Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"G" Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"G" Harfi Rüya Tabirleri


*  GAıP: Rüyada gaip bir adamın çıkıp geldi ini görmek, ondan sevindirici bir haberin
erişece ine işarettir.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada gurbette olan bir kimsenin geldi ini görmek,
ondan sürür verici bir habere delâlet eder. Veya o kişinin hemen gelece ine alâmettir.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada gaip olan kimsenin seferden geldi ini görmek,
işlerin kolaylı ına delâlet eder. Yine gaip kişinin mesrur ve sevinçli bir halde geldi ini
görmek, hayır ve berekete işarettir. Gaip kişinin eli boş ve yüzü asık bir halde geldi ini
görmek, üzüntü ve kedere alâmettir.
*  GADAB (Öfke): Rüyada öfkeli, kızgın halde bir adamı görmek, o kişinin zindana
düşece ine işarettir. Bazı kere de bu rüya, birinden iyilik görmek ile tâbir olunur.
*  GADDAR: Rüyada katı yürekli, merhametsiz ve acımasız bildi iniz bir adamı
görmek, o kimseden gelecek iyili e delâlet eder. Veya sizin ona bir iyili inize işarettir.
*  GALıP: Bir kişinin rüyada herhangi bir adama veya düşmana karşı galip geldi ini
görmesi, sevinç ve sürura alâmettir. Bazı kere de rüyada galip gelmek, hayvan
cinsinden olan düşmanı helak etmek ile tâbir olunur.
*  GAMMAZ: Rüyada böyle bir adamın görülmesi, şerre ve sırlara muttali olmaya ve
birbirine dost kimselerin aralarını bozmak için çalışmaya işarettir. Yani gammaz
görmekte hayır yoktur.
*  GANıMET: Bir kimsenin rüyada ganimete erişti ini görmesi, rahatlık, sevinç, rızık,
arzuya kavuşmak gibi şeylere delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada ganimet görmek, e er kâfir malından ise
hayrın meydana gelmesine, şayet ıslâm malından ise zarar ve ziyana delâlet eder.
ıslâm ordularının kâfirlerin ganimeti ile döndüklerini görmek, ucuzluk ve berekete
delâlet eder. Bunun tersi, kâfirlerin Müslümanların malını aldı ını görmek, üzüntü,
keder, sıkıntı ve kıtlı a delâlet eder.
Rüyada eline geçen ganimet malının beşte birini çıkardı ını görmek, beş vakit
namazın devam etmesine işarettir.
*  GAR: Rüyada tren istasyonuna ait gar görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.
Çünkü tren kendisi uzundur ve çok kere insanları birbirinden ayırır. Garda bir
dostunuzu veya akrabadan bir kimseyi karşılamak, ayrılık alâmetidir.
*  GASBETMEK: Rüyada bir başka adamın malını gasbetti ini görmek (evlenmeyi
arzu eden için) yapılacak nikâhın bozulaca ına veya haram mala delâlet eder.
*  GAZA VE CıHAD: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi
şekilde tâbir olunur:
a) Hayır,
b) Menfaat,
c) Sünneti ihya,
d) Düşman üzerine zafer,
e) Hasta için afiyet ve şifa,
f) Adil hükümdar,
g) Ganimet.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında Allah yolunda cihad etti ini gören
kimsenin gerek kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin hali istikamet peyda eder, rızkı
genişler ve serveti artar. Rüyada gaza ve cihaddan yüz çevirdi ini görmek, çoluk
çocu una ve eriline şefkat ve merhametin azlı ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada tek başına kâfirlerle cenk etti ini görmesi, düşmanı kahretmeye,
ganimete, helal rızka, şan ve şerefe delâlet eder. Gaza edip kâfirler üzerine zafer
kazandı ını görmek, düşmandan elde edilecek mal ve ganimete işarettir.
*  GAZ: Rüyada yanan bir kandil veya gaz lambası görmek, gelecek günlerin parlak
olaca ına, sevinç ve sürura delâlet eder.
*  GAZETE: Rüyada herhangi bir gazeteyi alıp okudu unu görmek, sevdi iniz
birinden gelecek mektuba veya habere delâlet eder.
*  GAZ ÇIKARMAK: Nablusî demiştir ki: Rüyada ses çıkarmadan yellenmek,
yellenen kimsenin a zından hatalı bir söz çıkaca ına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sessizce yellendi ini görmesi, keder ve üzüntüye işarettir.
Yine rüyada sessizce yellenmek ve gaz çıkarmak, sırları ifşa etmeye ve içinde
bulunan kin, düşmanlık ve kıskançlı ın gitmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de,
meşakkat çektikten sonra rahatlı a ve borçlarını ödemeye işarettir.
*  GAZELHAN: Bir kimsenin rüyada gazelhan görmesi, insanların gizli hallerini
meydana çıkaran ve ifşa eden kişiye delâlet eder.
*  GEBELıK: Bir kadının rüyada gebe oldu unu görmesi, malının artmasına,
övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya işarettir.
Erke in, rüyada kendisinin gebe oldu unu görmesi, halktan gizledi i ve şiddetlenip
ortaya çıkmasından korkulan a ır bir üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Âlim ve fazıl bir zatın rüyada gebe oldu unu görmesi, ilminin artaca ına; sanatkâr
adamın gebelik görmesi, hiçbir insanın başaramayaca ı bir şeyi yapmasına delâlet
eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada gebe oldu unu görenin malı ziyade artar. Zevcesinin
hamile oldu unu görmek, dünya nimetlerinden bir şey istemeye işarettir. Rüyada
hayvan cinsinden birinin hamile oldu unu görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.
Dul kadın ve genç kızların rüyada gebe olduklarını görmeleri, evlenmelerine
alâmettir. Bazı kere de bekâr kızın rüyada kendisini hamile görmesi, kendisi
yüzünden ailesine gelecek u ursuzluk ve şiddete işarettir. Çünkü çok defa kız
yüzünden kötü hadiseler meydana geldi i görülmüştür.
Fihrist’e dön
Rüyada dul kadının veya hayvanların erke inin gebeli ini görmek, o senenin
kıtlı ına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye ve şerrin çok olmasına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada erke in gebeli i, kendisini iple helak etmesine veya
olgunlaşmamış hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Yaşlı ve ihtiyar
kadının gebeli i ise, silah deposu ile tâbir olunur.
*  GECE: Rüyada zamanın tamamen gece oldu unu görmek, rüya sahibi için geçimin
darlı ına delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın nuru ve aydınlı ı bulunmadı ı
takdirdedir.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve gam
ile tâbir olunur. Mehtaplı, aydınlık, yıldızlar parlayan gece görmek, ferah, sevinç,
sürür ve kolay geçimdir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada karanlık görmek beş veçhe ile tâbir
olunur.
a) Küfür,
b) Hayret,
c) Geçimde güçlük,
d) Bedbaht ve günah,
e) Delâlete düşmek.
Rüyada zulmetten nura çıktı ını görmek, ehl-i salâh ve ehl-i takva sahibi olmaya
işarettir. Fakir için bu rüya, zenginli e delâlet eder. Kâfir ve fasık hakkında ise hidayet
ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada dünyayı devamlı gündüz ve nur içinde görmesi, işlerinde
istikamet üzere olmaya, uzun ömre, hayır ve hasenata, rif’at ve ulvî makama delâlet
eder
Rüyada kendi hanesini karanlık ve zulmet içinde görmek, uzun bir yolculu a
alâmettir.
Denilmiştir ki: Gece ile gündüz birbirine zıt iki hükümdara delâlet eder. Gece, kâfir
olana; gündüz de Müslüman bulunana işarettir.
imam Nablusî demiştir ki: Bazan rüyada gece görmek, ölüme de delâlet eder. Çünkü
Allahu Teâlâ, uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini
keser. Gündüz de .öldükten sonra dirilme e delâlet eder.
Bir adamın rüyada geceden sonra sabah oldu unu görmesi, hastalıktan afiyete
ermeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya ölüme işarettir. Zindanda olan biri için de
hapishaneden halâs olmaya, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayete delâlet eder.
Rüyada görülen gece, bazı kere de işleri gizleme e korku ve şiddetten emin olma a
delâlet eder.
Rüyada kadir, berat, regaib gibi kandil gecelerini görmek, bütün hayırlara, nimetlere
ve müjdelere delâlet eder. Cuma gecesini görmek de böyledir.
Bayram geceleri, müjde, sevinç ve sürura ve akıbetin güzelli ine delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  GECELıK: Kişinin rüyada gecelik görmesi, izzet, ferahlık ve sürura, bekar için de
evlenmeye delâlet eder. Bir genç kızın rüyada bembeyaz gecelik giydi ini görmesi,
mutlu bir evlilik yapaca
ına alâmettir.
*  GEÇıT: Rüyada geçit görmek, zor ve meşakkatli işlere delâlet eder. Çünkü geçitten
öte geçmek her zaman mümkün olmaz. Rüyada bir geçitten zor ve güç halde
geçti ini görmek, bu
lundu unuz kötü durumdan sonra selâmete erece inize delâlet eder.
*  GEDıK: Rüyada bir yeri kırıp gedik açtı ını görmek, o şeyin delâlet etti i şeyi
eksiltmeye işarettir. Bazı kere bu rüya, küstü ü ve dargın oldu u bir kimse ile
barışmaya delâlet eder.
*  GELıNCıK: Rüyada gelincik denen hayvanı görmek, alçak, zalim, kalbi katı ve
merhamet bilmez bir kimseye delâlet eder. Rüyada evine gelincik girdi ini görmek,
eve girecek hilekâr bir adam ile tâbir olunur.
*  GELıNCıK ÇıÇEÐı: Bir kimsenin rüyada gelincik çiçe i görmesi, rengi kırmızı
oldu undan ateş veya deveye, ya da üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yana a
işarettir. Bazı kere de bu rüya, öz kardeşe veya başının yarı a rısına delâlet eder.
*  GELıN VE DAMAT: Rüyada gelin görmek, e er gelin bezekli olursa dünyaca
ucuzluk ve bollu a ve berekete alâmettir. Bir genç kızın rüyada gelin oldu unu
görmesi, tez zamanda kısmeti nin çıkaca ına delâlettir.
Rüyada ne gelini, ne hanımı görmedi i ve bilmedi i halde, kendisine güveyi
denildi ini gören kimsenin eceli yakındır. Veya elinden bir başkasının ölümü vuku
bulur.
Rüyada bir hanımla evlendi ini görmek, o evlendi i kadının kıymeti, fazileti, de eri,
isminin anlamı ve de güzelli i nisbetinde nimet ve saltanata delâlet eder.
Rüyada tanıdı ı bir hanımla evlendi ini görmek, bir başkasını evlendirmeye alâmettir.
*  GEM: Sanatkâr bir adamın rüyada gem görmesi, tedbirli olma a ve malca kuvvete
delâlet eder. Yine gem rüyası, Melikin emrine tâbi ve mutî olan seyisine işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gem görmek, üç şekilde tâbir olunur:
a) şeref ve makam,
b) Oruç,
c) Sükut ve vakar.
Bir adamın rüyada kendi a zına gem vurulmuş oldu unu görmesi, dilini muhafaza
ederek selâmete ulaşaca ına delâlet eder. Çünkü sükût eden selâmet bulur.
Bazı kere de kendi a zına gem vuruldu unu görmek, günah işlemekten men edilmek
ile tâbir olunur. Ve bu rüya oruca da işarettir.
Cabirül-Ma ribî demiştir ki: Rüyada birinin a zına gem vuruldu unu görmek, onu
terbiye etmeye ve edep ö retmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada kendi atının geminin düştü ünü veya elinden gitti ini görmek, rüya sahibinin
işlerinin perişanlı ına delâlet eder.
*  GEMı: Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya
kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.
Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur. Çünkü
selâmet denizin kenarmdadır.
Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet
eder. Rüyada saiih kimselerle gemiye bindi ini görmek, hidayet ve nura ve
günahların ma firetine işarettir.
Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindi ini görmesi, denizin miktarına
göre yeni bir vazifeye tayin edilece ine alâmettir. Geminin karaya uzaklı ı veya
yakınlı ı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını gösterir.
Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindi ini görmesi, o beladan
kurtulaca ına ve selâmete erece ine alâmettir. Veya kadri yüce bir zatın himayesine
girmeye delâlet eder.
Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldü ünü görmek, halkın ellerinde vefat
etmeye işarettir. Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktu u şeylerden kurtuluşuna
delâlet eder.
Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gitti ini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.
Geminin parça parça oldu unu gören kişinin e er annesi hayatta ise annesinin
ölümüne delâlet eder.
Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran, selâmet ve saadete ulaştıran ıslâm'a
delâlet eder. Çünkü gemi, içindekileri selâmet sahiline ulaştırır.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: rüyada gemi görmek, şu vech üzere tâbir olunur:
a) Evlat,
b) Baba,
c) Zevce,
d) Ferah,
e) Emn ü eman (korkudan emin bulunmak),
f) Güzel geçim ve zenginlik...
Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare etti ini görmek, bütün insanlar nezdinde
övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek velayet ve memuriyete nailiyet
ile tâbir olunur. E er gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa
memuriyet küçük olur.
Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldı ını görmesi, yakında evlenece ine veya
bir hizmetçi alaca ına delâlet eder. Havada giden gemiye bindi ini görmek, ecel ve
ölümdür. Çünkü insan öldü ünde eller üzerinde ve havada götürülür.
Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindi ini görmesi, dünya fitnelerinden
Fihrist’e dön
selâmet bulmaya işarettir. Bir talebe hasta oldu u halde gemiye bindi ini görse, bu
rüya, büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan
ö renmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi'nin gemisini görmesi veya ona bindi ini görmesi, ferah,
sürür, selâmet ve ya mura delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o
takdirde bu rüya, kıtlık, musibet ve belâya delâlet eder.
ımam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri, insanın ellerine
(makineleri) insanın iç âletlerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kıza ı,
insanın kaburgalarına, insanın kas ve sinirleri de geminin iplerine delâlet eder."
Rüyada deniz kenarında oturdu u halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir
şekilde gitti ini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder. Yolcu olan
birisinin de seferden dönmesine alâmettir.
Rüyada gemi ile denizde gitme e kadir olamadı ını görmek, rüya sahibinin
hapsedilmesine, işlerinin durgunlu una ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı do ru çıktı ını görmesi, geç olarak meydana
gelecek hayra delâlet eder. Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde
yolculuk yapmasına işarettir. Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek,
zindana düşmeye işarettir. Çünkü zindan da demir kapılarla kilitlenir.
Bir adamın rüyada geminin ipini tuttu unu görmesi, dinin güzelli ine ve ayrılmaksızın
salih kimselerle sohbet etme e işarettir. Bazı kere de gemi görmek, hem korku, hem
ümide delâlet eder. Çünkü gemide emniyet ve korku hali devamlıdır. Gemi görmek,
bazı kere de mescide, insanların toplandı ı çarşı ve pazara delâlet eder. Yine rüyada
gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete
alâmettir. Çünkü Nebiyy-i Zîşân'm ehl-i beyti ümmet için kurtuluş gemisidir. Onlara
uyanlar selâmet bulur..
*  GEMıCı: Kişinin rüyada gemici görmesi, zindancıya, devlet reisinin vekiline, işlerini
yürütene, kumandanına ve devlet reisi ile tebaası arasında vasıta olan zata delâlet
eder. Bazı kere de yalancıya, deveciye, kiracıya ve seyislere işarettir.
*  GEMı YAPAN: Rüyada gemi yapan ustayı görmek, kadın simsarlarına işarettir.
*  GENÇ: Rüyada genç bir adam görmek, kişinin düşmanı olarak tâbir olunur. E er
görülen genç beyaz ise gizli düşmana, esmer ise zengin düşmana, kırmızı ise yaşlı
düşmana delâlet eder.
ıhtiyar adamın rüyada kendisinin genç haline geldi ini görmesi, ona isabet edecek
büyük bir noksanlıktır. Rüyada genç bir adamın arkasına düşüp gitti ini görmek,
düşmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.
Kendi arkası sıra genç bir adamın geldi ini görmek, düşman karşısında ma lup
olmaya işarettir.
Yine rüyada genç görmek, hileye ve yaramaz düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin
galebe çalmasına işarettir. Genç görmek, bazı kere de nimete ve Allahu Teâlâ'ya
şükretmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada meşhur ve tanınmış bir genci görmek, hayır ve nimete delâlet eder. Bu tâbir,
o delikanlıyı güler yüzlü halde görüncedir. Asık surat ve öfkeli görülürse, bunun tam
zıddı tezahür eder.
*  GENÇ KIZ VEYA KADIN: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen genç kadın, ne
şekilde görülürse görülsün, kadınlar hesabına yine kadın cinsinden bir düşmana
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada tanınmayan ve süslü bir genç kadın görmesi, hatır ve hayâle
gelmeyen bir yerden sevinç haberi işitmeye alâmettir. Rüyada güzel bir hizmetçi
görmek, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlı a delâlet eder.
Rüyada genç ve güzel kızlar görmek, hayır ve dünya menfaatine işarettir. Genç ve
güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, dünyada saadete, bol rızka, mal
ve servete delâlet eder. Genç ve fakat çirkin bir kız görmek, haram mala, üzüntü,
keder ve zarar ziyana delâlet eder.
Rüyada bir genç kızı öptü ünü, genç kızın da kendisini öptü ünü görmek, rüya
sahibine dünyanın teveccüh edece ine delâlet eder.
Rüyada genç ve güzel bir kızı tutmak istedi i halde tutamadı ını görmek, zengin
olmak arzu etti i halde mümkün olmayaca ına işarettir. Bunun tersi, genç kızın
kendisine cemalini arzetti i halde ona iltifat etmedi ini görmek, dünyanın ikbal ve
teveccühüne karşı sırtını dönmeye delâlet eder.
Rüyada, vücutlu, etli ve canlı, şen-şakrak genç kadın görmek, ümit edilen hayra ve
nimete kavuşmaya delâlet eder. Buna mukabil, zayıf, çelimsiz genç bir kadın görmek,
üzüntü, keder ve fakirli e alâmettir. Tesettürsüz çıplak kadın görmek, ticarette zarar
ederek bütün insanlar nezdinde kınanmaya delâlet eder.
Genç ve güzel bir kadının, rüyada yaşlı ve ihtiyar bir kadın haline dönüştü ünü
görmesi, o kadının dininin güzelli ine işarettir. Yaşlı ve ihtiyar kadının rüyada
gençleşti ini, kendisine kuvvet ve şehvet geldi ini görmesi, ondaki dinî ba ların
kuvvetlenmesine işarettir.
Rüyada genç, güzel ve mesture bir kadın görmek, din ve diyanetle beraber kapalı bir
hayra delâlet eder.
Fakir bir adamın, rüyada yaşlı kadını genç olarak görmesi, nimet ve zenginli e
kavuşaca ına delâlet eder. Hastanın bu rüyayı görmesi, sıhhat ve afiyet bulmaya
işarettir.
Rüyada, güzel, sevimli, güleç yüzlü bir küçük çocuk ve onun gülümsemesini görmek,
hayır, ikbâl, servet ve müjdeye delâlet eder. Kendisini rüyada kundakta ba lı bir
küçük çocuk olmuş olarak görmek, dört şekilde tâbir olunur:
a) Eldeki malın gitmesi,
b) Hastalık,
c) Cinnet,
d) Üzüntü ve keder...
Rüyada güzel, sevimli küçük bir kız çocu u görmek, hayır ve menfaate işarettir.
Küçük kız çocu u rüyası, erkek çocuktan daha ziyade hayırlıdır.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada bir küçük kız çocu unu kuca ında taşıdı ını görmesi, devlet ve
nimete, haber ve menfaate, geniş rızka delâlet eder.
Rüyada zevcesinin bir kız çocu u do urdu unu görmek, saadete, hayır ve menfaate,
arzu ve muradın husulüne, gam ve kederin define delâlet eder.
*  GERDANLIK: Rüyada boynunda bir gerdanlık oldu unu görmek, cimrilik ile tâbir
olunur. Bazı kere de gerdanlık, zevcenin kocasına yapaca ı iyilikle ona devamlı saygı
göstermesine ve efendisinin malından hanımın elinde bulunacak mala alâmettir.
Evli kadının rüyada gerdanlık görmesi, kocası ile tâbir olunur. E er görülen gerdanlık
gümüşten, geniş ve kuvvetli ise, kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse
oldu una; e er gerdanlık zayii olursa, bu defa kocasının yaramaz bir adam oldu una
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen gerdanlık altından ve kısmen di er
şeylerden ise, hacca, tamamı altından olursa, velayet ve memuriyete delâlet eder.
Rüyada gerdanlık görmek, erkek için güzel bir kadın ile evlenmeye işarettir. E er
gerdanlık ile beraber gümüşten bir boyun ba ı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut
ve mücevherler kadının güzelli ine delâlet eder. Görülen gerdanlık gümüş ve
mücevherden ise mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber
memuriyete işarettir.
Rüyada kadın için gerdanlık, kocasının kendisine emanet etti i maldır. Hamile kadın
için gerdanlık görmek, do acak çocu un erkek olmasına delâlet eder. Bazı kere de
kadın için gerdanlık görmek, kırmızı renkli peçeye ve başörtüsüne delâlet eder. Yine
gerdanlık rüyası, evli kadın için çocu a, bekâr kadın için de evlenmeye delâlet eder.
*  GERGEDAN: Bir kimsenin rüyada gergedan denilen hayvanı görmesi, büyük bir
sultana delâlet eder. Rüyada gergedana bindi ini görmek, büyük bir adama galip
gelmeye işarettir.
*  GENERAL: Kişinin rüyada herhangi bir generali görmesi, bulundu u işte veya
memuriyette yükselece ine delâlet eder. Rüyada kendisinin general oldu unu
görmek, izzet ve ikbale ve rızkının genişli ine delâlet eder.
*  GERDEK: ınsanın rüyada gerde e girdi ini görmesi, iş hayatındaki zorluklara
alâmettir. Çünkü evlenen kimse bir yükün altına girmiş olur.
*  GERıNMEK: Rüyada gerindi ini görmek, bir işte usanma a, tembelli e ve
uyuşuklu a işarettir. Bir kimsenin rüyada aç adamlar gibi gerindi ini görmesi, zalim
olmasına alâmettir. Ölünün gerindi ini görmek, o ölünün azabının evlat ve geride
kalanlarına ait olmasına delâlet eder.
Bazı kere de rüyada gerinmek, meşakkatten sonra rahatlı a delâlet eder. Hasta
adamın rüyada gerinmesi ecelin yakın oldu una işarettir.
*  GERıYE DÖNDERıCı: Rüyada insanları geriye dönderici birini görmek, yol kesiciye,
işleri iptal etmeye veya yolcuyu yolundan men edip alıkoymaya delâlet eder.
*  GEYıK: Kadınlardan birinin rüyada geyik görmesi, o geyik ister erkek, ister dişi
Fihrist’e dön
olsun güzel evlada delâlet eder.
Rüyada bir geyik tuttu unu veya kendisine bir geyik verildi ini görmek, güzelli ine
güvenilir bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladı ını veya kendisine hediye olarak
verildi ini görmesi, yahut satın alması, bol ve geniş rızka delâlet eder. Rüyada geyik
aldı ını gören kişi mirasa kavuşur.
Rüyada bir geyik kesti ini görmek, bir kızın bakireli ini gidermeye işarettir. Rüyada
geyi i kendi evine soktu unu görmek, e er o lu bulunuyorsa, onu evlendirmeye
alâmettir.
Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada geyi in üzerine sıçradı ını görse, o kimsenin
hanımı her şeyde ona isyan eder. Rüyada bir geyi e sahip oldu unu gören kimse,
helâl bir mala mâlik olur veya iffetli bir kadın ile evlenir.
Bazı kere de rüyada geyik görmek, taç, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil
etmeye alâmettir. Rüyada başının geyik başı oldu unu görmek, e er ehilse vali veya
reis olmaya delâlet eder.
*  GEYıRMEK: Rüyada geyirmek halinin görülmesi, hakikati olmayan bir söze işarettir.
Bazı kere de, fakirler için zenginlik alâmetidir.
*  GıRDAP: Kişinin rüyada girdap görmesi, üzüntü, keder, zarar ve tehlikeye delâlet
eder.
*  GışE: Rüyada bir gişeden bilet aldı ını görmek, sefer ile tâbir olunur. Gişeden para
almak ise, elden çıkacak paraya delâlet eder.
*  GıTAR: Rüyada gitar sesi işitmek veya gitar çalanı görmek, beklenen bir haberin
yakında size ulaşaca ına delâlet eder. Bazı kere de rüyada gitar çalmak, evdeki
geçimsizli e alâmettir.
*  GıYOTıN: Kişinin rüyada ölüm makinesi olan giyotini görmesi veya cezanın
tatbikine şahit olması, hediye, haber ve ümit edilmeyen biri ile karşılaşmak olarak
tâbir olunur.
*  GIYBET: Rüyada herhangi bir adamı gıybet etmek, iyiliklerin mahvına delâlet eder.
Çünkü gıybet fena bir ameldir. Onun iyilikleri iptal etmesi, ateşin odunu yakması
gibidir ki, bütün güzel işler duman olup gider.
Denilmiştir ki: Bir kimse di er bir kişiyi bir şeyden dolayı gıybet etse, gıybet eden
kimse, gün gelir o şeye müptelâ olur.
*  GıZLEMEK: Bir kimsenin rüyada bir şey gizledi ini görmesi, nifaka veya kötü iş
sebebiyle gizlenmeye işarettir.
Rüyada bir eve girip gizlendi ini görmek, rüya sahibinin teselli edilece ine alâmettir.
Yine rüyada gizlenmek, gizlendi i şey üzerine delâlet eder. Rüyada bir da a
gizlendi ini görmek, kadr u kıymeti büyük bir zâta itimat ve dayanmaya delâlet eder.
Rüyada bir a aca dayanarak gizlendi ini görmek, âlim ve fazıl bir kişiye meyletmeye
Fihrist’e dön
işarettir. Rüya sahibinin hanımı e er hamile ise, bu rüya, kız çocu u ile tâbir olunur.
*  GıZLı SÖZ: Bir kimsenin rüyada gizli sözlere kulak verdi ini görmesi, yalan ve
ko uculu a delâlet eder.
Rüyada birtakım sözler işitip bunlardan en güzelini seçmek, müjdeye nail olmaya
delâlet eder.
*  GıYMEK: Bir kimsenin rüyada bir şeyi giydi ini görmesi, rüya sahibinin iş ve
durumuna delâlet eder. Çünkü hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
"şu sırlar hakkında Allah'tan korkun. Bir kişi bir sırrı gizledi i zaman, Allah
ridasını o kimseye giydirir. E er sakladı ı sır hayırsa mükâfatı hayır, şer ise
cezası da şerdir."
Rüyada beyaz elbise giydi ini görmek, heybet, vakar ve övünmek ile tâbir olunur.
ıpekli elbise giymek, izzet, yücelik ve rütbeye delâlet eder. E er ipek elbise ölü
üzerinde görülürse, o elbise cennet ipe ine delâlet eder. Altınla işlenmiş elbiseyi
görmek, düşmana galip gelmeye işarettir.
Kişinin rüyada dü meli elbise giydi ini görmesi, şiddete veya kaybolmakla da ılmış
şeyleri toplamaya veya bekâr ise evlenmeye delâlet eder.
Rüyada sarı ı aya ına sardı ını veya ayakkabısını başına giydi ini görmek, musibet
ve belâya delâlet eder.
Siyah elbise ululuk ve yücelik işaretidir. Yeşil elbise giyme ise şehitlik mertebesine
delâlet eder. Pamuktan mamul elbise, sünnete işarettir. Rüyada yün elbise görmek
sefa ile tâbir edilir. Ancak yün elbise sert, kaba ve onu giyen kişiye yakışmıyorsa, o
takdirde bu rüya, fakirlik ve zillete delâlet eder.
Rüyada cübbe giydi ini görmek, uzun ve saadetli bir ömre alâmettir. Yırtmaçlı elbise
giymek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs olma a delâlet eder. Zinetli elbise ise,
toplanmış mal, sermaye veya mesture ve güzel bir kadına delâlet eder.
Her şeyin en güzelini Allahu Teâlâ bilir. Ona hamd eder, O'ndan yardım dilerim...
*  GÖBEK: Rüyada göbek görmek, rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin
geçimini temin eden kazancına işarettir. Bazı kere de göbek görmek, hanıma,
hizmetçiye veya kapalı olancüzdana delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada göbe inin büyüdü ünü görmesi, aile geçiminin huzur ve
saadetine, küçüldü ünü görmesi de ailedeki geçimsizli e delâlet eder.
Rüyada göbe inde a rı ve sızı bulundu unu görmek, anne veya babasından birisini
kaybetmesine delâlet eder. Veya onlardan uzak düşmeye işarettir.
Kişinin rüyada kendi eliyle göbe ini açtı ını görmesi, harcamak üzere cüzdanını veya
kasasını açmaya alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen göbek, sevince ve gizli
şeylere delâlet eder.
Yine rüyada göbek görmek, rüya sahibinin zevcesi veya hizmetçisinden sevdi i ve
arzu etti i şey ile tâbir olunur. Bu sebeple bir kimse göbe inde çirkinlik veya güzellik
ya da fena bir hal bulundu unu görse, onun zevcesi veya cariyesinin güzellik veya
Fihrist’e dön
çirkinli ine işarettir.
*  GÖÐE ÇIKMAK: Rüyada yükseklere fezaya çıkmak, inmenin aksinedir. Bu sebeple
rüyada yüksek bir yere çıktı ını görmek, mevki ve itibardan düşmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktı ını ve geceleri
kendisiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndü ünü görmesi, yüksek ve ulvî
bir mevkiye nailiyete delâlet eder.
Rüyada yükse e çıkmak, bazı kere de keder ve yolculu a alâmettir. Yine yükseklere
çıkmak, şeref ve ulviyyet, yükseklerden aşa ı inmek de, zillet ve hakarettir. Rüyada
yüksek bir da a çıktı ını görmek, çıktı ı ve üzerinde durdu u kadar maksadına
kavuşur.
Kişinin rüyada da , tepe, yokuş ve baca gibi yerlere çıkması, arzu etti i maksadına
kavuşmasına delâlet eder.
*  GÖÐÜS: Rüyada gö üs görmek, şeriat, din, takva, ilim ve hikmet ile tâbir olunur.
Rüyada gö sünü geniş ve güzel bir halde görmek, kâfirin müslüman olmasına, âsi
kimsenin tevbe etmesine, itaat ve ibadet için gö sün genişlemesine; bazı kere de,
güç ve müşkül şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada gö sünün geniş ve güzel oldu unu görmek, din
ve takvada kemâle, gö sünün dar veya küçük oldu unu görmek de dinde ve takvada
noksanlı a delâlet eder.
Rüyada gö sünün kızgın oldu unu görmek, kavminden menfaat elde etmeye
işarettir.
Rüyada gö sün dar olarak görülmesi, ahlâkın noksanlı ına, geniş görülmesi de güzel
ahlâka delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada dar gö üs, üzüntü, keder ve gam husulüne, geniş
gö üs de safa, ferah ve sürura delâlet eder.
Yine rüyada gö sünün genişledi ini görmek, mal ve nimetin artmasına, rızkın
genişli ine ve selâmete işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gö üs görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) ılim,
b) Hikmet,
c) Seha,
d) Cimrilik,
e) Küfür,
f) ıman,
g) Hayat,
h) Ölüm...
Rüyada gö üs üzerinden ikrah edilen bir şeyi kaldırıp attı ını görmek, iyilik ve hayıra
alâmettir.
Bazı kere de rüyada gö üs görmek, misafire veya zevceye, yahut büyük insanların
toplanacakları bir rütbeye işarettir.
Bilirsiniz ki gö üs; üzüntü, keder, sevinç ve ferahlık evidir. Bu sebeple rüyada
gö sünün geniş oldu unu görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. Gö sün darlı ı da
bunun tersi...
Bir kimsenin rüyada gö sünün yalnız ortasını ince kıllarla müzeyyen görmesi,
cömertlik ve kereme; her tarafını birçok kıllarla bezenmiş görmesi de, şecaat ve
kuvvete delâlet eder.
Kâfir adamın rüyada gö sünün genişledi ini görmesi, hidayet ve ıslâm ile tâbir olunur
ve o adam Müslüman olur.
*  GÖKYÜZÜ: Bir kimsenin rüyada gökyüzünü yıldızlarla pırıl pırıl bir halde görmesi,
din ve takva ile tâbir olunur. Gökyüzünün simsiyah şekilde görülmesi, bunun zıddı.
Rüyada gö e yaklaştı ını görmek, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu
Teâlâ'ya yaklaşmaya ve amellerin makbuliyetine delâlet eder.
Bazı kere de bu türlü rüya, muzdarip ve âciz kişilerin duasının kabul edilmesine
işarettir.
Rüyada gö sün yeryüzüne düştü ünü ve indi ini görmek, yeryüzünde meydana
gelecek kıtlı a ve şiddete delâlet eder.
Gök görmek, devlet reisinin cismine ve zâtına, bazen de, onun köşküne, çadırına,
evine ve malına delâlet eder.
Rüyada gökyüzünden bal, zeytin, incir, hurma ve arpa gibi bollu a delâlet eden
şeylerin indi ini görmek, insanlar üzerine menfaatli ya murlar ya aca ına alâmettir
ve insanlar ondan istifade ederler.
Rüyada merdiven veya iple, yahut başka bir şeyle semaya çıktı ını görmek, devlet
başkanı tarafından verilecek izzet ve ikrama ve yüksek makama veya korku ve
çetinli e delâlet eder.
Rüyada gö e do ru yükseldi ini ve oraya girdi ini görmek, rüya sahibi için şehadete
ve bununla beraber şeref ve medhe nail olmaya işarettir. O kişi, Allahu Teâlâ'nın
yardımı ile kurtuluş ve selâmete erer.
Bir adamın gökte çukur veya bir kuyu içine düştü ünü ve oradan çıkamadı ını
görmesi, o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına alâmettir. Yine bu rüyada o zatın
Müslüman olarak ölmesine bir müjde vandır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz.
Onların habis ruhları göklere lâyık de ildir.
Denilmiştir ki: Rüyada gökleri görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya,
hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere alâmettir.
ılim sahiplerinin rüyada gökleri görmesi, eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali
olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye ve kullukta devama delâlet eder.
Ziraatçının rüyada gö ü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme,
bolluk ve berekete işarettir.
Yine rüyada gö ün yeşillend i ini görmek, o sene içinde ziraat ve hububatın bol
Fihrist’e dön
olmasına delâlet eder. Gö ün sararması ise, o senede vuku bulacak hastalıklara
alâmettir.
Rüyada gö ün yarılarak içinden ihtiyar birinin çıktı ını görmek, o yer halkına gelecek
hayra, ucuzluk ve bollu a, ülfet ve sevince delâlet eder. Rüyada genç bir adamın
gö e çıktı ının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarında
düşmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder.
Rüyada kendisini yedinci kat gö ün üstünde görmek, rüya sahibi için yükseklik ve
azamete işarettir.
Rüyada gök kapılarının açılmış oldu unu görmek, bol ya mura, berekete, duaların
kabulüne delâlet eder. Buna mukabil kapılarının kapanmış olarak görülmesi,
ya murun ya mamasına ve kıtlı a işarettir.
Rüyada başını kaldırıp gö e baktı ını görmek, dünya sultanlarından birisine
bakmaya işarettir. Do u ve batı taraflarına bakmak, sefer ile tâbir olunur.
Rüyada ne zaman çıktı ını bilmedi i halde gö e çıkmış oldu unu görmek, Hakk'ın
izni ile cennete girmeye delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşunu gö e uçarak gitti ini
ve bir daha inmedi ini görmek, çok hayra ve yüksek mertebeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada gö ü yarılmış halde görmesi, bid'at ve sapıklı a işarettir. Bâzı
kere de gö ü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek de düşman ile sulh olma a
delâlet eder.
*  GÖK GÜRLEMESı: Bilirsiniz ki, gök gürlemesi korku ve dehşet verici bir hadisedir.
Bu sebeple rüyada ya mursuz gök gürlemesi işitmek, şiddet ve korkuya delâlet eder.
Bazı kere de gök gürlemek, güzel vaade ve hayırlı işlere, güzel şeylere ve davul ses
lerine ve de mehteran bölü üne delâlet eder.
Cabiru'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada şiddetli gök gürültüsü. devlet reisinin şöhretinin,
heybet ve kudretinin genişlemesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ya murla beraber gök gürültüsü görmesi, emn ve emana, feyz
ve berekete ve ucuzlu a delâlet eder. şiddetli gök gürültüsü ve hafif ya mur görmek,
anne-babanın rızasını kaybetmeye alâmettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Halkın muhtaç oldu u vakitte ya mur ile beraber gök
gürültüsü işitse ve şimşe in sesi de korkunç olmasa, o mahalle halkının ucuzluk ve
bollu a nail olmasına delâlet eder.
Mesela gök gürültüsünü Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da veya bir başka ayda
görmek, ayına ve mevsimine göre mânâ taşır ve öyle tâbir edilir. Rüyada işitilen gök
gürültüsü şubat ayının ilk gününe tesadüf etmiş olsa, yeryüzünde ucuzluk ve bollu a,
piyasanın ucuzlu una ve bazı memleketlerde salgın hastalıkların zuhuruna delâlet
eder.
*  GÖK RENK: Kişinin rüyada gök renk görmesi, üzüntü, keder, gam, gussa,
düşmanlık ve musibete alâmettir.
*  GÖL: Kişinin rüyada göl görmesi, müşaveresiz iş gören hakim ve valilere işarettir.
Bazı kere de göl, yolcu için seferin mümkün olmamasına delâlet eder. Rüyada küçük
göl görmek, zengin bir kadına alâmettir. Yine bu rüya, iyi geçinmeyi seven, servet ve
Fihrist’e dön
mülk sahibi bir kadın ile tâbir olunur.
*  GÖLGE: Bir kimsenin rüyada gölge görmesi, âbid, zahid ve hafız olan bir âlime
delâlet eder. Rüyada şidtetli sıcaktan bir a acın gölgesine çekildi ini görmek, üzüntü,
keder, sıkıntı ve dertlerden kurtuluşa alâmettir.
Rüyada insan gölgesi görmek, dünyaya ve dünyanın de işmesine ve dünyada
bulunanların hallerinin çeşit çeşit olmasına işarettir. Bazı kere de rüyada görülen
gölge, tevbe ve hidayete, tevhidin güzelli ine, Allahu Teâlâ ve kâinat hakkında
tefekküre delâlet eder.
Rüyada görülen gölgeler, heybet, vakar ve rif’at (yükseklik) ile tâbir olunur. Rüyada
bir da ın gölgesinde oldu unu görmek, devlet reisi tarafından tevdi edilecek rif ate
delâlet eder. Yine rüyada saray ve duvar gölgesi görmek, şanı yüce bir zat tarafından
verilecek yüksek mertebeye işarettir.
Kirmanı demiştir ki: Rüyada bir harabede gölgede oturdu unu görmek, ecelin yakın
oldu una işarettir. Çadır veya hayvan gölgesi, hükümet tarafından erişecek hayır ve
menfaate delâlet eder.
Rüyada yaz mevsiminde görülen gölge, rahatlık, menfaat ve himayesine girilecek
şöhret ve rütbe sahibi bir zata delâlet eder. Kış mevsiminde görülen gölge ise,
üzüntü, keder ve bid'atlere delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada vücudunda güneşin hararetini hissedip gölgeye çekildi ini
görmesi, üzüntüden kurtulup rahata ve selâmete kavuşmaya işarettir.
Yine rüyada, gölgede bulundu undan üşüdü ünü ve oradan çıkıp güneş altında
oturdu unu görmek, fakirlikten kurtulma a ve nimete erme e işarettir. Çünkü so uk
fakirlik gibi insanı perişan eder.
*  GÖMLEK: Kişinin rüyada gömlek görmesi, dinine veya geçimine yahut Allahu
Teâlâ'dan korkmasına ve ilmine delâlet eder. Zira Kur'ân-ı Kerim'de Yusuf (a.s.)'dan
hikâye edilerek şöyle buyuruluyor:
"şu benim gömle imi götürün de babamın yüzüne koyun."
Bu âyetin işaretince, gömlek, müjdeye de delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada görülen gömlek, kişinin din ve dünyaca durumuna alâmettir.
Rüyada bir gömle i kolsuz olarak giydi ini görmek, rüya sahibinin fakir oldu u halde
dininin güzelli ine delâlet eder. Rüyada gömle inin yakasının yırtık oldu unu görmek,
fakirlik işaretidir. Buna mukabil rüyada kendisinin birçok gömlekleri oldu unu
görmek, ahirette büyük mükâfat ve sevaba nailiyete delâlet eder.
Rüyada kendisine bir gömlek hediye edildi ini görmek, hayırlı bir habere; gömle ini
kirli ve yırtık görmek, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete alâmettir.
Rüyada temiz ve pâk bir gömlek giydi ini görmek, rüya sahibinin şan ve şerefine
delâlet eder. Yeşil renkli gömlek, dine ve dinde sıdka delâlet eder. Beyaz gömle in
tâbiri de böyledir.
Evli kadının rüyada yeni ve geniş bir gömlek giydi ini görmesi, kendisinin veya
Fihrist’e dön
kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada gömlek giydi ini görmek,
rüya sahibinin şan ve şerefine delâlet eder.
Rüyada yaş elbise giydi ini görmek, yolculuktaki zahmete, yaşlı ın kuruması zahmet
ve şiddetten halâs olmaya delâlet eder.
Rüyada a açtan gömlek giydi ini görmek, gemiye binip deniz yolculu u etmeye
işarettir. Hasta adamın böyle bir rüya görmesi, ecelin yakın oldu una delâlet eder.
Rüyada gömle inin üzerinde Kur'ân-ı Kerim'den bir âyet yazılı oldu unu görmek,
rüya sahibinin Kur'ân'la amel etti ine işarettir.
Erkek veya kadın, rüyada alâmet ve nişanlı gömlek giydi ini görse, bu rüya hacca
veya uzak bir yola delâlet eder.
Rüyada gömle inin buluttan oldu unu görmek, büyük bir nimete delâlet eder ve o
kimse menfaate erişir.
*  GÖMMEK: Rüyada herhangi bir nesneyi topra a, kuma gömdü ünü görmek, arzu
ve dileklerin yerine gelmeyece ine üzüntü ve kedere delâlet eder.
*  GÖRÜMCE (Elti): Bir hanımın rüyada görümcesini görmesi, arkadaşlı a ve
dostlu a alâmettir.
*  GÖRÜşME: Bir kimsenin rüyada melâike ve "Kiramen kâtibin" melekleriyle
görüştü ünü görmesi, sıkıntılara düşmeye ve o sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.
*  GÖZ: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve
sapıklık yolunu gören kalb gözüdür.
Bir kimse rüyada bedeninde çokça göz bulundu unu görse, bunlar, çok dindar ve
salih bir kişi oldu una delâlet eder.
Rüyada kendini âmâ yani kör iken iki göz sahibi ve görür olmuş görmek, yedi şekilde
tâbir olunur:
a) Din,
b) Mal,
c) Evlat,
d) Basiret,
e) Hidayet,
f) ırşad,
g) şifa...
Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada gözlerinin âmâ oldu unu görmek, gurbete delâlet
eder. Yine rüyada gözleri âmâ olup kendisini tedavi etmek isteyen bir zatı bundan
men etti ini görmek, kendine layık ve münasib ve helâl olmayan bir işe girişmeye
alâmettir.
Bir kimsenin rüyada gözünün demirden oldu unu görmesi, namus perdesini yırtmaya
ve halk nezdinde rüsvay olmaya delâlet eder. Ve o kişi şiddetli kedere duçar olur.
Kişinin rüyada omuzu veya kürek kemi i üzerinde bir insan yahut bir hayvan gözü
bulundu unu görmesi, kaybolmuş bir mala erişmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada gözün siyah oluşu dine alâmet, elâ oluşu da dine muhalefet ile tâbir olunur.
Gök renkli göz, içerisinde bid'at bulunan şeyi ifade eder. Yeşil göz ise bütün dinlere
karşı olan bir dine delâlet eder.
Rüyada keskin gören gözü oldu unu görmek, bütün insanlar hakkında iyiye işarettir.
Az görmek bunun zıddı...
Bir kimsenin rüyada gözleriyle yürüdü ünü görmesi, hastalanaca ına ve yata a
düşece ine delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada kalbinde bir göz bulundu unu görmesi,
o kimsenin dininin emirlerini yerine getirdi ine ve gönlünden do arak
söyleyece i hikmetli sözlere delâlet eder. Çünkü kalb gözü, kafa gözüne benzemez.
Rüyada bir başka kişinin gözünü yedi ini görmek, o zatın malını yemeye işarettir.
Rüyada gözlerinin güzel oldu unu görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:
a) Hidayet,
b) ılim,
c) Basiret...
Bu rüya sahibinin hastası varsa afiyet bulur, sıkıntısı varsa ondan halâs olur.
Kâfir adamın rüyada gözünü güzel olmuş görmesi, Müslümanlık ile şereflenece ine
delâlet eder. Fakirin görmesi, zenginlik ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada anlatılmaz derecede gözünün büyüdü ünü görmesi, o kimse
hakkında Cenab-ı Hak tarafından zuhur edecek inayete delâlet eder.
Rüyada gözlerin mahvoldu unu görmek, yüce Allah tarafından inecek azaba ve
helake delâlet eder.
Rüyada gözlerinin kulak oldu unu görmek, kör olmaya ve gözü ile gördü ü her şeyi
kula ıyla işitmeye delâlet eder.
Rüyada bir gözü oydu unu görmek, uzun ömre alâmettir. Bazı kere de göz çıkarmak,
gözde meydana gelecek illete delâlet eder.
*  GÖZ AÐRISI: Rüyada gözünün a rıdı ını görmek, geçim darlı ı, güçlük, unutkanlık
veya dinde noksanlık ile tâbir olunur. Rüyada iki gözünün de birden a rıdı ını
görmek, e er babası varsa, onun hastalı ına işarettir.
Bir kimsenin rüyada gözünde çiçek ve çıban çıktı ını görmesi, hakikati örtmeye ve
kötü ahlâklı kişilerin ahlakıyla ahlaklanmaya alâmettir.
*  GÖZ HEKıMı: Bir kimsenin rüyada göz hekimi görmesi, dini ıslah eden Allahu
Teâlâ'nın yardımı ile birtakım insanları sapıklıktan çıkarıp hidayet yoluna kavuşturan
ve dostları bir araya getiren kişiye delâlet eder.
Yine rüyada göz doktoru görmek, ilme teşvik eden ve işlerin sonunu güzel düşünen,
güzel hal sahibi ve mükemmel bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de göz doktoru
dalgıca, kuyu yapıcısına, suyun gözenini ıslah eden bir adama ve sarrafa işarettir.
*  GÖZLÜK: Kişinin rüyada gözlük görmesi, e er bekâr ise evlenmeye alâmettir.
Fihrist’e dön
*  GÖZE (Kaynak): Bir kimsenin rüyada su kayna ı görmesi, üç şekilde tâbir olunur:
a) Nimet,
b) Hayır,
c) Bereket ve arzuya kavuşmaktır.
Rüyada evinin içinde veya ona zarar vermeyecek bir yerde su kayna ını görmek,
maişet, hayır ve menfaate delâlet eder ve o kişi çok hayra nail olur.
Rüyada yatak odasında su kayna ını görmek, kadınlar tarafından erişecek bir
üzüntüye işarettir. Yine suyu kendi duvarında kaynar görmek, rüya sahibine erkek
kardeşi veya damadı ya da dostu gibi o ev içinde bulunan bir kimse tarafından isabet
edecek üzüntü ve kedere işarettir.
Rüyada bir ev veya bir mahalle içinde su kayna ı meydana çıktı ını görmek,
kaynaktaki su ister taşsın ister taşmasın, o yerde üzülecek, a lanılacak bir hadisenin
meydana gelmesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir kaynak suyundan abdest aldı ını görmesi, üzüntü ve
kederden halâs olmaya işarettir. Korku halinde ise korkudan emin olur. Hasta ise şifa
bulur. Günahkâr ise, Allah onun günahını affeder.
Rüyada berrak ve duru bir göze görmek, tahsildar ile tâbir olunur. Rüya sahibine
tahsildarlık verilir. O berrak gözenin evler arasında aktı ını görmek, rızka ve rüya
sahibine gönderilecek hayırlı bir şeye delâlet eder.
*  GÖZE PERDE ıNMEK: Bir kişi rüyada beyaz perde oldu unu görse, Hazret-i
Yakub'un kıssasına binaen o zata büyük bir üzüntünün isabet edece ine alâmettir.
Ve o kimse bu hale sabır eder.
*  GÖZ KAPAÐI: Rüyada gözün kapa ını görmek, hemen her insan için hayır ve
iyili e delâlet eder. Rüyada göz kapaklarında et az oldu unu, yara ve çıban
bulundu unu görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Bazı kere de rüyada göz kapaklarını görmek, silâh gibi insanın kendisiyle korundu u
şeye ve kendisinden kötülükleri men edip terbiye eden hocasına işarettir.
Rüyada görülen göz kapakları, bazı kere de, erkek ve kız kardeşlere, karı koca ve
evlâda, kapının iki halkalarına, sandık ve hazineye, bekçiye ve hizmetçiye, emanet
sahiplerine ve sır gizleyenlere delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada göz kapaklarının kenarının beyaz oldu unu görmesi, onun
dininde güzelli ine delâlet eder. Bazı kere de bu rüya sa ırlık ve hastalı a işarettir.
*  GÖZSÜZ FARE: Rüyada, gözsüz kör bir fare görmek, körlü e, hayrete, da ılmaya,
mesle in zorlu una, üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder.
Bazı kere de, rüyada gözsüz fareyi görmek, yerinde sebata işarettir.
*  GÖZÜN ZAYIF GÖRMESı: Bir kimsenin rüyada görüşünde zayıflık oldu unu
görmesi, haramlardan göz yummaya ve günahkâr kimselere bakmamaya delâlet
eder. Bazı kere de rüyada zayıfça görmek, hanımın hamileli ine işarettir.
*  GÖZYAşI: Kişinin rüyada gözyaşı döktü ünü görmesi, ferahlık ve hayıra delâlet
eder.
Rüyada gözünün yaşını gözü içinde dolaştı ını ve gözlerinin sulandı ını görmek,
helâl mal biriktirmeye ve kendisi de onu gizlemeyi murat etti i halde, o malın düşman
tarafından açı a vurulmasına delâlet eder. E er o yaşlar gözünün üzerine akarsa, o
helâl malı infak etmeye ve kalb safasına işarettir.
Bazı kere de, rüyada gözyaşı görmek, yalnızlı a, gurbete, şiddete ve sevgiliye karşı
şevk ve iştiyaka, hicran ve hasret ateşine delâlet eder.
*  GÖZ YUMMAK: Rüyada göz yumdu unu görmek: "Mümin erkeklere söyle
gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar." (Nur, 30)
mealindeki âyet-i kerimenin gere ince Allahu Teâlâ'nın emir ve yasaklarını tutmaya
delâlet eder.
*  GUSLETMEK: ımam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada cünüplükten dolayı veya Cuma namazı için gusletmek, günahlardan
arınmaya, ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyili i yerine getirmeye
alâmettir.
E er guslü kış gününde ve so uk su ile yaparsa, bu rüya bazı kere üzüntü, keder,
sıkıntı ve hastalıklara delâlet eder.
Bir kimsenin kış gününde sıcak su ile gusletti ini görmesi, kâr, ticaret, hastalıklardan
şifa ve birtakım faydaya delâlet eder.
Bekâr bir adamın, rüyada Bayram namazı için gusletti ini görmesi, evlenmek ile tâbir
olunur.
Rüyada ölüyü yıkamak için gusletti ini görmek, gafil ve cahil kimselerden ayrılmaya
işarettir. Rüyada kâfirin gusletti ini görmesi Müslüman olaca ına delâlet eder.
Hastanın gusletmesi şifa bulmaya işarettir.
Bir kimse rüyada Mekke'ye veya ihrama girmek için gusletti ini görse, bu rüya şu
şekilde tâbir olunur:
a) Ferahlık,
b) Sevinç ve huzur,
c) Kayıp kimselerle bir araya cem olmak,
d) Borçları ödemek...
Rüyada şeytanı taşlamak ve tavaf etmek için gusletmenin tâbiri de böyledir. Bazı
kere de şeytanı taşlamak için gusletmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada deniz veya nehirde gusletti ini görmek, Allahu
Teâlâ'dan korkmaya, diyanet sahibi olmaya, gam ve kederden kurtulmaya delâlet
eder. Rüyada temiz ve saf su ile gusletti ini görmek, üzüntü, keder ve gamdan halâs
olmaya delâlet eder.
Rüyada bir başkasını yıkadı ını görmek, o kişiyi tezkiye etmektir. Kendisini birinin
yıkadı ını görmek, o zatın kendi hakkında güzel şehadetine delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cabiru'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyada gusletmek şu şekilde tâbir olunur:
a) Dinde nezafet,
b) Verâ ve takva,
c) şeref ve itibar,
d) Güzel şöhret...
Kişinin rüyada Kabe'yi tavaf etmek için gusletti ini görmesi, geçimini temin gayesiyle
çalışmaya veya devlet büyüklerinden birinin hizmetinde bulunmaya, yahut ana
babasını ziyaret etmeye alâmettir.
Hasta birinin rüyada gusletti ini ve yeni elbiseler giydi ini görmesi, Allah'ın ona şifa
ihsan buyuraca ına delâlet eder. Borçlu ise borcundan halâs olur. Hapiste ise,
zindandan kurtulur ve selâmet bulur.
Rüyada fakir bir kimsenin gusletti ini ve yeni elbiseler giyindi ini görmesi, zenginli e
delâlet eder. Allahu Teâlâ, ona ummadı ı yerden nimet gönderir.
Vazifeden azledilmiş kimsenin rüyada gusletti ini ve yeni elbiseler giyindi ini
görmesi, tekrar memuriyete alınaca ına işarettir. Elindeki bütün serveti ve malı
gidenin böyle bir rüya görmesi yüce Allah'ın ona tekrar malını ve servetini
lütfedece ine delâlet eder.
Rüyada gusletti ini ve guslünü tamamladı ını görmek, bütün işlerin
tamamlanaca ına işarettir. Guslünü tamamlayamadı mı görmek, arzu ve isteklerin
yerine gelmeyece ine alâmettir.
Rüyada elbise yıkadı ını görmek, dinde sıdka ve salihli e delâlet eder. Çünkü
temizlik imandandır.
Rüyada bir ölüyü yıkadı ını görmek, o ölünün borcunu ödemeye işarettir. Rüyada,
ölünün kendi kendini yıkadı ını görmesi, o ölünün , evlat ve torunlarının üzüntü ve
kederden kurtulmalarına, hayra, nimete, mal ve evlada nail olmalarına delâlet eder.
Yine rüyada bir ölüyü yıkadı ını görmek, dini noksan birini irşad etmeye işarettir.
Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada meçhul bir kadının gusletti ini görmek, ya mura;
ellerini kil ile yıkamak bir kimse ile aralarındaki düşmanlı ın son bulmasına, korkudan
necata ve bir insandan bekledi i şeye nail olmaya delâlet eder.
*  GÜBRE: Rüyada herhangi bir gübre görmek, dünya malına delâlet eder. Etleri
yenen kuşların gübresini görmek, haram mala işarettir. Kuru olan gübre, ateş
yakmaya faydası olursa, bunu görmek rızık ile tâbir olunur.
Rüyada insan dışkısı görmek, çok zararlara ve akim kalmaya işarettir. Üzerine insan
gübresi bulaştı ını görmek, hastalık ve korkuya delâlet eder.
Rüyada gübre sattı ını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder. Gübre yı ını üzerine
çıktı ını görmek ise, faide ve menfaate delâlet eder.
*  GÜÇLÜ Kışı: Bir adamın rüyada güçlü kuvvetli birini görmesi, üç veçhe ile tâbir
olunur:[/color]
a) Cehalet,
Fihrist’e dön
b) Kibir,
c) Günah...
Bazı kere de bu rüya, günahla beraber naz etmeye delâlet eder.
*  GÜÐÜM: Rüyada gü üm görmek, hastanın iyileşmesi, sefere gitmek isteyenin yola
çıkması, düşmanların ma lubiyeti ve ferahlanmak olarak tâbir edilir.
Bekâr kimsenin rüyada gü üm görmesi, evlenmeye işarettir. Bekâr bir kız, rüyada
gü ümlerle su taşıdı ını görse, bu rüya onun kısa bir zaman içinde kocaya
gidece ine delâlet eder.
Bazı kere de rüyada gü üm görmek, hizmetçiye delâlet eder.
*  GÜL: Rüyada gül topladı ını görmek, hayır, iyilik, sevgi ve nimete delâlet eder.
Rüyada çiçekler dölü bir bahçeden beyaz bir gül kopardı ını görmek, takva sahibi bir
kadını öpmeye delâlet eder. Kırmızı gül kopardı ını görmek ise, oynak bir kadına
alâmettir. Rüyada sarı bir gül kopardı ını görmek, hasta bir kadın ile tâbir olunur.
Rüyada henüz açılmamış bir gül görmek, hamile olan kadının çocu unun düşece ine
delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada gül görmek, şerefli olan bir kimseye veya çocu a, yahut
kayıp bir adamın gelmesine ya da kadına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada gülden başında bir taç oldu unu görmesi, e er bekâr ise
düşmanı olan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada yere düşmüş gül görmek, dünyanın devam ve bekası olmayan zinetine
delâlet eder. Bazı kere de, gül görmek, güzel bir isimle yâd edilmeye işarettir. Gül,
ferahlık ve sevince de delâlet eder.
Rüyada, gülü kesilmiş a acında görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Bazı kere de,
a acıyla olan gül, çetin kavme, güç işlere ve zorluklara delâlet eder.
Yine gül rüyası, bir misafirin gelmesine veya bir mektubun ele ulaşmasına delâlet
eder.
Rüyada gül topladı ını görmek, sevinç, huzur, ferah ve selâmet alâmetidir.
*  GÜLER YÜZLÜLÜK: Güler yüzlü olmak her zaman sevilen bir haldir. Bu sebeple
rüyada güleryûzlülük iyi ve hayra alâmettir. Allah ve Resûlü'ne itaata delâlet eder.
Alay eden ve isyankârlar için güler yüzlülük, gaflete, harama ve haram yiyen
kimselere ve bid'at sahiplerine meyletmeye işarettir.
Rüyada ölmüş birini güler yüzlü ve şen görmek, o kişinin Allahu Teâlâ indinde makbul
oldu una delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki:[/color] Rüyada güldü ünü görmek, üzüntü ve keder ile tâbir
olunur. E er kahkaha ile gülünmüş ise, gam ve keder daha da şiddetli olur.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada tebessüm ederek güldü ünü görmek, sevinç ve murada
ermeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Yine Denilmiştir ki: Rüyada tebessüm halinde gülmek, ferahlık ve sevince alâmettir.
Rüyada kahkaha ile gülmek, a lamaya delâlet eder.
Rüyada bir yerde güldü ünü görmek, o yerde bolluk ve ucuzluk olaca ına delâlet
eder. Rüyada ölünün güler halde görülmesi, o kişinin ahiretteki durumunun
güzelli ine ve saadetine delâlet eder.
*  GÜLSUYU: Rüyada gülsuyu şişesi görmek, üç şekilde tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Cariye,
c) Köle. Yani erkek hizmetçi.
Bazı kere de gülsuyu şişesi görmek, kendisine mal teslim edilen haznedara delâlet
eder.
Rüyada bir kimsenin üzerine gülsuyu döktü ünü görmek, o zata edilecek iyili e
işarettir, rüyada gülsuyu içti ini görmek, herkes tarafından meşedilmeye delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada yanında birçok gülsuyu şişesi oldu unu ve bunları insanlara
da ıttı ını görmesi, isminin hayır ve ihsan ile anılaca ına delâlet eder.
*  GÜMÜş: Kişinin rüyada gümüş görmesi, birikmiş mala. külçe halindeki gümüş de
beyaz ve güzel hizmetçiye delâlet eder. Altın gibi gümüş de kadınların takındı ı
zinetlerdendir.
Rüyada gümüş eritti ini görmek, zevcesi ile münakaşa ve mücadeleye alâmettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada sa lam gümüş görmek, do ru habere, kırık dökük
gümüş görmek, yalan habere ve düşmanlı a delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada sahih ve ayarı yüksek gümüş görmek, şu
şekilde tâbir olunur:
a) Salih söz,
b) Velayet ve memuriyet,
c) Toplu mal,
d) Sadık dost,
e) Evlat,
f) Köle ve hizmetçi...
Rüyada gümüş aynada yüzüne baktı ını görmek, halk arasında kınanmaya delâlet
eder. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.
Rüyada, gümüş veya altından yapılma, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar, kaşıklar
görmek, erbabı için ticaret edece i şeylere delâlet eder. Yine gümüş ve altından
mamul tabak, kâse görmek, cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kılıç, süngü ve mızrak gibi harp âletlerinin bezeklerinin gümüşten
oldu unu görmesi, düşmanı kahretmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
*  GÜMÜş PARA: Denilmiştir ki: Rüyada gümüş para görmek, söze delâlet eder.
Bilhassa gümüş safî ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel söz ile tâbir olunur. Bazı
kere de gümüş para namaza delâlet eder.
Yine rüyada gümüş para görmek, zikir ve tesbihe işarettir. Gümüş paralar cüzdan
içinde görüldü ü takdirde, rüya sahibine bir sır emanet edilece ine alâmettir.
Rüyada görülen gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısına, genişli i de dünyanın
genişli ine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada pazusuna gümüş paraların kuvvetlice ba landı ını görmesi, o
kişinin kazanaca ı sanata delâlet eder.
Gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze işarettir. Üzerinde süs ve nakış olmayan
sade gümüş paralar görmek, takva olan söze delâlet eder.
Rüyada halis ve temiz gümüş görmek, rüya sahibinin dininin temizli ine ve herkes
için onun iyi muamelesine işarettir.
Bir kimsenin rüyada gümüş parayı altın parçası olarak görmesi, eldeki malın
gitmesine delâlet eder.
Yine elinde olan gümüş paranın yarım oldu unu görmek, eldeki malın yarısı kadarını
zayi etmeye alâmettir.
Rüyada elindeki paranın pula döndü ünü görmek, rüya sahibinin iflâs edece ine
delâlettir.
Bazı kere de gümüş para görmek, hapse, dövmeye ve alış verişe delâlet eder. Yine
gümüş paralar görmek, korkudan emin olmaya ve rızkın genişli ine delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tam ayar gümüş para görmek on vech ile
tâbir olunur:
a) Do ru söz,
b) ıstek ve arzu,
c) Memuriyet,
d) Cem edilmiş mal,
e) Sadık dost,
f) Evlat,
g) Hizmetçi,
h) Geniş rızık,
ı) Kolay geçim,
i) Emniyet...
Rüyada altınla karışık gümüş para görmek,,duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların
görülmesine ve hastalıktan şifaya delâlet eder.
*  GÜNAH: Kişinin rüyada günahını ikrar etti ini görmesi, izzet ve şerefe delâlet eder.
Çünkü günahından tevbe eden günah işlememiş gibi olur.
Rüyada günah işledi ini görmek, borç altına girmeye işarettir. Bir kadının rüyada
üzerinde biriktirdi i günahları, borçları ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada kendisini günah işler halde görmesi, başına türlü işler gelece ine
delâlet eder... Günahtan ikrah etti ini ve kaçındı ını görmek ise, izzet ve şerefe
delâlet eder.
*  GÜNEş: Rüyada güneş görmek, devlet reisi, ana baba, altın veya güzel bir kadın
ile tâbir olunur.
Rüyada kendisinin güneş oldu unu görmek, güneş ışı ı nisbetinde büyük bir mülke
delâlet eder.
Rüyada güneşe yapışıp ona ulaştı ını görmek, devlet büyüklerinden gelecek hayır,
menfaat ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada güneşi bulutlar altında görmesi, devlet adamlarından birinin
ölece ine işarettir.
Rüyada güneşle konuştu unu görmek, hükümdar tarafından izzet ve şerefe nailiyete
delâlet eder.
Rüyada zincirle asılmış güneşe erişti ini görmek, e er rüya sahibi ehilse, bir vilayete
vali olur ve orada adaletle hükmeder.
Bir kimsenin rüyada güneşin ziyasının do udan batıya kadar bütün yeryüzünü
aydınlattı ını görmesi, e er ehilse, yeryüzüne mâlik olmaya ve dünyanın her yerinde
anılaca ı bir ilme nailiyete delâlet eder.
Bekâr bir adamın, rüyada güneşin evinde do du unu görmesi, evlenmeye alâmettir
ve onun nasibine pâk bir kadın düşer.
Aynı rüyayı kadın gördü ü takdirde o da evlenip saadete erer.
Yine rüyada güneşin evinin içine do up evin her tarafını aydınlattı ını görmek, izzet,
şeref, şöhret ve rütbeye delâlet eder. Rüyada güneşi yuttu unu görmek, üzüntü ve
kedere alâmettir.
Rüyada güneşin kendisine secde etti ini görmek, büyük bir devlete mâlik olmaya
işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
"- Rüyada güneşin ziyasına ulaştı ını gören kimse, hazine ve büyük bir servete nail
olur. Ve o kişiye Allahu Teâlâ hayır ihsan eder. Güneşin do up, yine do udan
battı ını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere delâlet eder. Çünkü
güneşin bu şekilde do ması halkı her zaman uykudan uyandırır ve çalışma a
sevkeder."
Rüyada güneşi avucuna veya kuca ına alarak ona mâlik oldu unu görmek, büyük bir
ikbâle ve sultan tarafından erişecek izzet ve şerefe delâlet eder. Ve rüya sahibi
mülkünde aziz olur.
Rüyada güneşin, karanlık ve kan renginde oldu unu veya güneşin şeklinin
bozuldu unu görmek, bütün insanlar için kötü olarak tâbir olunur. Yine rüyada
güneşin yata ına inip kendisini korkuttu unu görmek, şiddetli hastalı a ve bedenin
iltihaplanaca ına alâmettir.
Fihrist’e dön
Rüyada güneşin tenasül uzvundan çıktı ını görmek, rüya sahibinin ileride büyük bir
mevkiye gelecek çocu unun olaca ına delâlet eder.
Rüyada güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla çevresinde toplandı ını görmek, güzel bir
kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada, güneşin gökte de il de yerin üstünde do du unu görmek, o mahal için kıtlık
ve yangına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada, güneşin bulutla kayboldu unu görmek, maiyetinde meydana
gelen bir zulümden dolayı devlet başkanının azline delâlet eder.
Rüyada güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olarak görülmesi, dünyanın
durumunun de işmesine işarettir.
Rüyada bedeninden güneş ışı ı çıktı ını görmek, saltanat ve devlete delâlet eder.
Bir kimsenin güneşi yüksek bulundu u yerinde görmesi, kadr ve şanının yüce
olmasına delâlet eder. Bunun tersine, güneşi yüksekte aşa ı meyletti i yerinde
görmek, fakirlik, zarar, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
Rüyada güneşin batıdan do du unu görmek, korku ve ba ırmaya, devletin,
tebaasına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına delâlet eder. Bazı kere de bu
rüya, gurbette bulunan adamın oradan, üzüntü ve keder içinde dönmesine, bâzı kere
de din de iştirmesine delâlet eder.
Rüyada ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf (a.s.)'ın meşhur kıssasına binaen dert
ve belâya giriftar olmaya, zindana düşmeye, ailesi ve akrabası tarafından kendisine
haset edilmesine sonra mülk ve saltanata erişmesine ve muradına nailiyete delâlet
eder.
*  GÜNEş TUTULMASI: Rüyada güneşi tutulmuş görmek, yakınlardan bir kimsenin
ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, hastalık, endişe, keder, şiddet veya
insanı ızdıraba düşüren bir hadisenin vukuuna delâlet eder.
*  GÜNEş ISISI: Bir kimsenin rüyada güneş ısısı ile civciv çıkaran bir yeri görmesi,
evlenmeye ve neslin çoklu una delâlet eder.
*  GÜNDÜZ: Rüyada gündüzün üzerine do du unu görmek, üzüntü ve kederden
kurtulmaya işarettir. Yine rüyada gündüz görmek, güzel elbiseleri yenilemeye,
zevcelere, güzel evlada, delillerin vuzuha kavuşmasına, gizli şeylerin açıklanmasına,
zindanda bulunanların kurtulmalarına ve kayıp kişinin gelmesine delâlet eder.
Bazı kere de, rüyada gündüz görmek, sevinç, sürür ve güzel geçime delâlet eder.
*  GÜREşMEK: Rüyada bir kimse ile güreşti ini görmek, kavga ve münakaşaya
delâlet eder. Rüyada hasmını yenip gö süne oturdu unu görmek, o hasma
yenilmeye delâlet eder. Rüyada galip gelmek, hakikatta ma lup olmaya işarettir.
*  GÜVEYı: Bir kişinin rüyada güveyi olması ve gelini görmesi, dünyanın bütün
nimetleriyle kendisine yönelece ine delâlet eder.
Rüyada çalgı, tanbur, saz ve zurna gibi oyun âletleri bulunan ve şenlik yapılan bir
yerde güveyi görmek, o yerde bir kimsenin ölece ine alâmettir. Çünkü ölü evinde ölü
için merasim yapılır.
Fihrist’e dön
Yine rüyada güveyi oldu unu ve fakat gelini görmedi ini, kendisine de böyle bir
şeyden söz edilmedi ini görmek, rüya sahibi için ölüm işaretidir. E er gelini görür ve
ismi kendisine verilirse, bu rüya o kişi hesabına hayır ve berekete delâlet eder ve
dünya ona yönelir.
*  GÜVE: Kişinin rüyada güve görmesi, gam, keder ve hastalıklara delâlet eder.
Rüyada bir kitabı veya kâ ıdı güve yedi ini görmek hayıra alâmet de ildir.
*  GÜZEL KOKULU NEBATLAR: Bir kimsenin rüyada güzel kokulu otları görmesi
veya koklaması, keder, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya delâlet eder. Yine bu rüya
güzel amel işlemeye, sözde sadık olmaya işarettir.
Rüyada güzel kokulu nebatlar görmek, bekâr için evlenmeye, evli için de çocu a
veya kendisinin şöhret bulaca ı ilme, ya da iyilikle medh edilmeye delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada güzel kokulu otları toplanmış oldukları halde
görmek, gam, gussa, hüzün ve kedere delâlet eder.
Rüyada görülen güzel kokulu otların beyaz ve yeşili mala, nimete, evlâda,
evlenmeye, hayır ve menfaate işarettir.
Bir kimsenin rüyada su ile yeşilli in bir arada oldu unu görmesi, üzüntü ve kederin
gitmesine delâlet eder.
Rüyada güzel kokulu bir otun yeryüzünden semaya kalktı ını görmek, o
memleketteki âlimlerden birinin ölümüne delâlet eder.
Rüyada güzel kokulu otların hepsinin yerlerinden kesilmiş ve ayaklar altına düşmüş
görülmesi, üzüntü ve kedere alâmettir.
Ölü kimsenin, rüyada diri bir adama güzel kokulu bir şey verdi ini görmek, o ölünün
cennet ehlinden oldu una alâmettir.
Yine rüyada güzel kokulu otların kendi evi içinde serilmiş oldu unu görmek, rüya
sahibi için medh ve senaya delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada görülen güzel kokulu otlar, nimet ve zevceye delâlet eder.
Onun güzelli i zevcenin güzelli ine, kokusu hanıma kocasının sevgisi olarak tâbir
edilir.
Rüyada toplanıp deste ve demet edilmiş güzel kokulu otlar görmek, zevceye; kesilip
bir başka yere atılmış ve kokusu kalmamış otları görmek de dert ve musibete delâlet
eder.
Yine rüyada, güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, iyi bir
şekilde medh edilmeye ve insanı mesrur edecek güzel söze işarettir.
Rüyada güzel kokulu ot satan kimseyi görmek, musibet ve belâlara razı, kaza ve
kadere sabır ile boyun e en adama delâlet eder.
*  GÜZELLıK: Bir kimsenin rüyada elbisesinde, vücudunda veya bine inde güzellikler
görmesi, düşmanının halinin çirkinli ine işarettir. Bazı kere de rüyada insanın
Fihrist’e dön
kendisini çok güzel görmesi, gönlündeki muradın hâsıl olaca ına delâlet eder.
*  GÜVERCıN: Rüyada güvercin görmek, zevce veya hizmetçi ile tâbir olunur. Kişinin
rüyada kendisine bir güvercin hediye edildi ini görmesi, uzak yerden gelecek mala ve
rızka delâlet eder. Yine rüyada kendisine bir güvercinin uçup geldi ini görmek,
uzaklardan gelecek habere işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada güvercin görmek, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder.
Rüyada güvercin eti buldu unu görmek, ele geçecek mala işarettir.
Rüyada güvercin yavruları görmek de bekâr kızlara alâmettir.
Denilmiştir ki: Rüyada bir güvercin tuttu unu görenin bir kızı dünyaya gelir. Rüyada
güvercin ile oynadı ını görmek, bâtıl işlerle iştigal etmeye delâlet eder.
Ebu Saidül-Vaaz demiştir ki: Rüyada güvercin avlamak için yere dane serpti ini
görmek, halkı fesada sevk eden kimseye delâlettir.
Rüyada güvercinin kanadını kesti ini görmek, zevceyi evden dışarı bırakmamaya
işarettir.
*  GÜVERTE: Rüyada kendisini bir vapurun güvertesinde görmek, uzun bir yolculu a
delâlet eder. Rüya sahibi bu seferden mesut ve bahtiyar olarak döner.
*  GÜZEL KONUşMAK: Rüyada, kendisi Arap olmadı ı hal de güzel ve açık bir
şekilde Arapça konuştu unu görmek, benzeri ve misli olmayan izzet, şeref ve mülke
delâlet eder.
Rüyada bütün dillerle güzelce konuştu unu görmek, dünyaca büyük işlere mâlik
olmaya işarettir. Bazı kere de güzel konuşmak, izzet ve hüküm vermeye delâlet eder.
Her şeyin en güzelini Allahu Teâlâ bilir. O'na hamd olsun...

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
GARAJ
Özel hayatta da düzen demektir.

GAZETE
Gazete daima iyi haber, ferahlık verecek söz olarak yorumlanır.Rüyasında bir gazete aldığını görmek kendisini ilgilendiren geleceği için önemli bir gerçeğe ulaşır.

GEBELİK
Gebelik rüyaları kötüye yorumlanır, sıkıntı demektir. Rüyasında gebe olduğunu gören kişi büyük sıkıntıyla karşılaşır. Ve bu sıkıntı kolay kolay bitmez demektir.

GECE
İş hayatınızda bazı sorunlar yaşayacaksınız. Canınız sıkılacak; fakat güçlü olmaya çalışın.

GELİN
Rüyada gelin görmek daima iyiye yorumlanır. Gelin neşe, huzur, güzel haber ve yaklaşan güzel günler demektir. Gelin olduğunu gören bekar ise evlilik olacağına işarettir. Ancak gelinlik temiz ve güzel ise mutlu olunacak, yırtık yada kirliyse sonu belirsiz bir evlilik olarak yorumlanır.

GELİNLİK
Gelinlik giydiğini gören kişi bekar ise hemen evlenir. Gelinlik temiz ise mutlu bir evliliğe kirli ise kötü bir evliliğe yorumlanır. Gelinlik siyah ise evliliğinizde karşınıza çıkacak sorunlara işarettir.

GEMİ
İçi aydınlık

rüya tabirleri
temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir. Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder.bozulacağına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

GEYİK
Rüyada dolaşan geyik görmek tanımadığınız insanların neden olacağı sorun demektir. Bir geyik yakaladığını gören kişi tanımadığı birinin sorununu çözer ve bundan dolayı kısmet alır demektir. Bir geyiği vurduğunu gören, kişi uzaktan alacağı bir habere çok üzülür anlamındadır. Geyiği seven veya okşayan biri tanımadığı biriyle macera yaşar demektir.

GİYSİ
Yırtılmış, eskimiş giysiler; tanımadığınız bir kişinin size kötülük yapacağı anlamındadır. Temiz ve yeni giysiler varlığın haberidir.

GONCA
Kısa sürede başarılı olup güzel bir yaşam süreceğiniz anlamındadır.

GÖBEK
Kocaman şişman bir göbek; ciddi sağlık sorunlarına ; güzel sağlıklı göbek iş yaşamındaki başarılara işarettir.

GÖÇ ETMEK
Göç ettiğinizi görmek, hastalanacağınız anlamına gelir. İş hayatında da bazı yanlış davranışlar yapacaksınız demektir.

GÖĞÜS
Şekli düzgün göğüs şans demektir. Şekilsiz göğüsler, aşk yaşamınızda hayal kırıklıkları yaşayacaksınız anlamındadır.

GÖKKÜŞAĞI
Mutluluğun ve başarının haberidir. Uğraştığınız her işte başarılı olacaksınız demektir.

GÖK
Rüyada gökyüzüne çıkmak, hüznü işaret eder. Eğer merdivenle çıkıyorsanız, bu, başarı ve şöhret sahibi olacağınız anlamına gelir.

GÖL
Sakin bir gölde sandalla gezmek, mutlu olacaksınız demektir. Mutluluğunuzu yakınınızdaki insanlarla paylaşacağınız anlamındadır. Kirli bir gölde gezmek, iş ve aşk yaşamınızda sıkıntılar yaşayacağınıza işaret eder.

GÖMÜLMEK
Eğer diri diri gömüldüğünüzü gördüyseniz, yakın zamanda ciddi bir hata yapacaksınız demektir.

GÖZLÜK
Etrafınızda bazı gerçek olmayan dostlarınız olduğunu bildirir.

GÖZ
Size zarar vermek isteyen bir kişinin sizi gözetlediğine haber verir.

GÖZYAŞI
Rüyada gözyaşı dökmek iyiye yorulur. Bu kimse bütün dertlerinden sıyrılarak rahata erer anlamındadır. Bu rüya sevinç ve mutluluk olarak da yorumlanabilir.

GÜÇ
Rüyasında kuvvetlendiğini gören kimse gerçek yaşamında da kuvvetli olacak demektir.

GÜLMEK
Kahkahalarla güldüğünüzü gördüyseniz, birçok yeni arkadaş sahibi olacaksınız ve uğraştığınız her işin başarıyla sonuçlandıracaksınız demektir. Alaycı gülmek, sağlığın bozulmasına işaret eder.

GÜL
Rüyada gül iyiye yorulur. Yeni açan gül toplamak bir genç kız ise çok kısa bir süre sonra evlenir. Güllerin rengine göre rüyaların anlamları değişir. Bahçesinde gül ağacı gören bir erkek mesleğinde. Aynı şekilde gören kadın ise bereket , şöhret ve mutluluk olarak yorumlanır.

GÜMÜŞ
Rüyada gümüş görmek çok iyidir. Gümüş huzur, mutluluk, güzel haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş para güzel sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa hastalığı iyi olur. Gümüş rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik, evliyse bir çocuğa yorumlanır.

GÜNEŞ
Zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Güneşin batışını izlemek, bazı kararlar almadan önce iyice düşünmeniz gerektiğinin habercisidir.

GÜRÜLTÜ
Gürültülü yerde olmak, eğleneceğinizi umduğunuz bir aktiviteden

GÜVERCİN
Rüyada güvercin güzel bir haber demektir. Çiçeklerin arasına konan güvercin aşkla sevgiliyle ilgili haberdir geleceğini anlatır. Uçarak yaklaşan güvercin çok çabuk haber alacağınızı belirtir

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi