Kavramlar Sözlüğü

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Kavramlar Sözlüğü

   Ahd: Atama, belirleme

   Akile: Hataen öldürme suçu işle­yen kişiyle birlikle diyeti yüklenen ki­şiler anlamında olup, bunlar genelde kişinin asabesidir.

   Anveten: Kılıç zoruyla, savaş yo­luyla.

   Arâyâ: 1) Sahibinin, ihtiyaç sahi­bine verilmek üzere hurmasını bağışla­dığı hurma ağacı.

   2) Bey´ul-arâyâ: Yaş hurma yedirmek için diğer bir kişiden tahmini olarak verdiği kuru hurma ka­dar yaş hurma alması.

   Arız: İlinek, ilineksel, geçici.

   Aslî nefy: Boşluk, olumlu ya da olumsuz hüküm bulunmaması duru­mu.

   Ayn: Dış dünyada var olan şey; deyn (borç) mukabili.

   Bâis: Etken, İçitken, iç sevkedici, yönlendirici sebep

   Bâtın: İç, görünmeyen

   Bedene: Deve

   Behimetu´l-en´âm: Deve, sığır, koyun gibi kara hayvanları

   Beyyine: Gerçeği açığa çıkaran kesin delil. Muhakeme usulünde şahit­lik vs. gibi ısbat vasıtalarına verilen ad.

   Biaynihi: Bizzat, doğrudan, mu­ayyen olarak

   Bid´î talak: Sünnete uygun olma­yan boşama

   Bintu lebûn: İki yaşını doldurmuş dişi deve

   Bintu mahâd: Bir yaşını doldur­muş dişi deve

   Bulûğ: Ergenlik yaşına ulaşma, küçüklükten çıkıp, mükellefiyet merhalesine girme.

   Cehd: Çaba, gayret

   Celî: Açık, net

   Cem1: Birleştirmek, biraraya ge­tirmek, toplamak

   Cemre: Çakıl, taş. Taş atılan yer.

   Cerh-ta´dîl: (Hadis ilminde) ravi-lerin adaletinin araştırılması.

   Cerime: Suç

   Cevaz: İmkan, caİzlik Celd: Zina eden gayr-i muhsan kişilere ve zina if­tirasında (kazf) bulunanlara, belirlenen ölçülerde değnek veya kamçı ile vur­mak demek olup, her bir vuruşa celde denir.

   Cibâye: Toplama

   Cizye: İslam topraklarında oturan gayri müslimlerdcn alınan baş vergisi.

   Cübrân: Telâfi, tedârik

   Dâiye: İtici sebep, iç çağrı Dînar: Altın para Dirhem: Gümüş para. Ağırlık öl­çüsü birimi.

   Diyet: İnsan öldürmekten dolayı Öldüren tarafın vermesi gereken mal. Can/kan bedeli.

   Emare: Belirti, iz. Erş: Öldürmeyle sonuçlanmayan yaralanmalarda verilmesi gereken mal. Eyyim: Kocasız kadın.

   Fâcir: Bkz. Fücur

   Fahva´l- kelam: sözün gelişinden çıkan anlam, muhteva.

   Fasd: Bazı hastalıkların tedavisi amacıyla boyun damarından kan akı-tılmasıdır.

   Fere: Yarık, kadının cinsel orga­nı, (erkeğin ki içinde kullanılır)

   Fevr: Hemen, derhal, çabucak.

   Fevt: Ortadan kalkma, kaçıp git­me

   Fidye: Bedel. Bir ibadetteki ek­sikliğe karşılık olarak Allah için tak­dim edilen şey (Oruç keffareti vs. gibi)

   Fısk: Allah´ın emrine muhalefet etmek

   Fücur: Doğrudan ayrılmak, isyan

   Garar: Belirsizlik, işin nereye va­racağının bilinmemesi, aldanma, risk, tehlike. Garar satımı: Gerçekleşip ger­çekleşmeyeceği bilinmeyen şeyin salı­mı

   Grum (Garame): Bir kimse üzeri­ne, cinayet ve hıyanet dışında verdiği bir zarara bedel olarak ödemesi lazım gelen şeydir.

   Gurre: Ceninin diyeti (kan bede­li) anlamında kullanılır. Gurre, kaliteli bir köle veya cariye olarak belirlen-

   miştir. Ancak bunların kıymeti de öde­nebilir

   Haccâm: Hacamatçı

   Hamr: Şarap

   Havi: Sene

   Hazr: Yasaklık, haramlık.

   Hilaf: Tartışma, görüş ayrılığı.

   Hıkka: Üç yaşını doldurmuş dişi deve.

   Hırz: Koruma altına alınmış me­kan, malın adeten korunduğu yerdir ki, korunan mala göre değişiklik arzeder.

   Hutf: Geri kalma, aykırı davran­ma.

   Hulul: Vakti gelmek, vadesi dol­mak, girmek, yerleşmek.

   Hüccet: Zannı galip oluşturabile­cek mahiyetteki delil.

   Ihsân: Meşru bir evlilik içinde zi­fafa girmiş olma durumu anlamında­dır.

   Ikâb: Cezalandırma, ceza, azap.

   Iyne Satımı: Vadeli satın aldığı malı aynı mecliste daha ucuza peşin olarak geri satmak.

   İbdâl: Bedel/ alternatif getirme.

   İbra: Temize çıkarma, aklama, borçsuz kalma.

   İczâ: Asgari yeterlilikle yerine ge­tirme, kaza borcundan kurtulacak bi-Çİmde îfa.

   İddet: Süre. Boşanan veya kocası ölen kadının beklemesi gereken süre.

   İdlâ: Ulaşmak, bağlantılı olmak.

   İdmâr: Zikretmemek, gizli tut [II, 396mak.

   İhticâc: Hüccet getirme, gerekçe­lendirme.

   İhtisar: Özetleme, kısaltma.

   İktida: Birini önder edinmek, onun gibi davranmak.

   İktizâ: Gerektirme, gerekme.

   İktiran: Bitişme, yakınlaşma, he­men peşinden gelme, birliktelik, ya­kın/eş zamanlı olma.

   İktisâr: Kısaltmak, hasretmek.

   İlhak: Katma, dahil etme.

   İlkâ: Atmak, koymak.

   İltizâm: Yüklenme, üzerine alma, yerine getirmek durumunda olma.

   İlzam: Gerekli kılmak, yüklemek, bağlamak.

   İmsak: Tutmak, elde tutmak (ni­kah) geri durmak (oruç).

   İmtisal: Uygun davranma, yerine getirme, boyun eğme, uyma.

   İmtizaç: Tutma, karışma

   İn´ikâd: Kuruluş, gerçekleşme, (akit için)hukuki varlık kazanma.

   Inkirâz: Geçip gitme, yok olma.

   İnkiyâd: Boyun eğmek.

   İntifa: Bulunmama.

   İrâdetu´l-Kâinat: Olan şeyleri di­leme, murad etme.

   İrtikâp: İşleme, yapma.

   İstidlal: Delilden hareketle sonu­ca ulaşma, delile dayanma, delil gös­terme.

   İstifham: Soru sorma, anlama is­teği.

   İstiğrak: Bütünüyle içine alma, yutma, kaplama, kapsama.

   İstihbâb: Müstehaplık, yapılması iyi/güzel olmak.

   İstikra: Tümevarım, tek tek araş­tırma

   İstîlâd: Efendinin, cariyesinden çocuk edinmesi durumu olup, böylesi cariyeye ümmü veled denir.

   İstinbât: Çıkarmak. Hüküm istin-batı; ietihad yoluyla hükmün çıkarıl­ması.

   İstincâ: Abdest bozan kişinin su veya başka bir şeyle temizlenmesi.

   İstintaç: Sonuç çıkarma, netice elde etme.

   İstismar: Semere elde etme işi. Üretim, ürün alma.

   İstİşhâd: Şahit getirme, desteğini alma.

   İstitâat: Güç yetirme, yapabilme.

   İşkal: Anlam kapalılığı.

   İştiyak: Arzulama, Özlem duyma, şevk.

   İtlaf: Telef etme, tüketme.

   İ´tikâf: Oruçlunun ibadet maksa­dıyla mescidde kalması.

   Itk: Azat etme, hürriyetine kavuş­turma.

   İttırad: Birbirine uymak, tabi ol­mak, düzenlilik, süreğenlik, tekdüze­lik.

   İttıradu´l-âdât: Olağan işlerin düzenji akışı.

   İttiba: Tabi olmak, peşinden git­mek, uymak.

   İttisal: Bitişme, buluşma.

   İzmâr: Bk. İdmâr

   Kariha: İnsanın söz söyleme ve görüş açıklamasını sağlayan zihnî ye­tenek, meleke.

   Karine: İpucu.

   Kasır: Özel, geçişsiz.

   Kazf: Bir kimseye, onu zina töh­meti altında bırakacak bir söz söyleinektir.

   Kefâet; Denklik.

   Keffâret: Belli bir suçu/günahı yoketmek için Şer´in köle azadı, oruç tutma, yemek yedirme ve benzeri bir şeyi vacib kıldığı tasarruftur.

   Kelâmu´n-nefs: İçsel konuşma.

   Kesb: Çalışıp kazanma.

   Keyl: (Hacim olarak) ölçme.

   Kîrât: Beş arpa ağırlığında ağırlık Ölçüsü. (Hadiste, Uhud dağı anlamın­da)

   Kitabe akdi: bk. Mükâtebe.

   Kıntar: Çok mal.

   Kıyemi: Piyasada misli bulunma­yan, kıymete göre değerlendirilen.

   Küt: Saklanabilir, dayanıklı yiye­cek maddesi.

   Liân: Lanetleşmek. Kocanın karı­sına zina isnadında bulunup, bunu dört şahitle isbat edememesi durumunda hakim önünde özel şekilde yeminleş-meleridir.

   Mahzûf: Silinmiş, atılmış.

   Makdur: Kudret sonucu oluşan, güç dahilinde olan.

   Ma´lûfe: Yılın çoğunu ahırda yemlenerek geçiren hayvan.

   Mansûs: Nas ile belirtilmiş, hak­kında nass bulunan.

   Mantuk: Açıkça söylenmiş, dile getirilmiş, sözlü ifade.

   Maslahat: Yarar, fayda, iyilik.

   Mazınne: Zan kaynağı, zan sebe­bi, kaynak.

   Mebde: Başlangıç, hareket nokta­sı.

   Me´cûr: Ecir verilmiş, mükafat­landırılmış.

   Medârik: Kaynak, idrak yeri.

   Medlul: Delâlet edilen, gösteri­len, delilin delâlet ettiği şey.

   Mefkûd: Kendisinden haber alın­mayan, nerede olduğu ve yaşayıp ya­şamadığı bilinmeyen kayıp kişi.

   Me´haz: Kaynak, alınma yeri.

   Mehir (Mehr) : Evlenme akdinde kocanın karısına vermesi gereken meblağ, mal.

   Mekâdir: Mikdar´ın çoğulu olup, ölçü anlamına gelir.

   Me´lûf: Alışılmış.

   Menât: Dayanak, kaynak, illet.

   Meyte: Usulüne göre boğazlan-maksızın veya avlanmaksızın ölmüş hayvan, murdar.

   Mislî: Piyasada şeklen ve sureten benzeri/dengi kolayca bulunan.

   Muaheze: Sorgulama, sorguya çekme.

   Muâtât: Teati yoluyla satım; söz­lü irade beyanı olmaksızın fiilen alip-verme yoluyla yapılan satım.

   Mufavvıda: Mehir belirlenmeksi-zin evlenen ve zifaftan önce kocası ölen kadın.

   Muhabere: Belli bir hisse karşılı­ğında toprağı kiraya verme şeklinde yapılan tarım ortakçılığı.

   Muhala´a: Erkeğin karısını ken­disine verdiği mal mukabilinde boşa­ması.

   Muhassıl: Derinleşmiş, mütehas­sıs.

   Mut´a: Mehire hak kazanmaksı­zın boşanan kadına verilen mal, hedi­ye. Faydalanma.

   Muttarid: bk. İttirad.

   Muztar: Zarurette/darda kalmış, meşru seçenekten yoksun kişi.

   Müellef: Birleştirilmiş, uzlaştınl-mış.

   Mübdel: Kendi yerine bedel geti­rilen şey, asi.

   Mücâleme: İyi geçinme, iyi gö­rünme.

   Müdebber: Hürriyeti efendinin ölümüne bağlanmış köle.

   Mühmel: İhmal edilmiş, hoşlan­mış, anlamsız.

   Mükâteb: Hakkında mükâtebe akdi yapılmış köle.

   Mükteseb: Kazanılmış, elde edil­miş.

   Mülhid: Dinden sapan, uzakla­şan.

   Münhasır: Özel, hasredilmiş.

   Müntefî: Nefyedilmiş, yok olmuş gitmiş.

   Müsakkal: Âdeten öldürme amaçlı kullanımı olmayan kilo, taş vb. gibi şeyler.

   Müslevlede: Kendisinden çocuk edilinilen câriye, ümmü veled.

   Müsmir: Semere veren, doğuran (delil), ürün veren.

   Müstesmir: Semere elde eden. (Müctehid) ürün alan üretimci.

   Müşkil: Kapalı, zor anlaşılır.

   Müteaddi: Geçişli.

   Müteallak: İlgi kurulan, bağlantı yapılan, ilişkilendirtlen.

   Müteazzir: İmkansız derecede zor.

   Mütekarrib: Yakınlaşan.

   Mütekavvim: Alınıp satılması, kullanılması şer´an caiz olan (mal).

   Mütelâzim: Birbirine bağlı, biri olunca, diğeride olan.

   Mütemâsil: Benzer, denk. Muvazi: Benzer, denk. Müzeyyef: Zayıf, değersiz.

   Nakdiyet: Nakit olma, nakit para .oluş.

   Nakz: Bozma, geçersizleştirme.

   Nazar: İnceleme, araştırma, akıl yürütme.

   Nebbâş: Kefen soyucu.

   Nebîz: Hurma ve kuru üzüm gibi şeylerin suda bekletilmesi ile elde edi­len sertlik/keskinlik kazanmış içecek.

   Nefy: Yokluk, herhangi bir hük­mün bulunmayışı, yokluk bildirimi.

   Nezir (Nezr): Adamak, adak.

   Nısab: Sözlük anlamı asıl ve mer-cidir. Terim olarak ise zekat gibi bazı vecibelerin, haddi sirkat gibi bazı ce­zaların vucubuna alamet olmak üzere Şarî´ tarafından konulan muayyen mik­tardır.

   Nısab: Sözlük anlamı asıl ve mer-cidir. Terim olarak ise zekat gibi bazı vecibelerin, haddi sirkat gibi bazı ce­zaların vucubuna alamet olmak üzere Şarî´ tarafından konulan muayyen mik­tardır.

   Nutk (nutuk): Söz söylemek, söz­le ifade etmek, konuşmak.

   örfül-luga: Dilin kullanım gele­neği.

   Rec´at (Ric´at): Dönüş, dönme. Ric´î talakta -iddelin tamamlanmasın­dan önce- kocanın, karısına geri dön­mesi.

   Rüçhan: Ağır basma, üstün gel­me.

   Sarık: Hırsız.

   Seleb: Savaşa katılan kişinin savaş esnasında yanında bulunan at, si­lah, giysi ve süs eşyası gibi, kendine has olan şeylerdir.

   Selem: Akit meclisinde peşin ödenmiş semen mukabilinde daha son­ra teslimi yapılacak olan mal üzerinde yapılan akit.

   Sem´: Duyma, nakil, duyuntu, du­yum. Şâri´den gelen, duyulan.

   Semen: Fiyat, bedel.

   Semere: Ürün, meyve, (hüküm).

   Sevm-i nazar: Müşterinin, fiyatı Öğrenmeksizin veya fiyata razı olmak­sızın malı bir bakayım, göstereyim vs., beğenirsem, beğenirlerse alırım diye­rek kabzetmesidİr. Bu durumda mal müşteri elinde emanet hükmünde olur. Yani müşterinin elinde zayi olursa taz­minle yükümlü olmaz.

   Sevm-i şirâ: Müşterinin, malın fi­yatını Öğrendikten sonra -bu fiyata razı olarak- hoşuma giderse bu fiyata alı­rım diyerek malı kabzetmesi, kabzedi-len mal, müşterinin elinde zayi olursa müşteri o malın kıymetini/piyasa de­ğerini tazmin etmek durumundadır.

   Sevr: Kaziyyede mevzuun fertle­rinin kemmiyetine delalet eden lafız.

   Seyyib: Cinsel ilişkide bulunmuş (er görmüş)kadın. Gerek ölüm, gerek­se boşanma nedeniyle kocasından ay­rılmış (dul kalmış) kadın.

   Sîret: Hal, hareket, tavır, gidişat, tutum.

   Sıyga: Sözün kalıbı, kip.

   Subre: Yiyecek kümesi, yığın,

   Sünnî talak: Sünnete uygun boşa­ma.

   Şâz: Ayrık, ayrıksı, genel kurala uymayan.

   Şer´: Şeriat, Şâri´in hitabına bağlı olan. Ameİî-ferî hükümler. Hukuk. Hukuk düzeni.

   Sığar nikahı: Trampa usulü evli­lik. Kişinin, kızıyla evlendirtmesi üze­re kızını bir başkasıyla evlendirmesi ki aynı durum kızkardeş ve anne için de geçerlidir. Bu durumda iki taraf da mehir vermez.

   Şüf a: Bir gayri menkûlü salın al­mada öncelikli hak sahibi olma, ona­lım.

   Şüphe: Kolay çürütülebilen zayıf gerekçe, iddia.

   Taayyün: Belirli hale gelme, mu-ayyenleşme.

   Tab´: Yapı, karekter, mizaç.

   Ta´diye: Geçişli hale getirme, başkalarına taşırma, sirayet ettirme.

   Ta´dil: Düzeltme, adil olduğunu söyleme.

   Tahakküm: 1) Delilsiz ve keyfî olarak hüküm verme, 2) Hüküm koy­ma yetkisi, illeti akılla kavranamayan hüküm koymak, teabbüd.

   Tahtie: Hataya nisbet etme hatalı olduğunu söyleme.

   Takyid: Kayıtlama.

   Ta´lik: Bağlama, ilişkilendirme.

   Tasriye: Kelime olarak suyu hap­sedip toplamak demektir, terim olarak da alıcının hayvanı çok sütlü zannet­mesini sağlamak için hayvanın sütü­nün satımından Önce kasıtlı olarak sa-ğılmayıp memede tutulmasıdır.

   Teaddi: Geçişli hale gelme, düş­manlık etme.

   Teabbüd: Mükellef tutmak, amel etmek, illeti akılla kavranamayan hü­küm koymak. İbadet ve hizmet etmek.

   Teamül: Yaygın uygulama

   Teânüd: İnatlaşma, cedelleşme.

   Teberriik: Bere ket umma, uğur sayma, bereketlenme.

   Tecsim: Cisimlendirme, cisim is-nad elmc.

   Tedebbür: Sonunu hesaplama, düşünme.

   Teemmül: İyice anlamaya çalış­mak, üzerinde durmak.

   Teessî: Birini örnek/model edin­me, iktida etmek.

   Tefâvüt: Farklılaşma, değişiklik, fark.

   Tefsik: Fasıklığa nisbet etmek.

   Tefvit: Fevt etme, kaçırma.

   Telbis: Karıştırma, yanıltma.

   Telhis: Özünü çıkarma. Özetle­me.

   Temekkün: İmkan bulma, yer tutma.

   Temessül: Şekillenmek, biçime girmek.

   Tesâkut: Düşüşmek, karşılıklı olarak düşmek.

   Te´sîm: Günaha nisbet etme gü­nahkar olduğunu söyleme.

   Tevabi´: (Tekili) Tâbi, uydu.

   Tevakkuf: Kararsızlık, belirsizlik, çekimserlik, duraksama.

   Tevkif: Doğrudan ve bağlayıcı bir şekilde bildirme, öğretme, üstbildirim.

   Ukr: Şüphe taşıyan cinsel ilişki sebebiyle, kadına ödenmesi gereken

   istifade bedeli, mehir anlamındadır.

   Umûmu´l-belvâ: Genel olarak toplumu ilgilendiren ve herkesin karşı karşıya kalıp hükmünü bilmeye gerek duyacağı varsayılan durum. Bir şeyin, çoğunluğun bilgisi dışında kalmayacak yaygınlıkta olması.

   Vaîd: Azap tehdidi.

   Vaz´: Koyma, yapma, konuluş, konum, kullanım.

   Vesk: 60 sâ´Iık bir ölçü biçimi.

   Vizan: Hareket noktası, simetri, ölçüt, eşdeğer karşılık.

   Vürûd: Gelmek, varid olmak.

   Zıhar: Bir fıkıh terimi olarak, ko­canın "sen bana anamın sırtı gibisin" vb. ifadelerle karısını, kendisine nikahı düşmeyen kadınlara benzetmesidir.