Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis   Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis

   (1.Hadis) -“Kim Allah`ı çok zikrederse nifaktan beri (uzak kalmış) olur.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.82)


   Açıklama:Nifak denilen kalbi marazdan zulmet doğar.Bu hastalık, kalbi tamamen işgal ettiğinde, kalp sarayında iman sultanını sürüp çıkarır.Zikrullah, imana kuvvet kazandıran bir nurdur.Nurun hakim olduğu kalpte zulmete yer yoktur.

   (2.Hadis) -“Şayet kucağında paralar bulunan bir adam, bunları dağıtsa; diğeri de Allah`ı zikretse, Allah`ı anan daha faziletli bir iş yapmış olur.” (Feyz c.5,s.309)


   Açıklama:Kucak dolusu parayı Allah yolunda dağıtan kimse, malından bir parçasını Allah için sarf etmiş olur.Fakat zikre oturan kimse, kendini tamamen Allah`a vermiş olacağından daha üstün bir iş yapmış sayılmaktadır.
   Bu hadis-i şeriften sadakanın değersiz olduğu manasını çıkarmak doğru olmaz .Ancak zikrin sadakadan farklı ve üstün olduğu açıklanmış bulunmaktadır.

   (3.Hadis) -Ehl-i cennet dünya ile alakalı bir şeye üzülmez.Ancak,orada iken Aziz ve Celil olan Allah`ı zikretmeksizin geçen bir saate yanar (üzülür)” (Feyz`ül-kadir c.5,s.390)


   Açıklama:Zikir ehli, cennette kendisine ihsan edilecek rütbenin yüceliği ve nimetin bolluğu karşısında, zikirden uzak olarak geçirdiği zamanlarına üzülecek ve yanacaktır.Allah`ı hiç anmayanlar, o gün, ne kadar üzülecekler acaba?

   “Zayi olmuş, anladık sessiz geçen evkaatımız.”

   (4.Hadis) -“Zikir için tek başına bir köşeye çekilenler, derecelerinin yükselmesinde başkalarından öne geçtiler.Ashap onlar kimlerdir? deyince Resul-i Ekrem devamla Zikrullaha düşkün olanlardır.Zikir, onlardan günah yükünü indirecek de kıyamet günü hafiflemiş bir halde huzur-i ilahiye gelecekler.” (Feyz`ül-kadir c.4,s.92)
   Moderatöre rapor et Kayıtlı
   "El-mücâhid fî sebîlillâh, el-müştâk ilâ cemâlillâh, hüve ünvânüküm"

   ("Ünvanı: Cemal-i ilâhiye âşık, Allah yolunda mücahit")

   "İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

   (5.Hadis) -“Gafiller içinde (bulunduğu halde) Allah`ı (unutmayıp) zikreden kimse, savaşta kaçanlar içinden ayrılıp sebat ve savaşmaya devam eden mücahid gibidir.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.558 )


   Açıklama:Gafil bir topluluk içinde bulunan kimse, onların gözü ve sözünün tesiri altında kalır da Allah`ı hatırlamaz ve anmaz olur.Onların ayıplayacağından çekinir veya nefsani noktadan gereksiz endişelere kapılır ve Allah`ın adını anamayacak kadar korkar ve idraksiz bir hale gelir.Bu engeli aşan ve Mevla`yı anan kimse, harp meydanından bazı askerlerin kaçtığı sırada, yerinden ayrılmayan bahadırın gösterdiği kahramanlığa benzetilmektedir.

   (6.Hadis) -“Kim Allah`ı zikreder de Allah korkusundan iki gözü yaşarır ve sonunda göz yaşı yere damlarsa, Allah da onu kıyamet günü azaba uğratmaz.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.128 )


   Açıklama:Yüce halikımız, bir atom çekirdeğinde güneşin hareketini gizlediği gibi, Allah aşkı ve korkusundan dolayı akan göz yaşında cehennemi söndürecek okyanusların tesirini gizlemiştir.O yaş, sahibinin azaptan kurtulmasına vesile alacaktır.
   Cenab-ı Hak, kendisinden korkarak dünyada göz yaşı dökeni ahirette ağlatmaz.

   (7.Hadis) -“Tenha bir yerde Allah`ı zikreden, yanında kimse bulunmadığı halde saflar arasından çıkıp düşmana saldırmak kahramanlığını gösteren kimse gibidir.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.559)


   Açıklama:Nefs-i emmare düşmanına zikir kılıcı ile savaş açan kimse, büyük bir kahramandır.Halikın adını anmaktan korkan, en yüreksiz bir kimsedir.
   Zikri, tenhada yapan;tek başına düşmana saldıran bahadır kadar şanlı ve manen nişanlarla mücehhezdir.

   (8.Hadis) -“Zikir, Allah`tan kula ihsan edilmiş bir nimettir.Bu sebeple, onun şükrünü ödeyiniz.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.569)


   Açıklama:Allah Teala, o güzel ismini sevdiklerinin ağzına layık görür.Bu nimete mazhar olan, zikrin sonunda Allah`a şükretmelidir.


   (9.Hadis) -“Kıyamet günü, Allah katında kulların derece itibariyle en üstün olanı, Allah`ı çok zikredenlerdir.” (Fyez`ül-kadir c.2,s.43)


   (10.Hadis) -“Allah`ı zikretmeyi o kadar çoğaltınız ki münafıklar sizlere mecnun diyecek kadar ileri gitsinler.” (Feyz`ül-kadir c.2,s.84)


   Açıklama:Kalbinde küfür gizleyip, halkın arasında mümin görünmek isteyen kimselerin ruh yapısı, zulmete dönük, kalbi küfürle kapkaradır.Bunlar ne Allah`ı anmak ne de başkalarının andığını duymak isterler.Gönlü ilahi aşkla dolmuş kimseler Allah`ı zikrederken bunların kalbi sıkıntı duyar.Bu gibi kimseleri delilikle suçlamaya çalışarak onları zikirden vazgeçirmeye çalışırlar.Nifak ehli hoşlanmasa ve hatta deli deseler bile gen Allah`ın adını anmaktan vazgeçmemelidir.Yarasanın gözü ışıktan, pislik böceği de gül kokusundan rahatsız olur.Nifak ehlinin de Allah`ın zikredilmesinden huzuru kaçar.

   (11.Hadis) -“Zikrin hayırlısı, gizli olanı; rızkın hayırlısı ihtiyaca yetenidir.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.472)


   Açıklama:Zikrin gizli olması noktasında iki ihtimal akla gelmektedir:Ya halkın bulunmadığı tenha yerlerde kendini gizleyip Allah`ı anmaktır veya açıktan zikir yerine zikr-i kalbiyi tercih etmektir.Hadis-i şerifin ifadesi mutlak olup her iki ihtimali de kuşatmış bulunmaktadır.Ancak akli ve nakli deliller karşısında “Gizli olan zikir” den kalp ile yapılan zikrin olacağı ihtimali akla daha süratle gelmektedir.Zira bu tarz da yapılacak bir zikri değil insanlar, melekler ve cinler bile duyamazlar.Gizliliğin derecesi, kalbi zikirde daha kamil olarak mevcuttur.

   (12.Hadis) -“Bir kul, kendisini zikrullahtan daha fazla azab-ı ilahiden kurtaracak bir iş yapmış değildir.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.457)


   Açıklama:Zikrullah; kalbin gıdası, ruhun devası ve fikrin cilasıdır.İnsan, ceset ve ruhun imtizacı ile meydana gelmiş, bütün canlıların fevkında akıllı bir varlıktır.Cesedin gıdası ekmek ve su, kalbin gıdası ise zikrullahtır.
   Allah`ın zikri ile kalp rahat, yüz nurlu ve gözler aydındır.Ruhsuz ceset nasıl kokup dağılmaya mahkum ise, zikirden mahrum kalan bir kalp de; ızdırap, heyecan,gadap,kin ve kötü düşüncelerle perişan olur.


   (13.Hadis) -“İçinde Allah`ın ismi zikredilen ev ile,Allah`ın anılmadığı evin benzeri, diri ile ölü misalidir.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.506)


   (14.Hadis) -“Bir topluluk Allah`ı zikretmek üzere toplanmaya görsünler, ille kendilerine “Yarlığanmış olarak kalkınız” denilir de oradan öyle dağılırlar.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.409)


   Açıklama:Zikre oturan topluluğu melekler çepeçevre kuşatırlar.Onların zikrinden aldıkları feyz, duydukları memnuniyeti ifade için, kendilerine “Yerinizden Yarlığanmış olarak kalkınız” diye dua ederler.Ehli zikir için meleklerin yaptığı bu dua,Allah tarafında kabul olunur.   (15.Hadis) -“Hiçbir sadaka, yüce Allah`ı zikretmekten daha faziletli değildir.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.451)


   (16.Hadis)
   -“Zikir ehlinin oturdukları yerin ganimeti (kazancı), cennettir.” (Feyz`ül-kadir c.4,s.407)


   (17.Hadis) -“Zikir meclislerinde bulunan kimseler üzerine sekinet iner, onları melekler kuşatır, ilahi rahmet örter ve Allah onları arşının üstünde bulunan meleklere anar.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.518 )


   Açıklama:Bal arısı nasıl çiçekleri ve tatlı maddeleri severse ve bunların bulundukları yerlerde dolaşırsa, melekler de zikir meclislerine rağbet gösterirler.Allah`ı zikreden bir topluluğun ağzından çıkan esmanın nuru ve rahmani koku, hale hale etrafa yayılınca onların meclisini dört tarafından melekler kuşatır.


   (18.Hadis) -“Bir topluluk, serilmiş minderler üzerinde, aziz ve celil olan Allah`ı zikredeler.Allah`da onları yüce dereceli cennetlere koyar.”


   (19.Hadis) -“Allah`ın hayırlı kulları; Allah`ı zikretmek, onun azamet ve kudretini hatırlamak için güneşi, ay`ı, yıldızları ve gölgeleri tarassut edenlerdir.” (Feyz`ül-kadir c.2,s.448 )


   (20.Hadis) -“İnsanlardan bir kısmı zikrullah`ın anahtarlarıdır.Onlar görüldüğünde Allah`ı anmak hatıra gelir.” (Feyz`ül-kadir c.2,s.528 )


   Açıklama:İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah`da fani olmuş ve “Üns billah” derecesine ulaşmış bulunur.O Allah`tan gayrisi ile meşgul olmaz.Ağzını açtığı zaman Hakkı hatırlar ve hatırlatır.Onun nazar-ı nafizi, muhatabını da tesir altına alır ve onun da Allah ı anmasına vesile olur.Bu gibi kimselerin meclislerinde daima Cenab-ı Haktan bahis açıldığından ve Mevlanın mübarek ismi zikredildiğinden kendileri zikrin anahtarı olmak şerefini kazanırlar.


   (21.Hadis) -Abdullah b.Büsr`den rivayet edilmiştir:Bir adam “Ey Allah`ın Resulü, İslami vazifeler oldukça çoğaldı.Bana bir şey haber veriniz ki ona sıkıca yapışayım” dedi.Resul-i Ekrem:
   “Dilin zikrullah ile yaşarmaktan ayrılmasın buyurdu.” (Ahvezi c.9,s.314)

   (22.Hadis) -Resulullah (s.a.v) vakitlerin hepsinde Allah`ı zikrederdi. (Tuhfet`ül-ahvezi c.9,s.325)


   (23.Hadis) -“Hiçbir kul yoktur ki her günün sabahında, her gecenin evvelinde üç defa “BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MAASMİHİ ŞEY`ÜN FİL`ARDİ VELA FİSSEMAİ VE HÜVESSEMİUL`ALIIM” desin de ona her hangi bir şey zarar vermesi kaabil olsun.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.9,s.331)

   (24.Hadis) -“Allah`ın ism-i azamı şu iki ayettedir:”Hepinizin Tanrısı zatinde ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan bir tek Tanrıdır.Ondan başka hiçbir Tanrı yoktur.O, hem Rahmandır hem Rahimdir ve sure-i Al-i İmranın`ın başlangıcındaki “Allah o Allahtır ki kendinden başka hiçbir Tanrı yoktur.O; zati, ezeli ve ebedi hayat ile diri ve bakiydir.Zatiyle, kemaliyle kaimdir.Yarattıklarının her an tedvir-u hıfzında yegane hakimdir.Her şey onunla kaimdir.” (İbni Mace,c.2,s.1267)


   (25.Hadis) -“Peygamber (s.a.v), bir adamı “Allahümme inni es`elüke bi enneke entAllahü el-ahadüs-samedü lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehadün” diye dua ederken işitmişti.Bunun üzerine: “Ant olsun ki o, Allah`a istenildiği zaman vereceği; dua edildiğinde kabul edeceği ism-i azamı ile duada bulundu” dedi.


   (26.Hadis) -“Zikrin faziletçe en üstünü, LA İLAHE İLLAllah, duanın en faziletlisi de ELHAMDÜ LİLLAH demektir.” (Tuhfet`ül-ahvezi,c.9,s.325)

   (27.Hadis) -“Resulullah büyük bir tasası olduğunda şöyle dua ederdi: “Büyük ve hilim sahibi bulunan Allah`dan başka hiçbir ilah yoktur.Arş-ı azim`in Rabbi olan Allah`dan gayri hiçbir ilah yoktur.Göklerin ve yerin Rabbi ve Arş-ı kerim`in Rabbi olan Allah`dan başka hiçbir mabud yoktur.” (Buhari c.7,s.154)

   (28.Hadis) “Kim sokağa çıktığında, LA İLAHE İLLAllahÜ VAHDEHÜ ŞERİKE LEH.LEHÜL-MÜLKÜ VE LEHÜL-HAMDÜ YUHYİ VE YÜMİTÜ VE HÜVE HAYYÜN LA YEMUTÜ Bİ YEDİHİL-HAYRU VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY`İN KADİİR Derse Allah da ona bir milyon iyilik sevabı yazar.Bir milyon mahv-ü afv eder ve onu bir milyon derece yüceltir.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.9,s.386)

   (29.Hadis) -“Kim on defa, LA İLAHE İLLAllahÜ VAHDEHÜ ŞERİKE LEH, LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL-HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY`İN KADİİR derse İsmail aleyhisselam`ın çocuklarından dört kişiyi azad etmiş kimse gibi sevap kazanmış olur.” (Müslim c.8,s.69)


   (30.Hadis) “-Kim sabaha girdiği ve akşama erdiğinde yüz defa “SÜHANELLAHİ VE Bİ HAMDİHİİ” derse hiçbir kimse bundan daha üstün bir sevap getiremez.Meğer ki o, bunun kadarını veya daha fazlasını söylemiş olsun” (Müslim c.8,s.69)


   1-) Manası: “Allah`ı hamdiyle tespih ve noksan sıfatlardan tenzih ederim.”
   2-) Manası: Tek olan Allah`dan başka hiçbir ilah yoktur.Onun ortağı da yoktur.Mülk onundur, hamd da ona mahsustur.O, her şey`e gücü yetendir.


   (31.Hadis)
   -“Birbiri peşine söylenecek kelimeler vardır ki onları okuyan mahrum kalmaz.Her namaz ardından otuz üç defa Allah`ı tespih ve tenzih edersin,otuz üç kere ona hamd edersin, otuz dört defa da onu tekbir edersin.” (Ahvezi c.9,s.358 )

   (32.Hadis) -“Sübhanellahi vel-hamdü lillahi ve lailahe illAllahü vellahü ekber” demekliğim, üzerine güneşin doğup battığı şeylerden bana daha sevimlidir.” (Müslim,c.8,s.70)

   (33.Hadis) -“Dile hafif, mizanda ağır ve Rahman olan Allah`a sevimli bulunan iki kelime, “SÜBHANELLAHİ VE Bİ HAMDİHİ SÜBHANELLAHİL AZİİM” demektir.” (Buhari c.7,s.168; Müslim c.8,s.70)

   (34.Hadis) -“Kim SÜBHANELLAHİL-AZİM VE Bİ HAMDİHİ derse onun için cennette bir hurma dikilir.” (Ahvezi,c.9,s.433)


   (35.Hadis) -“Kim yüz defa SÜBHANELLAHİ VE Bİ HAMDİHİ derse günahı, deniz köpüğü kadar çok olsa bile, yarlığanır.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.9,s.434)

   (36.Hadis) -“Kim günde yüz defa SÜBHANELLAHİ VE Bİ HAMDİH derse hataları, deniz köpüğü kadar çok olsa bile, aşağı düşürülür.” (Buhari,c.7,s.168 )


   Manası: “Allahì hamdiyle tespih ve büyük olan Allah`ı tenzih ederim.”

   (37.Hadis) -“Abdullah b.Ömer (r.a)`dan rivayet edilmiştir:Ben, Resulullah`ı okuduğu tespihleri sayıp hesaplarken gördüm.” (Ebu Davud c.2,s.81)


   (38.Hadis) -“Resul-i Ekrem, yatağına geldiği vakit “Elhamdü lillahillezi et`amena ve sekaana ve kefana ve avana fe kem mimmen la kafiye lehü vela mü`viye” diye hamd-ü sena ederdi.” (Müslim,c.8,s.79)


   Manası: "Bize yiyecek ve içecek veren, bize yeten ve yetişen, bizi barındıran Allah`a hamd olsun.Yetip yetişeni olmayan, barındıranı bulunmayan ne kadar kimse vardır."

   (39.Hadis) -Ebu Musa el-Eş`ari (r.a)`den şöyle dediği rivayet olunmuştur:Resulullah (s.a.v), bana hitaben: “Sana cennet hazinelerinden bir hazineye öncülük edeyim mi? buyurdu.Ben:

   “Evet” dedim.Bunun üzerine Resulullah (s.a.v):

   “La Havle ve la kuvvete illa billah`dır buyurdu” (Müslim c.8,s.74)

   (40.Hadis) -“Benim kalbime nurani bir perde arız olur da bir günde yüz kere Allah`tan mağfiret dilerim.” (Müslim c.8,s.72)
   ----------------------
   Etiketler : Allah`ı Zikir Hakkında, Kırk Hadis,40 hadis,zikir,vird,anma,zikretmek,zikir cekmek,tesbih,tesbih etmek,tesbnih cekmek,dua zikir,ibadet,tesbihat,peygamberimiz buyurdu,hadisi serfiler,Hadis-i şerif, hadisi şerifler,hadis,hadisler,ayet,sahih hadis,