Hadislerde Zikirler

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Hadislerde Zikirler   Hadislerde Zikirler


   HADİSLERDE ADI GEÇEN ZİKİRLERİ BAŞKA KAYNAKLARLA NAKLETMEYE DEVAM… AŞAĞIDAKİ BİLGİLER YİNE TAMAMEN SAHİH HADİSLERDİR…

   Birkimse günde yüz kere: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû Lâ şerîke leh, Lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” derse, bu onun için on köle azadına bedeldir. Ve ayrıca kendisine yüz hasene yazılır, yüz günahı silinir ve bu sözler kendisi için o gün akşama kadar şeytandan korunmaya vesile olur. Hiç bir kimse o gün ondan daha efdal bir amelle gelemez, meğer ki onun yaptığından daha fazlasını yapmış bir kimse ola. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
   Bir kimse günde yüz kere: “Sübhanellahi ve bi hamdihi” derse, deniz köpüğü kadar günahları olsa da yine silinir. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
   Bir kimse Cuma namazından sonra yerinden kalkmadan evvel otururken yüz defa: “Sübhanellahi ve bihamdihi Sübhanellahil azim ve bi hamdihi estağfirullah” derse, Allah onun yüz bin günahını, ebeveyninin de yirmi dört bin günahını affeder. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
   Bir kimse sabaha çıktığında bin kerre: “Sübhanallahi ve bi hamdihi” derse, nefsini Allah Teala’dan satın almış olur. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
   Bir kimse: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû Lâ şerîke leh, Lehül mülkü ve Lehül hamdü bi yedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” derse, bu sözler onun için on köle azad etmeye bedel olur. Ravi: Hz. Ebû Eyyüb (r.a.)
   Bir kimse: “Rabbimin Allah olduğuna, dinimin İslam olduğuna, Peygamberimin (ve Resulumun) Hz. Muhammed (s.a.s.) olduğuna razı oldum” derse, Cennet ona vacib olur. Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)
   Bir kimse akşam üzeri üç kere: “Bismillahillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil ardı ve lâ fissemâ ve hüves semî’ul alîm” derse, akşama kadar ona ani bir bela isabet etmez. Ravi: Hz. Osman (r.a.)
   Bir kimse evinden çıktığında: “Bismillahi tevekkeltü alellahi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” derse, ona: “Sen tekeffül olundun ve korundun” denir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   Bir kimse on kere: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden ehaden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleden velem yekün lehû küfüven ehad” derse, Allah onun için kırk milyon sevab yazar. Ravi: Hz. Temim Eddari (r.a.)
   Bir kimse günde yüz kere, “Lâ ilahe illallâhül melikül hakkıl mübîn” derse bu, onun için fakirlikten eman ve kabir yanlızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur. Ravi: Hz. Ali (r.a.)
   Bir kimse sabahleyin.”Eûzu billahis semîül alîmi mineşşeytânirracîm” derse sabahtan akşama kadar şeytandan emin olur. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   Bir kimse her gün sabah akşam yedi kere, “Hasbiyellahu Lâ ilahe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” derse Allah onun dünya ve ahiret işlerinden ehemmiyet verdiklerine kafi gelir. İster dilden söylesin ister kalbden. Ravi: Hz. Ebû Derda (r.a.)
   Bir kimse, “La ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîkeleh, lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr.” Derse, bu sözü hiç bir sevab geçemez ve kendisinde de hiç bir günah kalmaz. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)
   Bir kimse yatağına gireceği zaman üç kere, “Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum ve etûbü ileyh” derse, Allah onun günahlarını, deniz köpüğü kadar da olsa ve ağaçların yaprakları adedince de olsa “Alic” in kumları miktarınca da olsa ve dünya günleri sayısınca da olsa mağfiret eder. Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)
   Birkimse yatağına girerken temiz olarak, “Elhamdü lillahillezî alâ fekahera, velhamdu lillahillezî yuhyil mevta ve hüva ala külli şey’in kadir.” Derse, günahlarından anasından doğduğu günkü gibi çıkar. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)
   Bir kimse, “Cezallahu anna Muhammeden ma hüve ehlüh” derse, yetmiş katibi bin sabah yormuş olur.(Sevap yazmaktan) Ravi: Hz. Âişe (r.anha). (Mecmau’z Zevaid 10/163. Ravi: Hz Abdullah. B. Abbas)
   Bir kimse, “Allahümme einnî alâ şükrike ve zikrike ve hüsnü ibâdetik” derse duada lazım gelen gayreti yapmış olur. Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)
   Bir kimse, “Lâilâhe illâ ente sübhâneke amiltü sûen ve zalemtü nefsî fetüb aleyye inneke entet’ tevvabür rahim” diye tevbe ederse, cepheden kaçmış bile olsa günahları mağfiret olur. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
   Bir kimse Lâ yı uzatarak (hakkını vererek) “Lâ ilahe illallah” derse onun dörtbin büyük günahı yıkılır. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   ”Kim Lamelifi çekerek Laaaa İlahe İllallah derse, dört bin büyük günahı bir anda yıkılıverir.” (Müslim)
   Bir kimse üç kere, “La ilahe illallahül halimül kerim, subhanellahi Rabbis semavatis seb’î ve Rabbil Arşil Azim” derse, Kadir gecesine erişmiş gibi olur. Ravi: Hz. Zuhri (r.a.)
   Bir kimse muhlisen, “Lâ ilahe illallah” derse Cennete girer. Denildi ki: “Halka söyliyeyim mi?” Buyurdu ki, Ben tembelliğe düşmelerinden korkuyorum. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   Bir kimse, “Lâ ilahe illallah” derse Allah indinde bu kelime sebebiyle ona “bir ahid” yazılır. Kim de , “Subhânallahi ve bi hamdihi” derse ona da yüzyirmi dört bin hasene yazılır. Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)
   Bir kimse her gün üç kere, “Selavatullahu ala Ademe” derse, günahları deniz köpüğünden daha çok olsa da Allah onun günahlarını mağfiret eder ve kendisi Cennette Adem (a.s)a arkadaş olur. Ravi: Hz Ali (r.a.)
   Bir kimse sabah kalkınca, “Euzu bi kelimatillahi tammati elleti la yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma haleka ve berac ve şera’e derse akşama kadar ins ve cinin şerrinden muhafaza olunur. Sokulsa ona bir şey zarar vermez. Eğer bu sözü akşamleyin söylerse bu husus sabaha kadar devam eder. Ravi: Hz. Abdurrahman (r.a.) Aynı hadis ” Euzü Bi kelimatillahit-tammeti min şerri ma halak”şeklinde Riyazüs Salihinde yazılıdır. Yıalanların ve zehirli hayvanların şerrinden korur.
   Bir kimse yahudi, hıristiyan, mecusi ve yıldıza tapanların toplantılarında, “Eşhehüenla ilahe illallah ve enne ma dünellahi merkubun makhurun” derse, allah ona o taifenin sayısınca sevap verir. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
   Bir kimse güneş doğmadan yüz defa, “Sübhanellahi ve bihamdihi” derse, ve güneş batmadan evvel de gene yüz kere “Subhanellahi ve bi hamdihi” derse bu onun için yüz deve kurban etmesinden daha efdal olur. Ravi: Hz. Abdullah İbni amr (r.a.)
   Bir kimse on bir kere, “Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerike lehu ilahen vahiden sameden lem yelid velem yûled velem yeküllehu küfüven ehad” derse kendisine iki milyon sevab yazılır. Kim artırırsa Allah da ona artırır. Ravi: Hz. Ebû Evfa (r.a.)
   Bir kimse sabahleyin üç kere “Eûzu billahissemi il alîmi mineşşeytânirracîm” der de “Haşr” süresinin sonundan üç ayet okursa Allah ona yetmiş bin melek vekil eder ki; onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin söylerse yine bu menzilede olur. Ravi: Hz. Ma’kil ibni Yesar (r.a.)
   Bir kimse sabah ve akşam, “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve vaadike mesteta’tü euzü bike min şerri mâ sana’tü ebuu leke bi niğmetike aleyye ve ebuu bizenbî fağfirlî fe innehu la yağfiruz zünûbe illâ ente” derse ve o günü veya gecesi ölürse Cennete girer. Ravi: Hz. Abdullah Ubni Büreyde (r.a.)
   Bir kimse akşamladığında, “Sallallahu alâ Nûhin ve alâ Nuhin esselam” derse o gece onu akreb sokmaz. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)
   Bir kimse ihlasla, “Lâ ilahe illallah” derse Cennete girer. Dediler ki, “Ya Rasulallah burada ihlas nedir?” Buyurdu ki, Allah’ın sizi haram kıldığı her şeyden sizi men etmesidir. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   Bir kimse müezzinin okuduğu ezanı işittiğinde, “Doğru söyliyenlere merhaba, merhaba ve hoş geldin namaz” derse, Allah ona iki milyon hasene yazar, iki milyon günahı ondan siler ve onu iki milyon derece yükseltir. Ravi: Hz. Musa İbni Cafer (r.a.)
   Bir kimse, “Lâ ilahe illallah kable külli şey’in, Lâ ilahe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilahe illallah yebga Rabbüna ve yefna külli şey’in” derse kederden ve kaygıdan kurtulur. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
   Bir kimse, “Allahümmeğfirli ve lil mü’minine vel mü’minat” derse her mü’min adedince sevap alır. Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.a.)
   Bir kimse akşamleyin, “Radiytü billahi Rabben, vebil İslami dînen ve bi Muhammedin Resulen” derse imanın hakikatine ermiş olur. Ravi: Hz. Ata İbni Yesar (r.a.)
   Bir kimse, “Subhanallahi, ve bi hamdihî ve estağfirullahe ve etubu ileyh” derse söylediği gibi yazılır. Sonra bu söz Arşa asılır ve o kimse Allah’a kavuşuncaya kadar sahibinin işlediği hiç bi günah onu silmez ve o, söylediği gibi mühürlü olarak kalır. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
   Bir kimse, “Elhamdülillahillezî tevadaa kulli şey’in li azametihi, velhamdülillahillezî zelle kulli şey’in li izzetihi, velhamülillahillezi hadaa külli şey’in li mülkihi, velhamdulillehillezi istesleme külli şey’in li kudretihi” der de bununla Allah indindeki fazlı keremi taleb ederse, Allah ona bir milyon sevab yazar, bin derece terfi verir ve kıyamete kadar onun için istiğfar edecek yetmiş bin melek tevkil eder. Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)
   Bir kimse, “Lâ ilahe illallah” derse bu söz göğe çıkar ve Allah’a varıncaya kadar buna hiç bir hicab mani olmaz. Allah’a ulaşınca Allah sahibine nazar eder ve “Tevhid edene ancak Rahmet nazarı ile bakmak” Allah üzerine haktır. Ravi: Hz. Said İbni Zeyd (r.a.)
   Bir kimse, “Subhanellahi ve bi hamdihi” derse, Allah bu sebeble onun için Cennette bin ağaç diktirir ki kökleri altından, dalları inciden, meyvaları da bakire kızların göğüsleri gibidir ve kaymaktan yumuşak , baldan tatlıdır. Her alındığında yerine yenisi gelir. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   Bir kimse sabahleyin, “Maşaallahu ha havle velâ kuvvete illa billah, Eşhedü ennallahe alâ külli şey’in kadir” derse o günü hayrından nasibdar olur ve şerrinden kurtulur. Bunu akşemleyin söylerse o gecenin hayrından merzuk olur, şerrinden kurtulur. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
   Bir kimse secdede üç kere, “Rabbiğfirlî” derse başını secdeden kaldırmadan mağfiret olunur. Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)
   Bir kimse her gün bir kere, “Subhanellahil kaimid daim, Subhanellahil hayyil kayyum, Subhanellahil Hayyillezi Lâ yemûtu, Subhanellahil azimi bi hamdihi, Subbûhun, kuddûsun Rabbül Melaiketi verruhi, Subhanel aliyyil a’la, subhanehu ve teala” derse Cennetten yerini görmeden veya onun için başkası görmeden vefat etmez. Ravi: Hz. Enes (r.a.)
   Mavi renkte yazdığım hadisler için Kaynak: Ramuz El-Hadis 432,433,434,435,436 sayfalar.. Not: Hadislerin başındaki numaralar, kitab içerisinde bulundukları sayfadaki sıralarına göredir.