Pinned Latin Alfabesi ile Yazılmış (Türkce harflerle)Arapca Kuran Oku

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Latin Alfabesi ile Yazılmış (Türkce harflerle)Arapca Kuran Oku

   1-FATİHA

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Bismillahirrahmanirrahim

   2. El hamdü lillahi rabbil alemin

   3. Er rahmanir rahıym

   4. Maliki yevmid din

   5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

   6. İhdinas sıratal müstekıym

   7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

   2-BAKARA

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mim
   2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
   3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
   4. Velelzıne yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
   5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
   6. İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
   7. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem'ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym
   8. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü'minın
   9. Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun
   10. Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun
   11. Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun
   12. Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş'urun
   13. Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü'minü kema amenes süfeha'* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya'lemun
   14. Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun
   15. Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya'mehun
   16. Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın
   17. Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun
   18. Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun
   19. Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra'düv ve bark* yec'alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın
   20. Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem'ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey'in kadiyr
   21. Ya eyyühen nasu'büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun
   22. Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec'alu lillahi endadev ve entüm ta'lemun
   23. Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suratim mim mislih* ved'u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn
   24. Fe illem tef'alu ve len tef'alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın
   25. Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun
   26. İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn
   27. Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba'di mısakıh* ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike hümül hasirun
   28. Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun
   29. Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb'a semavat* ve hüve bi külli şey'in alım
   30. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec'alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima'* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a'lemü ma la ta'lemun
   31. Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn
   32. Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım
   33. Kale ya ademü embi'hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a'lemü ğaybes semavati vel erdı ve a'lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun
   34. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın
   35. Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi'tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın
   36. Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba'duküm li ba'dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve ****un ila hıyn
   37. Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym
   38. Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   39. Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   40. Ya benı israılezküru nı'metiyelletı en'amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun
   41. Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun
   42. Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta'lemun
   43. Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn
   44. E te'mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta'kılun
   45. Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn
   46. Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun
   47. Ya benı israılezküru nı'metiyelletı en'amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın
   48. Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey'ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü'hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun
   49. Ve iz necceynaküm min ali fir'avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
   50. Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir'avne ve entüm tenzurun
   51. Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba'dihı ve entüm zalimun
   52. Sümme afevna anküm mim ba'di zalike lealleküm teşkürun
   53. Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun
   54. Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe tabe aleyküm* innehu hüvet tevvabür rahıym
   55. Ve iz kultüm ya musa len nü'mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun
   56. Sümme beasnaküm mim ba'di mevtiküm lealleküm teşkürun
   57. Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
   58. Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi'tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın
   59. Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun
   60. Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta'sev fil erdı müfsidın
   61. Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr* ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm* ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun
   62. İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim *ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   63. Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur * huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun
   64. Sümme tevelleytüm mim ba'di zalik *fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın
   65. Ve le kad alimtümüllezına'tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın
   66. Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev'ızatel lil müttekıyn
   67. Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye'müruküm en tezbehu bekarah *kalu etettehızüna hüzüva *kale euzü billahi en ekune minel cahilın
   68. Kalüd'u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı *kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr * avanüm beyne zalik * fef'alu ma tü'merun
   69. Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha *kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün nazırın
   70. Kalüd'u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahü le mühtedun
   71. Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsırul erda ve la teskıl hars* müsellemetül laşiyete fıha* kalül ane ci'te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef'alun
   72. Ve iz kateltüm nefsen feddara'tüm fıha* vallahü muhricüm ma küntüm tektümun
   73. Fe kulnadribuhü bi ba'dıha* kezalike yuhyillahül mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta'kılun
   74. Sümme kaset kulubüküm mim ba'di zalike fe hiye kel hıcarati ev eşeddü kasveh* ve inne minel hıcarati lema yetefecceru minhül enhar* ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma'* ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah* vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
   75. E fetatmeune ey yü'minu leküm ve kad kane ferıkum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba'di ma akaluhü ve hüm ya'lemun
   76. Ve iza leküllezıne amenu kalu amenna* ve iza hala ba'duhüm ila ba'din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm li yühaccuküm bihı ınde rabbiküm* e fe la ta'kılun
   77. E ve la ya'lemune ennellahe ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
   78. Ve minhüm ümmiyyune la ya'lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun
   79. Fe veylül lillezıne yektübunel kitabe bi eydıhim sümme yekulunel kitabe bi eydıhim sümme yekulune haza min ındillahi li yeşteru bihı semenen kalıla* fe veylül lehüm mimma ketebet eydıhim ve veylül lehüm mimma yeksibun
   80. Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma'dudeh* kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta'lemun
   81. Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy'etühu fe ulaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   82. Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun
   83. Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta'büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu'ridun
   84. Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun
   85. Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye'tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm* e fe tü'minune bi ba7dıl kitabi ve tekfürune bi ba'd* fe ma cezaü mey yef'alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel kıyameti yüraddune ila eşeddil azab* vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
   86. Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun
   87. Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba'dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun
   88. Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü'minun
   89. Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la'netüllahi alel kafirın
   90. Bi'semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın
   91. Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü'minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü'minın
   92. Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba'dihı ve entüm zalimnu
   93. Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu* kalu semı'na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi'sema ye'müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü'minın
   94. Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn
   95. Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz zalimın
   96. Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima ya'melun
   97. Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü'minın
   98. Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın
   99. Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel fasikun
   100. E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel ekseruhüm la yü'minun
   101. Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya'lemun
   102. Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer'i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi'se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la'lemun
   103. Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev kanu ya'lemun
   104. Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım
   105. Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa'* vallahü zül fadlil azıym
   106. Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne'ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta'lem ennellahe ala külli şey'in kadır
   107. E lem ta'lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
   108. Em türıdune en tes'elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil
   109. Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba'di ımaniküm küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba'di ma tebeyyene lehümül hakk* fa'fu vasfehu hatta ye'tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli şey'in kadır
   110. Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta'melune besıyr
   111. Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn
   112. Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   113. Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey'iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey'iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike kalellezıne la ya'lemune misle kavlihim* fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
   114. Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha* ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın* lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym
   115. Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah* innallahe vasiun alım
   116. Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh* bel lehu ma fis semavati vel ard* küllül lehu kanitün
   117. Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
   118. Ve kalellezıne la ya'lemune lev la yükellimünellahü ev te'tına ayeh* kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim* teşabehet kulubühüm* kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun
   119. İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs'elü an ashabil cehıym
   120. Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve leinitteba'te ehvaehüm ba'dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr
   121. Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ülaike yü'minune bih* ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun
   122. Ya benı israılezküru nı'metiyelletı en'amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın
   123. Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey'ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun
   124. Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn* kale innı caılüke lin nasi imama* kale ve min zürriyyetı* kale la yenalü ahdiz zalimın
   125. Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud
   126. Ve iz kale ibrahımü rabbic'al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahır* kale ve men kefera fe ümettiuhu kalılen sümme adtarruhu ila azabin nar* ve bi'sel mesıyr
   127. Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyti ve ismaıyl* rabbena tekabbel minna* inneke entes semıul alım
   128. Rabbena vec'alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna* inneke entet tevvabür rahıym
   129. Rabbena veb'as fıhim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yüallimühümül kitabe vel hıkmete ve yüzekkıhim* inneke entel azızül hakım
   130. Ve mey yerğabü ammileti ibrahıme illa men sefihe nefseh* ve le kadıstafeynahü fid dünya* ve innehu fil ahırati le minas salihıyn
   131. İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemın
   132. Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya'kub* ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun
   133. Em küntüm şühedae iz hadara ya'kubel mevtü iz kale li benıhi ma ta'büdune mim ba'dı * kalu na'büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ilahev vahıda* ve nahnü lehu müslimun
   134. Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs'elune amma kanu ya'melun
   135. Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın
   136. Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun
   137. Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım
   138. Sıbğatellah* ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun
   139. Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm* ve lena amalüna ve leküm a'malüküm* ve nahnü lehu muhlisun
   140. Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya'kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entüm a'lemü emillah* ve men azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah* ve mallahü bi ğafilin amma ta'melun
   141. Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs'elune amma kanu ya'melun
   142. Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha* kul lillahil meşriku vel mağrib* yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
   143. Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda* ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na'leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh* ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah* ve ma kanellahü li yüdıy'a ımaneküm* innellahe bin nasi le raufür rahıym
   144. Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah* ve innellezıne utül kitabe le ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim* vemallahü bi ğafilin amma ya'melun
   145. Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kıbletek* ve ma ba'duhüm bi tabiın kıblete ba'd* ve leinitteba'te ehvaehüm mim ba'di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın
   146. Ellezıne ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm* ve inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya'lemun
   147. Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın
   148. Ve li külliv vichetün hüve müvellıha festebikul hayrat* eyne ma tekunu ye'ti bikümüllahü cemıa* innellahe ala külli şey'in kadır
   149. Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahü bi ğafilin amma ta'melun
   150. Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve haysü ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm hucceh* ilellezıne zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevnı ve li ütimme nı'metı aleyküm ve lealleküm tehtedun
   151. Kema erselna fıküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkıküm ve yüallimükümül kitabv vel hıkmete ve yüallimüküm ma lem tekunu ta'lemun
   152. Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun
   153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
   154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş'urun
   155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın
   156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
   157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun
   158. İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı'temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym
   159. İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba'di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel'anühümullahü ve yel'anühümül laınun
   160. İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür rahıym
   161. İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la'netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn
   162. Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
   163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
   164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya'kılun
   165. Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke hubbillah* vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah* velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab
   166. İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab
   167. Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a'malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar
   168. Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın
   169. İnnema ye'müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta'lemun
   170. Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya'kılune şey'ev ve la yehtedun
   171. Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen'ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya'kılun
   172. Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta'büdun
   173. İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym
   174. İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye'külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym
   175. Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar
   176. Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd
   177. Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be'sai ved darrai ve hıynel be's* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun
   178. Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey'ün fettibaum bil ma'rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı'teda ba'de zalike fe lehu azabün eliym
   179. Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun
   180. Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma'ruf* hakkan alel müttekıyn
   181. Fe mem beddelehu ba'de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne yübeddiluneh* innellahe semıun aliym
   182. Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym
   183. Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun
   184. Eyyamem ma'dudat* fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın* fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta'lemun
   185. Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur'anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan* fe men şehide minkümüş şehra felyesumh* ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr* ve li tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun
   186. Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb* ücıbü da'veted daı iza deani felyestecıbu lı vel yü'minu bı leallehüm yarşüdun
   187. Ühılle leküm leyletes sıyamir rafesü ila nisaiküm* hünne libasül leküm ve entüm libasül lehünn* alimellahü enneküm küntüm tahtaune enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm* fel anebaşiruhünne vevteğu ma ketebellahü leküm* ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül hüytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri sümme etimmüs sıyame ilel leyl* ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid* tilke hududüllahi fe la takrabuha* kezalike yübeyyinüllahü ayatihı lin nasi leallehüm yettekun
   188. Ve la te'külu emvaleküm beyneküm bil batıli ve tüdlu biha ilel hukkami li te'külu ferıkam min emvalin nasi bil ismi ve entüm ta'lemun
   189. Yes'eluneke anil ehilleh* kul hiye mevakıytü lin nasi velhacc* ve leysel birru bi en te'tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka* ve'tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm tüflihun
   190. Ve katilu fı sebılillahillizıne yükatiluneküm ve la ta'tedu* innellahe la yühıbbül mu7tedın
   191. Vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm ve ahricuhüm min haysü ahracuküm vel fitnetü eşeddü minel katl* ve la tükatiluhüm ındel mescidil harami hatta yükatiluküm fıh* fe in kateluküm faktüluhüm* kezalike ceazül kafirın
   192. Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahıym
   193. Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü lillah* fe inintehev fe la udvane illa alez zalimın
   194. Eşşehrul haramü biş şehril harami vel hurumatü kısas* fe menı'teda aleyküm fa'tedu aleyhi bi misli ma'teda aleyküm vettekullahe va'lemu ennellahe mealmüttekıyn
   195. Ve enfiku fı sebılillahi ve la tülku bi eydıküm ilet tehlüketi ve ahsinu* innellahe yühıbbül muhsinın
   196. Ve etimmül hacce vel umrate lillah* fe in uhsırtüm femesteysera minel hedy* ve la tahliku ruuseküm hatta yebluğal hedyü mehılleh* fe men kane minküm merıdan ev bihı ezem mir ra'sihı fe fidyetüm min sıyamin ev sadekatin ev nüsük* fe iza emintüm* fe men temettea bil umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy* fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyamin fil hacci ve seb'atin iza raca'tüm* tilke aşeratün kamileh* zalike li mel lem yekün ehlühu hadıril mescidil haram* vettekullahe va'lemu ennellahe şedıdül ıkab
   197. Elhaccü eşhürum ma'lumat* fe men ferada fıhinnel hacce fe la rafese ve la füsuka ve la cidale fil hacc* ve ma tef'alu min hayriy ya'lemhüllah* ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya ülil elbab
   198. Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm* fe iza efadtüm min arafatin fezkürullahe ındel meş'aril haram* vezküruhü kema hedaküm* ve in küntüm min kablihı le mined dallın
   199. Sümme efıdu min haysü efadan nasü vestağfirullah* innellahe ğafurur rahıym
   200. Fe iza kadaytüm menasikeküm fezkürullahe ke zikriküm abeküm ev eşedde zikra* fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya ve malehu fil ahırati min halak
   201. Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar
   202. Ülaike lehüm nasıybüm mimma kesebu* vallahü serıul hısab
   203. Vezkürullahe fı eyyamim ma'dudat* fe men teaccele fı yevmeyni fe la isme aleyh* ve men teahhara fe la isme aleyh* limenitteka* vettekullahe va'lemu enneküm ileyhi tuhşerun
   204. Ve minen nasi me yu'cibüke kavlühu fil hayatid dünya ve yüşhidüllahe ala ma fı kalbih* ve hüve eleddül hısam
   205. Ve iza tevella sea fil erdı li yüfside fıha ve yühlikel harse ven nesl* vallahü la yühıbbül fesad
   206. Ve iza kıyle lehüttekıllahe ehazethül ızzetü bil ismi fe hasbühu cehennem* ve le bi'sel mihad
   207. Ve minen nasi mey yeşrı nefsehübtiğae merdatillah* vallahü raufüm bil ıbad
   208. Ya eyyühellezıne amenüdhulu fis silmi kaffeh* ve la tettebiu hutuvatüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
   209. Fe in zeleltüm mim ba'di ma caetkümül beyyinatü fa'lemu ennellahe azızün hakım
   210. Hel yenzurune illa ey ye'tiyehümüllahü fı zulelim minel ğamami vel melaiketü ve kudıyel emr* ve ilellahi türceul ümur
   211. Sel benı israıle kem ateynahüm min ayetim beyyineh* ve mey yübeddil nı'metellahi mim ba'di ma caethü fe innellahe şedıdül ıkab
   212. Züyyine lillezıne keferul hayatüd dünya ve yesharune minellezıne amenu* vellezınettekav fevkahüm yevmel kıyameh* vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
   213. Kanen nasü ümmetev vahıdeten fe beasellahün nebiyyıne mübeşşirıne ve münzirıne ve enzele mealhümül kitabe bil hakkı li yahküme beynen nasi fımahtelefu fıh* ve mahtelefe fıhi illellezıne utuhü mim ba'di ma caethümül beyyinatü bağyem beynehüm* fe hedellahüllezıne amenu limahtelefu fıhi minel hakkı bi iznih* vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
   214. Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ye'tiküm meselüllezıne halev min kabliküm* messethümül be'saü ved darraü ve zülzilu hatta yekuler rasulü vellezıne amenu meahu **** nasrullah* ela inne nasrallahi karıb
   215. Yes'eluneke maza yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef'alu min hayrin fe innellahe bihı alım
   216. Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu şey'ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
   217. Yes'eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a'malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   218. İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym
   219. Yes'eluneke anil hamri vel meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef'ıhima* ve yes'eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun
   220. Fid dünya vel ahırah* ve yes'eluneke anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm* vallahü ya'lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a'neteküm* innellahe azızün hakım
   221. Ve la tenkihul müşrikati hatta yü'minn* ve le emetüm mü'minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a'cebetküm* ve la tünkihul müşrikıne hatta yü'minu* ve le abdüm mü'minün hayrum mim müşrikiv ve lev a'cebeküm* ülaike yed'une ilen nar* vallahü yed'u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun
   222. Ve yes'eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa'tezilün nisae fil mehıydı ve la takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe'tuhünne min haysü emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül mütetahhirın
   223. Nisaüküm harsül lemü fe'tu harseküm enna şi'tüm ve kaddimu li enfüsiküm* vettekullahe va'lemu enneküm mülakuh* ve beşşiril mü'minın
   224. Ve la tec'alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas* vallahü semıun alım
   225. La yüahızükümüllahü bil lağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bi ma kesebet kulubüküm* vallahu ğafurun halım
   226. Lillezıne yü'lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur* fe in fau fe innellahe ğafurur rahıym
   227. Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym
   228. Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru'* ve la yehıllü lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne yü'minne billahi vel yevmil ahır* ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fı zalike in eradu ıslaha* ve lehünne mislüllezı aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh* vallahü azızün hakım
   229. Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma'rufin ev tesrıhum bi ıhsarı* ve la yehıllü leküm en te'huzu mimma ateytümuhünne şey'en illa ey yehafa ella yükıyma hududellah* fe in hıftüm ella yükıyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih* tilke hududüllahi fe la ta7teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun
   230. Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba'dü hatta tenkıha zevcen ğayrah* fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yükıyma hududellah* ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya'lemun
   231. Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma'rufin ev serrihuhünne bi ma'rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li ta'tedu* ve mey yef'al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehızu ayatillahi hüzüvev vezküru nı'metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hıkmeti yeızuküm bih* vettekullahe va'lemu ennellahe bi külli şey'in alıym
   232. Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta'duluhünne ey yenkıhne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma'ruf* zalike yuazu bihı men kane minküm yü'minü billahi vel yevmil ahır* zaliküm ezka leküm ve ather* vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
   233. Vel validatü yürdı'ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey yütimmer radaah* ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil ma'ruf* la tükellefü nefsün illa vüs'aha* la tüdarra validetüm bi velediha ve la mevludül lehu bi veledihı ve alel varisi mislü zalik* fe in erada fisalen an teradım minhüma ve teşavürin fe la cünaha aleyhima * ve in eradtüm en testerdıu evladeküm fe la cünaha aleyküm iza sellemtüm ma ateytüm bih ma'ruf* vettekullahe va'lemu ennellahe bi ma ta'melune basıyr
   234. Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra* fe iza belağne ecelehünne fe la cünaha aleyküm fıma fealne fı enfüsihınne bil ma'ruf* vallahü bi ma ta'melune habır
   235. Ve la cünaha aleyküm fıma arradtüm bihı min hıtbetin nisai ev eknentüm fı enfüsiküm* alimellahü enneküm se tezkürunehünne ve lakil la tüvaıdulünne sirran illa en tekulu kavlem ma'rufa* ve la ta'zimu ukdetem nikahı hatta yeblüğal kitabü eceleh* va'lemu ennellahe ya'lemü ma fi enfüsiküm fahzeruh* va'lemu ennellahe ğafurun halım
   236. La cünaha aleyküm in talaktümün nisae ma lem temessuhünne ev tefridu lehünne ferıdah* ve mettiuhünn* alel musiı kaderuhu ve alel muktiri kaderuh* ****am bil ma'ruf* hakkan alel muhsinın
   237. Ve in tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne ve kad feradtüm lehünne ferıdaten fe nısfü ma feradtüm illa ey ya'fune ev ya 'füvellezı bi yedihı ukdetün nikah* ve en ta'fu akrabü littakva* ve la tensevül fadle beyneküm* innellahe bi ma ta'melune basıyr
   238. Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitın
   239. Fe in hıftüm fe ricalen ev rukbana* fe iza emintüm fezkürullahe ke ma allemeküm ma lem tekunu ta'lemun
   240. Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvaca* vesıyyetel li ezvacihim ****an ilel havli ğayra ıhrac* fe in haracne fe la cünaha aleyküm fı ma fealne fı enfüsihinne mim ma'ruf* vallahü aziyzün hakiym
   241. Ve lil mütallekati ****um bil ma'ruf* hakkan alel müttekıyn
   242. Kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm ta'kılun
   243. E lem tera ilellezıne haracu min diyarihim ve hüm ülufün hazeral mevti fe kale lehümüllahü mutu sümme ahyahüm* innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
   244. Ve katilu fı sebılillah va'lemu ennellahe semıun alım
   245. Menzellezı yukridullahe kardan hasenen fe yüdaıfehu lehu ad'afen kesırah* vallahü yakbidu ve yebsut* ve ileyhi türceun
   246. E lem tera ilel melei mim benı israıle mim ba'di musa* iz kalu li nebiyyil lehümüb'as lena meliken nükatil fı sebılillah* kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu* kalu ve ma lena ella nükatile fı sebılillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina* fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalılem minhüm* vallahü alımüm biz zalimın
   247. Ve kale lehüm nebiyyühüm innellahe kad bease leküm talute melika* kalu enna yekunü lehül mülkü aleyna ve nahnü ehakku bil mülki minhü ve lem yü'te seatem minel mal* kale innellahestafahü aleyküm ve zadehu betaten fil ılmi vel cism* vallahü yü'tı mülkehu mey yeşa'* vallahü vasiun aliym
   248. Ve kale lehüm nebiyyühüm inne ayete mülkihı ey ye'tiyekümüt tabutü fıhi sekınetüm mir rabbiküm ve bekıyyetüm mimma terake alü musa ve alü harune tahmilühül melaikeh* inne fı zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minın
   249. Fe lemma fesale talutü bil cünudi kale innellahe mübtelıküm bi neher* fe men şeribe minhü fe leyse minnı* vemel lem ya'amhü fe innehu minnı illa menığterafe gurfetem bi yedih* fe şeribu minhü illa kalılem minhüm* fe lemma cavezehu hüve vellezıne amenu meahu kalu la takate lenel yevme bi calute ve cünudih*kalellezıne yezunnune ennehüm mülakullahi kem min fietin kalıletin ğalebet fieten kesıratem bi iznillah* vallahü meas sabirın
   250. Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın
   251. Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute ve atahüllahül mülke vel hıkmete ve allemehu mimma yeşa'* ve lev la def'ullahin nase ba'dahüm bi ba'dıl le fesedetil erdu ve lakinnellahe zu fadlin alel alemın
   252. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* ve inneke le minel mürselın
   253. Tilker rusülü faddalna ba'dahüm ala ba'd* minhüm men kellemellahe ve rafea ba'dahüm deracat* ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* ve lev şaellahü maktetelellezıne mim ba'dihim mim ba'di ma caethümül beyyinatü ve lakinıltelefu fe minhüm men amene ve minhüm men kefar* ve lev şaellahü maktetelu ve lakinnellahe yef'alü ma yürıd
   254. Ya eyyühellezıne amenu enfiku mimma rezaknaküm min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fıhi ve la hulletüv ve la şefaah* vel kafirune hümüz zalimun
   255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve al yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
   256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
   257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   258. E lem tera ilellezı hacce ibrahıme fı rabbihı en atahüllahül mülk* iz kale ibrahımü rabbiyellezı yuhyı ve yümıtü kel ene uhyı ve ümıt* kale ibrahımü fe innellahe ye'tı biş şemsi minel meşrikı fe'ti biha minel mağribi fe bühitellezı kefer* vallahü la yehdil kavmez zalimın
   259. Ev kellezı merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha* kale enna yuhyı hazihillahü ba'de mevtiha* fe ematehüllahü miete amin sümme beaseh* kale kem lebist* kale lebistü yevmen ev ba7oda yevm* kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh* venzur ila hımarike ve li nec'aleke ayetel lin nasi venzur ilel ızami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma* fe lemma tebeyyene lehu kale a'lemü ennellahe ala külli şey'in kadır
   260. Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem tü'min* kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı* kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelim minhünne cüz'en sümmed'uhünne ye'tıneke sa'ya* va'lem ennellahe azızün hakım
   261. Meselüllezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi ke meseli habbetin embetet seb'a senabihle fı külli sümbületim mietü habbeh* vallahü yüdaıfü li mey yeşa'* vallahü vasiun alım
   262. Ellezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   263. Kavlüm ma'rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza* vallahü ğaniyyün halım
   264. Ya eyyühellezıne amenu la tübtılu sadekatiküm bil menni vel eza kellezı yünfiku malehu riaen nasi ve la yü'minü billahi vel yevmil ahır* fe meselühu ke meseli safvanin aleyhi türabün fe esabehu vabilün fe terakehu salda* la yakdirune ala şey'im mimma kesebu* vallahü la yehdil kavmel kafirın
   265. Ve meselüllezıne yünfikune emvalehümüb tiğae merdatillahi ve tesbıtem min enfüsihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha vabilün fe atet üküleha dı'feyn* fe il lem yüsıbha vabilün fe tall* vallahü bima ta'melune basıyr
   266. E yeveddü ehadükümen tekune lehu cennetüm min nehıyliv ve a'nabin tecrı min tahtihel enharu lehu fıha min küllis semerati ve esabehül kiberu ve lehu zürriyyetün duafaü fe esabeha ı'sarun fıhi narin fahterakat* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun
   267. Ya eyyühellezıne amenu enfiku min tayyibati ma kesebtüm ve mimma ahracna leküm minel ard* ve la teyemmemül habıse minhü tünfikune ve lestüm bi ahızıhi illa en tüğmidu fıh* va'lemu ennellahe ğaniyyün hamıd
   268. Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye'müruküm bil fahşa'* vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla* vallahü vasiun alım
   269. Yü'til hıkmete mey yeşa'* ve mey yü'tel hıkmete fe kad utiye hayran kesıra* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab
   270. Ve ma enfaktüm min nefekatin ev nezertüm min nezrin fe innellahe ya'lemüh* ve ma liz zalimıne min ensar
   271. İn tübdüs sadekati fe niımma hı* ve in tuhfuha ve tü'tuhel fükarae fe hüve hayrul leküm* ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm* vallahü bi ma ta'melune habır
   272. Leyse aleyke hüdahüm ve lakinnellahe yehdı mey yeşa'* ve ma tünfiku min hayrin fe li enfüsiküm* ve ma tünfikune illebtiğae vechillah* ve ma tünfiku min hayriy yüveffe ilayküm ve entüm la tuzlemun
   273. Lil fükaraillezıne uhsıru fı sebılillahi la yestetıy'une darben fil erdı yahsebühümül cahilü ağniyae minet teaffüf* ta'rifühüm bi sımahüm* la yes'elunen nase ilhafa* ve ma tünfiku min hayrin fe innellahe bihı alım
   274. Ellezıne yünfikune emvalehüm bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   275. Ellezıne ye'küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezı yetehabbetuhüş şeytanü minel mess* zalike bi ennehüm kalu innemel bey'u mislür riba* ve ehalellahül bey'a ve harramer riba* fe min caehu mevızatüm mir rabbihı fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu ilellah* ve men ade fe ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   276. Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat* vallahü la yühıbbü külle keffarin esım
   277. İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   278. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in künüm mü'minın
   279. Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm* la tazlimune ve la tuzlemun
   280. Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah* ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta'lemun
   281. Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun
   282. Ya eyyühellezıne amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelim müsemmen fektübuh* vel yektüb beyneküm katibüm bil adli ve la ye'be katibün ey yektübe kema allemehüllahü fel yektüb* velyümlilillezı aleyhil hakku vel yettekıllahe rabbehu ve la yebhas minhü şey'a* fe in kanellezı aleyhil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy'u eyyümille hüve felyümlil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy'u eyyümille hüve felyümlil veliyyühu bil adl* vesteşhidu şehıdeyni mir ricaliküm* fe il lem yekuna racüleyni fe racülüv vemraetani mimmen terdavne mineş şühedai en tedılle ıhdahüma fe tüzekkira ıldahümel uhra* ve la ye'beş şühedaü iza ma düu* ve la tes'emu en tektübuhü sağıyran ev kebıran ila ecelih* zaliküm aksetu ındellahi ve akvemü liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadıraten tüdıruneha beyneküm fe leyse aleyküm cünahun ella tektübuha* ve şehidu iza tebaya'tüm* ve la yüdarra katibüv ve la şehid* ve in tef'alu fe innehu füsuküm biküm* vettekullah* ve yüallimükümüllah* vallahü bi külli şey'in alım
   283. Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah* fe in emine ba'duküm ba'dan felyüeddillezi'tümine emanetehu velyettekıllahe rabbeh* ve la tektümüş şehadeh* ve mey yektümha fe innehu asimün kalbüh* vallahü bi ma ta'melune alım
   284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* vallahü ala külli şey'in kadır
   285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
   286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın
   3- AL-İ İMRAN

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mim
   2. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
   3. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl
   4. Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan* innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd* vallahü azızün züntikam
   5. İnnellahe la yahfa aleyhi şey'üm fil erdı ve la fis sema'
   6. Hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa'* la ilahe illa hüvel azızül hakım
   7. Hüvellezı enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat* fe emmellezıne fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae te'vılih* ve ma ya'lemü te'vılehu illellah* ver rasihune fil ılmi yekulune amenna bihı küllüm min ındi rabbina* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab
   8. Rabbena la tüzığ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab
   9. Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fıh* innellahe la yuhlifül mıad
   10. İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a* ve ülaike hüm vekudün nar
   11. Kede'bi ali fir'avne vellezıne min kablihim* kezzebu bi ayatina fe ehazehümüllahü bi zünubihim* vallahü şedıdül ıkab
   12. Kul lillezıne keferu setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem* ve bi'sel mihad
   13. Kad kane leküm ayetün fı fieteynil tekata* fietün tükatilü fı sebılillahi ve uhra kafiratüy yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn* vallahü yüeyyidü bi nasrihı mey yeşa'* inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar
   14. Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel hars* zalike ****ul hayatid dünya* vallahü ındehu husnül meab
   15. Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm* lillezınettekav ınde rabbihim cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve ezvacüm mütahheratüv ve rıdvanüm minellah* vallahü basıyrum bil ıbad
   16. Ellezıne yekulune rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekına azaben nar
   17. Essabirıne ves sadikıyne vel kanitıne vel münfikıyne vel müstağfirıne bil eshar
   18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım
   19. İnned dıne indellahil islam* ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab
   20. Fe in haccuke fe kul eslemtü vechiye lillahi ve menittebean* ve kul lillezıne utül kitabe vel ümmiyyıne e eslemtüm* fe in eslemu fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema aleykel belağ* vallahü besıyrum bil ıbad
   21. İnnellezıne yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayri hakkıv ve yaktülunellezıne ye'mürune bil kıstı minen nasi fe beşşirhüm bi azabin elım
   22. Ülaikellezıne habitat a'malühüm fid dünya vel ahırah* e ma lehüm min nasırın
   23. E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yüd'avne ila kitabillahi li yahküme beynehüm sümme yetevella ferıkum minhüm ve hüm mu'ridun
   24. Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma'dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun
   25. Fe keyfe iza cema'nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun
   26. Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa'* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa'* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey'in kadır
   27. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
   28. La yettehızil mü'minunel kafirıne evliyae min dunil mü'minın* ve mey yef'al zalike fe leyse minallahi fı şey'in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr
   29. Kul in tuhfu ma fı suduriküm ev tübduhü ya'lemhüllah* ve ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard* vallahü ala külli şey'in kadır
   30. Yevme tecidü küllü nefsim ma amilet min hayrim muhdarav ve ma amilet min su'* teveddü lev enne beyneha ve beynehu emedem beıyda* ve yühazzirukümüllahü nefseh* vallahü raufüm bil ıbad
   31. Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm* vallahü ğafurur rahıym
   32. Kul etıy'ullahe ver rasul* fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül kafirın
   33. İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahıme ve ale ımrane alel alemın
   34. Zürriyyetem ba'duha mim ba'd* vallahü semıun alım
   35. İz kaletimraetü ımrane rabbi innı nezertü leke ma fı batnı muharranan fe tekabbel minnı* inneke entes semıul alım
   36. Fe lemma vedaatha kalet rabbi innı veda'tüha ünsa* vallahü a'lemü bi ma vedaat* ve leysez zekeru kel ünsa* ve innı semmeytüha meryeme ve innı üıyzüha bike ve zürriyyeteha mineş şeytanir racım
   37. Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya* küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka* kale ya meryemü enna leki haza* kalet hüve min ındillah* innellahe yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
   38. Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa'
   39. Fe nadethül melaiketü ve hüve kaimüy yüsallı fil mıhrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya müsaddikam bi kelimetim minellahi ve seyyidev ve hasurav ve nebiyyem mines salihıyn
   40. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kad beleğaniyel kiberu vemraetı akır* kale kezalikellahü yef'alü ma yeşa'
   41. Kale rabbic'al lı ayeh* kale ayetüke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa ramza* vezkür rabbeke kesırav ve sebbıh bil aşiyyi vel ibkar
   42. Ve iz kaletil melaiketü ya meryemü innellahestafaki ve tahheraki vastafaki ala nisail alemın
   43. Ya meryemuknütı li rabbiki vescüdı verkeıy mear rakiıyn
   44. Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü meryeme ve ma künte ledeyhim iz yahtesımun
   45. İz kaletil melaiketü ya meryemü innellahe yübeşşiruki bi kelimetim minhüm ismühül mesıhu ıysebnü meryeme vecıhen fid dünya vel ahırati ve minel mükarrabın
   46. Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlev ve mines salihıyn
   47. Kalet rabbi enna yekunü lı veledüv ve lem yemsesnı beşer* kale kezalikillahü yahlüku ma yeşa'* iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
   48. Ve yüallimühül kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl
   49. Ve rasulen illa benı israıle ennı kad ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm ennı ahlüku leküm minet tıyni ke hey'etit tayri fe enfühu fıhi fe yekunü tayram bi iznillah* ve übriül ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah* ve ünebbiüküm bi ma te'külune ve ma teddehırune fı büyutikum* innefı zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minın
   50. Ve müsaddikal lima beyne yedeyye minet tevrati ve li ühılle leküm ba'dallezı hurrime aleyküm ve ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm fettekullahe ve etıy'un
   51. İnnellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh* haza sıratüm müstekıym
   52. Fe lemma ehasse ıysa minhümül küfra kale men ensarı ilellah* kalel havariyyune nahnü ensarullah* amenna billah* veşhed bi enna müslimun
   53. Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba'ner rasüle fektübna meaş şahidın
   54. Ve mekeru ve mekerallah* vallahü hayrul makirın
   55. İz kalellahü ya ıysa innı müteveffıke ve rafiuke ileyye ve mütahhiruke minellezıne keferu ve caılüllezınettebeuke fevkallezıne keferu ila yevmil kıyameh* sümme ileyye merciuküm fe ahkümü beyneküm fıma küntüm fıhi tahtelifun
   56. Fe emmellezıne keferu fe üazzibühüm azaben şedıden fid dünya vel ahırah* ve ma lehüm min nasıriyn
   57. Ve emmellezıne amenu ve amilus salihati fe yüveffıhim ücurahüm* vallahü la yühıbbüz zalimın
   58. Zalike netluhü aleyke minel ayati vez zikril hakım
   59. İnne mesele ıysa ındellahi ke meseli adem* halekahu min türabin sümme kale lehu kün fe yekun
   60. Elhakku mir rabbike fe la teküm minel mümterın
   61. Fe me hacceke fıhi mim ba'di ma caeke minel ılmi fe kul tealev ned'u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fe nec'al la'netellahi alel kazibın
   62. İnne haza lehüvel kasasul hakk* ve ma min ilahin illellah* ve innellahe le hüvel azızül hakım
   63. Fe in tevellev fe innellahe alımüm bil müfsidın
   64. Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm ella na'büde ilellahe ve la nüşrike bihı şey'ev ve la yettehıze ba'duna ba'dan erbabem min dunillah* fe in tevellev fe kulüşhedu bi enna müslimun
   65. Ya ehlel kitabi lime tühaccune fı ibrahıme ve ma ünziletit tevratü vel incılü illa mim ba'dih* e fela ta'kılun
   66. Ha entüm haülai hacectüm fima leküm bihı ılmün fe lime tühaccune fıma leyse leküm bihı ılm* vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
   67. Ma kane ibrahımü yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane hanıfem müslima* ve ma kane minel müşrikın
   68. İnne evlen nasi bi ibrahıme lellezınettebeuhü ve hazen nebiyyü vellezıne amenu* vallahü veliyyül mü'minın
   69. Veddet taifetüm min ehlil kitabi lev yüdılluneküm* ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun
   70. Ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi ve entüm teşhedun
   71. Ye ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil batıli ve tektümunel hakka ve entüm ta'lemun
   72. Ve kalet taifetüm min ehlil kitabi aminu billezı ünzile alellezıne amenu vechen nehari vekfüru ahırahu leallehüm yarciun
   73. Ve la tü'minu illa li men tebia dıneküm* kul innel hüda hüdellahi ey yü'ta ehadüm misle ma utıtüm ev yühaccuküm ınde rabbiküm* kul innel fadle bi yedillah* yü'tıhi mey yeşa'* vallahü vasiun alım
   74. Yahtessu bi rahmetihı mey yeşa'* vallahü zül fadlil azıym
   75. Ve min ehlil kitabi men inte'menhü bi kıntariy yüeddihı ileyk* ve minhüm men in te'menhü bi dınaril la yüeddihı ileyke illa ma dümte aleyhi kaima* zalike bi ennehüm kalu leyse aleyna fil ümmiyyıne sebıl* ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya'lemun
   76. Bela men evfa bi ahdihı vetteka fe innellahe yühıbbül müttekıyn
   77. İnnellezıne yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen kalılen ülaike la halak lehüm fil ahırati ve la yükellimühümüllahü ve la yenzuru ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün elım
   78. Ve inne minhüm le ferıtkay yelvune elsinetehüm bil kitabi li tahsebuhü minel kitabi ve ma hüve minel kitab* ve yekulune hüve min ındillahi ve ma hüve min ındillah* ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya'lemun
   79. Ma kane li beşerin ey yü'tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun
   80. Ve la ye'müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye'müruküm bil küfri ba'de iz entüm müslimun
   81. Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü'minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın
   82. Fe men tevella ba'de zalike fe ülaike hümül fasikun
   83. E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav'av ve kerhev ve ileyhi yürceun
   84. Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun
   85. Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın
   86. Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba'de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın
   87. Ülaike cezaühüm enne aleyhim la'netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn
   88. Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
   89. İllellezıne tabu mim ba'di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym
   90. İnnellezıne keferu ba'de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun
   91. İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil'ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın
   92. Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey'in fe innellahe bihı alım
   93. Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe'tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn
   94. Fe meniftera alellahil kezibe mim ba'di zalike fe ülaike hümüz zalimun
   95. Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın
   96. İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın
   97. Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın
   98. Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta'melun
   99. Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda'* vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
   100. Ya eyyühellezıne amenu in tütıy'u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba'de ımaniküm kafirın
   101. Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya'tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym
   102. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun
   103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun
   104. Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel hayri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun
   105. Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba'di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym
   106. Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
   107. Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun
   108. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın
   109. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur
   110. Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te'mürune bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü'minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü'minune ve ekseruhümül fasikun
   111. Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun
   112. Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun
   113. Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun
   114. Yü'minune billahi vel yevmil ahıri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn
   115. Ve ma yef'alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn
   116. İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   117. Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun
   118. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye'luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta'kılun
   119. Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü'minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur
   120. İn temsesküm hasenetün tesü'hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey'a* innellahe bi ma ya'melune mühıyt
   121. Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü'minıne mekaıde lil kıtal* vallahü semıun alım
   122. İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
   123. Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe lealleküm teşkürun
   124. İz tekulü lil mü'minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelın
   125. Bela in tasbiru ve tetteku ve ye'tuküm min fevrihim haza yümdidküm rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimın
   126. Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bih* ve men nasru illa min ındillahil azızil hakım
   127. Li yaktaa tarafem minellezıne keferu ev yekbitehüm fe yenkalibu haibın
   128. Leyse leke minel emri şey'ün ev yetube aleyhim ev yüazzibehüm fe innehüm zalimun
   129. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* vallahü ğafurur rahıym
   130. Ya eyyühellezıne amenu la te'külür riba ad'afem müdaafetev vettekullahe lealleküm tüflihun
   131. Vettekun naralletı üıddet lil kafirın
   132. Ve etıy'ullahe ver rasule lealleküm türhamun
   133. Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn
   134. Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın
   135. Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya'lemun
   136. Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı'me ecrul amilın
   137. Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
   138. Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev'ızatül lil müttekıyn
   139. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in küntüm mü'minın
   140. İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya'lemellahüllezıne amenu ve yettehıze minküm şüheda'* vallahü la yühıbbüz zalimın
   141. Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın
   142. Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya'lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya'lemes sabirın
   143. Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun
   144. Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm* ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey'a* ve seyeczillahüş şakirın
   145. Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela* ve mey yürid sevabed dünya nü'tihı minha* ve mey yürid sevabel ahırati nü'tihı minha* ve senecziş şakirın
   146. Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü yühıbbüs sabirın
   147. Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın
   148. Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın
   149. Ya eyyühellezıne amenu in tütıy'ullezıne keferu yerudduküm ala a'kabiküm fe tenkalibu hasirın
   150. Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın
   151. Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru'be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me'vahümün nar* ve bi'se mesvez zalimın
   152. Ve le kad sadekakümüllahü va'dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza'tüm fil emri ve asaytüm mim ba'di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü'minın
   153. İz tus'ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed'uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta'melun
   154. Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur
   155. İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem'ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba'dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım
   156. Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec'alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta'melune basıyr
   157. Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun
   158. Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun
   159. Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa'fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın
   160. İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min zellezı yensuruküm mim ba'dih* ve alellahi felyetevekkelil mü'minun
   161. Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull* ve mey yağlül ye'ti bi ma ğalle yevmel kıyameh* sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yuzlemun
   162. E fe menittebea rıdvanellahi ke mem bae bi sehatım minellahi ve me'vahü cehennem* ve bi'sel mesıyr
   163. Hüm deracatün ındellah* vallahü besıyrum bi ma ya'melun
   164. Le kad mennellahü alel mü'minıne iz bease fıhim rasulem min enfüsihim yetlu aleyhim ayatihı ve yüzekkıhim ve yüallimühümül kitabe vel hıkmeh* ve in kanu min kablü le fı dalalim mübın
   165. E ve lemma esabetküm müsıybetün kad esabtüm misleyha kultüm enna haza* kul hüve min ındi enfüsiküm* innellahe ala külli şey'in kadır
   166. Ve ma esabeküm yevmeltekal cem'ani fe bi iznillahi ve li ya'lemel mü7minın
   167. Ve li ya'lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı sebılillahi evidfeu* kalu lev na'lemü kıtalel letteba'naküm* hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma leyse fı kulubihim* vallahü a'lemü bima yektümun
   168. Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn
   169. Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun
   170. Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   171. Yestebşirune bi nı'metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdıy'u ecral mü'minın
   172. Ellezınestecabu lillahi ver rasuli mim ba'di ma esabehümül karhu lillezıne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym
   173. Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı'mel vekıl
   174. Fenkalebu bi nı'metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv vettebeu rıdvanellah* vallahü zu fadlin azıym
   175. İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü'minın
   176. Ve la yahzünkellezıne yüsariune fil küfr* innehüm ley yedurullahe şey'a* yürıdüllahü ella yec'ale lehüm hazzan fil ahırah* ve le hüm azabün azıym
   177. İnnellezıneşteravül küfra bil ımani ley yedururlahe şey'a* ve lehüm azabün elım
   178. Ve la yahsebennelezıne keferu ennema nümlı lehüm hayrul li enfüsihimv innema nümlı lehüm li yezdadu isma* ve lehüm azabüm mühın
   179. Ma kanellahü li yezeral mü'minıne ala ma entüm aleyhi hatta yemızel habıse minet tayyib* ve am kanellahü li yutliaküm alel ğaybi ve lakinnellahe yectebı mir rusülihı mey yeşaü fe aminu billahi ve rusülih* ve in tü'minu ve tetteku fe le küm ecrun azıym
   180. Ve la yahsebennellezıne yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihı hüve hayral lehüm* bel hüve şerrul lehüm* seyütavvekune ma behılu bihı yevmel kıyameh* ve lillah mırasüs semavati vel ard* vallahü bi ma ta'melune habır
   181. Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü ağniya'* senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve nekulü zuku azabel harıyk
   182. Zalike bi ma kaddemet eydıküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd
   183. Ellezıne kalu innellahe ahide ileyna ella nü'mine li rasulin hatta ye'tiyena bi kurbanin te'külühün nar* kul kad caeküm rusülüm min kablı bil beyyinati ve billezı kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm sadikıyn
   184. Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münır
   185. Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve mel hayatüd dünya illa ****ul ğurur
   186. Le tüblevünne fı emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezıne utül kitabe min kabliküm ve minellezıne eşraku ezen kesira* ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur
   187. Ve iz ehazellahü mısakallezıne utül kitabe le tübeyyinünnehu lin nasi ve la tektümuneh* fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihı semenen kalıla* fe bi'se ma yeşterun
   188. La tahsebennellezıne yefrahune bi ma etev ve yühıbbune ey yuhmedu bi ma lem yef'alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab* ve lehüm azabün elım
   189. Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey'in kadır
   190. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
   191. Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar
   192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar
   193. Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
   194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad
   195. Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa* ba'duküm min ba'd* fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab
   196. La yeğurranneke tekallübüllezıne keferu fil bilad
   197. ****un kalılün sümme me'vahüm cehennem* ve bi'sel mihad
   198. Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nüzülem min ındillah* ve ma ındellahi hayrul lil ebrar
   199. Ve inne min ehlil kitabi le mey yü'minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalıla* ülaike lehüm ecruhüm ınde rabbihim* innellahe serıul hısab
   200. Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun
   4-NİSA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham* innellahe kane aleyküm rakıyba
   2. Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm* innehu kane huben kebıra
   3. Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba'* fe in hıftüm ella ta'dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm* zalike edna ella teulu
   4. Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh* fe in tıbne leküm an şey'im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa
   5. Ve la tü'tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma'rufa
   6. Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah* fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm* ve la te'küluha israfev ve bidaran ey yekberu* ve men kane ğaniyyen felyesta'fif* ve men kane fekıyran felye'kül bil ma'ruf* fe iza defa'tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim* ve kefa billahi hasıba
   7. Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür* nasıybem mefruda
   8. Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma'rufa
   9. Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim* felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda
   10. İnnellezıne ye'külune emvalel yetama zulmen innema ye'külune fı bütunihim nara* ve seyaslevne seıyra
   11. Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn* fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf* ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled* fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs* fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba'di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn* abaüküm ve ebnaüküm* la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef'a* ferıdatem minellah* innellahe kane alımen hakıma
   12. Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled* fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba'di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn* ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled* fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn* ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs* fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba'di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr* vesıyyetem minellah* vellahü alımün halım
   13. Tilke hududüllah* ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym
   14. Ve mey ya'sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın
   15. Vellatı ye'tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm* fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec'alellahü lehünne sebıla
   16. Vellezani ye'tiyaniha minküm fe azuhüma* fe in taba ve asleha fe a'ridu anhüma* innellahe kane tevvaber rahıyma
   17. İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya'melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim* ve kanellahü alımen hakıma
   18. Ve leysetit tevbetü lillezıne ya'melunes seyyiat* hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar* ülaike a'tedna lehüm azaben elıma
   19. Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha* ve la ta'duluhünne li tezhebu bi ba'dı ma ateytümuhünne illa ey ye'tıne bi fahışetim mübeyyineh* ve aşiruhünne bil ma'ruf* fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec'alellahü fıhi hayran kesıra
   20. Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te'huzu minhü şey'a* e te'huzunehu bühtanev ve ismem mübına
   21. Ve keyfe te'huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba'dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza
   22. Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta* ve sae sebıla
   23. Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda'neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef* innellahe kane ğafurar rahıyma
   24. Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm* kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn* femestemta'tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah* ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba'dil ferıdah* innellahe kane alımen hakıma
   25. Ve mel lem yestetı' minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü'minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü'minat* vellahü a'lemü bi ımaniküm* ba'duküm mim ba'd* fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma'rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan* fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab* zalike li men haşiyel anete minküm* ve en tasbiru harul leküm* vellahü ğafurur rahıym
   26. Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm* vellahü alımün hakım
   27. Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma
   28. Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm* ve hulikal insanü daıyfa
   29. Ya eyyühellezıne amenu la te'külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm* innellahe kane biküm rahıyma
   30. Ve mey yef'al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara* ve kane zalike alellahi yesıra
   31. İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma
   32. Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba'daküm ala ba'd* lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn* ves'elüllahe min fadlih* innellahe kane bi külli şey'in alıma
   33. Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun* vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm* innellahe kane ala külli şey'in şehıda
   34. Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'dıv ve bi ma enfeku min emvalihim* fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah* vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn* fe in eta'neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla* innellahe kane aliyyen kebıra
   35. Ve in hıftüm şikaka beynihima feb'asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha* iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma* innellahe kane alımen habıra
   36. Va'büdüllahe ve la tüşriku bihı şey'ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm* innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura
   37. Ellezıne yebhalune ve ye'mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih* ve a'tedna lil kafirıne azabem mühına
   38. Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü'minune billahi ve la bil yevmil ahır* ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına
   39. Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah* ve kanellahü bihim alıma
   40. İnnellahe la yazlimü miskale zerrah* ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü'ti mil ledünhü ecran azıyma
   41. Fe keyfe iza ci'na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci'nabike ala haülai şehıda
   42. Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard* ve la yüktümunellahe hadısa
   43. Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta'lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm* innellahe kane afüvven ğafura
   44. E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl
   45. Vallahü a7lemü bi a'daiküm* ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra
   46. Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı'na ve asayna vesma' ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta'nen fid dın* ve lev ennehüm kalu semı'na ve eta'na vesma' venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü'minune illa kalıla
   47. Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel'anehüm ke ma leanna ashabes sebt* ve kane emrullahi mef'ula
   48. İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa'* ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma
   49. E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm* belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla
   50. Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib* ve kefa bihı ismem mübına
   51. E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü'minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla
   52. Ülaikellezıne leanehümüllah* ve mey yel'anillahü fe len tecide lehu nesıyra
   53. Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü'tunen nase nekıyra
   54. Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih* fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma
   55. Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh* ve kefa bi cehenneme seıyra
   56. İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara* küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab* innellahe kane azızen hakıma
   57. Velelzıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda* lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla
   58. İnnellahe ye'müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih* innellahe kane semıam basıyra
   59. Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve etıy'ur rasule ve ülil emri minküm* fe in tenaze'tüm fı şey'in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te'vıla
   60. Elem tera ilellezıne yez'umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih* ve yürıdüş şeytanü ey yüdıllehüm dalalem beıyda
   61. Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa
   62. Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka
   63. Ülaikellezıne ya'lemüllahü ma fı kulubihim fe a'rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa
   64. Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah* ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma
   65. Fe la ve rabbike la yü'minune hatta yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma
   66. Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita
   67. Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma
   68. Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma
   69. Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike meallezıne en'amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihıyn* ve hasüne ülaike rafıka
   70. Zalikel fadlü minellah* ve kefa billahi alıma
   71. Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru sübatin evinfiru cemıa
   72. Ve inne minküm le mel leyübettıenn* fe in esabetküm müsıybetün kale kad en'amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehıda
   73. Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma
   74. Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel hayated dünya bil ahırah* ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü'tıhi ecran azıyma
   75. Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel müstad'afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha* vec'al lena mil ledünke veliyya* vec'al lena mil ledünke nesıyra
   76. Ellezıne amenu yükatilune fı sebılillah* vellezıne keferu yükatilune fı sebılit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan* inne keydeş şeytani kane daıyfa
   77. E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah* fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh* ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal* lev la ehhartena ila ecelin karıb* kul ****ud dünya kalıl* vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla
   78. Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fı burucim müşeyyedeh* ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min ındillah* ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik* kul küllüm min ındillah* fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa
   79. Ma esabeke min hasenetin fe minellah* ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik* ve erselnake lin nasi rasula* ve kefa billahi şehıda
   80. Mey yütıır rasule fe kad etaallah* ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza
   81. Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul* vallahü yektübü ma yübeyyitun* fe a'rıd anhüm ve tevekkel alellah* ve kefa billahi vekıla
   82. E fe la yetedebberunel kur'an* ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra
   83. Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih* ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm* ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba'tümüş şeytane illa kalıla
   84. Fe katil fı sebılillah* la tükellefü illa nefseke ve harridıl mü'minınv asellahü ey yeküffe be'sellezıne keferu* vallahü eşddü be'sev ve eşeddü tenkıla
   85. Mey yeşfa'şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha* ve mey yeşfa'şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha* ve kanellahü ala külli şey'im mükıyta
   86. Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha* innellahe kane ala külli şey'in hasıba
   87. Allahü la ilahe illa hu* le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh* ve men asdeku minellahi hadısa
   88. Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu* e türıdune en tehdu men edallellah* ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla
   89. Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah* fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm* ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra
   90. İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm* ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm* fe inı'tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla
   91. Setecidune aharıne yürıdune ey ye'menuküm ev ye'menu kavmehüm* küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha* fe il lem ya'teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm* ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına
   92. Ve ma kane li mü'minin ey yaktüle mü'minen illa hataa* ve men katele mü'mine hataen fe tahrıru rakabetim mü'minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku* fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü'minün fe tahrıru rakabetim mü'mineh* ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü'mineh* fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah* ve kanellahü alımen hakıma
   93. Ve mey yaktül mü'minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma
   94. Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü'mina* tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah* kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu* innellahe kane bi ma ta'melune habıra
   95. La yestevil kaıdune minel mü'minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim* feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh* ve küllev veadellahül husna* ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma
   96. Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma
   97. İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm* kalu künna müstad'afıne fil ard* kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha* fe ülaike me'vahüm cehennem* ve saet mesıyra
   98. İllel müstad'afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy'une hıyletev ve la yehtedune sebıla
   99. Fe ülaike asellahü ey ya'füve anhüm* ve kanellahü afüvven ğafura
   100. Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah* ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah* ve kanellahü ğafurar rahıyma
   101. Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah* in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu* innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına
   102. Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye'huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte'ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye'huzu hızrahüm ve eslihatehüm* veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim ****rin ev küntüm merda en tedau eslihateküm* ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına
   103. Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm* fe izatme'nentüm fe ekıymüs salah* innes salate kanet alel mü'minıne kitabem mevkuta
   104. Ve la tahinu fibtiğail kavm* in tekunu te'lemune fe innehüm ye'lemune kema te'lemune ve tercune minellahi mala yercun* ve kanellahi alımen hakıma
   105. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah* ve la tekül lil hainıne hasıyma
   106. Vestağfirillah* innellahe kane ğafurar rahıyma
   107. Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma
   108. Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl* ve kanellahü bi ma ya'melune mühıyta
   109. Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla
   110. Ve mey ya'mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma
   111. Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih* ve kanellahü alımen hakıma
   112. Ve mey yeksib hatıy'eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına
   113. Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk* ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey'* ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta'lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma
   114. La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma'rufin ev ıslahım beynen nas* ve mey yef'al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü'tıhi ecran azıyma
   115. Ve mey yüşakıkır rasule mim ba'di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı' ğayra sebılil mü'minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem* ve saet mesıyra
   116. İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa'* ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda
   117. İy yed'une min dunihı illa inasa* ve iy yad'une illa şeytanem merıda
   118. leanehüllah* ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda
   119. Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en'ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah* ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübına
   120. Yeıdühüm ve yümennıhim* ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura
   121. Ülaike me'vahüm cehennemü ve la yecidune
   122. Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda* va'dellahi hakka* ve men asdeku minellahi kıyla
   123. Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab* mey ya'mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
   124. Ve mey ya'mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra
   125. Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa* vetetehazellahü ibrahıme halila
   126. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve kanellahü bi külli şey'im mühıyta
   127. Ve yesteftuneke fin nisa'* kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü'tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad'afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst* ve ma tef'alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma
   128. Ve inimraetün hafet mim ba'liha nüşuzen ev ı'radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha* ves sulhu hayr* ve uhdıratil enfüsüş şuhh* ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta'melune habıra
   129. Ve len testetıy'u en ta'dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah* ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma
   130. Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih* ve kanellahü vasian hakıma
   131. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah* ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve kanellahü ğaniyyen hamıda
   132. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve kefa billahi vekıla
   133. İy yeşe' yüzhibküm eyyühen nasü ve ye7ti bi aharın* ve kanellahü ala zalike kadıra
   134. Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah* ve kanellahü semıam besıyra
   135. Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın* iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta'dilu* ve in telvu ev tu'ridu fe innellahe kane bi ma ta'melune habıra
   136. Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl* ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda
   137. İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla
   138. Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma
   139. Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü'minın* e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa
   140. Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı'tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak'udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm* innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa
   141. Ellezıne yeterabbesune biküm* fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna'küm minel mü'minın* fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh* ve ley yec'alellahü lil kafirıne alel mü'minıne sebıla
   142. İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm* ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla
   143. Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla'* ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla
   144. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü'minın* e türıdune en tec'alu lillahi aleyküm sültanem mübına
   145. İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar* ve len tecide lehüm nesıyra
   146. İllellezıne tabu ve aslehu va'tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü'minın* ve sevfe yü'tillahül mü'minıne ecran azıyma
   147. Ma yef'alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm* ve kanellahü şakian alıma
   148. La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim* v kanellahü semıan alıma
   149. İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev ta'fü an suin fe innellahe kane afüvven kadıra
   150. İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü'minü bi ba'dıv ve nekfürü bi ba'dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla
   151. Ülaike hümül kafirune hakka* ve a'tedna lil kafirıne azabem mühiyna
   152. Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü'tıhim ücurahüm* ve kanellahü ğafurar rahıyam
   153. Yes'elüke ehlül ehlül kitabi en tünezzile aleyhim kitabem mines semai fe kad seelü musa ekbera min zalike fe kalu erinellah cehratem fe ehazethümüs saıkatü bi sulmihim* sümmettehazül ıcle mim ba'di ma caethümül beyyinatü fe afevna an zalik* ve ateyna musa sültanem mübına
   154. Ve rafa'na fevkahümüt tura bi mısakıhim ve kulna lehümüdhulül babe sücedev ve kulna lehüm la ta'du fis sebti ve ehazna minhüm mısakan ğalıza
   155. Fe bima nakdıhim mısakahüm ve küfrihim bi ayatillahi ve katlihimül embiyae bi ğayri hakkıv ve kavlihim kulubüna ğulf* bel tabeallahü aleyha bi küfrihim fe la yü'minune illa kalıla
   156. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala meryeme bühtanen azıyam
   157. Ve kavlihim inna katelnel mesıha ıysebne meryeme raulellah* ve ma kateluhü ve ma salebuhü ve lakin şübbihe lehüm* ve innellezınahtelefu fıhi le fı şekkim minh* ma lehüm bihı min ılmin illettibaaz zann* ve ma kateluhü yekıyna
   158. Ber rafeahüllahü ileyh* ve kanellahü azızen hakıma
   159. Ve im min ehlil kitabi illa le yü'minenne bihı kable mevtih* ve yevmel kıyameti yekunü aleyhim şehıda
   160. Fe bi zulmim minellezıne hadu harramna aleyhim tayyibatin ühıllet lehüm ve bi saddihim an sebılillahi kesıra
   161. Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhü ve eklihim emvalen nasi bil ba'tıl* ve a'tedna lil kafirıne minhüm azaben elıma
   162. Lakinir rasihune fil ılmi minhüm vel mü'minune yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kabileke vel mükıymınes salate vel mü'tunez zekate vel mü'minune billahi vel yevmil ahır* ülaike se nü'tıhim ecran azıyma
   163. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhıv ven nebiyyıne mim ba'dih* ve evhayna ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ıysa ve eyyube ve yunüse ve harune ve süleyman* ve ateyna davude zebura
   164. Ve rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve rusülel lem naksushüm aleyk* ve kellemellahü musa teklıma
   165. Rusülem mübeşşirıne ve münzirıne li ella yekune lin nasi alellahi huccetüm ba'der rusül* ve kanellahü azızen hakıma
   166. Lakinillahü yeşhedü bi ma enzele ileyke enzelehu bi ılmih* vel melaiketü yeşhedun* ve kefa billahi şehıda
   167. İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi kad dallu dalalem beıyda
   168. İnnellezıne keferu ve zalemu lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm tarıka
   169. İlla tarika cehenneme halidıne fıha ebeda* ve kane zalike alellahi yesıra
   170. Ya eyyühen nasü kad caekümür rasulü bil hakkı mir rabbiküm fe aminu hayral leküm* ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard* ve kanellahü alımen hakıma
   171. Ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm ve la tekulu alellahi illel hakk* innemel mesıhu ıysebnü meryeme rasulüllahi ve kelimetüh* elkaha ila meryeme ve ruhum minhü fe aminu billahi ve rusülih* ve la tekulu selaseh* intehu hayral leküm* innemellahü ilahüv vahıd* sübhanehu ey yekune lehu veled* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* ve kefa billahi vekıla
   172. Ley yestenkifel mesıhu ey yekune abdel lillahi ve lel melaiketül mükarrabun* ve mey yestenkif an ıbadetihı ve yestekbir fe seyahşüruhüm ileyhi cemıa
   173. Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe yüveffıhim ücurahüm ve yezıdühüm min fadlih* ve emmellezınestenkefu vestekberu fe yüazzibühüm azaben elımev ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
   174. Ya eyyühen nasü kad caeküm bürhanüm mir rabbiküm ve enzelna ileyküm nuram mübına
   175. Fe emmellezıne amenu billahi va'tesamu bihı fe seyüdhılühüm fı rahmetim minhü ve fadliv ve yehdıhim ileyhi sıratam müstekıyma
   176. Yesteftunek* kulillahü yüftiküm fil kelaleh* inimruün heleke leyse lehu veledüv ve lehu uhtün fe leha nısfü ma terak* ve hüve yerisüha il lem yekül leha veled* fe in kanetesneteyni fe lehümes sülüsani mimma terak* ve in kanu ıhveter ricalev ve nisaen fe lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyen* yübeyyinüllahü leküm en tedıllu* vallahü bi külli şey'in alım
   5- MAIDE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud* ühıllet leküm behımetül en'ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve entüm hurum* innellahe yahkümü ma yürıd
   2. Ya eyyühellezıne amenu la tühıllu şeairallahi ve leş şehral harame ve lel hedye ve lel kalaide ve la ammınel beytel harame yebteğune fadlem mir rabbihim ve rıdvana* ve iza haleltüm fastadu* ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil mescidil harami en ta'tedu* ve teavenu alel birri vet takva ve la teavenu alel ismi vel udvani vettekullah* innellahe şedıdül ıkab
   3. Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bihı vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netıyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam* zaliküm fisk* elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn* elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı'metı ve radıytü lekümül islame dına* fe menidturra fı mahmesatin ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahıym
   4. Yes'eluneke maza ühılle lehüm* kul ühılle lekümüt tayyibatü ve ma alemtüm minel cevarihı mükellibıne tüallimunehünne mimma allemekümüllah* fe külu mimma emsekne aleyküm vezkürüsmellahi aleyhi vettekullah* innellahe serıul hısab
   5. Elyevme ühılle lekümüt tayyibat* ve taamüllezıne utül kitabe hıllül leküm ve taamüküm hıllül lehüm vel muhsanatü minel mü'minati vel muhsanatü minellezıne utül kitabe min kabliküm iza ateytümuhünne ücurahünne muhsınıne ğayra müsafihıyne ve la müttehızı ahdan* ve mey yekfür bil ımani fe kad habita amelühu ve hüve fil ahırati minel hasirın
   6. Ya eyyühellezıne amenu iza kuntüm iles salati fağsilu vücuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı vemsehu bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka'beyn* ve in küntüm cünüben fettahheru* ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıydan tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm minh* ma yürıdüllahü li yec'ale aleyküm min haraciv ve lakiy yürıdü li yütahhiraküm ve li yütimme nı'metehu aleyküm lealleküm teşkürun
   7. Vezküru nı'metellahi aleyküm ve mısakahüllezı vasekaküm bihı iz kultüm semı'na ve eta'na vettekullah* innellahe alımün bi zatis sudur
   8. Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne lillahi şühedae bil kıstı ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin ala ella ta'dilu* ı'dilu hüve akrabü lit takva vettekullah* innellahe habırum bi ma ta'melun
   9. Veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
   10. Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabül cehıym
   11. Ya eyyühellezıne amenüzküru nı'metellahi aleyküm iz hemme kavmün ey yebsütu ileyküm eydiyehüm fe keffe eydiyehüm ankü* vettekullah* ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
   12. Ve le kad ehazellahü mısaka benı israıl* ve beasna minhümüsney üşera nekıyba* ve kalellahü innı meaküm* lein ekamtümüs salate ve ateytümüz zekate ve amentüm bi rusülı ve azzertümuhüm ve akradtümüllahe kardan hasenel le ükeffiranne anküm seyyiatiküm ve le üdhılenneküm cennatin tecrı min tahtihel enhar* fe men kefera ba'de zalike minkümfe kad dalle sevaes sebıl
   13. Fe bima nakdıhim mısakahüm leannahüm ve cealna kulubehüm kasiyeh* yüharrifunel kelime ammevadııhı ve nesu hazzam mimma zükkiru bih* ve la tezalü tettaliu ala hainetim minhüm illa kalılem minhüm fa'fü anhüm vasfah* innellahe yühıbbül muhsinın
   14. Ve minellezıne kalu inna nesara ehazna mısakahüm fe nesu hazzam mimma zükkiru bihı fe ağrayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh* ve sevfe yünebbiühümüllahü bi ma kanu yasneun
   15. Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü leküm kesıram mimma küntüm tuhfune minel kitabi ve ya'fu an kesır* kad caeküm minellahi nuruv ve kitabüm mübın
   16. Yehdı bilillahü menittebea rıdvanehu sübüles selami ve yuhricühüm minez zulümati ilen nuri bi iznihı ve yehdıhim ila sıratım müstekıym
   17. Le kad keferallezıne kalu innellahe hüvel mesıhunü meryem* kul fe mey yemlikü minellahi şey'en in erade ey yühlikel misıhabne meryeme ve ümmehu ve men fil erdı cemıa* ve lillahi mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma* yahlüku ma yeşa'* vallahü ala külli şey'in kadır
   18. Ve kaleltil yehudü ven nesara nahnü ebnaüllahi ve ehıbbaüh* kul fe lime yüazzibüküm bi zünubiküm* bel entüm beşerum mimmen halak* yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* ve lillahi mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ileyhil mesıyr
   19. Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü leküm ala fetratim miner rusüli en tekulu ma caena mim beşıriv ve la nezırin fe kad caeküm beşıruv venezır* vallahü ala külli şey'in kadır
   20. Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmizküru nı'metellahi aleyküm iz ceale fıküm embiyae ve cealleküm mülukev ve ataküm ma lem yü'ti ehadem minel alemın
   21. Ya kavmidhulül erdal mükaddesetelletı ketebellahü leküm ve la terteddu ala edbariküm fe tenkalibu hasirın
   22. Kalu ya musa inne fıha kavmen cebbarıne ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha* fe iy yahrucu minha fe inna dahılun
   23. Kale racülani minellezıne yehafune en'amellahü aleyhimedhulu aleyhimül bab* fe iza dehaltümuhü fe inneküm ğalibune ve alellahi fe tevekkelu in küntüm mü'minın
   24. Kalu ya musa inna len nedhuleha ebedem ma damu fıha fezheb ente ve rabbüke fe katila inna hahüna kaıdun
   25. Kale rabbi innı la emlikü illa nefsı ve ehıy fefruk beynena ve beynel kavmil fasikıyn
   26. Kale fe inneha müharrametün aleyhim erbeıyne seneh* yetıhune fil erdı fe la te'se alel kavmil fasikıyn
   27. Vetlü aleyhim nebeebney ademe bil hakk* iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahar* kale le aktülennek* kale innema yetekabbelül lahü minel müttekıyn
   28. Leim besatte ileyye yedeke li taktülenı ma ene bi basitıy yediye ileyke li aktülek* innı ehafüllahe rabbel alemın
   29. İnnı ürıdü en tebue bi ismı ve ismike fe tekune min ashabin nar* ve zalike cezaüz zalimın
   30. Fe tavveat lehu nefsühu katle ehıyhi fe katelehu fe asbeha minel hasirın
   31. Fe beasellahü ğurabey yebhasü fil erdı li yüriyehu keyfe yüvarı sev'ete ehıyh* kale ya veyleta eaceztü en ekune misle hazel ğurabi fe üvariye sev'ete ehıy fe asbeha minen nadimın
   32. Min ecli zalike ketebna ala benı israıle ennehu men katel nefsem bi ğayri nefsin ev fesadin fil erdı fe keennema katelen nase cemıa* ve men ahyaha fe keennema ahyan nase cemıa* ve le kad caethüm rusülüna bil beyyinati sümme inne kesıram minhüm ba'de zalike fil erdı le müsrifun
   33. İnnema cezaüllezıne yüharribunellahe ve rasulehu ve yes'avne fil erdı fesaden ey yükattelu ev yüsallebu ev tükattaa eydıhim ve ercülühüm min hılafin ev yünfev minel ard* zalike lehüm hızyün fid dünya ve lehüm fil ahırati azabün azıym
   34. İllellezıne tabu min kabli en takdiru aleyhim* fa'lemu ennellahe ğafurur rahıym
   35. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vebteğu ileyhil vesılete ve cahidu fı sebılihı lealleküm tüflihun
   36. İnnellezıne keferu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu li yeftedu bihı min azabi yevmil kıyameti ma tükubbile minhüm* ve lehüm azabün elım
   37. Yürıdune ey yahrucu minen nari ve ma hüm bi haricıne minha ve lehüm azabüm mükıym
   38. Ves sariku ves sarikatü faktau eydiyehüma cezaem bima keseba nekalem minellah* vallahü azızün hakım
   39. Fe men tabe mim ba'di zulmihı ve asleha fe innellahe yetubü aleyh* innellahe ğafurur rahıym
   40. E lem ta'lem ennellahe lehu mülküs semavati vel erdı yüazzibü mey yeşaü ve yağfiru li mey yeşa'* vallahü ala külli yeş'in kadır
   41. Ya eyyüher rasulü la yahzünkellezıne yüsariune fil küfri minellezıne kalu amenna bi efvahihim ve lem tü'min kulubühüm* ve minellezıne hadu semmaune lil kezibi semmaune li kavmin aharıne lem ye'tuk* yüharrifunel kelime mim ba'di mevadııh* yekulune in utıtüm haza fe huzuhü ve il lem tü'tevhü fahzeru* ve mey yüridillahü fitnetehu fe len temlike lehu minellahi şey'a* ülaikellezıne lem yüridillahü ey yütahhira kulubehüm* lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym
   42. Semmaune lil kesibi ekkalune lis suht* fe in cauke fahküm beynehüm ev a'rıd anhüm* ve in tu'rıd anhüm fe ley yedurruke şey'a* ve in hakemte fahküm beynehüm bil kıst* innellahe yühıbbül muksitıyn
   43. Ve keyfe yühakkimunee ve ındehümüt tevratü fıha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba'di zalik* ve ma ülaike bil mü'minın
   44. İnna enzelnet tevrate fıha hüdev ve nur* yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda'* fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semenen kalıla* ve mel lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun
   45. Ve ketebna aleyhim fıha ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel üzüne bil üzüni ves sinne bis sinni vel cüruha kısas* fe men tesaddeka bihı fe hüve keffaratül leh* ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümüz zalimun
   46. Ve kaffeyna ala asarihim bi ıysebni meryeme müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incıle fıhi hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüdev ve mev'ızatel lil müttekıyn
   47. Vel yahküm ehlül incıli bima enzelellahü fıh* ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümül fasikun
   48. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi minel kitabi ve mühayminen aleyhi fahküm beynehüm bima enzelellahü ve la tettebı' ehvaehüm amma caeke minel hakk* li küllin cealna minküm şir'atev ve minhaca* ve lev şaellahü le cealeküm ümmetev vahıdetev ve lakil li yeblüveküm fı ma ataküm festebikul hayrat* ilellahi merciuküm cemıan fe yünebbiüküm bi ma küntüm fıhi tahtelifun
   49. Ve enıhküm beynehüm bi ma enzelellahü ve la tettebı' ehvaehüm vahzerhüm ey yeftinuke amba'dı ma enzelellahü ileyk* fe in tevellev fa'lem ennema yürıdüllahü ey yüsıybehüm bi ba'dı zünubihim* ve inne kesıram minen nasi le fasikun
   50. E fe hukmel cahiliyyeti yebğun* ve men ahsenü minellahi hukmel li kavmiy yukınun
   51. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül yehude ven nesara evliya'* ba'duhüm evliyaü ba'd* ve mey yetevellehüm minküm fe innehu minhüm* innellahe la yehdil kavmez zalimın
   52. Fe terallezıne fı kulubihim meraduy yüsariune fıhim yekulune nahşa en tüsıybena dairah* fe asellahü ey ye'tiye bil fethı ev emrim min ındihı fe yusbihu ala ma eserru fı enfüsihim nadimın
   53. Ve yekulüllezıne amenu ehaülaillezıne aksemu billahi cehde eymanihim innehüm le meaküm* habitat a'malühüm fe asbehu hasirın
   54. Ya eyyühellezıne amenu mey yertedde minküm an dınihı fe sevfe ye'tillahü bi kavmiy yühıbbühüm ve yühıbbunehu ezilletin alel mü'minıne e ızzetin alel kafirıne yücahidune fı sebılillahi ve la yehafune levmete laim* zalike fadlüllahi yü7tıhi mey yeşa'* vallahü vasiun alım
   55. İnnema veliyyükümüllahü ve rasulühu vellezıne amenüllezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm rakiun
   56. Ve mey yetevellellahe ve rasulehu vellezıne amenu fe inne hızbellahi hümül ğalibun
   57. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül lezınettehazu dıneküm hüzüvev ve leıbem minellezıne utül kitabe min kabliküm vel küffara evliya'* vettekullahe in küntüm mü'minın
   58. Ve iza nadeytüm iles salatittehazuha hüzüvev ve leıba* zalike bi ennehüm kavmül la ya'kılun
   59. Kul ya ehlel kitabi hel tenkımune minna illa en amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile min kablü ve enne ekseraküm fasikun
   60. Kul hel ünebbiüküm bi şerrim min zalike mesubeten ındellah* mel leanehüllahü ve ğadıbe aleyhi ve ceale minhümül kıradete vel hanazıra ve abedet tağut* ülaike şerrum mekanev ve edallü an sevais sebıl
   61. Ve iza cauküm kalu amenna ve kad dehalu bil küfri ve hüm kad haracu bih* vallahü a'lemü bi ma kanu yektümun
   62. Ve tera kesıram minhüm yüsariune fil ismi vel udvani ve eklihimüs suht* le bi'se ma kanu ya'melun
   63. Lev la yenhahümür rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimül isme ve eklihimüs suht* le bi'se ma kanu yasneun
   64. Ve kaletil yehudü yedüllahi mağluleh* ğullet eydıhim ve lüınu bi ma kalu* bel yedahü mebsutatani yünfiku keyfe yeşa'* ve le yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra* ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh* küllema evkadu naral lil harbi atfeehellahü ve yes'avne fil erdı fesada* vallahü la yühıbbül müfsidın
   65. Ve lev enne ehlel kitabi amenu vettekav le kefferna anhüm seyyiatihim ve le edhalnahüm cennatin neıym
   66. Ve lev ennehüm ekamüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyhim mir rabbihim le ekelu min fevkıhim ve min tahti erculihim* minhüm ümmetüm muktesıdeh* ve kesırum minhüm sae ma ya'melun
   67. Ya eyyüher rasulü bellığ ma ünzile ileyke mir rabbik* ve il lem tef'al fe ma bellağte risaleteh* vallahü ya'sımüke minen nas* innellahe la yehdil kavmel kafirun
   68. Kul ya ehlel kitabi lestüm alal şey'in hatta tükıymüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyküm mir rabbiküm* ve le yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra* fe la te'se alel kavmil kafirın
   69. İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiune ven nesara men amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   70. Le kad ehazna mısaka benı israıle ve erselna ileyhim rusüla* küllema caehüm rasulüm bi ma la tehva enfüsühüm ferıkan kezzebu ve ferıkay yaktülun
   71. Ve hasibu ella tekune fitnetün feamu ve sammu sümme tabellahü aleyhim sümme amu ve sammu kesırum minhüm* vallahü basıyrum bima ya'melun
   72. Le kad keferallezıne kalu innellahe hüvel mesıhubnü meryem* ve kalel mesıhu ya benı israıla'büdüllahe rabbı ve rabbeküm* innehu mey yüşrik billahi fe kad harramellahü aleyhil cennete ve me'vahün nar* ve ma liz zalimıne min ensar
   73. Le kad keferallezıne kalu innellahe salisü selaseh* ve ma min ilahin illa ilahüv vahıd* ve il lem yentehu amma yekulune le yemessennellezıne keferu minhüm azabün elım
   74. E fe la yetubune ilellahi ve yestağfiruneh* vallahü ğafurur rahıym
   75. Mel mesıhubnü meryeme illa rasul* kad halet min kablihir rusül* ve ümmühu sıddıkah* kana ye'külanit taam* ünzur keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü'fekun
   76. Kul e ta'büdune min dunillahi ma la yemlikü leküm darrav ve la nef'a* vallahü hüves semıul alım
   77. Kul ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm ğayral hakkı ve la tettebiu ehvae kavmin kad dallu min kablü ve edallu kesırav ve dallu an sevais sebıl
   78. Lüınellezıne keferu mim benı israıle ala lisani davude ve ıysebni meryem* zalike bima asav ve kanu ya'tedun
   79. Kanu la yetenahevne amünkerin fealuh* lebi'se ma kanu yef'alun
   80. Tera kesıram minhüm yetevellevnellezıne keferu* le bi'se ma kaddemet lehüm enfüsühüm en sehıtallahü aleyhim ve fil azabi hüm halidun
   81. Ve lev kanu yü'minune billahi vne nebiyyi ve ma ünzile ileyhi mettehazuhüm evliyae ve lakinne kesıram minhüm fasikun
   82. Le tecidenne eşedden nasi adavetel lillezıne amenül yehude vellezıne eşraku* ve le tecidenne akrabehüm meveddetel lillezıne amenüllezıne kalu inna nesara* zalike bi enne münhüm kıssısıne ve ruhbanev ve ennehüm la yestekbirun
   83. Ve iza semiu ma ünzile iler rasuli tera a'yünehüm tefıdu mined dem'ı mimma arafu minel hakk* yekulune rabbena amenna fektübna meaş şahidın
   84. Ve ma lena la nü'minü billahi ve ma caena minel hakkı ve natmeu ey yüdhılena rabbüna meal kavmis salihıyn
   85. Fe esabehümüllahü bima kalu cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve zalike ceazül muhsinın
   86. Velelızne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabül cehıym
   87. Ya eyyühellezıne amenu la tüharrimu tayyibati ma ehallellahü leküm ve la ta'tedu* innellahe le yühıbbül mu'tedın
   88. Ve külu mimma razekakümüllahü halalen teyyibev vettekullahellezı entüm bihı mü'minun
   89. La yüahızükümüllahü billağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bima akkadtümül eyman* fe keffaratühu ıt'amü aşerati mesakıne min evsetı ma tut'ımune ehlıküm evkisvetühüm ev tahrıru rakabeh* fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyam* zalike kefferatü eymaniküm iza haleftüm* vahfezu eymaneküm* kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm teşkürun
   90. Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun
   91. İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah* fe hel entüm müntehun
   92. Ve etıy'ullahe ve etıy'ur rasule vahzeru* fe in tevelleytüm fa'lemu ennema ala rasulinel belağul mübın
   93. Leyse alellezıne amenu ve amilus salihati cünahun fıma taımu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu* vallahü yühabbül muhsinın
   94. Ya eyyühellezıne amenu le yeblüvenne kümüllühü bi şey'im mines saydi tenalühu eydıküm ve rimahuküm li ya'lemellahü mey yehafühu bil ğayb* fe menı'teda ba'de zalike fe lehu azabün elım
   95. Ya eyyühellezıne amenu la taktülüs sayde ve entüm hurram* ve men katelehu minküm müteammiden fe ceazüm mislü ma katele minen neami yahkümü bihı zeva adlim minküm hedyem baliğal ka'beti ev keffaratün taamü mesakıne ev adlü zalike sıyamel li yezuka ve bale emrih* afallahü amma selef* ve men ade fe yentekımüllahü minh* vallahü azızün züntikam
   96. Ühılle leküm saydül bahri ve taamühu ****al leküm ve lis seyyarah* ve hurrime aleyküm saydül birri ma düntüm huruma* vettekullahellezı ileyhi tuhşerun
   97. Cealellahül ka'betel beyteh harame kıyamel lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid* zalike li ta'lemu ennellahe ya'lemü ma fis semavati ve ma fil erdı ve ennellahe bi külli şey'in alım
   98. I'lemu ennellahe şedıdül ıkabi ve ennellahe ğafurur rahıym
   99. Ma aler rasuli illel belağ* vallahü ya7lemü ma tübdune ve ma tektümun
   100. Kul la yestevil habisü vet tayyibü ve lev a'cebeke kesratül habıs* fettekullahe ya ülil elbabi lealleküm tüflihun
   101. Ya eyyühellezıne amenu la tes'elu an eşyae in tübde leküm tesü'küm* ve in tes'elu anha hıyne yünezzelül kur'anü tübde leküm* afallahü anha* vallahü ğafurun halım
   102. Kad seeleha kavmün min kabliküm sümme asbehu biha kafirın
   103. Ma cealellahü mim behıyrativ ve la saibetiv ve la vesıyletiv ve la hamiv ve lainnellezıne keferu yefterune alellahil kezib* ve ekseruhüm la ya'kılun
   104. Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli kalu hasbüna ma vecedna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya'lemune şey'ev ve la yehtedun
   105. Ya eyyühellezıne amenu aleyküm enfüseküm* la yedurruküm men dalle izehtedeytüm* ilellahi mirciuküm cemıan fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
   106. Ya eyyühellezıne amenu şehadetü beyniküm iza hadara ehadekümül mevtü hıynel vesıyyetisnani zevaadlim minküm ev aharani min ğayriküm in entüm darabtüm fil erdı fe esabetküm müsıybetül mevt* tahbisunehüma mim ba'dis salati fe yuksimani billahi inirtebtüm la neşterı bihı semenev ve lev kane za kurba ve la nektümü şehadetellahi inna izel le minel azimın
   107. Fe in usira ala ennehümestehakka ismen fe aharani yekumani mekamehüma minellezı nestehakka aleyhimül evleyani fe yuksimani billahi le şehadetüna ehakku min şehadetihima ve ma'tedeyna* inna izel le minez zalimın
   108. Zalike edna ey ye'tu biş şehadeti ala vechiha ev yehafu en türadde eymanüm ba'de eymanihim* vettekullahe vesmeu* vallahü la yehdil kavmel fasikıyn
   109. Yevme yecmeullahür rusüle fe yekulü ma za ücibtüm* kalu la ilme lenav inneke ente allamül ğuyub
   110. İz kalellahü ya iysebne meryemezkür nı'metı aleyke ve ala validetik* iza eyyedtüke bi ruhıl kudüsi tükellimün nase fil mehdi ve kehla* ve iz alemtükel kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl* ve iz tahlüku minet tıyni ke hey'etit tayri bi iznı fe tenfühu fıha fe tekunü tayram bi iznı ve tübriül ekmehe vel ebrasa bi iznı* ve iz huricül mevta bi iznı* ve iz kefeftü benı israıle anke iz ci'tehüm bil beyyinati fe kalellezıne keferu minhüm in haza illa sıhrum mübın
   111. Ve iz evhaytü ilel havariyyıne en aminu bı ve bi rasulı* kalu amenna veşhed bi ennena müslimun
   112. İz kalel havariyyune ya ıysebne meryeme hel yestetıy'u rabbüke ey yünezzile aleyna maidetem mines sema'* kalettekullahe in küntüm mü'minın
   113. Kalu nürıdü en ne'küle minha ve tatmeinne kulubüna ve na'leme en kad sadaktena ve nekune aleyha mineş şahidın
   114. Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink* verzukna ve ente hayrır razikıyn
   115. Kalellahü innı münezzilüha aleyküm* fe mey yekfür ba'dü minküm fe innı üazzibühu azabel la üazzibühu ehadem minel alemın
   116. Ve iz kalellahü ya iysebne meryeme e ente kulte lin nasittehızunı ve ümmiye ilaheyni min dunillah* kale sübhaneke ma yekunü lı en ekıle ma leşse lı bi hakk* in küntü kultühu fe kad alimteh* ta'lemü ma fı nefsı ve la a'lemü ma fı nefsik* inneke ente allamül ğuyub
   117. Me kultü lehüm illa ma emartenı bihı enı'büdüllahe rabbı ve rabbeküm* ve küntü aleyhim şehıdem ma dümtü fıhim* felemma teveffeytenı künte enter rakıybe aleyhim* ve ente ala külli şey'in şehıd
   118. İn tüazzibhüm fe innehüm ıbadük* ve in tağfir lehüm fe inneke entel azızül hakım
   119. Kalellahü haza yevmü yenfeus sadikıyne sıdkuhüm* lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda* radıyellahü anhüm ve radu anh* zalikel fevzül azıym
   120. Lillahi mülküs semavati vel erdı va ma fıhinn* ve hüve ala külli şey'in kadır
   6 - ENAM
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elehümdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur* sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun
   2. Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela* ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun
   3. Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard* ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun
   4. Ve ma te'tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
   5. Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm* fe sevfe ye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
   6. E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara* ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe'na mim ba'dihim karnen aharın
   7. Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
   8. Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek* ve lev enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun
   9. Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
   10. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
   11. Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
   12. Kul li mem ma fis semavati vel ard* kul lillah* ketebe ala nefsihir rahmeh* le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh* ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun
   13. Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar* ve hüves semıul alım
   14. Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris semavati vel erdı ve hüve yut'ımü ve la yüt'am* kul innı ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın
   15. Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
   16. Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh* ve zalikel fevzül mübın
   17. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır
   18. Ve hüvel kahiru fevka ıbadih* ve hüvel hakımül habır
   19. Kul eyyü şey'in ekberu şehadeh* kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur'anü li ünziraküm bihı ve mem belağ* e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra* kul la eşhed* kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun
   20. Ellezıne ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm* ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun
   21. Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih* innehu la yüflihuz zalimun
   22. Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez'umun
   23. Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın
   24. Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun
   25. Ve minhüm mey yestemiu ileyk* ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra* ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha* hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın
   26. Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anh* ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun
   27. Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü'minın
   28. Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl* ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun
   29. Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb'usın
   30. Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim* kale e leyse haza bil hakk* kalu bela ve rabbina* kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
   31. Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah* hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim* e la sae ma yezirun
   32. Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv* ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun* e fe la ta'kılun
   33. Kad na'lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun
   34. Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna* ve la mübeddile li kelimatillah* ve le kad caeke min nebeil mürselın
   35. Ve in kane kebüra aleyke ı'raduhüm fe inisteta'te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te'tiyehüm bi ayeh* ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın
   36. İnnema yestecıbüllezıne yesmeun* vel mevta yeb'asühümüllahü sümme ileyhi yürceun
   37. Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih* kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   38. Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm* ma ferratna fil kitabi min şey'in sümme ila rabbihim yuhşerun
   39. Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat* mey yeşeillahü yudlilh* ve mey yeşe'yec'alhü ala sıratım müstekıym
   40. Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted'un* in küntüm sadikıyn
   41. Bel iyyahü ted'une fe yekşifü ma ted'une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun
   42. Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be'sai ved darrai leallehüm yetedarraun
   43. Fe lev la iz caehüm be'süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya'melun
   44. Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim ebvabe külli şey'* hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun
   45. Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu* vel hamdü lillahi rabbil alemın
   46. Kul eraeytüm in ehazellahü sem'aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye'tıküm bih* ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun
   47. Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun
   48. Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın* fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   49. Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun
   50. Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek* in ettebiu illa ma yuha ileyy* kul hel yestevil a'ma vel besıyr* e fe la tetefekkerun
   51. Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun
   52. Ve la tatrudillezıne yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh* ma aleyke min hısabihim min şey'iv ve ma min hısabike aleyhim min şey'in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın
   53. Ve kezalike fetenna ba'dahüm bi ba'dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina* e leysellahü bi a'leme biş şakirın
   54. Ve iza caekellezıne yü'minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba'dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym
   55. Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın
   56. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillah* kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın
   57. Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih* ma ındı ma testa'cilune bih* inil hukmü illa lillah* yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın
   58. Kul lev enne ındı ma testa'cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm* vallahü a'lemü biz zalimın
   59. Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu* ve ya'lemü ma fil berri vel bahr* ve ma teskutu miv verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın
   60. Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb'asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma* sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
   61. Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah* hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun
   62. Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk* e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın
   63. Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted'unehu tedarruav ve hufyeh* le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın
   64. Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun
   65. Kul hüvel kadiru ala ey yeb'ase aleyküm azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzıka ba'daküm be'se ba'd* ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun
   66. Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk* kul lestü aleyküm bi vekıl
   67. Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta'lemun
   68. Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a'rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih* ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz zalimın
   69. Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey'iv ve lakin zikra leallehüm yettekun
   70. Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy'* ve in ta'dil külle adlil la yü'haz minha* ülaikellezıne übsilu bima kesebu* lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun
   71. Kul e ned'u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a'kabina ba'de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed'unehu ilel hüde'tina* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve ümirna li nüslime li rabbil alemın
   72. Ve en ekıymüs salate vettekuh* ve hüvellezı ileyhi tuhşerun
   73. Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk* ve yevme yekulü kün fe yekun* kavlühül hakk* ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur* alimül ğaybi veş şehadeh* ve hüvel hakımül habır
   74. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh* innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın
   75. Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının
   76. Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba* kale haza rabbı* felemma efele kale la ühıbbül afilın
   77. Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı* felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın
   78. Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber* felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun
   79. İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın
   80. Ve haccehu kavmüh* kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan* ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey'a* vesia rabbı külle şey'in ılma* e fe la tetezekkerun
   81. Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana* fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn* in küntüm ta'lemun
   82. Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun
   83. Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih* nefeu deracatim men neşa'* inne rabbeke hakımün alım
   84. Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kub* küllen hedeyna* ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun* ve kezalike neczil muhsinın
   85. Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas* küllüm mines salihıyn
   86. Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta* ve küllen faddalna alel alemın
   87. Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim* vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym
   88. Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih* ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya'melun
   89. Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh* fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun
   90. Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih* kul la es'elüküm aleyhi ecra* in hüve illa zikra lil alemın
   91. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey'* kul men enzelel kitabellezı cae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec'alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesıra* ve ullimtüm ma lem ta'lemu entüm ve la abaüküm* kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel'abun
   92. Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha* vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun
   93. Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey'üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah* ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim* ahricu enfüseküm* elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihı testekbirun
   94. Ve le kad ci'tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm* ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka'* le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez'umun
   95. İnnellahe falikul habbi ven neva* yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy* zalikümüllahü fe enna tü'fekun
   96. Falikul ısbah* ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana* zalike takdırul azızil alım
   97. Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr* kad fassalnel ayati li kavmiy ya'lemun
   98. Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda'* kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun
   99. Ve hüvellezı enzele mines semai maa* fe ahracna bihı nebate külli şey'in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba* veminen nahli min tal'iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a'nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih* ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen'ıh* inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü'minun
   100. Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm* sübhanehu ve teala amma yesıfun
   101. Bedrıus semavati vel ard* enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh* ve haleka külle şey'* ve hüve bi külli şey'in alım
   102. Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu* haliku külli şey'in fa'büduh* ve hüve ala külli şey'iv vekıl
   103. La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar* ve hüvel latıyfül habır
   104. Kad caeküm besairu mir rabbiküm* fe men ebsara fe li nefsih* ve men amiye fe aleyha* ve ma ene aleyküm bi hafıyz
   105. Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya'lemun
   106. İttebı' ma uhıye ileyke mir rabbik* la ilahe illa hu* ve a'rıd anil müşrikın
   107. Ve lev şaellahü ma eşraku* ve ma cealnake aleyhim hafıyza* ve ma ente aleyhim bi vekıl
   108. Ve la tesübbüllezıne yed'une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm* kezalike zeyyenna likülli ümmetin amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya'melun
   109. Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü'minünne biha* kul innemel ayatü ındellahi ve ma yüş'ıruküm enneha iza caet la yü'minun
   110. Ve nükallibü ef'idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü'minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya'mehun
   111. Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey'in kubülem ma kanu li yü'minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun
   112. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba'duhüm illa ba'dın zuhrufel kavli ğurura* ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
   113. Ve li tesğa ileyhi ef'idetüllezıne la yü'minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun
   114. E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala* vellezıne ateynahümül kitabe ya'lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın
   115. Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla* la mübeddile li kelimatih* ve hüves semıul alım
   116. Ve in tütı'eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah* iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
   117. İnne rabbeke hüve a'lemü mey yedıllü an sebılil* ve hüve a'lemü bil mühtedın
   118. Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü'minın
   119. Ve maleküm ella te'külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh* ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm* inne rabbeke hüve a'lemü bil mu'tedın
   120. Ve zeru zahiral ismi ve batıneh* innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun
   121. Ve la te'külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk* ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm* ve in eta'tümuhüm inneküm le müşrikun
   122. E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha* kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya'melun
   123. Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha* ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş'urun
   124. Ve iza caethüm ayetün kalu len nü'mine hatta nü'ta misle ma utiye rusülüllah* Allahü a'lemü haysü yec'alü risaleteh* seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun
   125. Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam* ve mey yürid ey yüdılehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adü fis sema'* kezalike yec'alüllahür ricse alellezıne la yü'minun
   126. Ve haza sıratu rabbike müstekıyma* kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun
   127. Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya'melun
   128. Ve yevme yahşurühüm cemıa* ya ma'şeral cinni kadisteksertüm minel ins* ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba'duna bi ba'dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena* kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah* inne rabbeke hakımün alım
   129. Ve kezalike nüvellı ba'daz zalimıne ba'dam bima kanu yeksibun
   130. Ya ma'şeral cinni vel insi e lem ye'tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza* kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın
   131. Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun
   132. Ve li küllin deracatüm mimma amilu* ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya'melun
   133. Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh* iy yeşa' yüzhibküm ve yestahlif mim ba'diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın
   134. İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu'cizın
   135. Kul ve kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil* fe sevfe ta'lemune men tekunü lehu akıbetüd dar* innehu la yüflihuz zalimun
   136. Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en'ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za'mihim ve haza li şürakaina* fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah* ve ma kane lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim* sae ma yahkümun
   137. Ve kezalike zeyyene li kesırim minel müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dınehüm* ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
   138. Ve kalu hazihı en'amüv ve harsün hıcr* la yat'amüha illa men neşaü bi za'mihim ve en'amün hurrimet zuhuruha ve en'amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh* seyeczıhim bima kanu yefterun
   139. Ve kalu ma fı butuni hazihil en'ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina* ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka'* seyeczıhim vasfehüm* innehu hakımün alım
   140. Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah* kad dallu ve ma kanu mühtedın
   141. Ve hüvellezı enşee cennatim ma'ruşativ ve ğayra ma'ruşativ ven nahle vez zer'a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih* külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu* innehu la yühıbbül müsrifın
   142. Ve minel en'ami hamuletev ve ferşa* külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın
   143. Semaniyete ezvac* mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn* kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn* nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn
   144. Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn* kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn* em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza* fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm* innellahe la yehdil kavmez zalimın
   145. Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat'amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym
   146. Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür* ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm* zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun
   147. Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah* ve la yüraddü be'sühu anil kavmil mücrimın
   148. Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey'* kezalike kezzebellezıne min kablihim hatta zaku be'sena* kul hel ındeküm min ılmin fe tuhricuhü lena* in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun
   149. Kul fe lillahil huccetül baliğah* fe lev şae le hedaküm ecmeıyn
   150. Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune ennellahe harrame haza* fe in şehidu fe la teşhed meahüm* ve la tettebı' ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü'minune bil ahırati ve hüm bi rabbihim ya'dilun
   151. Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihı şey'a* ve bil valideyni ıhsana* ve la taktülu evladeküm min imlak* nahnü nerzükuküm ve iyyahüm* ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan* ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk* zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta'kılun
   152. Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh* ve evfül keyle vel mizane bil kıst* la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve iza kultüm fa'dilu ve lev kane za kurba* ve bi ahdillahi evfu* zaliküm vassaküm bihı lealleküm tezekkerun
   153. Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh* ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih* zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun
   154. Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı ahsene ve tefsıylel likülli şey'iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü'minun
   155. Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun
   156. En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın
   157. Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm* fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh* fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha* seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun
   158. Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik* yevme ye'tı ba'du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra* kulintezıru inna müntezırun
   159. İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey'* innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun
   160. Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha* ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun
   161. Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym* dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın
   162. Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın
   163. La şerıke leh* ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın
   164. Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü külli şey'* ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha* ve la teziru vaziratüv vizra uhra* sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fıhi tahtelifun
   165. Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba'daküm fevka ba'dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm* inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym.
   7- ARAF
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mim sad
   2. Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fı sadrike haracüm minhü li tünzira bihı ve zikra lil mü'minın
   3. İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la tettebiu min dunihı evliya'* kalılem ma tezekkerun
   4. Ve kem min karyetin ehleknaha fe caeha be'süna beyaten ev hüm kailun
   5. Fe ma kane da'vahüm iz caehüm be'süna illa en kalu inna künna zalimın
   6. Fe le nes'elennellezıne ürsile ileyhim ve le nes'elennel murselın
   7. Fe le nekussanne aleyhim bi ılmiv ve ma künna ğaibın
   8. Vel veznü yevmeizinil hakk* fe men sekulet mevazınühu fe ülaike hümül müflihun
   9. Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm bima kanu bi ayatina yazlimun
   10. Ve le kad mekkennaküm fil erdı ve cealna leküm fıha meayiş* kalılem ma teşkürın
   11. Ve le kad halaknaküm sümme savvernaküm sümme kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* lem yeküm mines sacidın
   12. Kale ma meneake ella tescüde iz emartük* kale ene hayrum minh*halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn
   13. Kale fehbıt minha fe ma yekunü leke en tetekebbera fıha fahruc inneke mines sağırın
   14. Kale enzırnı ila yevmi yüb'asun
   15. Kale inneke minel münzarın
   16. Kale fe bima ağveytenı le ak'udenne lehüm sıratakel müstekıym
   17. Sümme le atiyennehüm mim beyni eydıhim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim* ve la tecidü ekserahüm şakirın
   18. Kalehruc minha mez'umem medhura* le men tebiake minhüm le emleenne cehenneme minküm ecmeıyn
   19. Ve ya ademüskün ente ve zevcükel cennete fe küla min haysü şi'tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın
   20. Fe vesvese lehümeş şeytanü li yübdiye lehüma mavuriye anhüma min sev'atihima ve kale ma nehaküma rabbüküma an hazihiş şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidın
   21. Ve kasemehüma innı leküma le minen nasıhıyn
   22. Fe dellahüma bi ğurur* fe lemma zakaş şecerate bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakıl cenneh* ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübın
   23. Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın
   24. Kalehbitu ba'duküm li ba'dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve ****un ila hıyn
   25. Kale fıha tahyevne ve fıha temutune ve menha tuhracun
   26. Ya benı ademe kad enzelna aleyküm libasey yüvarı sev'atiküm ve rışev ve libasüt takva zalike hayr* zalike min ayatillahi leallehüm yezzekkerun
   27. Ya benı ademe la yeftinennekümüş şeytanü kema ahrace ebeveyküm minel cenneti yenziu anhüma libasehüma li yüriyehüma sev'atihima* innehu yeraküm hüve ve kabılühu min haysü la teravnehüm* inna cealneş şeyatıyne evliyae lillezıne la yü'minun
   28. Ve iza fealu fahışeten kalu vecedna aleyha abaena ballahü emerana biha* kul innellahe la ye'müru bil fahşa'* e tekulune alellahi ma la ta'lemun
   29. Kul emera rabbı bil kıstı ve ekıymu vücuheküm ınde külli mescidiv bedeeküm teudun
   30. Ferıkan heda ve ferıkan hakka aleyhimüd dalaleh* innehümüt tehazüş şeyatıyne evliyae min dunillahi ve yahsebune ennehüm mühtedun
   31. Ya benı ademe huzu zıneteküm ınde külli mescidiv ve külu veşrabu ve la tüsrifu* innehu la yühıbbül müsrifın
   32. Kul men harrame zınetellahilletı ahrace li ıbadihı vet tayyibati miner rızk* kul hiye lillezıne amenu fil hayatid dünya halisatey yevmel kıyameh* kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya'lemun
   33. Kul innema harrame rabbiyel fevahışe ma zahera minha ve ma betane vel isme vel bağye bi ğayril hakkı ve en tüşriku billahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve en tekulu alellahi ma la ta'lemun
   34. Ve li külli ümmetin ecel* fe iza cae eclühüm la yeste'hırune saatev ve la yestakdimun
   35. Ya benı ademe imma ye'tiyenneküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı fe menitteka ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   36. Vellezıne kezzebu bi ayatina vestekberu anha ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   37. Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih* ülaike yenalühüm nesıybühüm minel kitab* hatta iza caethüm rusülüna yeteveffevnehüm kalu eyne ma küntüm ted'une min dunillah* kalu dallu anna ve şehidu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın
   38. Kaledhulu fı ümemin kad halet min kabliküm minel cinni vel insi fin nar* küllema dehalet ümmetül leanet uhteha* hatta ized daraku fıha cemıan kalet uhrahüm li ulahüm rabbena haülai edalluna fe atihim azaben dı'fem minen nar* kale li küllin dı'füv ve lakil la ta'lemun
   39. Ve kalet ulahüm li uhrahüm fe ma kane leküm aleyna min fadlin fe zukul azabe bima küntüm teksibun
   40. İnnellezıne kezzebu bi ayatina vestekberu anha la tüfettehu lehüm ebvabüs semai ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelü fı semmil hıyad* ve kezalike neczil mücrimın
   41. Lehüm min cehenneme mihadüv ve min fevkıhüm ğavaş* ve kezalike necziz zalimın
   42. Vellezıne amenu ve amilus salihati la nükellifü nefsen illa vüs'aha ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun
   43. Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin tecrı min tahtihimül enhar* ve kalül hamdü lillahillezı hedana li haza ve ma künna li nehtediye lev la en hedanellah* le kad caet rusülü rabbina bil hakk* ve nudu en tilkümül cennetü uristümuha bima küntüm ta'melun
   44. Ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad vecedna ma veadena rabbüna hakkan fe hel vecedtüm ma veade rabbüküm hakka* kalu neam* fe ezzene müezzinüm beynehüm el la'netüllahi alez zalimın
   45. Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca* ve hüm bil ahırati kafirun
   46. Ve beynehüma hıcab* ve alel a'rafi ricalüy ya'rifune küllem bisımahüm* ve nadev ashabel cenneti en selamün aleyküm lem yedhuluha ve hüm yatmeun
   47. Ve iza surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec'alna meal kavmiz zalimın
   48. Ve nada ashabül a'rafi ricaley ya'rifunehüm bisımahüm kalu ma ağna anküm cem'uküm ve ma küntüm testekbirun
   49. E haülaillezıne aksemtüm la yenalühümüllahü bi rahmeh* üdhulül cennete la havfün aleyküm ve la entüm tahzenun
   50. Ve nada ashabün nari ashabel cenneti en efıdu aleyna minel mai ev mimma razekakümüllah* kalu innellahe harramehüma alel kafirın
   51. Ellezınettehazu dınehüm lehvev ve leıbev ve ğarrathümül hayatüd dünya* fel yevme nensahüm kema nesu likae yevmihim haza ve ma kanu bi ayatina yechadun
   52. Ve le kad ci'nahüm bi kitabin fassalnahü ala ılmin hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'minun
   53. Hel yenzurune illa te'vıleh* yevme ye'tı te'vılühu yekulüllezıne nesuhü min kablü kad caet rusülü rabbina bil hakk* fe hel lena min şüfeae fe yeşfeu lena ev nüraddü fe na'mele ğayrallezı künna na'mel* kad hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
   54. İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih* ela lehül halku vel emr* tebarakellahü rabbül alemın
   55. Üd'u rabbeküm tedarruav ve hufyeh* innehu la yühıbbül mu'tedın
   56. Ve la tüfsidu fil erdı ba'de ıslahıha ved'uhü havfev ve tamea* inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın
   57. Ve hüvellezı yürsilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih* hatta iza ekallet sehaben sikalen suknahü li beledim meyyitin fe enzelna bihil mae fe ahracna bihı min küllis semerat* kezalike nuhricül mevta lealleküm tezekkerun
   58. Vel beledüt tayyibü yahrucü nebatühu bi izni rabbih* vellezı habüse la yahrucü illa nekida* kezalike nüsarrifül ayati li kavmiy yeşkürun
   59. Le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh* innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
   60. Kalel meleü min kavmihı inna li nerake fı dalalim mübın
   61. Kale ya kavmi leyse bı dalaletüv ve lakinnı rasulüm mir rabbil alamın
   62. Übelliğuküm risalati rabbı ve ensahu leküm ve a'lemü minellahi ma la ta'lemun
   63. E ve acibtüm en caeküm zikrüm mir rabbiküm ve li tetteku ve lealleküm türhamun
   64. Fe kezzebuhü fe enceynahü vellezıne meahu fil fülki ve ağraknellezıne kezzebu bi ayatina* innehüm kanu kavmen amın
   65. Ve ila adin ehahüm huda* kale ya kavmı'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh* e fe la tettekun
   66. Kalel meleüllezıne keferu min kavmihı inna le nerake fı sefahetiv ve inna le nesunnüke minel kazibın
   67. Kale ya kavmi leyse bı sefahetüv ve lakinnı rasulüm mir rabbil alemın
   68. Übelliğuküm risalati rabbı ve ene leküm nasıhun emın
   69. E ve acibtüm en caeküm zikrum mir rabbiküm ala racülim minküm li yünziraküm* vezküru iz cealeküm hulefae mim ba'di kavmi nuhıv ve zadeküm fil halkı bestah* fezküru alaellahi lealleküm tüflihun
   70. Kalu eci'tena li na'büdellahe vahdehu ve nezera ma kane ya'büdü abaüna* fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
   71. Kale kad vekaa aleyküm mir rabbiküm ricsüv ve ğadab* e tücadilunenı fı esmain semmeytümuha entüm ve abaüküm ma nezzelellahü biha min sültan* fentezıru innı meaküm minel müntezırın
   72. Fe enceynahü vellezıne meahü bi rametim minna ve kata'na dabirallezıne kezzebu bi ayatina ve ma kanu mü'minın
   73. Ve ila semude ehahüm saliha* kale ya kavmi'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh* kad caetküm beyyinetüm mir rabbiküm* hazihı nakatüllahi leküm ayeten fe zeruha te'kül fı erdıllahi ve la temessuha vi suin fe ye'huzeküm azabün elım
   74. Vezküru iz cealeküm hulefae mim ba'di adiv ve bevveeküm fil erdı tettehızune min sühuliha kusurav ve tenhıtunel cibale büyuta* fezküru alaellahi ve la ta'sev fil erdı müfsidın
   75. Kalel meleül lezınestekberu min kavmihı lillezınes tud'ıfu li men amene minhüm eta'lemune enne saliham murselüm mir rabbih* kalu inna bima ürsile bihı mü'minun
   76. Kalellezınestekberu inna billezı amentüm bihı kafirun
   77. Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim ve kalu ya salihu'tina bima teıdüna in künte minel murselın
   78. Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın
   79. Fe tevella anhüm va kale ya kavmi le kad eblağtüküm risalete rabbı ve nesahtü leküm ve lakil la tühıbbunen nasıhıyn
   80. Ve lutan iz kale li kavmihı ete'tunel fahışete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemın
   81. İnneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa'* bel entüm kavmüm müsrifun
   82. Ve ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricuhüm min karyetiküm* innehüm ünasüy yetetahherun
   83. Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirın
   84. Ve emtarna aleyhim ****ra* fenzur keyfe kane akıbetül mücrimın
   85. Ve ila medyene ehahüm şüayba* kale ya kavmı'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh* kad caetküm beyyinetüm mir rabbiküm fe evfül keyle vel mızane ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la tüfsidu fil erdı ba'de ıslahıha* zaliküm hayrul leküm in küntüm mü'minın
   86. Ve la tak'udu bi külli sıratın tuıdune ve tesuddune an sebılillahi men amene bihı ve tebğuneha ıveca* vezküru iz küntüm kalılen fe kesseraküm venzuru keyfe kane akıbetül müfsidın
   87. Ve in kane taifetüm minküm amenu billezı ürsiltü bihı ve taifetül lem yü'minu fasbiru hatta yahkümellahü beynena* ve hüve hayrul hakimın
   88. Kalel meleüllezınestekberu min kavmihı le nuhricenneke ya şüaybü vellezıne amenu meake min karyetina ev leteudünne fı milletina* kale e ve lev künna karihın
   89. Kadifterayna alellahi keziben in udna fı milletiküm ba'de iz neccanellahü minha* ve ma yekunü lena en neude fıha illa ey yeşaellahü rabbüna* vesia rabbüna külle şey'in ılma* alellahi tevekkelna* rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihıyn
   90. Ve kalel meleüllezıne keferu min kavmihı le initteba'tüm şüayben inneküm izel le hasirun
   91. Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın
   92. Ellezıne kezzebu şüayben ke el lem yağnev fıhellezıne kezzebu şüayben kanu hümül hasirın
   93. Fe tevella anhüm ve akle ya kavmi le kad eblağtüküm risalati rabbı ve nesahtü leküm* fe keyfe asa ala kavmin kafirın
   94. Ve ma erselna fı karyetim min nebiyyin illa ehazna ehleha bil be'sai ved darrai leallehüm yeddaraun
   95. Sümme beddelna mekanes seyyietil hasenete hatta afev ve kalu kad messe abaenad darraü ves serraü fe ehaznahüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
   96. Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav le fetahna aleyhim berakatim mines semai vel erdı ve lakin kezzebu fe ehaznahüm bima kanu yeksibun
   97. E fe emine ehlül kura ey ye'tiyehüm be'süna beyatev ve hüm naimun
   98. E ve emine ehlül kura ey ye'tiyehüm be'süna duhav ve hüm yel'abun
   99. E fe eminu mekrallah* fe la ye'menü mekrallahi illel kavmül hasirun
   100. E ve lem yehdi lillezıne yerisunel erda mim ba'di ehliha el lev neşaü esabnahüm bi zünubihim* ve natbeu ala kulubihim fe hüm la yesmeun
   101. Tilkel kura nekussu aleyke min embaiha* ve le kad caethüm rusülühüm bil beyyinat* fe ma kanu li yü'minu bima kezzebu min kabl* kezalike yatbeullahü ala kulubil kafirın
   102. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd* ve ev vecedna ekserahüm le fasikıyn
   103. Sümme beasna mim ba'dihim musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe zalemu biha* fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın
   104. Ve kale musa ya fir'avnü innı rasulüm mir rabbil alemın
   105. Hakıykun ala el la ekule alellahi illel hakk* kad ci'tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meıye benı israıl
   106. Kale in künte ci'te bi ayetin fe'ti biha in künte mines sadikıyn
   107. Fe elka asahü fe iza hiye su'banüm mübın
   108. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın
   109. Kalel meleü min kavmi fir'avne inne haza le sahırun alım
   110. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm* fe maza te'mürun
   111. Kalu ercih ve ehahü ve ersil fil medaini haşirın
   112. Ye'tuke bi külli sahırin alım
   113. Ve caes seharatü fir'avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
   114. Kale neam ve inneküm le minel mükarrabın
   115. Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune nahnül mülkıy
   116. Kale elku* fe lemma elkav seharu a'yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sıhrin azıym
   117. Ve evhayna ila musa en elkı asak* fe iza hiye telkafü ma ye'fikın
   118. Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya'melun
   119. Fe ğulibu hünalike venkalebu sağırın
   120. Ve ülkıyes seharatü sacidın
   121. Kalu amenna bi rabbil alemın
   122. Rabbi musa ve harun
   123. Kale fir'avnü amentüm bihı kable en azene leküm* inne haza le mekrum mekertümuhü fil medıneti li tuhricu minha ehleha* fe sevfe ta'lemun
   124. Le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin sümme le üsallibenneküm ecmeıyn
   125. Kalu inna ila rabbina münkalibun
   126. Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna* rabbena efrığ aleyna sabrav ve teveffena müslimın
   127. Ve kalel meleü min kavmi fir'avne e etezru musa ve kavmehu li yüfsidu fil erdı ve yezerake ve alihetek* kale senükattilü ebnaehüm ve nestahyı nisaehüm* ve inna fevkahüm kahirun
   128. Kale musa li kavmihisteıynu billahi vasbiru* innel erda lillah* yurisüha mey yeşaü min ıbadih* vel akıbetü lil müttekıyn
   129. Kalu uzına min kabli en te'tiyena ve mim ba'di ma ci'tena* kale asa rabbüküm ey yühlike adüvveküm ve yestahlifeküm fil erdı fe yenzura keyfe ta'melun
   130. Ve le kad ehazna ale fir'avne bis sinıne ve naksım mines semerati leallehüm yezzekkerun
   131. Fe iza caethümül hasenetü kalu lena hazih* ve in tüsıbhüm seyyietüy yettayyeru bi musa ve mem meah* e la innema tairuhüm ındellahi ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   132. Ve kalu mehma te'tina bihı min ayetil li tesharana biha fe ma nahnü leke bi mü'minın
   133. Fe erselna aleyhimüt tufane vel cerade vel kummele ved dafadia ved deme ayatim müfessalatin festekberu ve kanu kavmem mücrimın
   134. Ve lemma vekaa aleyhimür riczü kalu ya mused'u lena rabbeke bima ahide ındek* le in keşefte annar ricze le nü'minenne leke ve le nürsilenne meake benı israıl
   135. Felemma keşefna anhümür ricze ila ecelin hüm baliğuhü iza hüm yenküsun
   136. Fentekamna minhüm fe ağraknahüm fil yemmi bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilın
   137. Ve evrasnel kavmellezıne kanu yüstad'afune meşarikal erdı ve meğaribehelletı barakna fıha* ve temmet kelimetü rabbikel husna ala benı israıle bima saberu* ve demmerna ma kane yesneu fir'avnü ve kavmühu ve ma kanu ya'rişun
   138. Ve cavezna bi benı israilel bahra fe etev ala kavmiy ya'küfune ala asnamil lehüm* kalu ya musec'al lena ilahen kema lehüm aliheh* kale inneküm kavmün techelun
   139. İnne haülai mütebberum ma hüm fıhi ve batılüm ma kanu ya'melun
   140. Kale eğayrallahi ebğıyküm ilahev ve hüve feddaleküm alel alemın
   141. Ve iz enceynaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azab* yükattilune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
   142. Ve vaadna musa selasıne leyletev ve etmemnaha bi aşrin fe temme mıkatü rabbihı erbeıyne leyleh* ve kale musa li ehıyhi harunahlüfnı fı kavmı ve aslıh ve la tettebı' sebılel müfsidın
   143. Ve lemma cae musa li mıkatina ve kelemehu rabbühu kale rabbi erinı enzir ileyk* kale len teranı ve lakininzur ilel cebeli fe inistekarra mekanehu fe sevfe teranı* felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve harra musa saıka* felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü'minın
   144. Kale ya musa innistafeytüke alen nasi bi risalatı ve bi kelamı fe huz ma ateytüke ve küm mineş şakirın
   145. Ve ketebna lehufil elvahı min külli şey'im mev'ızatev ve tefsıylel li külli şey'* fe huzha bi kuvvetiv ve'mür kavmeke ye'huzha bi ahseniha* seürıküm daral fasikıyn
   146. Seasrifü an ayatiyellezıne yetekebberune fil erdı bi ğayril hakk* ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha* ve iy yerav sebıler rüşdi la yettehızuhü sebıla* ve iy yerav sebılel ğayyi yettehızuhü sebıla* zalike bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilın
   147. Vellezıne kezzebu bi ayatina ve likail ahırati habitat a'malühüm* hel yüczevne illa ma kanu ya'melun
   148. Vettehaze kavmü musa mim ba'dihı min huliyyihim ıclen cesedel lehu huvar* e lem yerav ennehu la yükellimühüm ve la yehdıhim sebıla* ittehazuhü ve kanu zalimın
   149. Ve lemma sükıta fı eydıhim ve raev ennehül kad dallu kalu leil lem yerhamna rabbüna ve yağfir lena lenekunenne minel hasirın
   150. Ve lemma racea musa ila kavmihı ğadbane esifen kale bi'sema haleftümunı mim ba'dı e aciltüm emra rabbiküm* ve elkal elvaha ve ehaze bi ra'si ehıyhi yecürrühu ileyh* kalebne ümme innel kavmestad'afunı ve kadu yaktülunenı fe la tüşmit biyel a'dae ve la tec'alnı meal kavmiz zalimın
   151. Kale rabbığfir lı ve li ehıy ve edhılna fı rahmetike ve ente erhamür rahımın
   152. İnnellezınet tehazül ıcle seyenalühüm ğadabüm mir rabbihim ve zilletün fil hayatid dünya* ve kezalike neczil müfterın
   153. Vellezıne amilüs seyyiati sümme tabu mim ba'diha ve amenu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahıym
   154. Ve lemma sekete am musel ğadabü ehazel elvah* ve fı nüshatiha hüdev ve rahmetül lillezıne hüm li rabbihim yerhebun
   155. Vahtara musa kavmehu seb'ıyne racülel li mıkatina* felemma ehazethümür racfetü kale rabbi lev şi'te ehlektehüm min kablü ve iyyay* e tühliküna bima feales süfehaü minna* in hiye illa fitnetük* tüdıllü biha men teşaü ve tehdı men teşa'* ente veliyyüna fağfir lena verhamna ve nete hayrul ğafirın
   156. Vektüb lena fı hazihid dünya hazenetev ve fil ahırati inna hüdna ileyk* kale azabı üsıybü bihı men eşa'* ve rahmetı vesiat külle şey'* fe seektübüha lillezıne yettekune ve yü'tunez zekate vellezıne hüm bi ayatina yü'minun
   157. Ellezıne yettebiuner rasulen nebiyyel ümmiyyellezı yecidune mektuben ındehüm fit tevrati vel incıli ye'müruhüm bil ma'rufi ve yenhahüm anil münkeri ve yühıllü lehümüt tayyibati ve yüharrimü aleyhimül habaise ve yedau anhüm ısrahüm vel ağlalelletı kanet aleyhim* fellezıne amenu bihı ve azzeruhü ve nesaruhü vetteveun nurallezı ünzile meahu ülaike hümül müflihun
   158. Kul ya eyyühen nasü innı rasulüllahi ileyküm cemıanillezı lehu mülküs semavati vel ard* la ilahe illa hüve yuhyı ve yümıtü fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyellezı yü'minü billahi ve kelimetihı vettebiuhü lealleküm tehtedun
   159. Ve min kavmi musa ümmetüy yehdune bil hakkı ve bihı ya'dilun
   160. Ve katta'nahümüsnetey aşrate esbatan ümema* ve evhayna ila musa izisteskahü kavmühu enıdrib bi asakel hacer* fembeceset minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* ve zallelna aleyhimül ğamame ve enzelna aleyhimül menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
   161. Ve iz kıyle lehümüskünu hazihil kayete ve külu minha haysü şi'tüm ve kulu hıttatüv vedhulül babe sücceden nağfirleküm hatıy'atiküm* senezıdül muhsinın
   162. Fe beddelellezıne zalemu minhüm kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe erselna aleyhim riczem mines semai bima kanu yazlimun*
   163. Ves'elhüm anil karyetilletı kanet hadıratel bahr* iz ya'dune fis sebti iz te'tıhim hıytanühüm yevme sevtihim şürraav ve yevme la yesbitune la te'tıhim* kezalike nebluhüm bima kanu yefsükun
   164. Ve iz kalet ümmetüm minhüm lime teızune kavmenillahü mühlikühüm ev müazzibühüm azaben şedıda* kalu ma'ziraten illa rabbiküm ve leallehüm yettekun
   165. Felemma nesu ma zükkiru bihı enceynellezıne yenhevne anis sui ve ehaznellezıne zalemu bi azabim beısim bima kanu yefsükun
   166. Felemma atev amma nühu anhü kulna lehüm kunu kıradetem hasiın
   167. Ve iz teezzene rabbüke le yeb'asenne aleyhim ila yevmil kıyameti mey yesumühüm suel azab* inne rabbeke le serıul ıkab* ve innehu le ğafurur rahıym
   168. Ve katta'nahüm fil erdı ümema* minhümüs salihune ve minhüm dune zalike ve belevnahüm bil hasenati ves seyyiati leallehüm yarciun
   169. Fe halefe mim ba'dihim hayfüv verisül kitabe ye'huzune arada hazel edna ve yekulune se yuğferulena* ve iy ye'tihim aradum mislühu ye'huzuh* e lem yü'haz aleyhim mısakul kitabi el la yekulü alellahi illel hakka ve derasu ma fıh* ved darul ahıratü hayrul lillezıne yettekun* e fela ta'kılun
   170. Vellezıne yümessikune bil kitabi ve ekamüs salah* inna la nüdıy'u ecral muslihıyn
   171. Ve iz netaknel cebel fevkahüm keennehu zulletüv ve zannu ennehu vakıum bihım* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun
   172. Ve iz ehaze rabbüke mim benı ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim* elestü bi rabbiküm* kalu bela şehidna* en tekulu yevmel kıyameti inna künna an haza ğafilın
   173. Ev tekulu innema eşrake abaüna min kablü ve künna zürriyyetem mim ba'dihim* e fetühliküna bima fealel mübtılun
   174. Ve kezalike nüfessılül ayati ve leallehüm yarciun
   175. Vetlü aleyhim nebeellezı ateynahü ayatina feneseleha minha fe etbeahüş şeytanü fe kane minel ğavın
   176. Ve lev şi'na le rafa'nahü biha ve lakinnehu ahlede ilel erdı vettebea hevah* fe meselühu ke meselil kelb* in tahmil aleyhi yelhes ev tetrukhü yelhes* zalike meselül kavmillezıne kezzebu bi ayatina* faksusıl kasasa leallehüm yetefekkerun
   177. Sae meselenil kavmüllezıne kezzebu bi ayatina ve enfüsehüm kanu yazlimun
   178. Mey yehdillahü fe hüvel mühtedı* ve mey yudlil fe ülaike hümül hasirun
   179. Ve le kad zera'na li cehenneme kesıram minel cinni vel insi lehüm kulubül la yefkahune biha ve lehüm a'yünül la yübsırune biha ve lehüm azanül la yesmeune biha* ülaike kel en'ami bel hüm edall* ülaike hümül ğafilun
   180. Ve lillahil esmaül husna fed'uhü biha ve zerullezıne yülhıdune fı esmail* seyüczevne ma kanu ya'melun
   181. Ve mimmen halakna ümmetüy yehdune bil hakku ve bihı ya'dilun
   182. Vellezine kezzebu bi ayatina senestedricühüm min haysü la ya'lemun
   183. Ve ümlı lehüm* inne keydı metın
   184. E ve lem yetefekkeru ma bi sahıbihim min cinneh* in hüve illa nezırum mübın
   185. E ve lem yenzuru fı melekutis semavati vel erdı ve ma halekallahü min şey'iv ve en asa ey yekune kadıkterabe ecelühüm* fe bi eyyi hadısim ba'dehu yü'minun
   186. Mey yudlilillahü fe la hadiye leh* ve yezeruhüm fı tuğyanihim ya'mehun
   187. Yes'eluneke anis saati eyyane mürsaha* kul innema ılmüha ınde rabbı* la yücellıha lil vaktiha illa hu* sekulet fis semavati vel ard* la te'tıküm illa bağteh* yes'eluneke keenneke hafiyyün anha* kul innema ılmüha ındellahi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   188. Kul la emlikü li nefsı nef'av ve la darran illa ma şaellah* ve lev küntü a'lemül ğaybe lesteksertü minel hayr* ve ma messeniyes suü in ene illa nezıruv ve beşırul li kavmiy yü'minun
   189. Hüvellezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve ceale minha zevceha li yesküne ileyha* felemma teğaşşaha hamelet hamlen hafıfen fe merrat bih* felemma eskalet deavellahe rabbehüma lein ateytina salihal lenekunenne mineş şakirın
   190. Felemma atahüma salihan ceala lehu şürakae fıma atahüma* fe tealellahü amma yüşrikun
   191. E yüşrikune ma la yahlüku şey'ev ve hüm yuhlekun
   192. Ve la yestetuy'une lehüm nasra v ve la enfüsehüm yensurun
   193. Ve in ted'uhüm ilel hüda la yettebiuküm* sevaün aleyküm e deavtümuhüm em entüm samitun
   194. İnnellezıne ted'une min dunillahi ıbadün emsalüküm fed'uhüm felyestecıbu leküm in küntüm sadikıyn
   195. E lehüm ercülüy yemşune biha em lehüm eydiy yebtışune biha em lehüm a'yünüy yübsırune biha em lehüm azanüy yesmeune biha* kulid'u şürakaeküm sümme kıduni fela tünzırun
   196. İnne veliyyiyallahüllezı nezzelel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn
   197. Vellezıne ted'une min dunihı la yestetıy'une nasraküm ve la enfüsehüm yensurun
   198. Ve in ted'uhüm ilel hüda la yesmeu* ve terahüm yenzurune ileyke ve hüm la yübsırun
   199. Huzil afve ve'mür bil urfi ve a'rıd anil cahilın
   200. Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah* innehu semiun alım
   201. İnnellezınettekav iza messehüm taifüm mineş şeytani tezekkeru fe izahüm mübsırun
   202. Ve ıhvanühüm yemüddunehüm fil ğayyi sümme la yuksırun
   203. Ve iza lem te'tihim bi ayatin kalu lev lectebeyteha* kul innema ettebiu ma yuha ileyye mir rabbı* haza besairu mir rabbiküm ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yü'minun
   204. Ve iza kuriel kur'anü festemiu lehu ve ensıtu lealleküm türhamun
   205. Vezkür rabbeke fı nefsike tedardruav ve hıyfetev ve dunel cehri minel ğafilın
   206. İnnellezıne ınde rabbike la yestekbirune an ıbadetihı ve yüsebbihune hu ve lehu yescüdun
   (206. Ayet secde ayetidir.)
   8- ENFAL
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Yes'eluneke anil enfal* kulil enfalü lillahi ver rasul* fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etıy'ullahe ve rasulehu in küntüm mü'minın
   2. İnnemel mü'minunellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm ımanev ve ala rabbihim yetevekkelun
   3. Ellezıne yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun
   4. Ülaike hümül mü'minine hakka* lehüm deracatün ınde rabbihim ve mağfiratüv ve rizkun kerım
   5. Kema ahraceke rabbüke mim beytike bil hakkı ve inne ferıkam minel mü'minıne le karihun
   6. Yücadiluneke fil hakkı ba'de ma tebeyyene keennema yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun
   7. Ve iz yeıdükümüllahü ıhdet taifeteyni enneha leküm ve teveddune enne ğayra zatiş şevketi tekunü leküm ve yürıdüllahü ey yühıkkal hakka bi kelimatihı ve yaktaa dabiral kafirın
   8. Li yühıkkal hakka ve yübtılel batıle ve lev kerihel mücrimun
   9. İz testeğıysune rabbeküm festecabe leküm ennı mümiddüküm bi elfim minel melaiketi mürdifın
   10. Ve ma cealehüllahü illa büşra ve li tatmeinne bihı kulubüküm* ve men nasru illa min ındillah* innellahe azızün hakım
   11. İz yüğaşşikümün nüase emenetem minhü ve yünessilü aleyküm mines semai mael li yütahhiraküm bihı ve yüzhibe anküm riczeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam
   12. İz yuhıy rabbüke ilel melaiketi ennı meaküm fe sebbitüllezıne amenu* seülkıy fı kulubillezıne keferur ru'be fadribu fevkal a'nakı vadribu minhüm külle benan
   13. Zalike bi ennehüm şakkullahe ve rasuleh* ve mey yüşakıkıllahe ve rasulehu fe innellahe şedıdül ıkab
   14. Zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirıne azaben nar
   15. Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytümüllezıne keferu zahfen fe la tüvelluhümül edbar
   16. Ve mey yüvellihim yevmeizin dübürahu illa müteharrifel li kıtalin ev mütehayyizen ila fietin fe kad bae bi ğadabim minellahi ve me'vahü cehennem* ve bi'sel mesıyr
   17. Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama* ve li yübliyel mü'minıne minhü belaen hasena* innellahe semıun alım
   18. Zaliküm ve ennellahe muhinü keydil kafirın
   19. İn testeftihu fekad caekümül feth* ve in tentehu fe hüve hayrul leküm* ve in teudu neud* ve len tuğniye anküm fietüküm şey'ev ve lev kesürat ve ennellahe meal mü'minın
   20. Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve rasulehu vela tevellev anhü ve entüm tesmeun
   21. Ve la tekunu kellezıne kalu semı'na ve hüm la yesmeun
   22. İnne şerrad devabbi ındellahis summül bükmüllezıne la ya'kılun
   23. Ve lev alimellahü fıhim hayral le esmeahüm* ve lev esmeahüm le tevellev ve hüm mu'ridun
   24. Ya eyyühellezıne amenüstecıbü lillahi v lir rasuli iza deaküm lima yühyıküm* va'lemu ennellahe yehulü beynel mer'i ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun
   25. Vetteku fitnetel la tüsıybennellezıne zalemu minküm hassah* va'lemu ennellahe şedıdül ıkab
   26. Vesküru iz entüm kalılüm müsted'afune fil erdı tehafune ey yetehattafekümün nasü fe avaküm ve eyyedeküm bi nasrihı ve razekaküm minet tayyibati lealleküm teşkürun
   27. Ya eyyühellezıne amenu la tehunüllahe ver rasule ve tehunu emanatiküm ve entüm ta'lemun
   28. Va'lemu ennema emvalüküm ve evladüküm fitnetüv ve ennellahe ındehu ecrun azıym
   29. Ya eyyühellezıne amenu in tettekullahe yec'al leküm fürkanev ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm* vallahü zül fadlil azıym
   30. Ve iz yemküru bikellezıne keferu li yüsbituke ev yaktüluke ev yuhricuk* ve yemkürune ve yemkürullah* vallahü hayrul makirın
   31. Ve iza tütla alehim ayatüna kalu kad semı'na lev neşaü le kulna misle haza in haza illa esatıyrul evvelın
   32. Ve iz kalüllahümme in kane haza hüvel hakka min ındike fe emtır aleyna hıcaratem mines semai evi'tina bi azabin elım
   33. Ve ma kanellahü li yüazzibehüm ve ente fıhim* ve ma kanellahü müazzibehüm ve hüm yestağfirun
   34. Ve ma lehüm ella yüazzibehümüllahü ve hüm yesuddune anil mescidil harami ve ma kanu evliyaeh* in evliyaühu illel müttekune ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   35. Ve ma kane salatühüm ındel beyti illa mükaev ve tasdiyeh* fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
   36. İnnellezıne keferu yünfikune emvalehüm li yesuddu an sebılillah* fe seyünfikuneha sümme tekunü aleyhim hasraten sümme yuğlebun* vellezıne keferu ila cehenneme yuhşerun
   37. Li yemizellahül habise minet tayyibi ve yec'alel habıse ba'dahu ala ba'dın fe yerkümehu cemıan fe yec'alehu fı cehennem* ülaike hümül hasirun
   38. Kul lillezıne keferu iy yentehu yuğfer lehüm ma kad selef* ve iy yeudu fe kad medat sünnetül evvelın
   39. Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü küllühu lillah* fe inintehev fe innellahe bi ma ya'melune besıyr
   40. Ve in tevellev fa'lemu ennellahe mevlaküm* nı'mel mevla ve nı'men nesıyr
   41. Va'lemu ennema ğanimtüm min şey'in fe enne lillahi humüsehu ve lir rasuli ve lizil kurba vel yetama vel mesakıni vebnis sebıli in küntüm amentüm billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel fürkani yevmel tekal cem'an* vallahü ala külli şey'in kadır
   42. İz entüm bil udvetid dünya ve hüm bil udvetil kusva ver rakbü esfele minküm* ve lev tevaadtüm lahteleftüm fil mıadi ve lakil li yakdıyellahü emran kane mef'ulel li yehlike men heleke am beyyinetiv ve yahya men hayye am beyyineh* ve innellahe le semıun alım
   43. İz yürıkehümüllahü fı menamike kalıla* ve lev erakehüm kesıral le feşiltüm ve le tenaza'tüm fil emri ve lainnellahe sellem* innehu alımüm bi zatis sudur
   44. Ve iz yürıkümuhüm izil tekaytüm fı a'yüniküm kalılev ve yükallilüküm fı a'yünihim li yakdıyellahü emran kane mef'ula* ve ilellahi türceul ümur
   45. Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytüm fieten fesbütu veskürullahe kesıral lealleküm tüflihun
   46. Ve etıy'ullahe ve rasulehu ve la tenazeu fe tefşelu ve tezhebe rıhuküm vasbiru* innellahe meas sabirın
   47. Ve la tekunu kellezıne haracu min diyarihim betarav ve riaen nasi ve yesuddune an sebılillah* vallahü bi ma ya'melune mühıyt
   48. Ve iz zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm ve kale la ğalibe lekümül yevme minen nasi ve innı carul leküm* felemma teraetil fietani nekesa ala akıbeyhi ve kale innı berıüm minküm innı era ma la teravne innı ehafüllah* vallahü şedıdül ıkab
   49. İz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradun ğarra haülai dınühüm* ve mey yetevekkel alellahi fe innellahe azızün hakım
   50. Ve lev tera iz yeteveffellezıne keferul melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm* ve zuku azabel harıyk
   51. Zalike bima kaddemet eydıküm ve ennellahe leysi bi zallamil lil abıd
   52. Kede'bi ali fir'avne vellezıne min kablihim* keferu bi ayatillahi fe ehazehümüllahü bi zünubihim* innellahe kaviyyün şedıdül ıkab
   53. Zalike bi ennellahe lem yekü müğayyiran nı'meten en'ameha ala kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve ennellahe semıun alım
   54. Kede'bi ali fir'avne vellezıne min kablihim* kezzebu bi ayati rabbihim* fe ehleknahüm bi zünubihim ve ağrakna ale fir'avn* ve küllün kanu zalimın
   55. İnne şerrad devabbi ındellahillezıne keferu fehüm la yü'minun
   56. Ellezıne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fı külli merrativ ve hüm la yettekun
   57. Fe imma teskafennehüm fil harbi fe şerrid bihim men halfehüm leallehüm yezzekkerun
   58. Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fembiz ileyhim ala seva'* innellahe la yühıbbül hainın
   59. Ve la yahsebennellezıne keferu sebeku* innehüm la yu'cizun
   60. Ve eıddu lehüm mesteta'tüm min kuvvetiv ve mir ribatıl hayli türhibune bihı adüvvellahi ve adüvveküm ve aharıne min dunihim* la ta'lemunehüm* allahü ya'lemühüm* ve ma tünfiku min şey'in fı sebılillahi yüveffe ileyküm ve entüm la tuzlemun
   61. Ve in cenehu lis selmi fecnah leha ve tevekkel alellah* innehu hüves semıul alım
   62. Ve iy yürıdu ey yahdeuke fe inne hasbekellah* hüvellezı eyyedeke bi nasrihı ve bil mü'minın
   63. Ve ellefe beyne kulubihim* lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm* innehu azızün hakım
   64. Ya eyyühen nebiyyü hasbükellahü ve menittebeake minel mü'minın
   65. Ya eyyühen nebiyyü harridıl mü'minıne alel kıtal* iy yeküm minküm işrune sabirune yağlibu mieteyn* ve iy yeküm minküm mietüy yağlibu elfem minellezıne keferu bi ennehüm kavmül la yefkahun
   66. El ane haffefellahü anküm ve alime enne fıküm da'fa* fe iy yeküm minküm mietün sabiratüy yağlibu mieteyn* ve iy yeküm minküm elfüy yağlibu elfeyni bi iznillah* vallahü meas sabirın
   67. Ma kane li nebiyyin ey yekune lehu esra hatta yüshıne fil ard* türıdune aradad dünya* vallahü yürıdül ahırah* vallahü azızün hakım
   68. Lev la kitabüm minellahi sebeka lemesseküm fıma ehaztüm azabün azıym
   69. Fe külu mimma ğanimtüm halalen teyyibev vettekullah* innellahe ğafurur rahıym
   70. Ya eyyühen nebiyyü kul limen fı eydıküm minel esra iy ya'lemillahü fı kulubiküm hayray yü'tiküm hayram mimma ühıze minküm ve yağfir leküm* vallahü ğafurur rahıym
   71. Ve iy yürıdu hıyaneteke fe kad hanüllahe min kablü fe emkene minhüm* vallahü alımün hakım
   72. İnnelezıne amenu ve haceru ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike ba'duhüm evliyaü ba'd* vellezıne amenu ve lem yühaciru ma leküm miv velayetihim min şey'in hatta yühaciru* ve inistensaruküm fid dıni fe aleykümün nasru illa ala kavmim beyneküm ve beynehüm mısak* vallahü bi ma ta'melune besıyr
   73. Vellezıne keferu ba'duhüm evliyaü ba'd* illa tef'aluhü tekün fitnetün fel erdı ve fesadün kebır
   74. Vellezıne amenu ve haceru ve cahedu fı sebilillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike hümül mü'minune hakka* lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
   75. Vellezıne amenu mim ba'dü ve haceru ve cahedu meaküm fe ülaike minküm* ve ülül erhami ba'duhüm evla bi ba'dın fı kitabillah* innellahe bi külli şey'in alım

   9- TEVBE

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın
   2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va'lemu enneküm ğayru ma'cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın
   3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh* fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm* ve in tevelleytüm fa'lemu enneküm ğayru mu'cizillah* ve beşşirillezıne keferu bi azabin elım
   4. İllellezıne ahettüm minle müşrikıne sümme lem yenkusuküm şey'ev ve lem yüzahiru aleyküm ehaden fe etimmu ileyhim ahdehüm ila müddetihim* innellahe yühıbbül müttekıyn
   5. Fe izenselehal eşhürul hurumü faktülül müşrikıne hayüs vecedtümuhüm ve huzuhüm vahsuruhüm vak'udu lehüm külle mersad* fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe hallu sebılehüm* innellahe ğafurur rahıym
   6. Ve in ehadüm minel müşrikınestecarake fe ecirhü hatta yesmea kelamellahi sümme eblığhu me'meneh* zalik bi ennehüm kavmül la ya'lemun
   7. Keyfe yekunü lil müşrikıne ahdün ındellahi ve ınde rasulihı illellezıne ahettüm ındel mescidil haram* fe mestekamu leküm festekıymu lehüm* innellahe yühıbbül mütekeyın
   8. Keyfe ve iy yazheru aleyküm la yerkubu fiküm illevve la zimmeh* yürduneküm bi efvahihim ve te'ba kulubühüm* ve ekseruhüm fasikun
   9. İşterav ve ayatillahi semenen kalılen fe saddu an sebılih* innehüm sae ma kanu ya'melun
   10. La yerkubune fı mü'minın illev ve la zimmeh* ve laike hümül mu'tedun
   11. Fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe ıhvanüküm fid dın* ve nüfassılül ayati le kavmiy ya'lemun
   12. Ve in nekesu eymanehüm mim ba'di ahdihim ve taanu fı dıniküm fe katilu eimmetel küfri innehüm la eymane lehüm leallehüm yentehun
   13. Ela tükatilune kavmen nekesu eymanehüm ve hemmu bi ıhracir rasuli ve hüm bedeuküm evvele merrah* e tahşevnehüm* fellahü ehakku en tahşevhü in küntüm mü'minın
   14. Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydıküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü'minın
   15. Ve yüzhib ğayza kulubihim* ve yetubüllahü ala mey yeşa'* vallahü alımün hakım
   16. Em hasibtüm en tütraku ve lemma ya'lemillahüllezıne cahedu minküm ve lem yetehızu min dunillahi ve la rasulihı ve lel mü'minıne velıceh* vallahü habırum bi ma ta'melun
   17. Ma kane lil müşrikıne ey ya'müru mesacidellahi şahidıne ala enfüsihm bil küfr* ülaike habitat a'malühüm* ve fin nari hüm halidun
   18. İnnema ya'müru mesacidellahi men amene billahi vel yvmil ahıri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe illallahe fe asa ülaike ey yekunu minel mühtedın
   19. E cealtüm sikayetel hacci ve ımaratel mescidil harami ke men amen billahi vel yevmil ahıri ve cahede fı sebılillah* la yestevune ındellah* vallahü la yehdil kavmez zalimın
   20. Ellezıne amenu ve haceru ve cahdu fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim a'zamü deracetem ındellah* ve ülaike hümül faizun
   21. Yübeşşiruhüm rabbühüm bi rahmetim minhü ve rıdvaniv ve cennatil lehüm fıha neıymüm mükıym
   22. Halidıne fıha ebeda* innellahe ındehu ecrun azıym
   23. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu abaeküm ve ıhvaneküm evliyae inistehabbül kküfra alel ıman* ve mey yetevellehüm minküm fe ülaike hümüz zalimun
   24. Kul in kane abaüküm ve ebnaüküm ve ıhvanüküm ve ezvacüküm ve aşıratüküm ve emvalü nıkteraftümuha ve ticaratün tahşevne kesadeha ve mesakinü terdavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihı ve cihadin fı sebılihı fe terabbesu hatta ye'tiyallahü bi emrih* vallahü la yehdil kavmel fasikıyn
   25. Le kad nasarakümüllahü fı mevatıne kesırativ ve yevme hıneynin iz a'cebetküm kesratüküm fe lem tuğni anküm şey'ev ve dakat aleykümül erdu bi ma rahubet sümme velleytüm müdbirın
   26. Sümme enezlellahü sekınetehu ala rasulihı ve alel mü'minıne ve enzele cünudel lem teravha ve azzebellezıne keferu* ve zalike cezaül kafirın
   27. Sümme yetubüllahü min ba'di zalike ala mey yeşa'* vallahü ğafurur rahıym
   28. Ya eyyühellezıne amenu innemel müşrikun necesün fe la yakrabül mescidel haram ba'de amihim haza* ve in hıftüm ayleten fe sevfe yuğnıkümüllahü min fadlihı in şa'* innellahe alımün hakım
   29. Katilüllezıne la yü'minune billahi ve la bil yevmil ahıri ve la yühürrimune ma harremallahü ve rasulühu ve la yedınune dınel hakkı minellezıne utül kitübe hatta yu'tul cizyete ay yediv vehüm sağırun
   30. Ve kaletil yehudü uzeyrunibnüllahi ve kaletin nesaral mesıhubnüllah* zalike kavlühüm bi efvahaham* yüdahiune kavlellezıne keferu min kabl* katellehümullahü enna yü'fekun
   31. İttehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbabem min dunillahi vel mesıhabne meryem* ve ma ümiru illa li ya'büdu ilahev vahıda* la ilahe illa hu* sübhanehu amma yüşrikun
   32. Yürıdune ey yutfiu nurallahi bi efvahihim ve ye'bellahü illa ey yütimme nurahu ve lev kerihel kafirun
   33. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllihı ve lev kerihel müşrikun
   34. Ya eyyühellezıne amenu inne kesıram minel ahbari ver ruhbani le ye'külune emvalen nasi bil batıli ve yesuddune an sebılillah* vellezıne yeknizunez zehebe vel fiddate ve la yünfikuneha fı sebılillahi fe beşşirhüm bi azabin elım
   35. Yevme yuhma aleyha fı nari cehenneme fe tükva biha cibahühüm ve cünubühüm ve zuhuruhüm* haza ma keneztüm li enfüsiküm fe zuku ma küntüm teknizun
   36. İnne ıddeş şühuri ındellahisna aşera şehran fı kitabillahi yevme halekas semavati vel erda miha erbeatüm hurum* zaliked dınül kayyimü fe la tazlimu fıhinne enfüseküm ve katilül müşrikıne kaffeten kema yükatiluneküm kaffeh* va'lemu ennallahe meal müttekıyn
   37. İnnemen nesıü ziyadetün fil küfri yüdallü bihillezıne keferu yühıllünehu amev ve yüharrimunehu amel li yüvatıu ıddete ma harramellahü fe yühıllu ma harremellah* züyyine lehüm suü a'malihim* vallahü la yehdil kavmel kafirın
   38. Ya eyyühellezıne amenu ma leküm iza kıyle lekümünfiru fı sebılillahis sakaltüm ilel ard* e radıytüm bil hayatid dünya minel ahırah* fe ma ****ul hayatid dünya minel ahırah* fe ma ****ul hayatid dünya fil ahırati illa kalıl
   39. İlla tenfiru yüazzibküm azaben elımev ve yestebdil kavmen ğayraküm ve la teduruhu şey'a* vallahü ala külli şey'in kadır
   40. İlla tensuruhü fe kad nesarahüllahü iz ahracehüllezıne keferu saniyesneyni iz hüma fil ğayri iz yekül li sahıbihı la tahzen innallahe meana* fe enzelellahü sekınetehu aleyhi ve eyyedehu bi cünudil lem teravha ve ceale kelimetellezıne keferus süfla* ve kelimetüllahi hiyel ulya* vallahü azızün hakım
   41. İnfiru hıfafev ve sikalev ve cahidu bi emvaliküm ve enfüsiküm fı sebılillah* zaliküm hayrul leküm in küntüm ta'lemun
   42. Lev kane aradan karıbev ve seferan kasıdel lettebeuke ve lakim beudet aleyhimüş şükkah* ve se yahlifune billahi levisteta'na le haracna meaküm* yühlikune enfüsehüm* vallahü ya'lemü innehüm le kazibun
   43. Afallahü ank* li me ezinte lehüm hatta yetebeyyene lekellezıne sadeku ve ta'lemel kazibın
   44. La yeste'zinükellezıne yü'minune billahi vel yevmil ahıri ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim* vallahü alımüm bil müttekıyn
   45. İnnema yeste'zinükellezıne la yü'minune billahi vel yevmil ahıri vertabet kulubühüm fe hüm fı raybihim yeteraddedun
   46. Ve lev eradül huruce le eaddu lehu uddetev ve lakin kerihellahümbiasehüm fe sebbetahüm ve kıylek'udu meal kaıdın
   47. Lev haracu fıküm ma zaduküm illa habalev ve le evdau hılaleküm yebğunekümül fitneh* ve fıküm semmaune lehüm* vallahü alımüm biz zalimın
   48. Lekadibteğavül fitnete min kablü ve kallebu lekel ümura hatta cael hakku ve zahera emrullahi vehüm karihun
   49. Ve minhüm mey yekulü'zel lı ve la teftinnı* e la fil fitneti sekatu* ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirın
   50. İn tüsıbke hasenetün tesü'hüm* ve in tüsıbke müsıybetüy yekulu kad ehazna emrana min kablü ve yetevellev vehüm ferihun
   51. Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena* hüve mevlana* ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
   52. Kul hel terabbesune bina illa ıhdel husneyeyn* ve nahnü neterabbesu biküm ey yüsıybekümüllahü bi azabim min ındihı ev bi eydına fe terabbesu inna meaküm müterabbisun
   53. Kul enfiku tav'an ev kerhel len yütekabbele minküm* inneküm küntüm kavmen fasikıyn
   54. Ve ma meneahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illa ennehüm keferu billahi ve bi rasulihı ve la ye'tunes salate illa vehüm küsala ve la yünfikune illa vehüm karihun
   55. Fe la tü'cibke emvalühüm ve la evladühüm* innema yürıdüllahü li yüazzibehüm biha fil hayatid dünya ve tezheka enfüsühm ve hüm kafirun
   56. Ve yahlifune billahi innehüm le minküm* ve ma hüm minküm ve lakinnehüm kavmüy yefrakun
   57. Lev yecidune melceen ev meğaratin ev müddehalel le vellev ileyhi vehüm yecmehun
   58. Ve minhüm mey yelmizüke fis sadekat* fe in u'tu minha radu ve il lem yu'tav minha iza hüm yeshatun
   59. Ve lev ennehüm radu ma atahümlahü ve rasulühu ve kalu hasbünallahü se yü'tınellahü min fadlihı ye rasulühu inna ilallahi rağıbun
   60. İnnemas sadekatü lil fükarai vel mesakıni vel amilıne aleyha vel müellefeti kulubühüm ve firrikabi vle ğarimıne ve fı sebılillahi vebnis sebıl* ferıdatem minallah* vallahü alımün hakım
   61. Ve minhümüllezıne yü'zunen nebiyye ve yekulune hüve üzün* kul üzünü hayril leküm yü'minü billahi ve yü'minü lil mü'minıne ve rahmetül lillezıne amenu minküm* vellezıne yü'zune rasulellahi lehüm azabün elım
   62. Yahlifune billahi leküm li yürduküm* vallahü ve rasulühu ehakku ey yürduhü in kanu mü'minın
   63. E lem ya'lemu ennehu mey yühadidillahe ve rasulehu fe enne lehu nara cehenneme haliden fıha* zalikel hızyül azıym
   64. Yahzerul münafikune en tünezzele aleyhim suratün tünebbiühüm bi ma fı kulubihim* kulistehziu* innellahe muhricüm ma tahzerun
   65. Ve lein seeltehüm le yekulünne innema künna nehudu ve nel'ab* kul e billahi ve ayatihı ve rasulihı küntüm testehziun
   66. La ta'teziru kad kefartüm ba'de ımaniküm* in na'fü an taifetim minküm nüazzib taifetem bi ennehüm kanu mücrimın
   67. El münafikun vel münafikatü ba'duhüm min ba'd* ye'mürune bil münkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune eydiyehüm* nesüllahe fe nesiyehüm* innel münafikıyne hümül fasikun
   68. Veadellahül münafikıyne vel münafikati vel küffara nara cehenneme halidıne fıha* hiye hasbühüm* ve leanehümüllah* ve lehüm azabüm mükıym
   69. Kellezıne min kabliküm kanu eşedde minküm kuvvetev ve eksera emvalev ve evlada* festemteu bi halakıhim festemta'tüm bi halaıküm kemestem teallazıne min kabliküm bi halakıhüm ve hudtüm kellezı hadu* ülaike habitat a'malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike hümül hasirun
   70. E lem ye'tihim nebüllezıne min kablihim kavmi nuhıv ve adiv ve semude ve kavmi ibrahıme ve ashabi medyene vel mü'tefikat* etethüm rusülühüm bil beyyinat* fe ma kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
   71. Vel mü'minune vel mü'miratü ba'duhüm evliyaü ba'd* ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve yütıy'unellahe ve rasuleh* ülaike se yerhamühümüllah* innellaha azızün hakım
   72. Veadellahül mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve mesakine teyyibeten fı cennati adn* ve rıdvanüm minallahi ekber* zalike hüvel fevzül azıym
   73. Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikıyne vağluz aleyhim* ve me'vahüm cehennem* ve bi'sel mesıyr
   74. Yahlifune billahi ma kalu* ve le kad kalu kelimetel küfri ve keferu ba'de islamihim ve hemmu bi ma lem yenalu* ve ma nekamu illa en ağnahümüllahü ve rasulühu min fadlih* fe iy yetubu yekü hayral lehüm* ve iy yetevellev yüazzibhümüllahü azaben elımen fid dünya vel ahırah* ve ma lehüm fil erdı miv veliyyiv ve la nasıyr
   75. Ve minhüm men ahedellahe le in atana min fadlihı le nessaddekanne ve le nekunenne mines salihıyn
   76. Felemma atahüm min fadlihı behılu bihı ve tevellev ve hüm mu'ridun
   77. Fe a'kabehüm nifakan fı kulubihim ila yevmi yelkavnehu bi ma ahlefüllahe ma veaduhü ve bi ma kanu yekzibun
   78. E lem ya'lemu ennellahe ya'lemü sirrahüm ve necvahüm ve ennellahe allamül ğuyub
   79. Ellezıne yelmizunel mütteavviıyne minel mü'minıne fis sadekati vellezıne la yecidune illa cühdehüm fe yesharune minhüm* sehırallahü minhüm ve lehüm azabün elım
   80. İstağfir lehüm ev la testağfir lehüm* in testağfir lehüm seb'ıyne merraten fe ley yağfirallahü lehüm* zalike bi ennehüm keferu billahi ve rasulih* vallahü la yehdil kavmel fasikıyn
   81. Ferihal mühallefune bi mak'adihim hılafe rasulillahi ve kerehu ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillahi ve kalu la tenfiru fil harr* kul naru cehenneme eşddü harra* lev kanu yefkahun
   82. Fel yadhaku kalılev vel yebku kezıra* cezaem bi ma kanu yeksibun
   83. Fe ir raceakellahü ila taifetim minhüm feste'zenuke lil huruci fe kul len tahrucu meıye ebedev ve len tükatilu meıye adüvva* inneküm radıytüm bil kuudi evvele merratin fak'udu meal halifın
   84. Ve la tüsalli ala ehadim minhüm mate ebedev ve la tekum ala kabrih* innehüm keferu billahi ve rasulihı ve matu ve hüm fasikun
   85. Ve la tu'cibke emvalühüm ve evladühüm* innema yürıdüllahü ey yüazzibehüm biha fid dünya ve tezheka enfüsühüm ve hüm kafirun
   86. Ve iza ünzilet suratün en aminu billahi ve cahidu mea rasulihiste'zeneke ülüt tavli minhüm ve kalu zerna neküm meal kaıdın
   87. Radu bi ey yekunu meal havalifi ve tubia ala kulubihim fehüm la yefkahun
   88. Lakinir rasulü vellezıne amenu meahu cahedu bi emvalihim ve enfüsihim* ve ülaike lehümül hayratü ve ülaikehümül müflihun
   89. Eaddellahü lehüm cennati tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* zalikel fevzül azıym
   90. Ve cael müazzirune minel a'rabi li yü'zene lehüm ve kaadellezıne kezebüllahe ve rasuleh* se yüsıybüllezıne keferu minhüm azabün elım
   91. Leyse aled duafai ve la alel merda ve la alellezıne la yecidune me yünfikune haracün iza nesahu lillahi ve rasulih* ma alel muhsinıne min sebıl* vallahü ğafurur rahıym
   92. Ve la alellezıne iza ma etevke li tahmilehüm kulte la ecidü ma ahmilüküm aleyhi tevellev ve a'yünühüm tefıdu mined dem'ı hazenen ella yecidu ma yünfikun
   93. İnnemes sebılü alellezıne yeste'zinuneke ve hüm ağniya'* radu bi ey yekunu meal havalifi ve tabeallahü ala kulubihim fehüm la ya'lemun
   94. Ya'tezirune ilyküm iza raca'tüm ileyhim* kul la ta'teziru len nü'mine leküm kad nebbeenellahü min ahbariküm* ve se yerallahü ameleküm ve rasulühu sümme türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
   95. Se yahlifune billahi leküm izenkalebtüm ileyhim li tu'ridu anhüm* fe a'ridu anhüm* innehüm ricsüv ve me'vahüm cehennem* cezaem bi ma kanu yeksibun
   96. Yahlifune leküm li terdav anhüm* fe in terdav anhüm fe innellahe la yerda anil kavmil fasikıyn
   97. El a'rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu ella ya'lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih* vallahü alımün hakım
   98. Ve minel a'rabi mey yettehızü ma yünfiku mağramev ve yeterabbesu bikümüd devair* aleyhim dairatüs sev'* vallahü semıun alım
   99. Ve minel a'rabi mey yü'minü billahi vel yevmil ahıri ve yettehızü ma yünfiku kurubatin ındellahi ve salevatir rasul* ela inneha kurbetül lehüm* se yüdhılühümüllahü fı rahmetih* innellahe ğafurur rahıym
   100. Ves sabikunel evvelune minel mühacirıne vel ensari vellezınettebeuhüm bi ıhsanir radıyallahü anhüm ve radu anhü ve eadde lehüm cennatin tecrı tahtehel enharu halidıne fıha ebeda* zalikel fevzül azıym
   101. Ve mimmen havleküm minel a'rabi münafikun* ve min ehlil medıneti meradu alen nifakı la ta'lemühüm* nahnü na'lemühüm* se nüazzibühüm merrateyni sümme yüraddune ila azabin azıym
   102. Ve aharuna'terafu bi zünubbihim haletu amelen salihav ve ahara seyyia* asellahü ey yetube aleyhim* innellahe ğafurur rahıym
   103. Huz min emvalihim sadekaten tütahhiruhüm ve tüzekkıhim biha ve salli aleyhim* inne salateke sekenül lehüm* vallahü semıun alım
   104. E lem ya'lemu ennellahe hüve yakbelüt tevbete an ıbadihı ve ye'huzüs sadekati ve ennellahe hüvet tevvabür rahıym
   105. Ve kulı'melu fe se yerallahü ameleküm ve rasulühu vel mü'minun* ve se türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
   106. Ve aharune mürcevne li emrillahi imma yüazzibühüm ve imma yetubü aleyhim* vallahü alımün hakım
   107. Vellezınettehazu mesciden dırarav ve küfrav ve tefrıkam beynel mü'minıne ve irsadel li men habellahe ve rasulehu min kabl* ve le yahlifünne in eradna illel husna* vallahü yeşhedü innehüm le kazibun
   108. La tekum fıhi ebeda* le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fıh* fıhi ricalüy yühıbbune ey yetetahheru* vallahü yühıbbül müttahhirın
   109. E fe men essese bünyanehu ala katva minallahi ve rıdvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin fenhara bihı fı nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimın
   110. La yezalü bünyanühümlezı benev rıbeten fı kulubihim illa en tekattaa kulubühüm* yallahü alımün hakım
   111. İnnellaheştera minel mü'minıne enfüshehüm ve emvalehüm bi enne lehümül cenneh* yükatilune fı sebılillahi fe yaktülune ve yuktelune va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incıli vel kur'an* ve men evfa bi ahdihı festebşiru bi bey'ıkümlezı bay'tüm bih* ve zalike hümvel fevzül azıym
   112. Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil mümkeri vel hafizune li hududillah* ve beşşiril mü'minın
   113. Ma kane lin nebiyyi vellezıne amenu ey yestağfiru lil müşrikıne velev kanu ülı kurba mim ba'di ma tebeyyene lehüm ennehüm ashabül cehıym
   114. Ve ma kanestiğfaru ibrahıme li ebıhi illa am mev'ıdetiv veadeha iyyah* felemma tebeyyene lehu ennehu adüvvül lilhahi teberrae minh* inne ibrahıme le evvahün halım
   115. Ve ma kanellahü li yüdılle kavmem ba'de iz hedahüm hatta yübeyyine lehüm ma yettekun* innellahe bi külli şey'in alım
   116. İnnellahe lehu mülküs semavati vel ard* yuhyı ve yümıt* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
   117. Le kad tabellahü alen nebiyyi vel mühacirıne vel ensarillezınettebeuhü fı saatil usrati mim ba'di ma kade yezığu kulubü ferıkım minhüm sümme tabe aleyhim* innehu bihim raufür rahıym
   118. Ve ales selasetillezıne hulifu* hatta iza dakat aleyhimül erdu bi ma rahubet ve dakat aleyhim enfüsühüm ve zannu el la melcee minallahi illa ileyh* sümme tabe aleyhim li yetubu* innellahe hüvet tevvabür rahıym
   119. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kunu meas sadikıyn
   120. Ma kane li ehlil medıneti ve men havlehüm minel a'rabi ey yetehallefu ar rasulillahi ve la yerğabu bi enfüsihim an nefsih* zalike bi ennehüm la yüsıybühüm zameüv ve la nesabü v ve la mahmesatün fı sebılillahi ve la yetaune mevtıey yeğıyzul küffara ve la yenalune min adüvvin neylen illa kütibe lehüm bihı amelün salıh* innellahe la yüdıy'u ecral muhsinın
   121. Ve la yünfikune nefekaten sağıyratev ve la kebıratev ve la kebıratev ve la yaktaune vadiyen illa kütibe lehüm li yecziyehümullahü ahsene ma kanu ya'melun
   122. Ve ma kanel mü'minune li yenfiru kaffeh* fe lev la nefera min külli firkatim minhüm taifetül li yetefekkahu fid dıni ve li yünziru kavmehüm iza raceu ileyhim leallehüm yahzerun
   123. Ya eyyühellezıne amenu katilüllezıne yaluneküm minel küffari vel yecidu fıküm ğılzah* va'lemu ennallahe meal müttekıyn
   124. Ve iza ma ünzilet zuratün fe minhüm mey yekulü eyyüküm zadethü hazihı ımana* fe emmellezıne amenu fe zadethüm ımanev vehüm yestebşirun
   125. Ve emmellezıne fı kulubihim meradnu fe zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun
   126. E ve la yeravne ennehüm yüftenune fı külli amim merraten ev merrateyni sümme la yetubune ve la hüm yezzekkerun
   127. Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba'duhüm ila ba'd* hel yeraküm min ehadin sümmensarafu* sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun
   128. Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym
   129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu* aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

   10- YUNUS

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam ra* tilke ayatül kitabil hakım
   2. E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm kademe sıdkın ınde rabbihim* kalel kafirune inne haza le sahırum mübın
   3. İnne rabbe kümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yüdebbirul emr* ma min şefıın illa mim ba'di iznih* zalikümüllahü rabbüküm fa'büduh* efela tezekkerun
   4. İleyhi merciuküm cemıa* va'dellahi hakka* innehu yebdeül halka sümme yüıydühu li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati bil kıst* vellezıne keferu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun
   5. Hüvellezı cealeş şemse dıyaev vel kamera nurav ve kadderahu menazile li ta'lemu adedes sinıne vel hısab* ma halekallahü zalike illa bil hakk* yüfassılül ayati li kavmiy ya'lemun
   6. İnne fıhtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahü fis semavati vel erdı le ayatil li kavmiy yettekun
   7. İnnellezıne la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeennu biha vellezıne hüm an ayatina ğafilun
   8. Ülaike me'vahümün naru bima kanu yeksibun
   9. İnnellezıne amenu ve amilus salihati yehdıhim rabbühüm bi ımanihim* tecrı min tahtihimül enharu fı cennatin neıym
   10. Da'vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha selam* ve ahıru da'vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın
   11. Ve lev yüaccilüllahü lin nasiş şerratı'calehüm bil hayri le kudiye ileyhim ecelühüm* fe nezerullezıne la yercune likaena fı tuğyanihim ya'mehun
   12. Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı ev kaıden ev kaima* felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yed'una ila durrim messeh* kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu ya'melun
   13. Ve le kad ehleknel kurune min kabilküm lemma zalemu ve caethüm rusülühüm bil beyyinati ve ma kanu li yü'minu* kezalike neczil kavmel mücrimın
   14. Sümme cealnaküm halaife fil erdı mim ba'dihim li nenzura keyfe ta'melun
   15. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne la yercune likaene'ti bi kur'anin ğayri haza ev beddilh* kul ma yekunü lı en übeddilehu min tilkai nefsı* in ettebiu illa ma yuha ileyy* innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
   16. Kul lev şaellahü ma televtühu aleyküm ve la edraküm bihı fe kad lebistü fıküm umüram min kablih* e fela ta'kılun
   17. Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe vi ayatih* innehu la yüflihul mücrimun
   18. Ve ya'büdune min dunillahi ma la yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve yekulune haülai şüfeaüna ındellah* kul etünebbiunellahe bima la ya'lemü fis semavati ve la fil ard* sübhanehu ve teala amma yaşrikun
   19. Ve ma kanen nasü illa ümmetev vahıdeten fahtelefu* ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm fıma fıhi yahtelifun
   20. Ve yekulune lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih* fe kul innemel ğaybü lillahi fentezıru* innı meaküm minel müntezırın
   21. Ve iza ezaknen nase rahmetem mim ba'di darrae messethüm iza lehüm merun fı ayatina* kulillahü esrau mekra* inne rusülena yektübune ma temkürun
   22. Hüvellezı yüseyyiruküm fil berri vel bahr* hatta iza küntüm fil fülk* ve cerayne bihim bi rıyhın tayyibetiv ve ferihu biha caetha rıhun asıfüv ve caehümül mevcü min külli mekaniv ve zannu ennehüm ühıyta bihim deavüllahe muhlisıyne lehüd dın* lein enceytena min hazihı le nekunenne mineş şakirın
   23. Felemma encahüm izahüm yebğune fil erdı bi ğayril hakk* ya eyyühennasü innema bağyüküm ala enfüsiküm ****al hayatid dünya sümme ileyna merciuküm fe nünebbiüküm bima küntüm ta'melun
   24. İnnema meselül hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı mimma ye'külün nasü vel en'am* hatta iza ehazetil erdu zuhrufeha vezzeyyenet ve zanne ehlüha ennehüm kadirune aleyha etaha emruna leylen ev neharan fe cealnaha hasıyden ke el lem tağne bil ems* kezalike nüfessılül ayati li kavmiy yetefekkerun
   25. Vallahü yed'u ila daris selam* ve yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
   26. Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh* ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh* ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun
   27. Vellezıne kesebüs seyyiati cezaü seyyietim bi misliha ve terhekuhüm zilleh* ma lehüm minellahi min asım* keennema uğşiyet vücuhühüm kıtaam minel leyli muslima* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   28. Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku mekaneküm entüm ve şürakaüküm* fe zeyyelna beynehüm ve kale şürakaühüm ma küntüm iyyana ta'büdun
   29. Fe kefa billahi şehıdem beynena ve beyneküm in künna an ıbadetiküm leğafilın
   30. Hünalike teblu küllü nefsim ma eslefet ve ruddu ilellahi mevlahümül hakkı ve dalle anhüm ma kanu yefterun
   31. Kul mey yerzükuküm mines semai vel erdı emmey yemliküs sem'a vel ebsara ve mey yuhricül hayye minle miyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve mey yüdebbirul emr* fe seyekulunellah* fe kul efela tettekun
   32. Fe zalikümüllahü rabbükümülhakk* fe maza ba7del hakkı illed dalal* fe enna tusrafun
   33. Kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne feseku ennehüm la yü'minun
   34. Kul hel min şürakaiküm mey yebdeül halka sümme yüıydüh* kulillahü yebdeül halkü sümme yüıydühu fe enna tü'fekun
   35. Kul hel min şürakaiküm mey yehdı ilel hakk* kulillahü yehdı lil hakk* e fe mey yehdı ilel hakkı ehakku ey yüttebea emmel la yehiddı illa ey yühda* fe ma leküm keyfe tahkümun
   36. Ve ma yettebiu ekseruhüm illa zanna* innez zanne la yuğnı minel hakkı şey'a* innellahe alımüm bima yef'alun
   37. Ve ma kane hazel kur'anü ey yüftera min dunillahi ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıylel kitabi la raybe fıhi mir rabbil alemın
   38. Em yekulunefterah* kul fe'tu bi suratim mislihı ved'u menisteta'tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn
   39. Bel kezzebu bima lem yühıytu bi ılmihı ve lemma ye'tihim te'vılüh* kezalike kezzebellezıne min kablihim fenzur keyfe kane akıbetüz zalimın
   40. Ve minhüm mey yü'minü bihı ve minhüm mel la yü'minü bih* ve rübbüke a'lemü bil müfsidın
   41. Ve in kezzebuke fe kul lı amelı ve leküm amelüküm* entüm berıune mimma a'melü ve ene berıüm mimma ta'melun
   42. Ve minhüm mey yestemiune ileyk* e fe ente tüsmius summe ve lev kanu la ya'kılun
   43. Ve minhüm mey yenzuru ileyk* e fe ente tehdil umye ve lev kanu la yübsırun
   44. İnnellahe la yazlimün nase şey'ev ve lakinnen nase enfüsehüm yazlimun
   45. Ve yevme yahşüruhüm keel lem yelbesu illa saatem minen nehar iyetearafune beynehüm* kad hasirallezıne kezzebu bi likaillahi ve ma kanu mühtedın
   46. Ve imma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna merciuhüm sümmellahü şehıdün ala ma yef'alun
   47. Ve likülli ümmetir rasul* fe iza cae rasulühüm kudiye beynehüm bil kıstı ve hüm la yuzlemun
   48. Ve yekulune **** hazel va'dü in küntüm sadikıyn
   49. Kul la emlikü li nefsı darrav ve la nef'an illa ma şaellah* likülli ümmetinecel* iza cae ecelühüm fe la yeste'hırune saatev ve la yestakdimun
   50. Kul eraeytüm in etaküm azabühu beyaten ev neharam maza yesta'cilü minhül mücrimun
   51. E sümme iza ma vekaa amentüm bih* al ane ve kad küntüm bihı testa'cilun
   52. Sümme kıyle lillezıne zalemu zuku azabel huld* hel tüczevne illa bima küntüm teksibun
   53. Ve yestembiuneke ehakkun hu* kul ı ve rabbı innehu lehakkuv ve ma entüm bi mu'cizın
   54. Ve lev enne li külli nefsin zalemet ma fil erdı leftedet bih* ve eserrun nedamete lemma raevül azab* ve kudiye beynehüm bil kıstı ve hüm la yuzlemun
   55. E la inne lillahi ma fis semavati vel ard* e la inne va'dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   56. Hüve yuhyı ve yümıtü ve ileyhi türceun
   57. Ya eyyühen nasü kad caetküm mev'ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü'minın
   58. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihı fe bi zalike felyefrahu* hüve hayrum mimma yecmeun
   59. Kul e raeytüm ma enzelellahü leküm mir rizkın fe cealtüm minhü haramev ve halala* kul allahü ezine leküm em alellahi tefterun
   60. Ve ma zannüllezıne yefterune alellahil kezibe yevmel kıyameh* innellahe lezu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
   61. Ve ma tekunü fı şe'niv ve ma tetlu minhü min kur'aniv ve la ta'melune min amelin illa künna aleyküm şühuden iz tüfıdune fıh* ve ma ya'zübü ar rabbike mim miskali zirratin fil erdı ve la fis semai ve la asğara min zalike ve la ekbera illa fı kitabim mubın
   62. E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   63. Ellezıne amenu ve kanu yettekun
   64. Lehümül büşra fil hayated dünya ve fil ahırah* la tebdıle li kelimatillah* zalike hüvel fevzül azıym
   65. Ve la yahzünke kavlühüm* innel ızzete lillahi cemıa* hüves semıul alım
   66. E la inne lillahi men fis semavati ve men fil ard* ve ma yettebiullezıne yed'une min dunillahi şüraka'* iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
   67. Hüvellezı ceale lekümül leyle li zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
   68. Kalüttehazellahü veleden sübhaneh* hüvel ğaniyy* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* in ındeküm min sültanim bi haza* e tekulune alellahi ma la ta'lemun
   69. Kul innillezıne yefterune alellahil kezibe la yüflihun
   70. ****un fid dünya sümme ileyna merciuhum sümme nüzıkuhümül azabeş şedıde bima kanu yekfürun
   71. Vetlü aleyhim nebee nuh* iz kale li kavmihı ya kavmi in kane kebüra aleyküm mekamı ve tezkırıı bi ayatillahi fe alellahi tevekkeltü fe ecmiu emraküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm aleyküm ğummeten sümmakdu ileyye ve la tünzırun
   72. Fe in tevelleytüm fe ma seeltüküm mir ecrv in ecriye illa alellahi ve ümirtü en ekune minel müslimın
   73. Fe kezzebuhü fe necceynahü ve min meahu fil fülki ve cealnahüm halaife ve ağraknellezıne kezzebu bi ayatina* fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
   74. Sümme beasna mim ba'dihı rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fe ma kanu li yü'minu bima kezzebu bihı min kabl* kezalike natbeu ala kulubil mu'tedın
   75. Sümme beasna mim ba'dihim musa ve harune ila fir'avne ve meleihı bi ayatina festekberu ve kanu kavmem mücrimın
   76. Fe lemma caehümül hakku min ındina kalu inne haza le sıhrum mübın
   77. Kale musa e tekulune lil hakkı lemma caeküm* e sıhrun haza* ve la yüflihus sahırun
   78. Kalu e ci'tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard* ve ma nahnü leküma bi mü'minın
   79. Ve kale fir'avnü'tunı bi külli sahırin alım
   80. Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
   81. Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr* innellahe seyübtılüh* innellahe la yuslihu amelel müfsidın
   82. Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
   83. Fe ma amene li musa illa zürriyyetüm min kavmihı ala havfim min fir'avne ve meleihim ey yeftinehüm* ve inne fir'avne lealin fil ard* ve innehu le minel müsrifın
   84. Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimın
   85. Fe kalu alellahi tevekkelna* rabbena la tec'alna fitnetel lil kavmiz zalimın
   86. Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirun
   87. Ve evhayna ila musa ve ehıyhi en tebevvea likavmiküma bi mısra büyutev vec'alu büyuteküm kıbletev ve ekıymus salah* ve beşşiril mü'minın
   88. Ve kale musa rabbena inneke ateyte fir'avne ve melehu zınetev ve emvalen fil hayetid dünya rabbena li yüdıllu an sebılik* rabbenatmis ala emvalihim veşdüd ala kulubihim fe la yü'minu hatta yeravül azabel elım
   89. Kale kad ücıbet da'vetüküma festekıyma ve la tettebianni sebılellezıne la ya'lemun
   90. Ve cavezna bi benı israilil bahra fe etbeahüm fir'avnü ve cünudühu bağyev ve adva* hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illezı amenet bihı benu israile ve ene minel müslimın
   91. Al ane ve kad asayte kablü ve künte minel müfsidın
   92. Fel yevme nüneccıke bi bedenike li tekune limen halfeke ayeh* ve inne kesıram minen nasi an ayatina le ğafilun
   93. Ve le kad bevve'na benı israıle mübevvee sıdkıv ve razaknahüm minet tayyibat* femahtelefu hatta caehümül ılm* inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
   94. Fe in künte fı şekkim mimma enzelna ileyke fes'elillezıne yakraunel kitab min kablike* le kad caekel hakku mir rabbike fe la tekununne minel mümterın
   95. Ve la tekunenne minellezıne kezzebu bi ayatillahi fe tekune minel hasirın
   96. İnnellezıne hakkat aleyhim kelimetü rabbike la yü'minun
   97. Ve lev caethüm küllü ayetin hatta yeravül azabel elım
   98. Fe lev la kanet karyetün amenet fe nefealna ımanüha illa kavme yunüs* lemma amenu keşefna anhüm azabel hızyi fil hayatid dünya ve metta'nahüm ila hıyn
   99. Ve lev şae rabbüke le amene men fil erdı küllühüm cemıa* e fe ente tükrihün nase hatta yekunu mü'minın
   100. Ve ma kane li nefsin en tü'mine illa bi iznillah* ve yec'alür ricse alellezıne la ya'kılun
   101. Kulinzuru maza fis semavati vel ard* ve ma tuğnil ayatü ven nüzüru an kavmil la yü'minun
   102. Fe hel yentezırune illa misle eyyamillezıne halev min kablihim* kul fentezuru innı meaküm minel müntezırın
   103. Sümme nüneccı rusülena vellezıne amenü kezalik* hakkan aleyna nüncil mü'minın
   104. Kul ya eyyühen nasü in küntüm fı şekkim min dını fe la a'büdüllezıne ta'büdune min dunillahi ve lakin a'büdüllahellezı yeteveffaküm* ve ümirtü en ekune minel mü'minun
   105. Ve en ekım vecheke lid dıni hanıfa* ve la tekunenne minel müşrikın
   106. Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfeuke ve la yedurruk* fe in fealte fe inneke izem minez zalimın
   107. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih* yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih* ve hüvel ğafurur rahıym
   108. Kul ya eyyühen nasü kad caekümül hakku mir rabbiküm* fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih* ve men dalle fe innema yehtedı li nefsih* ve men dalle fe innema yedıllü aleyha* ve ma ene aleyküm bi vekıl
   109. Vettebı'ma yuha ileyke vasbir hatta yahkümellah* ve hüve hayrul hakimın
   11- HUD
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam ra* kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır
   2. Ella ta'büdu illellah* innenı leküm minhü nezıruv ve beşır
   3. Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümettı'küm ****an hasenen ila ecelim müsemmev ve yü'ti külle zı fadlin fadleh* ve in tevellev fe innı ehafü aleyküm azabe yevmin kebır
   4. İlellahi merciuküm* ve hüve ala külli şey'in kadır
   5. E la ninehüm yesunu sudurahüm li yestahfu minh* e la hıyne yestağşune siyabehüm ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun* innehu alımüm bi zatis sudur
   6. Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya'lemü müstekarraha ve müstevdeaha* küllün fı kitabim mübın
   7. Ve hüvellezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamiv ve kane arşühu alel mai li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela* ve le in kulte inneküm meb'usune mim ba'dil mevti le yekulennellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
   8. Ve le in ehharna anhümül azabe ila ümmetim ma'dudetil le yekulünne ma yahbisüh* e la yevme ye'tıhim leyse masrufen anhüm ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
   9. Ve lein ezaknel insane minna rahmeten sümme neza'naha minh* innehu leyeusün kefur
   10. Ve lein ezaknahü na'mae ba'de darrae messethü le yekulenne zehebes seyyiatü annı* innehu le ferihun fe hur
   11. İllellezıne saberu ve amilus salihat* ülaike lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır
   12. Fe lealleke tarikum ba'da ma yuha ileyke ve daikum bihı sadruke ey yekulu lev la ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek* innema ente nezır* vallahü ala külli şey'iv vekıl
   13. Em yekulunefterah* kul fe'tu bi aşri süverim mislihı müfterayativ ved'u menisteta'tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn
   14. Fe illem yestecıbu leküm fa'lemu ennema ünzile bi ılmillahi ve el la ilahe illa hu* fe hel entüm müslimun
   15. Men kane yürıdül hayated dünya ve zıneteha nüveffi ileyhim a'malehüm fıha ve hüm fıha la yübhasun
   16. Ülaikellezıne leyse lehüm fil ahırati illen nar* ve habita ma saneu fıha ve batılüm ma kanu ya'm'lun
   17. E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ve yetluhü şahidüm minhü ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh* ülaike yü'minune bih* ve mey yekfür bihı minel ahzabi fen naru mev'ıdüh* fe la tekü fı miryetim minhü innehül hakku mir rabbike ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
   18. Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziba* ülaike yu'radune ala rabbihim ve yekulül eşhadü haülaillezıne kezebu ala rabbihim* e la la'netüllahi alez zalimın
   19. Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca* ve hüm bil ahırati hüm kafirun
   20. Ülaike lem yekunu mu'cizıne fil erdı ve ma kane lehüm min dunillahi min evliya'* yüdaafü lehümül azabv ma kanu yestetıy'unes sem'a ve ma kanu yübsırun
   21. Ülaikellezıne hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
   22. La cerame ennehüm fil ahırati hümül ahserun
   23. İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ahbetu ila rabbihim ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun
   24. Meselül ferıkayni kel a'ma vel esammi vel baıyri ves semiy'* hel yesteviyani mesela* e fe la tezekkerun
   25. Ve le kad erselna nuhan ila kamihı innı leküm nezırum mübın
   26. El la ta'büdu illellah* innı ehafü aleyküm azabe yevmin elım
   27. Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma nerake illa beşeram mislena ve ma neraket tebeake ilellezıne hüm erazilüna bediyer ra'y* ve ma nera leküm aleyna min fadlim bel nezunüküm kazibın
   28. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı rahmetem min ındihı fe ummiyet aleyküm* e nülzimükümuha ve entüm leha karihun
   29. Ve ya kavmi la es'elüküm aleyhi mala* in ecriye illa alellahi ve ma ene bi taridillezıne amenu* innehüm mülaku rabbihim ve laninnı eraküm kavmen techelun
   30. Ve ya kavmi mey yensurunı minellahi in taredtühüm* e fela tezekkerun
   31. Ve la ekulü leküm ındı hazinüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü innı meleküv ve la ekulü lillezıne tezderı a'yünüküm ley yü'tiyehümüllahü hayra* allahü a'lemü bima fı enfüsihim* innı izel le minez zalimın
   32. Kalu ya nuhu kad cadeltena fe ekserte cidalena fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
   33. Kale innema ye'tıküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu'cizın
   34. Ve la yenfeuküm nushıy in eradtü en ensaha leküm in kanellahü yürıdü ey yuğviyeküm* hüve rabbüküm ve ileyhi türceun
   35. Em yekulunefterah* kul inifteraytühu fe aleyye icramı ve ene birıüm mimma tücrimun
   36. Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü'mine min kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef'alun
   37. Vasneıl fülke bi a'yünina ve vahyina ve la tühatıbnı fillezıne zalemu* innehüm muğrakun
   38. Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi meleüm min kavmihı sehıru minh* kale in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema tesharun
   39. Fe sevfe ta'lemune mey ye'tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
   40. Hatta iza cae emruna ve farat tennuru kulnahmil fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü ve men amen* ve ma amene meahu illa kalıl
   41. Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha* inne rabbı le ğafurur rahıym
   42. Ve hiye tecrı bihim fı mevcin kel cibali ve nada nuhunibnehu ve kane fı ma'ziliy ya büneyyerkem meana ve la teküm meal kafirın
   43. Kale seavı ila cebeliy ya'sımünı minel ma'* kale la asımel yevme min emrillahi illa mer rahım* ve hale beynehümel mevcü fe kane minel muğrakıyn
   44. Ve kıyle ya erdubleıy maeki ve ya semaü akliıy ve ğıdal maü ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu'del lil kavmiz zalimın
   45. Ve nada nuhur rabbehu fe kale rabbi innebnı min ehlı ve inne va'dekel hakku ve ente ahkemül hakimın
   46. Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik* innehu amelün ğayru salihın fe la tes'elni ma leyse leke bihı ılm* innı eızuke en ketune minel cahilın
   47. Kale rabbi innı euzü bike en es'eleke ma leyse lı bihı ılm* ve illa tağfirlı ve terhamnı eküm minel hasirın
   48. Kıyle ya nuhuhbıt bi selamim minna ve berakatin aleyke ve ala ümemim mimmem meak* ve ümemün senümettiuhüm sümme yemessühüm minna azabün elım
   49. Tilke min embail ğaybi nuhıyha ileyk* ma künte ta'lemühü ente ve la kavmüke min kabli haza fasbirv innel akıbete lil müttekıyn
   50. Ve ila adin ehahüm huda* kale ya kavmı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh* in entüm illa müfterun
   51. Ya kavmi la es'elüküm aleyhi ecra* in ecriye illa alellezı fetaranı* e fe la ta'kılun
   52. Ve ya kavmistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yürsilis semae aleyküm midrarav ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm ve la tetevellev mücrimın
   53. Kalu ya hudü ma ci'tena bi beyyinetiv ve ma nahnü bi tarikı alihetina an kavlike ve ma nahnü leke bi mü'minın
   54. İn nekulü illa'terake ba'du alilhetina bi su'* kale innı üşhidüllahe veşhedu ennı berıüm mimma tüşrikun
   55. Min dunihı fekıdunı cemıan sümme la tünzırun
   56. İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm* ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha* inne rabbı ala sıratım müstekıym
   57. Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihı ileyküm ve yestahlifü rabbı kavmen ğayraküm* ve la tedurrunehu şey'a* inne rabbı ala külli şey'in hafıyz
   58. Ve lemma cae emruna necceyna hudev vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna* ve ncceynahüm min azabin ğalıyz
   59. Ve tilke adün cehadu bi ayati rabbihim ve asav rusülehu vettebeu emra külli cebbarin anıd
   60. Ve ütbiu fı hazihid dünya la'netev ve yevmel kıyameh* e la inne aden keferu rabbehüm* e la bu'del li adin kavmi hud
   61. Ve ila semude ehahüm saliha* kale ya kavmı'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh* hüve enşeeküm minel erdı vesta'meraküm fıha festağfiruhü sümme tubu ileyh* inne rabbı karıbüm mücıb
   62. Kalu ya salihu kad künte fına mercüvven kable haza etenhana en na'büde ma ya'büdü abaüna ve innena le fı şekkim mimma ted'una ileyhi mürıb
   63. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı minhü rahmetem fe mey yensurunı minellahi in asaytühu fe ma tesıdunenı ğayra tahsır
   64. Ve ya kavmi hazihı nakatüllahi leküm ayeten fezeruha te'kül fı erdıllahi ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabün karıb
   65. Fe akaruha fe kale metetteu fı dariküm selasete eyyam* zalike va'dün ğayru mekzub
   66. Felemma cae emruna necceyna salihav vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve min hızyi yevmiiz* inne rabbeke hüvel kaviyyül azız
   67. Ve ehazellezıne zalemüs sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın
   68. Kel el lem yağnev fıha* e la inne semude keferu rabbehüm* e la bu'del li semud
   69. Ve le kad cet rusülüna ibrahıme bil büşra kalu selama* kale selamün fe ma lebise en cae bi ıclin hanız
   70. Felemma raa eydiyehüm la tesılu ileyhi nekirahüm ve evcese minhüm hıyfeh* kalu la tehaf inna ürsilna ila kavmi lut
   71. Vemraetühu kaimetün fe dahıket fe beşşernaha bi ishaka ve miv verai ishaka ya'kub
   72. Kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzüv ve haza ba'li şeyha* inne haza le şey'ün acıb
   73. Kalu e ta'cebıne min emrillahi rahmetüllahi ve berakatühu aleykum ehlel beyv innehu hamıdüm mecıd
   74. Femma zehebe an ibrahımer rav'u ve caethül büşra yücadilüna fı kavmi lut
   75. İnne ibrahıme le halımün evvahüm münıb
   76. Ya ibrahımü a'rıd an haza* innehu kad cae emru rabbik* ve innehüm atıhüm azabün ğayru merdud
   77. Ve lemma caet rusülüna lutan sıe bihim ve daka bihim zer'av ve kale haza yevmün asıyb
   78. Ve caehu kavmühu yühraune ileyhi ve min kablü kanu ya'melunes seyyiat* kale ya kavmi haülai benatı hünne atheru leküm fettekullahe ve la tuhzuni fı dayfı* e leyse minküm racülür raşıd
   79. Kalu le kad alimte ma lena fı benatike min hakk* ve inneke le ta'lemü ma nurıd
   80. Kale lev enne lı biküm kuvveten ev avı ila ruknin şedıd
   81. Kalu ya lutu inna rusülü rabbike ley yesılu ileyke fe esri bi ehlike bi kıd'ım minel leyli ve la yeltefit minküm ehadün illemraetek* innehu müsıybüha ma esabehüm* inne mev'ıdehümüs subh* e leyses bi karıb
   82. Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hıcaratem min siccılim mendud
   83. Müsevvemeten ınde rabbik* ve ma hiye minez zalimıne bi beıyd
   84. Ve ila medyene ehahüm şüayba* kale ya kavmı'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruhv ve la tenkusul mikyale vel mızane innı eraküm bi hayriv ve innı ehafü aleyküm azabe yevmim mühıyt
   85. Ve ya kavmi evfül mikyale vel mızane bil kıstı ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müfsidın
   86. Bekıyyetüllahi hayrul leküm in küntüm mü'minın* ve ma ene aleyküm bi hafıyz
   87. Kalu ya şüaybü e salatüke te'müruke en netruke ma ya'büdü abaüna ev en nef'ale fı emvalina ma neşa'* inneke le entel halımür raşıd
   88. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve razekanı minhü rizkan hasena* ve ma ürıdü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh* in ürıdü illel ıslaha mesteta't* ve ma tevfıkıy illa billah* aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb
   89. Ve ya kavmi la yecrimenneküm şikakıy ey yüsıybeküm mislü ma esabe kavme nuhın ev kavme hudin ev kavme salıh* ve ma kavmü lutım minküm bi beıyd
   90. Vestağfiru rabbeküm sümme tubu ileyh* inne rabbı rahıymüv vedud
   91. Kalu ya şüaybü ma nefkahü kesıram mimma tekulü ve inna le nerake fına daıyfa* ve lev la rahtuke le racemnake ve ma ente aleyna bi aziz
   92. Kale ya kami erahtıy eazzü aleyküm minellha* vettehaztümuhü veaeküm zıhriyya* inne rabbı bi ma ta'melune mühıyt
   93. Ve ya kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil* sevfe ta'lemune mey ye'tıhi azabüy yuhzıhi ve men hüve kazib* vertekıbu innı meaküm rakıyb
   94. Ve lemma cae emruna necceyna şüaybev vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve ehazetillezıne zalemus sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın
   95. Keel lem yağnev fıha* ela bu'del li medyene kema beıdet semud
   96. Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
   97. İla fir'avne ve meleihı fettebeu emra fir'avn* ve ma emru fir'avne bi raşıd
   98. Yakdümü kavmehu yevmel kıyameti fe evradehümün nar* ve bi'sel virdül mevrud
   99. Ve ütbiu fı hazihı la'netev ve yevmel kıyameh* bi'ser rifdül merfud
   100. Zalike min embail kur nekussuhu aleyke minha kaimüv ve hasıyd
   101. Ve ma zalemnahüm ve lakin zalemu enfüsehüm fe ma ağnet anhüm alihetühümülteı yed'une min dunillahi min şey'il lemma cae meru rabbik* ve ma zaduhüm ğayra tetbıb
   102. Ve kezalike ahzü rabbike iza ehazel kura ve hiye zalimeh* inne ahzehu elimün şedıd
   103. İnne fı zalike le ayetel li men hafe azabel ahırah* zalike yevmim meşhud
   104. Ve ma nüehhıruhu illa li ecelim ma'dud
   105. Yevme ye'ti la tekellemü nefsün illa bi iznih* fe minhüm şekıyyüv ve seıyd
   106. Fe emmellezıne şeku fe fin nari lehüm fıha zefıruv ve şehiyk
   107. Halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük* inne rabbeke fe'alül lima yürıd
   108. Ve emmellezıne süıdu fe fil cenneti halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük* ataen ğayra meczuz
   109. Fe la tekü fı miryetim mimma ya'büdü haüla'* ma ya'büdune illa kema ya'büdü abaühüm min kabl* ve inna le müveffuhüm nesıybehüm ğayra menkus
   110. Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh* ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm* ve innehüm le fı şekkim minhü mürıb
   111. Ve inne külül lemma leyüveffiyennehüm rabbüke a'malehüm* innehu bima ya'melune habır
   112. Festekım kema ümirte ve men tabe meake ve la tatğav* innehu bi ma ta'melune besıyr
   113. Ve la terkenu ilellezıne zalemu fe temessekümün naru ve maleküm min dunillahi min evliyae sümme la tünsarun
   114. Ve ekımıs salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leylv innel hasenati yüzhibnes seyyiat* zalike zikra liz zakirın
   115. Vasbir fe innellahe la yüdıy'u ecral muhsinın
   116. Fe lev la kane minel kuruni min kabliküm ülu bekıyyetiy yenhevne anil fesadi fil erdı illa kalılem mimmen enceyna minhüm* vettebeallezıne zalemu ma ütrifu fıhi ve kanu mücrimın
   117. Ve ma kane rubbüke li yühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha muslihun
   118. Ve lev şae rabbüke le cealen nase ümmetev vahıdetev ve la yezalune muhtelifın
   119. İlla mer rahıme rabbük* ve li zalike halekahüm* ve temmet kelimetü rabbike le emleenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmeıyn
   120. Ve küllen nekussu aleyke mir embair rusüli ma nüsebbitü bihı füadek* e caeke fı hazihil hakku ve emv'ızatü ve zikra lil mü'minın
   121. Ve kul lillezıne la yü'minuna'melu ala mekanetiküm* inna amilun
   122. Ventezıru* inna müntezırun
   123. Ve lillahi ğaybüs semavati vel erdı ve ileyhi yürceul emru küllühu fa'büdhü ve tevekkel aleyh* ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun

   12- YUSUF

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam ra* tilke ayatül kitabil mübın
   2. İnna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kılun
   3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın
   4. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın
   5. Kale ya büneyye la taksus rü'yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda* inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın
   6. Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te'vilil ehadısi ve yütimmü nı'metehu aleyke ve ala ali ya'kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak* inne rabbeke alımün hakım
   7. Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın
   8. İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh* inne ebana le fı dalalim mübın
   9. Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba'dihı kavmen salihıyn
   10. Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba'düs seyyarati in küntüm faılın
   11. Kalu ya ebana ma leke la te'menna ala yusüfe inna lehu lenasihun
   12. Ersilhü meana ğadey yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun
   13. Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye'külehüz zi'bü ve entüm anhü ğafilun
   14. Kalu le in ekelehüz zi'bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun
   15. Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec'aluhü fı ğayabetil cübb* ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş'urun
   16. Ve cau ebahüm ışaey yebkun
   17. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde ****ına fe ekelehüz zi'b* ve ma ente bi mü'minil lena ve lev künna sadikıyn
   18. Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib* kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fe sabrun cemıl* vallahül müsteanü ala ma tesıfun
   19. Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh* kale ya büşra haza ğulam* ve eserruhü bidaah* vallahü alımün bi ma ya'melun
   20. Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma'dudeh* ve kanu fıhi minez zahidın
   21. Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda* ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te'vılil ehdıs* vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   22. Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma* ve kezalike neczil muhsinın
   23. Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek* kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay* innehu la yüflihuz zalimun
   24. Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha* lev la er raa bürhane rabbih* kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa'* innehu min ıbadinel muhlesıyn
   25. Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab* kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım
   26. Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha* in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın
   27. Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn
   28. Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn* inne keydekünne azıym
   29. Yusüfü a'rıd an haza vestağfirı li zembik* inneki künti minel hatıın
   30. Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih* kad şeğafeha hubba* inna leneraha fı dalalim mübın
   31. Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn* felemma raeynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera* in haza illa melekün kerım
   32. Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh* ve le kad ravedtühu an nefsihı festa'sam* ve leil lem yef'al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın
   33. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed'unenı ileyh* ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın
   34. Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn* innehu hüves semıul alım
   35. Sümme beda lehüm mim ba'di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn
   36. Ve dehale meahüs sicne feteyan* kale ehadühüma innı eranı a'sıru hamra* ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra'sı hubzen te'külüt tayru minh* nebbi'na bi te'vılih* inna nerake minel muhsinın
   37. Kale la ye'tiküma taamün türzekanihı illa nebbe'tüküma bi te'vılihı kable ey ye'tiyeküma* zaliküma mimma alemenı rabbı* innı teraktü millete kavmil la yü'minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun
   38. Vetteba'tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya'kub* ma kane lena en nüşrike billahi min şey'* zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
   39. Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar
   40. Ma ta'büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan* inil hukmü illa lillah* emera ella ta'büdu illa iyyah* zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   41. Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra* ve emmel aharu fe yuslebü fe te'külüt tayru mir ra'sih* kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan
   42. Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid'a sinın
   43. Ve kalel melikü innı era seb'a bekaratin simaniy ye'külühünne seb'un ıcafüv ve seb'a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat* ya eyyühel meleü eftunı fı rü'yaye in küntüm lir rü'ya ta'bürun
   44. Kalu adğasü ahlam* ve ma nahnü bi te'vılil ahlami bi alimın
   45. Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba'de ümmetin ene ünebbiüküm bi te'vılihı fe ersilun
   46. Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb'ı bekaratin simaniy ye'külününne seb'un ıcafüv ve seb'ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya'lemun
   47. Kale tezraune seb'a sinıne deeba* fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te'külun
   48. Sümme ye'tı mim ba'di zalike seb'un şidadüy ye'külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun
   49. Sümme ye'tı mim ba'di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya'sırun
   50. Ve kalel melikü'tunı bih* fe lemma caehür rasulü kalercı'ila rabbike fes'elhü ma balün nisvetillatı katta'ne eydiyehünn* inne rabbı bi keydihinne alım
   51. Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih* kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su'* kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn
   52. Zalike li ya'leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın
   53. Ve ma überriü nefsı* innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı* inne rabbı ğafurur rahıym
   54. Ve kalel melikü'tunı bihı estahlıshü li nefsı* fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
   55. Kalec'alnı ala hazainil ard* innı hafıyzun alım
   56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard* yetebevveü minha haysü yeşa'* nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy'u ecral muhsinın
   57. Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun
   58. Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun
   59. Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale'tunı bi ehıl leküm min ebıküm* ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın
   60. Fe il lem te'tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun
   61. Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun
   62. Ve kaleli fityanihic'alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya'rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun
   63. Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun
   64. Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl* fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın
   65. Ve lemma fetehu ****ahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim* kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna* ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr* zalike keylüy yesır
   66. Kale len ürsilehu meaküm hatta tü'tuni mevsikam minellahi lete'tünnenı bihı illa ey yühata biküm* fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl
   67. Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah* ve ma uğnı anküm minellahi min şey'* inil hukmü illa lillah* aleyhi tevekkelt* ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun
   68. Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm* ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey'in illa laceten fı nefsi ya'kube kadaha* ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   69. Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya'melun
   70. Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun
   71. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun
   72. Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym
   73. Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci'na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn
   74. Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın
   75. Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh* kezalike necziz zalimın
   76. Fe bedee bi ev'ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh* kezalike kidna li yusüf* ma kane li ye'huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah* nerfeu deracatim men neşa'* ve fevka külli zı ılmin alım
   77. Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl* fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana* vallahü a'lemü bima tesıfun
   78. Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh* inna nerake minel muhsinın
   79. Kale meazellahi en ne'huze illa mev vecedna ****ana ındehu inna izel le zalimun
   80. Fe lemmestey'esu minhü halesu neciyya* kale kebıruhüm e lem ta'lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf* fe len ebrahal erda hatta ye'zene lı ebı ev yahkümellahü lı* ve hüve hayrul hakimın
   81. İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak* ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn
   82. Ves'elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha* ve inna lesadikun
   83. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fe sabrun cemıl* asellahü ey ye'tiyenı bihim cemıa* innehu hüvel alımül hakım
   84. Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym
   85. Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın
   86. Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a'lemü minellahi ma la ta'lemun
   87. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey'esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun
   88. Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci'na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn
   89. Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun
   90. Kalu einneke le ente yusüf* kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna* innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy'u ecral muhsinın
   91. Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
   92. Kale la tesrıbe aleykümül yevm* yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın
   93. İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye'ti besıyra* ve'tunı bi ehliküm ecmeıyn
   94. Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun
   95. Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım
   96. Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra* kale elem ekul leküm innı a'lemü minellahi ma la ta'lemun
   97. Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın
   98. Kale sevfe estağfiru leküm rabbı* innehu hüvel ğafurur rahıym
   99. Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın
   100. Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda* ve kale ya ebeti haza te'vılü rü'yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka* ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba'di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı* inne rabbı latıyfül lima yeşa'* innehu hüvel alımül hakım
   101. Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te'vılil ehadıs* fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah* teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn
   102. Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
   103. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü'minın
   104. Ve ma tes'elühüm aleyhi min ecr* in hüve illa zikrul lil alemın
   105. Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu'ridun
   106. Ve ma yü'minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
   107. E fe eminu en te'tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te'tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş'urun
   108. Kul hazihı sebılı ed'u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı* ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
   109. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura* e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim* ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav* e fe la ta'kılun
   110. Hatta izestey'eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa'* ve la yüraddü be'süna anil kavmil mücrimın
   111. Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab* ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey'iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'minun

   13- RAD

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mım ra* tilke ayatül kitab* vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
   2. Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer* yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
   3. Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara* ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
   4. Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a'nabiv ve zer'uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba'daha ala ba'dın fil ükül* inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
   5. Ve in ta'ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd* ülaikellezıne keferu bi rabbihim* ve ülaikel ağlalü fı a'nakıhim* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
   6. Ve yesta'ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat* ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim* ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
   7. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih* innema ente münziruv ve likülli kavmin had
   8. Allahü ya'lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad* ve küllü şey'in ındehu bi mıkdar
   9. Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal
   10. Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar
   11. Lehu müakkıbatüm mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim* ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh* ve ma lehüm min dunihı mev val
   12. Hüvellezı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yanşlüs sehabes sikal
   13. Ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihı vel melaiketü min hıyfetih* ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha mey yeşaü ve hüm yücadilune fillah* ve hüve şedıdül mihal
   14. Lehu da'vetül hakk* vellezıne yed'une min dunihı la yestecıbune lehüm bi şey'in illa ke basitı keffeyhi ilel mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğıh* ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
   15. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard* tav'av ve kerhev ve zılalühüm bil ğudüvvi vel asal
   (Bu Ayet Secde ayetidir)Tilavet secdesi)
   16. Kul mer rabbüs semavati vel erdı kulillah* kul e fettehaztüm min dunihı evliyae la yemlikune li enfüsihim nef'av ve la darra* kul hel yestevil a'ma vel besıyru em hel testeviz zulümanüt ven nur* em cealu lillahi şürakae haleku ke halkıhı fe teşabehel halku aleyhim* kulillahü haliku külli şey'iv ve hüvel vahıdül kahhar
   17. Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya* ve mimma yukıdune aleyhi fin naribtiğae hılyetin ev ****ın zebedüm mislüh* kezalike yadribüllahül hakka vel batıl* fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa* ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard* kezalike yadribüllahül emsal
   18. Lillezınestecabu li rabbihimül husna* vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bih* ülaike lehüm suül hısabi ve me'vahüm cehennem* ve bi'sel mihad(15. Ayet secde ayetidir.)
   19. E fe mey ya'lemü ennema ünzile ileyke mir rabbikel hakku ke men hüve a'ma* innema yetezekkeru ülül elbab
   20. Ellezıne yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel mısak
   21. Vellezıne yesılune ma emerallahü bihı ey yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hısab
   22. Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar
   23. Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab
   24. Selamün alayküm bima sabertüm fe nı'me usbed dar
   25. Vellezıne yenkudune ahdellahi min ba'di mısakıhı ve yaktaune ma emarallahü bihı ey yusale ve yüfidune fil erdı ülaike lehümül la'netü ve lehüm suüd dar
   26. Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir* ve ferihu bil hayatid dünya* ve mel hayatüd dünya fil ahırati illa ****'
   27. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih* kul innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı ileyhi men enab
   28. Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah* e la bi zikrillahi tatmeinül kulub
   29. Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab
   30. Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman* kul hüve rabbı la ilahe illa hu* aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ****b
   31. Ve lev enne kur'anen süyyirat bihil cibalü ev kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta* bel lillahil emru cemıa* e fe lem yey'esillezıne amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemıa* ve la yezalüllezıne keferu tüsıybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü karıbem min darihim hatta ye'tiye va'düllah* innellahe la yuhlifül mıad
   32. Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe emleytü lillezıne keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
   33. E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima kesebet* ve cealu lillahi şüraka'* kul semmuhüm* em tünebbiunehu bima la ya'lemü fil erdı em bi zahirim minel kavl* bel züyyine lillezıne keferu mekruhüm ve suddu anis sebıl* ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
   34. Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül ahırati eşaak* ve ma lehüm minellahi miv vak
   35. Meselül cennetilletı vüıdel müttekun* tecrı min tahtihel enhar* ükülüha daimüv ve zıllüha* tilke ukbellezınettekav ve ukbel kafirınen nar
   36. Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba'dah* kul innema ümirtü en a'büdellahe ve la üşrike bih* ileyhi ed'u ve ileyhi meab
   37. Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya* ve leinitteba'te ehvaehüm ba'de ma caeke minel ılmi ma leke minellahi miv veliyyiv ve la vak
   38. Ve le kad erselna rusülem min kablike ve cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh* ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah* li külli ecelin kitab
   39. Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit* ve ındehu ümmül kitab
   40. Ve im ma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hısab
   41. E ve lem yerav enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha* vallahü yahkümü la müakkıbe li hukmih* ve hüve serıul hısab
   42. Ve kad mekerallezıne min kablihim fe lillahil mekru cemıa* ya'lemü ma teksibü küllü nefs* ve seya'lemül küffaru li men ukbed dar
   43. Ve yekulüllezıne keferu leste mürsela* kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm ve men ındehu ılmül kitab
   14- İBRAHİM
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam ra* kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azızil hamıd
   2. Allahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard* ve veylül lil kafirıne min azabin şedıd
   3. Ellezıne yestehıbbunel hayated dünya alel ahırati ve yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca' ülaike fı dalalim beıyd
   4. Ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihı li yübeyyine lehüm* fe yüdıllüllahü mey yeşaü ve yehdı mey yeşa'* ve hüvel azızül hakım
   5. Ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhüm bi eyyamillah* inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
   6. Ve iz kale musa li kavmihizkuru nı'metellahi aleyküm iz encaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azabi ve yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
   7. Ve iz teezzene rabbüküm le in şekertüm le ezıdenneküm ve le in kefertüm inne azabı leşedıd
   8. Ve kale musa in tekfüru entüm ve men fil erdı cemıan fe innellahe le ğaniyyün hamıd
   9. E lem ye'tiküm nebeüllezıne min kabliküm kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim* la ya'lemühüm ilellah* caethüm rusülühüm bil beyyinati fe raddu eydiyehüm fı efvahihim ve kalu inna kefarna bima ürsiltüm bihı ve inna le fı şekkim mimma ted'unena ileyhi mürıb
   10. Kalet rusülühüm e fillahi şekkün fatıris semavati vel ard* yed'uküm li yağfira leküm min zünubiküm ve yüehhıraküm ila ecelim müsemma* kalu in entüm illa beşerum mislüna* türıdune en tesudduna amma kane ya'büdü abaüna fe'tuna bi sültanim mübın
   11. Kalet lehüm rusülühüm in nahnü illa beşerum mislüküm ve lakinnellahe yemünnü ala mey yeşaü min ıbadih* ve ma kane lena en ne'tiyeküm bi sültanin illa bi iznillah* ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
   12. Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena* ve lenasbiranne ala ma azeytümuna* ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun
   13. Ve kalellezıne keferu li rusülihim le nuhricenneküm min erdına ev leteudünne fı milletina* fe evha ileyhim rabbühüm le nühlikennez zalimın
   14. Ve le nüskinennekümül erda mim ba'dihim* zalike li men hafe mekamı ve hafe veıyd
   15. Vesteftehu ve habe küllü cebbarin anıd
   16. Miv veraihı cehennemü ve yüska mim main sadıd
   17. Yetecerrauhu ve la yekadü yüsığuhu ve ye'tıhil mevtü min külli mekaniv ve ma hüve bi meyyit* ve miv veraihı azabün ğalıyz
   18. Meselüllezıne keferu bi rabbihim a'malühüm keramadinişteddet bihir rıhu fı yevmin asıf* le yakdirune mimma kesebu ala şey'* zalike hüved dalalül beıyd
   19. E lem tera ennellahe halekas semavati vel erda bil hakk* iy yeşe' yüzhibküm ve ye'ti bi halkın cedıd
   20. Ve ma zalike alellahi bi azız
   21. Ve berazu lillahi cemıan fe kaled duafaü lillezınestekberu inna künna leküm tebean fe hel entüm muğnune anna min azabillahi min şey'* kalu lev hedanellahü le hedeynaküm* sevaün aleyna ecezı'na em saberna ma lena mim mehıys
   22. Ve kaleş şeytanü lemma kudıyel emru innellahe veadeküm va'del hakkı ve veadtüküm fe ahleftüküm* ve ma kane liye aleyküm min sültanin illa en deavtüküm festecebtüm lı* fe la telumunı ve lumu enfüseküm* ma ene bi musrihıküm ve ma entüm ib musrihıyy* innı kefertü bima eşraktümuni min kabl* innez zalimıne lehüm azabün elım
   23. Ve üdhılellezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha bi izni rabbihim* tehıyyetühüm fıha selam
   24. E lem tera keyfe darabellahü meselen kelimeten ttttayyibeten ke şeceratin tayyibetin aslüha sabitüv ve fer'uha fis sema'
   25. Tü'tı üküleha külle hıynim bi izni rabbiha* ve yadribüllahül emsale lin nasi leallehüm yetezekkerun
   26. Ve meselü kelimetin habısetin ke şeceratin habısetinictüsset min fevkıl erdı ma leha min karar
   27. Yüsebbitüllahüllezıne amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dünya ve fil ahırah* ve yüdılüllahüz zalimıne ve yef'alüllahü ma yeşa'
   28. E lem tera ilellezıne beddelu nı'metellahi küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar
   29. Cehennem* yaslevneha* ve bi'sel karar
   30. Ve cealu lillahi endadel li yüdıllu an sebılih* kul temetteu fe inne mesıyraküm ilen nar
   31. Kul li ıbadiyellezıne amenu yükıymus salate ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fıhi ve la hılal
   32. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihı mines semerati rizkal leküm* ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih* ve sehhara lekümül enha
   33. Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn* ve sehhara lekümül leyle ven nehar
   34. Ve ataküm min külli ma seeltümuh* ve in teudu nı'metellahi la tuhsuha* innel insane le zalumün keffar
   35. Ve iz kale ibrahımü rabbic'al hazel belede aminev vecnübnı ve beniyye en na'büdel asnam
   36. Rabbi innehünne adlelne kesıram minen nas* fe men tebianı fe innehu minnı* ve men asanı fe inneke ğafurur rahıym
   37. Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin ğayri zı zer'ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate fec'al ef'idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
   38. Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfı ve ma nı'lin* ve ma yahfa alellahi min şey'in fil erdı ve la fis sema'
   39. Elhamdü lillahillezı vehebe lı alel kiberi ismaıyle ve ishak* inne rabbı le semıud düa'
   40. Rabbic'alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa'
   41. Rabbenağfir lı ve li valideyye ve lil mü'minıne yevme yekumül hısab
   42. Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya'melüz zalimun* innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar
   43. Mühtııyne mükniıy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm* ve ef'idetühüm heva'
   44. Ve enzirin nase yevme ye'tıhimül azabü fe yekulüllezıne zalemu rabbena ahhırna ila ecelin karıbin nücib da'veteke ve nettebiır rusül* e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval
   45. Ve sekentüm fı mesakinillezıne zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal
   46. Ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm* ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal
   47. Fe la tahsebennellahe muhlife va'dihı rusüleh* innellahe azızün züntikam
   48. Yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ve semavatü ve berazu lillahil vahıdil kahhar
   49. Ve teral mücrimıne yevmeizim mükarranıne fil asfad
   50. Serabilühüm min katıraniv ve tağşa vücuhehümün nar
   51. Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet* innellahe serıul hısab
   52. Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihı ve liya'lemu ennema hüve ilahüv vahıdüv ve liyezzekkera ülül elbab

   15- HICR

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın
   2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın
   3. Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun
   4. Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum
   5. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun
   6. Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun
   7. Lev ma te'tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn
   8. Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin
   9. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
   10. Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin
   11. Ve ma ye'tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
   12. Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin
   13. La yü'minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin
   14. Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya'rucun
   15. Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun
   16. Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın
   17. Ve hafıznaha min külli şeytanir racım
   18. İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübın
   19. Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey'im mevzun
   20. Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn
   21. Ve im min şey'in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum
   22. Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh* ve ma entüm lehu bi hazinın
   23. Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun
   24. Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın
   25. Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm* innehu hakımün alım
   26. Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun
   27. Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
   28. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun
   29. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
   30. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
   31. İlla iblıs* eba ey yekune meas sacidın
   32. Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın
   33. Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
   34. Kale fahruc minha fe inneke racım
   35. Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın
   36. Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun
   37. Kale fe inneke minel münzarın
   38. İla yevmil vaktil ma'lum
   39. Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn
   40. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
   41. Kale haza sıratun aleyye müstekıym
   42. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın
   43. Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn
   44. Leha seb'atü ebvab* likülli babim minhüm cüz'üm maksum
   45. İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun
   46. Üdhuluha bi selamin aminın
   47. Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın
   48. La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın
   49. Nebbi' ıbadı ennı enel ğafurur rahıym
   50. Ve enne azabı hüvel azabül elım
   51. Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım
   52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama* kale inna minküm vecilun
   53. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
   54. Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
   55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn
   56. Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun
   57. Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun
   58. Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın
   59. İlla ale lut* inna le müneccuhüm ecmeıyn
   60. İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın
   61. Felemma cae ale lutnil murselun
   62. Kale inneküm kavmümü münkerun
   63. Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun
   64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun
   65. Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun
   66. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn
   67. Ve cae ehlül medıneti yestebşirun
   68. Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun
   69. Vettekullahe ve la tuhzun
   70. Kalu e ve lem nenheke anil alemın
   71. Kale haülai benatı in küntüm faılın
   72. Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun
   73. Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn
   74. Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl
   75. İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın
   76. Ve inneha le bisebılim mükıyn
   77. İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın
   78. Ve in kane ashabül eyketi le zalimın
   79. Fentekamna minhüm* ve innehüma le bi imamim mübın
   80. Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın
   81. Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn
   82. Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın
   83. Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn
   84. Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
   85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk* ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
   86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım
   87. Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
   88. La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın
   89. Ve kul innı enen nezırul mübın
   90. Kema enzelna alel muktesimın
   91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn
   92. Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn
   93. Amma kanu ya'melun
   94. Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın
   95. İnna kefeynakel müstehziın
   96. Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar* fe sevfe ya'lemun
   97. Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
   98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
   99. Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn

   16- NAHL

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Eta emrullahi fe la testa'ciluh* sübhanehu ve teala amma yüşrikun
   2. Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun
   3. Halekas semavati vel erda bil hakk* teala amma yüşrikun
   4. Halekal insane min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübiyn
   5. Vel en'ame halekaha* lemük fıha dif'üv ve menafiu ve minha te'külun
   6. Ve leküm fıha cemalün hıyne türıhune ve hıyne tesrahun
   7. Ve tahmilü eskaleküm ila beledil lem tekunu baliğıyhi illa bi şikkıl enfüs* inne rabbeküm le raufür rahıym
   8. Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha ve zıneh* ve yahlüku ma la ta'lemun
   9. Ve alellahi kasdus sebıli ve minha cair* ve lev şae le hedaküm ecmeıyn
   10. Hüvellezı enzele mines semai mael leküm minhü şerabüv ve minhü şecerun fıhi tüsiymun
   11. Yümbitü leküm bihiz zer'a vez zeytune ven nehıyle ven a'nabe ve min küllis semarat* inne fı zalike le ayetel li kavmiy yetefekkerun
   12. Ve sehhara lekümül leyle ven nehara veş şemse vel kaner* ven nücumü müsahharatüm bi emrih* inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
   13. Ve ma zerae leküm fil erdı muhtelifen elvanüh* inne fı zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun
   14. Ve hüvellezı sehharal bahra li te'külu minhü lahmen tariyyev ve testahricu minhü hılyeten telbesuneha* ve teral fülke mevahıra fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
   15. Ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve enharav ve sübülel lealleküm tehtedun
   16. Ve alamat* ve bin necmi hüm yehtedun
   17. E fe mey yahlüku ke mel la yahluk* e fe la tezekkerun
   18. Ve in teuddu nı'metellahi la tuhsuha* innellahe le ğafurur rahıym
   19. Vallahü ya'lemü ma tüsirrune ve ma tu'linun
   20. Vellezıne yed'une min dunillahi la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekun
   21. Emvatün ğayru ahya'* ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun
   22. İlahüküm ilahüv vahıd* fellezıne la yü'minune bil ahırati kulubühüm münkiratüv ve hüm müstekbirun
   23. La cerame ennellahe ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun* innehu la yühıbbül müstekbirın
   24. Ve iza kıyle lehüm maza enzele rabbüküm kalu esatıyrul evvelın
   25. Li yahmilu evzarahüm kamiletey yevmel kıyameti ve min evzarillezıne yüdıllunehüm bi ğayri ılm* e la sae ma yezirun
   26. Kad mekarallezıne min kablihim fe etellahü bünyanehüm minel kavaıdi fe harra aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve etahümül azabü min haysü la yeş'urun
   27. Sümme yevmel kıyameti yuhzıhüm ve yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tüşakkune fıhim* kalellezıne utül ılme innel hızyel yevme ves sue lalel kafirın
   28. Ellezıne teteveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim fe elkavüs seleme ma künna na'melü min su'* bela innellahe alımüm bima küntüm ta'melun
   29. Fedhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha* fe lebi'se mesvel mütekebbirın
   30. Ve kıyle lillezınettekav maza enzele rabbüküm* kalu hayra* lillezıne ahsenu fı hazihıd dünya haseneh* ve le darul ahırati hayr* ve le nı'me darul müttekıyn
   31. Cennatü adniy yedhuluneha tecrı min tahtihel enharu lehüm fıha ma yeşaun* kezalike yeczillahül müttekıyn
   32. Ellezıne teteveffahümül melaiketü tayyibıne yekulune selamün aleykümüdhulül cennete bima küntüm ta'melun
   33. Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye emru rabbik* kezalike fealellezıne min kablihim* ve ma zalemehümüllahü ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
   34. Fe esabehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
   35. Ve kalellezıne eşraku lev şaellahü ma abedna min dunihı min şey'in nahnü ve la abaüna ve la harramna min dunihı min şey'* kezalike fealellezıne min kablihim* fe hel aler rusüli illel belağul mübın
   36. Ve le kad beasna fı külli ümmetir rasulen enı'büdüllahe vectenibüt tağut* fe minhüm men hedellahü ve minhüm men hakkat aleyhid dalaleh* fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
   37. İn tahrıs ala hüdahüm fe innellahe la yehdı mey yüdıllü ve ma lehüm min nasırın
   38. Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'asüllahü mey yemut* bela va'den aleyhi hakkav ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   39. Li yübeyyine lehümüllezı yahtelifune fıhi ve li ya'lemellezıne keferu ennehüm kanu kazibın
   40. İnnema kavlüna li şey'in iza eradnahü en nekule lehu kün fe yekun
   41. Vellezıne haceru fillahi mim ba'di ma zulimu le nübevviennehüm fid dünya haseneh* ve le ecrul ahırati ekber* lev kanu ya'lemun
   42. Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
   43. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun
   44. Bil beyyinati vez zübür* ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun
   45. E fe eminellezıne mekerus seyyiati ey yahsifellahü bihimül erda ev ye'tiyehümül azabü min haysü la yaş'urun
   46. Ev ye'huzehüm fı tekallübihim fe ma hüm bi mu'cizın
   47. Ev ye'huzehüm ala tehavvüf* fe inne rabbeküm le raufür rahıym
   48. E ve lem yerav ila ma halekallahü min şey'iy yetefeyyeü zılalühu anil yemıni veş şemaili süccedel lillahi ve hüm dahırun
   49. Ve lillahi yescüdü ma fis semavati ve ma fil erdı min dabbetiv vel melaiketüe hüm la yestekbirun
   (Bu ayet Secde Ayetidir Tilavet secdesi)
   50. Yehafune rabbehüm min fevkıhim ve yef'alune ma yü'merun
   51. Ve kalellahü la tettehızu ilaheynisneyn* innema hüve ilahüv vahıd* fe iyyaye ferhebun
   52. Ve lehu ma fis semavati vel erdı ve lehüd dınü vasıba* e fe ğayrallahi tettekun
   53. Ve ma büküm min nı'metin fe minellahi sümme iza messekümüd durru fe ileyhi tec'erun
   54. Sümme iza keşefed durra anküm iza ferıkum minküm bi rabbihim yüşrikun (49.ayet secde ayetedir.)
   55. Li yekfüru bima ateynahüm* fe temetteu* fe sevfe ta'lemun
   56. Ve yec'alune li ma la ya7lemune nasıybem mimma razaknahüm* tellahi le tüs'elünne amma küntüm tefterun
   57. Ve yec'alune lillahil benati sübhanehu ve lehüm ma yeştehun
   58. Ve iza büşşira ehadühüm bil ünsa zalle vechühu müsveddev ve hüve kezıym
   59. Yetevara minel kavmi min sui ma büşşira bih* e yümsikühu ala hunin em yedüssühu fit türab* e la sae ma yahkümun
   60. Lillezıne la yü'minine bel ahırate meselüs sev'* ve lillahil meselül a'la* ve hüvel azızül hakım
   61. Ve lev yüahızüllahün nase bi zulmihim ma terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhıruhüm ila ecelim müsemma* fe iza cae ecelühüm la yeste'hırune saatev ve la yestakdimun
   62. Ve yec'alune lillahi ma yekrahune ve tesıfü elsinetühümül kezibe enne lehümül husna* la cerame enne lehümün nara ve ennehüm müfratun
   63. Tellahi le kad erselna ila ümemim min kablike fe zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve lehüm azabün elım
   64. Ve ma enzelna aleykel kitabe illa li tübeyyine lehümüllezıhtelefu fıhi ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'mininun
   65. Vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil erda ba'de mevtiha* inne fı zalike le ayatel li kavmiy yesmeun
   66. Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah* nüskıyküm mimma fı bütunihı mim beyni fersiv ve demil lebenen halisan saiğal liş şaribın
   67. Ve min semaratin nehıyli vel a'nabi tettehızune minhü sekerav ve rizkan hasena* inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya'kılun
   68. Ve evha rabbüke ilen nahli enittehızı minel cibali büyutev ve mineş şeceri ve mimma ya'rişun
   69. Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle rabbiki zülüla* yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi şifaül linnas* inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun
   70. Vallahü halekaküm sümme yeteveffaküm ve minküm mey yüraddü ila erzelil umuri li keyla ya'leme ba'de ılmin şey'a* innellahe alımün kadır
   71. Vallahü faddale ba'daküm ala ba'dın fir rızk* femellezıne füddılu bi raddı rizkıhim ala ma meleket eymanühüm fe hüm fıhi seva'* ife bi nı'metillahi yechadun
   72. Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat* e fe bil batıli yü'minune ve bi nı'metillahi hüm yekfurun
   73. Ve ya'büdune min dunillahi ma la yemlikü lehüm rizskam mines semavati vel erdı şey'ev ve la yestetıy'un
   74. Fe la tadribu lillahil emsal* innellahe ya'lemü ve entüm la ta'lemun
   75. Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru ala şey'iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku minhü sirrav ve cehra* hel yestevun* elhamdü lillah* bel ekseruhüm la ya'lemun
   76. Ve darabellahü meseler racüleyni ehadühüma ebkemü la yakdiru ala şey'iv ve hüve kellün ala mevlahü eynema yüveccihhü la ye'ti bi hayr* hel yestevı hüve ve mey ye'müru bil adli ve hüve ala sıratım müstekıym
   77. Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard* ve ma emrus saati illa ke lemhıl besari ev hüve akrab* innellahe ala külli şey'in kadır
   78. Vallahü ahraceküm mim bütuni ümmehatiküm la ta'lemune şey'ev ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'idete lealleküm teşkürun
   79. E lem yerav ilet tayri müsehharatin fı cevvis sema'* ma yümsikühünne illellah inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
   80. Vallahü ceale leküm min cüludil en'ami büyuten testehıffuneha yevme za'niküm ve yevme ikametiküm ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha esasev ve ****an ila hıyn
   81. Vallahü ceale leküm mimma haleka zılalev ve ceale leküm minel cibali eknanev ve ceale leküm serabiyle tekıykümül harra ve serabiyle tekıyküm be'seküm* kezalike yütimmü nı'metehu aleyküm lealleküm tüslimun
   82. Fe in tevellev fe innemü aleykel belağul mübın
   83. Ya'rifune nı'metellahi sümme yünkiruneha ve ekseruhümül kafirun
   84. Ve yevme neb'asü min külli ümmetin şehıden sümme la yü'zenü lillezıne keferu ve la hüm yüsta'tebun
   85. Ve iza raellezıne zalemül azabe fe la yühaffefü anhüm ve la hüm yünzarun
   86. Ve iza raellezıne eşraku şürakaehüm kalu rabbena haülai şürakaünellezıne künna ned'u min dunik* fe elkav ileyhimül kavle inneküm le kazibun
   87. Ve elkav ilellahi yevmeizinis seleme ve dalle anhüm ma kanu yefterun
   88. Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi zidnahüm azaben fevkal azabi bima kanu yüfsidun
   89. Ve yevme neb'azü fı külli ümmetin şehıden ala haüla'* ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likülli şey'iv ve hüdev ve rahmetev ve büşra lil müslimın
   90. İnnellahe ye'müru bil adli vel ıhsani ve ıtai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağy* yeızüküm lealleküm tezekkerun
   91. Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm ve la tenkudul eymane ba'de tevkıdiha ve kad cealtümüllahe aleyküm kefıla* innellahe ya'lemü ma tef'alun
   92. Ve la tekunu kelletı nekadat ğazleha mim ba'di kuvvetin enkasa* tettehızune eymaneküm dehalem beyneküm en tekune ümmetün hiye erba min ümmeh* innema yeblukümüllahü bih* ve le yübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fıhi tahtelifun
   93. Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdıllü mey yeşaü ve yehdoı mey yeşa'* ve le tüs'elünne amma küntüm ta'melun
   94. Ve la tettehızu eymaneküm dehalem beyneküm fe tezille kademüm ba'de sübutiha ve tezukus sue bima sadedtüm an sebılillah* ve leküm azabüm azıym
   95. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalıla* innema ındellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta'lemun
   96. Ma ındeküm yenfedü ve ma ındellahi bak* ve le necziyennellezıne saberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya'melun
   97. Men amile saliham min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh* ve la necziyennehüm ecrahüm bi ahseni ma kanu ya'melun
   98. Fe iza kara'tel kur'ane festeız billahi mineş şeytanir racım
   99. İnnehu leyse lehu sültanün alellezıne amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
   100. İnnema sültanühu alellezıne yetevellevnehu vellezıne hüm bihı müşrikun
   101. Ve iza beddelna ayetem mekane ayetiv vallahü a'lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter* bel ekseruhüm la ya'lemun
   102. Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil hakkı li yüsebbitellezıne amenu ve hüdev ve büşra lil müslimın
   103. Ve le kad na'lemü ennehüm yekulune innema yüallimühu beşar* lisanüllezı yulhıdune ileyhi a'cemiyyüv ve haza lisanün arabiyyüm mübın
   104. İnnellezıne la yü'minune bi ayatillahi la yehdıhimüllahü ve lehüm azabün elım
   105. İnnema yefteril kezibellezıne la yü'minune bi ayatillah* ve ülaike hümül kazibun
   106. Men kefera billahi mim ba'di ımanihı illa men ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil ımani ve lakim men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim ğadabüm minellah* ve lehüm azabün azıym
   107. Zalike bi ennehümüstehabbül hayated dünya alel ahıratü ve ennellahe la yehdil kavmel kafirın
   108. Ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim ve sem'ıhim ve ebsarihim* ve ülaike hümül ğafilun
   109. La cerame ennehüm fil ahırati hümül hasirun
   110. Sümme inne rabbeke lillezıne haceru mim ba'di ma fütinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahıym
   111. Yevme te'tı küllü nefsin tücadilü an nefsiha ve tüveffa küllü nefsim ma amilet ve hüm la yuzlemun
   112. Ve darabellahü meselen karyeten kanet aminetem mutmeinnetey ye'tıha rizkuha rağadem min külli mekanin fe keferat bi en'umillahi fe ezakahallahü libasel cuı vel havfi bima kanu yasneun
   113. Ve le kad caehüm rasulüm minhüm fe kezzebuhü fe ehazehümül azabü ve hüm zalimun
   114. Fe külu mimma razekakümüllahü halalen tayyibev veşküru nı'metellahi in küntüm iyyahü ta'büdun
   115. İnnema harrama aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bih* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe innellahe ğafurur rahıym
   116. Ve la tekulu lima tesıfü elsinetükümül kezibe haza halalüv ve haza haramül li tefteru alellahil kezib* innellezıne yefterune alellahil kezibe la yüflihun
   117. ****un kalılüv ve lehüm azabün elım
   118. Ve alellezıne hadu harramna ma kasasna aleyke min kabl* ve ma zalemnahüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
   119. Sümme inne rabbeke lillezıne amilüs sue bi cehaletin sümme tabu mim ba'di zalike ve aslehu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahıym
   120. İnne ibrahıme kane ümmeten kanitel lillahi hanıfa* ve lem yekü minel müşrikın
   121. Şakiral li en'umih* ictebahü ve hedahü ila sıratım müstekıym
   122. Ve ateynahü fid dünya haseneh* ve innehu fil ahırati le mines salihıyn
   123. Sümme evhayna ileyke enittebı' millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın
   124. İnnema cüıles sebtü alellezınahtelefu fıh* ve inne rabbeke le yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
   125. Üd'u ila sebıli rabbike bil hıkmeti vel mev'ızatil haseneti ve cadilhüm billetı hiye ahsen* inne rabbeke hüve a'lemü bi men dalle an sebılihı ve hüve a'lemü bil mühtedın
   126. Ve in akabtüm fe akıbu bi misli ma ukıbtüm bih* ve lein sabertüm le hüve hayrul lissabirın
   127. Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la tekü fı daykım mimma yemkürum
   128. İnnellahe meallezınettekav vellezıne hüm muhsinun

   17- ISRA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina* innehu hüves semıul besıyr
   2. Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla
   3. Zürriyyete men hamelna mea nuh* innehu kane abden şekura
   4. Ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta'lünne ulüvven kebıra
   5. Fe iza cae va'dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be'sin şedıdin fe casu hılaled diyar* ve kane va'dem mef'ula
   6. Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve benıne ve cealnaküm eksera nefıra
   7. İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese'tüm feleha* fe iz cae va'dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma alev tetbıra
   8. Asa rabbüküm ey yerhameküm* ve in udtüm udna* ve cealna cehenneme lil kafirıne hasıyra
   9. İnne hazel kur'ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran kebıra
   10. Ve ennellezıne la yü'minune bil ahırati a'tedna lehüm azaben elıma
   11. Ve yed'ul insanü biş şerri düaehu bil hayr* ve kanel insanü acula
   12. Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta'lemu adedes sinıne vel hısab* ve külle şey'in fassalnahü tefsıyla
   13. Ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh* ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey yelkahü menşura
   14. İkra' kitabek* kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba
   15. Menihteda fe innema yehtedı li nefsih* ve men dalle fe innema yedıllü aleyha* ve la teziru vaziratüv vizra uhra* ve ma künna müazzibıne hatt neb'ase rasula
   16. Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra
   17. Ve kem ehlena minel kuruni mim ba'di nuh* ve kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra
   18. Men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem* yaslaha mezmumem medhura
   19. Ve men eradel ahırate ve sea leha sa'yeha ve hüve mü'minün fe ülaike kane sa'yühüm meşkura
   20. Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai rabbik* ve ma kane ataü rabbike mahzura
   21. Ünzur keyfe faddalna ba'dahüm ala ba'd* ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla
   22. La tec'al meallahi ilahen ahara fe tak'ude mezmumem mahzula
   23. Ve kada rabbüke elle ta'büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ıhsana* imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerıma
   24. Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra
   25. Rabbüküm a'lemü bima fı nüfusiküm* in tekunu salihıyne fe innehu kane lil evvabıne ğafura
   26. Ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir tebzıra
   27. İnnel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn* ve kaneş şeytanü li rabbihı kefura
   28. Ve imma tu'ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura
   29. Ve la tec'al yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beştı fe tak'ude melumem mahsura
   30. İnne rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir* innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra
   31. Ve la taktülu evladeküm haşyete imlak* nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm* inne katlehüm kane hit'en kebıra
   32. Ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh* ve sae sebıla
   33. Ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk* ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen fe la yüsrif fil katl* innehu kane mensura
   34. Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu ve evfu bil ahd* innel ahde kane mes'ula
   35. Ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil müstekıym* zalike hayruv ve hasenü te'vıla
   36. Ve la takfü ma leyse leke bihı ılm* innes sem'a vel besara vel füade küllü ülaike kane anhü mes'ula
   37. Ve la temşi fil erdı merah* inneka len tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula
   38. Küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike mekruha
   39. Zalike mimma evha ileyke rabbüke minel hıkmeh* ve la tec'al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem medhura
   40. E fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze minel melaiketi inasa* innekü le tekulune kavlen azıyma
   41. Ve le kad sarrafna fı hazel kur'ani li yezzekkeru* ve ma yezıdühüm illa nüfura
   42. Kul lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebıla
   43. Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra
   44. Tüsebbihu lehüs semavatüs seb'u vel erdu ve men fıhinn* ve im min şey'in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la tefkahune tesbıhahüm* innehu kane halimen ğafura
   45. Ve iza kara'tel kur'ane cealna beyneke ve beynellezıne la yü'minune bil ahırati hıcabem mestura
   46. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra* ve iza zekerte rabbeke fil kur'ani vahdehu vellev ala edbarihim nüfura
   47. Nahnü a'lemü bima yestemiune bihı iz yestemiune ileyke ve iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura
   48. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fela yestetfy'une sebıla
   49. Ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna le meb'usune halkan cedıda
   50. Kul kunu hıcareten ev hadıda
   51. Ev halkam mimma yekbüru fı suduriküm* fe seyekulune mey yüıydüna* kulillezı fetaraküm evvele merrah* feseyünğıdune ileyke ruusehüm ve yekulune **** hu* kul asa ey yekune karıba
   52. Yevme yed'uküm fe testecıbune bi hamdihı ve tezunnune il lebistüm illa kalila
   53. Ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen* inneş şeytane yenzeğu beynehüm* inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübına
   54. Rabbüküm a'lemü bilküm* iy yeşe' yerhamküm ev iy yeşe' yüazzibküm* ve ma erselnake aleyhim vekıla
   55. Ve rabbüke a'lemü bi men fis semavati vel ard* ve le kad faddalna ba'dan nebiyyıne ala ba'dıv ve ateyna davude zebura
   56. Kulid'ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla
   57. Ülaikellezıne yed'une yebteğune illa rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune azabeh* inne azabe rabbike kane mahzura
   58. Ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda* kane zalike fil kitabi mestura
   59. Ve ma meneana en nürsile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun* ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu biha* ve ma nürsilü bil ayati illa tahvıfa
   60. Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas* ve ma cealner ru'yelletı eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel'unete fil kur'an* ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa tuğyanen kebıra
   61. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* kale e escüdü li men halakte tıyna
   62. Kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zürriyyetehu illa kalıla
   63. Kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme ceazüküm cezaem mevfura
   64. Vestefziz menisteta'te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm* ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura
   65. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültan* ve kefa bi rabbike vekıla
   66. Rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil bahri li tebteğu min fadlih* innehu kane bi küm rahıyma
   67. Ve iza messekümüd durru fil bahri dalle men ted'une illa iyyah* felemma neccaküm ilel berri a'radtüm* ve kanel insanü kefura
   68. E fe emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla
   69. Em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa
   70. Ve le kad kerramna benı ademe ve hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesırim mimmen halakna tefdıyla
   71. Yevme ned'u külle ünasim bi imamihim* fe men utiye kitabehu bi yemınihı fe ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetıla
   72. Ve men kane fı hazihı a'ma fe hüve fil ahırati a'ma ve edallü sebıla
   73. Ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu ve izel lettehazuke halıla
   74. Ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey'en kalıla
   75. İzel le ezaknake dı'fel hayati ve dı'fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra
   76. Ve in kadu leyestefizzuneke minel erdı li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla
   77. Sünnete men kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvıla
   78. Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur'anel fecr* inne kur'anel fecri kane meşhuda
   79. Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke mekamem mahmuda
   80. Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec'al lı mil ledünke sültanen nesıyra
   81. Ve kul cael hakku ve zehekal batıl* innel batıle kane zehuka
   82. Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
   83. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bi canibih* ve iza messehüş şerru kane yeusa
   84. Kul küllüy ya'melü ala şakiletih* fe rabbüküm a'lemü bi men hüve ehda sebıla
   85. Ve yes'eluneke anir ruh* kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla
   86. Ve lein şi'na le nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla
   87. İlla rahmetem mir rabbik* inne fadlehu kane aleyke kebıra
   88. Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye'tu bi misli hazel kur'ani la ye'tune bi mislihı ve lev kane ba'duhüm li ba'dın zahıra
   89. Ve le kad sarrafna lin nasi fı hazel kur'ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura
   90. Ve kalu len nü'mine leke hatta tef cüra lena minel erdı yembua
   91. Ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve ınebin fe tüfecciral enhara hılaleha tefcıra
   92. Ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te'tiye billahi vel melaiketi kabıla
   93. Ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema' min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura ve len nü'mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh* kul sübhane rabbı hel küntü illa beşerar rasula
   94. Ve ma menean nase ey yü'minu iz caehümül hüda illa en kalu e beasellahü beşerar rasula
   95. Kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune mutmeinnıne le nezzelna aleyhim mines semai meleker rasula
   96. Kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm* innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra
   97. Ve mey yehdillahü fe hüvel mühted* ve mey yudlil fe len tecide lehüm evliyae min dunih* ve nahşüruhüm yevmel kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa* me'vahüm cehennem* küllema habet zidnahüm seıyra
   98. Zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi ayatina ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb'usune halkan cedıda
   99. E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la raybe fıh* fe ebez zalimune illa küfura
   100. Kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı izel le emsektüm heşyetel infak* ve kanel insanü katura
   101. Ve le kad ateyna musa tis'a ayatim beyyinatin fes'el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir'avnü innı le ezunnüke ya musa meshura
   102. Kale le kad alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdı besair* ve innı le ezunnüke ya fir'avnü mesbura
   103. Fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe ağraknahü ve mem meahu cemıa
   104. Ve kulna mim ba'dihı li benı israiyleskünül erda fe iza cae va'dül ahırati ci'na biküm lefıfa
   105. Ve bil hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel* ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
   106. Ve kur'anen feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla
   107. Kul aminu bihı ev la tü'minu* innellezıne utül ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda
   (Bu Ayet Secde Ayetidir Tilavet secdesi)

   108. Ve yekulune sübhane rabbina in kane va'dü rabbina le mef'ula
   109. Ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm huşua
   110. Kulid'ullahe evid'ur rahman* eyyem ma ted'u fe lehül esmaül husna* ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla
   111. Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra

   (107. Ayet secde ayetidir.)

   18- KEHF
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca
   2. Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena
   3. Makisıne fıhi ebeda
   4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda
   5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim* kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim* iy yekulune illa keziba
   6. Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa
   7. İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
   8. Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
   9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
   10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda
   11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda
   12. Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda
   13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk* innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda
   14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned'uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata
   15. Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh* lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin* fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba
   16. Ve izı'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka
   17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh* zalike min ayatillah* mey yehdillahü fe hüvel mühted* ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida
   18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd* levit tala'te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli''e minhüm ru''a
   19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm* kale kailüm minhüm kem lebistüm* kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm* kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye'tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş'ıranne biküm ehada
   20. İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüıyduküm fı milletihim ve len tüflihu izen ebeda
   21. Ve kezalike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fıha* iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana* rabbühüm a'lemü bihim* kalellezıne ğalebu ala emrihim le nettehızenne aleyhim mescida
   22. Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm* ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb* ve yekulune seb'atüv ve saminühüm kelbühüm* kur rabbı a'lemü bi ıddetihim ma ya'lemühüm illa kalılün fe la tümari fıhim illa miraen zahirav ve la testefti fıhim minhüm ehada
   23. Ve la tekulenne li şey'in innı faılün zalike ğada
   24. İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesıte ve kul asa ey yehdiyeni rabbı li akrabe min haza raşeda
   25. Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne vazdadu tis'a
   26. Kulillahü a'lemü bima lebisu* lehu ğaybüs semavati vel ard* ebsır bihı ve esmı'* ma lehüm min dunihı miv veliyyiv ve la yüşrikü fı hukmihı ehada
   27. Vetlü ma uhıye ileyke min kitabi rabbik* la mübeddile li kelimatihı ve len tecide min dunihı mültehada
   28. Vasbir nefseke meallezıne yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vechehu ve la ta'dü aynake anhüm* türıdü zınetel hayatid dünya ve la tütı' men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta
   29. Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel yü'miv ve men şae fel yekfür inna a'tedna liz zalimıne naran ehata bihim süradikuha* ve iy yesteğıysu yüğasu bi mani kel mühli yeşvil vücuh* bi'seş şerab* ve saet mürtefeka
   30. İnnellezıne amenu ve amilus salihati inna la nüdıy'u ecra men ahsene amela
   31. Ülaike lehüm cennatü adnin tecrı min tahtihimül enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve istebrakım müttekiıne fıha alel eraik* nı'mes sevab* ve hasünet mürtefeka
   32. Vadrib lehüm meseler racüleyni min a'nabiv ve hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer'a
   33. Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhü şey'ev ve feccerna hılalehüma nehara
   34. Ve kane lehu semer* fe kale li sahıbihı ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera
   35. Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih* kale ma ezunnü en tebıde hazihı ebeda
   36. Ve ma ezunnüs saate kaimetev ve leir rudidtü ila rabbı le ecidenne hayram minha münkaleba
   37. Kale lehu sahıbühu ve hüve yühavirruhu e keferte billezı halekake min türabin sümme min nutfetin sümme sevvake racüla
   38. Lakinne hüvellahü rabbı ve la üşrikü bi rabbı ehada
   39. Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahü la kuvvete illa billah* in terani ene ekalle minke malev ve veleda
   40. Fe asa rabbı ey yü'tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saıyden zeleka
   41. Ev yusbiha maüha ğavran fe len testetıy'a lehu taleba
   42. Ve ühıyta bi semerihı fe asbeha yükallibü keffeyhi ala ma enfeka fıha ve hiye haviyetün ala uruşiha ve yekulü ya leytenı lem üşrik bi rabbı ehada
   43. Ve lem tekül lehu fietüy yensurunehu min dunillahi ve ma kane müntesıra
   44. Hünalikel velayetü lillahil hakk* hüve hayrun sevabev ve hayrun ıkba
   45. Vadrib lehüm meselel hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı fe asbeha heşımen tezruhür riyah* ve kanellahü ala külli şey'im muktedira
   46. Elmalü vel benune zınetül hayatid dünya* vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrun emela
   47. Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahüm fe lem nüğadir minhüm ehada
   48. Ve uridu ala rabbike saffa* le kad ci'tümuna kema halaknaküm evvele merratim bel zeamtüm ellen nec'ale leküm mev'ıda
   49. Ve vüdıal kitabü fe teral mücrimıne müşfikıyne mimma fıhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yüğadiru sağıyratev ve la kebıraten illa ahsaha* ve vecedu ma amilu hadıra* ve la yazlimü rabbüke ehada
   50. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* kane minel cinni fe feseka an emri rabbih* e fe tettehızunehu ve züriyyetehu evliyae min dunı ve hüm leküm adüvv* bi'se liz zalimıne bedela
   51. Ma eşhedtühüm halkas semavati vel erdı ve la halka enfüsihim ve ma küntü müttehızel müdıllıne aduda
   52. Ve yevme yekulü nadu şürakaiyellezıne zeamtüm fe deavhüm fe lem yestecıbu lehüm ve cealna beynehüm mevbika
   53. Verael mücrimunen nara fe zannu ennehüm müvakıuha ve lem yecidu anha masrifa
   54. Ve le kad sarrafna fı hazel kur'ani lin nasi min külli mesel* ve kanel insanü eksera şey'in cedela
   55. Ve ma menean nase ey yü'minu iz caehümül hüda ve yestağfiru rabbehüm illa en te'tiyehüm sünnetül evvelıne ev ye'tiyehümül azabü kubüla
   56. Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın* ve yücadilüllezıne kefeu bil batıli li yüdhıdu bihil hakka vettehazu ayatı ve ma ünziru hüzüva
   57. Ve men azlemü mimmen zükkira bi ayati rabbihı fe a'rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah* inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra* ve in ted'uhüm ilel hüda fe ley yehtedu izen ebeda
   58. Ve rabbükel ğafuru zür rahmeh* lev yüahızühüm bi ma kesebu le accele lehümül azab* bel lehüm mev'ıdül ley yecidu min dunihı mev'ila
   59. Ve tilkel kura ehleknahüm lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev'ıda
   60. Ve iz kale musa li fetahü la ebrahu hatta eblüğa mecmeal bahrayni ev emdıye hukuba
   61. Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehüma fettehaze zebılehu fil bahri seraba
   62. Felemma caveza kaleli fetahü atina ğadaena le kad lekıyna min seferina haza nesaba
   63. Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innı nesıtül hute ve ma ensanıhü illeş şeytanü en ezkürah* vettehaze sebılehu fil bahri aceba
   64. Kale zalike ma künna nebğı fertedda ala asarihima kasasa
   65. Fe veceda abdem min ıbadina ateynahü rahmetem min ındina ateynahü rahmetem min ındina ve allemnahü mil ledünna ılma
   66. Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tüallimeni mimma ullimte ruşda
   67. Kale inneke len testetıy'a meıye sabra
   68. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tühıt bihı hubra
   69. Kale setecidünı in şaellahü sabirav ve la a'sıy leke emra
   70. Kale fe initteba'tenı fe la tes'elnı an şey'in hatta uhdise leke minhü zikra
   71. Fentaleka hatta iza rakiba fis sefıneti harakaha* kale eharakteha li tüğrika ehleha* le kad ci'te şey'en imra
   72. Kale e lem e kul inneke len testetıy'a meıye sabra
   73. Kale la tüahıznı bima nesıtü ve la türhıknı min emrı usra
   74. Fentaleka* hatta iza lekıya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs* le kad ci'te şey'en nükra
   75. Kale elem e kul leke inneke len testetıy'a meıye sabra
   76. Kale in seeltüke an şey'im ba'deha fe la tüsahıbnı* kad belağte mil ledünnı uzra
   77. Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet'ama ehleha fe ebev ey yüdayyifuhüma fe veceda fıha cidaray yürıdü ey yenkadda fe ekameh* kale lev şi'te lettehazte aleyhi ecra
   78. Kale haza firaku beynı ve beynik* se ünebbiüke bi te'vıli ma lem testetı' aleyhi sabra
   79. Emmes sefınetü fe kanet li mesakıne ya'melune fil bahri fe eradtü en eıybeha ve kane veraehüm meliküy ye'huzü külle sefınetin ğasba
   80. Ve emmel ğulamü fekane ebevahü mü'mineyni fe haşına ey yürhikahüma tuğyanev ve küfra
   81. Fe eradna ey yübdilehüma rabbühüma hayram minhü zekatev ve akrabe ruhma
   82. Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetımeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzül lehüma ve kane ebuhüma saliha* fe erade rabbüke ey yeblüğa eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma rahmetem mir rabbik* ve ma fealtühu an emrı* zalike te'vılü ma lem testı' aleyhi sabra
   83. Ve yes'eluneke an zil karneyn* kul seetlu aleyküm minhü zikra
   84. İnna mekkenna lehu fil erdı ve ateynahü min külli şey'in sebeba
   85. Fe etbea sebeba
   86. Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubü fı aynin hamietiv ve vecede ındeha kavma* kulna yazel karneyni imma en tüazzibe ve imma en tettehıze fıhim husna
   87. Kale emma men zaleme fe sevfe nüazzibühu sümme yüraddü ila rabbihı fe yüazzibühu azaben nükra
   88. Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna* ve senekulü lehu min emrina yüsra
   89. Sümme etbea sebeba
   90. Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatlüu ala kavmil lem nec'al lehüm min duniha sitra
   91. Kezalik* ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
   92. Sümme etbea sebeba
   93. Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
   94. Kalu ya zel karneyni inne ye'cuce ve me'cuce müfsidune fil erdı fe hel nec'alü leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehüm sedda
   95. Kale ma mekkennı fıhi rabbı hayrun fe eıynunı bi kuvvetin ec'al beyneküm ve beynehüm redma
   96. Atuni züberal hadıd* hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu* hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra
   97. Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba
   98. Kale haza rahmetüm mir rabbı* fe iza cae va'dü rabbı cealehu dekka'* ve kane va'dü rabbı hakka
   99. Ve terakna ba'dahüm yevmeiziy yemucü fı ba'dıv ve nüfiha fis suri fe cema'nahüm cem'a
   100. Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirıne arda
   101. Ellezıne kanet a'yünühüm fı ğıtain an zikrı ve kanu la yestetıy'une sem'a
   102. E fe hasibellezıne keferu ey yettehızu ıbadı min dunı evliya'* inna a'tedna cehenneme lil kafirınenüzüla
   103. Kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a'mala
   104. Ellezıne dalle sa'yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun'a
   105. Ülaikellezıne keferu bi ayati rabbihim ve likaihı fe habitat a'malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti vezna
   106. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayatı ve rusülı hüzüve
   107. İnnellezıne amenu ve amilus salihati kanet lehüm cennatül firdevsi nüzüla
   108. Halidıne fıha la yebğune anha hıvela
   109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabı le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbı ve lev ci'na bi mislihı mededa
   110. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd* fe men kane yercu likae rabbihı felya'mel amelen salihav ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihı ehada

   19- MERYEM

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kef ha ya ayn sad
   2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
   3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya
   4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
   5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
   6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya
   7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
   8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
   9. Kale kezalik* kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a
   10. Kale rabbic'al lı ayeh* kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
   11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
   12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh* ve ateynahül hukme abiyya
   13. Ve hananem mil ledünna ve zekah* ve kane tekıyya
   14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
   15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
   16. Vezkür fil kitabi meryem* izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
   17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
   18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
   19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
   20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
   21. Kale kezalik* kale rabbüki hüve aleyye heyyin* ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna* ve kane emram makdıyya
   22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
   23. Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh* kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
   24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
   25. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
   26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna* fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
   27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh* kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya
   28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
   29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
   30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
   31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
   32. Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya
   33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya
   34. Zalike ıysebnü meryem* kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
   35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh* iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
   36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh* haza sıratum müstekıym
   37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim* fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
   38. Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
   39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr* ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun
   40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
   41. Vezkür fil kitabi ibrahım* innehu kane sıddıkan nebiyya
   42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a
   43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya
   44. Ya ebeti la ta'büdiş şeytan* inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
   45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
   46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım* leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
   47. Kale selamün aleyk* se estağfiru leke rabbı* innehu kane bı hafiyya
   48. Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya
   49. Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub* ve küllen cealna nebiyya
   50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
   51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
   52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
   53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
   54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya
   55. Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
   56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
   57. Ve rafa'nahü mekanen aliyya
   58. Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna* iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
   (Bu ayet secde ayetidir Tilavet secdesi)
   59. Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
   60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a
   61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb* innehu kane va'dühu me'tiyya
   62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
   63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
   64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik* lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik* ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
   65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih* hel ta'lemü lehu semiyya
   66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
   67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a
   68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
   69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
   70. Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
   71. Ve im minküm illa varidüha* kane ala kabbike hatmem makdıyya
   72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya
   73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
   74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya
   75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda* hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah* fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
   76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda* vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
   77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
   78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda
   79. Kella* senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
   80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda
   81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
   82. Kella* seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
   83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
   84. Fe la ta'cel aleyhim* innema neuddülehüm adda
   85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda
   86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda
   87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda
   88. Ve kalittehazer rahmanü veleda
   89. Le kad ci'tüm şey'en idda
   90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda
   91. En deav lirrahmani veleda
   92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda
   93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
   94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda
   95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
   96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda
   97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
   98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn* hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

   20- TAHA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Taha
   2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka
   3. İlla tezkiratel limey yahşa
   4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
   5. Errahmanü alel arşisteva
   6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
   7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa
   8. Allahü la ilahe illa hu* lehül esmaül husna
   9. Ve hel etake hadiysü musa
   10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
   11. Felemma etaha nudiye ya musa
   12. İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk* inneke bil vadil mukaddesi tuva
   13. Ve enahtertüke festemı' lima yuha
   14. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı
   15. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a
   16. Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda
   17. Ve ma tilke bi yemınike ya musa
   18. Kale hiye asay* etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra
   19. Kale elkıha ya musa
   20. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a
   21. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula
   22. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra
   23. Li nüriyeke min ayatinel kübra
   24. İzheb ila fir'avne innehu tağa
   25. Kale rabbişrah lı sadrı
   26. Ve yessir lı emrı
   27. Vahlül ukdetem mil lisanı
   28. Yefkahu kavlı
   29. Vec'al li vezıram min ehlı
   30. Harune ehıy
   31. Üşdüd bihı ezrı
   32. Ve eşrikhü fı emrı
   33. Key nüsebbihake kesıra
   34. Ve nezkürake kesıra
   35. İnneke künte bina besıyra
   36. Kale kad ütiyte sü'leke ya musa
   37. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra
   38. İz evhayna ila ümmike ma yuha
   39. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh* ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı* ve li tusnea ala aynı
   40. İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen* ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa
   41. Vastana'tüke li nefsı
   42. İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı
   43. İzheba ila fir'avne innehu tağa
   44. Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa
   45. Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa
   46. Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era
   47. Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm* kad ci'nake bi ayetim mir rabbik* vesselamü ala menittebeal hüda
   48. İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella
   49. Kale fe mer rabbüküma ya musa
   50. Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda
   51. Kale fema balül kurunil ula
   52. Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab* la yedıllü rabbı ve la yensa
   53. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa* fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta
   54. Külu ver'av en'ameküm* inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
   55. Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra
   56. Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba
   57. Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa
   58. Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva
   59. Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha
   60. Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta
   61. Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab* ve kad habe meniftera
   62. Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva
   63. Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla
   64. Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa* ve kad eflehal yevme menista'la
   65. Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka
   66. Kale bel elku* fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a
   67. Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa
   68. Kulna la tehaf inneke entel a'la
   69. Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu* innema saneu keydü sahır* ve la yüflihus sahırü haysü eta
   70. Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa
   71. Kale amentüm lehu kable en azene leküm* innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr* fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka
   72. Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad* innema takdıy hazihil hayated dünya
   73. İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr* vallahü hayruv ve ebka
   74. İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem* la yemutü fıha ve la yahya
   75. Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula
   76. Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve zalyike cezaü men tezekka
   77. Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa* la tehafü derakev ve la tahşa
   78. Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm
   79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda
   80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva
   81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı* ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva
   82. Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda
   83. Ve am a'celek an kavmike ya musa
   84. Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda
   85. Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy
   86. Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa* kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena* e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı
   87. Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy
   88. Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy
   89. E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a
   90. Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih* ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı
   91. Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa
   92. Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu
   93. Ella tettebian* e fe esayte emri
   94. Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si* innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı
   95. Kale fe ma hatbüke ya samiriyy
   96. Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı
   97. Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh* venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifa*le nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa
   98. İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu* vesia külle şey'in ılma
   99. Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak* ve kad ateynake mil ledünna zikra
   100. Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra
   101. Halidıne fıh* ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla
   102. Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka
   103. Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra
   104. Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma
   105. Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa
   106. Fe yezeruha kaan safsafa
   107. La tera fıha ıvecev ve la emta
   108. Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh* ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa
   109. Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla
   110. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma
   111. Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum* ve kad habe men hamele zulma
   112. Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma
   113. Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra
   114. Fe teallellahül melikül hakk* ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma
   115. Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma
   116. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba
   117. Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka
   118. İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra
   119. Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha
   120. Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla
   121. Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava
   122. Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda
   123. Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv* fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka
   124. Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma
   125. Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra
   126. Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha* ve kezalikel yevme tünsa
   127. Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih* ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka
   128. E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim* inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
   129. Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma
   130. Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha* ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda
   131. Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh* ve rizku rabbike hayrun ve beka
   132. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha* la nes'elüke rizka* nahnü nerzükuk* vel akıbetü lit takva
   133. Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih* e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula
   134. Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza
   135. Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu* fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda

   21- ENBİYA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun
   2. Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun
   3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm* e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun
   4. Kale rabbı ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semıul alım
   5. Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır* felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun
   6. Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha* e fe hüm yü'minun
   7. Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun
   8. Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın
   9. Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın
   10. Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm* e fe la ta'kılun
   11. Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın
   12. Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun
   13. La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun
   14. Kalu ya veylena inna künna zalimın
   15. Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın
   16. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın
   17. Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın
   18. Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık* ve lekümül veylü mimma tesıfun
   19. Ve lehu men fis semavati vel ard* ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun
   20. Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun
   21. Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun
   22. Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta* fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun
   23. La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun
   24. Emittehazu min dunihı aliheh* kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı* bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun
   25. Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun
   26. Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh* bel ıbadüm mükramun
   27. La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun
   28. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun
   29. Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem* kezalike necziz zalimın
   30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma* ve cealna minel mai külle şey'in hayy* e fe la yü'minun
   31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
   32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa* ve hüm an ayatiha mu'ridun
   33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer* küllün fı felekiy yesbehun
   34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld* efeim mitte fehümül halidun
   35. Küllü nefsin zaikatül mevt* ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh* ve ileyna türceun
   36. Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva* e hazellezı yezküru aliheteküm* ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun
   37. Hulikal insanü min acel* se ürıküm ayatı fe la testa'cilun
   38. Ve yekulune **** hazel va'dü in küntüm sadikıyn
   39. Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun
   40. Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun
   41. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
   42. Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun
   43. Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina* la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun
   44. Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür* e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha* e fehümül ğalibun
   45. Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun
   46. Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın
   47. Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a* ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha* ve kefa bina hasibın
   48. Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn
   49. Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun
   50. Ve haza zikrum mübarakün enzelnah* e fe entüm lehu münkirun
   51. Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın
   52. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun
   53. Kau vecedna abaena leha abidın
   54. Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın
   55. Kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın
   56. Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın
   57. Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın
   58. Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun
   59. Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın
   60. Kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım
   61. Kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun
   62. Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım
   63. Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun
   64. Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun
   65. Sümme nükisu ala ruusihim* lekad alimte ma haülai yentıkun
   66. Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm
   67. Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah* efela ta'kılun
   68. Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın
   69. Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım
   70. Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın
   71. Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın
   72. Ve vehebna lehu ishak* ve ya'kube nafileh* ve küllen cealna salihıyn
   73. Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah* ve kanu lena abidın
   74. Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis* innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn
   75. Ve edhalnahü fı rahmetina* innehu mines salihıyn
   76. Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
   77. Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina* innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın
   78. Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm* ve künna li hukmihim şahidın
   79. Fe fehhemnaha süleyman* ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr* ve künna faılın
   80. Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm* fe hel entüm şakirun
   81. Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha* ve künna bi külli şey'in alimın
   82. Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik* ve künna lehüm hafizıyn
   83. Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın
   84. Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın
   85. Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl* küllüm mines sabirın
   86. Ve edhalnahüm fı rahmetina* innehüm mines salihıyn
   87. Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın
   88. Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm* ve kezalike nüncil mü'minın
   89. Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın
   90. Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh* innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba* ve kanu lena haşiıyn
   91. Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın
   92. İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun
   93. Ve tekattau emrahüm beynehüm* küllün ileyna raciun
   94. Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih* ve inna lehu katibun
   95. Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun
   96. Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun
   97. Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu* ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın
   98. İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem* entüm leha varidun
   99. Lev kane haülai alihetem ma veraduha* ve küllün fıha halidun
   100. Lemüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun
   101. İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun
   102. La yesmeune hasıseha* ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun
   103. La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh* haza yevmükümüllezı küntüm tuadun
   104. Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb* kema bede'na evvele halkın nüıydüh* va'den aleyna* inna künna faılın
   105. Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun
   106. İnne fı haza le belağal li kavmil abidın
   107. Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın
   108. Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd* fe hel entüm müslimun
   109. Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva'* ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun
   110. İnnehu ya'lemü ma tektümun
   111. Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve ****un ila hıyn
   112. Kale rabbıhküm bil hakk* ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu

   22- HACC

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm* inne zelzeletes saati şey'ün azıym
   2. Yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedıd
   3. Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve yettebiu külle şeytanim merıd
   4. Kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu yüdıllühu ve yehdıhi ila azabis seıyr
   5. Ya eyyühen nasü in küntüm fı raybim minel ba'si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme mim mudğatim muhallekativ ve ğayri muhallekatil li nübeyyine leküm* ve nükirru fil erhami ma neşaü ila ecelim müsemmen sümme nuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm* ve minküm mey yüteveffa ve minküm mey yürüddü ila erzelil umüri li keyla ya'leme mim ba'di ılmin şey'a* ve teral erda hamideten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve embetet min külli zevcim behıc
   6. Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala külli şey'in kadır
   7. Ve ennes saate atiyetül la raybe fıha ve ennellahe yeb'asü men fil kubur
   8. Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır
   (Bu ayet Secde ayetidir Tilavet secdesi)
   9. Saniye ıtfihı li yüdılle an sebılillah* lehu fid dünya hızyüv ve nüzıkuhu yevmel kıyameti azabel harıyk
   10. Zalike bima kaddemet yedake ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd
   11. Ve minen nasi mey ya'büdüllahe ala harf* fe in esabehu hayrunıtmeenne bih* ve in esabethü fitnetüninkalebe ala vechihı hasirad dünya vel ahırah* zalike hüvel husranül mübın
   12. Yed'u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfeuh* zalike hüved dalalül beıyd
   13. Yed'u le men darruhu akrabü min nef'ıh* lebi'sel mevla ve lebi'sel aşır
   14. İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar* innellahe yef'alü ma yürıd
   15. Men kane yezunnü el ley yensurahüllahü fid dünya vel ahırati felyemdüd bi sebebin iles semai sümmelyakta' felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yeğıyz
   16. Ve kezalike enzelnahü ayatim beyyinativ ve ennellahe yehdı mey yürıd
   17. İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiıne ve nesara vel mecuse vellezıne eşraku innellahe yefdılü beynehüm yevmel kıyameh* innellahe ala külli şey'in şehıd
   18. E lem tera ennellahe yescüdü lehu men fıs semavati ve men fil erdı veş şemsü vel kameru ven nücumü vel cibalü veş şeceru ved devabbü ve kesırum minen nas* ve kesırun hakka aleyhil azab* ve mey yühinillahü fe ma lehu min mükrim* innellahe yef'alü ma yeşa'
   19. Hazani hasmanıhtesamü fı rabbihim fellezıne keferu kuttıat lehüm siyabüm min nar* yüsabbü min fekı ruusihimül hamım
   20. Yusheru bihı ma fı bütunihim vel cülud
   21. Ve lehüm mekamiu min hadıd
   22. Küllema eradu ey yahrucu minha min ğammin üıydu fıha ve zuku azabel harıyk
   23. İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiv ve lü'lüa* ve libasühüm fıha harır(18. Ayet secde ayetidir.)
   24. Ve hüdu ilet tayyibi minel kavli ve hüdu ila sıratıl hamıd
   25. İnnellezıne keferu ve yesuddune an sebılillahi vel mescidil haramillezı cealnahü lin nasi sevaenil akifü fıhi vel bad* ve mey yürid fıhi bi ilhadim bi zulmin nüzıkhü min azabin elım
   26. Ve iz bevve'na li ibrahıme mekanel beyti el la tüşrk bı şey'ev ve tahhir beytiye littaifıne vel kaimıne ver rukkeıs sücud
   27. Ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricalev ve ala külli damiriy ye'tıne min külli feccin amıyk
   28. Li yeşhedu menafia lehüm ve yezkürüsmellahi fı eyyamim ma'lumatin ala ma razekahüm mim behımetil en'am* fe külu minha ve at'ımül baisel fekıyr
   29. Sümmelyakdu tefesehüm velyufu nüzurahüm velyettavvefu bil beytil atiyk
   30. Zalike ve mey yüazzım hurumatillahi fe hüve hayrul lehu ında rabbih* ve ühıllet lekümül en'amü illa ma yütla aleyküm fectenibür ricse minel evsani vectenibu kavlez zur
   31. Hunefae lillahi ğayra müşrikıne bih* ve mey yüşrik billahi fe keennema harra mines semai fe tahtafühüt tayru ev tehvı bihir rıhu fı mekanin sehıyk
   32. Zalike ve mey yüazzım şeairallahi fe inneha min takvel kulub
   33. Leküm fıha menafiu ila ecelim müsemmen sümme mehıllüha ilel beytil atiyk
   34. Ve li külli ümmetin cealna mensekel li yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behımetil en'am* fe ilahüküm ilahüv vahıdün fe lehu eslimu* ve beşşiril muhbitın
   35. Ellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ves sabirıne ala ma esabehüm vel mükıymis salati ve memma razaknahüm yünfikun
   36. Vel büdne cealnaha leküm min şeairillahi leküm fıha hayrun fezkürüsmellahi aleyha savaf* fe iza vecebet cünubüha fe külu minha ve at'ımül kania vel mu'terr* kezalike sehharnaha leküm lealleküm teşkürun
   37. Ley yenalellahe lühumüha ve la dimaüha ve lakiy yenalühüt takva minküm* kezalike sehharaha leküm li tükebbirullahe ala ma hedaküm* ve beşşiril muhsinın
   38. İnnellahe yüdafiu anillezıne amenu* innellahe la yühıbbü külle havvanin kefur
   39. Üzine lillezıne yükatelune bi ennehüm zulimu* ve innellahe ala nasrihim le kadır
   40. Ellezıne uhricu min diyarihim bi ğayri hakkın illa ey yekulu rabbünellah* ve lev la def'ullahin nase ba'dahüm bi ba'dıl lehüddimet savamiu ve biyeuv ve salevatüv ve mesacidü yüzkeru fıhesmüllahi kesıra* ve le yensurannellahü mey yensuruh* innellahe le kaviyyün azız
   41. Ellezıne im mekkennahüm fil erdı ekamus salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma'rufi ve nehev anil münker* ve lillahi akıbetül ümur
   42. Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve semud
   43. Ve kavmü ibrahıme ve kavmü lut
   44. Ve ashabü medyen* ve küzzibe misa fe emleytü lil kafirıne sümme ehaztühüm* fe keyfe kane nekır
   45. Fe keeyyim min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve bi'rim müattaletiv ve kasrim meşıd
   46. E fe lem yesıru fil erdı fe tekune lehüm kulubüy ya'kılune biha ev azanüy yesmeune biha* fe innehü la ta'mel ebsaru ve lakin ta'mel kulubülletı fis sudur
   47. Ve yesta'ciluneke bil azabi ve ley yuhlifellahü va'deh* ve inne yevmen ınde rabbike ke elfi senetim mimma teuddun
   48. Ve keeyyim min karyetin emleytü leha ve hiye zalimetün sümme ehaztüha* ve ileyyel mesıyr
   49. Kul ya eyyühen nasü innema ene leküm nezırum mübın
   50. Fellezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
   51. Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike ashabül cehıym
   52. Ve ma erselnamin kablike mir rasuliv ve la nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanü fı ümniyyetih* fe yensehullahü ma yulkış şeytanü sümme yuhkimüllahü ayatih* vallahü alımün hakım
   53. Li yec'ale ma yülkış şeytanü fitnetel lillezıne fı kulubihim meraduv vel kasiyeti kulubühüm* ve innez zalimıne le fı şikakım beıyd
   54. Ve li ya'lemellezıne utül ılme ennehül hakku mir rabbike fe yü'minu bihı fe tuhbite lehu kulubühüm* ve innellahe le hadillezıne amenu ila sıratım müstekıym
   55. Ve la yezalüllezıne keferu fı miryetim minhü hatta te'tiyehümüs saatü bağteten ev ye'tiyehüm azabü yevmin akıym
   56. Elmülkü yevmeizil lillah* yahkümü beynehüm* fellezıne amenu ve amilus salihati fı cennatin neıym
   57. Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina fe ülaike lehüm azabüm mühın
   58. Vellezıne haceru fı sebılillahi sümme kutilu ev matu le yerzükanne hümüllahü rizkan hasena* ve innellahe lehüve hayrur razikıyn
   59. Le yüdhılennehüm müdhaley yerdavneh* ve innellahe leallımün halım
   60. Zalik* ve men akaba bi misli ma ukıbe bihı sümme büğıye aleyhi le yensirannehüllah* innellahe le afüvvün ğafur
   61. Zalike bi ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve ennellahe semıum besıyr
   62. Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed'une min dunihı hüvel batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
   63. E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe tüsbihul erdu muhdarrahv innellahe latıyfün habır
   64. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard* ve innellahe lehüvel ğaniyyül hamıd
   65. E lem tera ennellahe sehhara leküm ma fil erdı vel fülke tecrı fil bahri bi emrih* ve yümsiküs semae en tekaa alel erdı illa bi iznih* innellahe bin nasi le raufür rahıym
   66. Ve hüvellezı ahyaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm* innel insane le kefur
   67. Li külli ümmetin cealna menseken hüm nasikuhü fe la yünaziunneke fil emri ved'u ila rabbik* inneke le ala hüdem mustekıym
   68. Ve in cadeluke fe kulillahü a'lemü bima ta'melun
   69. Allahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameti fıma küntüm fıhi tahtelifun
   70. E lem ta'lem ennellahe ya'lemü ma fis semai vel ard* inne zalike fı kitab* inne zalike alellahi yesır
   71. Ve ya'büdune min dunillahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve ma leyse lehüm bihı ılm* ve ma liz zalimıne min nesıyr
   72. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin ta'rifü fı vücuhillezıne keferul münker* yekadune yestune billezıne yetlune aleyhim ayatina* kul efe ünebbiüküm bişerrim min zaliküm* ennar* veadehellahüllezıne keferu* ve bi'sel mesıyr
   73. Ya eyyühen nasü duribe meselün festemiu leh* innellezıne ted'une min dunillahi ley yahlüku zübabev ve levictemu leh* ve iy yeslübhümüz zübabü şey'el la yestenkızuhü minh* daufet talibü vel matlub
   74. Ma kaderullahe hakka kadrih* innellahe fe kavviyyün azız
   75. Allüh yastafı minel melaiketi rusülev ve minen nas* innellahe semıum besıyr
   76. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve ilellahi türceul ümur
   77. Ya eyyühellezıne amenürkeu vescüdu va'büdu rabbeküm vef'alül hayra lealleküm tüflihun
   78. Ve cahidu fillahi hakka cihadil* hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac* millete ebıküm ibrahım* hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas* fe ekıymüs salate ve atüz zekate va'tesımu billah* hüve mevlaküm* fe nı'mel mevla ve nı'men nesıyr

   23- MUMİNUN

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kad eflehal mü'minun
   2. Ellezıne hüm fı salatihim haşiun
   3. Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun
   4. Vellezıne hüm liz zekati faılun
   5. Vellezıne hüm li fürucihim hafizun
   6. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumın
   7. Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun
   8. Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun
   9. Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun
   10. Ülaike hümül varisun
   11. Ellezıne yerisunel firdevs* hüm fıha halidun
   12. Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tıyn
   13. Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın
   14. Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen sümme enşe'nahü halkan ahar* fe tebarakellahü ahsenül halikıyn
   15. Sümme inneküm ba'de zalike le meyyitun
   16. Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asun
   17. Ve le kad halakna fevkaküm seb'a taraika ve ma künna anil halkı ğafilın
   18. Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun
   19. Fe enşe'na leküm bihı cennatim min nehıyliv ve a'nab* leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te'külun
   20. Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sıbğil lil akilın
   21. Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah* nüskıyküm mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te'külun
   22. Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
   23. Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı'büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh* e fe la tettekun
   24. Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm* ve lev şaellahü le enzele melaikeh* ma semı'na bi haza fı abainel evvelın
   25. İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe terabbesu bihı hatta hıyn
   26. Kale rabbinsurnı bima kezzebun
   27. Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a'yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm* ve la tühatıbnı fillezıne zalemu* innehüm muğrakun
   28. Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın
   29. Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
   30. İnne fı zalike le ayativ ve in künna le mübtelın
   31. Sümme enşe'na mim ba'dihim karnen aharın
   32. Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh* e fe la tettekun
   33. Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye'külü mimma te'külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun
   34. Ve lein eta'tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun
   35. E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve ızamen enneküm muhracun
   36. Heyhate heyhate lima tuadun
   37. İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb'usın
   38. İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü'minın
   39. Kale rabbinsurnı bima kezzebun
   40. Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın
   41. Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm ğussa* fe bu'del lil kavmiz zalimın
   42. Sümme enşe'na mim ba'dihim kurunen aharın
   43. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun
   44. Sümme erselna rusülena tetra* küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba'na ba'dahüm ba'dav ve cealnahüm ehadıs* fe bu'del li kavmil la yü'minun
   45. Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübın
   46. İla fir'avne ve meleihı festekberu ve kanu kavmen alın
   47. Fe kalu enü'minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun
   48. Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın
   49. Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun
   50. Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn
   51. Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va'melu saliha* innı bima ta'melune alım
   52. Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fettekun
   53. Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra* küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
   54. Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn
   55. E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv ve benın
   56. Nüsariu lehüm fil hayrat* bel la yeş'urun
   57. İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun
   58. Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü'minun
   59. Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun
   60. Vellezıne yü'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun
   61. Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun
   62. Ve la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun
   63. Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm a'malüm min duni zalike hüm leha amilun
   64. Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm yec'erun
   65. La tec'erul yevme inneküm minna la tünsarun
   66. Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala a'kabiküm tenkisun
   67. Müstekbirıne bihı samiran tehcürun
   68. E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti abaehümül evvelın
   69. Em lem ya'rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun
   70. Em yekulune bihı cinneh* bel caehüm bil hakkı ve ekseruhüm lil hakkı karihun
   71. Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn* bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun
   72. Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn
   73. Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym
   74. Ve innellezıne la yü'minune bil ahırati anis sıratı lenakibun
   75. Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya'mehun
   76. Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun
   77. Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun
   78. Ve hüvellezı enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh* kalılem ma teşkürun
   79. Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun
   80. Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar* e fe la ta'kılun
   81. Bel kalu misle ma kalel evvelun
   82. Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun
   83. Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
   84. Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta'lemun
   85. Seyekulune lillah* kul efela tezekkerun
   86. Kul mer rabbüs semavatis seb'ı ve rabbul arşil azıym
   87. Seyekulune lillah* kul e fe la tettekun
   88. Kul mem bi yedihı melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun
   89. Seyekulune lillah* kul fe enna tüsharu
   90. Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun
   91. Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd* sübhanellahi amma yasıfun
   92. Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun
   93. Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun
   94. Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın
   95. Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun
   96. İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh* nahnü a'lemü bi ma yasıfun
   97. Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
   98. Ve euzü bike rabbi ey yahdurun
   99. Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun
   100. Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella* inneha kelimetün hüve kailüha* ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun
   101. Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun
   102. Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
   103. Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun
   104. Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun
   105. E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun
   106. Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın
   107. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun
   108. Kalahşeu fıha ve la tükellimun
   109. İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
   110. Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun
   111. İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
   112. Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın
   113. Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın
   114. Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun
   115. E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun
   116. Fe teallellahül melikül hakk* la ilahe illa hu* rabbül arşil kerım
   117. Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih* innehu la yüflihul kafirun
   118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

   24- NUR

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fıha ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun
   2. Ezzaniyeü vez zanı feclidu külle vahıdim minhüma miete celdetiv ve la te'huzküm bi hima ra'fetün fı dınillahi in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahır* velyeşhed azabehüma taifetüm minel mü'minın
   3. Ezzanı la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketev vezzaniyetü la yenkilhuha illa zanin ev müşrik* ve hurrime zalike alel mü'minın
   4. Vellezıne yermunel muhsanati sümme lem ye'tu bi erbeati şühedae fecliduhüm semanıne celdetev ve la takbelu lehüm şehadeten ebeda* ve ülaike hümül fasikun
   5. İllellezıne tabu mim ba'di zalike ve aslehu* fe innellahe ğafurur rahıym
   6. Vellezıne yermune ezvacehüm ve lem yekül lehüm şühedaü illa enfüsühüm fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim billahi innehu le mines sadikıyn
   7. Vel hamisetü enne la'netellahi aleyhi in kane minel kazibın
   8. Ve yedraü anhel azabe en teşhede erbea şehadatim billahi innehu le minel kazibın
   9. Vel hamisete enne ğadabellahi aleyha in kane mines sadikıyn
   10. Ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe tevvabün hakım
   11. İnnellezıne cau bil ifki usbetüm minküm* la tahsebuhü şerral leküm* bel hüve hayrul leküm* li küllimriim minhüm mektesebe minel ism* vellezı tevella kibrahu minhüm lehu azabün azıym
   12. Lev la iz semı'tümuhü zannel mü'minine vel mü'minatü bi eğfüsihim hayrav ve kalu haza ifküm mübın
   13. Lev la cau aleyhi bi erbeati şüheda'* fe iz lem ye'tu biş şühedai fe ülaike ındellahi hümül kazıbun
   14. Ve lev fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu fid dünya vel ahırati ve messeküm fı ma efadtüm fıhi azabün azıym
   15. İz telekkavnehu bi elsinetiküm ve tekulune bi efvahiküm ma leyse leküm bihı ılmüv ve tahsebunehu heyyinev ve hüve ındellahi azıym
   16. Ve lev la iz semı'tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza sübhaneke haza bühtanün azıym
   17. Yeızukümullahü en teudu li mislihı ebeden in küntüm mü'minın
   18. Ve yübeyyinüllahü lekümül ayat* vallahü alımün hakım
   19. İnnellezıne yühıbbune en teşıal fahışetü fillezıne amenu lehüm azabün elımün fıd dünyü vel ahırah* vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
   20. Ve lev la fadlüllühi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe raufür rahıym
   21. Ya eyyühellezıne amenu la tettebiu hutuvatiş şeytan* ve mey yettebı' hutuvatiş şeytani fe innehu ye'müru bil fahşai vel münker* ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ma zeka minküm min ehadin ebedev ve laninnellahe yüzekkı mey yeşa'* vallahü semıu alım
   22. Ve la ye'teli ülül fadli minküm ves seati ey yü'tu ulil kurba vel mesakıne vel mühacirıne fı sebılillahi vel ya'fu velyasfehu* e la tühıbbune ey yağfirallahü leküm* vellahü ğafurur rahıym
   23. İnnellezıne yermunel muhsanatil ğafilatil mü'minati lüınu fid dünya vel ahırati ve lehüm azabün azıym
   24. Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm ve eydıhim ve erculühüm bima kanu ya'melun
   25. Yevmeiziy yüveffıhimüllahü dınehümül hakka ve ya'lemune ennellahe hüvel hakkul mübın
   26. Elhabisatü lil habısıne vel habısune lil habisat* vet tayyibatü lit tayyibıne vet tayyibune lit tayyibat* ülaike müberraune mimma yekulun* lehim mağfiratüv ve rizkun kerım
   27. Ya eyyühellezıne amenu la teodhulu büyuten ğayru büyutiküm hatta teste'nisu ve tüsellimu ala ehliha* zaliküm hayrul leküm lealleküm tezekkerun
   28. Fe il lem tecidu fıha ehaden fe la tedhuluha hatta yü'zene leküm* ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka lemüm* ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka leküm* vlalahü bima ta'melune alım
   29. Leyse aleyküm cünahun en tedhulu büyuten ğayra meskunetin fıha ****ul leküm* vallahü ya'lemü ma tübdune ve ma tektümun
   30. Kul lil mü'minıne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu fürucehüm* zalike ezka lehüm* innellahe habırum bima yasneun
   31. Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne fürucehünne ve la yübdıne zınetehünne illa ma zahera minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdıne zınetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ıhvanihinne ev benı ıhvanihinne ev benı ehavatihınne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit tabiıyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tıflillezıne lem yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu'leme ma yuhfıne min zınetihinn* ve tubu ilellahi cemıan eyyühel mü'minune lealleküm tüflihun
   32. Ve enkihül eyama minküm ves salihıyne min ıbadiküm ve imaiküm* iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih* vallahü vasiun alim
   33. Vel yesta'fifillezıne la yecidune nikahan hatta yuğniyehümüllahü min fadlih* vellezıne yebteğunel kitabe memma meleket eymanüküm fe katibuhüm in alimtüm fıhim hayrav ve atuhüm mim malillahillezı ataküm* ve la tükrihu fetaytiküm alel biğai in eradne tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya* ve mey yükrihhünne fe innellahe mim ba'di ikrahihinne ğafurur rahıym
   34. Ve le kad enzelna ileyküm ayatim mübeyyinativ ve meselem minellezıne halev min kabliküm ve mev'ızatel lil tüttekıyn
   35. Allahü nurus semavati vel ard* meselü nurihı ke mişkatin fıha mısbah* elmisbahu fı zücaceh* ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkıyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdıy'ü ve lev lem temseshü nar* nurun ala nur* yehdillahü li nurihı mey yeşa'* ve yadribüllahül emsale lin nas* vallahü bi külli şey'in alım
   36. Fı büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera fıhesmühu yüsebbihu lehu fıha bil ğudüvvi vel asal
   37. Ricalül la tülhıhim ticaratüv ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salit ve ıtaiz zekati yehafune yevmen tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar
   38. Li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve yezıdehüm min fadlih* vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
   39. Vellezıne keferu a'malühüm keserabim bi kıy'atiy yahsebulhüz zam'anü maa* hatta iza caehu lem yecidhü şey'ev ve vecedellahe ındehu feveffahü hısabeh* vallahü serıul hısab
   40. Ev ke zulümatin fı bahril lücciyyiy yağşahü mevcüm min fevkıhı mevcüm min fevkıhı sehab* zulümatüm ba'duha fevka ba'd* iza ahrace yedehu lem yeked yeraha* ve mel lem yec'alillahü lehu nuran fe malehu min nur
   41. E lem tera ennellahe yüsebbihu lehu men fis semavati vel erdı vet tayru saffat* küllün kad alime salatehu ve tesbıhah* vallahü alımüm bima yef'alun
   42. Ve lillahi mülküs semavati vel ard* ve ilellahil mesıyr
   43. E lem tera ennellahe yüzcı sehaben sümme yüellifü beynehu sümme yec'alühu rukamen fe teral vedka yahrucü min hılalihv ve yünezzilü mines semai min cibalin fıha mim beradin fe yüsıybü bihı mey yeşaü ve yasrifühu ammey yeşa'* yekadü senaberkıhı yezhebü bil ebsar
   44. Yukallibüllahül leyle ven nehar* inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar
   45. Vallahü halekü külle dabbetim mim ma'* fe minhüm mey yemşı ala batnih* ve minhüm mey yemşı ala ricleyn* ve minhüm mey yemşi ala erba'* yahlükullahü ma yeşa'* innellahe ala külli şey'in kadır
   46. Le kad enzelna ayatim mübeyyinat* vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
   47. Ve yekulune amenna billahi ve bir rasuli ve eta'na sümme yetevella ferıkum minhüm mim ba'di zalik* ve ma ülaike bil mü'minın
   48. Ve iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme beynehüm iza ferıküm minhüm mu'ridun
   49. Ve iy yekül lehümül hakku ye'tu ileyhi müs'ını
   50. E fı kulubihim meradn emrtabu em yehafune ey yehıyfellahü aleyhim ve rasulüh* bel ülaike hümüz zalimun
   51. İnnema kane kavlel mü'minıne iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme beynehüm ey yekulu semı'na ve eat'na* ve ülaike hümül müflihun
   52. Ve mey yütııllahe ve rasulehu ve yahşellahe ve yettakhi fe ülaike hümül faizun
   53. Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein emartehüm le yahrucünn* kulla tuksimu* taatüm ma'rufeh* innellahe habırum bima ta'melun
   54. Kul etıy'ullahe ve etıy'ur rasul* fe in tevellev fe innema aleyhi ma hummile ve aleyküm ma hummiltüm* ve in tütıy'uhu tehtedu* ve ma aler rasuli illel belağul mübın
   55. Veadellahüllezıne amenu minküm ve amilus salihüti le yestahlifennehüm fil erdı kemestahlefellezıne min kablihim* ve le yümükkinenne lehüm dinehümül lezirteda lehüm ve le yübeddilennehüm mim ba'di havfihim emna* ya'büdunenı la yüşrikune ve şey'a* ve men kefera ba'de zalike fe ülaike hümül fasikun
   56. Ve ekıymus salate ve atüz zekate ve etıy'ur rasule lealleküm türhamun
   57. La tahsebennellezıne keferu mu'cizıne fil ard* ve me'vahümün nar* ve le bi'sel mesıyr
   58. Ya eyyühellezıne amenu li yeste'zinkümüllezıne meleket eymaüküm vellezıne lem yeblüğul hulüme minküm selase merratv min kabli salatil fecri ve hıyne tedaune siyabeküm minez zahırati ve mim ba'di salatil ışa'i selasü avratil leküm* leyse aleyküm ve la aleyhim cünahum ba'dehünn* tavvafune aleyküm ba'duküm ala ba'd* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayat* vallahü alımün hakım
   59. Ve iza beleğal atfalü minkümül hulüme fel yeste'zinu kemeste'zenellezıne min kablihim* kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatih* vallahü alımün hakım
   60. Vel kavaıdü minen nisaillatı la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cünahun ey yeda'ne siyabehünne ğayra müteberricatim bi zıneh* ve ey yesta'fifne hayrul lehünn* vallahü semıun alım
   61. Leyse alel a'ma haracüv ve la ala enfüsiküm en te'külu mim büyutiküm ev büyuti abaiküm ev büyuti ümehatiküm ev büyuti ıhvaniküm ev büyuti ehavatiküm ev büyuti a'mamiküm ev büyuti ammatiküm ev büyuti ahvaliküm ev büyuti halatiküm ev ma melektüm mefatihahu ev sadıkıküm* leyse aleyküm cünahun en te'külu cemıan ev eştata* fe iza dehaltüm büyuten fe sellimu ala enfüsiküm tehıyyetem min ındillahi mübaraketen tayyibeh* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm ta'kılul
   62. İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı ve iza kanu meahu ala emrin camiıl lem yezhebu hatta yeste'zinuh* innellezıne yeste'zinuneke ülaikellezıne yü'minune billahi ve rasulih* fe izeste'zenuke li ba'dı şe'nihim fe'zel li men şi'te minhüm vestağfir lehümüllah* innellahe ğafurur rahıym
   63. La tec'alu düaer rasuli beyneküm ke düai ba'dıküm ba'da* kad ya'lemüllahüllezıne yetesellelune minküm livaza* fel yahzerillezıne yühalifune an emrihı en tüsıybehüm fitnetün ev yüsıybehüm azabün elım
   64. E la inne lillahi ma fis semavati vel ard* kad ya'lemü ma entüm aleyh* ve yevme yürceune ileyhi fe yünebbiühüm bi ma amilu* vallahü bi külli şey'in alım

   25- FURKAN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra
   2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira
   3. Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef'av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura
   4. Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura
   5. Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla
   6. Kul enzelehüllezı ya'lemüs sirra fis semavati vel ard* innehu kane ğafurar rahıyma
   7. Ve kalu mali hazer rasuli ye'külüt taame ve yemşi fil esvak* lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra
   8. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha* ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
   9. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy'une sebıla
   10. Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec'al leke kusura
   11. Bel kezzebu bis saati ve a'tedna li men kezzebe bis saati seıyra
   12. İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra
   13. Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura
   14. La ted'ul yevme süburav vahıdev ved'u süburan kesıra
   15. Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun* kanet lehüm cezaev ve mesıyra
   16. Lehüm fıha ma yeşaune halidın* kane ala rabbike va'dem mes'ula
   17. Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya'büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl
   18. Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta'tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr* ve kanu kavmen bura
   19. Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy'une sarfev ve la nasra* ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra
   20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak* ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh* e tasbirun* ve kane rabbüke besıyra
   21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena* le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
   22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
   23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
   24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
   25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
   26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman* ve kane yevmen alel kafirıne asıra
   27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
   28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
   29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı* ve kaneş şeytanü lil insani hazula
   30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura
   31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın* ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
   32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahıdeh* kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
   33. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
   34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
   35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
   36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina* fe demmernahüm tedmıra
   37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh* ve a'tedna liz zalimıne azaben elıma
   38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
   39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
   40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat ****ras se'* e fe lem yekunu yeravneha* bel kanu la yercune nüşura
   41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva* e hazellezı beasellahü rasula
   42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha* ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
   43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah* e fe ente tekunü aleyhi vekıla
   44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kılun* in hüm illa kel en'ami bel hüm edallü sebıla
   45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll* ve lev şae le cealehu sakina* sümme cealneş şemse aleyhi delıla
   46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra
   47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
   48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih* ve enzelna menis semai maen tahura
   49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en'amev ve enasiyye kesıra
   50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
   51. Ve lev şi'na le beasna fı külli karyetin nezıra
   52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
   53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac* ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura
   54. Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra* ve kane rabbüke kadıra
   55. Ve ya'büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm* ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra
   56. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
   57. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla
   58. Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih* ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra
   59. Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes'el bihı habıra
   60. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te'müruna ve zadehüm nüfura
   (Bu ayet secde ayetidir Tilavet secdesi)
   61. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
   62. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
   63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
   64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
   65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
   66. İnneha saet müstekarrav ve mükama
   67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
   68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun* ve mey yef'al zalike yelka esama
   69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
   70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat* ve kanellahü ğafurar rahıyma
   71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi ****ba
   72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
   73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
   74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama
   75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
   76. Halidıne fıha* hasünet müstekarrav ve mükama
   77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm* fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

   26- SUARA

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ta sım mım
   2. Tilke ayatül kitabil mübın
   3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın
   4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn
   5. Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn
   6. Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
   7. E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım
   8. İnne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   9. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   10. Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimın
   11. Kavme fir'avn* e la yettekun
   12. Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun
   13. Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun
   14. Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun
   15. Kale kella* fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun
   16. Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemın
   17. En ersil meana benı israiyl
   18. Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın
   19. Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın
   20. Kale fealtüha izev ve ene mined dallın
   21. Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın
   22. Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl
   23. Kale fir'avnü ve ma rabbül alemın
   24. Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma* inküntüm mukının
   25. Kale li men havlehu ela testemiun
   26. Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın
   27. Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun
   28. Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma* in küntüm ta'kılun
   29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın
   30. Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın
   31. Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn
   32. Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın
   33. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın
   34. Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım
   35. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun
   36. Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirın
   37. Ye'tuke bi külli sehharin alım
   38. Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma'lun
   39. Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun
   40. Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın
   41. Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
   42. Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın
   43. Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
   44. Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun
   45. Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun
   46. Fe ülkıyes seharatü sacidın
   47. Kalu amenna bi rabbil alemın
   48. Rabbi musa ve harun
   49. Kale amentüm lehu kable en azene leküm* innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr* fe le sevfe ta'lemun* le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn
   50. Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun
   51. İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın
   52. Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun
   53. Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın
   54. İnne haülai le şirzimetün kalılun
   55. Ve innehüm lena le ğaizun
   56. Ve inna le cemıun hazirun
   57. Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun
   58. Ve künuziv ve mekamin kerım
   59. Kezalik* ve evrasnaha benı israıl
   60. Fe etbeuhüm müşrikıyn
   61. Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun
   62. Kale kella* inne meıye rabbı seyehdın
   63. Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr* fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym
   64. Ve ezlefna semmel aharın
   65. Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn
   66. Sümme ağraknel aharın
   67. İnne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   68. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım
   70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun
   71. Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın
   72. Kale hel yesmeuneküm iz ted'un
   73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun
   74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun
   75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun
   76. Entüm ve abaükümül akdemun
   77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın
   78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın
   79. Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn
   80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
   81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
   82. Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın
   83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn
   84. Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın
   85. Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym
   86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın
   87. Ve la tuhzinı yevme yüb'asun
   88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun
   89. İlla men etellahe bi kalbin selim
   90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn
   91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın
   92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun
   93. Min dunillah* hel yensuruneküm ev yentesırun
   94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun
   95. Ve cünudü iblıse ecmeun
   96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun
   97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın
   98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın
   99. Ve ma edalleha illel mücrimun
   100. Fe ma lena min şafiıyn
   101. Ve la sadıkın hamım
   102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın
   103. İnne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   105. Kezzebet kavmü nuhınil murselın
   106. İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun
   107. İnni leküm rasulün emın
   108. Fettekullahe ve etıy'un
   109. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illa ala rabbil alemın
   110. Fettekullahe ve etıy'un
   111. Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun
   112. Kale vema ılmı bima kanu ya'melun
   113. İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun
   114. Ve ma ene bi taridil mü'minın
   115. İn ene illa nezırum mübın
   116. Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın
   117. Kale rabbi inne kavmı kezzebun
   118. Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın
   119. Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun
   120. Sümme ağrakna ba'dül bakıyn
   121. İnne fı zalik le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   122. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   123. Kezzebet adünil murselın
   124. İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun
   125. İnnı leküm rasulün emın
   126. Fettekullahe ve etıy'un
   127. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illa ala rabbil alemın
   128. E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun
   129. Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun
   130. Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın
   131. Fettekullahe ve etıy'un
   132. Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun
   133. Emeddeküm bi en'amiv ve benın
   134. Ve cennativ ve uyun
   135. İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
   136. Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn
   137. İn haza illa hulükul evvelın
   138. Ve ma nahnü bi müazzebın
   139. Fe kezzebuhü fe ehleknahüm* inne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   140. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   141. Kezzebet semudül murselın
   142. İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun
   143. İnnı leküm rasulün emın
   144. Fettekullahe ve etıy'un
   145. Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr* in ecriye illa ala rabbil alemın
   146. E tütrakune fı ma hahüna aminın
   147. Fı cennativ ve uyun
   148. Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym
   149. Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın
   150. Fettekullahe ve etıy'un
   151. Ve la tütıy'u emral müsrifın
   152. Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
   153. Kalu innema ente minel müsahharın
   154. Ma ente illa beşerum mislüna* fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn
   155. Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum
   156. Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym
   157. Fe akaruha fe asbehu nadimın
   158. Fe ehazehümül azab* inne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   159. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   160. Kezzebet kavmü lutınil murselun
   161. İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun
   162. İnnı leküm rasulün emın
   163. Fettekullahe ve etıy'un
   164. Ve es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illa ala rabbil alemın
   165. E te'tunez zükrane minel alemın
   166. Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm* bel entüm kavmün adun
   167. Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın
   168. Kale innı li ameliküm minel kalın
   169. Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun
   170. Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
   171. İlla acuzen fil ğabirın
   172. Sümme demmernel aharın
   173. Ve emtarna aleyhim ****ra* fe sae ****rul münzerın
   174. İnne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   175. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   176. Kezzebe ashabül eyketil murselın
   177. İz kale lehüm şüaybün ela tettekun
   178. İnnı leküm rasulün emın
   179. Fettekullahe ve etıy'un
   180. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illa ala rabbil alemın
   181. Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın
   182. Vezinu bil kıstasil müstekıym
   183. Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın
   184. Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın
   185. Kalu innema ente minel müsahharın
   186. Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın
   187. Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn
   188. Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun
   189. Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh* innehu kane azabe yevmin azıym
   190. İnne fı zalike le ayeh* ve ma kane ekseruhüm mü'minın
   191. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
   192. Ve innehu le tenzılü rabbil alemın
   193. Nezele bihir ruhul emın
   194. Ala kalbike li tekune minel münzirın
   195. Bi lisanin arabiyyim mübın
   196. Ve innehu lefı zübüril evvelın
   197. E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl
   198. Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın
   199. Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın
   200. Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın
   201. La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım
   202. Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
   203. Fe yekul hel nahnü münzarun
   204. E fe bi azabina yesta'cilun
   205. E feraeyte im metta'nahüm sinın
   206. Sümme caehüm ma kun yuadun
   207. Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun
   208. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun
   209. Zikra ve ma künna zalimın
   210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn
   211. Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un
   212. İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun
   213. Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın
   214. Ve enzir aşiratekel akrabın
   215. Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın
   216. Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun
   217. Ve tevekkel alel azızir rahıym
   218. Ellezı yerake hıyne tekum
   219. Ve tekallübeke fis sacidın
   220. İnnehu hüves semıul alım
   221. Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn
   222. Tenezzelü ala külli effakin esım
   223. Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun
   224. Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun
   225. E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun
   226. Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun
   227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu* ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun

   27- NEML
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ta sın* tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın
   2. Hüdev ve büşra lil mü7minın
   3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
   4. İnnellezıne la yü'minune bil ahırati zeyyenna lehüm a'malehüm fe hüm ya'mehun
   5. Ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil ahırati hümül ahserun
   6. Ve inneke le tülekkal kur'ane mil ledün hakımin alım
   7. İz kale musa li ehlihı innı anestü nara* seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun
   8. Felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha* ve sübhanellahi rabbil alemın
   9. Ya musa innehu enellahül azızül hakım
   10. Ve elkı asak* felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb* ya musa la tehaf innı la yehafü ledeyyel murselun
   11. İlla men zaleme sümme beddele husnem ba'de suin fe innı ğafurur rahıym
   12. Ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min ğayri suin fı tis'ı ayatin ila fir'avne ve kavmih* innehüm kanu kavmen fasikıyn
   13. Felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza sıhrum mübın
   14. Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva* fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın
   15. Ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma* ve kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü'minın
   16. Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey'* inne haza le hüvel fadlül mübın
   17. Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun
   18. Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm* la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş'urun
   19. Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn
   20. Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibın
   21. Le üazzibennehu azaben şedıden ev le ezbehannehu ev le ye'tiyennı bi sultanim mübın
   22. Fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma lem tühıt bihı ve ci'tüke min sebeim bi nebiy yekıyn
   23. İnnı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey'iv ve leha arşün azıym
   24. Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebıli fehüm la yehtedun
   25. Ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab'e fis semavati vel erdı ve ya'lemü ma tuhfune ve ma tu'linun
   (Bu ayet Secde Ayetidir Tilavet Secdesi)
   26. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym
   27. Kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibın
   28. İzheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun
   29. Kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye kitabün kerım
   30. İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym
   31. Ella ta'lu aleyye ve'tunı müslimın
   32. Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı* ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun
   33. Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be'sin şedıdiv vel emru ileyki fenzurı maza te'mürın
   34. Kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh* ve kezalike yefalun
   35. Ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe nazıratüm bime yarciul mürselun(25. Ayet secde ayetidir.)
   36. Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm* bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun
   37. İrcı'ileyhim fe lene'tiyennehüm bi cünudil la kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun
   38. Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tını bi arşiha kable ey ye'tunı müslimın
   39. Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik* ve innı aleyhi le kaviyyün emın
   40. Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük* felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür* ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih* ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım
   41. Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em tekunü minellezıne la yehtedun
   42. Felemma caet kıyle e hakeza arşük* kalet keennehu hu* ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın
   43. Ve saddeha ma kanet ta'büdü min dunillah* inneha kanet min kavmin kafirın
   44. Kıyle lehedhulis sarh* felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha* kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır* kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemın
   45. Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan enı'büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun
   46. Kale ya kavmi lime testa'cilune bis seyyieti kablel haseneh* lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun
   47. Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak* kale tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun
   48. Ve kane fil medıneti tis'atü rahtıy yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
   49. Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve inna le sadikın
   50. Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş'urun
   51. Fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn
   52. Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu* inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya'lemun
   53. Ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun
   54. Ve lutan iz kale li kavmihı ete'tunel fahışete ve entüm tübsırun
   55. E inneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa'* bel entüm kavmün techelun
   56. Fe ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricu ale lutım min karyetiküm* innehüm ünasüy yetetahherun
   57. Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kaddernaha minel ğabirın
   58. Ve emtarna aleyhim ****ra* fe sae ****rul münzerın
   59. Kulil hümdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezınastafa* allahü hayrun emma yüşrikun
   60. Emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa* fe embetna bihı hadaika zate behceh* ma kane leküm en tümbitu şeceraha* e ilahüm meallah* bel hüm kavmüy ya'dilun
   61. Emmen ceallel erda kararav ve cealle hılaleha enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza* e ilahüm meallah* bel ekseruhüm la ya'lemun
   62. Emmey yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec'alüküm hulefael ard* e ilahüm meallah* kalılem ma tezekkerun
   63. Emmey yehdıküm fı zulümatil berri vel bahri ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih* e ilahüm meallah* tealellahü amma yüşrikun
   64. Emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard* e ilahüm meallah* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn
   65. Kul la ya'lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah* ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun
   66. Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun
   67. Ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun
   68. Le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
   69. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mücrimın
   70. Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım mimma yemkürun
   71. Ve yekulune **** hazel va'dü in küntüm sadikıyn
   72. Kul asa ey yekune radife leküm ba'dullezı testa'cilun
   73. Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
   74. Ve inne rabbeke le ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun
   75. Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı kitabim mübın
   76. İnne hazel kur'ane yekussu ala benı israıle ekserallezı hüm fıhi yahtelifun
   77. Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil mü7minın
   78. İnne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih* ve hüvel azızül alım
   79. Fe tevekkel alellah* inneke alel hakkıl mübın
   80. İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
   81. Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim* in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fe hüm müslimun
   82. Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun
   83. Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun
   84. Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta'melun
   85. Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentıkun
   86. E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fıhi ven nehara mübsıra* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
   87. Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah* ve küllün etevhü dahırın
   88. Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab* sun'allahillezı etkane külle şey'* innehu habırum bima tefalun
   89. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha* ve hüm min fezeıy yevmeizin aminın
   90. Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar* hel tüczevne ila ma küntüm ta'melun
   91. İnnema ümirtü en a'büde rabbe hazihil beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey'iv ve ümirtü en ekune minel müslimın
   92. Ve en etlüvel kur'an* fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih* ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın
   93. Ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe ta'rifuneha* ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun

   28- KASAS
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ta sım mım
   2. Tilke ayatül kitabil mübın
   3. Netlu aleyke min nebei musa ve fir'avne bil hakkı li kavmiy yü'minun
   4. İnne fir'avne ala fil erdı ve ceale ehleha şiyeay yestad'ıfü taifetem minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyı nisaehüm* innehu kane minel müfsidın
   5. Ve nürıdü en nemünne alellezınestud'ıfu fil erdı ve nec'alehüm eimmetev ve nec'alehümül varisın
   6. Ve nümekkine lehüm fil erdı ve nüriye fir'avne ve hamane ve cüundehüma minhüm ma kanu yahzerun
   7. Ve evhayna ila ümmi musa en erdııyh* fe iza hıfti aleyhi fe elkıyhi fil yemmi ve la tehafı ve la tahzenı* inna radduhü ileyki ve caıluhü minel murselın
   8. Feltekatahu alü fir'avne li yekune lehüm adüvvev ve hazena* inne fir'avne ve hamane ve cünudehüma kanu hatıın
   9. Ve kaletimraetü fir'avne kurratü aynil lı ve lek* la taktüluhü asa ey yenfeana ev nettehızehu veledev ve hüm la yeş'urun
   10. Ve asbeha füadü ümmi musa fariğa* in kadet le tübdı bihı levla er rabatna ala kalbiha li tekune minel mü'minın
   11. Ve kalet li uhtihı kussıhi fe besurat bihı an cünübiv ve hüm la yeş'urun
   12. Ve harramna aleyhil meradıa min kablü fe kalet hel edüllüküm ala ehli beytiy yekfülunehu leküm ve hüm lehu nasıhun
   13. Fe radednahü ila ümmihı key tekarra aynühaa ve la tahzene ve li ta'leme enne va'dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   14. Ve lemma beleğa eşüddehu vesteva ateynahü hukmev ve ılma* ve kezalike neczil muhsinın
   15. Ve dehalel medınete ala hıyni ğafletim min ehliha fe vecede fıha racüleyni yaktetilani haza min şıatihı ve haza min adüvvih* festeğasehüllezı min şıatihı alellezı min adüvvihı fe vekezehu musa fe kada aleyhi kale haza min ameliş şeytan* innehu adüvvüm müdıllüm mübın
   16. Kale rabbi innı zalemtü nefsı fağfirlı fe ğafera leh* innehu hüvel ğafurur rahıym
   17. Kale rabbi bima en'amte aleyye fe lem ekune zahıral lil mücrimın
   18. Fe asbeha fil medıneti haifey yeterakkabü fe izellezistensarahu bil emsi yestasrihuh* kale lehu musa inneke le ğaviyyüm mübın
   19. Fe lemma en erade ey yebtışe billezı hüve adüvvül lehüma kale ya musa e türıdü en taktülenı kema katelte nefsem bil emsi in türıdü illa en tekune cebbara fil erdı ve ma türıdü en tekune minel muslihıyn
   20. Ve cae racülüm min aksal medıneti yes'a kale ya musa innel melee ye'temirune bike li yaktüluke fahruc innı leke minen nasıhıyn
   21. Fe harace minha halifey yeterakkabü kale rabbi neccinı minel kavmiz zalimın
   22. Ve lemma teveccehe tilkae medyene kale asa rabbı ey yehdiyenı sevaes sebıl
   23. Ve lemma verade mae medyene vecede aleyhi ümmetem minen nasi yeskune ve veced min dunihimümraeteyni tezudan* kel ma hatbüküma* kaleta la neskıy hatta yusdirar riaü ve ebuna şeyhun kebır
   24. Fe seka lehüma sümme tevella ilez zılli fe kale rabbi ninı lima enzelte ileyye min hayrin fekıyr
   25. Fe caethü ıhdahüma temşı alestıhyain kalet inne ebı yed'uke li yecziyeke ecra ma sekayte lena* felemma caehu ve kassa aleyhil kasasa kale la tehaf necevte minel kavmiz zalimın
   26. Kalet ihdahüma ya ebetiste'cirhü inne hayra meniste'certel kaviyyül emın
   27. Kale innı ürıdü en ünkihake ıhdebneteyye hateyni ala en te'cüranı semaniye hıcec* fe in etmente aşran fe min ındik* ve ma ürıdü en eşükka aleyk* setecidünı in şaellahü minas salihıyn
   28. Kale zalike biynı ve beynek* eyyemel eceleyni kadaytü fe la udvane aleyy* vallahü ala ma nekulü vekıl
   29. Felemma kada musel ecele ve sara bi ehlihı anese min canibit türi nasa* kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi haberin ev cezvetim minen nari lealleküm tastalun
   30. Felemma etaha nudiye min şatııl vadil eymeni fil buk'atil mübaraketi mineş şecerati ey ya musa innı enellahü rabbül alemın
   31. Ve en elkı asak* felemma raaha tehtezzü keenneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb* ya musa akbil ve la teh0af inneke minel aminın
   32. Üslük yedeke fi ceybike tahruc beydae min ğayri su'iv vadmün ileyke cenahake miner rahbi fe zanike bürhanani mir rabbike ila fir'avne ve meleih* innehüm kanu kavmen fasikıyn
   33. Kale rabbi nnı kateltü minhüm nefsen fe ehafü ey yaktülun
   34. Ve ehıy harunü hüve efsahu minnı lisaen fe ersilhü meıye rid'ey yüsaddikunı innı ehafü ey yükezzibun
   35. Kale seneşüddü adudeke bi ehıyke ve nec'alü leküma sültanen fe la yesılune ileyküma bi ayatina* entüma ve menit tebeakümel ğğalibun
   36. Felemma caehüm musa bi ayatina beyyinatin kalu ma haza illa sıhrum müfterav ve ma semı'na bihaza fı abainel evvelın
   37. Ve kale musa rabbı a'lemü bi men cae bil hüda min ındihı ve men tekunü lehu akıbetüd dar* innehu la yüflihuz zalimun
   38. Ve kale fir'avnü ya eyyühel meleü ma alemtü leküm min ilahin ğayrı* Fe evkıd lı ya hamanü alet tıyni fec'al lı sarhal leallı ettaliu ila ilahi musa ve inni le ezunnühu minel kazibın
   39. Vestekbera hüve ve cünudühu fil erdı bi ğayril hakkı ve zannu ennehüm ileyna la yurceun
   40. Fe ahaznahü ve cünudehu fenebeznahüm fil yemm* fenzur keyfe kane akıbetüz zalimın
   41. Ve cealnahüm eimmetey yed'une ilen nar* ve yevmel kıyameti la yünsarun
   42. Ve etba'nahüm fı hazihid dünya la'neh* ve yevmel kıyameti hüm minel makbuhıyn
   43. Ve le kad ateyna musel kitabe mim ba'di ma ehleknel kurunel ula besaira lin nasi ve hüdev ve rahmetel leallehüm yetezekkerun
   44. Ve ma künte bi canibil ğarbiyyi iz kadayna ila musel emra ve ma künte mineş şahidın
   45. Ve lakinna enşe'na kurunen fe tetavele aleyhimül umür* ve ma künte saviyen fı ehli medyene tetlu aleyhim ayatina ve lakinna künna mursilın
   46. Ve ma künte bi canibit turi iz nadeyna ve lakir rahmetem mir rabbike li tünzira kavmem ma etahüm min nezırim min kablike leallehüm yetezekkerun
   47. Ve lev la en tusiybehüm müsıybetüm bima kaddemet eydıhim fe yekulu rabbena lev la erselte iyna rasulen fe nettebia yatike ve nekune minel mü'minın
   48. Felemma caehümül hakku min ındina kalu levla utiye misle ma utiye musa* e ve lem yekfüru bima utiye musa min kabl* kalu sıhrani tezahera ve kalu inna bi küllin kafirun
   49. Kul fe'tu bi kitabim min ındillahi hüve ehda minhüma etebı'hü in küntüm sadikıyn
   50. Fe il lem yestecıbu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehüm* ve men edallü mimmenittebea hevahü bi ğayri hüdem minellah* innellahe la yehdil kavmez zalimın
   51. Ve le kad vessalna lehümül kavle leallehüm yetezekkerun
   52. Ellezıne ateynahümül kitabe min kablihı hm bihı yü'minun
   53. Ve iza yütla aleyhim kalu amenna bihı innehül hakku mir rabbina inna künna min kablihı müslimın
   54. Ülaike yü'tevne ecrahüm merrateyni bima saberu ve yedraune bil hasenetis seyyiete ve mimma razaknahüm yünfikun
   55. Ve iza semiullağve a'adu anhü ve kalu lena a'malüna ve leküm a'malüküm selamün aleyküm la nebteğıl cahilın
   56. İnneke la tehdı men ahbebte ve lakinnellahe yehdı mey yeşa'* ve hüve a'lemü bil mühtedın
   57. Ve kalu in netteblıl hüda meake nütehattaf min erdına* e ve lem nümekkil lehüm haramen aminey yücba ileyhi semeratü külli şey'ir rizkam mil ledünna ve lakinne ekserahüm la ya7lemun
   58. Ve kem ehlekna min karyetim betırat meıyşeteha* fe tilke mesakinühüm lem tüskem mim ba'dihim illa kalıla* künna nahnül varisın
   59. Ve ma kane rabbüke mühlikel kura hatta yeb'ase fı ümmiha rasuley yetlu aleyhim ayatina* ve ma künna mühlikil kura illa ve ehlüha zalimun
   60. Ve ma utıtüm min şey'in fe ****ul hayatid dünya ve zınetüha* ve ma ındellahi hayruv ve ebka* e fe la ta'kılun
   61. E fe mev veadnahü va'den hasenen fe hüve lakıyhi ke mem metta'nahü ****al hayatid dünya sümme hüve yevmel kıyameti minel muhdarın
   62. Ve yevme yünadıhim fe yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tez'umun
   63. Kalellezıne hakka aleyhimül kavlü rabbena haülaillezıne ağveyna* ağveynahüm kema ğaveyna* teberra'na ileyke ma kanu iyyana ya'büdun
   64. Ve kıyled'u şürakaeküm fe deavhüm fe lem yestecıbu lehüm ve raevül azab* lev ennehüm kanu yehtedun
   65. Ve yevme yünadıhim fe yekulü maza ecebtümül murselın
   66. Fe amiyet aleyhimül embaü yevmeizin fe hüm la yetesaelun
   67. Fe memma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa ey yekune minel müflihıyn
   68. Ve rabbüke yahlüku ma yeşaü ve yahtar* ma kane lehümül hıyerah* sübhanellahi ve teala amma yüşrikun
   69. Ve rabbüke ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun
   70. Ve hüvellahü la ilahe illa hu* lehül hamdü fil ula vel ahırati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun
   71. Kul eraeytüm in cealellahü aleykümül leyle sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün ğayrullahi ye'tiküm bi dıya'* e fe la tesmeun
   72. Kul eraeytüm incealellahü aleykümün nehara sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün ğayrullahi ye'tıküm bi leylin teskünune fıh* e fe la tübsırun
   73. Ve mir rahmetihı ceale lekümül leyle ven nehara li teskünu fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
   74. Ve yevme yünadıhim fe yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tez'umun
   75. Ve neza'na minkülli ümmetin şehıden fe kulna hatu bürhaneküm fe alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhüm ma kanu yefterun
   76. İnne karune kane min kavmi masu fe beğa aleyhim ve ateynahü minel künuzi ma inne mefatihahu le tenuü bil usbeti ülil kuvveti iz kale lehu kavmühu la tefrah innellahe la yühıbbül ferihıyn
   77. Vebteğı fıma atakellahüd daral ahırate ve la tense nesıybeke mined dünya ve ahsin kema ahsenellahü ileyke ve la tebğıl fesade fil ard* innellahe la yühıbbül müfsidın
   78. Kale innema utıtühu ala ılmin ındı* e ve lem ya7lem ennellahe kad ehleke min kablihı minel kuruni men hüve eşeddü minhü kuvvetev ve ekseru cem'a* ve la yüs'elü an zünubihimül mücrimun
   79. Fe harace ala kamihı fı zınetih* kalellezıne yürıdunel hayeted dünya ya leyte lena misle ma utiye karunü innehu lezu hazzın azıym
   80. Ve kalellezıne utül ılme veyleküm sevabüllahi hayrul li men amene ve amile saliha* ve la yülekkaha illes sabirun
   81. Fe hasefna bihı ve bidarihil erda fe ma kane lehu min fietiy yensurunehu min dunillahi ve ma kane minel müntesırın
   82. Ve asbehallezıne temennev mekanehu bil emsi yekulune veyke ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdir* lev la em mennellahü aleyna le hasefe bina* veykeennehu la yüflihul kafirun
   83. Tilked darul ahıratü nec'alüha lillezıne la yürıdune ulüvven fil erdı ve la fesada* vel akıbetü lil müttekıyn
   84. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha* ve men cae bis seyyieti fe la yüczellezıne amilüs seyyiati illa ma kanu ya'melun
   85. İnnellezı ferad aleykel kur'ane le raddüke illa mead* kur rabbı a'lemü men cae bil hüda ve men hüve fı dalalüm mübın
   86. Ve ma künte tercu ey yülka ileykel kitabü illa rahmetem mir rabbike fe la tekunenne zahıral lil kafirın
   87. Ve la yesuddünneke an ayatillahi ba'de iz ünzilet ileyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikın
   88. Ve la ted'u meallahi ilahen ahar* la ilahe illa hüve küllü şey'in halikün illa vecheh* lehül hukmü ve ileyhi türceun

   29- ANKEBUT
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mım
   2. E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun
   3. Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya'lemennellahüllezıne sadeku ve le ya'lemennel kazibın
   4. Em hasibellezıne ya'melunes seyyiati ey yesbikuna* sae ma yahkümun
   5. Men kane yercu likaellahi fe inne ecelellahi leat* ve hüves semıul alım
   6. Ve men cahede fe innema yücahidü li nefsih* innellahe le ğaniyyün anil alemın
   7. Vellezıne amenu ve amilus salihati le nükeffiranne ahüm seyyiatihim ve le necziyennehüm ahsenellezı kanu ya'melun
   8. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna* ve in cahedake li tüşrike bı ma leyse leke bihı ılmün fe la tütı'hüma* ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta'melun
   9. Vellezıne amenu ve ameilus salihati le nüdhılennehüm fis salihıyn
   10. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi fe iza uziye fillahi ceale fitneten nasi keazzabillah* ve lein cae nasrum mir rabbike le yekulünne inna künna meaküm* e ve leysellahü bi a'leme bima fı suduril alemın
   11. Ve le ya'lemennellahüllezıne amenu ve le ya'lemennel münafikıyn
   12. Ve kalellezıne keferu lillezıne amenüt tebiu sebılena vel nahmil hatayaküm* ve ma hüm bi hamilıne min hatayahüm min şey'* innehüm lekazibun
   13. Ve le yahmilünne eskalehüm eskalem mea eskalihim ve leyüs'elünne yevmel kıyameti amma kanu yefterun
   14. Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe lebise fıhim elfe senetin illa hamsıne ama* fe ehazehümüt tufanü ve hüm salimun
   15. Fe enceynahü ve ashabes sefıneti ve cealnaha ayetel lil alemın
   16. Ve ibrahıme iz kale li kavmihı'büdüllahe vettekuh* zaliküm hayrul leküm in küntüm ta'lemun
   17. İnnema ta'büdune min dunillahi evsanev ve tahlükune ifka* innellezıne ta'büdune min dunillahi la yemlikune leküm rizkan febteğu ındellahir rizka va'büduhü veşküru leh* ileyhi türceun
   18. Ve in tükezzibu fe kad kezzebe ümemüm min kabliküm* ve ma aler rasuli illel belağul mübın
   19. E ve lem yerav keyfe yübdiüllahül halka sümme yüıydüh* inne zalike alellahi yesır
   20. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe bedeel halka sümmellahü yünşiün neş'etel ahırah*innellahe ala külli şey'in kadır
   21. Yüazzibü mey yeşaü ve yerhamü mey yeşa'* ve ileyhi tuklebun
   22. Ve ma entüm bi mu'cizıne fil erdı ve la fis semai ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
   23. Vellezıne keferu bi ayatillahi ve likaihi ülaike yeisu mir rahmetı ve ülaike lehüm azabün elım
   24. Fema kane cevabe kavmihı illa en kaluktüluhü ev harrikuhü fe necahüllahü minen nar* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
   25. Ve kale innemet tehaztüm min dunillahi evsanem meveddete beyniküm fil hayatid dünya* sümme yevmel kıyameti yekfüru ba'duküm bi ba'dıv ve yel'anü ba'duküm ba'dav ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasırın
   26. Fe amene lehu lut* ve kale innı mühacirun ila rabbı* innehu hüvel azızül hakım
   27. Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kube ve cealna fı zürriyyetihin nübüvvete vel kitabe ve ateynahü ecrahu fid dünya* ve innehu fil ahırati le mines salihıyn
   28. Ve lutan iz kale li kavmihı inneküm le te'tunel fahışete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemın
   29. E inneküm le ta'tuner ricale ve taktaunes sebıle ve te'tune fı nadıkümül münker* fema kane cevabe kavmihı illa en kalu'tina bi azabillahi in künte mines sadikıyn
   30. Kale rabbinsurnı alel kavmil müfsidın
   31. Ve lemma caet rusülüna ibrahıme bil büşra kalu inna mühliku elhi hazihil karyeh* inne ehleha kanu zalimın
   32. Kale inne fıha luta* kalu nahnü a'lemü bi men fıha le nünecciyennehu ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirın
   33. Ve lemma en caet rusülüna lutan sıe bihim ve daka bihim zer'av ve kalu la tehaf ve la tahzen inna müneccuke ve ehleke illemraeteke kanet minel ğabirın
   34. İnna münzilune ala ehli hazihil karyeti riczem mines semai bima kanu yefsükun
   35. Ve le kad terakna minha ayetem beyyinetel li kavmiy ya'kılun
   36. Ve ila medyene ehahüm şüayben fe kale ya kavmı'büdüllahe vercül yevmel ahıra ve la ta'sev fil erdı müfsidın
   37. Fe kezzebuhü fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın
   38. Ve adev ve semude ve kad tebeyyene leküm mim mesakinihim ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebıli ve kanu müstebsırın
   39. Ve karune fir'avne ve hamane ve le kad caehüm musa bil beyyinati festekberu fil erdı ve ma kanu sabikıyn
   40. Fe küllen ehazna bi zembih* fe minhüm men erselna aleyhi hasıba* ve minhüm men ehazethüs sayhah* ve minhüm men hasefna bihil ard* ve minhüm men ağrakna* ve ma kanellahü li yazlimehüm ve lhakin kanu enfüsehüm yazlimun
   41. Meselüllezınet tehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut* ittehazet beyta* ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut* lev kanu ya'lemun
   42. İnnallahe ya'lemü ma yed'une min dunihı min şey'* ve hüvel azızül hakım
   43. Ve tilkel emsalü nadribüha lin nas* ve ma ya'kılüha illel alimun
   44. Halekallahüs semavati vel erda bil hakk* inne fı zalike le ayetel lil mü'minın
   45. Ütlü ma uhıye ileyke minel kitabi ve ekımıs salah* innes salate tenha anil fahşai vel münker* ve lezikrullahi ekber* vallahü ya'lemü ma tasneun
   46. Ve la tücadilu ehlel kitabi illa billetı hiye ahsenü illellezıne zalemu minhüm ve kulu amenna billezı ünzile ileyna ve ünzile ileyküm ve ilahüna ve ilahüküm vahıdüv ve nahnü lehu müslimun
   47. Ve kezalike enzelna ileykel kitab* fellezıne ateynahümül kitabe yü'minune bih* ve min haülai mey yü'minü bih* ve ma yechadü bi ayatina illel kafirun
   48. Ve ma künte tetlu min kablihı min kitabiv ve la tehuttuhu bi yemınike izel lertabel mübtılun
   49. Bel hüve ayatüm beyyinatün fı sudurillezine utül ılm* ve ma yechadü bi ayatina illaz zalimun
   50. Ve kalu lev la ünzile aleyhi ayatüm mir rabbih* kul innemel ayatü ındellah* ve innema ene nezırum mübın
   51. E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yütla aleyhim* inne fı zalike le rahmetev ve zikra li kavmiy yü'minun
   52. Kul kefa billahi beynı ve beyneküm şehıda* ya'lemü ma fis semavati vel ard* vellezıne amenu bil batıli ve keferu billahi ülaike hümül hasirun
   53. Ve yesta'ciluneke bil azab* ve lev la ecelüm müsemmel la caehümül azab* ve le ye'tiyennehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
   54. Yesta'ciluneke bil azab* ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirun
   55. Yevme yağşahümül azabü min fevkıhim ve min tahti erculihim ve yekulü zuku ma küntüm ta'melun
   56. Ya ıbadiyellezıne amenu inne erdıy vasiatün fe iyyaye fa'büdun
   57. Küllü nefsin saikatül mevti sümme ileyna türceun
   58. Vellezıne amenu ve amilus salihati le nübevviennehüm minel cenneti ğurafen tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* nı'me ecrul amilın
   59. Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
   60. Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım
   61. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda ve sehharaş şemse vel kamera le yekulünnellah* fe enna yü'fekun
   62. Allahü yebsütur riska li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru lehv innellahe bi külli şey'in alım
   63. Ve lein seeltehüm men nezzele mines semai maen fe ahya bihil erda mim ba'di mevtiha le yekulünnellah* kulil hamdü lillah* bel ekseruhüm la ya'kılun
   64. Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvüv ve leıb* ve inned darel ahırate le hiyel hayevan* lev kanu ya'lemun
   65. Fe iza rakibu fil fülki deavüllahe muhlisıyne lehüd dın* felemma neccahüm ilel berri izahüm yüşrikun
   66. Li yekfüru bima ateynahüm ve li yetemetteu fe sevfe ya'lemun
   67. E ve lem yerav enna cealnü haramen aminev ve yütehattafün nasü min havlihim* e fe bil batıli yü'minune ve bi nı'metillahi yekfürun
   68. Ve men azlenü minmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bil hakkı lemma caeh* e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın
   69. Vellezıne cahedu fına le nehdiyennehüm sübülena* ve innellahe le meal muhsinın

   30- RUM
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mım
   2. Fulibetir rum
   3. Fı ednel erdı ve hüm mim ba'di ğalebihim se yağlibun
   4. Fı bid'ı sinın* lillahil emru min kablü ve mim ba'd* ve yevmeiziy yefrahul mü'minun
   5. Bi nasrillah* yensuru mey yeşa'* ve hüvel azızür rahıym
   6. Va'dellah* la yuhlifüllahü va'dehu ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   7. Ya'lemune zahiram minel hayatid dünya*ve hüm anil ahırati hüm ğafilun
   8. E ve lem yetefekkeru fı enfüsihim* ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma* ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun
   9. E ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim* kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat* kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat* fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
   10. Sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun
   11. Allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme ileyhi türceun
   12. Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun
   13. Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirın
   14. Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun
   15. Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun
   16. Ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun
   17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
   18. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
   19. Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha* ve kezalike tuhracun
   20. Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun
   21. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
   22. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm* inne fı zalike le ayatil lil alimın
   23. Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
   24. Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba'de mevtiha* inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
   25. Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih* sümme iza deaküm da'vetem minel erdı iza entüm tahrucun
   26. Ve lehu men fis semavati vel ard* küllül lehu kanitun
   27. Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh* ve lehül meselül a'la fis semavati vel ard* ve hüvel azızül hakım
   28. Darabe leküm meselem min enfüsiküm* hel leküm mim ma meleket eymanüküm min şürakae fı ma razaknaküm fe entüm fıhi sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm enfüseküm* kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya'kılun
   29. Belit tebeallezıne zalemu ehvaehüm bi ğayri ılm* fe mey yehdı men edallellah* ve ma lehüm min nasırın
   30. Fe ekım vecheke lid dıni hanıfa* fıtratellahilletı fetaran nase aleyha* la tebdıle li halkıllah* zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   31. Münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate ve la tekunu minel müşrikın
   32. Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea* küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
   33. Ve iza messen nase durrun deav rabbehüm münıbıne ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferıkum minhüm bi rabbihim yüşrikun
   34. Li yekfüru bima ateynahüm* fe temetteu fe sevfe ta'lemun
   35. Em enzelna aleyhim sültanen fe hüve yetekellemü bima kanu bihı yüşrikun
   36. Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha* ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim izahüm yaknetun
   37. E ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
   38. Fe ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıl* zalike hayrul lillezıne yürıdune vechellahi ve ülaike hümül müflihun
   39. Ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fı emvalin nasi fe la yerbu ındellah* ve ma ateytüm min zekatin türıdune vechellahi fe ülaike hümül mud'ıfun
   40. Allahüllezı halekaküm sümme razekaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm* hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm min şey'* sübhanelhu ve teala amma yüşrikun
   41. Zaheral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba'dallezı amilu leallehüm yarciun
   42. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kabl* kane ekseruhüm müşrikın
   43. Fe ekım vecheke lid dınil kayyimi min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun
   44. Men kefera fealeyhi küfruh* ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun
   45. Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati min fadlih* innehu la yühıbbül kafirın
   46. Ve min ayatihı ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
   47. Ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu* ve kane hakkan aleyna nasrul mü'minın
   48. Allahüllezı yürsilür riyaha fe tüsıru sehaben fe yebsütuhu fis semai keyfe yeşaü ve yec'alühu kisefen feteral vedka yahrucü min hılalih* fe iza esabe bihı mey yeşaü min ıbadihı izahüm yestebşirun
   49. Ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min kablihı le müblisın
   50. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erda ba'da mevtiha* inne zalike le muhyil mevta* ve hüve ala külli şey'in kadır
   51. Ve lein erselna rıhan fe raevhü musferral lezallu mim ba'dihı yekfürun
   52. Fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
   53. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim* in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fehüm müslimun
   54. Allahüllezı halekaküm min da'fin sümme ceale mim ba'di kuvvetin da'fev ve şeybeh* yahlüku ma yeşa'* ve hüvel alımül kadır
   55. Ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma lebisu ğayra saah* kezalike kanu yü'fekun
   56. Ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba'si fe haza yevmül ba'si ve lakinneküm küntüm la ta'lemun
   57. Fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu ma'ziratühüm ve la hüm yüsta'tebun
   58. Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kar'ani min külli mesel* ve lein ci'tehüm bi ayatil leyekulennellezıne keferu in entüm illa mübtılun
   59. Kezalike yatbeullahü ala kulubillezıne la ya'lemun
   60. Fasbir inne va'dellahi hakkuv ve la yestehıffennekellezıne la yukınun
   31- LOKMAN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mın
   2. Tilke ayatül kitabil hakım
   3. Hüdev ve rahmetel lil muhsinın
   4. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
   5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
   6. Ve minen nasi mey yeşterı lehvel hadısi li yüdılle an sebılillahi bi ğayri ılmiv ve yettehızeha hüzüva* ülaike lehüm azabüm mühın
   7. Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma'ha keenne fı üzüneyhi vakra* fe beşşirhü bi azabin elım
   8. İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neıym
   9. Halidıne fıha* va'dellahi hakka* ve hüvel azızül hakım
   10. Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve besse fıha min külli dabbeh* ve enzelna mines semai maen fe embetna fıha min külli zevcin kerım
   11. Haza halkullahi fe erunı maza halekallezıne min dunih* beliz zalimune fı dalalim mübın
   12. Ve le kad ateyna lukmanel hıkmete enişkür lillah* ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih* ve men kefera fe innellahe ğayniyyün hamıd
   13. Ve iz kale lukmanü libnihı ve hüve yeızuhu ya büneyye la tüşrik billah* inneş şirke le zulmün azıym
   14. Ve vessaynel insane bi valideyh* hamelethü ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fı ameyni enişkür lı ve li valideyk* ileyyel mesıyr
   15. Ve in cahedake ala en tüşrike bı ma leyse leke bihı ilmün fe la tütı'hüma ve sahıbhüma fid dünya ma'rufev vettebı' sebıle men enabe ileyy* sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta'melun
   16. Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fı sahratin ev fis semavati ev fil erdı ye'ti bihellah* innellahe latıyfün habır
   17. Ya büneyye ekımıs salate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek* inne zalike min azmil ümur
   18. Ve la tüsa'ır haddeke lin nasi ve la temşi fil erdı meraha* innellahe la yühıbbü külle muhtalin fehur
   19. Vaksıd fı meşyike vağdud min savtik* inne emreral asvati le savtül hamır
   20. E lem terav ennellahe sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı ve esbeğa aleyküm niamehu zahiratev ve batıneh* ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır
   21. Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma vecedna aleyhi abaena* e ve lev kaneş şeytanü yed'uhüm ila azabis seıyr
   22. Ve mey yüslim vechehu ilellahi ve hüve muhsinün fe kadistemseke bil urvetil vüska* ve ilellahi akıbetül ümur
   23. Ve men kefera fe la yahzünke küfruh* ileyna merciuhüm fe nünebbiühüm bima amilu* innellahe alımüm bizatis sudur
   24. Nümettiuhüm kalılen sümme nadtarruhüm ila azabin ğalıyz
   25. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* kulil hamdü lillah* bel ekseruhüm la ya'lemun
   26. Lillahi ma fis semavati vel ard* innellahe hüvel ğaniyyül hamıd
   27. Ve lev enne ma fil erdı min şeceratin aklamüv vel bahru yemüddühu min ba'dihı seb'atü ebhurim ma nefidet kelematüllah* innellahe azızün hakım
   28. Ma halkuküm ve la ba'süküm illa ke nefsiv vahıdeh* innellahe semıum basıyr
   29. E lem tera ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil leyli ve sehhareş şemsi vel kamera küllüy yecrı ila ecelim müssemmev ve ennellahe ve ma ta'melune habır
   30. Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed' une min dunihil batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
   31. E lem tera ennel fülke tecrı fil bahri bi nı'metillahi li yüriyeküm min ayatih* inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
   32. Ve iza ğaşiyehüm mevcün kez zuleli deavüllahe muhlisıyne lehüd dın* felemma neccahüm ilel berri fe minhüm muktesıd* ve ma yechadü bi ayatina illa küllü hattarin kefur
   33. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı şey'a* inne va'dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarur
   34. İnnellahe ındehu ılmüs saah*ve yünezzilül ğays* ve ya'lemü ma fil erham* ve ma tedrı nefsüm maza teksibü ğada* ve ma tedrı nefsüm bi eyyi erdın temut* innellahe alimün habır.

   32- SECDE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elif lam mın
   2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
   3. Em yekulunefterah* bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
   4. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş* ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy'* efela tetezekkerun
   5. Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya'rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun
   6. Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
   7. Ellezı ahsene külle şey'in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn
   8. Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
   9. Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel efideh* kaliylem ma teşkürun
   10. Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd* bel hüm bi likai rabbihim kafirun
   11. Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
   12. Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim* rabbena ebsarna ve semı'na fercı'na na'mel salihan inna mukınun
   13. Ve lev şi'na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn
   14. Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza* inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta'melun
   15. İnnema yü'minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
   (Bu ayet Secde Ayetidir Tilavet Secdesi)
   16. Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed'une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
   17. Fe la ta'lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a'yün* cezaem bi ma kanu ya'melun
   18. E femen kane mü'minen ke men kane fasika* la yestevun
   19. Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me'va nüzülem bi ma kanu ya'melun
   20. Ve emmellezıne feseku fe me'vahümün nar* küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
   21. Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
   22. Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha* inna minel mücrimiyne müntekımun
   23. Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl
   24. Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu* ve kanu bi ayatina yukınun
   25. İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun
   26. E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim* inne fı zalike le ayat* e fe la yesmeun
   27. E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer'an te'kili mihü en'amühüm ve enfüsühüm* e fe la yübsırun
   28. Ve yekulune **** hazal fethu in küntüm sadikıyn
   29. Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
   30. Fe a'rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun

   33- AHZAB
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn* innellahe kane alımen hakıma
   2. Vettebı'ma yuha ileyke mir rabbik* innellahe kane bima ta'melune habıra
   3. Ve tevekkel alellah* ve kefa billahi vekıla
   4. Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı cevfih* ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahirune minhünne ümmehatiküm* ve ma ceale ed'ıyaeküm ebnaeküm* zaliküm kavlüküm bi efvahiküm* vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebıl
   5. Üd'uhüm li abaihim hüve akseu ındellah* fe il lem ta'lemu abaehüm fe ıhvanüküm fid dıni ve mevalıküm* ve leyse aleyküm cünahun fıma ahta'tüm bihı ve lakim ma teammedet kulubüküm* ve kanellahü ğafurar rahıyma
   6. Ennebiyyü evla bil mü'minıne min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm* ve ülül erhami ba'duhüm evla bi ba'dın fı kitabillahi minel mü'minıne vel mühacirıne illa en tefalu ila evliyaiküm ma'rufa* kane zalike fil kitabi mestura
   7. Ve iz ehazna minen nebiyyıne mısakahüm ve minke ve min nuhıv ve ibrahıme ve musa ve ıysebni memeryeme ve ehazna minhüm mısakan ğalıza
   8. Li yes'eles sadikıyne an sıdkıhim* ve eadde lil kafirıne azaben elıma
   9. Ya eyyühellezıne amenüzküru nı'metellahi aleyküm iz caetküm cünudün fe erselna aleyhim rıhav ve cünudel lem teravha* ve kanellahü bima ta'melune besıyra
   10. İz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm ve iz zağatil ebsaru ve beleğatil kulubül hanacira ve tezunnune billahiz zununa
   11. Hünalikebtüliyel mü'minune ve zülzilu zilzatlen şedıda
   12. Ve iz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradum ma veaddenellahü ve rasulühu illa ğurura
   13. Ve iz kalet taifetüm minhüm ya ehle yesribe la mükame leküm farciu* ve yeste'zinü ferıkum minhümün nebiyye yekulune inne büyutena avratüv ve ma hiye bi avrah* iy yürıdune illa firara
   14. Ve lev dühılet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesıra
   15. Ve le kad kanu ahedüllahe min kablü la yüvellunel edbar* ve kane ahdüllahi mes'ula
   16. Kul ley yenfeakümül firaru in ferartüm minel mevti evil katli ve izel la tümetteune illa kalıla
   17. Kul men zellezı ya'sımüküm minellahi in erade biküm suen ev erade biküm rahmeh* ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
   18. Kad ya'lemüllahül müavvikıyne minküm ve kailıne li ıhvanihim helümme ileyna ve la ye'tunel be'se illa kalila
   19. E şıhhaten aleyküm* Fe iza cael havfü raeytehüm yenzurune ileyke teduru a'yünühüm kellezı yuğşa aleyhi minel mevt* fe iza zehebel havfü selekuhüm bi elsinetin hıdadin eşıhhaten alel hayr* ülaike lem yü'minu fe ahbetallahü a'malehüm* ve kane zalike alellahi yesıra
   20. Yahsebunel ahzabe lem yezhebu* ve iy ye'til ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fil a'rabi yes'elune an embaiküm* ve lev kanu fıküm ma katelu illa kalıla
   21. Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haıra ve zekerallahe kesıra
   22. Ve lemma rael mü'minunel ahzabe kalu haza ma veadenellahü ve rasulühu ve sadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm illa ımanev ve teslıma
   23. Minel mü'minıne ricalün sadeku ma ahedüllahe aleyh* fe minhüm men kada nahbehu ve minhüm mey yentezıru ve ma beddelu tebdıla
   24. Li yecziyellahüs sadikıyne bi sıdkıhim ve yüazzibel münafikıyne in şae ev yetube aleyhim* innellahe kane ğafurar rahıyma
   25. Ve raddellahüllezıne keferu bi ğayzıhim lem yenalu hayra* ve kefallahül mü'minınel kıtal* ve kanellahü kaviyyen azıza
   26. Ve enzelellezıne zaheruhüm min ehlil kitabi min sayasıyhim ve kazefe fı kulubihimür ru'be ferıkan taktülune ve te'sirune ferıka
   27. Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve emvalehüm ve erdal lem tetauha* ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
   28. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve zıneteha fe tealeyne ümettı'künne ve üserrıhkünne serahan cemıla
   29. Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved daral ahırate fe innellahe eadde lil muhsinati minkünne ecran azıyma
   30. Ya nisaen nebiyyi mey ye'ti minkünne bi fahışetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabü d'feyn* ve kane zalike alellahi yesıra
   31. Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihı ve ta'mel salihan nü'tiha ecraha merrateyni ve a'tedna leha rizkan kerıma
   32. Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai inittekaytünne fe la tahda'ne bil kavli fe yatmeallezı fı kalbihı meraduv ve kulne kavlem ma'rufa
   33. Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes salete ve atınez zekate ve etı'nellahe ve rasuleh* innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricse ehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra
   34. Vezkürne ma yütla fı büyutikünne min ayatillahi vel hıkmeh* innellahe kane latıyfen habıra
   35. İnnel müslimıne vel müslimati vel mü'minıne vel mü'minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati vel mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma
   36. Ve ma kane li mü'miniv ve la mü'minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hıyeratü min emrihim* ve mey ya'sıllahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübına
   37. Ve iz tekulü lillezı en'amellahü aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllahe ve tuhfı fı nefsike mellahü mübdıhi ve tahşen nas* vallahü ehakku en tahşah* felemma kada zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü'minıne haracün fi ezvaci ed'ıyaihim iza kadav minhünne vetara* ve kane emrullahi mef'ula
   38. Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh* sünnetellahi fillezıne halev min kabl* ve kane emrullahi kaderam makdura
   39. İllezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah* ve kefa billahi hasıba
   40. Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın* ve kanellahü bi külli şey'in alıma
   41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
   42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
   43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur* ve kane bil mü'minıne rahıyma
   44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam* ve eadde lehüm ecran kerıma
   45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
   46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
   47. Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
   48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah* ve kefa billahi vekıla
   49. Ya eyyühellezıne amenu iza nekahtümül mü'minati sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne femaleküm aleyhinne min ıddetin ta'tedduneha* fe mettiuhünne ve serrihuhünne serahan cemıla
   50. Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke ezvacekellatı ateyte ücurahünne ve ma meleket yemınüke memma efaellahü aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatikellatı hacerne meake vemraetem mü'mineten iv vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyü ey yestenkihaha halisatel leke min dunil mü'minın* kad alimna ma feradna aleyhim fı ezvacihim ve ma meleket eymanühüm li keyla yekune aleyke harac* ve kanellahü ğafurrar rahıyma
   51. Türcı men teşaü minhünne ve tü'vı ileyke men teşa'* ve menibteğayte mimmen azelte fe la cünaha aleyk* zalike edna en tekarra a'yünühünne ve la yahzenne ve yerdayne bima ateytehünne küllühünn* vallahü ya'lemü ma fı kulubiküm* ve kanellahü alımen halıma
   52. La yehıllü leken nisaü min ba'dü ve la en tebeddele bihinne min ezvaciv ve lev a'cebeke husnühünne illa ma meleket yemınük* ve kanellahü ala külli şey'ir rakıyba
   53. Ya eyyühellezıne amenu la tedhulu büyuten nebiyyi illa ey yü'zene leküm ila taamin ğayra nazırıne inahü ve lakin iza düıytüm fedhulu fe iza taımtüm fenteşiru ve la müste'nisıne li hadıs* inne zaliküm kane yü'zin nebiyye fe yestahyı minküm vallahü la yestahyı minel hakk* ve iza seeltümuhünne ****an fes'eluhünne miv verai hıcab* zaliküm atheru li kulubiküm ve kulubihinn* ve ma kane leküm en tü'zu rasullellahi ve la en tenkihu ezvacehu mim ba'dihı ebeda* inne zaliküm kane ındellahi azıyma
   54. İn tübdu şey'en ev tuhfuhü fe innellahe kane bi külli şey'in alıma
   55. La cünaha aleyhinne fı abaihinne ve la ebnaihinne ve la ıhvanihinne ve la ebnai ıhvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanühünn* vettekıynellah* innellahe kane ala külli şey'in şehıda
   56. İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy* ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslıma
   57. İnnellezıne yü'zunellahe ve rasulehu leanehümüllahü fid dünya vel ahırati ve eadde lehüm azabem mühına
   58. Vellezıne yü'zunel mü'minıne vel mü'minati bi ğayri mektesebu fe kadıhtemelu bühtanev ve ismem mübına
   59. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mü'minıne yüdnıne aleyhinne min celabıbihinn* zalike edna ey yu'rafne fe la yü'zeyn* ve kanellahü ğafurar rahıyma
   60. Le il lem yentehil münafikune vellezıne fı kulubihim meraduv vel mürcifune fil medıneti le nuğriyenneke bihim sümme la yücaviruneke fıha illa kalila
   61. Mel'unıne eyne ma sükıfu ühızu ve kuttilu taktila
   62. Sünnetellahi fillezıne halev min kabl* ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
   63. Yes'elüken nasü anis saah* kul innema ılmüha ındellah* ve ma yüdrıke lealles saat tekunü karıba
   64. İnnellahe leanel kafirıne ve eadde lehüm seıyra
   65. Halidıne fıha ebeda* la yecidune veliyyev ve la nesıyra
   66. Yevme tükallebü vücuhühüm fin nari yekulune ya leytena eta'nellahe ve eta'ner rasula
   67. Ve kalu rabbena inna eta'na sadetena ve küberaena fe edallunes sebıla
   68. Rabbena atihim dı'feyni minel azabi vel'anhüm la'nen kebıra
   69. Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne azev musa fe berraehüllahü mimma kalu* ve kane ındellahi vecıha
   70. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kulu kavlen sedıda
   71. Yuslıh leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünubeküm* ve mey yütııllahe ve rasulehu fe kad faze fevzen azıyma
   72. İnna aradnel emanete ales semavati vel erdı vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan* innehu kane zalumen cehula
   73. Li yüazzibellahül münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikati ve yetubellahü alel mü'minıne vel mü'minat* ve kanellahü ğafurar rahıyma

   34- SEBE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elhamdü lillahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve lehüm hamdü fil ahırah* ve hüvel hakımül habır
   2. Ya'lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya'rucü fıha* ve hüver rahıymül ğafur
   3. Ve kalellesıne keferu la te'tınes saah* kul bela ve rabbı le te'tiyenneküm alimil ğayb* la ya'zübü anhü miskalü zerratin fis semavati ve la fil erdı ve la asğaru min zalike ve la ekberu illa fı kitabim mübın
   4. Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihüt* ülaike lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
   5. Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike lehüm azabüm mir riczin elım
   6. Ve yerallezıne ütül ılmellezı ünzile ileyke mir rabbike hüvel hakka ve yehdı ila sıratıl azızil hamıd
   7. Ve kalellezıne keferu hel nedüllüküm ala racüliy yünebbiüküm iza müzzıktüm külle mümezzekın inneküm lefı halkın cedıd
   8. Eftera alellahi keziben em bihı cinneh* belillezıne la yü'minune bil ahırati fil azabi ved dalalil beıyd
   9. E fe lem yerav ila ma beyne eydıhim ve ma halfehüm mines semai vel ard* in neşe' nahsif bihimül erda ev nüskıt aleyhim kisefem mines sema'* inne fı zalike le ayetel li külli abdim münıb
   10. Ve le kad ateyna davude minna fadla* ya cibalü evvibı meahu vet tayr* ve elenna lehül hadıd
   11. Enı'mel sabiğativ ve kaddir fis serdi va'melu saliha* innı bima ta'melune besıyr
   12. Ve li süleymaner rıha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha şehr* ve erselna lehu aynel kıtr* ve minel cinni mey ya'melü beyne yedeyhi bi izni rabbih* ve mey yeziğ minhüm an emrina nüzıkhü min azabis seıyr
   13. Ya'melune lehu ma yeşaü mim meharıbe ve temasıle ve cifanin kel cevabi ve kudurir rasiyat* ı'melu ale davude şükra* ve kalılüm min ıbadiyeş şekur
   14. Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehüm ala mevtihı illa dabbetül erdı te'külü minseeteh* Fe lemma harra tebeyyenetil cinnü el lev kanu ya'lemunel ğaybe ma lebisu fil azabil mühın
   15. Le kad kane li sebein fı meskenihim ayeh* cennetani ay yemıniv ve şimal* külu mir rizkı rabbiküm vşeküru leh* beldetün tayyibetüv ve rabbün ğafur
   16. Fe a'radu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahüm bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin hamtıv ve esliv ve şey'im min sidrin kalıl
   17. Zalike cezeynahüm bima keferu* ve hel nücazı illel kefur
   18. Ve cealna beynehüm ve beynel kuralletı barakna fıha kuran zahiratev ve kadderna fıhes seyr* sıru fıha leyaliye ve eyyamen aminın
   19. Fe kalu rabbena baıd beyne esfarina ve zalemu enfüsehüm fe cealnahüm ehadıse ve mezzaknahüm külle mümezzak* inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
   20. Ve le kad saddeka aleyhim iblısü zannehu fettebeuhü illa ferıkam minel mü'minın
   21. Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li na'leme mey yü'minü bil ahırati mimmen hüve minha fı şekk* ve rabbüke ala külli şey'in hafıyz
   22. Kulid'ullezıne zeamtüm min dunillah* la yemlikune miskale zerratin fis semavati ve la fil erdı ve ma lehüm fıhima min şirkiv ve ma lehu minhüm min zahır
   23. Ve la tenfeuş şefaatü ındehu illa li men ezine leh* hatta iza füzzia an kulubihim kalu ma za kale rabbüküm* kalül hakk* ve hüvel aliyyül kebır
   24. Kul mey yerzükuküm mines semavati vel ard* kulillahü ve inna ev iyyaküm leala hüden ev fı dalalim mübın
   25. Kul la tüs'elune amma ecramna ve la nüs'elü amma ta'melun
   26. Kul yecmeu beynena rabbüna sümme yeftehu beynena bil hakk* ve hüvel fettahul alım
   27. Kul eruniyellezıne elhaktüm bihı şürakae kella* bel hüvellahül azızül hakım
   28. Ve ma erselnake illa kaffetel lin nasi beşırav ve nezırav ve lakınne ekseran nasi la ya'lemun
   29. Ve yekulune **** hazel va'dü in küntüm sadikıyn
   30. Kul leküm mıadü yevmel la teste'hırune anhü saatev ve la testakdimun
   31. Ve kalellezıne keferu len nü'mine bi hazel kur'ani ve la billezı beyne yedeyh* ve lev tera iziz zalimune mevkufune ınde rabbihim* yarciu ba'duhüm ila ba'dınil kavl* yekulüllezınestud'ıfu lillezı nestekberu lev la entüm lekünna mü'minın
   32. Kalellezınestekberu lillezınestud'ıfu e nahnü sadednaküm anil hüda ba'de iz caeküm bel küntüm mücrimın
   33. Ve kalellesınestud'ıfu lillesınestekberu bel mekrul leyli ven nehari iz te'mürunena en nekfüra billahi ve nec'ale lehu endada* ve eserrun nedamete lemma raevül azab* ve cealnel ağlale fı a'nakıllezıne keferu* hel yüczevne illa ma kanu ya'melun
   34. Ve ma erselna fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna bima ürsiltüm bihı kafirun
   35. Ve kalu nahnü ekseru emvalev ve evladev ve ma nahnü bi müazzebın
   36. Kul inne rabbı yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdiru ve lakinne ekseran nasi la ya7lemun
   37. Ve ma emvalüküm ve la evladüküm billetı tükarribüküm ındena zülfa illa men amene ve amile salihan fe ülaike lehüm cezaüd dı'fi bima amilu ve hüm fil ğurufati aminun
   38. Vellezıne yes'avne fı ayatina müacizıne ülaike fil azabi muhdarun
   39. Kul innne rabbı yebtütür rizka li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru leh* ve ma enfaktüm min şey'in fe hüve yuhlifüh* ve huve hayrur razikıyn
   40. Ve yevme yahşüruhüm cemıan sümme yekulü lil melaiketi e haülai iyyaküm kanu ya'büdun
   41. Kalu sübhhaneke ente veliyyüna min dunihim* bel kanu ya'büdunel cinn* ekseruhüm bihim mü'minun
   42. Fel yevme la yemlikü ba'duküm li ba'dın nefav ve la darra* ve nekulü lillezıne zalemu zuku azaben narilletı küntüm biha tükezzibun
   43. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalu ma haza illa racülüy yürıdü ey yesuddeküm amma kane ya'büdü abaüküm* ve kalu ma haza illa ifküm müftera* ve kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm in haza illa sıhrum mübın
   44. Ve ma ateynahüm min kütübiy yedrusuneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezır
   45. Ve kezzebellezıne min kablihim ve ma beleğu mı'şara ma ateynahüm fe kezzebu rusüli fe keyfe kane nekır
   46. Kul innema eızuküm bi vahıdeh* en tekumu lillahi mesna ve füraa sümme tetefekkeru ma bi sahıbiküm min cinneh* in hüve illa nezırul leküm beyne yedey azabin şedıd
   47. Kul ma seeltüküm min ecrin fe hüve leküm* in ecriye illa alellah* ve hüve ala külli şey'in şehıd
   48. Kul inne rabbı yakzifü bil hakk* allamül ğuyub
   49. Kul cael hakku ve ma yübdiül batılü ve ma yüıyd
   50. Kul in daleltü fe innema edıllü ala nefsı* ve inihtedeytü fe bima yuhıy ileyye rabbı* innehu semıun karıb
   51. Ve lev tera iz feziu fe la fevte ve ühızu mim mekanin karıb
   52. Ve kalu amenna bih* ve enna lehümüt tenavüşü mim mekanim beıyd
   53. Ve kad keferu bihı min kabl* ve yakzifune bil ğaybi mim mekanim beıyd
   54. Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeştehune kema füıle bi eşyaıhim min kabl* innehüm kanu fı şekkim mürıb

   35- FATİR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba'* yezıdü fil halkı ma yeşa'* innellahe ala külli şey'in kadır
   2. Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha* ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba'dih* ve hüvel azızül hakım
   3. Ya eyyühen nasüzküru nı'metellahi aleyküm* hel mim halikın ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard* la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun
   4. Ve iy yükezzibuke fe kad küzzibet rusülüm min kablik* ve ilellahi türceul ümur
   5. Ya eyyühen nasü inne va'dellahi hakkun fe la teğurrannekümül hayatüd dünya ve la yeğurranneküm billahil ğarur
   6. İnneş şeytane leküm adüvvün fettehızuhü adüvva* innema yed'u hızbehu li yekunu min ashabis seıyr
   7. Ellezıne keferu lehüm azabün şedıd* vellezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır
   8. E fe men züyyine lehu suü amelihı fe raahü hasena* fe innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı mey yeşaü fe la tezheb nefsüke aleyhim haserat* innellahe alımüm bima yasneun
   9. Vallahüllezı erseler riyaha fe tüsıru sehaben fe suknahü ila beledüm meyyitin fe ahyeyna bihil erda ba'de mevtiha* kezaliken nüşur
   10. Men kane yürıdül ızzete fe lillahil ızzetü cemıa* ileyhi yas'adül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfeuh* vellezıne yemkürunes seyyiati lehüm azabün şedıd* ve mekru ülaike hüve yebur
   11. Vallahü halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme cealeküm ezvaca* ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa bi ılmih* ve ma tahmilü min ünsa la tedau illa bi ılmih* ve ma yüammeru min müammeriv ve la yünkasu min umurihı illa fı kitab* inne zalike alellahi yesır
   12. Ve ma yestevil bahrani haza azbün füratün saiğun şerabühu ve haza milhun ücac*ve min küllin te'külune lahmen tariyyev ve testahricune hılyeten telbesuneha* ve teral fülke fıhi mevahıra li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
   13. Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve sehhareş şemse vel kamera küllüy yecrı li ecelim müsemma* zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk* vellezıne ted'une min dunihı ma yemlikune min kıtmır
   14. İn ted'uhüm la yesmeu düaeküm* ve lev semiu mestecabu leküm* ve yevmel kıyameti yekfürune bi şirkiküm* ve la yünebbiüke mislü habır
   15. Ya eyyühen nasü entümül fükaraü ilellah* vallahü hüvel ğaniyyül hamıd
   16. İy yeşe' yüzhibküm ve ye'ti bi halkın cedıd
   17. Ve ma zalike alellahi bi azız
   18. Ve la teziru vaziratüv vizra uhra* ve in ted'u müskaletün ila hımliha la yuhmel minhü şey'üv ve lev kane za kurba* innema tünzirullezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve ekamus salah* ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsih* ve ilellahil mesıyr
   19. Ve ma yesteil a'ma vel besıyr
   20. Ve lez zulümatü ve len nur
   21. Ve lez zıllü ve lel harur
   22. Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat* innellahe yüsmiu mey yeşa'* ve ma ente bi müsmiım men fil kubur
   23. İn ente illa nezır
   24. İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nesıra* ve im min ümmetin illa hala fıha nezır
   25. Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebellezıne min kablihim* caethüm rusülühüm bil kitabil münır
   26. Sümme ehaztüllezıne keferu fe keyfe kane nekır
   27. E lem tera ennellahe enzele mines semai maa* fe ahracna bihı semeratim muhtelifen elvanüha* ve minel cibali cüdedüm bıduv ve humrum muhtelifün elvanüha ve ğarabıbü sud
   28. Ve minen nasi ved devabbi vel en'ami muhtelifün elvanühu kezalik* innema yahşellahe min ıbadihil ulema'* innellahe azızün ğafur
   29. İnnellezıne yetlune kitabellahi ve ekamus salete ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune ticaratel len tebur
   30. Li yüveffiyehüm ücurahüm ve yezıdehüm min fadlih* innehu ğafurun şekur
   31. Vellezı evhayna ileyke minel kitabi hüvel hakku müsaddikal lima beyne yedeyh* innellahe bi ıbadihı le habırum besıyr
   32. Sümme evrasnel kitabellezınestafeyna min ıbadina* fe minhüm zalimül li nefsih* ve minhüm muktesıd*ve minhüm sabikum bil hayrati bi iznillah* zalike hüvel fadlül kebır
   33. Cennatü adniy yedhuluneha yühallevne fiha min esavira min zehebiv ve lü'lüa* ve libasühüm fıha harir
   34. Ve kalül hamdü lillahillezı ezhebe annel hazın* inne rabbena le ğafurun şekur
   35. Ellezı ehallena daral mükameti min fadlih* la yemessüna fıha nesabüv ve la yemessüna fıha lüğub
   36. Vellezıne keferu lehüm naru cehennem* la yukda aleyhim fe yemutu ve la yühaffefü anhüm min azabiha* kezalike neczı külle kefur
   37. Ve hüm yastarihune fıha* rabbena ahricna na'mel salihan ğayrallezı künna na'mel* e ve lem nüammirküm ma yetezekkeru fıhi men tezekkera ve caekümün nezır* fe zuku fe ma liz zalimıne min nesıyr
   38. İnnellahe alimü ğaybis semavati vel ard* innehu alımüm bi zatüs sudur
   39. Hüvellezı cealeküm halaife fil ard* fe men kefera fe aleyhi küfruh* ve la yezıdül kafirıne rüfruhüm ınde rabbihim illa makta* ve la yezıdül kafirıne küfruhüm illa hasara
   40. Kul eraeytüm şürakaekümüllezıne ted'une min dunillah* erunı maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat* em ateynahüm kitaben fehüm ala beyyinetim minh* bel iy yeıdüz zalimune ba'duhüm ba'dan illa ğurura
   41. İnnellahe yümsiküs semavati vel erda en tezula* ve lein zaleta in emsekehüma min ehadim mim ba'dih* innehu kane halımen ğafura
   42. Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein caehüm nezırul le yekununne ehda min ıhdel ümem* felemma caehüm nezırum mazadehüm illa nüfura
   43. İstikbaran fil erdı ve mekras seyyi'* ve la yehıykul mekrus seyyiü illa bi ehlih* fe hel yenzurune illa sünnetel evvelın* fe len tecide li sünnetillahi tebdıla* ve len tecide li sünnetillahi tahvıla
   44. E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve kanu eşedde minhüm kuvveh* ve ma kanellahü li yu'cizehu min şey'in fis semavati ve la fil ard* innehu kane alimen kadıraw
   45. Ve lev yüahızüllahün nase bima kesebu ma terake ala zahriha min dabbetiv ve lakiy yüahhıruhüm ila ecelim müsemma* fe iza cae ecelühüm fe innellahe kane bi ıbadihı besıyra

   36- YASİN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Yasın
   2. Vel kur'anil hakiym
   3. İnneke le minel murseliyn
   4. Ala sıratım müstekıym
   5. Tenziylel aziyzir rahıym
   6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
   7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
   8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
   9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
   10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
   11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
   12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
   13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
   14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
   15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
   16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
   17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
   18. Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
   19. Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
   20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
   21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
   22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
   23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
   24. İnnı izel le fı dalalim mübın
   25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
   26. Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya'lemun
   27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
   28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
   29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
   30. Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
   31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
   32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
   33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
   34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
   35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
   36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
   37. Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
   38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
   39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
   40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
   41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
   42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
   43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
   44. İlla rahmetem minna ve ****an ila hıyn
   45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
   46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
   47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
   48. Ve yekulune **** hazel va'dü in küntüm sadikıyn
   49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
   50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
   51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
   52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
   53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
   54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
   55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
   56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
   57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
   58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
   59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
   60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
   61. Ve enı'büduni* haza sıratum müstekıym
   62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta'kılun
   63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
   64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
   65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
   66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
   67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
   68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya'kılun
   69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
   70. Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
   71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
   72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
   73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
   74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
   75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
   76. Fela yahzünke kalühüm* inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
   77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
   78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
   79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
   80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
   81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
   82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
   83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

   37- SAFFAT
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vessaffati saffa
   2. Fezzacirati zecra
   3. Fettaliyati zikra
   4. İnne ilaheküm le vahıd
   5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
   6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
   7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
   8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib
   9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
   10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
   11. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna* inna halaknahüm min tıynil lazib
   12. Bel acibte ve yesharun
   13. Ve iza zükkiru la yezkürun
   14. Ve iza raev ayetey yesteshırun
   15. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın
   16. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun
   17. E ve abaünel evvelun
   18. Kul neam ve entüm dahırun
   19. Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun
   20. Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın
   21. Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
   22. Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun
   23. Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym
   24. Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun
   25. Me leküm la tenasarun
   26. Bel hümül yevme müsteslimun
   27. Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
   28. Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın
   29. Kalu bel lem tekunu mü'minın
   30. Ve ma kane lena aleyküm min sultan* bel küntüm kavmen tağıyn
   31. Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
   32. Fe ağveynaküm inna künna ğavın
   33. Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
   34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın
   35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
   36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun
   37. Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın
   38. İnneküm lezaikul azabil elım
   39. Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun
   40. İlla ıbadellahil muhlesıyn
   41. Ülaike lehüm rizkum ma'lum
   42. Fevakih* ve hüm mükramun
   43. Fı cennatin neıym
   44. Ala sürurim mütekabilın
   45. Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn
   46. Beydae lezzetil lişşaribın
   47. La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun
   48. Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn
   49. Ke ennehünne beydum meknun
   50. Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
   51. Kle kailüm minhüm innı kane lı karın
   52. Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn
   53. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun
   54. Kale hel entüm müttaliun
   55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym
   56. Kale tellahi in kidte le türdın
   57. Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın
   58. E fe ma nahnü bi meyyitın
   59. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın
   60. İnne haza le hüvel fevzül azıym
   61. Li misli haza felya'melil amilun
   62. E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum
   63. İnna cealnaha fitnetel liz zalimın
   64. İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym
   65. Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn
   66. Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
   67. Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
   68. Şümme inne merciahüm le ilel cehıym
   69. İnnehüm elfev abaehüm dallın
   70. Fe hüm ala asarihim yühraun
   71. Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın
   72. Ve le kad erselna fıhim münzirın
   73. Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
   74. İlla ıbadellahil muhlesıyn
   75. Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun
   76. Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
   77. Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn
   78. Ve terakna aleyhi fil ahırın
   79. Selamün ala nuhın fil alemın
   80. İnna kezalike neczil muhsinın
   81. İnnehu min ıbadinel mü'minın
   82. Sümme ağraknel aharın
   83. Ve inne min şıatihı le ibrahım
   84. İz cae rabbehu bi kalbin selım
   85. İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun
   86. E ifken aliheten dunellahi türıdun
   87. Fe ma zannüküm bi rabbil alemın
   88. Fe nezara nazraten fin nücum
   89. Fe kale innı sekıym
   90. Fe tevellev anhü müdbirın
   91. Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun
   92. Ma leküm la tentıkun
   93. Ferağa aleyhim darbem bil yemın
   94. Fe akbelu ileyhi yeziffun
   95. Kale e ta'büdune ma tenhıtun
   96. Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun
   97. Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym
   98. Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
   99. Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın
   100. Rabbi heb lı mines salihıyn
   101. Fe beşşernahü bi ğulamin halım
   102. Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera* kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın
   103. Felemma eslema ve tellehu lil cebın
   104. Ve nadeynahü ey ya ibrahım
   105. Kad saddakter rü'ya* inna kezalike neczil muhsinın
   106. İnne haza le hüvel belaül mübın
   107. Ve fedeynahü bi zibhın azıym
   108. Ve terakna aleyhi fil ahırın
   109. Selamün ala ibrahım
   110. Kezalike neczil muhsinın
   111. İnnehu min ıbadinel mü'minın
   112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn
   113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak* ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın
   114. Ve le kad menenna ala musa ve haun
   115. Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym
   116. Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın
   117. Ve ateynahümel kitabel müstebın
   118. Ve hedeynahümes sıratal müstekıym
   119. Ve terakna aleyhima fil ahırın
   120. Selamün ala musa ve harun
   121. İnna kezalik enczil muhsinın
   122. İnnehüma min ıbadinel mü'minın
   123. Ve inne ilyase le minel murselın
   124. İz kale li kavmihı ela tettekun
   125. E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn
   126. Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın
   127. Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun
   128. İlla ıbadellahil muhlesıyn
   129. Ve terakna aleyhi fil ahırın
   130. Selamün ala ilyasın
   131. İnna kezalike neczil muhsinın
   132. İnnehu min ıbadinel mü'minın
   133. Ve inne lutal le minel mürselın
   134. İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
   135. İlla acuzen fil ğabirın
   136. Sümme demmernel aharın
   137. Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn
   138. Ve bil leyl* e fe la ta'kılun
   139. Ve inne yunüse le minel murselın
   140. İz ebeka ilel fülkil meşhun
   141. Fe saheme fe kane minel müdhadıyn
   142. Feltekamehül hutü ve hüve mülım
   143. Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn
   144. Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun
   145. Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym
   146. Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn
   147. Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün
   148. Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn
   149. Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun
   150. Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
   151. E la innehüm min ifkihim le yekulun
   152. Veledellahü ve innehüm le kazibun
   153. Astafel benati alel benın
   154. Ma leküm keyfe tahkümun
   155. E fe la tezekkerun
   156. Em leküm sültanüm mübın
   157. Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn
   158. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba* ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
   159. Sübhanellahi amma yesıun
   160. İlla ıbadellahil muhlesıyn
   161. Fe inneküm ve ma ta'büdun
   162. Ma entüm aleyhi bi fatinın
   163. İlla men hüve salil cehıym
   164. Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum
   165. Ve inna le nahnüs saffun
   166. Ve inna le nahnül müsebbihün
   167. Ve in kanu le yekulun
   168. Lev enne ındena zikram minel evvelin
   169. Lekünna ıbadellahil muhlesıyn
   170. Fe keferu bih* fe sevfe ya'lemun
   171. Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın
   172. İnnehüm le hümül mensurun
   173. Ve inne cündena lehümül ğalibun
   174. Fe tevelle anhüm hatta hıyn
   175. Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun
   176. E fe biazabina yesta'cilun
   177. Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın
   178. Ve tevelle anhüm hatta hıyn
   179. Ve ebsır fe sevfe yübsırun
   180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
   181. Ve selamün alel murselın
   182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın

   38- SAD
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Sad vel kur'ani ziz zikr
   2. Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak
   3. Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens
   4. Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab
   5. E cealel alihete ilahev vahıda* inne haza le şey'üy ucab
   6. Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm* inne haza le şey'üy yürad
   7. Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah* in haza illahtilak
   8. E ünzile aliyhiz zikru mim beynina* bel hüm fı şekkim min zikrı* bel lemma yezuku azab
   9. Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab
   10. Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab
   11. Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
   12. Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad
   13. Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh* ülaikel ahzab
   14. İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab
   15. Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak
   16. Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab
   17. Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd* innehu evvab
   18. İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak
   19. Vettayra mahşurah* küllül lehu evvab
   20. Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab
   21. Ve hel etake nebeül hasm* iz tesevverul mıhrab
   22. İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf* hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat
   23. İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab
   24. Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih* ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm* ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab
   (Bu Ayet Secde Ayetidir Tilavet Secdesi)
   25. Fe ğaferna lehu zalik* ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
   26. Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah* innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)
   27. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla* zalike zannüllezıne keferu* fe veylül lillezine keferu minen nar
   28. Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar
   29. Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab
   30. Ve vehebna li davude süleyman* nı'mel abd*innehu evvab
   31. İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad
   32. Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı* hatta tevarat bil hıcab
   33. Rudduha aleyy* fe tafika mesham bis sukı vel a'nak
   34. Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab
   35. Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di* inneke entel vehhab
   36. Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab
   37. Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas
   38. Ve aharıne mükarranıne fil asfad
   39. Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab
   40. Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
   41. Vezkür abdena eyyub* iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab
   42. Ürkud bi riclik* haza muğteselüm baridüv ve şerab
   43. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab
   44. Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes* inna vecednahü sabira* nı' mel abd* innehu evvab
   45. Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar
   46. İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar
   47. Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar
   48. Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl* ve küllüm minel ahyar
   49. Haza zikr* ve inne lil müttekıyne le husne meab
   50. Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab
   51. Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab
   52. Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab
   53. Haza ma tuadune li yevmil hısab
   54. İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad
   55. Haza* ve inne lit tağıyne le şerra meab
   56. Cehennem* yaslevneha* fe bi'sel mihad
   57. Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak
   58. Ve aharu min şeklihı ezvac
   59. Haza fevcüm muktehımüm meaküm* la merhabem bihim* innehüm salün nar
   60. Kalu bel entüm la merhabem biküm* entüm kaddemtümuhü lena* fe bi'sel karar
   61. Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar
   62. Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar
   63. Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar
   64. İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar
   65. Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar
   66. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar
   67. Kul hüve nebün azıym
   68. Entüm anhü mu'ridun
   69. Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun
   70. İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın
   71. İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn
   72. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
   73. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
   74. İlla iblıs* istekbera ve kane minel kafirın
   75. Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy* estekberte em künte minel alın
   76. Kale ene hayrum minh* halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn
   77. Kale fahruc minha fe inneke racım
   78. Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın
   79. Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun
   80. Kale fe inneke minel münzarın
   81. İla yevmil vaktil ma'mum
   82. Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn
   83. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
   84. Kale fel hakku vel hakka ekul
   85. Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn
   86. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın
   87. İn hüve illa zikrul lil alemın
   88. Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn

   39- ZÜMER
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
   2. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fa'büdillahe muhlisal lehüd dın
   3. Ela lillahid dınül halıs* Vellezınettehazu min dunihı evliya'* ma na'büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa* innellahe yahkümü beynehüm fı ma hüm fıhi yahtelifun* innellahe la yehdı men hüve kazıbün keffar
   4. Lev eradellahü ey yettehıze veledel lastafa mimma yahlüku ma yeşaü sübhaneh* hüvellahül vahıdül kahhar
   5. Halekas semavati vel erda bil hakk* yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehara alel leyli ve sehharaş şemse vel kamer* küllüy yecrı li ecelim müsemma* e la hüvel azızül ğaffar
   6. Halekaküm min nefsiv vahıdetin sümme ceale minha zevceha ve enzele leküm minel en'ami zemaniyete ezvac* yahlükuküm fı bütuni ümmehatiküm halkam mim ba'di halkın fı zulümatin selas* zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk* la ilahe illa hu* fe enna tusrafun
   7. İn tekfüru fe innellahe ğaniyyün anküm ve la yerda li ıbadihil küfr* ve in teşküru yerdahü leküm* ve la teziru vaziratüv vizra uhra* sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm tü'melun* innehu alımüm bizatis sudur
   8. Ve iza messel insane durrun dea rabbehu münıben ileyhi sümme iza havvelehu nı'metem minhü nesiye ma kane yed'u ileyhi min kabül ve ceale lillahi endadel li yüdılle an sebılih* kul temetta' bi küfrike kalılen inneke min ashabin nar
   9. Emmen hüve kanitün anael leyli sacidev ve kaimey yahzerul ahırate ve yercu rahmete rabbih* kul hel yestevillezıne ya'lemune vellezıne la ya'lemun* innema yetezekkeru ülül elbab
   10. Kul ya ıbadillezıne amenütteku rabbeküm* lillezıne ahsenu fı hazihid dünya haseneh* ve erdullahi vasiah* innema yüveffes sabirune ecrahüm bi ğayri hısab
   11. Kul innı ümirtü en a'büdellahe muhlisal lehüd dın
   12. Ve ümirtü li en ekune evvelel müslimın
   13. Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
   14. Kulillahe a'büdü muhlisal lehu dını
   15. F'büdu ma şi'tüm min dunih* kul innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlihim yevmel kıyameh* e la zalike hüvel husranül mübın
   16. Lehüm min fevkıhim zulelüm minen nari ve imn tahtihim zulel* zalike yühavvifüllahü bihı ıbadeh* ya ıbadi fettekun
   17. Vellezınectenebüt tağute ey ya'büduha ve enabu ilillahi lehümül büşra* fe beşşir ıbad
   18. Ellezıne yestemiünel kavle feyettebiune ahseneh* ülaikellezıne hedahümüllahü ve ülaike hüm ülül elbab
   19. E fe men hakka aleyhi kelimetül azab* e fe ente tünkızü men fin nar
   20. Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm ğurafüm min fevkıha ğurafüm mebniyyetün tecrı min tahtihel enhar* va'dellah* la yuhlifüllahül mıad
   21. E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe selekehu yenabıa fil erdı sümme yuhricü bihı zer'am muhtelifen elvanühu sümme yehıcü fe terahü musferran sümme yec'alühu hutama* inne fı zalike le zikra li ülil elbab
   22. E fe men şerahallahü sadrahu lil islami fe hüve ala murim mir rabbih* fe veylül lil kasıyeti kulubühüm min zikrillah* ülaike fı dalalim mübın
   23. Allahü nezzele ahsenel hadısi kitabem müteşebihem mesaniye takşeırru minhü ccüludüllezıne yahşevne rabbehüm* sümme telınü cüludühüm ve kulubühüm ila zikrillah* zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşa'* ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
   24. E fe mey yettekıy bi vechihı suel azabi yevmel kıyameh* ve kıyle liz zalimıne zuku ma küntüm teksibun
   25. Kezzebellezıne min kablihim fe etehümül azabü min hayüs la yeş'urun
   26. Fe ezakahümüllahül hızye fil hayatid dünya* ve leazabül ahırati ekber* lev kanu ya'lemun
   27. Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kur'ani min külli meselil leallehüm yetesekkerun
   28. Kur'anen arabiyyen ğayra zı ıvecil leallehüm yettekun
   29. Darabellahü meseler racülen fıhi şürakaü müteşakisune ve racülen selemel li racül* hel yesteviyani mesela* elhamdü lillah* bel ekseruhüm la ya'lemun
   30. İnneke meyyitüv ve innehüm meyyitun
   31. Sümme inneküm yevmel kıyameti ınde rabbiküm tahtesımun
   32. Fe men azlemü mimmen kezebe alellahi ve kezzebe bis sıdkı iz caeh* e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın
   33. Vellezı cae bis sıdkı ve saddeka bihı ülaike hümül müttekun
   34. Lehüm ma yeşaune ınde rabbihim* zalike cezalü muhsinın
   35. Li yükeffirallahü anhüm esveellezı amilu ve yecziyehüm ecrahüm bi ahsenillezı kanu ya'melun
   36. E leysellahü bi kafin abdeh* ve yühavvifuneke billezıne min dunih* ve mey yudlilillahü fema lehu min had
   37. Ve mey yehdillahü fema lehu mim müdıll* e leysellahü bi azızin zintikam
   38. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* kul eferaeytüm ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihı ev eradenı bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih* kul hasbiyellah* aleyhi yetevekkelül mütevekkilun
   39. Kul ya kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil* fe sevfe ta'lemun
   40. Mey ye'tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
   41. İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil hakk* fe menihteda fe li nefsih* ve men dalle fe innema yedıllü aleyha* ve ma ente aleyhim bi vekıl
   42. Allahü yeteveffel enfüse hıyne mevtiha velletı lem temüt fı menamiha* fe yümsikülletı kada aleyhel mevte ve yürsilül uhra ila ecelim müsemma* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
   43. Emittehazu min dunillahi şüfea'* kul e ve lev kanu la yemlikune şey'ev ve la ya'kılun
   44. Kul lillahiş şefaatü cemıa* lehu mülküs semavati vel ard* sümme ileyhi türceun
   45. Ve iza zükirallahü vahdehüşmeezzet kulubüllezıne la yü'minune bil ahırah* ve iza zükirallezıne min dunihı izahüm yestebşirun
   46. Külillahümme fatıras semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadeti ente tahkümü beyne ıbadike fıma kanu fıhi yahtelifun
   47. Ve lev enne lillezıne zalemu ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bihı min suil azabi yevmel kıyameh* ve beda lehüm minellahi ma lem yekunu yahtesibun
   48. Ve beda lehüm seyyiatü ma kesebu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
   49. Fe iza messel insane durrun deana sümme iza havvelnahü nı'metem minna kale innema utıtühu ala ılm* bel hiye fitnetüv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   50. Kad kalehellezıne min kablihim fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
   51. Fe esabehüm seyyiatü ma kesebu* vellezıne zalemu min haülai seyüsıybühüm seyyiatü ma kesebu ve mahüm bi mu'cizın
   52. E ve lem ya'lemu ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir* önne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
   53. Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah* innellahe yağfiruz zünube cemıa* innehu hüvel ğafurur rahıym
   54. Ve enıbu ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli ey yetiyekümül azabü sümme la tünsarun
   55. Vettebiu ahsene ma ünzile ileyküm mir rabbiküm min kabli ey ye'tiyekümül azabü bağtetev ve entüm la teş'urun
   56. En tekule nefsüy ya hasrata ala ma ferrattü fı cembillahi ve in küntü le mines sahırın
   57. Ev tekule lev ennellahe hedani leküntü minel müttekıyn
   58. Ev tekule hıyne teral azabe lev enne lı kerraten fe ekune minel muhsinın
   59. Bela kad caetke ayatı fe kezzebte biha vestekberte ve künte minel kafirın
   60. Ve yevmel kıyameti terallezıne kesebu alellahi vücuhühüm müsveddeh* e leyse fı cehenneme mesvel lil mütekebbirın
   61. Ve yüneccillahüllezınettekav bi mefazetihim la yemessülühümüs suü ve la hüm yahzenun
   62. Allahü haliku külli şey'iv ve hüve ala külli şey'iv vekıl
   63. Lehu mekalıdüs semavati vel ard* vellezıne keferu bi ayatillahi ülaike hümül hasirun
   64. Kul e fe ğayrallahi te'mürunnı a'büdü eyyühel cahilun
   65. Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne min kablik* lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel hasirın
   66. Belillahe fa'büd ve küm mineş şakirın
   67. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih* sübhünehu ve teala amma yüşrikun
   68. Ve nüfiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah* sümme nüfiha fıhi uhra fe izahüm kıyamüy yenzurun
   69. Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vüdıal kitabü ve cıe bin nebiyyıne veş şühedai ve kudiye beynehüm bil hakkı ve hüm la yuzlemun
   70. Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve hüve a'lemü bima yef'alun
   71. Vesıkallezıne keferu ila cehenneme zümera* hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem ye'tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve yünziruneküm likae yemiküm haza* kalu bela velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirın
   72. Kıyledhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha* fe bi'se mesvel mütekebbirın
   73. Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera* hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha selamün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidın
   74. Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana va'dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa'* fe nı'me ecrul amilın
   75. Ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim* ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın

   40-MÜ'MİN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ha mım
   2. Tenzılül ktabi minellahil azızil alım
   3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl* la ilahe illa hu* ileyhil mesıyr
   4. Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad
   5. Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim ba'dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye'huzuhü ve cadelu bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
   6. Ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne keferu ennehüm ashabün nar
   7. Ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü'minune bihı ve yestağfirune lillezıne amenu* rabbena vesı'te külle şey'ir rahmetev ve ılmen fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym
   8. Rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim* inneke entel azızül hakım
   9. Vekıhimüs seyyiat* ve men tekıs seyyiati yevmeizin fe kad rahımteh* ve zalike hüvel fevzül azıym
   10. İnnellezıne keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd'avne ilel imani fe tekfürun
   11. Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebıl
   12. Zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu kefartüm* ve iy yüşrük bihı tü'minu* fel hukmü lillahül aliyyil kebır
   13. Hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm mines semai rizka* ve ma yetezekkeru illa mey yünıb
   14. Fed'ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev kerihel kafirun
   15. Rafıud deracati zül arş* yülkır ruha min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak
   16. Yevme hüm barizun* la yahfa alellahi minhüm şey'* li menil mülkül yevm* lillahil vahıdil kahhar
   17. Elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet* La zulmel yevm* innellahe serıul hısab
   18. Ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımın* ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta'
   19. Ya'lemü hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudur
   20. Vallahü yakdıy bil hakk* vellezıne yed'une min dunihı la yakdune bi şey'* innellahe hüves semıul besıyr
   21. E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne kanu min kablihim* kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak
   22. Zalike bi ennehüm kanet te'tıhim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah* innehu kaviyyün şedıdül ıkab
   23. Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
   24. İla fir'avne ve hamane ve karune fe kalu sahırun kezzab
   25. Fe lemma caehüm bil hakkı min ındina kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm* ve ma keydül kafirıne illa fı dalal
   26. Ve kale fir'avnü zerunı aktül musa vel yed'u rabbeh* innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad
   27. Ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hısab
   28. Ve kale racülüm mü'minüm min ali fir'avne yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm* ve iy yekü sadikay yüsıbküm ba'dullezı yeıdüküm* innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab
   29. Ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil erdı fe mey yensuruna mim be'sillahi in caena* kale fir'avnü ma ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad
   30. Ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü aleyküm misle yevmil ahzab
   31. Misle de'bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim* ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad
   32. Ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad
   33. Yevme tüvellune müdbirın* ma leküm minellahi min asım* ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
   34. Ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih* hatta iza heleke kultüm ley yeb'asellahü mim ba'dihı rasula* kezalike yüdıllüllahü men hüve müsrifüm mürtab
   35. Ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm* kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu* kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar
   36. Ve kale fir'avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab
   37. Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba* ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihı ve sudde anis sebıl* ve ma keydü fir'avne illa fı tebab
   38. Ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebıler raşad
   39. Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya ****'uv ve innel ahırate hiye darul karar
   40. Men amile seyyieten fe la yücza illa misleha* ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab
   41. Ve ya kavmi malı ed'uküm ilen necati ve ted'unenı ilen nar
   42. Ted'unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse lı bihı ılmüv ve ene ed'uküm ilel azızil ğaffar
   43. La cerame ennema ted'unenı ileyhi leyse lehu da'vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifıne hüm ashabün nar
   44. Fe setezkürune ma ekulü leküm* ve üfevvidu emrı ilellah* innellahe basıyrum bil ıbad
   45. Fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir'avne suül azab
   46. Ennaru yu'radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya* ve yevme tekumüs saatü edhılu ale fir'avne eşeddel azab
   47. Ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasıybem minen nar
   48. Kalellezı nestekberu inna küllün fıha innellahe kad hakeme beynel ıbad
   49. Ve kalellezıne fin nari li hazeneti cehennemed'u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab
   50. Kalu eve lem tekü te'tıküm rusülüküm bil beyyinat* kalu bela* kalu fed'* ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
   51. İnna henensuru rusülena vellezıne amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad
   52. Yevme la yenfeuz zalimıne ma'ziratühüm ve lehümül la'netü ve hehüm suüd dar
   53. Ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı israilel kitab
   54. Hüdev ve zikra li ülil elbab
   55. Fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar
   56. İnnellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh* festeız billah* innehu hüves semıul besıyr
   57. Le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın nasi ve lakinne ekserannasi la ya'lemun
   58. Ve ma yestevil a'ma vel besıyru vellezıne amenu ve amilus salihati ve lel müsi'* kalılem ma tetezekkerun
   59. İnnes saate le atiyetül la raybe fıha ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
   60. Ve kale rabbükümüd'unı estecib leküm* innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın
   61. Allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu fıhi ven nehara mübsıra* innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
   62. Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey'* la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun
   63. Kezalike yü'feküllezıne kanu bi ayatillahi yechadun
   64. Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat* zalikümüllahü rabbükam* fe tebarakellahü rabbül alemın
   65. Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın* elhamdü lillahi rabbil alemın
   66. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li rabbil alemın
   67. Hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha* ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kılun
   68. Hüvellezı yuhyi ve yümıt* fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
   69. E lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah* enna yusrafun
   70. Ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihı rusülena fe sevfe ya'lemun
   71. İzil ağlalü fı a'nakıhim ves selasil* yüshabun
   72. Fil hamımi sümme fin nari yüscerun
   73. Sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun
   74. Min dunillah* kalu dallu anna bel lem nekün ned'u min kablü şey'a* kezalike yüdıllüllahül kafirın
   75. Zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun
   76. Üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha* fe bi'se mesvel mütekebbirın
   77. Fasbir inne va'dellahi hakk* fe imma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun
   78. Ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk* ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah* fe iza cae emrallahi kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun
   79. Allahüllezı ceale lekümül en'ame li terkebu minha ve minha te'külun
   80. Ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
   81. Ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi tünkirun
   82. E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim* kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
   83. Felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun
   84. Felemma raev be'sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın
   85. Fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev be'sena* sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih* ve hasira hünalikel kafirun

   41-FUSSİLET

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ha mim
   2. Tenzılüm miner rahmanir rahıym
   3. Kitabün fussılet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun
   4. Beşırav ve nezıra* fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun
   5. Ve kalu kulubüna fı ekinnetim mimma ted'una ileyhi ve fı azanina vakruv ve mim beynina ve beynike hıcabün fa'mel innena amilun
   6. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıdün festekıymu ileyhi vestağfiruh* ve veylül lil müşrikın
   7. Ellezıne la yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm kafirun
   8. İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm ecrun ğayru memnun
   9. Kul e inneküm le tekfürune billezı halekal erda fı yevmeyni ve tec'alune lehu endada* zalike rabbül alemın
   10. Ve ceale fıha ravasiye min fevkıha ve barake fıha ve kaddera fıha akvateha fı erbeati eyyam* sevael lis sailın
   11. Sümmesteva iles semai ve hiye dühanün fe kale leha ve lil erdı'tiya tav'an ev kerha* kaleta eteyna taiıyn
   12. Fe kadahünne seb'a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha* ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza* zalike takdırul azızil alım
   13. Fe in a'radu fe kul enzertüküm saıkatem misle saıkati adiv ve semud
   14. İz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta'büdu illellah* kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun
   15. Fe emma adün festekberu fil erdı bi ğayril hakkı ve kalu men eşeddü minna kuvveh* e ve lem yerav ennellahellezı halekahüm hüve eşeddü minhüm kuvveh* kanu bi ayatina yechadun
   16. Fe erselna aleyhim rıhan sarsaran fı eyyamin nehısatil li nüzıkahüm azabel hızyi fil hayatid dünya* ve leazabül ahırati ahza ve hüm la yünsarun
   17. Ve emma semudü fe hedeynahüm saıkatül azabil huni bima kanu yeksibun
   18. Ve necceynellezıne amenu ve kanu yettekun
   19. Ve yevme yuhşeru a'daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun
   20. Hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya'melun
   21. Ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna* kalu entaknellahüllezı entaka külle şey'iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun
   22. Ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem'uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya'lemü kesıram mimma ta'melun
   23. Ve zaliküm zannükümüllezı zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirın
   24. Fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm* ve iy yesta'tibu femahüm minel mu'tebın
   25. Ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins* innehüm kanu hasirın
   26. Ve kalellezıne keferu la tesmeu li hazel kur'ani velğav fıhi lealleküm tağlibun
   27. Fe lenüzıkannellezıne keferu azaben şedıdev ve lenecziyennehüm esveellezı kanu ya'melun
   28. Zalike ceazü a'daillahin nar* lehüm fıha darul huld* cezaem bima kanu bi ayatina yechadun
   29. Ve kalellezıne keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhüma tahte akdamina li yekuna minel esfelın
   30. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun
   31. Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah* ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun
   32. Nüzülem min ğafurir rahıym
   33. Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın
   34. Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh* idfa' billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım
   35. Ve ma yülekkaha illellezıne saberu* ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym
   36. Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah* innehu hüves semıul alım
   37. Ve min ayatihil leylü ven neharu veş şemsü vel kamer* la tescüdu liş şemsi ve la lil kameri vescüdu lillahillezı halekahünne in küntüm iyyahü ta'büdun
   (Bu Ayet Secde ayetidir Tilavet Secdesi)
   38. Fe inistekberu fellezıne ınde rabbike yüsebbihune lehu bil leyli ven nehari ve hüm la yes'emun (37. Ayet secde ayetidir.)
   39. Ve min ayatihı enneke teral erda haşiaten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet* innellezı ahyaha le muhyil mevta* innehu ala külli şey'in kadır
   40. İnnellezıne yülhıdune fı ayatina la yahfevne aleyna* e fe mey yülka fin nari hayrun em mey ye'ti aminey yevmel kıyameh* ı'melu ma şi'tüm innehu bima ta'melune basıyr
   41. İnnellezıne keferu biz zikri lemma caehüm* ve innehu le kitabün azız
   42. La ye'tıhil batılü mim beyni yedeyhi ve la min halfih* tenzılüm min hakımin hamıd
   43. Ma yükalü leke illa ma kad kıyle lir rusüli min kablik* inne rabbeke lezu mağfirativ ve zu ıkabin elim
   44. Ve lev cealnahü kur'anen a'cemiyyüv ve arabiyy* kul hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa'* vellezıne la yü'minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama* ülaike yünadevne mim mekanim beıyd
   45. Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh* ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudıye beynehüm* ve innehüm lefı şekkim minhü mürıb
   46. Men amile salihan fe li nefsihı ve men esae fe aleyha* ve ma rabbüke bi zallamil lil abıd
   47. İleyhi yüraddü ılmüs saah* ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biılmih* ve yevme yünadıhim eyne şürakaı kalu azennake ma minna min şehıd
   48. Ve dalle anhüm ma kanu yed'une min kablü ve zannu ma lehüm mim mehıys
   49. La yes'emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut
   50. Ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba'di darrae messethü le yekulenne haza lı ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir rucı'tü ila rabbi inne lı ındehu lel husna* fe le münebbiennellezıne keferu bima amilu ve le nüzıkannehüm min azibn ğalıyz
   51. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bicanibih* ve iza messehüş şerru fe zu düain arıyd
   52. Kul eraeytüm in kane min ındillahi sümme kefertüm bihı men edallü mimmen hüve fı şikakım beıyd
   53. Senürıhim ayatina fil afakı ve fı enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk* e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey'in şehıd
   54. E la innehüm fı miryetim mil likai rabbihim* e la innehu bi külli şey'im mühıyt

   42-ŞURA
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Ha mım
   2. Ayn sın kaf
   3. Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım
   4. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard* ve hüvel aliyyül azıym
   5. Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkıhinne vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men fil ard* e la innellahe hüvel ğafurur rahıym
   6. Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl
   7. Ve kezalike evhayna ileyke kur'anen arabiyyel li tünzira ümmel kura ve men havleha ve tünzira yevmel cem'ı la raybe fıl* ferıkun fil cenneti ve ferıkun fis seıyr
   8. Ve lev şaellahü le cealehüm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdhılü mey yeşaü fı rahmetih* vezzalimune ma lehüm miv veliyyiv ve la nesıyr
   9. Emittehazu min dunihı evliya'* fellahü hüvel veliyyü ve hüve yuhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadır
   10. Ve mahteleftüm fıhi min şey'in fe hukmühu ilellah* zalikümüllahü rabbı aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb
   11. Fatırus semavati vel ard* ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en'ami ezvaca* yezraüküm fıh* leyse ke mislihı şey'* ve hüves semıul besıyr
   12. Lehu mekalıdüs semavati vel ard* yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir* innehu bikülli şey'in alım
   13. Şeraa leküm mined dıni ma vessa bihı nuhav vellezı evhayna ileyke ve ma vessayna bihı ibrahıme ve musa ve ıysa en ekıymüd dıne ve la teteferraku fıh* kebüra alel müşrikıne ma ted'uhüm ileyh* allahü yectebı ileyhi mey yeşaü ve yehdı ileyhi mey yünıb
   14. Ve ma teferraku illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* ve lev la kelimetün sebkat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudiye beynehüm* ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudıye beynehüm* ve innellezıne urisül kitabe mim ba'dihim lefı şekkim minhü mürıb
   15. Fe li zalike fed'u vestekım kema ümirt* ve la tettebı' ehvaehüm ve kul amentü bima enzelellahü min kitab* ve ümirtü li a'dile beyneküm* allahü rabbüna ve rabbüküm* lena a'malüna ve leküm a'malüküm* la huccete beynena ve beyneküm* allahü yecmeu beynena* ve ileyhil mesıyr
   16. Vellezıne yühaccune fillahi mim ba'di mestücıbe lehu huccetühüm dahıdatün ınde rabbihim ve aleyhim ğadabüv ve lehüm azabün şedıd
   17. Allahüllezı enzelel kitabe bil hakkı vel mızan* ve ma yüdrıke lealles saate karıb
   18. Yesta'cilü bihellezıne la yü'minune biha* vellezıne amenu müşfikune minha ve ya'lemune ennehel hakk* e la innellezıne yümarune fis saati lefı dalalim beıyd
   19. Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa'* ve hüvel kaviyyül azız
   20. Men kane yürıdü harsel ahırati nezid lehü fı harsih* ve men kane yürıdü harsed dünya nü'tihı minha ve ma lehu fil ahırati min nesıyb
   21. Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dıni ma lem ye'zem bihillah* ve lev la kelimetül fasli le kudıye beynehüm* ve innez zalimıne lehüm azabün elım
   22. Teraz zalimıne müşfikıyne mimma kesebu ve hüve vakıum bihim* vellezıne amenu ve amilus salihati fı ravdatil cennat* lehüm ma yeşaune ınde rabbihim* zalike hüvel fadlüll kebır
   23. Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne amenu ve amilus salihat* kul la es'elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba* ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha husna* innellahe ğafurun şekur
   24. Em yekuluneftera alellahi keziba* fe iy yeşeillahü yahtim ala kalbik* ve yemhullahül batıle ve yühıkkul hakka bi kelimatih* innehu alımüm bizatis sudur
   25. Ve hüvellezı yakbelüt tevbete an ıbadihı ve ya'fu anis seyyiati ve ya'lemü ma tefalun
   26. Ve yestecıbüllezıne amenu ve amilu salihati ve yezıdühüm min fadlih* vel kafirune lehüm azabün şedıd
   27. Ve lev besetallahür rizka li ıbadihı le beğav fil erdı ve lakiy yünezzilü bi kaderim ma yeşa'* innehu bi ıbadihı habırum besıyr
   28. Ve hüvellezı yünezzilül ğayse mim ba'di ma kanetu ve yenşuru rahmeteh* ve hüvel veliyyül hamıd
   29. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı ve ma besse fıhima min dabbeh* ve hüve ala cem'ıhim iza yeşaü kadır
   30. Ve ma esabeküm mim müsıybetin fe bima kesebet eydıküm ve ya'fu an kesır
   31. Ve ma entüm bi mu'cizıne fil ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
   32. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a'lam
   33. İy yeşe'yüskinir rıha fe yazlelne ravakide ala zahril* inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
   34. Ev yubıkhünne bima kesebu ve ya'fü an kesır
   35. Ve ya'lemellezıne yücadilune fı ayatina* ma lehüm mim mehıys
   36. Fe ma utıtüm min şey'in fe ****ul hayatid odünya* ve ma ındellahi hayruv ve ebka lillezıe amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
   37. Vellezıne yectenibune kebairal ismi vel fevahışe ve iza ma ğadıbu hüm yağfirun
   38. Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun
   39. Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun
   40. Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha* fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah* innehu la yühıbbüz zalimın
   41. Ve lemenintesara ba'de zulmihı fe ülaike ma aleyhim min sebıl
   42. İnnemes sebılü alellezıne yazlimunen nase ve yebğune fil erdı bi ğayril hakk* ülaike lehüm azabıün elım
   43. Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min azmil ümur
   44. Ve mey yudlililahü fe ma lehu miv veliyyim mim ba'dih* ve teraz zalimıne lemma raevül azabe yekulune hel ila meraddim min sebıl
   45. Ve terahüm yu'radune aleyha haşiıyne minez zülli yenzurune min tarfin hafiyy* ve kalellezıne amenu innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlıhim yevmel kıyameh* e la innez zalimıne fı azabim mükıym
   46. Ve ma kane lehüm min evliyae yensurunehüm min dunillah* ve mey yudlilillahü fe ma lehu min sebıl
   47. İstecıbu li rabbiküm min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellah* ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma leküm min nekır
   48. Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafıza* in aleyke illel belağ* ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha* ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur
   49. Lillahi mülküs semavati vel ard* yahlüku ma yeşa'* yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur
   50. Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa* ve yec'alü mey yeşaü akıyma* innehu alımün kadır
   51. Ve ma kane li beşerin ey yükellimehüllahü illa vahyen ev miv verai hıcabin ev yurile rasulen fe yuhıye bi iznihı ma yeşa'* innehu aliyyün hakım
   52. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina* ma künte tedrı mel kitabü ve lel ımanü ve lakin cealnahü nuran nehdı bihı men neşaü min ıbadina* ve inneke le tehdı ila sıratım müstekıym
   53. Sıratıllahıllezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard* e la ilellahi tesıyrul ümur

   43- ZUHRUF
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ha mım
   2. Vel kitabil mübın
   3. İnna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kılun
   4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım
   5. E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın
   6. Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın
   7. Ve ma yet'tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun
   8. Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın
   9. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım
   10. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun
   11. Vellezı nezzele mines semai maem bi kader* fe enşarna bihı beldetem meyta* kezalike tuhracun
   12. Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun
   13. Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın
   14. Ve inna ila rabbina le münkalibun
   15. Ve cealu lehu min ıbadihı cüz'a* innel insane le kefurum mübın
   16. Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın
   17. Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym
   18. E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
   19. Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa* e şehidu halkahüm* setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun
   20. Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm* ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun
   21. Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun
   22. Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun
   23. Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun
   24. Kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm* kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun
   25. Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın
   26. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta'büdun
   27. İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın
   28. Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun
   29. Vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın
   30. Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun
   31. Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym
   32. E hüm yaksimune rahmete rabbik* nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya* ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
   33. Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun
   34. Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
   35. Ve zuhrufa* ve in küllü zalike lemma ****ul haytiod dünya* vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn
   36. Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın
   37. Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun
   38. Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın
   39. Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
   40. E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın
   41. Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun
   42. Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun
   43. Festemsik billezı uhıye ileyk* inneke ala sıratım müstekıym
   44. Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik* ve sevfe tüs'elun
   45. Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun
   46. Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın
   47. Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun
   48. Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun
   49. Ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun
   50. Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
   51. Ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı* e fe la tübsırün
   52. Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın
   53. Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın
   54. Festehaffe kavmehu fe etauh* innehüm kanu kavmen fasikıyn
   55. Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn
   56. Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın
   57. Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun
   58. Ve kalu e alihetüna hayrun em hu* ma darabuhü leke illa cedela* bel hüm kavmün hasımun
   59. İn hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl
   60. Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun
   61. Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun* haza sıratum müstekıym
   62. Ve la yesudodennekümüş şeytan* innehu leküm adüvvün mübın
   63. Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezı tahtelifune fıh* fettekullahe ve etıy'un
   64. İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa'büduh* haza sıratum müstekıym
   65. Fahtelefel ahzabü mim beynihim* fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım
   66. Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
   67. El ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn
   68. Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
   69. Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın
   70. Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
   71. Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab* ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün* ve entüm fıha halidün
   72. Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun
   73. Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun
   74. İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun
   75. La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun
   76. Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın
   77. Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük* kale inneküm makisun
   78. Lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
   79. Em ebramu emran fe inna mübrimun
   80. Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm* bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
   81. Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın
   82. Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun
   83. Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun
   84. Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah* ve hüvel hakımül alım
   85. Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma* ve ındehu ılmüs saah* ve ileyhi türceun
   86. Ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun
   87. Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun
   88. Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun
   89. Fasfah anhüm ve kul selam* fe sevfe ya'lemun

   44- DUHAN
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Ha mim
   2. Vel kitabil mübiyn
   3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
   4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
   5. Emram min ındina* inna künna mürsiliyn
   6. Rahmeten mir rabbik* innehu hüves semiy'ul aliym
   7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma* in küntüm mukıniyn
   8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt* rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
   9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun
   10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn
   11. Yağşen nas* haza azabün eliym
   12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun
   13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
   14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
   15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
   16. Yevme nebtışül batşetel kübra* inna müntekımun
   17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym
   18. En eddu ileyye ıbadellah* inni leküm rasulün emiyn
   19. Ve el la ta'lu alellah* innı atıküm bi sültanim mübiyn
   20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
   21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun
   22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
   23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
   24. Vetrukil bahra rahva* innehüm cündüm muğrakun
   25. Kem teraku min cennativ ve uyun
   26. Ve züruıv ve mekamin keriym
   27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn
   28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
   29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
   30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
   31. Min fir'avn* innehu kane aliyem minel müsrifiyn
   32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
   33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
   34. İnne haülai le yekülün
   35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
   36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn
   37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim* ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
   38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
   39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
   40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
   41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun
   42. İlla mer rahımellah* innehu hüvel aziyzür rahıym
   43. İnne şeceratez zekkum
   44. Taamül esiym
   45. Kel mühl* yağlı fil bütun
   46. Ke ğalyil hamiym
   47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym
   48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym
   49. Zuk* inneke entel aziyzül keriym
   50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
   51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
   52. Fi cennativ ve uyun
   53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
   54. Kezali* ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
   55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn
   56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula* ve vekahüm azabel cehıym
   57. Fadlem mir rabbik* zalike hüvel fevzül azıym
   58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
   59. Fertekıb innehüm mirtek

   45- CASİYE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ha mım
   2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
   3. İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil mü'minın
   4. Ve fı halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatül li kavmiy yukınun
   5. Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü mines semai mir rizkın fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve tasıfir riyahi ayatül li kavmiy ya'kılun
   6. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* fe bi eyyi hadısim ba'dellahi ve ayatihı yü'minun
   7. Veylül li külli effakin esım
   8. Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsırru müstekbiran ke el lem yesma'ha* fe beşşirhü bi azabin elım
   9. Ve iza alime min ayatina şey'enittehazeha hüzüva* ülaike lehüm azabüm mühın
   10. Miv veraihim cehennem* ve la yuğnı anhüm ma kesebu şey'ev ve la mettehazu min dunillahi evliya'* ve lehüm azabün azıym
   11. Haza hüda* vellezıne keferu bi ayati rabbihim lehüm azabüm mir riczin elım
   12. Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
   13. Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı cemıam minh* inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
   14. Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun
   15. Men amile salihan fe linefsih* ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun
   16. Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemın
   17. Ve ateynahüm beyyinatim minel emr* femahtelefu illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
   18. Sümme cealnake ala şarıatim minel emri fettebı'ha ve la tettebı' ehvaellezıne la ya'lemun
   19. İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey'a* ve innez zalimıne ba'duhüm evliyaü ba'd* vallahü veliyyül müttekıyn
   20. Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yukınun
   21. Em hasibel lezınecterahus seyyiati en nec'alehüm kellezıne amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve mematühüm* sae ma yahkümun
   22. Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakkı ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun
   23. Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem'ıhı ve kalbihı ve ceale ala besarihı ğışaveh* fe mey yehdıhi mim ba'dillah* e fe la tezekkerun
   24. Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma yühliküna illed dehr* ve ma lehüm bi zalike min ılm* in hüm illa yezunun
   25. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma kane huccetehüm illa en kalü'tu bi abaina in küntüm sadikıyn
   26. Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
   27. Ve lillahi mülküs semavati vel ard* ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtılun
   28. Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin tüd'a ila kitabiha* elyevme tüczevne ma küntüm ta'melun
   29. Haza kitabuna yentıku aleyküm bil hakk* inna künna nestensihu ma küntüm ta'melun
   30. Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe yüdhılühüm rabbühüm fı rametih* zalike hüvel fevzül mübın
   31. Ve emmellezıne keferu* e fe lem tekün ayatı tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimın
   32. Ve iza kıyle inne va'dellahi hakkuv ves saatü la raybe fıha kultüm ma nedrı mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma nahnü bi müsteykının
   33. Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
   34. Ve kıylel yevme nensaküm kema nesıtüm likae yevmiküm haza ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasırın
   35. Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatıllahi hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya* felyevme la yuhracune minha ve la hüm yüsta'tebun
   36. Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın
   37. Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım

   46- AHKAF
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ha mım
   2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
   3. Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma* vellezıne keferu amma ünziru mu'ridun
   4. Kul eraeytüm ma ted'une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat* ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn
   5. Ve men edallü mimmey yed'u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun
   6. Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a'daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın
   7. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın
   8. Em yekulunefterah* kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey'a* hüve a'lemü bima tüfıdune fih* kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm* ve hüvel ğafurur rahıym
   9. Kul ma küntü bid'am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm* in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın
   10. Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm* innellahe la yehdil kavmez zalimın
   11. Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh* ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune haza ifkün kadım
   12. Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh* ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne zalemu ve büşra lil muhsinın
   13. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
   14. Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha* cezaem bima kanu ya'melun
   15. Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana* hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha* ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra* hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valedeyye ve en a'mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı* innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın
   16. Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh* va'des sıdkıllezı kanu yuadun
   17. Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma yesteğıysanillahe veyleke amin inne va'dellahi hakk* fe yekulü ma haza illa esatıyrul evvelın
   18. Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins* innehüm kanu hasirın
   19. Ve li küllin deracatüm ve hüm la yuzlemun
   20. Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar* ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta''üm biha* fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun
   21. Vezkür eha ad* iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta'büdu illellah* innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
   22. Kalu eci'tena li te'fikena an alihetina* fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
   23. Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun
   24. Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna* bel hüve mesta'celtüm bih* rıhun fıha azabün elım
   25. Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm* kezalike neczil kavmel mücrimın
   26. Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm fıhi ve cealna lehüm sem'av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem'uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey'in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
   27. Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun
   28. Fe lev la nesarahümlezınettehazu min dunillahi kurbanen aliheh* bel dallu anhüm* ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun
   29. Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur'an* felemma hadaruhü kalu ensıtu* felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın
   30. Kalu ya kevmena inna semı'na kitaben ünzile min ba'di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym
   31. Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım
   32. Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu'cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya'* ülaike fı dalalim mübın
   33. E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya'ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta* bela innehu ala külli şey'in kadır
   34. Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar* leyse haza bil hakk* kalu bela ve rabbina*kale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
   35. Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa'cil lehüm* ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar* belağ* fe hel yühlekü illel kavmül fasikun

   47- MUHAMMED
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi edalle a'malehüm
   2. Vellezıne amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala muhammediv ve hüvel hakku mir rabbihim keffera anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm
   3. Zalike bi ennellezıne keferuttebeul batıle ve ennellezıne amenüttebeul hakka mir rabbihim* kezalike yadribüllahü lin nasi emsalehüm
   4. Fe iza lekıytümüllezıne keferu fe darber rikab* hatta iza eshantümuhüm fe şüddül vesaka fe imma mennem ba'dü ve imma fidaen hatta tedaal harbü evzaraha zalik* ve lev yeşaüllahü lentesara minhüm ve lakil li yeblüve ba'daküm bi ba'd* vellezıne kutilu fı sebılillahi fe ley yüdılle a'malehüm
   5. Se yehdıhim ve yuslihu balehüm
   6. Ve yüdhılühümül cennete arrafeha lehüm
   7. Ya eyyühellezıne amenu in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm
   8. Vellezıne keferu fe ta'sel lehüm ve edalle a'malehüm
   9. Zalike bi ennehüm kerihu ma enzelellahü fe ahbeta a'malehüm
   10. E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim* demmerallahü aleyhim ve lil kafirıne emsalüha
   11. Zalike bi ennellahe mevlellezıne amenu ve ennel kafirıne la mevla lehüm
   12. İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar* vellezıne keferu yetemetteune ve ye'külune kema te'külül en'amü ven naru mesvel lehüm
   13. Ve keeyyüm min karyetin hiye eşeddü kuvvetem min karyetikelletı ahracetk* ehleknahüm fe la nasıra lehüm
   14. E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ke men züyyine lehu suü amelihı vettebeu ehvaehüm
   15. Meselül cennetilletı vüıdel müttekun* Fıha enharum mim main ğayri asin* ve enharum mil lebenil lem yeteğayyer ta'müh* ve enharum min hamril lezetil liş şaribın* ve enharum min aselim musaffa* ve lehüm fıha min küllis semerati ve mağfiratüm mir rabbihim* ke men hüve halidün fin nari ve süku maen hamımen fe kattaa em'aehüm
   16. Ve minhüm mey yestemiu ileyk* hatta iza harecu min ındike kalu lillezıne utül ılme maza kale anifen ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim vettebeu ehvaehüm
   17. Vellezınehtedev zadehüm hüdev ve atahüm takvahüm
   18. Fe hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağteh* fe kad cae eşratuha* fe enna lehüm iza caethüm zikrahüm
   19. Fa'lem ennehu la ilahe illellahü vestağfir li zembike ve lil mü'minıne vel mü'minat* vallahü ya'lemü mütekallebeküm ve mesvaküm
   20. Ve yekulüllezıne amenu lev la nüzzilet surah* fe iza ünzilet suratüm muhkemetüv ve zükira fıhel kıtalü raeytellezıne fı kulubihim meraduy yenzurune ileyke nazaral mağşiyyi aleyhi minel mevti fe evla lehüm
   21. Taatüv ve kavlüm ma'rufün fe iza azemel emru fe lev sadekullahe le kane hayral lehüm
   22. Fe hel aseytüm in tevelletüm en tüfsidu fil erdı ve tükattıu erhameküm
   23. Ülaikellezıne leanehümüllahü fe esammehüm ve a'ma ebsarahüm
   24. E fe la yetedebberunel kur'ane em ala kulubin akfalüha
   25. İnnellezıner teddu ala edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehümül hüdeş şeytanü sevvele lehüm* ve emla lehüm
   26. Zalike bi ennehüm kalu lillezıne kerihu ma nezzelellahü senütıy'uküm fı ba'dıl emr* vallahü ya'lemü israrahüm
   27. Fe keyfe iza teveffethümül melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm
   28. Zalike bi ennehümüttebeu ma eshatallahe ve kerihu rıdvanehu fe ahbeta a'malehüm
   29. Em hasibellezıne fı kulubihim meradun el ley yuhricellahü adğanehüm
   30. Ve lev neşaü le eraynakehüm fe learaftehüm bisımahüm* ve le ta'rifennehüm fı lahnil kavl* vallahü ya'lemü a'maleküm
   31. Ve le neblüvenneküm hatta na'lemel mücahidıne minküm vessabirıne ve neblüve ahbaraküm
   32. İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi ve şakkur rasule mim ba'di ma tebeyyene lehümül hüda ley yedurrullahe şey'a* ve seyuhbitu a'malehüm
   33. Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve etıy'ur rasule ve la tübtılu a'maleküm
   34. İnnellezıne keferu ve saddu an sebılallahi sümme matu ve hüm küffarun fe ley yağfirallahü lehüm
   35. Fe la tehinu ve ted'u ilis selmi ve entümül a'levne vallahü meaküm ve ley yetiraküm a'maleküm
   36. İnnemel hayatüd dünya leıbüv ve lehv* ve in tü'minu ve tetteku yü'tiküm ücuraküm ve la yes'elküm emvaleküm
   37. İy yes'elkümuha fe yuhfiküm tebhalu ve yuhric adğaneküm
   38. Ha entüm haülai tüd'avne li tünfiku fı sebılillah* fe minküm mey yebhal* vallahül ğaniyyü ve entümül fükara'* ve in tetevellev yestebdil kavmen ğayraküm sümme la yekunu emsaleküm

   48- FETİH
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İnna fetahna leke fethan mübina
   2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
   3. Ve yensurakellahü nasran azıza
   4. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim* ve lillahi cünudüs semavati vel ard* ve kanellahü alımen hakıma
   5. Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim* ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
   6. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev'* aleyhim dairatüs sev'* ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem* ve saet masıyra
   7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard* ve kanellahü azızen hakıma
   8. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
   9. Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve ezıyla
   10. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah* yedüllahi fevka eydıhim* fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih* ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma
   11. Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena* yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim * Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şiy'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa* bel kanellahü bima ta'melune habıra
   12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev'* ve küntüm kavmen bura
   13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra
   14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard* yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* ve kanellahü ğafurar rahıyma
   15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm* yürıdune ey yübeddilu kelamellah* kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl* fe se yekulune bel tahsüdunena* bel kanu la yefkahune illa kalıla
   16. Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun* fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena* ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
   17. Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac* ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar* ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
   18. Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
   19. Veadekümüllahü meğanime kesıraten te'huzuneha* ve kanellahü azızen hakıma
   20. Veadeküllahü meğanime kesıraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm* ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
   21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha* ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
   22. Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
   23. Sünnetellahilletı kad halet min kabl* Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
   24. Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim* ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra
   25. Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh* ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm* li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa'* lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
   26. İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha* ve kanellahü bi külli şey'in alıma
   27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk* le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun* fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
   28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih* Ve kefa billahi şehıda
   29. Muhammedür rasulüllah* vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana* sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud* zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl* ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar* veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

   49- HUCURAT
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah* innellahe semıun alım
   2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la teş'urun
   3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva* lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
   4. İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya'kılun
   5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm* vallahü ğafurur rahıym
   6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın
   7. Va'lemu enne fıküm rasulellah* lev yütıy'uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan* ülaike hümür raşidun
   8. Fadlem minellahi ve nı'meh* vallahü alımün hakım
   9. Ve in taifetani minel mü'minınaktetelu fe aslihu beynehüma* fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah * fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu* innellahe yühıbbül müksitıyn
   10. İnnemel mü'minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
   11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn* ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab* bi'sel ismül füsuku ba'del iman* ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
   12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da* e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh* vettekullah* innellahe tevvabür rahıym
   13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu* inne ekrameküm ındellahi etkaküm* innellahe alımün habır
   14. Kaletil a'rabü amenna* kul lem tü'minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm* ve in tütıy'ulahe ve rasulehu la yelitküm min a'maliküm şey'a* innellahe ğafurur rahıym
   15. İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah* ülaike hümüs sadikun
   16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard* vallahü bi külli şey'in alım
   17. Yemünnune aleyke en eslemu* kul la temünnu aleyye islameküm* belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn
   18. İnnellahe ya'lemü ğaybes semavati vel ard* vallahü basıyrum bima ta'melun

   50- KAF

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kaf vel kur'anil mecid
   2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
   3. E iza mitna ve kunna turaba* zalike rac'um beıyd
   4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum* ve ındena kitabun hafıyz
   5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
   6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
   7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
   8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
   9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
   10. Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd
   11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta* kezalikel huruc
   12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
   13. Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut
   14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba* kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
   15. E fe ayına bil halkıl evvel* bel hum fi lebsim min halkın cedid
   16. Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh* ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
   17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
   18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
   19. Ve caet sekratul mevti bil hakk* zalike ma kunte minhu tehıyd
   20. Ve nufiha fis sur* zalike yevmul veıyd
   21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
   22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
   23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
   24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
   25. Mennaıl lil hayri mu'teim murib
   26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
   27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
   28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
   29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
   30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid
   31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
   32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
   33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
   34. Udhuluha bi selam* zalike yevmul hulud
   35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
   36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad* hel mim mehıys
   37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid
   38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
   39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
   40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
   41. Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib
   42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk* zalike yevmul huruc
   43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
   44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa* zalike haşrun aleyna yesir
   45. Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd

   51- ZARİYAT

   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Vezzariyati zerva
   2. Fel hamilati vıkra
   3. Fel cariyati yusra
   4. Fel mukassimati emra
   5. İnnema tuadune le sadık
   6. Ve inned dine le vakı'
   7. Ves semai zatil hubuk
   8. İnnekum le fi kavlim muhtelif
   9. Yu'feku anhu men ufik
   10. Kutilel harrasun
   11. Ellezine hum fi ğamratin sahun
   12. Yes'elune eyyane yevmud din
   13. Yevme hum alen nari yuftenun
   14. Zuku fitnetekum* hazellezi kuntum bihi testa'cilun
   15. İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun
   16. Ahızıne ma atahum rabbuhum* innehum kanu kable zalike muhsinin
   17. Kanu kalilem minel leyli ma yehceun
   18. Ve bil eshari hum yestağfirun
   19. Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum
   20. Ve fil erdı ayatul lil mukınin
   21. Ve fi enfusikum* e fe la tubrırun
   22. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun
   23. Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun
   24. Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin
   25. İz dehalu aleyhi fe kalu selama* kale selam* kavmum munkerun
   26. Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin
   27. Fe karrabehu ileyhim kale e la te'kulun
   28. Fe evcese minhum hıyfeh* kalu la tehaf* ve beşşeruhu bi ğulamin alim
   29. Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym
   30. Kalu kezaliki kale rabbuk* innehu huvel hakimul alim
   31. Kale fema hatbukum eyyuhel murselun
   32. Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin
   33. Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn
   34. Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin
   35. Fe ahracna men kane fiha minel mu'minin
   36. Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin
   37. Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim
   38. Ve fi musa iz erselnahu ila fir'avne bi sultanim mubin
   39. Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun
   40. Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim
   41. Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym
   42. Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim
   43. Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn
   44. Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun
   45. Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın
   46. Ve kavme nuhım min kabl* innehum kanu kavmen fasikıyn
   47. Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun
   48. Vel erda feraşnaha fe nı'mel mahidun
   49. Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun
   50. Fe firru ilallah* inni lekum minhu nezirum mubin
   51. Ve la tec'alu meallahi ilahen ahar* inni lekum minhu nezirum mubin.
   52. Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun
   53. E tevasav bih* bel hum kavmun tağun
   54. Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun
   55. Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin
   56. Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun
   57. Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun
   58. İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin
   59. Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun
   60. Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun

   52- TUR
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Vet tur
   2. Ve kitabim mestur
   3. Fi rakkım menşur
   4. Vel beytil ma'mur
   5. Ves sakfil merfu'
   6. Vel bahril mescur
   7. İnne azabe rabbike le vakı'
   8. Ma lehu min dafi'
   9. Yevme temurus semau mevra
   10. Ve tesirul cibalu seyra
   11. Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin
   12. Ellezine hum fi havdıy yel'abun
   13. Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a
   14. Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun
   15. E fe sıhrun haza em entum la tubsırun
   16. Islavha fasbiru ev la tasbiru* sevaun aleykum* innema tüczevne ma kuntum ta'melun
   17. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym
   18. Fakihine bima atahum rabbuhum* ve vekahum rabbuhum azabel cehıym
   19. Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun
   20. Muttekiine ala sururim masfufeh* ve zevvecnahum bi hurin ıyn
   21. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey'* kullumriim bima kesebe rahin
   22. Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun
   23. Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim
   24. Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun
   25. Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun
   26. Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn
   27. Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum
   28. İnna kunna min kablu ned'uh* innehu huvel berrur rahıym
   29. Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun
   30. Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun
   31. Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn
   32. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun
   33. Em yekulune tekavveleh* bel la yu'minun
   34. Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn
   35. Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun
   36. Em halekus semavati vel ard* bel la yukınun
   37. Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun
   38. Em lehum sullemuy yestemiune fih* felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin
   39. Em lehul benatu ve lekumul benun
   40. Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun
   41. Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun
   42. Em yuridune keyda* fellezine keferu humul mekidun
   43. Em lehum ilahun ğayrullah* subhanellahi amma yuşrikun
   44. Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum
   45. Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun
   46. Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun
   47. Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun
   48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum
   49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum

   53- NECM
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ven necmi iza heva
   2. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
   3. Ve ma yentıku anil heva
   4. İn huve illa vahyuy yuha
   5. Allemehu şedidul kuva
   6. Zu mirrah* festeva
   7. Ve huve bil ufukıl a'la
   8. Summe dena fe tedella
   9. Fe kane kabe kavseyni ev edna
   10. Fe evha ila abdihi ma evha
   11. Ma kezebel fuadu ma raa
   12. Efe tumarunehu ala ma yera
   13. Ve le kad raahu nezleten uhra
   14. Inde sidratil munteha
   15. Indeha cennetul me'va
   16. İz yağşes sidrate ma yağşa
   17. Ma zağal besaru ve ma tağa
   18. Le kad raa min ayati rabbihil kubra
   19. E fe raeytumul late vel uzza
   20. Ve menates salisetel uhra
   21. E lekumuz zekeru ve lehul unsa
   22. Tilke izen kısmetun dıyza
   23. İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan* iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus* ve le kad caehum mir rabbihimul huda
   24. Em lil insani ma temenna
   25. Fe lillahil ahıratu ve ula
   26. Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda
   27. İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa
   28. Ve ma lehum bihi mim ılm* iy yettebiune illez zann* ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a
   29. Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya
   30. Zalike mebleğuhum minel ılm* inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda
   31. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna
   32. Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem* inne rabbeke vasiul mağfirah* huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum* fe la tuzekku enfusekum* huve a'lemu bi menitteka
   33. E fe raeytellezi tevella
   34. Ve a'ta kalilev ve ekda
   35. Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera
   36. Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa
   37. Ve ibrahimellezi veffa
   38. Ella teziru vaziratuv vizra uhra
   39. Ve el leyse lil insani illa ma sea
   40. Ve enne sa'yehu sevfe yura
   41. Summe yuczahul cezael evfa
   42. Ve enne ila rabbikel munteha
   43. Ve ennehu huve adhake ve ebka
   44. Ve ennehu huve emate ve ahya
   45. Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa
   46. Min nutfetin iza tumna
   47. Ve enne aleyhin neş'etel uhra
   48. Ve ennehu huve ağna ve akna
   49. Ve ennehu huve rabbuş şı'ra
   50. Ve ennehu ehleke adenil ula
   51. Ve semude fema ebka
   52. Ve kavme nuhım min kabl* innehum kanu hum azleme ve atğa
   53. Vel mu'tefikete ehva
   54. Fe ğaşşaha ma ğaşşa
   55. Fe bi eyyi alai rabbike tetemara
   56. Haza nezirum minen nuzuril ula
   57. Ezifetil azifeh
   58. Leyse leha min dunillahi kaşifeh
   59. E fe min hazel hadisi ta'cebun
   60. Ve tadhakune ve la tebkun
   61. Ve entum samidun
   62. Fescudu lillahi va'budu
   (Bu Son ayet Secde ayetidir Tilavet Secdesi)

   54- KAMER
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ikterabetis saatu venşakkal kamer
   2. Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir.
   3. Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr
   4. Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer
   5. Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur
   6. Fe tevelle anhum* yevme yed'ud daı ila şey'in nukur
   7. Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir
   8. Muhtıyne iled a'* yekulul kafirune haza yevmun azir
   9. Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir
   10. Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır
   11. Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir
   12. Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir
   13. Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur
   14. Tecri bi a'yunina* cezael li men kane kufir
   15. Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir
   16. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
   17. Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
   18. Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur
   19. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir
   20. Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır
   21. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
   22. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
   23. Kezzebet semudu bin nuzur
   24. Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur
   25. Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir
   26. Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir
   27. İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir
   28. Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum* kullu şirbim muhtedar
   29. Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar
   30. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
   31. İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir
   32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir
   33. Kezzebet kavmu lutım bin nuzur
   34. İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lut*necceynahum bi sehar
   35. Nı'metem min ındina* kezalike neczi men şeker
   36. Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur
   37. Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur
   38. Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr
   39. Fe zuku azabi ve nuzur
   40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
   41. Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur
   42. Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir
   43. E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur
   44. Em yekulune nahnu cemium muntesır
   45. Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur
   46. Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr
   47. İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur
   48. Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim* zuku messe sekar
   49. İnna kulle şey'in halaknahu bi kader
   50. Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar
   51. Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir
   52. Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur
   53. Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar
   54. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher
   55. Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir

   55- RAHMAN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Er rahman.
   2. Allemel kur'ane.
   3. Halekal insane.
   4. Allemehul beyan.
   5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
   6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
   7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
   8. Ella tatğav fil mizan.
   9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
   10. Vel erda vedaaha lil enam.
   11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
   12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
   13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
   15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
   16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
   18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
   20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
   21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
   23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
   25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   26. Kullu men 'aleyha famin
   27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
   28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
   30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
   32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
   34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
   36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
   38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
   40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
   41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
   42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
   44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
   45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
   47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   48. Zevata efnanin.
   49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   50. Fiyhima 'aynani tecriyani.
   51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
   52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
   53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
   54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
   55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
   56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
   57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
   58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
   59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
   60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
   61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
   62. Ve min dunihima cennetan.
   63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   64. Mudham****n
   65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   66. Fihima aynani neddahatan.
   67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
   69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   70. Fihinne hayratun hısan
   71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   72. Hurum maksuratun fil hıyam
   73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
   75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
   77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
   78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

   56- VAKİA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İza veka'atilvaki'atu.
   2. Leyse livak'atiha kazibetun.
   3. Hafıdatun rafi'tun.
   4. İza ruccetil'ardu reccen.
   5. Ve bussetilcibalu bessen.
   6. Ve fekanet hebaen munbessen.
   7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
   8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
   9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
   10. Vessabikunessabikune.
   11. Ulaikelmukarrabune.
   12. Fiy cennatin na'ıymi.
   13. Sulletun minel'evveliyne.
   14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.
   15. 'ala sururin medunetun.
   16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
   17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
   18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
   19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
   20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
   21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
   22. Ve hurun 'ıynun.
   23. Keemsalillu'luilmeknuni.
   24. Cezaen bima kanu ya'melune.
   25. La yevme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
   26. İlla kıylen selamen selamen.
   27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
   28. Fiy sidrin mahdudin.
   29. Ve talhın mendudin.
   30. Ve zıllin memdudin.
   31. Ve main meskubin.
   32. Ve fakihetin kesiyretin.
   33. La maktu'atin ve la memnu'atin.
   34. Ve furuşin merfu'atin.
   35. İnna enşe'nahunne inşaen.
   36. Fece'alnahunne ebkaren.
   37. 'Uruben etraben.
   38. Liashabilyemiyni.
   39. Sulletun minel'evveliyne.
   40. Ve sulletun minelahiriyne.
   41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
   42. Fiy semumin ve hamiymin.
   43. Ve zıllin min yahmumin.
   44. La baridin ve la keriymin.
   45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
   46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
   47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
   48. Eve abaunel'evvelune.
   49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
   50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
   51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
   52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
   53. Femaliune minhelbutune.
   54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
   55. Feşaribune şurbelhiymi.
   56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
   57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
   58. Efereeytum ma tumnune.
   59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
   60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
   61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
   62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
   63. Efereeytum ma tahrusune.
   64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
   65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
   66. İnna lemuğremune.
   67. Bel nahnu mahrumune.
   68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
   69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
   70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
   71. Efereeytumunnarelletiy turune.
   72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
   73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve ****'an lilmukviyne.
   74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
   75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
   76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
   77. İnnehu lekur'anun keriymun.
   78. Fiy kitamin meknunin.
   79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
   80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
   81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
   82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
   83. Felevla iza beleğatilhulkume.
   84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
   85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
   86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
   87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
   88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
   89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
   90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
   91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
   92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
   93. Fenuzulun min hamiymin.
   94. Ve tasliyetu cahıymin.
   95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
   96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

   57- HADİD
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
   2. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
   3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
   4. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
   5. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.
   6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.
   7. Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma ce'alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebiyrun.
   8. Ve ma lekum la tu'minune billahi verresulu yed'ukum litu'minu birabbikum ve kad ehaze miysakakum in kuntum mu'miniyne.
   9. Huvelleziy yunezzilu 'ala 'abdihi ayiten beyyinatin liyuhricekum minezzilimati ilennuri ve innallahe bikum lereufun rahıymun.
   10. Ve malekum ella tunfiku fiy sebiylellahi ve lillahi miyrasussemavati vel'ardı la yesteviy minkum men enfeka min kablilfethı ve katele ulaike a'zamu dereceten minelleziyne enfeku min ba'du ve katelu ve kullen ve'adallahulhusna vallahu bima ta'melune habiyrun.
   11. Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen feyuda'ıfehu lehu ve lehu ecrun keriymun.
   12. Yevme terelmu'miniyne velmu'minati yes'a nuruhum beyne eydiyhim ve bieymanihim buşrakumulyevme cennatun tecriy min tahtihel'enharu haliduyne fiyha zalike huvelfevzul'azıymu.
   13. Yevme yekululmunafikune velmunafikatu lilleziyne amenunzurna naktebis min nurikum kıylerci'u veraekum feltemisu nuren feduribe beynehum bisurin lehu babun batınuhu fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kıbelihul'azabu.
   14. Yunadunehum elem nekun me'akum kalu bela ve lakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum vertebtum ve ğarretkumul'emaniyyu hatta cae emrullahi ve ğarrekum billahilğaruru.
   15. Felyevme la yu'hazu minkum fidyetun ve la minelleziyne keferu me'vakumunnaru hiye mevlakum ve bi'selmesıyru.
   16. Elem ye'ni lilleziyne amenu en tahşe'a kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minelhakkı vela yekunu kelleziyne utulkitabe min kablu fetale 'aleyhimul'emedu fekaset kulubuhum ve kesiyrun minhum fasikune.
   17. İ'lemu ennallahe yuhyiyl'arda ba'de mevtiha kado beyyenna lekumul'ayati le'allekum ta'kılune.
   18. İnnelmusaddikıyne velmusaddikati ve akredullahe kardan hasenen yuda'afu lehum ve lehum ecrun keruymun.
   19. Velleziyne amenu billahi ve rusulihi ulaik humussıddiykune veşşuhedau'ınde rabbihim lehum ecruhum ve nuruhum velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaik ashabulcahıymi.
   20. I'lemu ennemelhayatuddnuya le'ıbun ve lehvun ve ziynetun ve tefahurun beynekum ve ziynetun ve tefahurun biynekum ve tekasurun fiyl'emvali vel'evladi kemeseli ğaysin a'cebelkuffare nebatuhu summe yekunu hutamen ve fiyl'ahıreti 'azabun şeduydun ve mağfiretun minallahi ve rıdvanun ve melhayatuddunya illa ****'ulğururi.
   21. Sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin 'arduha ke'ardissemai vel'ardı u'ıddet lilleziyne amenu billahi ve rusulihi zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
   22. Ma esabe min musıybetin fiyl'ardı ve la fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebreeha inne zalike 'alellahi yesiyrun.
   23. Likeyla te'sev 'ala ma fatekum ve la tefrahu bima atakum vallahu la yuhıbbu kulle muhtalin fehurin.
   24. Elleziyne yebhalune ve ye'murunennase bilbuhli ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.
   25. Lekad erselna rusulena bilbeyyinati ve enzelna me'ahumulkitabe velmiyzane liyekumennasu bilkıstı ve enzelnelhadiyde fiyhi be'sun şediydun ve menafi'u linnasi ve liya'lemallahu men yensuruhu ve rusulehu bilğaybi innallahe kaviyyun 'aziyzun.
   26. Ve lekad erselna nuhan ve ibrahiyme ve ce'alna fiy zurriyyetihimennubuvvete velkitabe feminhum muhtedin ve kesiyrun minhum fasikune.
   27. Summe kaffeyna 'ala asarihim birusulina ve kaffeyna bi'ıysebni meryeme ve ateynahul'inciyle ve ce'alna fiy kulubilleziynettebe'uhu re'feten ve ramheten ve rehbaniyyetenibtede'uha ma ketebnaha 'aleyhim illebtiğae rıdvanillahi fema re'avha hakka ri'ayetiha feateynelleziyne amenu minhum ecrehum ve kesiyrun minhum fasikune.
   28. Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe ve aminu biresulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuren temşune bihi ve yağfir lekum vallahu ğafurun rahıymun.
   29. Liella ya'leme ehlulkitabi ella yakdirune 'ala şey'in min fadlillahi ve ennelfadle biyedillahi yu't'yhi men yeşa'u'vallahu zulfadlil'azıymi.

   58- MÜCADELE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kad semi'allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme'u tehavurekuma innallahe semiy'un basıyrun.
   2. Elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le'afuvvun ğafurun.
   3. Velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye'udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu'azune bihi vallahu bima ta'melune habiyrun.
   4. Femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi'ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı' feıt'amu sittiyne miskiynen zalike litu'minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne 'azabun eliymun.
   5. İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy'an feyunebbiuhum bima 'amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne 'azabun muhiynun.
   6. Yevme yeb'as vallahu 'ala kulli şey'in şehiydun.
   7. Elem tere ennallahe ya'lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi'uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me'ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima 'amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey'in 'aliymun.
   8. Elem tere ilelleziyne nuhu 'aninnecva summe ye'udune lima nuhu 'anhu ve yetenacevne bil'ismi vel'udvani ve ma'sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu'azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;'selmasıyru.
   9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil'ismi vel'udvani ve ma'sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.
   10. İnnemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey'en illa biiznillahi ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.
   11. Ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe'ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul'ılme derecatin vallahu bima ta'melune habiyrun.'
   12. Ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.
   13. Eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef'alu ve taballahu 'aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy'allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta'melune.
   14. Elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu 'aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune 'alelkezibi ve hum ya'lemune.
   15. E'addallahu lehum 'azaben şediyden innehum sae ma lanu ya'melune.
   16. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'an sebiylillahi felehum 'azabun muhiynun.
   17. Len tuğniye 'anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.
   18. Yevme yeb'asuhumullahu cemiy'an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum 'ala şey'in ela innehum humulkazibune.
   19. İstahvese 'aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.
   20. İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl'ezelliyne.
   21. Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun 'aziyzun.
   22. La tecidu kavmen yu'minune billahi velyevmil'ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev
   ıhvanehum ev 'aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul'iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel'enharu

   halidiyne fiyha radıyallahu 'anhum ve radu 'anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.

   59- HASR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'arardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
   2. Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu'miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsari.
   3. Ve lev la en keteballahu 'aleyhimulcelae le'azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl'ahıreti 'azabunnari.
   4. Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul'ıkabi.
   5. Ma kata'tum min liynetin ev terektumuha kaimeten 'ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.
   6. Ve ma efaalahu 'ala resulihi minhum fema evceftum 'aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu 'ala men yeşa'u vallahu 'ala kulli şey'in kadiyrun.
   7. Ma efaallahu 'ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel'ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum 'anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul'ıkabi.
   8. Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
   9. Velleziyne tebevveuddare vel'iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu'sirune 'ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
   10. Velleziyne cau min ba'dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil'iymani ve la tec'al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke reufun rahıymun.
   11. Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me'akum ve la nutıy'u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
   12. Lein uhricu la yahrucune me'ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel'edbare summe la yunsarune.
   13. Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
   14. La yukatilunekum cemiy'an illa iy kuren muhassenetin ev min verai cudurin be'suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy'an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya'kılune.
   15. Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
   16. Kemeselişşeytani iz kale lil'insanikfur felemma kefere kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe rabbel'alemiyne.
   17. Fekane 'akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
   18. Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta'melune.
   19. Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
   20. La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
   21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
   22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
   23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
   24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

   60- MUMTAHİNE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehızu 'aduvviy ve 'aduvvekum evliyae tulkune ileyhim bilmeveddeti ve kad keferu bima caekum minelhakkı yuhricunerresule ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum in kuntum harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiğae merdatiy tusirrune ileyhim bilmeveddeti ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lentum ve men yef'alhu minkum fekad dalle sevaessebiyli.
   2. İn yeskafukum yekunu lekum a'daen ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissui ve veddu lev tekfurune.
   3. Len tenfe'akum erhamukum ve la evladukum yevmelkıyameti yefsılu beynekum vallahu bima ta'melune basıyrun.
   4. Kad kanet lekum usvetun hasenetun fiy ibrahiyme velleziyne me'ahu iz kalu likavmihim inna bureau minkum ve mimma ta'budune min dunillahi keferna bikum ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau illa kavle ibrahiyme liebiyhi leestağfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey'in rabbena 'aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykelmesıyru.
   5. Rabbena tec'alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel'azizül hakim.
   6. Lekad kane lekum fiyhim usvetun hasenetun limen kane yercullahe velyevmel'ahıre ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.
   7. 'Asallahu en yec'ale beynekum ve beynelleziyne 'adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun.
   8. La yenhakumullahu 'anilleziyne lem yukatilukum fiyddiyni ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim innallahe yuhıbbulmuksitıyne.
   9. İnnema yenhakumullahu 'anilleziyne katelukum fiydiyni ve ahrecukum min duyarikum ve zaheru 'ala ıhracikum en tevellevhum ve men yetevellehum feulaike humuzzalimune.
   10. Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu'minatu muha ciratin femtehınuhunne allahu a'lemu biiymanihinne fein 'alimtumuhunne mu'minatin fela terci'uhunne ilelkuffari la hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la cunaha 'aleykum en tenkıhuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la tumsiku bi'ısamilkevafiri ves'elu ma enfaktum velyes&elu ma enfeku zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu 'aliymun hakuymun.
   11. Ve in fatekum şey'un min ezvacikum ilelkuffari fe'akabtum featulleziyne zehebet ezvacuhum misle ma enfeku vettekullahelleziy entum bihi mu'minune.
   12. Ya eyyuhennebiyyu iza caekelmu'minatu yubayı'neke ala en la yuşrikne billahi şey'en ve la yesrıkne ve la yezniyne ve la yaktulne evladehunne ve la yet'tiyne bibuhtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne ve la ya'sıyneke fiy ma'rufin febayı'hunne vestağfir lehunnallahe innallahe ğafurun rahıymun.
   13. Ya eyyuhelleziyne amenu la tetevellev kavmen ğadıballahu 'aleyhim kad yesiu minel'ahıreti kema yeiselkuffaru min ashabilkuburi.

   61- SAFF
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
   2. Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef'alune.
   3. Kebure makten 'ındallahi en tekulu ma la tef'alune.
   4. İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun.
   5. Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu'zuneniy ve kad ta'lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne.
   6. Ve iz kale 'ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye'tiy min ba'diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun.
   7. Ve men azlenu mimmeniftera 'alellahilkezibe ve huve yud'a ilel'islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
   8. Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune.
   9. Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu 'aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune.
   10. Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum 'ala ticaretin tunciykum min 'azabin eliymin.
   11. Tu'minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
   12. Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel'enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati 'adnin zalikelfevzul'azıymu.
   13. Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu'miniyne.
   14. Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale 'ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu 'ala 'aduvyihim feasbehu zahiriyne.

   62- CUMA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.
   2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
   3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
   4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
   5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
   6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
   7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
   8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
   9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
   10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
   11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

   63- MUNAFİKUN

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke leresulullahi vallahu ya'lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu innelmunafikıyne lekazibune.
   2. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya'melune.
   3. Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi'a 'ala kulubihim fehum la yefkahune.
   4. Ve iza reeytehum tu'cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma' likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin 'aleyhim humul'aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu'fekune.
   5. Ve iza kıyle lehum te'alev yestağfir lekum resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum mustekbirune.
   6. Sevun 'aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la yehdiylkavmelfasikıyne.
   7. Humulleziyne yekulune la tunfiku 'ala men 'ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati vel'ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.
   8. Yekulune lein reca'na ilelmediyneti leyuhricennel'e'azzu minhel'ezelle ve lillahil'ızzetu ve liresulihi ve lilmu'miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya'lemune.
   9. Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum 'an zikrillahi ve men yef'al zalike feulaike humulhasirune.
   10. Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en ye'tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.
   11. Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha vallahu habiyrun bima ta'melune.

   64- TEGABUN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
   2. Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu'minun vallahu bima ta'melune basıyrun.
   3. Halekassemavati vel'arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.
   4. Ya'lemu ma fiyssemavati vel'ardı ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linune vallahu 'aliymun bizatissuduri.
   5. Elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
   6. Zalike biennehu kanet te'tiyhim rusuluhum bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev vestağnallahu vallahu ğanıyyun hamiydun.
   7. Ze'amelleziyne keferu en len yub'asu kul bela ve rabbiy letub'asunne summe letunebbeunne bima 'amiltum ve zalike 'alellahi yesiyrun.
   8. Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy enzelna vallahu bima ta'melune habiyrun.
   9. Yevme yecme'ukum liyevmicem'ı zalike yevmutteğabuni ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul'azıymu.
   10. Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabunnari halidiyne fiyha ve bi'selmasıyru.
   11. Ma esabe min musıybetin illa biiznillahi ve men yu'min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey'in 'aliymun.
   12. Ve etıy'ullahe ve etıy'urresule fein tevelleytum feinnema 'ala resulinelbelağulmubiynu.
   13. Allahu la ilahe illa huve ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.
   14. Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum 'aduvven lekum fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.
   15. Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu 'ındehu ecrun 'azıymun.
   16. Fettekullahe mesteta'tum vesme'u ve etiy'u ve enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmufluhune.
   17. İn tukridullahe kardan hasenen yuda'ıfhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.
   18. 'Alimulğaybi veşşehadetil'aziyzulhakiymu.

   65- TALAK
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li'ıddetihinne ve ahsıl'ıddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye'tiyne bifahışetin mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete'adde hududallahi fekad zaleme nefsehu la tedriy le'allellahe yuhdisu ba'de zalike emren.
   2. Feiza belağne ecelehunne feemsikuhunne bima'rufin ev farikuhunne bima'rufin ve eşhidu zevey 'adlin minkum ve ekıymuşşehadete lillahi zalikum yu'azu bihi men kane yu'minu billahi velyevmil'ahıri ve men yettekıllahe yec'al lehu mahrecen.
   3. Ve yerzukhu min haysu la yahtesibu ve men yetevekkel 'alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce'alallahu likulli şey'in kadren.
   4. Vellaiy yeisne minelmehıydı min nisaikum inirtebtum fe'ıddetuhunne selasetu işhurin vellaiy lem yehıdne ve ulatul'ahmali eceluhunne en yeda'ne hamlehunne ve men yettekıllhe yec'al lehu min emrihi yusren.
   5. Zalike emrullahi enzelehu ileykum ve men yettekıllahe yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yu'zum lehu ecren.
   6. Eskinuhunne min haysu sekentum min vucdikum ve la tudarruhunne litudayyiku 'aleyhinne ve in kunne ulati hamlin feenfiku 'aleyhinne hatta yeda'ne hamlehunne fein erda'ne lekum featuhunne ucurehunne ve'temiru beynekum bima'rufin ve in te'asertum feseturdı'u lehu uhra.
   7. Liyunfık zu se'a tin min se'atihi ve men kudire 'aleyhi rizkuhu felyunfık mimma atahıllahu la yukellifullahu nefsen illa ma ataha seyec'alullahu ba'de 'usrin yusren.
   8. Ve keeyyin min karyetin 'atet 'an emri rabbiha ve rusulihi fehasebnaha hısaben şediyden ve 'azzebnaha 'azaben nukren.
   9. Fezakat vebale emriha ve kane 'akıbetu emriha husren.
   10. E'addallahu lehum 'azaben şediyden fettekullahe ya ulil'elbabi ellizyne amenu kad enzelallahu ileykum zikren.
   11. Resulen yetlu 'aleykum ayatillahi mubeyyinatin liyuhricelleziyne amenu ve 'amilussalihati minezzulumati ilennuri ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden kad ahsenallahu lehu rizkan.
   12. Allahulleziy haleka seb'a semavatin ve minel'ardı mislehunne yetenezzelul'emru beynehunne lita'lemu ennallahe kad ehata bikulli şey'in 'ılmen

   66- TAHRİM

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu ma ehallellahu leke tebteğıy merdate ezvacike vallahu ğafurun rahıymun.
   2. Kad feredallahu lekum tehıllete eymanikum vallahu mevlakum ve luvel'alıymulhakıymu.
   3. Ve iz eserrennebiyyu ila ba'dı ezvacihi hadiysen felemma nebbeet bihi ve ezharehullahu 'aleyhi 'arrefe ba'dahu ve a'reda 'anba'dın felemma nebbeeha bihi kalet men enbeeke haza kale nebbeeniyel'aliymulhabiyru.
   4. İn tetuba ilillahi fekad sağat kulubukuma ve in tezahera 'aleyhi feinnallahe huve mevlahu ve cibriylu ve salihulmu 'miniyne velmelaiketu ba'de zalike zahiyrun.
   5. 'Asa rabbuhu in tallakakune en yubdilehu ezvacen hayren minkunne muslimatin mu'munatin kanitatin taibatin 'abidatin saihatin seyyibatin ve ebkaren.
   6. Ya eyyuhelleziyne amenu kuenfusekum ve ehliykum naren ve kuduhennasu velhıcaretu 'aleyha melaiketun ğulazın şidadin la ya'sunallahe ma emerehum ve yef'alune ma yu'merune.
   7. Ya eyyuhelleziyne keferu la ta'tezirulyevme innema tuczevne ma kuntum ta'melune.
   8. Ya eyyuhelleziyne amenu tubu ilellahi tevbeten nesuhan asa rabbukum en yukeffire 'ankum seyyiatikum ve yudhılekum cennatin tecriy min tahtihel'enharu yevme la yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu me'ahu nuruhum yes'a beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir lena inneke 'ala kulli şey'in kadiyrun.
   9. Ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare velmunafikıyne vağluz 'aleyhim ve me'vahum cehennemu ve bi'selmasıyru.
   10. Dareballahu meselen lilleziyne keferumreete nuhın vemreete lutin kaneta tahte 'abdeyni min 'ıbadina salihayni fehanetahuma felem yuğniya 'anhuma minallahi şey'en ve kıyledhulennare me'addahiliyne.
   11. Ve da reballahu meselen lilleziyne amenumreete fir'avne iz kalet rabbibni liy 'ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min fir'avne ve 'amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne.
   12. Ve meryemebte 'ımranelletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve kutubihi ve kanet minelkanitıyne.

   67- MÜLK
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
   2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
   3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
   4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
   5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
   6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
   7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
   8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
   9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
   10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
   11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
   12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
   13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
   14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
   15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
   16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
   17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
   18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
   19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
   20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
   21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
   22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
   23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
   24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
   25. Ve yekulune **** hazelva'du in kuntum sadikıyne.
   26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
   27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
   28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
   29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
   30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

   68- KALEM
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
   2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
   3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
   4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.
   5. Fesetubsıru ve yubsırune.
   6. Bieyyikumulmeftunu.
   7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
   8. Fela tutı'ılmukezzibiyne
   9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
   10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
   11. Hemmazin meşşain binemiymin.
   12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
   13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.
   14. En kane za malin ve beniyne.
   15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
   16. Senesimuhu 'alelhurtumi.
   17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
   18. Ve la yestesnune.
   19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
   20. Feasbehat kessariymi.
   21. Fetenadev musbihıyne.
   22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
   23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
   24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
   25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
   26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
   27. Bel nahnu mahrumune.
   28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
   29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
   30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.
   31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
   32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
   33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
   34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
   35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
   36. Ma lekum keyfe tahkumune.
   37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
   38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
   39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
   40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
   41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
   42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
   43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
   44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
   45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
   46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
   47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.
   48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
   49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
   50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
   51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
   52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

   69- HAKKA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elhakkatu.
   2. Melhakkatu.
   3. Ve ma edrake melhakkatu.
   4. Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.
   5. Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
   6. Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.
   7. Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.
   8. Fehel tera hehum min bakıyetin.
   9. Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.
   10. Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
   11. İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
   12. Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.
   13. Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.
   14. Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.
   15. Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.
   16. Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.
   17. Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
   18. Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.
   19. Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.
   20. İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.
   21. Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.
   22. Fiy cennetin 'aliyetin.
   23. Kutufuha daniyetun.
   24. Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.
   25. Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.
   26. Ve lem edri ma hısabiyeh.
   27. Ya leyteha kanetilkadıyete.
   28. Ma ağna 'anniy maliyeh.
   29. Heleke 'anniy sultaniyeh.
   30. Huzuhu feğulluhu .
   31. Summel cehıyme salluhu.
   32. Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.
   33. İnnehu kane la yu'minu billahil'a zıymi.
   34. Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.
   35. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
   36. Ve la ta'amun illa min ğısliynin.
   37. La ye'kuluhu illelhatıune.
   38. Fela uksimu bima tubsırune.
   39. Ve ma la tubsırune.
   40. İnnehu lekavlu resulin keriymin.
   41. Ve ma huve bikavli şa'ırin kaliylen ma tu'minune.
   42. Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.
   43. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
   44. Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.
   45. Leehazna minhu bilyemiyni.
   46. Summe lekata'na minhulvetiyne.
   47. Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.
   48. Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.
   49. Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.
   50. Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.
   51. Ve innehu lehakkulyakıyni.
   52. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

   70- MEARİC
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Seele sailun bi'azabin vakı'ın.
   2. Lilkafirne leyse lehu dafi'un.
   3. Minallahi ziylme'arici.
   4. Ta'ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.
   5. Fasbir sabren cemiylen.
   6. İnnehum yerevnehu be'ıyden.
   7. Ve nerahu kariyben.
   8. Yevme tekunussema'u kelmuhli.
   9. Ve tekunulcibalu kel'ıhni.
   10. Ve la yes'elu hamiymun hamiymen.
   11. Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min 'azabi yevmeizin bibeniyhi.
   12. Ve sahıbetihi ve ehıyhi.
   13. Ve fasıyletihilletiy tu'viyhi.
   14. Ve men fiyl'ardı cemiy'an summe yunciyhi.
   15. Kella inneha leza.
   16. Nezza'aten lişşeva.
   17. Ted'u men edbere ve tevella.
   18. Ve cema'a feev'a.
   19. İnnel'insane hulika helu'an.
   20. İza messehuşşerru cezu'an.
   21. Ve iza messehulhayru menu'an.
   22. İllelmusalliyne.
   23. Elleziynehum 'ala salatihim daimune.
   24. Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lumun.
   25. Lissaili velmahrumi.
   26. Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.
   27. Velleziyne hum min 'azabi rabbihim muşrikune.
   28. İnne 'azabe rabbihim ğayru me'munin.
   29. Velleziyne hum lifurucihim hafizune.
   30. İlla 'ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.
   31. Femenibteğa verae zalike feulaike humul'adune.
   32. Velleziyne hum liemanatihim ve 'ahdihim ra'une.
   33. Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.
   34. Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune.
   35. Ulaike fiy cennatin mukremune.
   36. Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı'ıyne.
   37. Anilyemiyni ve 'anişşimali 'ıziyne.
   38. Eyatme'u kullumriin minhum en yudhale cennete na'ıymin.
   39. Kella inna halaknahum mimma ya'lemune.
   40. Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune.
   41. Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne.
   42. Fezerhum yehudu ve yel'adune.
   43. Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehum ila nusubin yufidune.
   44. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu'adune.

   71- NUH
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum 'azabun eliymun.
   2. Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.
   3. Enı'budullahe vettekuhu ve etiy'uni.
   4. Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta'lemune.
   5. Kale rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve neharen.
   6. Felem yezidhum du'aiy illa firaren.
   7. Ve inniy kullema de'avtuhum litağfire lehum ce'alu ezabi'ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren.
   8. Summe iniy de'avtuhum ciharen.
   9. Summe inniy a'lentu lehum ve esrertu lehum israren.
   10. Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.
   11. Yursilissemae 'aleykum midraren.
   12. Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enharen.
   13. Malekum la tercune lillahi vekaren.
   14. Ve kad halekakum atvaren.
   15. Elem terev keyfe halekallahu seb'a semavetin tıbakan.
   16. Ve ce'alelkamere fiyhinne nuren ve ce'aleşşemse siracen.
   17. Vallahu enbetekum minel'ardı nebaten.
   18. Summe yu'ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.
   19. Vallahu ce'alelekumul(arda bisatan.
   20. Litesluku minha subulen ficacen.
   21. Kale nuhun rabbi innehum 'asavniy vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.
   22. Ve mekeru mekren kubbaren.
   23. Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuse ve ye'uka ve naren.
   24. Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen.
   25. Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.
   26. Ve kale nuhun rabbiy la tezer 'alel'ardı minelkafiriyne deyyaren.
   27. İnneke in tezerhum yuodıllu 'ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.
   28. Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu'minen ve lilmu'miniyne velmu'minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.

   72- CİNN
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben.
   2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
   3. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
   4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.
   5. Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben.
   6. Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
   7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.
   8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
   9. Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden.
   10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
   11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
   12. Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben.
   13. Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
   14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
   15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
   16. Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
   17. Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden.
   18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden.
   19. Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden.
   20. Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
   21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
   22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
   23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
   24. Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden.
   25. Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden.
   26. 'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden.
   27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
   28. Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbuhim ve ebata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.

   73- MÜZZEMMİL
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyuhelmuzzemmilu.
   2. Kumilleyle illa kaliylen.
   3. Nısfehu evinkus minhu kaliylen.
   4. Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.
   5. İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.
   6. İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.
   7. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.
   8. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.
   9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
   10. Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.
   11. Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.
   12. İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.
   13. Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.
   14. Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
   15. İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.
   16. Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.
   17. Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.
   18. Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.
   19. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
   20. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

   74- MÜDDESSİR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ya eyyuhelmuddessiru.
   2. Kum feenzir.
   3. Ve rabbeke fekebbir.
   4. Ve siyabeke fetahhir.
   5. Verrucze fehcur.
   6. Ve la temnun testeksiru.
   7. Ve lirabbike fasbir.
   8. Feiza nukıre fiynnakuri.
   9. Fezalike yevmeizin yevmun 'asiyrun.
   10. 'Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.
   11. Zernuy ve men halaktu ve hıyden.
   12. Ve ce'altu lehu malen memduden.
   13. Ve beniyne şuhuden.
   14. Ve mehhedtu lehu temhiyden.
   15. Summe yatme'u en eziyde.
   16. Kella innehu kane liayatina 'aniyden.
   17. Seurhikuhu sa'uden.
   18. İnnehu fekkere ve kaddere.
   19. Fekutile keyfe kaddere.
   20. Summe kutile keyfe kaddere.
   21. Summe nezare.
   22. Summe 'abese ve besere.
   23. Summe edbere vestekbere.
   24. Fekale in haza illa sıhrun yu'seru.
   25. İn haza illa kavlulbeşeri.
   26. Seusliyhi sekare.
   27. Ve ma edrake ma sekaru.
   28. La tubkıy ve la tezeru.
   29. Levvahatun lilbeşeri.
   30. 'Aleyha tis'ate 'aşere.
   31. Ve ma ce'alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce'alna 'ıddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykınelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utulkitabe velmu'minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa'u ve ma ya'lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.
   32. Kella velkameri.
   33. Velleyli iz edbede.
   34. Vessubhı iza esfere.
   35. İnneha leıhdelkuberi.
   36. Neziyren lilbeşeri.
   37. Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.
   38. Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.
   39. İlla ashabelyemiyni.
   40. Fiy cennatin yetesaelune.
   41. 'Anilmucrimiyne.
   42. Ma selekekum fiy sekare.
   43. Kalu lem neku minelmusalliyne.
   44. Ve lem neku nut'ı mulmiskiyne.
   45. Ve kunna nehudu me'alhaidıyne.
   46. Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.
   47. Hatta etanelyekıynu.
   48. Fema tenfe'uhum şefa'atuşşafi'ıyne.
   49. Fema lehum 'anittezkireti mu'ridıyne.
   50. Keennehum humurun mustenfiretun.
   51. Ferret min kasveretin.
   52. Bel yuriydu kullumriin minhum en yu'ta suhufen muneşşereten.
   53. Kella bella yehafunel'ahırete.
   54. Kella innehu tezkiretun.
   55. Femen şae zekerehu.
   56. Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.

   75- KIYAMET

   Bismillahirrahmanirrahim   1. La uksimu biyevmilkıyameti.
   2. Ve la uksimu binnefsillevvameti.
   3. Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu.
   4. Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu.
   5. Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu.
   6. Yes'elu eyyane yevmulkıyameti.
   7. Feiza berikalbesaru.
   8. Ve hasefelkameru.
   9. Ve cumi'aşşemsu velkameru.
   10. Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru.
   11. Kella la vezere.
   12. İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
   13. Yunebbeul'insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
   14. Belil'insanu 'ala nefsihi besıyretun.
   15. Ve lev elka me'aziyrehu.
   16. La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi.
   17. İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu.
   18. Feiza kare'nahu fettebı'kur'anehu.
   19. Summe inne 'aleyna beyanehu.
   20. Kella bel tuhıbbunel'acilete.
   21. Ve tezerunel'ahırete.
   22. Vucuhun yevmeizin nadıretun.
   23. İla rabbiha nazıretun.
   24. Ve vucuhun yevmeizin basire'un.
   25. Tezunnu en yuf'ale biha fakıretun.
   26. Kella iza beleğatitterakıye.
   27. Ve kıyle men rakın.
   28. Ve zanne ennehulfraku.
   29. Velteffetissaku bissakı.
   30. İla rabbike yevmeizinilmesaku.
   31. Fela saddeka ve la salla.
   32. Ve lakin kezzebe ve tevella.
   33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
   34. Evla leke feevla.
   35. Summe evlaleke feevla.
   36. Eyahsebul'insanu en yutreke suden.
   37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
   38. Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva.
   39. Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa.
   40. Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.

   76- İNSAN
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.
   2. İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.
   3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
   4. İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.
   5. İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura
   6. Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
   7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
   8. Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
   9. İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
   10. İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.
   11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
   12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
   13. Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
   14. Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
   15. Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
   16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
   17. Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.
   18. 'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
   19. Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.
   20. Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.
   21. 'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
   22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.
   23. İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.
   24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.
   25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
   26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
   27. İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
   28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.
   29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
   30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.
   31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.

   77- MURSELAD

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Velmurselati 'urfen.
   2. Fel'asıfati 'asfen.
   3. Vennaşirati neşren.
   4. Felfarikati ferkan.
   5. Felmulkıyati zikren.
   6. 'Uzren ev nuzren.
   7. İnnema tu'adune levakı'un.
   8. Feizennucumu tumiset.
   9. Ve izessemau furicet.
   10. Ve izelcibalu nusifet.
   11. Ve izerrusulu ukkıtet.
   12. Lieyyi yevmin uccilet.
   13. Liyevmilfasli.
   14. Ve ma edrake ma yevmulfasli.
   15. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   16. Elem nuhlikil'evveliyne.
   17. Summe nutbi'uhumul'ahıriyne.
   18. Kezalike nef'alu bilmucrimiyne.
   19. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   20. Elem nahlukkum min main mehiynin.
   21. Fece'alnahu fiy kararin mekiynin.
   22. İla kaderin ma'lumin.
   23. Fekaderna feni'melkadirune.
   24. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   25. Elem nec'alil'arda kifaten.
   26. Ahyaen ve emvaten.
   27. Ve ce'alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynakum maen furaten.
   28. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   29. İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzebune.
   30. İntaliku ila zıllin ziy selasi şu'abin.
   31. La zaliylin ve la yuğniy minellehebi.
   32. İnneha termiy bişererin kelkasri.
   33. Keennehu cimaletun sufrun.
   34. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   35. Haza yevmu la yentıkune.
   36. Ve la yu'zenu lehum feya'tezirune.
   37. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   38. Haza yevmulfasli cema'nakum vel'evveliyne.
   39. Fein kane lekum keydun fekiyduni.
   40. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   41. İnnelmuttekıyne fiy zılalin ve 'uyunin.
   42. Ve fevakihe mimma yeştehune.
   43. Kulu veşrebu heniy'en bima kuntum ta'melune.
   44. İnna kezalike necziylmuhsiniyne.
   45. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   46. Kulu ve temette'u kaliylen innekum mucrimune.
   47. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   48. Ve iza kıyle lehumurke'u la yerke'une.
   49. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   50. Febieyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.

   78- NEBE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Amme yetesaelune.
   2. Aninnebeil'azıymi.
   3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
   4. Kella seya'lemune.
   5. Simme kella seya'lemune.
   6. Elem nec'alil'arda mihaden.
   7. Velcibale evtaden.
   8. Ve halaknakum ezvacen.
   9. Ve ce'alna nevmekum subaten.
   10. Ve ce'alnelleyle libasen.
   11. Ve ce'alnennehare me'aşen.
   12. Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
   13. Ve ce'alna siracen vehhacen.
   14. Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.
   15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.
   16. Ve cennatin elfafen.
   17. İnne yevmelfasli kane miykaten.
   18. Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
   19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
   20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
   21. İnne cehenneme kanet mirsaden
   22. Littağıyne meaben.
   23. Labisiyne fiyha ahkaben.
   24. La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
   25. İlla hamiymen ve ğassakan.
   26. Cezaen vifakan.
   27. İnnehum kanu la yercune hısaben.
   28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.
   29. Ve kulle şey'in ahsaynahi kitaben.
   30. Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.
   31. İnne lilmuttekıyne mefazen.
   32. Hadaika ve a'naben.
   33. Ve keva'ıbe etraben.
   34. Ve ke'sen dihakan.
   35. La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.
   36. Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.
   37. Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
   38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
   39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
   40. İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

   79- NAZİAT
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vennazi'ati ğarken.
   2. Vennaşitati neştan.
   3. Vessabihati sebhan.
   4. Fessabikati sebkan.
   5. Felmudebbirati emren.
   6. Yevme tercufurracifetu.
   7. Tetbe'uherradifetu.
   8. Kulubun yevmeizin vacifetun.
   9. Ebsaruha haşi'atun.
   10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.
   11. Eiza kunna 'ızamen nehıreten.
   12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.
   13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.
   14. Feiza hum bissahireti.
   15. Hel etake hadiysu musa.
   16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.
   17. İzheb ila fir'avne innehu tağa.
   18. Fekul hel leke ila en tezekka.
   19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.
   20. Feerahul'ayetelkubra.
   21. Fekezzebe ve 'asa.
   22. Summe edbere yes'a.
   23. Fehaşere fenada.
   24. Fekale ene rabbukumul'a'la.
   25. Feehazehullahu nekalel'ahıreti vel'ula.
   26. İnne fiy zalike le'ubreten limen yahşa.
   27. Eentum eşeddu halkan emissema'u benaha.
   28. Refe'a semkeha fesevvaha.
   29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.
   30. Vel'arda ba'de zalike dehaha.
   31. Ahrece minha aeha ve mer'aha.
   32. Velcibale ersaha.
   33. ****'an lekum ve lien'amikum.
   34. Feiza caetittammetulkubra.
   35. Yevme yetezekkerul'insanu ma se'a.
   36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.
   37. Feemma men tağa.
   38. Ve aserelhayateddunya.
   39. Feinnelcahıyme hiyelme'va.
   40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse 'anilheva.
   41. Feinnelcennete hiyel me'va.
   42. Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha.
   43. Fiyme ente min zikraha.
   44. İla rabbike muntehaha.
   45. İnnema ente munziru men yahşaha.
   46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa 'aşiyyeten ev duhaha.

   80- ABESE

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Abese ve tevella.
   2. En caihul'a'ma.
   3. Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.
   4. Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.
   5. Emma menistağna.
   6. Feente lehu tesadda.
   7. Ve ma 'aleyke ella yezzekka.
   8. Ve emma men caeke yes'a.
   9. Ve huve yahşa.
   10. Feente 'anhu telehha.
   11. Kella inneha tezkiretun.
   12. Femen şae zekerehu.
   13. Fiy suhufin mukerremetin.
   14. Merfu'atin mutahheretin.
   15. Bieydin seferetin.
   16. Kiramin bereretin.
   17. Kutilel'insanu ma ekferehu.
   18. Min eyyi şey'in halekahu.
   19. Min nutfetin halekahu fekadderehu.
   20. Summessebiyle yesserehu.
   21. Summe ematehu feakberehu.
   22. Summe iza şea enşerehu.
   23. Kella lemma yakdı ma emerehu.
   24. Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.
   25. Enna sabebnelmae sabben.
   26. Summe şakaknel'arda şakkan.
   27. Feenbetna fiyha habben.
   28. Ve 'ineben ve kadben.
   29. Ve zeytunen ve nahlen.
   30. Ve hadaika ğulben.
   31. Ve fakiheten ve ebben.
   32. ****'an lekum ve lien'amikum.
   33. Feiza caetissahhatu.
   34. Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.
   35. Ve ummihi ve ebiyhi.
   36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.
   37. Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.
   38. Vucuhun yevmeizin musfiretun.
   39. Dahıketun mustebşiretun.
   40. Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun.
   41. Terhekuha kateretun.
   42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

   81- TEKVİR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İzeşşemsu kuvviret.
   2. Ve izennucumunkederet.
   3. Ve izelcibalu suyyiret.
   4. Ve izel'işaru 'uttılet.
   5. Ve izelvuhuşu huşiret.
   6. Ve izelbiharu succiret.
   7. Ve izennufusu zuvvicet.
   8. Ve izelmev'udetu suilet.
   9. Bieyyi zenbin kutilet.
   10. Ve izessuhufu nuşiret.
   11. Ve izessema'u kuşitat.
   12. Ve izelcahıymu su''ıret.
   13. Ve izelcennetu uzlifet.
   14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
   15. Fela uksimu bilhunnesi.
   16. Elcevarilkunnesi.
   17. Velleyli iza 'as'ase.
   18. Vessubhı iza teneffese.
   19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
   20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
   21. Muta'ın semme emiynin.
   22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
   23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
   24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
   25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
   26. Feeyne tezhebune.
   27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
   28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
   29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

   82- İNFİTAR

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İzessemaunfetaret.
   2. Ve izelkevakibun teseret.
   3. Ve izelbiharu fucciret.
   4. Ve izelkuburu bu'siret.
   5. 'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.
   6. Ya eyyuhel'insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.
   7. Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.
   8. Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.
   9. Kella bel tukezzibune biddiyni.
   10. Ve inne 'aleykum lehafizıyne.
   11. Kiramen katibiyne.
   12. Ya'lemune ma tef'alune.
   13. İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.
   14. Ve innelfuccare lefiy cahıymin.
   15. Yasleneha yevmeddiyni.
   16. Ve ma hum 'anha biğaibiyne.
   17. Ve ma edrake ma yevmuddiyni.
   18. Summe ma edrake ma yevmuddiyni.
   19. Yevme la temliku nefun linefsin şey'en vel'emru yevmeizin lillahi.

   83- MUTAFFİFİN
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Veylun lilmutaffifiyne.
   2. Elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.
   3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
   4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.
   5. Liyevmin 'azıymin.
   6. Yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.
   7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
   8. Ve ma edrake ma sicciynun.
   9. Kitabun merkumun.
   10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
   11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
   12. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.
   13. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyne.
   14. Kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.
   15. Kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
   16. Summe innehum lesalulcahıymi.
   17. Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
   18. Kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyne.
   19. Ve ma edrake ma 'ılliyyune.
   20. Kitabun merkumun.
   21. Yeşheduhulmukarrebune.
   22. İnnelebrare. Lefiy na'ıymin.
   23. 'Alel'eraiki yenzurune.
   24. Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.
   25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.
   26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.
   27. Ve mizacuhu min tesniymin.
   28. Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
   29. İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
   30. Ve iza merru bihim yeteğamezune.
   31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
   32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
   33. Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.
   34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
   35. 'Alel'eraiki yenzurune.
   36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.

   84- İNSİKAK
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. İzessemaunşakkat.
   2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
   3. Ve izel'ardu muddet.
   4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
   5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
   6. Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
   7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
   8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
   9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
   10. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
   11. Fesevfe yed'u suburen.
   12. Ve yasla se'ıyren.
   13. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
   14. İnnehu zanne en len yehure.
   15. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
   16. Fela uksimü bişşefekı.
   17. Velleyli ve ma veseka.
   18. Velkameri izetteseka.
   19. Leterkebunne tabekan 'an tabekın.
   20. Femalehum la yu'minune.
   21. Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.
   (Bu ayet Secde Ayetidir Tilavet Secdesi)
   22. Belilleziyne keferu yukezzibune.
   23. Vallahu a'lemu bima yu'une.
   24. Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.
   25. İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

   85- BURUC
   Bismillahirrahmanirrahim


   1. Vessemai zatilbüruci.
   2. Velyevmilmev'udi.
   3. Ve şahidin ve meşhudin.
   4. Kutile ashabül'uhdudi.
   5. En nari zatelvekudi.
   6. İz hüm 'aleyha ku'udün.
   7. Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.
   8. Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.
   9. Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.
   10. İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.
   11. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü zalikelfevzülkebiyrü.
   12. İnne batşe rabbike leşediydün.
   13. İnnehu hüve yübdiü ve yü'ıydü.
   14. Ve hüvelğafurülvedudü.
   15. Zül'arşilmeciydü.
   16. Fa''alün lima yüriydü.
   17. Hel etake hadiysülcünudi.
   18. Fir'avne ve semude.
   19. Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
   20. Vallahü min veraihim muhıytun.
   21. Bel hüve kur'anün meciydün.
   22. Fiy levhın mahfuzın.

   86- TARİK

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vessemai vettarikı.
   2. Ve ma edrake mettariku.
   3. Ennecmüssakıbü.
   4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.
   5. Felyenzuril'insanü mimme hulika.
   6. Hulika min main dafikın.
   7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
   8. İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün.
   9. Yevme tüblesserairü.
   10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
   11. Vessemai zatirrec'ı.
   12. Vel'ardı zatissad'ı.
   13. İnnehu likavlün faslün.
   14. Ve ma hüve bilhezli.
   15. İnnehüm yekiydune keyden.
   16. Ve ekiydü keyden.
   17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

   87- A'LA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Sebbihısme rabbikel'a'la.
   2. Elleziy haleka fesevva.
   3. Velleziy kaddere feheda.
   4. Velleziy ahrecelmer'a.
   5. Fece'alehu ğusaen ahva.
   6. Senukriüke fela tensa.
   7. İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.
   8. Ve nüyessirüke lilyüsra.
   9. Fezekkir in nefe'atizzikra.
   10. Seyezzekkerü men yahşa.
   11. Ve yetecennebühel'eşka.
   12. Elleziy yaslennarelkübra.
   13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
   14. Kad efleha men tezekka.
   15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.
   16. Bel tü'sirunelhayateddünya.
   17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.
   18. İnne haza lefissuhufel'ula.
   19. Suhufi ibrahiyme ve musa.

   88- GASİYE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Hel etake hadiysülğaşiyeti.
   2. Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
   3. 'Amiletün nasıbetün.
   4. Tasla naren hamiyeten.
   5. Tüska min 'aynin aniyetin.
   6. Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
   7. La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.
   8. Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
   9. Lisa'yiha radıyetün.
   10. Fiy cennetin 'aliyetin.
   11. La tesme'u fiyha lağıyeten
   12. Fiyha 'aynün cariyetün.
   13. Fiyha sürürin merfu'atün.
   14. Ve ekvabün mevdu'atün.
   15. Ve nemariku masfufetün.
   16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
   17. Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
   18. Ve ilessemai keyfe rufi'at.
   19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
   20. Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
   21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
   22. Leste'aleyhim bimusaytırin.
   23. İlla men tevella ve kefere.
   24. Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
   25. İnne ileyna iyabehüm.
   26. Sümme inne 'aleyna hısabehüm.


   89- FECR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vel fecri.
   2. Ve leyalin 'aşrin.
   3. Veşşef'ı velvetri.
   4. Velleyli iza yesri.
   5. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
   6. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
   7. İreme zatil'ımadi.
   8. Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
   9. Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
   10. Ve fir'avne ziyl'evtadi.
   11. Elleziyne tağav fiylbiladi.
   12. Feekseru fiyhelfesade.
   13. Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
   14. İnne rabbeke lebil mirsadi
   15. Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
   16. Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
   17. Kella bel la tükrimunelyetiyme.
   18. Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
   19. Ve te'külunettürase eklen lemmen.
   20. Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
   21. Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
   22. Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
   23. Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
   24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
   25. Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
   26. Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
   27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
   28. İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
   29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
   30. Vedhuliy cennetiy.

   90- BELED

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. La uksimü bilhazelbeledi.
   2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
   3. Ve validin ve ma velede.
   4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
   5. Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
   6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
   7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
   8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.
   9. Ve lisanen ve şefeteyni.
   10. Ve hedeynahünnecdeyni.
   11. Felaktehamel'akabete.
   12. Ve ma edrake mel'akabetü.
   13. Fekkü rekabetin.
   14. Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
   15. Yetiymen za makrebetin.
   16. Ev miskiynen za metrebetin.
   17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
   18. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
   19. 'Aleyhim narün mü'sadetün.


   91- ŞEMS

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Veşşemsi ve duhaha.
   2. Velkameri iza telaha.
   3. Vennehari iza cellaha.
   4. Velleyli iza yağşaha.
   5. Vessmai ve ma benaha.
   6. Vel'ardı ve ma tahaha.
   7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
   8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
   9. Kad efleha men zekkaha.
   10. Ve kad habe men dessaha.
   11. Kezzebet semudü bitağvaha.
   12. İzinbe'ase eşkaha.
   13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
   14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
   15. Ve la yehafi 'ukbaha.

   92- LEYL
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Velleyli iza yağşa.
   2. Vennehari iza tecella.
   3. Ve ma halekazzekere vel'ünsa.
   4. İnne sa'yeküm leşetta.
   5. Feemma men a'ta vetteka.
   6. Ve saddeka bilhusna.
   7. Fesenüyessirühu lilyüsra.
   8. Ve emma men bahıle vestağna.
   9. Ve kezzebe bilhusna.
   10. Fesenüyessirühu lil'usra.
   11. Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.
   12. İnne 'aleyna lelhüda.
   13. Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.
   14. Feenzertüküm naren telezza.
   15. La yaslaha illel'eşka
   16. Elleziy kezzebe ve tevella.
   17. Ve seyücennebühel'etka.
   18. Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.
   19. Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.
   20. İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.
   21. Ve lesevfe yerda.

   93- DUHA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vedduha.

   2. Velleyli iza seca.

   3. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

   4. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

   5. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

   6. Elem yecidke yetiymen feava.

   7. Ve vecedeke dallen feheda.

   8. Ve vecedeke 'ailen feağna.

   9. Femmel yetiyme fela takher.

   10. Ve emmessaile fela tenher.

   11. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

   94- İNŞİRAH
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elem neşrah leke sadrek

   2. Ve vada'na 'anke vizreke

   3. Elleziy enkada zahreke

   4. Ve refa'na leke zikreke

   5. Feinne me'al'usri yüsren

   6. İnne me'al'usri yüsren

   7. Feiza ferağte fensab

   8. Ve ila rabbike ferğab


   95 – TİN

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vettiyni vezzeytuni.
   2. Ve turi siyniyne.
   3. Ve hazelbeledil'emiyni.
   4. Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.
   5. Sümme redednahü esfele safiliyne.
   6. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
   7. Fema yukezzibuke ba'du biddiin,
   8. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

   96 - ALAK

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Ikre' bismi rabbikelleziy halak
   2. Halekal'insane min 'alak
   3. Ikre' ve rabbükel'ekrem
   4. Elleziy 'alleme bilkalem
   5. Allemel'insane ma lem ya'lem
   6. Kella innel'insane leyatğa
   7. Erra a hustağna
   8. İnne ila rabbikerrü'
   9. Eraeytelleziy yenha
   10. Abden iza salla
   11. Eraeyte in kane 'alelhüda
   12. Ev emara bittakva
   13. Eraeyte in kezzebe ve tevella
   14. Elem ya'lem biennallahe yera
   15. Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
   16. Nasıyetin kezibetin hatıeh
   17. Felyed'u nadiyehu.
   18. Sened'uzzebaniyete.
   19. Kella la tütı'hü vescüd vakterib

   (Bu Son ayet Secde Ayetidir Tilavet secdesi))

   97 - KADİR

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
   2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
   3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
   4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
   5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr


   98 - BEYYİNE

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
   2. Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
   3. Fiha kütübün kayyimeh
   4. Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh
   5. Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
   6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
   7. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
   8. Cezaühüm 'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

   99 – ZİLZAL
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İza zülziletil erdu zilzaleha
   2. Ve ahracetilerdu eskaleha
   3. Ve kalel insanü ma leha
   4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
   5. Bienne rabbeke evha leha
   6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
   7. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
   8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

   100 - ADİYAT
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vel adiyati dabha
   2. Fel muriyati kadha
   3. Fel muğırati subha
   4. Fe eserne bihı nak'a
   5. Fe vesatne bihı cem'a
   6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
   7. Ve innehu ala zalike le şehıd
   8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
   9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
   10. Ve hussıle ma fis sudur
   11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

   101 - KAARİA
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. El kariah
   2. Mel kariah
   3. Ve ma edrake mel kariah
   4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
   5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
   6. Fe emma men sekulet mevazınüh
   7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
   8. Ve emma men haffet mevazınüh
   9. Fe ümmühu havıyeh
   10. Ve ma edrake mahiyeh.
   11. Narun hamiyeh

   102 - TEKASÜR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Elhakümüt tekasür
   2. Hatta zürtümülmekabir
   3. Kella sevfe ta'lemun
   4. Sümme kella sevfe ta'lemun
   5. Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
   6. Le teravünnelcehıym
   7. Sümme leteravünneha aynelyakıyn
   8. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

   103 - ASR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Vel asr
   2. İnnel insane le fi husr
   3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

   104 - HÜMEZE
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Veylül li külli hümezetil lümezeh.
   2. Ellezıcemea malev ve addedeh
   3. Yahsebü enne malehu ahledeh
   4. Kella le yümbezenne fil hutameh
   5. Ve ma edrake mel hutameh
   6. Narullahil mukadeh
   7. Elleti tettaliu alel ef'ideh
   8. İnneha aleyhim mü'sadeh
   9. Fi amedim mümeddedeh

   105 - FİL
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
   2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl
   3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
   4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl
   5. Fecealehüm keasfin me'kul

   106 - KUREYŞ
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Li iylafi kurayş
   2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
   3. Felya'büdu rabbe hazelbeyt
   4. Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf

   107 - MAUN

   Bismillahirrahmanirrahim

   1. E raeytellezi yükezzibü bid din
   2. Fe zalikellezi yedu'ul yetim
   3. Ve la yehuddu ala taamil miskin
   4. Fe veylün lil müsallin
   5. Ellezine hüm an salatihim sahun
   6. Ellezine hüm yüraun
   7. Ve yemneunel maun

   108 - KEVSER
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İnna a'taynakel kevser
   2. Fe salli li rabbike venhar
   3. İnne şanieke hüvel'ebter

   109 - KAFİRUN
   Bismillahirrahmanirrahim
   1. Kul ya eyyühel kafirun
   2. La a'büdü ma ta'büdun
   3. Ve la entüm abidune ma a'büd
   4. Ve la ene abidün ma abedtüm
   5. Ve la entüm abidune ma a'büd
   6. Leküm diynüküm ve liye din

   110 - NASR
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. İza cae nasrullahi velfeth
   2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
   3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

   111 - LEHEB
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb
   2. Ma ağna 'anhü malühu ve ma keseb
   3. Seyasla naran zate leheb
   4. Vemraetüh* hammaletel hatab
   5. Fi cidiha hablüm mim mesed

   112 - İHLAS
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kul hüvallahü ehad
   2. Allahüs samed
   3. Lem yelid ve lem yuled
   4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad

   113 - FELAK
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kul e'uzü birabbilfelak
   2. Minşerri ma halak
   3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
   4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
   5. Ve min şerri hasidin iza hased

   114 - NAS
   Bismillahirrahmanirrahim

   1. Kul e'uzü birabbinnas
   2. Melikinnas
   3. İlahinnas
   4. Min şerrilvesvasil hannas
   5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
   6. Minel cinnetivennas   HATiM DUASI


   Allâhümme rabbenâ yâ rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semiul alim. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet tevvâbür rahim. Vehdina ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ sıratın müstakıym. Bi bereketi hatmil Kur'ânil azim. Va'fü annâ yâ kerim. Vagfir Ienâ zünübenâ bi fadlike ve keremike yâ ekremel ekremin ve yâ erhamer rahimin. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ecmaıyn.


   Ya Rabbi, rıza-ı şerifin için okumuş olduğum Kur’an-ı kerimden hasıl olan ecir ve sevabı evvela, sevgili ve şerefli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,

   Ve bütün Peygamberlerin (aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,

   Ve bütün Eshab-ı kiramın, Ehl-i beyti nebevinin ve ezvac-ı tahiratın, hassaten Hazret-i Ebu Bekri Sıddıkın, Hazret-i Ömer-ül Farukun, Hazret-i Osman-ı Zinnureynin, Hazret-i Ali-yüI Mürtezanın ve Aşere-i mübeşşerenin, Eshab-ı Bedir’in ve Eshab-ı Uhud’un ve Biat-ı Rıdvanın ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka validemizin ve Hazret-i Hadice-tül kübra validemizin ve Hazret-i Fatıma-tüz Zehra validemizin, sevgili Peygamberimizin mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,

   Tabiin ve tebe-i tabiin, bütün müctehidlerin ve bütün müfessirlerin ve bütün âlimlerin ve salihlerin ve velilerin, turuk-i aliyyenin, sofiyye-i aliyyenin ve silsile-i aliyyenin ve hassaten İmam-ı a’zam Ebu Hanifenin, Seyyid Abdülkadir-i Geylaninin, İmam-ı Muhammed Gazalinin ve Ebu Bekri Sıddıkın ve Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari, Ubeydullah-i Ahrar, İmam-ı Ahmed Rabbani, Muhammed Masum-i Faruki, Mazhar-i Can-ı Canan, Seyyid Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Taha-yı Hakkari, Seyyid Fehim-i Arvasi, Seyyid Abdülhakim-i Arvasi ve Hüseyin Hilmi bin Said Efendinin aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi!

   Yine hasıl olan ecir ve sevabı; İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer, Ebu Mensur-ı Maturidi, Ebül-Hasen-i Eşari, Ahmed Rıfai, Seyyidet Nefise, Abdülvehhab-ı Şarani, Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari, Murad-ı Münzevi, Mehmed Emin Tokadi, Abdülfettah-ı Akri Bağdadi, Aziz Mahmud Hüdayi ve bütün Osmanlı Sultanlarının ve Türk Sultanlarının ve Selaheddin-i Eyyubi ve Timur Han'ın aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi!

   Anne, baba ve kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sair akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve diğer bütün ehl-i imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Âmin!

   Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle!

   Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

   Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

   Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle!

   Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzel-i ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

   Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

   Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle, cömert ve isar sahibi kullarından eyle.

   Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Âmin.

   Velhamdü lillahi Rabbilalemin. Allahümme salli ala..., Allahümme barik ala..., Allahümme Rabbena atina...

   Sübhane Rabbike Rabbilizzeti amma yasıfun ve selamün alelmürselin velhamdü-lillahi Rabbilalemin.