Konuyu Değerlendir
  • 2 Oy - 4.5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sultan Yıldırım Bayezid Han
#1
[Resim: Yildirim_Beyazid-Han.jpg]

Sultan Yıldırım Bayezid Han


Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de do du. Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun Rum'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. Girdi i savaşlarda gösterdi i cesaretten dolayı ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.
Çocuklu unu Bursa Sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. ıyi bir e itim gördü. Devrin en büyük alimlerinden dersler aldı. Gençli inde Kütahya sanca ında valilik yaptı. Sultan Murad Hüdavendigar'ın vasiyeti gere i 1389 yılında padişahlı a getirildi. Tahta çıktı ında 29 yaşındaydı.

Sırbistan'ın başında, Kosova savaşında ölen Kral Lazar'ın o lu Stefan Lazaroeviç vardı. Barış antlaşması için geldi i Edirne'de kız kardeşi Maria'yı Bayezid'e verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlı-Sırp dostlu u kuruldu. Yıldırım Bayezid Timur'la yaptı ı Ankara Savaşı'nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti.

Erkek Çocukları: Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, ısa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertu rul Çelebi, Kasım Çelebi
Kız Çocukları: Fatma Sultan

Beyliklerle Mücadele:
1389 yılında Bulgaristan ve Bosna'nın feşi gerçekleştirildikten sonra, Anadolu'da durumun karıştı ını haber alan Yıldırım Bayezid, Balkan devletleriyle açık antlaşmalar imzaladı. Yıldırım, Sultan Murad'ın ölümünü fırsat bilip Osmanlılara karşı güç birli i yapan Anadolu Beyliklerine karşı mücadeleye girişti.
Karamano ulları hem Beyşehir'i işgal etmişler, hem de Saruhan, Menteşe, Aydın ve Germiyan Beyliklerini kışkırtmışlardı. Yıldırım Bayezid beraberindeki Sırp kuvvetleriyle birlikte Anadolu'ya girdi ve başkaldıran bu beyliklerin topraklarını tek tek ele geçirdi.
Ayrıca Çandaro lu ısfendiyar Bey'de Osmanlı hakimiyetini kabul etti.

ılk ıStanbul(Konstantinapol) Kuşatması:
Karaman Seferi'nde Yıldırım Bayezid ile birlikte bulunan, Sırp ımparatoru Yoannes'in o lu Manuel Bursa'ya geldikten sonra izinsiz bir şekilde ıstanbul'a gitti. Bu olay üzerine, Yıldırım Bayezid bu gidişin gizli bir amacı oldu unu düşünerek, daha önceden planlanmış Macaristan seferini iptal etti ve ıstanbul'u kuşatma kararı aldı.
ıstanbul karadan ve denizden kuşatıldı (1391). Büyük ve kuvvetli toplar olmadı ından, kuşatma abluka niteli inde oldu. Macarların Türk topraklarına girmesiyle kuşatma kaldırıldı. Bu kuşatma Osmanlılar tarafından yapılan ilk ıstanbul kuşatmasıdır.
Boş durmayan Macarlar kuzeyden Osmanlı topraklarına girmişlerdi. Üzerlerine gönderilen Türk Akıncıları, Kral Sigismund komutasındaki Macar Ordusunu yendiler (1392). Tuna-Eflak Seferinden dönüldü ünde Selanik ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı (1394).
Yıldırım Bayezid 1395 yılında ıstanbul'u ikinci kez kuşattı. Fakat Haçlıların harekete geçti ini haber alınca bu kuşatma da birincisi gibi başarıya ulaşmadan kaldırıldı.

Nigbolu Zaferi:
Osmanlıların Rumeli'deki faaliyetlerinin devam etmesi, akıncıların Bosna'ya ve Arnavutluk'a kadar ilerlemeleri Haçlıları telaşa düşürdü. Macar Kralı Sigismund, Papa'nın da deste iyle başta Fransız, ıngiliz ve Alman kuvvetleri olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşan Haçlı Ordusu'nun başına geçti. Bu ordu 1396 yılının Mayıs ayında harekete geçti.
Bu ittifakın amacı beş yıldır kuşatma altında bulunan ıstanbul'u kurtarmaktı. Haçlılar Tuna kıyısındaki Ni bolu kalesini kuşattılar. Kale kumandanı Do an Bey, Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu yetişinceye kadar kaleyi başarıyla savundu. 1396 yılında Ni bolu kalesi önlerinde çok kanlı çarpışmalar oldu. Haçlılar, tarihe Ni bolu Savaşı olarak geçen bu çatışmada büyük bir bozguna u radılar. Savaş sonunda Haçlıların aldı ı yerler Osmanlı Devletine geçti. Bulgar Krallı ı ortadan kaldırıldı ve Macaristan içlerine do ru akınlar yapıldı. Haçlı dünyası yarım yüzyıl Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid'e Abbasi Halifesi tarafından "Sultan-i iklim-i Rum" yani "Anadolu Sultanı" ünvanı verildi.

Ni bolu Savaşından sonra ıstanbul üçüncü defa kuşatıldı. Daha önceden yapımına başlanmış olan Anadoluhisarı bu kuşatma sırasında tamamlandı. Güçlü bir deniz kuvveti ve büyük topların olmaması feşi engelliyordu. Bu sebeple Yıldırım Bayezid, Türk Denizcili ini geliştirmeye çalıştı. Yıldırım ıstanbul'u kuşatma altında tutarak, şehrin teslim olaca ını düşünüyordu. Ancak Timur tehlikesi ortaya çıkınca, Bizans'la bir antlaşma yapıldı ve kuşatma kaldırıldı. Bu antlaşmayla, ıstanbul Sirkeci'de bir cami, bir ıslam Mahkemesi ve bir Türk mahallesi kuruldu. Yıllık haraç arttırıldı. Aynı yıl Yunanistan'a ve Mora'ya sefer düzenlendi.
1398 yılında Karaman ülkesi ve Karadeniz beylikleri feşedildi. Bir yıl sonra da Dulgadiro ulları beyli ine son verildi. Yıldırım Bayezid, ayrıca ıstanbul Galata'da bulunan Ceneviz Kolonisi ile de savaştı.

Ankara Savaşı:
Timur, Cengiz ımparatorlu unu yeniden kurmak amacıyla faaliyetlere başlamıştı. ıran'ı almış, Hindistan'a da seferler düzenlemişti. Azerbaycan ve Ba dat Emirleri korkularından Yıldırım Bayezid'e sı ındılar. Timur Emirleri geri istediyse de, Yıldırım Bayezid bunu reddetti ve bu olaydan dolayı Timur ile Yıldırım Bayezid'in araları açıldı. Anadolu'ya giren ve Sivas'ı ya malayan Timur, seçme askerlerden oluşan ordusu ile birlikte Anadolu'da ilerlemeye devam etti. Osmanlı Ordusu da harekete geçti. ıki ordu Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaştılar.

Yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım'ın kuvvetlerinden olan Kara Tatarların, Timur tarafına geçmesi Osmanlı Ordusunun da ılmasına neden oldu (20 Temmuz 1402).
Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düştü. Bu savaş Osmanlı Devletinin 50 yıl kadar duraklamasına neden oldu. Anadolu Türk birli i da ıldı ve Anadolu'daki beylikler tekrar ortaya çıkarak güçlendi. Başsız kalan Osmanlı Devleti'nde karışıklıklar başladı.
Osmanlı Devleti'nin dört ayrı bölgesinde, şehzadeler tarafından dört ayrı devlet ilan edildi. Bursa, ıznik ve ızmit, Timur tarafından ya malanıp yakıldı, ızmir işgal edildi. 1402'den 1413'e kadar sürecek olan bu iktidar boşlu u ve taht mücadeleleri dönemine Fetret Devri adı verildi.

Mimari Eserler:
Memleketin imarıyla da meşgul olan Yıldırım Bayezid, özellikle Bursa'da ıslam mimarisini ebediyen yaşatacak camiler, külliyeler ve medreseler yaptırdı. Timurtaş Paşa adına bir Camii, Mudurnu Yıldırım Camii, Bergama Ulu Camii ve Bursa Ulu Camii o dönemde yapılmış önemli mimari eserlerdendi.
Yıldırım Bayezid ayrıca 1396 yılında ıstanbul'un feşi için bir aşama olan Anadoluhisarı'nı yaptırdı.

Yaptırılan Bursa Yıldırım Darüşşifası ve Bursa Yıldırım Sa lık Oca ı Osmanlı ımparatorlu unda sa lık alanında yapılan ilk eserlerdi. Bursa Yıldırım Medresesini de inşa ettiren Yıldırım Bayezid, Bursa'nın ilim adamlarının merkezi olmasını sa ladı. "Emir Sultan" adıyla şöhret bulmuş olan Emir Buhari o dönem Bursa'ya gelmiş olan ilim adamlarından birisidir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi