Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"F" Harfi Rüya Tabirleri
#1
Oku-1 
"F" Harfi Rüya Tabirleri


*  FAKIH (Fıkıh âlimi): Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve
fenne delâlet eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve
afiyet’e işarettir.
Asi ve günahkar bir adamın rüyada alim görmesi, tevbe ve isti fara ve Allahü
Teâlâ'ya yönelmeye delâlet eder. Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir
olunur.
şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçti ini görse, dinde ruhsat tarafına
gitmeye işarettir. Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine
getirmekten usanır ve bıkar.
*  FATıHA SÛRESı: Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okudu unu veya okundu unu görmek,
güç işlerin kolay olmasına, hayır ve be rekete, bol rızka, duanın kabulüne, ferah ve
sürura delâlet eder.
*  FAKıR: Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksullu a işarettir.
Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginli e alâmettir. Bir kimse rüyada fakir
oldu unu görse:[/color]
"- Rabbim, hakikat ben, bana indirdi in hayırdan dolayı muhtacım." (Kasas, 24)
mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine
rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir oldu unu görmek, çok yeme e ve berektli
rızka delâlet eder. Bir zenginin rüyada fakirli e duçar oldu unu görmesi, malının ve
zenginli inin artaca ına delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum
yine de öyledir.
Bir kimsenin rüyada fakir oldu unu ve insanlardan dilendi ini görmesi, çok çok duâ
etmeye işarettir. Çünkü dilenenler çok duâ ederler. Rüyada bir yerde dilencinin
görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.
Rüyada dilendi ini ve kendisine de istenilen şeylerin verildi ini görmek, hiç zahmet
çekmeden kazanılacak mala delâlet eder. Zira dilencilik sermayesiz bir kazançtır.
Denilmiştir ki: Rüyada fakir oldu unu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.
*  FAKıRE HıZMET: Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar
için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak hâlini görmesi,
Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet
eder. Zira kişi sevdi iyle beraberdir.
*  FABRıKA: Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tâbir olunur. Çünkü insan
vücudu da bir fabrika gibidir. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder.
Çünkü fabrika kazanç kayna ıdır. Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu
yürüdü ünü görmek, eve gelecek bir misafire alâmettir.
*  FALCI: Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir
falcının yanına varıp ondan bir şeyler sordu u görmek, rüya sahibi için, şiddetli
Fihrist’e dön
üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram oldu undan, rüyada da
bunu görmek bir fayda ve menfaat temin etmez.
Rüyada falcı adamın yüzünü görmek, yalancı, hilekâr birine delâlet eder. Çünkü
falcılar hep yalan yanlış şeyler söyler.
*  FANUS: Rüyada fanus görmek, izzet ve ikbale delâlet eder.
Rüyada fanusun söndü ünü görmek, memur için işinden azledilmeye, halk için de
nimetin zevaline işarettir.
Rüyada bir şehirde birçok fanuslar yakılmış oldu unu görmek, o memleket
idarecilerinin adalet üzere olduklarına delâlet eder. Fenerlerin aniden sönüp şehrin
karanlıklar içinde kaldı ını görmek ise, baştaki idarecilerin adaletsizli ine ve zulmüne
delâlet eder.
*  FARE: Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştı ını
görmek, rızkın çoklu una ve devamlılı ına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde
oynaşır.
Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya ba ırıp feryad eden yahudi
ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep
çalarak yerler.
Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardı ını görmesi, o yerde nimet ve bereketin
az olaca ına delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip oldu unu görmek, hizmetçi ile
tâbir olunur.
Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.
Rüyada farenin bir yeri deldi ini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder. Yine
rüyada farenin kendi elbisesini kesti ini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber
vermesine işarettir.
Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar
durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunlu una alâmettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erke i arasında fark
yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladı ını ve ona mâlik oldu unu görse, içi bozuk bir
kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.
Rüyada evinde nice nice farelerin oldu unu görmek, o kimsenin evine kendilerinde
hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir. Yine bir kişinin kendi
elbisesinde veya yata ında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına
delâlet eder.
Rüyada bir fare öldürdü ünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye
işarettir. Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attı ını görmesi, kötü bir kadının
gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet
eder. Rüyada bir fareyi avladı ını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu
avlamaya işarettir.
*  FARE DELıÐı: Kişinin rüyada fare deli i görmesi, bid'atlara tabi olmaya, bid'atçı ve
sapıkların eserlerine uymaya alâmettir. Bazı kere fare deli i, a ıza da delâlet eder.
Bu sebeple delikten bir hayvan çıktı ını gören adamın a zından o hayvan ayarında
Fihrist’e dön
bir söz çıkar.
*  FALAKA: Kişinin rüyada falaka görmesi, uzak bir zattan gelecek iyili e delâlet eder.
Falakaya yatırılıp dövüldü ünü görmek, cezayı mücib bir şey işlemeye işarettir.
*  FARZ NAMAZ: Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldı ını görmesi, velayete veya
reisli e, Allah'ın farz kıldı ı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden
emin olmaya delâlet eder.
Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstü ü biriyle barışmaya
işarettir.
Rüyada abdestli olarak ö le namazını kıldı ını görmek, maksat ve murada ermeye
delâlet eder. Dünya ve âhirette istedi i her hususta kendisine yardım erişir. Zira
rüyada namazı tam olarak edâ etmek, arzu etti i şeyin tamamlanmasına delâlet eder.
Rüya sahibi e er zindanda ise halâs bulur ve kendisi bol rızka kavuşur.
Rüyada ikindi namazını edâ etti ini görmek, insanın kendisi veya bir başkası için
yapaca ı yemine delâlet eder. Yine ikindi namazını kıldı ını gören kişinin arzu etti i
şey bazı güçlüklerden sonra meydana gelir ve muradı hâsıl olur. Buna mukabil ikindi
namazını tamamlayamayan adamın işi çıkmaza girer.
Bir kimsenin rüyada akşam namazı kıldı ını görmesi, gönlünde arzu etti i şeyin
meydana gelmesine delâlet eder ve o kişi muradına erer. Rüyada yatsı namazını
kılmak, amelin tamamlanmasına ve ömrün tükenmesine işarettir. Zira yatsı namazı o
günkü ibadetin son halkasıdır. Artık ondan sonra ölümün kardeşi sayılan uyku başlar.
Rüyada sabah namazı kıldı ını görmek, sevinç, sürür ve saadet vesilesidir ve günün
bütün ferahlı ının geldi i ilk saatlerdir.
Bir kimsenin rüyada cuma namazı kıldı ını görmesi, bütün işlerinin hayır ve selâmetle
neticelenece ine delâlet eder. Ve o kişi muradına vâsıl olur. Ba , bahçe gibi yeşillik
yerlerde namaz kıldı ını görmek, Yüce Allah'a isti far edip yalvarmaya delâlet eder.
Rüyada hayvan üzerinde namaz kıldı ını görmek, büyük ve şiddetli bir korkuya
alâmettir. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldı ını görmek, sefer ile tâbir
olunur.
Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldı ını görmek, borcu ödemeye, hastanın şifa
bulmasına, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Çünkü Ramazan bayramı,
oruç borcu bittikten sonra kılınır.
Kişinin rüyada Kurban bayramı namazını kıldı ını görmesi, hayır işleri üzerine
olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder. Bazı kere
de rüyada görülen Ramazan ve Kurban bayramı namazları, düşmanla karşılaşmaya
ve açıktan açı a tekbir getirmeye delâlet eder.
Rüyada oturarak namaz kıldı ını görmek, acizli e, korkaklı a ve cüz'i bir rızka kanaat
etmeye işarettir. Bazı kere de bu türlü namaz kılmak, babanın veya hocanın, ya da
üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalı ı ile korkutulmaya alâmettir.
Rüyada tevbe namazı kıldı ını görmek, günah ve hataların affolmasma delâlet eder.
E er tevbe namazını bütün halkın kıldı ı görülmüşse, bu rüya, ya mur ile tâbir
olunur.
Fihrist’e dön
Rüyada "Tahiyyetü'l-Mescid" namazı kıldı ını görmek, akraba ve fukaraya sadaka
vermeye delâlet eder.
Rüyada Kabe istikametinde namaz kıldı ını görmek, rüya sahibinin sıdk ve
do rulu una delâlet eder. Kıbleden başka cihete beyaz bir elbise ile namaz kıldı ını
ve Kur'ân-ı Kerim'i hatasız okudu unu görmek, hacca gitmeye delâlet eder.
*  FASIL: Bir adamın rüyada fasıl dinledi ini görmesi, gönül ferahlı ına delâlet eder.
E er bu fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, saadet ve mutlul a; erkekler
tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlü üne delâlet eder.
*  FASULYE: Kişinin rüyada fasulye görmesi, iyilik ve berekete işarettir. Rüyada
vaktinden evvel taze fasulye yedi ini görmek, hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek
yardıma delâlet eder.
Rüyada yeşil fasulye yedi ini görmek de, büyük bir nimet ve kıymetli bir hediye ile
tabir olunur.
Mevsiminde bahçeden yeşil fasulye topladı ını görmek, hayır ve menfaate delâlet
eder.
*  FAYANS: Rüyada fayans görmek, parlak ve istikbal vadeden bir iş ile tâbir olunur.
Fayansa el sürmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve müşküllerin hal'olaca ına delâlet
eder. Yeşil fayansı eli ile okşadı ını görmek, kolay kazanılan rızka delâlet eder.
*  FECıR: Rüyada sabahın ilk anlarını görmek, sürür, sevinç ve feraha delâlet eder.
Çünkü artık zulmet gidip aydınlık başlamıştır. Rüyada çiçekler içinde güneşin
do uşunu seyretti ini görmek, parlak bir istikbale işarettir.
*  FELAH: ısminden de anlaşılaca ı gibi felah hali, saadet ve sevincin işaretidir. Bu
sebeple rüyada felah görmek, sevinilecek nimetlere kavuşmaya delâlet eder ve
müjdeli haberler ile tâbir olunur.
*  FEN: Kişinin rüyada bir fenni veya erbabını durumlarına göre çeşitli fenleri görmesi,
hastalıktan şifa bulmaya, korku ve kederden emin olmaya, vahşet ve şiddetten sonra
ülfet ve muhabbete delâlet eder. Bazı kere de rüyada fen görmek, gezintiye, güzel
yüzler görmeye, yeni elbiseler giymeye işarettir.
*  FENER: Rüyada yanar halde fener görmek, sevinçli habere, sönük halde görmek,
evinize çökecek karanlı a delâlet eder. Bir kimsenin şişe ve billurdan mamul fener
görmesi, tevfîk-i ilâhiye, ibadet ve tâate, dünya saatine ve âhiret selametine delâlet
eder.
*  FELLAH: Rüyada böyle birini görmek, acil bir haber ile tâbir olunur. Rüyada kendi
evine bir fellahı misafir etti ini görmek, büyük bir nimete ve menfaate işarettir.
*  FERACE: Rüyada ferace görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.
Bazı kere de ferace görmek, temiz ve pâk bir kadına işarettir. Bir kâtip rüyada
kendisinin bir feracesi, elinde de kalemle kâ ıdı veya yazı makinesi oldu unu görse,
bu rüya onun için fakirlikten kurtulmaya ve devlet reisinin hizmetine girmeye delâlet
eder. Sonra bu sayede zengin olur.
Fihrist’e dön
Bekâr bir adamın rüyada ferace (cübbe) giyindi ini görmesi, yakında evlenece ine
işarettir.
*  FERAHLIK: Rüyada çok mesrur olup, içinin ve gönlünün açıldı ını görmek,
günahtan tevbe etmeye ve tevbenin kabulüne işarettir. Üzüntü, keder ve sıkıntıda
olan bir kimsenin bu rüyayı görmesi, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmaya delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada gördü ü ferahlık hâli, e er gönlünün razı olmadı ı bir mal
sebebiyle ise, o takdirde, bu rüya üzüntü ve kedere alâmettir. Bazı kere de ferahlık,
ibâdet ve itaatten uzak kalmak ile tâbir olunur.
Yine rüyada görülen ferahlık, bir hastanın iyileşmesi, bir hapisin kurtulması veya bir
mazlumun selâmete ermesi gibi hayırlı haberlerden dolayı ise, bu rüya sevinmeyi
icap ettiren şeylere ve güzel hallere delâlet eder.
Ibri-i şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimse tarafından ferahlandı ını görmek,
hüzün ve kedere duçar olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) da şöyle demiştir:[/color] Rüyada sebepsiz yere ferah ve sürür görmek,
rüya sahibinin ecelinin yakın oldu una delâlet eder.
Yine Denilmiştir ki: Rüyada ferah ve sürür iyi de ildir. Rüyasında kendini ferahlı ve
mesrur gören kimse gam ve kedere düşer.
*  FERASET: Bir kimsenin rüyada gizli şeyleri bildi ini görmesi ve anlayışlı olması,
çok çok hayır ile tâbir olunur. Rüyada görülen feraset, hayır ve kurtuluşa delâlet eder.
Hadîs-i şerifde:[/color] "Mü'minin ferasetinden korkunuz, çünkü o Allah'ın nuru ile nazar
eder." buyurulmuş ve feraset ehli ö ülmüştür.
*  FERMAN: Bir kimsenin rüyada devlet başkanından veya şehrin valisinden ferman
aldı ını görmesi, büyüklerden gelecek nimet ve menfaate delâlet eder.
*  FERYAT: Bir kimsenin rüyada feryat etti ini ve çı lık at tı ını görmesi, sevinç ve
sürura delâlet eder.
Yine rüyada feryad etmek hâli:[/color] "O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez."
(Enbiya, 103) mealindeki âyetin işaretince huzur ve emniyete delâlet eder.
Bazı kere de rüyada feryâd etmek, tam bu tâbirlerin tersi olarak zuhur eder. şöyle ki:[/color]
Rüya sahibinin yapmış oldu u zulümlerden meydana gelecek şer ve fesat gibi kötü
şeylere delâlet eder.
*  FES: Rüyada üzerinde sarık oldu u halde fes giydi ini görmek, ulûvv-i makama
delâlet eder. Sarıksız fes giymek, keder ve üzüntüye alâmettir. Fesi başından
çıkardı ını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya işarettir.
*  FESLEÐEN: Bir kimsenin rüyada kokusu ve rengi güzel yeşil fesle en görmesi
evlâda delâlet eder. Fesle eni yerden söküp kopardı ını görmek, a lamak ve hüzne
işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada fesle en görmek, yedi şekilde tâbir
olunur:[/color]
a) Zece,
Fihrist’e dön
b) Hizmetçi,
c) Dost ve yaran,
d) Evlat,
e) Güzel söz,
f) ılim meclisi,
g) ıyi ve güzel sanat.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) de şöyle demiştir:[/color] Rüyada taze ve kokusu temiz fesle en görmek,
izzet ve şerefe delâlet eder. Fesle enin rengi soluk ve sararmış görülmesi, hastalık
işaretidir.
Fesle eni mevsiminde sattı ını görmek, hayır ve bereket, mevsimsiz satmak bunun
zıddı.
Yine rüyada vakitsiz fesle en görmek veya ona mâlik olmak, güzel sözlü bir kişi ile
arkadaşlı a işarettir. Rüyada fesle en söküp kopardı ını görmek, o güzel arkadaştan
ayrılı a delâlet eder.
Rüyada bir saksı veya ocak fesle ene mâlik oldu unu görmek, bir kadın ile
evlenmeye alâmettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sultanî fesle en görmek şu şekilde tâbir
olunur:[/color]
a) ızzet,
b) şeref,
d) Evlat ve dost,
e) Güzel kelâm,
f) Marifet,
g) ılim meclisi,
h) Zikr-i cemil, yani güzel zikir...
*  FEZADA UÇMAK: Rüyada fezanın boşlu unda uçtu unu görmek, uçakla gidilecek
bir yolculu a veya yeni bir işe atılmaya delâlet eder. Bazı kere de uçtu unu görmek,
ibadetlerin kabulü ile tâbir olunur. Yine rüyada uçmak, ferah ve sevince işarettir.
*  FEZEYAN (Su taşkını): Bir kimsenin rüyada fezeyan hâli görmesi veya bir nehrin
taştı ına şahit olması, inanılmaz bir habere delâlet eder. Çünkü suların kaynayıp
taşması da bazan inanılmaz felâketlere sebep olur.
*  FIÇI: Rüyada içi dolu fıçı görmek, bolluk ve zenginli e; içi boş fıçı görmek, fakirlik
ve sıkıntıya delâlet eder. ıçi içki ve şarap dolu fıçı görmek ise, haram mala ve günaha
işarettir.
*  FINDIK: Kişinin rüyada fındık görmesi, garip, zengin, cömert, kazanç ve kâr sahibi
ve insanların arasını birleştiren bir zata delâlet eder. Yine fındık görmek, güçlükle
elde edilen mala işarettir.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki:[/color] Rüyada fındık görmek, mal ve servettir. Çürümüş
veya acı fındık görmek, cimri bir kimseye delâlet eder.
Cabirü'l-Ma ribî demiştir ki: Rüyasında fındık içi yedi ini ve bunun da güzel ve tatlı
oldu unu görmek, helâl mala delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bazı rüya tâbircileri de şu hükme varmışlardır:[/color] Fındık ve kabuklu olan her meyve
üzüntüye ve ba ırıp ça ırmaya delâlet eder.
Rüyada fındık a acı görmek, çalgıyı, e lenceyi ve içmeyi seven, sert yüzlü ve şen
huylu, hayırı az, şerri çok bir kişiye delâlet eder.
*  FIRAT: Bir kimsenin rüyada Fırat nehrinden su içti ini görmesi, Allahü Teâlâ
tarafından ihsan edilecek menfaat ve berekete delâlet eder. Rüyada Fırat nehrinin
kurudu unu görmek, devlet başkanının vefatına alâmettir. Veya mülkünün elinden gi
dece ine ve helak olaca ına delâlet eder.
Yine rüyada Fırat suyunu içti ini görmek, çok namaz kılıp ibadet etmekle tâbir olunur.
Bu rüya, o zatın kanaatkârlı ına da işarettir.
*  FIRÇA: Rüyada fırça görmek (temizlik aleti oldu undan) insanın manevi
yüksekli ine delâlet eder. Bilhassa diş fırçası görmek, abdest ve namaza işarettir.
Rüyada Misvak veya fırça ile dişlerini temizledi ini görmek, günah ve hataların affına
delâlet eder.
Kişinin rüyada herhangi bir nesneyi fırçaladı ını görmesi, vazifesini güzel ifa etti inin
işaretidir.
*  FIRILDAK: Bir kimsenin rüyada fırldak görmesi, üzüntü, keder ve hastalı a delâlet
eder. Fırıldak rüyası bazı kere de zulüm ile tâbir olunur. Rüyada elinde bir fırıldak ile
oynadı ını görmek, hile, yalan ve aldatılmaya işarettir. Ve o kişi bazı kimseler
tarafından aldatılır.
*  FIRIN: Bir adamın rüyada hamurunu fırına götürüp ekmek yaptırdı ını görmesi,
ihtiyaçlarının bitmesine, hastalıklardan şifa bulmaya ve hayra delâlet eder.
Rüyada fırın görmek, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocu unun işlerini
yürüten ve düzene koyan hizmetçisine delâlet eder. Bazı kere de fırın rüyası, evin
malını ve sırrını muhafaza eden, kasa, mahzen veya sandı a işarettir. Tandır
oca ının tâbiri dahî bu şekildedir.
Rüyada tanıdı ı ve bildi i fırını görmek, dükkân, ba  ve bahçe gibi kazanç ve
geçimine, hububat ve mevki'e delâlet eder. Bazı kere da hayır, şer, fazlalık eksiklik ve
memurluk gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere işarettir.
Rüyada tanımadı ı ve bilmedi i fırını görmek, sultanın sarayına ve hakimin evine
delâlet eder. Çünkü fırında ateş yanar. Ateş ise faydalı olması cihetiyle büyüklere
alâmettir.
Bazı kere de fırın rüyası, soka a ve caddeye işarettir. Rüyada bir kimsenin
tanımadı ı bir fırına arpa veya bu day unu gönderdi ini görmesi, hastalık veya ölüm
ile tâbir olunur.
Rüyada kendisinin bir fırın yaptırdı ını görmek, o mahallin halkı için menfaat teminine
delâlet eder. Fırında hamur yo urdu unu görmek, yaptı ı bir işten dolayı kazanç elde
etmek ile tâbir olunur. Bu hamurdan ekmek pişirdi ini ve halka da ıttı ını görmek,
büyük hayır ve sevaba nâiliyete delâlet eder.
Yine rüyada görülen fırın, kâr ve menfaata, hayır ve berekete alâmettir.
Fihrist’e dön
*  FIRINCI: Bir kimsenin rüyada fırıncı görmesi, neslin artaca ına, rızkın bereketine ve
işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.
Rüyada fırıncı görmek, halkın işlerine vakıf bir adama delâlet eder. Çünkü fırıncı, o
mahallin ekme ini temine çalışan kimsedir. Yine rüyada fırıncıyı görmek, bekâr için
evlenmeye; evliler için de evlâda delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, devlet reisine,
onun hizmetine bakanlara, namaz kılmaya, ibadet ve tâat üzere olmaya; keder,
üzüntü ve fakirli e delâlet eder.
*  FIRIN KÜREKÇıSı: Rüyada görülen fırın kürekçisi, okulun ö retmenine veya
çocukları okula götürüp getiren hademesine işarettir.
*  FIRIN VE TANDIR: Bir kimsenin rüyada tandır veya fırın kızdırdı ını görmesi,
malında ticaret, nefsinde menfaate delâlet eder.
Rüyada tandır yaktı ını gören kişi, e er o işe ehilse vali olur. Düşmanı varsa
düşmanını kahreder. Rüyada kötü olmayan bir tandıra mâlik oldu unu görmek,
hayırsız bir kadınla evlenmeye işarettir.
Kişinin kış günü tandırın yanında oldu unu ve ondan ısındı ını görmesi, elbiseye ve
mevsimsiz meyve alıp yemeye delâlet eder.
*  FIRTINA: Rüyada fırtına ve bora görmek, bir belâya ve müşkülâta u ramaya ve
eldeki malın telef olmasına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, büyük bir günaha
işarettir.
Rüyada görülen rüzgâr, esti i tarafa ve şekline göre mânâ taşır ve öyle tâbir edilir.
Hafif rüzgâr, hastalıktan şifaya, şimal rüzgârı, rahata kavuşmaya, gam ve kederden
halâs olmaya delâlet eder. Saba rüzgârı, devlet ve izzete ve ilâhî yardıma işarettir.
Rüyada sabah meltemi görmek, tatlı ve huzurlu bir hayata ve kolayca elde edilecek
mala delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada fırtınadan evinin çatısının uçtu unu görmesi, o evden çıkacak bir
ölüye delâlet eder.
*  FISKıYE: Rüyada fıskiye görmek, ticaret ve kazanca, günah ve hatalardan
kaçınmaya, güzel, zengin ve ahlâkı düzgün bir kadına delâlet eder. Bazı kere de
fıskiye görmek, feyz ü berekete, refah ve servete delâlet eder...
Nablusî demiştir ki: Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındı ı şeye
delâlet eder. Fıskiyede bereket oldu u söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel
bir kadın ile tâbir olunur. E er fıskiyede su bulunuyorsa o kadın zengindir. E er fıskiyenin
etrafında arazi ve arsa varsa, o takdirde, kadın mallı, hizmetçi ve evlat sahibi
bir hanımdır.
Rüyada evinde süslü, mükemmel ve suyu bol bir fıskiye oldu unu görmek, güzel,
zengin ve ahlâkı metin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Rüyada fıskiyedeki
suyun kurumuş oldu unu görmekte hayır yoktur.
Bir kimsenin rüyada evindeki fıskiyeden berrak ve saf bir suyun fışkırdı ını görmesi, o
hanede feyz ü bereket, refah ve servet hasıl olaca ına delâlet eder. Fıskiyenin suyu
bulanık oldu u takdirde malın haramlı ına işarettir.
Bazı kere de fıskiye görmek, ev sahibinin ev halkından ihtiyaçlarını gidermeye
kabiliyetli olan kimseye delâlet eder.
*  FISTIK: Kişinin rüyada fıstık a acı görmesi, cömert, kerim ve iyilik sahibi bir adama
delâlet eder. Fıstık emeksiz, külfetsiz meydana gelen bir mal ile de tâbir olunur. Bu
sebeple rüyada fıstık yedi ini görmek, kolaylıkla elde edilen bir mala işarettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada fıstık görmek, mal, rızık ve nimete delâlet
eder. Rüyasında fıstık içi aldı ını veya birinin verdi ini görmek ve yemek, yedi i
kadar mal ve nimet husulüne delâlet eder.
Rüyada fıstı ın tuzlu ve acısı, karadan ve denizden kolaylıkla erişilecek rızka delâlet
eder. Bazı kere de fıstık görmek, hâmile kadının yakında do uraca ına işarettir.
*  FITIR: Rüyada Fıtır sadakası verdi ini görmek, borçtan kurtulmaya, güzel amele ve
dinde sıdka delâlet eder. Çünkü Fıtır sadakası islâm prensiplerindendir.
*  FITIK: Rüyada kendisinin fıtık oldu unu ve bu sebeple ameliyat masasına yattı ını
görmek, üzüntü, keder ve sıkıntı ile tâbir olunur. Ameliyattan selâmetle çıktı ını
görmek, bu üzüntülerin son bulaca ına işarettir.
*  FıDAN: Rüyada taze bir fidan görmek, yeni do acak bir çocu a delâlet eder. Bekâr
birinin rüyada fidan görmesi, yakında evlenece ine işarettir. Yine fidan görmek, kâr,
kazanç ve hayırlı işlere delâlet eder.
*  FıGAN: Rüyada feryâd ü figan etmek, refah ve saadete delâlet eder. Bazı kere de
bir şeyden korkup feryâd etmek, günaha ve borca alâmettir.
*  FıL: Bir kimsenin rüyada Fil görmesi, heybetli, katı kalbli, mühim işleri yüklenen ve
harp sanatına vakıf bir hükümdara delâlet eder. Rüyada bir file bindi ini veya ona
mâlik oldu unu görmek, devlet reisine yakınlaşmaya ve ondan gelecek yüksek bir
rütbeye alâmettir.
ıbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında gece vakti file bindi ini görmek, bir kadın
ile izdivaç etmeye işarettir.
File gündüz bindi ini görmek de zevceden ayrılmaya veya hizmetçisini satmaya
delâlet eder. Bazı kere de ne şekilde olursa olsun file binmek, izzet, ikbal ve şerefe
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada fil görmek şu şekilde tâbir olunur:
a) Acem Meliki,
b) Hasedci bir adam,
c) Kuvvetli erkek,
d) Kan dökücü gaddar,
e) Savaş ve düşmanlık..
Kirmani de şöyle demektedir:[/color] Rüyada fil görmek, sultana, file binmek, yüksek
makama, derisi, eti ve kemi i vesairesi de menfaat ve nimete delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladı ını görmek, rüya sahibine hükümdar
tarafından erişecek bir âfete işarettir. Hasta kimsenin bu rüyayı görmesi, ölümü ile
tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada filin hortumundan bir şey aldı ını görmesi, sultandan gelecek
helâl mala ve menfaata delâlet eder.
Denilmiştir:[/color] Rüyada görülen fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli
bir meliktir.
Rüyada filin, kendisine hortumu ile vurdu unu görmek, hayır ve nimete delâlet eder.
E er file bindi ise yüksek makamlara tayin olunur. Rüyada filin pisli inden bir şey
aldı ını görmek, bol mala ve zenginleşmeye delâlet eder.
Yine rüyada filin kendisine söz söyledi ini görmek, melik tarafından erişecek büyük
bir hayra alâmettir.
Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada Medine'den başka bir şehirde fil görmesi, sıkıntı ve
feryada delâlet eder. Fili nur şehri Medine'de görmek, bir sultana veya nimet sahibi
bir kişiye, ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet
eder. Yine fil, fazla sıkıntılara, yaramazlıklara ve meşakkate düşmeye sonra da
onlardan kurtulmaya delâlet eder. Çünkü fil meşakket ve zahmetle dünyaya gelir..
Rüyada filin koşarak kendi arkasına düştü ünü ve onu sürdü ünü görmek, devlet
başkanı tarafındadn erişecek bir zarara delâlet eder. Filin kendisini yakaladı ını
görmek, düşmandan gelecek musibet ve zarara işarettir.
Kadınların rüyada fil görmelerinde hayır ve bereket yoktur.
*  FıLE: Bir kimsenin rüyada file görmesi, rızık ve kısmetini aramaya; bekârların file
görmesi de evlenmeye delâlet eder. Çarşı ve pazardan fileye bir şeyler doldurdu unu
görmek, rızka ve menfaate delâlet eder.
Rüyada filesi dolu olarak evine döndü ünü görmek, o eve hiç ümit etmedi i yerden
gelecek hediye ve mallara delâlet eder.
*  FıNCAN: Rüyada fincan görmek, kârın da, zararın da küçü üne ve az bir miktarına
delâlet eder. Fincan ile kahve içti ini görmek, beklenmedik bir misafirin gelece ine
işarettir.
*  FıRAVUN: Rüyada eski Mısır hükümdarlarından firavunu görmek, Allah ve din
düşmanı kimseye delâlet eder. Rüyada dünyanın bazı firavunlarına dönüştü ünü
görmek, kudret ve kuvvete nail olmaya delâlet eder.
*  FıRUZE: Bir kimsenin rüyada firuze taşı görmesi, fetih, yardım, talih, kısmet ve
uzun ömre işarettir. Bazı kere de firuze görmek, zafer, kuvvet ve kazayı hacet ile tâbir
olunur.
Birçok firuzeyi bir arada görmek, uluvv-i şan ve malın husulüne delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bir firuze taşı aldı ını ve bunu parma ına taktı ını
Fihrist’e dön
görmek, düşmana galip gelmeye, muradına ermeye delâlet eder.
Rüyada birisinin kendisine bir firuze taşı verdi ini görmek, o zat tarafından erişecek
mala ve menfaate işarettir. Yine büyük bir zâtın firuze taşı verdi ini görmek,
memuriyet ile tâbir olunur.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada firuze taşı satın aldı ını gören kimse, e er
ehilse memuriyete getirilir. Tüccar ise fazla ticaret ve mala nail olur.
Bir kadının rüyada elinde saf firuze taşıyla donatılmış bir bıçak oldu unu görmesi,
uzun ömürlü bir erkek çocuk do uraca ına alâmettir.
*  FıTıL: Kişinin rüyada fitil görmesi, bir dairenin idaresine bakan veya okulun başı
bulunan hocaya delâlet eder. Rüyada bir fitilin hepsini yanmış görmek, bir dairenin
müdüre sinin ölümüne işarettir.
Rüyada fitilden bir kıvılcım sıçrayıp pamu u yaktı ını görmek, bir dairedeki idarecinin
hata ve yanlış işler yaptı ına delâlet eder.
Bir yerde mumun ve kandilin fitilini söndürdü ünü görmek, o mahaldeki hasta birinin
ölece ine işarettir.
*  FıTNE: Bir kimsenin rüyada fitne görmesi, "Biliniz ki mallarınız da, evlâtlarınız da
ancak bir fitnedir (imtihandır)" mealindeki âyetin işaretince, mal ve evlâda delâlet
eder.
* FışEK: ıbn-i Sirin demiştir ki: Rüyada fişek ve cephane kutusu görmek, yüksek
makam ile tâbir olunur.
Bir kimsenin fişeklik ve cephane kutusu görmesi, e er o işe ehil ise bir şehrin valisi
olaca ına işarettir. Di er rüya sahipleri de itibar ve şerefe, mal ve menfaate nail
olurlar. Rüyada dolu fişeklik görmek, izzet ve şerefin son noktasına delâlet eder ve o
kişi şeref sahibi olur.
*  FLÜT: Rüyada Flüt çaldı ını görmek, ihlâs ve samimiyete delâlet eder. Başkasının
çaldı ını görmek, sevinçli bir haber almaya işarettir.
*  FOK BALIÐI: Rüyada Fok balı ı görmek, karşınızda güçlü kuvvetli kimselerin
bulundu una delâlet eder. Fok balı ının etini yedi ini görmek, düşmana karşı zafer
kazanmaya alâmettir.
*  FOLLUK: Rüyada tavukların yumurtalarının bulundu u folluk görmek veya oradan
yumurta almak, dedikodu ve boş lâf ile tâbir olunur. Çünkü tavuk yumurta yaptı ında
çı lı ı basar ve etrafı velveleye verir.
*  FOSFOR: Fosfor aydınlatıcı özelli e sahip oldu undan rüyada fosfor görmek, zekâ
parlaklı ına ve daima yeni hamlelere delâlet eder. Bazı kere de fosfor görmek, bol
rızka, bol mala ve menfaate işarettir.
*  FOTOÐRAF: Rüyada foto raf makinesi görmek, cama, aynaya ve güneş
huzmelerinin akislerine işarettir. Bir kimsenin kendi foto rafını çekti ini görmesi,
ecelin yaklaşmakta oldu una delâlet eder.
*  FRENK ÜZÜMÜ: Rüyada frenk üzümünün beyazı, aşk ve muhabbete, bekâr için
Fihrist’e dön
evlenmeye; siyahı da üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
*  FRENK: Rüyada bir kâfiri görmek, ferah ve zafere delâlet eder. Kenisinin frenk
oldu unu görmek ise iyi de ildir ve bid'at ile tâbir olunur.
Rüyada takva ve salâh erbabı bir kimsenin rahip oldu unu görmesi, Allahü Teâlâ'dan
korkmaya ve O'na huşû'a delâlet eder.
*  FUAR: Bir kimsenin rüyada kendisini fuarda görmesi, talihinin açıklı ına, mevkiin
yüksekli ine ve menfaate delâlet eder. Çünkü fuarlarda insan aradı ı şeyi bulabilir.
Kendisini kitap satılan fuarda görmek ve kitap almak, ilim, irfan ve hikmet ehli olmaya
delâlet eder.
*  FULYA (Çiçek): Rüyada bu çiçe i görmek veya koklamak, ömür günlerinin neşe ve
sevinç içinde geçece ine delâlet eder. Fulya çiçe inden bir buket yaptı ını görmek,
kırılmış gönülleri almaya ve dostlu a işarettir.
*  FUKAHA (Fıkıh âlimi): Rüyada meşhur ve tanınmış âlimlerden birini görmek, hayır
ve sürura; bilmedi i bir âlimi görmek de, o mahalle salih ve iyi bir kimsenin
gelece ine delâlet eder.
Ehil bir adamın rüyada kendisini âlim olmuş görmesi, izzet ve şerefe ve yüksek
makama işarettir.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı
#2
FAİZ
Faiz vermek: İstemeyerek günah işleneceğine, Faizle para almak birisi tarafından aldatılacağınıza işaret eder.

FENER
Fener rüyaları iyi sayılır. Elinde yanan bir fener bulunan kişi, sıkıntıya düşüren sorunlardan kurtulmak için bir fırsat yakalayacaktır. Fener aniden sönerse kişi duyguları nedeniyle hataya düşecektir. Rüyada sürekli devamlı yanan deniz feneri görmek akılda olmayan bir maceraya atılmak demektir.

FINDIK
Aşk ve iş yaşamınızda başarılı olacaksınız demektir.

FIRÇA
Saç taramak yaptığınız bir hata nedeniyle bazı sorunlar yaşayacaksınız demektir. Fırça eski ise sağlığınızın bozulacağına işarettir. Çok sayıda fırça görmek karşınıza birçok iş fırsatı çıkacak anlamındadır.

FIRIN
Güzel bir aile yaşamınız olacak ve çok sayıda çocuğunuz olacağına yorulur.

FABRİKA
Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanır. Fabrika gören kendi çabalarıyla toplumda iyi bir yere gelir anlamındadır. Fabrikadan uzaklaştığını gören çevreden uzaklaşır. Fabrikanın iyi çalışması toplum ilişkilerinin iyi olacağını anlatır. Yeni bir fabrika daha güzel ve rahat bir gelecek olarak yorumlanır.İnsanın, kendisini fabrikada iş yaparken görmesi genç bir erkek için başkalarının kışkırtması sonucu yapacağı işte pişman olacağını, genç bir kadın için hediye olarak bir giyim eşyası alacağını işaret eder. Yaşlı bir insan için üzerine düştüğü bir işin iyi bir sonuca ulaşacağına işaret eder.

FABRİKATÖR
Rüyada bir fabrikatör görülmesi işinizde yeni girişimlerde bulunulacağına.yorulur.

FAHİŞE
Rüyada bir fahişe görmek, şansın büyük ölçüde iyi olacağına ve herkes tarafından sevilen bir kişi olacağınıza yorulur.

FAKİR
Rüyada bir fakir görmek,

rüya tabirleri
davranışlarınızla herkesin beğenisini kazanacağınızı anlatır.

FALA BAKMAK
Falcı batıl, boş şeylerle inanan ve aldatan, kendine hakim olamayan, yalancı söyleyen kimsedir. Falcı görmek her şeye inanan, kimseye işaret eder. Rüyada kendisinin falcı olduğunu görülmesi; bu rüya bütün halk için hayırlıdır.

FALCI
Rüyada falcı görmek, küçük sorunlarınızı kısa zamanda aşarak rahata ereceksiniz.demektir.

FANİLA
Rüyada fanila görmek iş yaşamınızda karlı bir girişimde bulunacağınıza yorulur. Ama bir kalp acısı da çekeceğinize işarettir.

FARE
Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları ayini zamanda sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman demektir. Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir.

FIRTINA
Fırtına rüyaları kötüye yorulmaz. Bunlar pek çok şeyin değişeceğini haber verirler. Bu değişiklikler kaçınılmazdır. Ortalığı altüst eden bir fırtına hayatın tamamen değişeceğini açıklar. Rüyada fırtına büyük değişiklik olarak yorumlanır. Böyle bir fırtınada kaldığını gören kimse, kendisine yepyeni bir yol çizecektir. Fırtınadan evi uçan biri taşınır. Fırtınada her şeyin yerle bir olduğunu gören biri adeta yeniden doğar.

FİL
Fil rüyası olumlu sayılır. Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.

FLÜT
Uzaktan gelecek dostlarınızla güzel bir buluşma yaşayacaksınız demektir.

FORMA
Rüyasında forma giyen kimse kurallara uymak mecburiyetindedir. Kulüp forması giyen insan yeni olaylarla karşılaşır ve yaşamınızda önemli ve olumlu değişiklikler yapmak demektir. Güzel renkli bir forma giyen biraz çaba ve sabır gösterir ve kurallara uyarsa başarı olur.

FOTOĞRAF
Yakın bir arkadaşınız tarafından hayal kırıklığına uğratılacaksınız demektir.

FUAR
Rüyasında bir fuarda gezdiğini görmek hayatı çok kısa süre içinde değişeceğine işarettir. Parlak, neşeli, hareketli bir fuar bütün sıkıntıların geçeceğine yorumlanır.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi