinin rüyada ebegümeci görmesi, e er hasta ise şifa ve afiyet
bulaca ına işarettir. Ebegümeci, hayır ve menfaate de delâlet eder.
Rüyada ebegümeci pişirip yedi ini görmek, mide hastalı ından halâs olma a
alâmettir. Bazı kere de bu rüya, ele geçecek ve yabancı yerden gelecek paraya
delâlet eder. Yine ebegümeci rüyası hasta bir ahbabınızın afiyet haberini almaya
delâlet eder.
* EBEM KUşAĞI: ınsan için ebem kuşa ı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.
Rüyada ebem kuşa ının kırmızı oldu unu görmek, o sene içinde kan akmasına
delâlet eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.
Rüyada ebem kuşa ının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; sarı renkte
görülmesi, hastalı a delâlet eder. Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşa ı görmesi,
evlenmek ile tâbir olunur. Zira, şairler kadınları ona benzetirler...
Denilmiştir ki: Rüyada ebem kuşa ını sa tarafından görmek, hayra; sol tarafından
görmek de, ucuzlu a ve bollu a alâmettir.
Fakir bir kimsenin rüyada ebem kuşa ını hem sa hem de sol tarafında görmesi,
ucuzlu a ve bollu a ve geçim hususunda genişli e delâlet eder. Zenginler için de,
sıkıntının gitmesine, ferah ve sürürün avdetine işarettir.
* EBU BEKıR (R.A): Hazret-i Ebû Bekir efendimizi rüyada görmek, devlet üstüne
devlettir. Çünkü o, bu ümmetin rahmeti, Allah Resulünün en sadık dostu ve ma ara
arkadaşı ve Sıddıkların başıdır..
Rüyada Ebu Bekir (r.a)'i görmek, hilâfet ve imamete, akranı arasında şan ve şerefle
anılmaya, yücelik ve ulvî mertebeye, kıymetli kişiler arasında tutulmaya delâlet eder.
Bazı kere de onu görmek, Allahü Teâlâ yolunda malı infak etmeye, sadakayı muhafazaya
ve erkek çocu a alâmettir.
Bir kimsenin Hazret-i Sıddık-ı Ekber'i görmesi, do ru ve tedbirli olmasına, sıdk ve
Fihrist’e dön
vefa sahibi bulunmasına ve elinin altındakilere güzel muamele etmesine delâlet eder.
Yine rüyada Hazret-i Ebû Bekir'i görmek, Allah yolunda cihada, Hacca gitmeye,
düşmanları üzerine galip gelmeye ve işlerde muvaaffak olmaya işarettir.
Ebu Bekir (r.a) efendimizi rüyada sa olarak görmek, Allah'ın kullarına karşı
merhametli ve şefkatli olmaya delâlet eder. Rüyada onunla beraber oturdu unu
görmek, Hakka tabi olmaya, sünete ittiba etmeye ve Resûl-i Kibriya'nın ümmetine
nasihat ve ö üt vermeye delâlet eder.
* ECNEBı: Rüyada yabancı bir kimseyi görmek, yolculuk, hediye, haber ve para ile
tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Rüyada kendini bir
yabancının işleriyle meşgul olur görmek, e er ehilse memuriyet ile tâbir edilir.
* ECZACI: Bir kimsenin rüyada eczacıyı görmesi, kitap tasnifiyle meşgul bir âlime
işarettir. Eczane görmek de, insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.
Rüyada bir eczaneye girerek ilâç aldı ını görmek, üzüntü ve keder verecek bir işe
delâlet eder. Çünkü ilâçlar dertler için alınır. Yine rüyada eczaneye girip aradı ı ilâcı
bulamadı ını görmek, bedendeki hastalı ın devamına işarettir.
* EDEBıYAT: Bir kimsenin rüyadak edebî bir eseri okudu unu veya şiir yazdı ını
görmesi, ince ruh ve temiz kalbe delâlet eder. Rüyada bir başkasının şiir okudu unu
görmek, evlilik veya dostuk, ya da sevindirici bir habere delâlet eder.
* EFE: Efeler kahraman ve bahadır olduklarından, rüyada herhangi bir efeyi görmek,
kahramanlıkla tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, insanın kendisine çok güveni
oldu una işarettir.
* EĞE: ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elinde bir e e oldu unu görmek,
müşkül ve zor işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada e e ile demir e eledi ini
ve bunda sıkıntı çekti ini görmek, güç işlere ve zarara alâmettir. Rüyada kalın e e
görmek, a ır söz, ince e e lâtif sözdür. Elinde e enin kırıldı ını ve parça parça
oldu unu görmek, işlerin çıkmaza girece ine ve ıslâhı mümkün olmayaca ına delâlet
eder.
Câbirü'l-Ma ribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kendi evindeki eşyasından bir
demir veya benzeri şeyi e eledi ini görmesi, eli altında bulunanlara iyilik edece ine
ve evinin işlerinin düzelece ine delâlet eder.
* EĞE KEMıKLERı: Kişinin rüyada e e kemikleri görmesi, ev halkına delâlet eder.
Çünkü ev halkı insanın e e kemi i mesabesindedir. Rüyada e e kemiklerinin
ço aldı ını görmek, ev halknın ço alaca ına; noksan görmek de azalaca ına delâlet
eder.
* EĞER: Rüyada bir e ere mâlik oldu unu görmek, hanıma ve izdivaca delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada e erin altına konan keçeyi görmesi:[/color] Üzüntü, keder, zahmet ve
meşakkatin gitmesine işarettir.
Rüyada bir e er örtüsüne mâlik oldu unu görmek, mülk ve menfaate delâlet eder.
Bazı kere de, e er örtüsü; hizmetçi, mal, menfaat ve kadına delâlet eder.
Rüyada bindi i hayvanın e erini çıkardı ını görmek, hanımı ile kendi arasında ayrılık
zuhur edece ine işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada at üzerinde bir e er oldu unu görmek, şeref, izzet ve büyüklü e delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada e er görmek, iffetli, güzel ve zengin bir
zevceye delâlet eder. E ere bindi ini görmek, menfaat ve kazançtır.
Nablûsi demiştir ki: Bir kimse rüyada kendisinin bir e ere bindi ini görse, artık o kişi
her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip olur.
* EĞER ÖRTÜSÜ: Bir kimsenin rüyada kendisine bir e er örtüsü geldi ini görmesi,
mülke ve menfaate delâlet eder. Bazı kere de e er örtüsü mal, hizmetçi veya bir
kadına işarettir.
* EĞLENCE: Rüyada e lence görmek, sevinç ve sürür ile tâbir edilir. Kendisini
e lence meclislerinden birinde görmek, güzel ve sevinçli bir habere delâlet eder.
* EHL-ı HAYVAN: Koyun, inek, at gibi ehl-i hayvan görmek, ni'mete, berekete ve
işlerin kolaylı ına delâlet eder.
Rüyada kaz görmek mal ve nimet ile tâbir olunur. Rüyada kazın kendisiyle
konuştu unu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve bu yolculukta elde
edilecek hayır ve berekete işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya zengin
zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyasında bir kaz veya
ördek kesip etini yedi ini görmek, zevcesi tarafından gelecek mal ve mülke delâlet
eder.
Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek görmesi, asil bir aileye mensub
zengin ve kerem sahibi bir adama delâlet eder. Rüyada sürülerle kaz ve ördek
görmek, ucuzluk, bereket ve nimete; azını görmek de aileye alâmettir.
* EHRAM: Kişinin rüyada ehram görmesi, uzun ömre delâlet eder. Rüyada kendisini
ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkiin ve makamın yüksekli ine işarettir.
* EJDERHA: Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve heybetli bir sultana işarettir. Veya
yakıcı ateşe delâlet eder.
Bir hastanın rüyada ejderha görmesi, ecelin yakın oldu una alâmettir. Bir kadın
rüyada ejderha do urdu unu görse, bu rüya, kötürüm, maraz, hastalıklı bir çocu a
delâlet eder.
Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, uzun ömür ile tâbir olunur. Veya eline mülk
ve saltanat geçer.
Bir kimsenin rüyada ejderhanın etini yedi ini görmesi, melik tarafından gelecek mala
delâlet eder ve onun eline nimet geçer.
Yine bir kişinin rüyada zararsız olarak ejderhanın kendisine do ru geldi ini ve kendisi
ile konuştu unu veya kendisine bir şeyler verdi ini görmesi, o kişi namına meydana
gelecek çok büyük hayra delâlet eder.
Hâmile bir kadının rüyada ejderha do urdu unu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir
o lan çocu u do urmasına işarettir. Bazı kere de bu rüya, şerli ve fasık bir çocu a
işarettir ki, sonunda çocu un boynu vurulur.
Yine bazı kere ejderha görmek, gözle görülen ve fakat düşmanlı ını gizleyen, her
türlü şer ve kötülüklerin kendisinde toplandı ı bir düşmana alâmettir.
* EKıM AYI: Her ay, Allahü Teâlâ'nın yarattı ı günlerden meydana gelir. Ekim ayı da
bunlardan biridir. Bu ayda görülen rüya, hemen hemen aynen zuhur eder.
* EKMEK: Bir kimsenin rüyada yufka ekme i görmesi, geçimin çok iyi ve genişli ine
delâlet eder. Ekme i dürüp yedi ini görmek, nimet ve rızka işarettir.
Rüyada bir ekmek buldu unu görmek, büyüklü e ve rızkın artmasına işarettir.
Rüyada fakirlere ekmek da ıttı ını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve
sa lamlı a delâlet eder.
Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek
günlere, mal ve rızkın bollu una işarettir.
Rüyada ekme i yüksek bir yerde görmek, fiatının artaca ına, tandırda ekmek
pişirdi ini görmek, makam ve kevkinin yüksekli ine; tandırdan ekmek çıkardı ını
görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.
Rüyada ekme in ayaklar altında çi nendi ini görmek, bolluk ve ucuzlu a delâlet
eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bollu a işarettir.
Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.
Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur.
Rüyada görülen ekmek, bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılı ına işarettir.
Rüyada ekme i fena bir şeyle yedi ini görmek, mumlu bal yemeye işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekme in tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır.
Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı
kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.
Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime,
halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir. Rüyada insanlara ekmek da ıttı ını
görmek, talebe için ilimden muhtaç oldu u şeye mâlik olmaya delâlet eder.
Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek da ıttı ını görmesi, nasihat ve ö ütleri ile tâbir
olunur. Ancak, ekmek da ıttı ı ve sadaka verdi i kişiler kendisinden üstün olur.
Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdi ini görmek, kendisine hiç ümit etmedi i
yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ekme i bulutların yahut evin veya a açlardan birinin üzerinde
görmesi, ekme in pahalanmasına işarettir. Di er yiyecek şeylerin tâbiri de bu
şekildedir.
Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdi ini görmek, ecelin yaklaşıp
ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez.
Fihrist’e dön
Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldı ını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir
devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve
insafına işarettir.
Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.
Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekme i görmesi, ihtiyacı ve fakirli idir. Bozulmuş
ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala
delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada katıksız ekmek yedi ini gören kimse yalnız olarak hasta olur,
tek ve garip olarak da vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli hastalı a veya sıtmaya
işarettir.
Rüyada ekme in kanatlanıp uçtu unu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur. Hani
derler ya:[/color] "Ekmek arslanın a zında". Bu sözden maksat, geçimin zorlu unu
anlatmaktadır.
Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculu a, bazı kere de, güç şeyleri
kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır.
* EKMEKÇı: Bir kimsenin rüyada ekmeçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve
geçimin genişli ine işarettir. Bazı kere de ekmekçi rüyası, çocu a ve sevgiye delâlet
eder.
Rüyada kendisinin ekmekçi oldu unu görmek, büyük mala ve genişli e delâlet eder.
Yine ekmekçi görmek, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine işarettir. Has ve
beyaz ekmek satıcısını görmek, temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye
delâlet eder.
Kendisi ekmekçi olmadı ı halde, rüyada halka ekmek pişirip da ıttı ını görmek,
başkan olmaya veya kumandanlı a delâlet eder.
* EKMEK SEPETı: Bir kimsenin rüyada ekmek sepeti görmesi, müjde ve beşaret ile
tâbir olunur. Rüyada içinde beyaz üzüm olan sepeti görmek, hatır ve hayâle
gelmeyen yerden ulaşacak rızka delâlet eder. Bazı kere sepet görmek, ci erde olan
bir hastalı a da işarettir. Bazan de ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem de
müjdeleyici bir adama alâmettir. E er o sepetin içinde ra bet edilen bir nesne varsa,
müjdeye, e er kötü bir şey bulunuyorsa korkutucuya delâlet eder.
* EKıN EKMEK: Rüyada tarlaya ekin ekti ini görmek, evli kimseler için hanımın
hamileli ine delâlet eder. Bekâr için de evlenmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ekti ini görmesi, tarla sahibi ile
aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlı a delâlet eder.
Rüyada tarladaki ekinin yandı ını ve mahvoldu unu görmek, açlık ve kıtlık ile tâbir
olunur. Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindi ini görmesi, iyi ve güzel
amele, ibadet ve tâata delâlet eder.
Yine rüyada bir tarlaya ekin ekti ini gören kimse, menfaat ve berekete nail olur.
Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın oldu una alâmettir.
Rüyada bu day ekti ini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur. Bu day
başa ı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına işarettir. Arpa, hayıra delâlet
eder.
Fihrist’e dön
Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ekti ini görmek, günah ve ziyana işarettir.
Mevsimsiz bir yerde ekin biçti ini görmek ise, o yerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna
delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da
kılıca; tarla dünyaya, onun başa ı, halk toplulu una delâlet eder. Bazı kere de tarla,
mescidlere, zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan
her yere delâlet eder."
Hadis-i şerifte:[/color] "Dünya âhiretin tarlasıdır." buyurulmuştur.
* EKıN BıÇMEK: Bir kimsenin rüyada ekin biçti ini görmesi, güç ve zor şeyi
kolaylaştırma a ve çabuk elde edilen rızka işarettir.
Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne
attı ını görmek, o ekindeki iyili e ve âfetlerden uzak olmasına delâlet eder. E er ekin
olgunlaşmamışsa, ziraata erişecek âfete veya yiyeceklerin pahalılı ına delâlet eder.
Rüyada ekin biçmek, onu biçen kimse için mükâfat olarak erişece i sevaba delâlet
eder. Ekinin mevsimsiz olması ise, ölüm ve kıtal ile tâbir olunur. E er biçilen ekin taze
ve yeşil ise, gençlerin ölümüne, beyaz olursa ihtiyarların ölümüne alâmettir. Rüyada
biçilmiş ekin içinde yürüdü ünü görmek, mücahid safları arasında yürümeye ve
gezinmeye işaretter.
* EKıNCı: Kişinin rüyada ekinciyi görmesi, iyi ve güzel amel işleyen bir adama delâlet
eder. Ekincinin ekti i şey, bitmiş, yeşermiş ve başak vakti gelmişse, rüyayı görenin
tevbe edece ine delâlet eder. Ekinci dünya ile tâbir edildi i takdirde, rüyada onu
görmek, ucuzluk, bolluk ve berekete alâmettir.
* EKSıKLıK: Rüyada insanın uzuvlarından birinde eksiklik görmek, mal ve nimetin
eksilmesine işarettir.
* EKşıLı ÇORBA: Rüyada ekşili çorba pişirdi ini ve ondan yedi ini görmek, rüya
sahibinin faydalı ve iyilik sever biri oldu una delâlet eder.
Rüyada koyun eti ile pişmiş çorba görmek, helâl mala ve güzel geçime delâlet eder.
Ve rüya sahibi büyüklerin nezdinde izzet ve şerefe nail olur.
Bir kimsenin rüyada serçe kuşu etinden pişirilmiş çorbadan yemesi, sultan tarafından
ihtiram edilmeye, ferahlık, sevinç ve vücut sa lı ına delâlet eder.
* EL: Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur.
Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duydu u uzvudur. Rüyada sa eli görmek, kuvvet,
geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder.
Rüyada elinin uzadı ını ve kuvvet buldu unu görmek, düşmana galip gelmeye,
sözünün dinlenmesine, sanatında mahir, akıllı ve zeki olmasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada el görmek şu şekilde tâbir olunur.
a) Erkek kardeş,
b) Kız kardeş,
c) Arkadaş,
Fihrist’e dön
d) Evlâd,
e) Uşak ve hizmetçi,
f) Kuvvet,
g) Zenginlik,
h) Velayet ve memuriyet,
ı) Mal ve servet,
i) Delil, sanat, iş ve amel...
Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el de di ini görmesi, mâlik oldu u şeyin bir
misli artmasına, güç ve kuvvete alâmettir. Tüccar ve esnaf hakkında da tâbir aynıdır.
Bazı kere bu rüyayı gören kişinin erkek kardeşi do masına veya kendisinin bir
çocu u olmasına işarettir.
Bir adamın rüyada iki elinin de açık oldu unu görmesi, cömertli e ve malını Allah
yolunda infak etmeye işarettir.
Rüyada sa elinin altın oldu unu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine
delâlet eder. Yine rüyada sa elinin kendisi ile konşutu unu ve kendisine "Güzel
yaptın" dedi ini görmek, geçimin güzel ve geniş olmasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin
uzun oldu unu görmek, uzun ömre, hizmetine bakanların kudret ve kuvvetine,
memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının artmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada elinin kesilip vücudundan ayrıldı ını görmesi, eşinin, veya
dostunun, katip, hizmetçi veya akrabadan bir sevdi inin ölümüne elâlet eder.
Rüyada elinin kesildi ini ve fakat hiç acı ve elem duymadı ını görmek, aşk ve
muhabbete delâlet eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar. Rüyada bir elini di er
elinin içine aldı ını görmek, nikâh merasimi münasebetiyle akrabaların
toplanmalarına işarettir.
Rüyada ellerini salih ve takva sahibi birinin boynuna doladı ını görmek, tevbe ve
hidâyete ve mazhar-ı gufrana delâlet eder.
Bir talebenin rüyada elini koltu unun altına sokup çıkardı ını ve elinin de nurlu
oldu unu görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.
Aynı rüyayı devlet reisi görse, makamı daha da artar ve kuvveti ziyadeleşir. Rüyayı
tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve do rulu a işarettir.
Rüyada elinden su çıktı ını görmek, mal ve nimet ile tâbir olunur. ıki el rütbeye,
makama, iki erkek çocu a ve devlete alâmettir. Rüyada elleriyle bir şey alıp verdi ini
görmek de, güzel ve sâlih amele delâlet eder.
ımam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Sa el erkek çocu a ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptı ı kimselere
işarettir. Sol el, zevceye, anaya, kız kardeşe, kıza ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kişi
rüyada iki elinden birisini kaybetti ini görse, kaybetti i elinin delâlet etti i kimsesini
kaybetmesine alâmettir..."
Bir kimsenin rüyada bir işi sa eli ile kuvvetli yaptı ı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptı ını
görmesi, mal ve kuvvete nail olmaya ve düşmanına galip gelmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada elinin kesilmiş oldu unu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadı ını
görmek, bir erkek çocu a veya erkek kardeşe nail olmaya delâlet eder.
Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir halde oldu unu görmek, baba ve çocu un
hâlinin güzelli ine veya temiz mala ve güzel kazanca delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, arkadaş ahbaplar ile dost olmaya ve onun hâline uygun
amellere işarettir.
Rüyada elinin solak oldu unu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nimet
ve geçimin kolaylı ına delâlet eder. Zira her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır. Her
gecenin bir gündüzü oldu u gibi...
Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yedi ini görmesi, pişman olaca ı
bir işe işarettir. "O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp..." (Furkan, 27)
mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişi zalimlerden olur. Rüyada elini yumma ve
bir türlü açmamak, cimrilik ile tâbir edilir.
Rüyada elinin bir Peygamber eli oldu unu görmek, Allahü Teâlânın onunla bir kavme
hidayet bahşetmesine delâlet eder. Ve o kişi hayır ve berekete nail olur. Bunun
aksine, rüyada elinin bir zalimin eline düştü ünü görmek, rüya sahibinin elinden
çıkacak fenalı a veya büyük bir zulme delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sa elinin sol elinden daha uzun oldu unu görmesi, yardım ve
ihsan sever olmakla tâbir edilir.
Kısaca rüyada görlülen eller, sanatkârlara ve yazı yazmaya delâlet eder. Zira
sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar. El olmadan iş yapmak müşküldür.
* ELBıSE: şunu hemen ifade edelim ki:[/color] Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri
kendisine mahsus maddelerde anlatıldı ı veçhile, rengi ve cinslerinin de işmesiyle
de işir ve öyle bir mânâ alır.
Meselâ:[/color] Rüyada yün elbise giydi ini görmek, zâhidlik ile tâbir olunur. Bir kadının
rüyada üzerinde erkek elbibesi oldu unu görmesi, onun hakıknda din ve dünyaca
hayra delâlet eder.
Bir erkek, rüyada üzerinde kadın elbisesi oldu unu görse, artık o kişiye üzüntü,
keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişir. Yani bu rüya onun hakkında iyi de ildir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada elbiseyi so uk su ile yıkadı ını görmek, dört
şekilde tâbir olunur:
a) Tevbe,
b) Afiyet,
c) Güçlükten kurtuluş,
d) Korkudan emin olmak..
Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadı ını görmek, din ve takvasında fazlalı a delâlet
eder.
Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise oldu unu görmek, çok mala nâiliyete
işarettir.Kadınların kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevince delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giydi ini görmek, eline biriktirece i bir malın
geçmesine delâlet eder.
Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işarettir. Bu sebeple
rüyada yeşil elbise giydi ini görmek, din ve ibadete alâmettir. Ölülerin yeşil elbise
giydi ini görmek, Allah nezdinde hallarinin güzel olmasına delâlet eder.
Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tâbir olunur.
Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydi ini görmek, heybet ve
saltanata delâlet eder. Kırmızı elbise giydi ini gören de, içerisinde Allah'ın hakkı olan
çok mala erişir. (Allah'ın hakkı, zekât'tır. Yani zekâtı verilmemiş mala nail olur.)
Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tâbir edilir. Ancak
deniz koyunu yününden imal edilen elbise müstesnadır.
Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydi ini görmek, zengin ve fakir için
tamamen hayıra delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluvv-ü
makama, ziraat ehli için feyz ü berekete, kadın için sürür ve feraha delâlet eder.
Rüyada yırtılmış ve kesilmiş iki elbiseyi üst üste giymek, rüya sahibinin ölümüne
işarettir. Yine rüyada yırtık elbise giydi ini görene üzüntü ve keder isabet eder.
Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydi ini görmesi, zarar,
ziyan ve işsizlik ile tâbir olunur. Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çıkarıldı ını
görmek, bulundu u vazifeden azledilece ine işarettir. Yine rüyada elbisesini yedi ini
görmek, elbisenin nisbet edildi ini cihetle malından yemeye delâlet eder.
Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydi ini görmek, güzel kokulu şeyleri
satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate delâlet eder.
Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadı ını görmek, geçimde
meydana gelecek darlı ı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine delâlet
eder. Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydi ini görmek, sultan
tarafından erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Veya ona bir şey musallat olur.
Gök renkli elbise görmek de, üzüntü ve kedere işarettir. Keten elbise giydi ini
görmek, güzel geçim ve helâl mala delâlet eder. Kirli elbise yıkamanın tâbiri de
böyledir.
Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yedi ini görmesi, helâl mala, kirli elbiseyi yedi ini
görmesi de haram malı yemeye işarettir. Rüyada yıkandıktan sonra üzerine yeni
elbise giymedi ini görmek, arzu ve muradına nail olamamaya delâlet eder. Kaftan
denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya delâlet eder.
* ELBıSE ÇIRPICISI: Bir kimsenin rüyada elbise çırpıcısını görmesi, üzüntü ve
kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve hased gibi şeylerin zail olmasına
alâmettir. Bazı kere de bu rüya, nikâha, oynamaya, türkü söylemeye delâlet eder.
Yine elbise çırpıcısını görmek, bir başkasının işi için kendisini zahmete koymaya
işarettir.
* ELBıSE DOLABI: Bir kimsenin rüyada elbise dolabı görmesi, zevceye, binek
hayvanına ve rütbeye delâlet eder. Görülen dolap a açtan ise, delâlet etti i şeyin
kıymeti daha da artar. Rüyada kumaştan elbise dolabı görmek, güzel konuşmaya,
makamın yüksekli ine, azizli e, halinin güzel olmasına işarettir. Bu rüya,
bazı kere de yeni elbiseye, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
* ELBıSE KOLU: Kişinin rüyada elbise kolu görmesi, mala ve nimete delâlet eder.
Elbise kolunun geniş ve uzun olması, zenginlik ile tâbir olunur. Rüyada yırtık olan
elbise kolu, fakirlik ve yoksullu a delâlet eder. Yine elbise kolunu yırttı ını görmek, nimetin
elden gitmesine alâmettir.
* RENKLER: Rüyada görülen yeşil elbiseler dinî bakımdan iyi ve güzeldir. Çünkü
yeşil elbiseler cennet ehlinin giysileridir. Rüyada yeşil elbiseler görmek, diriler
hakkında din ve kuvvete ve çokça ibadete, ölünün de Yüce Allah indinde halinin
güzelli ine delâlet eder.
Hayattaki kişinin rüyada yeşil elbise giymesi mirasa, ölünün yeşil giyinmiş görünmesi,
şehid olarak vefat etti ine işarettir.
* ELBıSE PARÇALARI: Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldı ını görmesi, iyi
de ildir. Zira onları satmak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır. Eski
elbiseleri almak, fakirli e, satmak da fakirli in gitmesine delâlet eder.
* EL ÇIRPMAK: Bir kimsenin rüyada el çırptı ını görmesi, sevinç ve sürura delâlet
eder. Rüyada el ile vurmak ise, misafirin hoşlanmadı ı bir şeyin zuhuruna delâlet
eder.
* ELÇı: Kişinin rüyada elçi görmesi, işinin hileci eline geçece ine delâlet eder. Bazı
kere de elçi görmek, yüksek makama ve şerefe işarettir. Çünkü elçiler sultanların
huzuruna çıkarlar.
* EL BAĞLAMAK: Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el ba ladı ını
görmek, rüya sahibi için hayır de ildir.
Denilmiştir ki: Parmaklarını birbirine geçirerek el ba ladı ını gören bir kimse müşkül
bir işe başlar.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında el ba ladı ını görmek, kendi kısmetini
ba lamaya delâlet eder. Hiç bir veçhile bu rüya iyi de ildir. Darlık, sıkıntı ve
müşkülâta delâlet eder.
* ELDıVEN: Bir kimsenin rüyada elinde eldiven oldu unu görmesi, önünde güzel ve
mesut günlerin bulundu una delâlet eder. Bazı kere de eldiven görmek, yeni yeni
kimselerle tanışmaya işarettir.
Rüyada elindeki eldivenin tekini kaybetti ini görmek, zevcesi ile aralarında küçük bir
kırgınlık olaca ına delâlet eder. Yine rüyada eldiven görmek, sır saklamak ile de tâbir
edilir.
* ELEK: Rüyada elek görmek, kazanca, çalışmaya ve helâl mala delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada elek görmek, elinden helal ve şerif mal gelip
geçen bir kimseye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Elek rüyası şu şekilde tâbir olunur.
a) Islâh eden bir kimse,
b) Her şeye karışan bir zevce,
c) Ahlâkı kötü hizmetçi,
d) Az menfaat
* ELEMEK: Rüyada un gibi, ekin gibi bir nesneyi elekten geçirdi ini görmek, üzüntü,
keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.
* ELMA: Bir kimsenin rüyada elma görmesi, evlada ve güzel yüzlü insanlara delâlet
eder.
Rüyada elma topladı ını görmek, medhedilmeye layık, şerefli ve aziz bir zattan
gelecek mala işarettir.
Rüyada elma a acı dikti ini görmek, bir yetimi büyütmek ve ona kol kanat germek ile
tâbir olunur. Bazı kere de rüyada elma a acı görmek, insanın himmetine delâlet eder.
Rüyada bir elma a acına mâlik oldu unu görmek, arzu ve maksadına nailiyete
delâlet eder. Elma a acına çıktı ını görmek, nimet ve menfaata, inmek ve düşmek de
mahrumiyete delâlet eder.
Yine rüyada görülen elma a acı, insana yakın bir mümine alâmettir. Bu sebeple bir
kişi elma a acı dikti ini görse, bir yetimi himayesi altına alır.
Bekâr bir kimsenin mescidde elma kokladı ını görmesi, tez zamanda evlenece ine
işarettir. Bekâr kız için de durum aynıdır. Günah işleyen bir yerde bir kadının elma
kokladı ını görmesi, insanlarının diline düşüp kötü şöhret kazanmasına delâlet eder.
Rüyada elma yedi ini görmek, insanları baktı ı bir malı yemekle tâbir olunur.
Bir kişi rüyada elmayı ısırdı ını ve tadını dama ında hissetti ini görse, bu rüya, hayır
ve ihsana, kazanca, faideye ve menfaate delâlet eder.
Rüyada çiçekleri üzerinde bir elma a acı görmek, mesut bir ömre ve nimete, kuru
elma a acı görmek, fakirlik, üzüntü ve borca delâlet eder.
Bazı kere de elma görmek, çok şehvete, kudret ve kuvvete delâlet eder. Ekşi elma
görmek, da ınıklı a, zararlara, ba ırıp ça ırmaya alâmettir.
* ELMAS: Rüyada elmas görmek, ma dur ve kibirli, meziyeti ve iffeti olmayan bir
kadına delâlet eder.
Bir elmas yüzük alıp parma ına taktı ını görmek, böyle kibirli ve ma rur bir kadınla
evlenmeye işarettir. Rüyada yüzü ü parma ından çıkarıp bir başkasına verdi ini
görmek, zevcesinden ayrılmaya ve onu boşamaya delâlet eder.
Rüyada lekesiz parlak taş güzel kadına, lekeli ve donuk elmas da çirkin kadına
alâmettir.
Kirmani demiştir ki: Rüyada elmas ve pırlanta ile süslü mücevherat görmek, erkek
için gam, keder ve sıkıntı, kadın için ise ferah ve sürura delâlet eder.
Fihrist’e dön
* EL VE DıĞER AZALARI KESMEK: El insanın en kıymetli uzvudur. Elin kesilmesi,
hayatın güçlü ünü de beraber getirir. Bu sebeple rüyada elinin kesildi ini görmek,
namazı terketmekle tâbir olunur. Namazın terki ise, dini yıkmak gibidir. Çünkü
namaz dinin dire idir.
Bir kimsenin rüyada el ve aya ının çapraz olarak kesildi ini görmesi, onun hesabına
dinin bozuklu una delâlet eder. Rüyada tenasül uzvunun kesildi ini görmek, nesil ve
zürriyetinin kesilmesine işarettir.
Rüyada kulak ve burun kesilmesi, suç ve kusura, bazı kere de fakirli e delâlet eder.
Bu rüya, haberlerin kesilmesi ile de tâbir olunur.
* EMANET: Rüyada herhangi bir adama emanet mal bıraktı ını görmek, o adamın o
kişinin sırrına vâkıf olmasına işarettir. Bir kişinin, rüyada emanetini bir ölüye
bıraktı ını görmesi, o kimsenin sırrını gizleyip aşikâr etmeyecek birine söylemesine
delâlet eder.
Rüyada zevcesine bir şey emanet etti ini ve zevcesinin de o emaneti muhafaza
etti ini görmek, hanımın ondan hamile olmasına alâmettir. E er hanım verilen
emaneti ifşa ederse, hamile olmamasına delâlet eder.
* EMEKLEMEK: Bir kimsenin rüyada emeklemek hali görmesi, kötürümlük ile tâbir
olunur. Veya ayakta durmaya gücü yetti i halde oturarak namaz kılmaya işarettir.
Bu rüya, bazı kere de seferden vaz geçmeye, himmet ve gayrette kusur etmeye
delâlet eder.
Emeklemek rüyası, fakir için zenginli e, zengin için de fakirli e alâmettir. Bazı kere
de insanlarla düşüp kalkmaya delâlet eder.
* EMEL (ıstek ve arzu): Rüyada bir şeyi çok arzu etti ini görmek ve ona kavuşmak,
gönüldeki muradın hasıl olaca ına işarettir.
* EMMEK: Rüyada bir kimseyi emdi ini görmek, ondan gelecek mala ve menfaate
delâlet eder. Bir kadının memesini emdi ini görmek, yine ondan gelecek nimet ve
menfaate işarettir. Bir kimsenin bir uzvunu emmek, emdi i kişinin mal ve servetinden
hisse almaya delâlet eder.
Rüyada bir çocu un meme emdi ini görmek, rızkının geniş ve bol olaca ına; emdi i
memeden süt de il de kan çıktı ını görmek haram mal kazanaca ına alâmettir.
Yine rüyada bir kimsenin memelerini emdi ini görmek, onun zevcesinden gelecek
mala, burnunu emdi ini görmek, cebinden gelecek mala, uylu unu emdi ini görmek,
hısım ve akrabasından gelecek mala delâlet eder.
Rüyada emzikli kadının erkek çocu a süt verdi ini görmek, sevinç ve sürura, kız
çocu a süt verdi ini görmek de, üzüntü ve kedere delâlet eder.
* EMıR: Bir bekârın rüyada emir görmesi, evlenmesine ve evinde emir gibi olmasına
delâlet eder. Bazı kere de eline geçirmek istedi i bir şeyden hisse sahibi olmaya
işarettir.
Rüyada sultan tarafından sınır şehirlerinden birine vali olarak tayin edildi ini görmek,
tayin edildi i şehrin uzaklı ı nisbetinde şeref, şan ve isminin yüceli ine delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada hükümdara veya şehrin valisine yiyecek bir şey götürdü ünü
görmesi, hüzün ve kedere delâlet eder. Ancak bundan halâs olur ve hiç ummadı ı
yerden eline mal geçer. Bir vali rüyada azledildi ini görse, bu, onun makamının
yüksekli ine işarettir.
* EMR-ı BıL MA'RUF (ıyilikle emretmek): Bir kimsenin rüyada insanlara iyilikle
emretti ini; namaz kılın, oruç tutun, kelime-i şehadet getirin, Kur'ân okuyun dedi ini
görmesi, Allahu Teâlâ'ya iman ve onun hakkına ifaya delâlet eder.
Bunun tersine, rüyada kötülükle emretti ini görmek, nifak ve fitneye, dinde bozuklu a
delâlet eder.
Rüyada rakı ve şarabı döktü ünü, çalgı aletlerini kırdı ını, tavla ve oyun kâ ıtlarını
defetti ini görmek, iman ve güzel amele, dinde samimi olmaya ve sıdka delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında istedi i bir işde emir ve tahakküm etti ini
görmek, kardeşlerini kıskanmaya işarettir. Rüyada kendisine bu day satmayı
emreyledi ini görmek, helal rızka delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyasında şeriat hükümlerine göre emr ve nehyetti ini görmek,
hayrın ta kendisidir. şeriata muhalif bir şey emretmek ise, iyi de ildir.
Rüyada kendisine iyi bir şeyle emrolundu unu gören kişi, hayır ve berekete nail olur.
* EMıNLıK: Rüyada kavga, dö üş, yangın, sel ve bunun gibi âfetlerden emin
oldu unu görmek, elem ve korktu u şeylerden halâs olma a, sevinç ve sürura delâlet
eder.
* EMZıK: Evli bir kadının rüyada emzik görmesi, yakında bir çocu u olaca ına delâlet
eder. Bekâr bir kızın emzik görmesi, iyi bir gençle evlenece ine, yine genç bir adamın
emzik görmesi de temiz bir kızla yuva kuraca ına delâlet eder.
* ENSE: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kimsenin rüyada ense görmesi, kötülemek,
ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere
delâlet eder. Bazı kere de ense, bir adamın eserini araştıraca ına işarettir.
Rüyada esnesinin kalın oldu unu görmek, o kimsenin hakkında Cenâb-ı Hakk'ın
takdir etti i şeye sabır ve tahammül etmesine delâlet eder.
Rüyada ensesinin kılını traş etti ini görmek, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim
etmeye ve borcu ödemeye alâmettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada boyun ve ensenin uzun oldu unu görmek,
dört şekilde tâbir olunur:
a) ışin neticesi,
b) Adalet,
c) Velayet,
d) Ezan...
Bir kimsenin rüyada ensesinin kalın, beyaz, güzel kokulu, berrak ve parlak bur
nurdan oldu unu görmesi, hayra delâlet eden bir şeyin meydana çıkaca ına işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada boyun ve ense görmek, insanın sâdık dostu,
Fihrist’e dön
emin arkadaşı ve ücretli hizmetçisine delâlet eder.
Rüyada bir düşmanın ensesine bindi ini görmek, onu tepelemeye, düşmana galip
gelmeye, güç ve kuvvete delâlet eder.
Rüyada enseyi aşa ı bükmek, veya ensede yara, çıban gibi bir şeyin mevcudiyetini
görmek, hakarete, üzüntü ve kedere u ramaya delâlet eder. Ensenin güzelli i,
kalınlı ı, insanın kuvvetine, geçiminin güzelli ine işarettir.
Uyanıklık hâlinde ikrah olunan veya ayıb addedilen bir şeyi, rüyada ensesinde
görmek iyi ve hayır de ildir. Rüyada birinin bo azını sıktı ını veya di erinin kendi
bo azını sıktı ını görmek, sıkıntı, zaruret; müşkülat ve üzüntüye delâlet eder.
Rüyada boynunun omuzları arasında gömülmüş gibi kısa oldu unu görmek, işlerinin
güzel bir şekilde neticelenece ine işarettir.
Bir kişinin rüyada boynunu güzel, parlak ve düzgün oldu unu görmesi, amel ve
işlerinde adalet üzere oldu una delâlet eder.
* ER: Rüyada er görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almaya
delâlet eder. (Askere bakınız).
* ERıK: Rüyada vaktinde erik görmek, rızık ile tâbir olunur. Yine erik görmek, bir
yiti in bulunmasına delâlet eder. Rüyada mevsimsiz olarak görülen erik, hastalık,
üzüntü ve kedere işarettir. Bir hastanın rüyada erik yedi ini görmesi, hastalıktan şifa
bulaca ına delâlet eder. Yine erik rüyası, aile içinde geçimin çok güzel ve muntazam
oldu una işarettir.
Rüyada meyvesi siyah erik görmek, iyi bir hekime delâlet eder. Erik rüyası, erik
a acının cinsine göre de işir ve mana taşır.
* ERKEK: Rüyada görülen yi it ve er kimse, fazilet ve genişli e, kudret ve takvaya
delâlet eder. Erkek kardeşi görmek, malda ortaklı a işarettir.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada yaşlı bir erkek görmek, dört veçhe ile tâbir
olunur.
a) Hayır,
b) Bereket,
c) Kaza-ı hacet,
d) Emniyet.
Rüyada bir ihtiyarın kendisine do ru geldi ini görmek, hayır ve bereketin kendisine
karşı gelece ine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada erkek görmesi, fazilet ve genişli e, kudret ve takvaya işarettir.
Zira Cenab-ı Hak erke i dişiye faziletli kılmıştır. Ve kerim kitabında şöyle
buyurmuştur.
"Erkek için dişinin iki hissesi (vardır)." (Nisa, 176). Bu sebeple erke in nasip ve
hissesinin fazlalı ı beyan edilmiştir.
Rüyada kendi yanında bir erkek çocuk görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs
Fihrist’e dön
olma a, sevinç ve sürura delâlet eder. Görülen çocu un çirkin olması, bunun zıddı...
Rüyada salih, zâhid, takva, verâ sahibi birini görmek iyilik ve keramete delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, hayvan ve kuşlardan salih bir şeye delâlet eder.
Rüyada hükümdarları görmek, galip gelmeye; hakimleri görmek, muhakemeye, vali
ve idarecileri görmek, korku ve şiddete, askeri görmek, sefere, sanatkârı görmek,
onun imal etti i nesneye ve rızka, kadını görmek, fitneye, salih ve iyi kimseleri
görmek de, ibadete delâlet eder..
Denilmiştir ki: Rüyada küçük bir o lan çocu unu sırtına yüklenip taşıdı ını görmek,
üzüntü ve kedere alâmettir. Hâmile kadının rüyada erkek çocu u do urdu unu
görmesi, do acak çocu un kız olaca ına delâlet eder. Bunun tersine, kız
do urdu unu görse, bu kere de o lan çocuk ile müjdelenir.
Bir insanın rüyada erkek kardeşini, dedesini, amcasını, halasını ve kendilerinden
miras alabilece i bir yakınını görmesi, malda ortaklı a veya bu yakınlarının
kendilerine alâmettir.
* ERKEĞıN CıNSıYET UZVU: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen erke in tenasül
uzvu, mal, evlat ve ömre delâlet eder.
Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadı ını ve büyüdü ünü görmek, evlat
ve malın çok olmasına alâmettir.
Bir kimsenin rüyada tenesül uzvunun birkaç parçaya ayrıldı ını görmesi, neslinin çok
olaca ına ve devamlılı ına delâlet eder.
Yine rüyada cinsiyet aletinin üçe ayrıldı ını gören kimsenin üç evladı olur. Bir
başkasının cinsiyet uzvunu kendi elinde görmek, her cihetten ele geçecek para ve
çok mala delâlet eder.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Bir devlet adamının rüyada tenasül uzvunun
büyüdü ünü görmesi, kudret, kuvvet ve itibarının artaca ına delâlet eder. Bu rüya,
esnaf ve tüccar için de kazancın ve kârın artaca ına işarettir.
Rüyada eliyle zekerini tutup çıkardı ını tekrar yerine koydu unu görmek, bir erkek
çocu a delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, elinden çıkan bir malın tekrar ona
dönmesine işarettir.
Rüyada hamile bir kadının erkeklik uzvu görmesi, erkek çocuk do urmasına
alâmettir. Rüyada tenasül uzvunun kesildi ini görmek, bundan sonra erkek çocu u
olmayaca ına delâlet eder.
Bir adamın rüyada tenasül uzvuna dü üm vurdu unu görmesi, geçimin güçleşmesine
ve sıkıntıya işarettir.
Rüyada sünnet oldu unu görmek, ondaki dinin güzelli ine ve sa lamlı ına işarettir.
* ERKEK BAYKUş: Rüyada erkek baykuş görmek, gündüzleri gösteriş için, huşu ve
huzur içinde ibadet eden, gece olunca da, hırsızlık ve halka eziyet etmek gibi kötü
işleri yapmaya çalışan bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de erkek baykuşun görülmesi,
yol kesen ve çok mal biriktiren adama işarettir.
* ERKEK KEDı: ımam Nablusî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada erkek kedi görmesi,
"Hesap gününden evvel bizim amel defterimizi acele ver." (Sad:[/color] 16) mealindeki
âyet-i Kerîme gere ince, kitap ve hesap defterine delâlet eder.
Erkek kediyi rüyada görmek şu şekilde de tâbir olunur:
a) Hanım için cefa,
b) Evlat,
c) Düşmanlık,
d) Hırsızlık,
e) Zina,
f) Söz taşımak,
g) Kişiyi arkasından çekiştirmek...
* ERZAK: Rüyada erzak görmek, Hazret-i Yusuf un kıssasında oldu u üzere, bir
bollu un sonunda bir kıtlık olaca ına, kıtlı ın sonunda da bollu un gelece ine delâlet
eder.
* ESANS: (Güzel ve hoş koku):[/color] Kişinin rüyada esans ve misk görmesi, rızka ve
menfaate delâlet eder. Bazı kere de esans görmek, izzet, şeref ve ululu a erişmeye
işarettir.
Rüyada güzel ve hoş kokular süründü ünü görmek, başkaları tarafından övülmeye
ve medhe delâlet eder. Ve bu rüya hac ile de tâbir olunur.
Bekâr bir kimsenin çarşıdan esans veya başka güzel kokulu bir şey aldı ını görmesi,
yakında evlenece ine delâlet eder. Yine rüyada esans süründü ünü görmek, gizli
sırrın açı a çıkaca ına işarettir.
Rüyada devlet reisinin sarayında güzel koku süründü ünü görmek, ondan üstün bir
kimse tarafından yönelecek bir töhmetle rüya sahibine bir keder isabet edece ine
işarettir.
* ESıR ETMEK: Bir kimsenin rüyada kendisini esir olmuş görmesi, hayır ve rızka
delâlet eder. Bazı kere de esirlik, sırlara vâkıf olmakla tâbir edilir.
Rüyada esir oldu unu gören, kaybetti i bir şeye tekrar kavuşur. Ve ondan hayır
görür. Kendisinin bir başkası elinde esir oldu unu görmek ise, iyi de ildir, üzüntü ve
kedere ve zorlu a delâlet eder.
Rüyada bir meliki esir görmek, iyilik ve bereket işaretidir. Esirler görmek, ulvî
makama, menzile ve nüfuza delâlet eder.
Sâlimî demiştir ki: Rüyada esir odu unu ve fakat bundan kurtuldu unu görmek,
üzüntü, gam ve kederden halâs olma a delâlet eder.
Rüyada herhangi bir esiri dövmek, veya ona eziyet etmek, veya onun başında
beklemek, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete delâlet eder.
* ESKıCı: Bir insanın rüyada yırtık ve sökük elbiseleri diken kimseyi görmesi, iyili e,
sevaba, lütuf ve siyasete, hastalıklar dan afiyete ve genişli e işarettir. Bazı kere de
bu rüya, dokuyucuya, elbiselere nişan ve alâmet koyan zata işarettir.
Rüyada kendi yırtık elbisesini yamadı ını görmek, akrabalara düşman olmak ve
Fihrist’e dön
hayırsız adamlarla arkadaşlık yapmak ile tâbir olunur. Eskici görmek, düşmanlık
yapan adama da delâlet eder.
* ESKıMEK: Rüyada bir nesnenin eskidi ini görmek, müjdeye ve sevinçli habere
delâlet eder. Çünkü bir şey eskiyecek ki, yenisi yerine gelsin.
* ESNEMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada esnemek, günah işlemeye, feryâd edip
a lamak ve tembellikle namazı terk etmek gibi şeytanın razı olaca ı amellere
işarettir.
Kişinin rüyada esnemek halini görmesi, bazı kere düşmana galip gelmeye, sevap
işlemeye ve hayıra delâlet eder. Rüyada çok çok esnedi ini görmek, gaflete ve
tembelli e işarettir. Yine esnemek hâli, rüya sahibinin, deva bulmayacak bir hastalı a
yakalanaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada esnerken "Elhamdü lillah" diyerek elini a zına tutu unu görmesi,
hak üzere ve hak yolda oldu una delâlet eder.
* ESHÂB-I KıRAM: Resûl-i Zîşanın sahabilerinden herhangi birini rüyada görmek,
hayır, rahmet, bereket ve nimete delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, dinde kuvvete,
imanda kemale ve amelde sıdka işarettir.
* ESNAF: Rüyada esnaf ve satıcı görmek, işlerin zorlu una ve huzurun elden
gidece ine delâlet eder.
* EşEK: Bir kişinin rüyada eşek görmesi, hizmetçiye, çocu a ve zevceye işarettir.
Bazı kere de" "Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca
kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir." (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gere in
ce yolculuk veya ilme alâmettir.
Bazan da rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak,
kilim v.s. gibi insanın aya ını bastı ı şeylere işarettir.
Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik oldu unu görmesi, veya eşe e binmesi,
malın ve evladın kendisini ziynetlendirece ine delâlet eder.
Rüyada eşek sesi iyi de ildir. Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve
şiddetlere, zinadan olma çocu a, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana
çıkmasına delâlet eder. Çünkü eşe in anırması şeytanı görmesindendir.
Ibn-i Sîrîn hazretleri:[/color] Rüyada eşe i görmeyi di er hayvanlardan üstün tutmuştur.
Eşe in de siyahını tercih etmiştir. Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet
sahibi bir çocu a işarettir. Eşe in kuyru unun uzunlu u evladın kendisinden sonra
gelen neslinin devlet ve yüceli inin devamına alâmettir.
Rüyada eşek eti yedi ini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyece i yardımın
erişece ine işarettir. Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.
Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder.
Rüyada eşe e bindi ini, eşe in de güzel güzel yürüdü ünü görmek, çalışma ve
gayretinin güzelli ine işarettir. Rüyada eşek pisli ini biriktirdi ini görmek de malın ve
servetin çok artaca ına delâlet eder.
Rüyada merkebin öldü ünü görmek, sahibinin ölümüne veya çok uzun ömürlü
Fihrist’e dön
olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve
nesli çok kadına alâmettir. Yine rüyada dişi eşe inin do urdu unu görmek, rüya
sahibine geçim kapılarının açılaca ına delâlet eder.
Rüyada yavrusuz bir dişi eşe e bindi ini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye
işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir eşe e sahip oldu unu, veya onu ba ladı ını, yahut evine
soktu unu görmesi, Allah tarafından erişecek çok hayıra, üzüntü ve kederin
gitmesine ve feraha delâlet eder.
Rüyada eşe inin birçok kuyru u oldu unu görmek, rızkın genişli ine ve geçimin
kolaylı ına delâlet eder.
Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşe ini soktu unu görmek, hayır ve ganimet ile
tâbir olunur ve o adamın eline çok mal geçer. Bunun tersi, yaban eşe e bindi ini
görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet
eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i
mertebeye delâlet eder. Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir
olunur.
Rüyasında kendi malı olan bir eşe i görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar. Ve
onu keder ve gamdan halâs eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Baht,
b) Devlet,
c) Emrin yerine gelmesi,
d) Baş olmak,
e) Mal ve zevce,
f) Hizmetçi,
g) ızzet ve ikbâl,
h) Mertebe...
Ebu Saidü'l-Vaaz da şöyle demiştir:[/color] Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd
ve gayretidir. Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir. Rüyasında kendisinin eşek
haline geldi ini görmek, akrabadan gelecek zarara işarettir. Arkasına bir eşe in
bindi ini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dişi eşe e bindi ini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder. Dişi
merkebin hamile oldu unu görmek, ümit eyledi i işin zuhuruna işarettir.
* EşEK BÖCEĞı: Kişinin rüyada eşek böce i görmesi, kötü nefse, âdi himmete,
ahlâksız kimselere işarettir.
* EşEK PALANI: Rüyada eşek palanı görmek, şerefsiz ve asılsız bir kadına alâmettir
ki, kocası yanında o kadının zerrece de eri yoktur.
* EşEK ARISI: Rüyada eşek arısı görmek, himmet ve kuvvetli bir kimseye delâlet
eder.
Fihrist’e dön
Kirmanî demiştir ki: Rüyada kendisini bir eşek arısının soktu unu görmek, ahlâksız
ve mütecaviz bir kadın yüzünden gelecek keder ve gama delâlet eder.
Havada birçok eşek arılarının uçtu unu görmek, o mahalle yabancı askerlerin
gelece ine alâmettir. Rüyada üzerine hücum eden eşek arılarını ko du unu görmek,
zulüm ve tecavüzlerden emin olmaya delâlet eder. Yine rüyada eşek arılarını tutmak,
öldürmek, onlardan kaçmak, hayır ve nimete delâlet eder...
* EşıK: Rüyada kapının eşi ini görmek, rüya sahibinin eşi ile tâbir olunur. Rüyada
kapının alt eşi inin yerinden çıkarıldı ını görmek, devletin ve nimetin elden gitmesine
işarettir.
Kapının üst eşi inin koparıldı ını görmek, eşinden ayrılmaya alâmet sayılmıştır.
Rüyada kapının üst eşi inin kayboldu unu görmek de, rüya sahibinin hanımının
ölümü ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada kapıya eşik yaptı ını görmesi, evlenmek ile tâbir edilir.
Denilmiştir ki: Alt eşik, devlet; üst eşik rüya sahibinin zevcesidir. Rüyada kapısının alt
eşi ine bindi ini görmek, evlenmeye delâlet eder.
* EşKıYA: Rüyada yol kesici eşkiya görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
Çünkü eşkiya insanın elinde olanı zorla alır. Bir kimsenin rüyada yolunun eşkiyalar
tarafından kesildi ini görmesi, elindeki malın zayi olaca ına ve bu yüzden sıkıntıya
düşece ine alâmettir.
Rüyada kendisi eşkiya olarak da a çıktı ını ve yol kesti ini görmek, hastalık ile tâbir
olunur.
* EşYA: Kişinin rüyada eşyaları bir yerden alıp daha iyi bir yere nakletti ini görmesi,
iyilikle emredip kötülükten men etmeye delâlet eder. Keza eşyayı, evvelki bulundu u
yerden daha aşa ı yere nakletmek de kötü işleri yapmaya emir ile tâbir olunur.
* EşYANIN DEĞışMESı: Rüyada varlıkların ve cisimlerin bilindikleri halden di er bir
hâle girmeleri, meselâ meyve veren a acın kuru a aca döndü ünü, veya kuru a acın
meyve veren a aca inkılâp etti ini görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin de iş
mesine delâlet eder. Yine bu de işiklikler, yani rüya sahibinin gördü ü de işiklik
halleri, dünyanın hayırdan sere veya serden hayıra dönmesine alâmettir. ınsan
uzuvlarının ve kişilerin suret lerinin de işmesi dahi böyledir.
Mesela, yaşlı bir adamın rüyada çocuk oldu unu görmesi, hayır ile tâbir edilmez.
Çünkü çocuk ne yaptı ını bilmez.
Bir kimsenin rüyada 40 yaşını aştı ını, saç ve sakalının a ardı ını görmesi, aslında
kendisi böyle de ilken, bu halde görülmesi, dinde salâhına, vakar ve şerefinin
ziyadeli ine delâlet eder.
Genç bir kadının rüyada ihtiyar oldu unu görmesi, din ve dünyasının iyi ve güzelli ine
işarettir. Rüyada boynunun uzadı ını görmek, ömrün uzunlu una delâlet eder.
Rüyada boyu uzun iken kısaldı ını görmek, eldeki nimetin veya malın gidece ine
işarettir. Bu rüya bazı kere de ecele delâlet eder.
Bir erke in kendisini kadının şekil ve zinetinde görmesi, zillet, belâ ve hakirlik ile tâbir
Fihrist’e dön
olunur. Rüyada ihtiyar kadını genç olarak görmek, zenginli e alâmettir.
Rüyada kuşa döndü ünü görmek, yeryüzünde durmadan yolculuk etmeye alâmettir.
Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bardak, tandır v.s. gibi şeyler oldu unu görmek,
uzun ömür ile tâbir edilir.
Rüyada örümcek oldu unu görmek, Allah'a ibâdet ve günahlardan tevbeye işarettir.
Yine rüyada yanında bulunan bir çocu un kuş oldu unu görmek, o çocu un ölüp
cennette kuşlar arasına karışaca ına delâlet eder.
* ET: Rüyada pişmiş olarak et görmek, helal mala delâlet eder. Çünkü et ancak
pişirilerek yenir. Çi et görmek ise, a rı, hastalık ve ızdıraplara alâmettir. Taze etin
görülmesi de ölüme ve gıybet etmeye işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:[/color] Rüyada et görmek dört vech ile tâbir olunur:
a) Mal,
b) Miras,
c) Hüzün,
d) Musibet...
Tencere içinde pişmiş et görmek, rızık ve nimete delâlet eder. Rüyada kişinin kuş eti
görmesi, fazla yolculuk yapmaya ve fayda elde etmeye işarettir. Bazı kere de kuş eti
yedi ini görmek:[/color] Cennete ve insanı cennete yaklaştıracak güzel ve salih amellere
delâlet eder.
Fakir bir adamın rüyada et ile pişmiş yeme i görmesi, zenginli e delâlet eder. Etsiz
pişmiş yeme i görmek ise, ibadet ve ihtiyaca alâmettir.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek güzellikle hasıl olan
hayır ve menfaate, kebap edilmiş et görmek ve yemek, elem, hastalık ve ızdıraba ve
meşakkatle kazanılan mala delâlet eder. Rüyada insanın kendi etini yedi ini görmesi,
ehil ve akrabası hakkında gıybete ve pişman olaca ı bir işi işleme e alâmettir.
Denilmiştir ki: Tencerede pişmiş et rızık ve nimettir. Eti kebap olarak pişirdi ini
görmek, haram mala delâlet eder. Kebap halinde erkek koyun eti görmek, rüya
sahibinin hastalı ına, kuzu ve o lak eti görmek, evlâdının veya hizmetçisinin
hastalı ına, dişi koyun eti görmek, zevce veya validesinin hastalı ına alâmettir.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Ne oldu u belli olmayan bir parça et görmek,
musibete, taze et görmek ölüme, tuzlu et, musibetten sonra nimete; kıyılmış et
hüsran ve zarara delalet eder.
Rüyada pastırma görmek, ölüleri gıybet etmek ile tabir olunmuştur. Tavuk eti görmek
kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir. Sı ır eti görmek, zahmet, meşakkat ve az
iş yapmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ördek eti görmesi veya ondan yemesi, erkeklerden dindar ve
salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaate delâlet eder. Rüyada pişmiş bir
eti ihtiyar bir adamla yedi ini görmek, rüya sahibinin sultanlar yanında kadri ve şanı
yüce olaca ına delâlet eder. Kebap edilmiş sı ır eti görmek, korkudan emin olmaya
işarettir. Bazı kere de bu rüya, rızka, ucuzluk ve bollu a delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada öküz eti yedi ini gören kişi hakim huzuruna götürülür.
Fihrist’e dön
Rüyada insan eti görmek, düşmana galip gelmek ile tâbir olunur. Tanınmayan et ve
kan görmek, yine galip gelmeye ve fakat fitneye de delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte veya
parça parça kesilip yere düştü ünü görse, bu rüya, o kişiye arız olacak şiddetli bir
azaba yahut tutulaca ı bir hastalı a işarettir. Bazı kere bu rüyayı görenin (e er varsa)
gemisi açılır, ya da yorgan veya yastı ı kesilir...
* ET DıLıMLERı: Bir kimsenin rüyada et dilimleri görmesi, açık ve zararlı şeyler ile
tâbir olunur. Bazı kere de zahmetsiz meydana gelen bir şeye, peşin rızka, şehvetin
harekete gelmesine ve kişinin gizlemek istedi i bir sırrın açı a çıkmasına delâlet
eder.
* ET KÜTÜĞÜ: Rüyada görülen kütük, halkı birbirine kışkırtıp u raştırmayı, kin,
düşmanlık ve münakaşa gibi şeylerin arasına sokulmayı arzu eden münafık bir
kimseye alâmettir.
Bir. adamın rüyada et parçalayıcıyı görmesi, şerre, düşmanlı a, harbe, toplu şeyleri
da ıtma a, helâli haram ile karıştırma a, faize ve ihtiyaçları giderme e işarettir.
* ET YEMEĞı: Rüyada et yeme i görmek, rızık, bereket ve menfaat ile tâbir olunur.
Fakir için et ile pişmiş yeme i görmek, zenginli e, etsiz pişmiş yeme i görmek,
ihtiyaç veya ibadete delâlet eder. Çeşit çeşit şeylerle karışık yeme i görmek ise,
hastalı a işarettir.
Rüyada kendi eliyle güzel bir yemek pişirdi ini görmek, o yemek miktarınca şöhrete
erişmeye ve fakirlikten sonra zenginli e delâlet eder.
Yine rüyada et veya pirinç ile pişirilmiş süt ve bunlardan başka şeyler görmek,
ferahlık, sevinç, akid, ilim ve faydalı rızka delâlet eder...
* EV: Bir kimsenin rüyada demirden imal edilmiş bir ev görmesi, zevcesiyle beraber
uzun bir ömür sürece ine işarettir. Bazı kere de rüyada görülen ev, rüya sahibinin
dünyası olarak tâbir edilir.
Rüyada evini ve evinin odalarını genişletti ini görmek, dünyada halinin
genişlemesine, geçim ve nasibin çok olmasına delâlet eder.
Yine ev rüyası, erke in beraberce yaşadı ı zevcesine delâlet eder. Bu sebeple
evlenen kimseye "Eve girdi" denilir. Bazı kere de, rüyayı görenin bedenine işarettir.
Rüyada bir evi sırtına yükleyip götürdü ünü görmek, bir kadının nafaka ve idaresini
üzerine almaya delâlet eder. Bunun tersi, evin kendisini yükleyip götürdü ünü
görmek, nafaka ve idaresinin bir kadının üzerine olaca ına işarettir.
Rüyada evinin altından oldu unu görmek, yangın ile tâbir olunur. Çünkü altın ateş
rengindedir.
Rüyada hiç bilmedi i bir evin üstüne çıktı ını görmek, o evin kıymeti, talihleri ve
şerefi nisbetince bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın oldu unu görmek, o hanede
sâliha kadınların çoklu una işarettir. E er oda kireçle sıvanmış, kiremitle yapılmış
ise, tam tersi, kadının kötü sözlü ve münafık birisi oldu una delâlet eder.
ıbn-i Sirin (rh.a) demiştir ki: Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldı ını
yahut yandı ını görmek, o evde bir musibetin meydana gelece ine delâlet eder.
Rüyada evinin büyüdü ünü görmek, nimete, küçüldü ünü görmek de nimet ve rızkın
azaldı ına alâmettir.
Fihrist’e dön
Rüyada bir evi nakışladı ını ve süsledi ini görmek, o evde zuhur edecek düşmanlık
ve şiddete delâlet eder. Rüyada kendi evini karanlık halde görmek, menfaat ve rahatı
olmayan uzak bir yolculuk ile tâbir olunur.
Bunun tersi, evini aydınlık görmek, çıktı ı seferde hayır ve bereketle karşılaşmaya
delâlet eder.
Bir kişinin rüyada evler ve kalelerle ihata edilmiş bir şehirde bina yaptı ını görmesi, o
şehirde evlenmeye ve bir çocu unun olaca ına delâlet eder.
ınsanın rüyada uzaktan gördü ü ev, uzaktan uza a nail olaca ı dünyalı a işarettir.
Rüyada bilinmeyen bir eve girdi ini ve orada ölüler oldu unu görmek, âhirete delâlet
eder. Çünkü ölüler hep âhiret yurdundadırlar. Bilinmeyen bir eve girdi ini ve fakat
çıkmaya imkân bulamadı ını görmek, ölüm ile tâbir olunur. E er o girilen ev toprak ve
çamurdan sıvanmış ise, rüya sahibinin âhirette halinin güzel olmasına, e er kireçle
sıvanmış ise ahirette halinin kötü ve berbat olmasına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Bir adamın evi, onun vücuduna, nefsine ve şahsına delâlet eder. Zira
ev kendisiyle, kendisi de evle bilinir. Yine ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocu unun
mekânıdır. Bazı kere de ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdi i mala ve elbiseye
delâlet eder.
* EV BAHÇESı: Bir kimsenin rüyada ev bahçesi görmesi, insanın muhafaza
edilmesine ve namuskârlı ına, mal ve evlâttan şüpheyi defetmeye alâmettir.
Bazı kere de ev bahçesi, oruç ve gece namazı gibi herkesin muttali olamıyaca ı gizli
ibadet edenlere delâlet eder. Bazan da zühd ve takvaya ve Allahü Teâlâ'yı tesbih ve
tasdik etmeye delâlet eder.
* EVıN DıREĞı: Rüyada evin dire ini görmek, zevceye veya mala işarettir. Rüyada
görülen ev, rüya sahibinin vücudu ile tâbir edildi i zaman evin kapısı o zâtın yüzü
olur. Hanımı ile tâbir edildi inde de evin kapısı hanıma işarettir. Rüyada kendi evini
supürdü ünü görmek, isabet edecek üzüntü ve kedere delâlet eder.
* EVLENMEK: Bir kimsenin rüyada evlendi ini görmesi, Yüce Allah tarafından
meydana gelecek bir yarıdıma ve nimete delâlet eder.
Rüyada şahitler huzurunda evlendi ini görmek, Allahü Teâlâ'ya salih amel
yapaca ına söz vermeye delâlet eder. E er kıyılan nikâh, adetlere uygun olarak
çarşıda yapılırsa makama ve kadrini yüceltecek bir şöhrete erişmeye alâmettir.
Rüyada tanıdı ı bir hanımla evlendi ini görmek, o kişinin onunla geçimini
sa layaca ı şey hakkında çalışaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ölü bir kadınla evlendi ini ve onun yanına girdi ini görmesi,
kaçırdı ı ve ümidini kesti i bir işine tekrar kavuşaca ına işarettir. Yine rüyada hiç
bilmedi i ve tanımadı ı yaşlı bir kimsenin kızı ile evlendi ini görmek, çok çok hayıra
delâlet eder.
Rüyada dört kadınla evlendi ini görmek, Peygamber-i Zîşân efendimizin kabrini
ziyaret edece ine alâmettir.
Hamile bir kadının rüyada evlendi ini görmesi, do acak çocu un kız olaca ına
Fihrist’e dön
işarettir. Erkek çocu u olan kadının rüyada evlendi ini görmesi, çocu unu evlendirip
mürüvvetini görece ine delâlet eder. Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada
evlendi ini görse, bu rüya, onun hakkında hayırdır.
Bir kimsenin rüyada sultan kızı ile evlendi ini görmesi, içki veya içki gibi di er sarhoş
edici şeyleri içece ine alâmettir.
Rüyada bir kadınla evlendi ini ve kendisinin de bir veya birkaç zevcesi oldu unu
görmek ve o kadını tanımak, o kadının güzellik ve endamı nisbetinde hayır, servet ve
devlete ermeye delâlet eder.
Rüyada bir kadınla evlendi ini ve fakat o kadının öldü ünü görmek, sanatla meşgul
olmaya ve bunu yaparken zahmet ve üzüntü çekmeye delâlet eder.
Rüyada Yahudi bir kadınla evlendi ini görmek, harama ve günah işlemeye delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada dinen kendisine haram olan bir kadınla evlendi ini görmesi, aile
fertlerinin önderi olaca ına işarettir.
Bir kadın tanımadı ı yaşlı bir adamla evlendi ini görse, bu rüya, o kadın hakkında
hayır ve berekettir. E er hasta ise şifa bulunur. Yine rüyada kendisine haram olan ve
ölmüş bir kadınla evlendi ini görmek, akrabaları ziyaret etmeye işarettir.
* EV REıSı: Kişinin rüyada ev reisini görmesi, hafız ve âlim bir kimse ile tâbir olunur.
Zira Hazret-i Yusuf ev işlerini gören bir zat idi.
* EV YIKMAK: Rüyada ev yıktı ını görmek, yıkılan evin sahibinin ölümüne alâmettir.
Nasıl ki rüyada ölmek, evin yıkılmasına delâlet ediyorsa, ev yıkmak da sahibinin
ölümüne işarettir.
Bir kimsenin rüyada ev veya tarihî bir eseri yıktı ını görmesi, üzüntü, keder ve şerre
delâlet eder. Rüyada kendi evinin üzerine yıkıldı ını görmek, o evden bir ölünün
çıkaca ına işarettir. Veya rüya sahibine büyük bir musibet erişece ine alâmettir.
Bir kadının rüyada evinin tavanının yıkıldı ını görmesi, kocasının vefatına delâlet
eder...
* EVLERE GıRMEK: Rüyada kendi evine adaletli bir devlet reisinin girdi ini görmek,
o eve bereketin ve rahmetin inmesi ne ve adaletin meydana çıkmasına delâlet eder.
Yine bir eve, zâlim, cebbar, kahredici bir devlet reisinin indi ini görmek, o yerde fesat
ve musibetlerin meydana gelmesine işarettir.
Bir müslümanın rüyada cennete girdi ini görmesi, Allah'ın izni ile cennete girece ine
delâlet eder. Bu rüya, o müslümanın nefsi için gönderdi i veya gönderece i hayrın
kabul edildi inin bir müjdesidir. Çünkü Allahu Teâlâ, cennet mukabilinde müminlerin
mal ve canlarını satın aldı ını beyân buyurmuştur.
Rüyada cehenneme girip sonradan cehennemden çıktı ını görmek, rüya sahibinin
tevbe etmesine işarettir. Tevbe edemeden ötelere yolcu olursa, işi feci demektir.
Denilmiştir ki: Rüyada cehenneme girdi ini görmek, sıtma hastalı ına, fakirli e ve
Fihrist’e dön
zindana delâlet eder. Çünkü sıtma hastalı ı ateşli bir hastalıktır. Fakirlik ve zindan da
ateşten gömlek mesabesindedir.
Bir kâfirin rüyada cennete girdi ini görmesi, bâtıl dinini bırakıp Hak din olan ıslâmı
seçece ine delâlet eder. Bekâr, fakir, hasta kimselerin cennete girdiklerini görmesi, o
hallerden kurtulacaklarına işarettir. Bekâr evlenir, fakir zengin olur, hasta şifa bulur.
ısyankâr ve günahkâr bir kimsenin rüyada Mekke'ye girdi ini görmesi, günahına
tevbe edece ine ve sonunun hayırlı olaca ına işarettir. Kâfirin rüyada Mekke'ye
girdi ini görmesi, Müslüman olaca ına delâlet eder.
Yine rüyada Mekke'ye girmek, korkudan, şiddet ve musibetten emin olmanın
alâmetidir. Çünkü orası emin beldedir.
Rüyada Hazret-i ibrahim'in makamına girdi ini görmek, izzet, ikbal ve şerefe, ilim ve
takvaya delâlet eder.
Evlenmek isteyen bir kişinin rüyada Mescid-i Haram'a girdi ini görmesi, temiz, pâk ve
güzel bir kadınla evlenece ine alâmettir.
Rüyada sokak, çarşı ve pazara girdi ini görmek, rızık için çalışmaya ve gayret
göstermeye delâlet eder.
Rüyada cami ve mescitlere girmek, günahtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya
girmek dinde bozuklu a alâmettir. Rüyada cennete girdi ini ve fakat cennetten
dönmekten menedildi ini görmek, gurbette ebedî olarak kalmaya işarettir.
* EVLıYA: Velîler Allah'ın dostlarıdır. Rüyada onlardan birini görmek, kalb safâsı ve
dinde kuvvete delâlet eder. Evliyanın kendisine bir şey verdi ini görmek, helâl ve
temiz rızka, rahmet ve berekete işarettir.
Meşhur bir Veliyi rüyada güler bir halde görmek, dünya ve âhiret saadetine ve
hayırların kabulüne delâlet eder. Bir velinin ete ine tutunup onunla yürüdü ünü
görmek, sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelli ine delâlet eder.
* EYYUB (A.S.): Biliyorsunuz ki, Hazret-i Eyyûb sabır kahramanı bir Peygamberdir.
Onun başına nice felâketler ve belalar gelmiş, fakat o hepsine sabretmişti. Bu
sebeple rüyada Hazret-i Eyyûb (a.s) görmek, musibetlere, belâlara, ehlin, malın,
evlâdın ve daha nice şeylerin kaybolmasına ve bunlara da sabır ile tahammül
edece ine alâmettir.
Yine o mübarek peygamberi görmek, mal ve çocukların elden çıkmasına delâlet eder.
Hasta bir adamın Eyyûb (a.s) görmesi, hastalıktan kurtulup selâmete ermeye işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada Hazret-i Eyyûb'u gören kimseye bela ve musibetler isabet
eder. Dostlarından ayrılır ve devasız derde duçar olur. Sonra da bunların hepsinden
kurtulup selâmet bulur.
* EZAN: Rüyada ezan okudu unu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir
olunur. Ve o kimse hacca gider. Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık
yapılaca ına dair bildirinin duyulaca ına delâlet eder.
Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekli ine, büyük bir rütbeye
yükselmeye ve işitilecek do ru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Ezan rüyası şu şekilde tâbir olunur:
a) Hac ibadeti,
b) Do ru ve Hak söz,
c) ış,
d) Ulûvv-i Kadr,
e) Risayet,
f) Ölüm,
g) ıflâs,
h) Hıyanet,
i) Tecessüs (Bir şeyin iç yüzünü araştırma),
j) Kıllet-i din (az din) ve nifak...
Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada ezan okumak veya okundu unu görmek, duâ, iyilik,
tâat, hayır, şeytan şerrinden emin olmak ve kurtuluş ile tâbir olunur. Ezan okunması
lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır de ildir. Bu rüya, cünüb ve bunun gibi
bir hâlin meydana gelmesine işarettir.
ıbn-i Fuzâle demiştir ki: At veya başka hayvan üzerinde ezan okumak veya
okundu unu görmek, sefere, gemi üzerinde ezan okumak, umurunda suhulet
husulüne delâlet eder.
Rüyada yüksek bir da üzerinde ezan okudu unu görmek, büyük ve kadri yüce bir
zat hakkında do ru söz söyleme e, minarede ezan okumak, yolculu a ve selâmetle
geri dönmeye ve muradının incisini elde etmeye alâmettir. Yine rüyada ezanı
dinledi ini görmek, namaza devama, ikamet sesini işitmek hayırlı işlerde
muvaffakiyete delâlet eder.
Rüyada çocukların ezan okudu unu görmek, o mahallin cahiller ve bidat ehli
tarafından istila edilmesine işarettir. Sokak ve çarşılarda ezanın okundu unu görmek,
temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.
Bir kimsenin semada ezan okudu unu ve insanların da kendisini dinlediklerini
görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye alâmettir. Yine bir adam iki kere peş
peşe ezan okudu unu, kamet getirdi ini ve farz namaz kıldı ını görse, bu rüya, hac
ve umre ile tâbir olunur ve o kişi Allah'ın izniyle hacca gider.
Kendi evinin üstünde ezan okudu unu görmek, e er hanımı varsa hanımın vefatına
delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada Kabe üzerinde ezan okudu unu gören ehl-i bidat olur ve
sahabiler hakkında kötü söz söyler. Yüzükoyun ezan okudu unu gören kişinin
zevcesi halk arasında ko uculuk yaparak onları rahatsız eder. E er rüyayı gören
bekâr ise evlenir.
* EZBERLEMEK: Bir kimsenin rüyada Allahü Teâlâ'yı zikretmesi, münacat ve tevhid
ezberlemesi, Peygamber-i Zîşân hakkındaki kaside ve na'tları zihninde tutması,
sapıklıktan hidâyete, kıtlıktan bollu a, üzüntü ve sıkıntıdan sürür ve neşeye
kavuşma a delâlet eder.
Yine rüyada Yüce Allah'ı takdis etmek, şevk ve vecd veren bir sesle kasideleri ve
mezkûr medhiyeleri okudu unu görmek, şan ve şöhrete nail olmaya delâlet eder.
Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir hükmü gere ince, büyük bir nimete de
işarettir...
Fihrist’e dön
* ENBıYA: Peygamber-i Zîşan efendilerimizi görmek, devletin ve saadetin en
büyü üdür. Bu sebeple rüyada büyük peygamberlerden birini görmek, izzet ve şerefe
delâlet eder ve o kişi umdu una nail olur.
ıbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada Ulûl'âzîm Peygamberleri görmek, izzet ve
şerefe, sair enbiyayı görmek, zafer ve nusrete, din kuvvetine ve emaneti yerine tevdi
etmeye delâlet eder.
Kirmanî de şöyle demektedir:[/color]
- Bir nebiyi ferah ve sürür halinde ve güler yüzle görmek, izzet ve gayrete ve zafere
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, şu
şekilde tâbir olunur:
a) Rahmet,
b) Nimet,
c) ızzet,
d) Ulûvv-i Kadr,
e) Devlet,
f) Zafer,
g) Saadet ve riyaset,
h) ıslâmda kuvvet,
i) Dünya ve âhirette hayır ve rahat...
Rüyada peygamberlerden biri ile kavga etti ini görmek, betbahtlık alâmetidir ve o kişi
sünnetten yüz çevirip bidat ehli olur.
Bir kimsenin rüyada enbiyaya mahsus elbiseyi giydi ini görmesi, din ve dünyada
iyili e, kendisinin nebi oldu unu görmek, şehiden vefat etmeye delâlet eder,
* EZGı: Bir kimsenin rüyada ezgi söyledi ini görmesi, bâtıl söze ve musibete işarettir.
E er söyleyenin sesi güzel ise faydalı ticarete, güzel de ilse zararlı bir ticarete
alâmettir.
Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söyledi ini görmek, miskinlik ve zillete delâlet
eder. Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münakşaya delâlet eder.
Rüyada yolda gitti ini ve ahenkli bir şekilde ezgi söyledi ini görmek, müstesna.
Çünkü bu rüya, rüya sahibi için hayırdır. Yollarda güzel şeyler söyleyerek gitmek
adettir ve sevinç işaretidir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi