Giriş yapmadınız.

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,889

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Wednesday, April 12th 2017, 5:30am

Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir? - Allah Neden Şirki Affetmiyor?Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir? - Allah Neden Şirki Affetmiyor?

Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır. Şerik ise, ortak de­mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır. Kur'an-ı Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler, O'na gerek zâtında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik, yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus olan ibâdette başkalarını O'na ortak etmekten şid­detle menedilmiştir.

Bu sebeple Kur'an-ı Kerîm'de; «Şirkin pek büyük bir günâh ve zulüm olduğu»(1 ) Hak Teâlâ'nın «Kendisine şerik koşulmasını asla affetmiyeceği, bundan başka olan günahları dileyeceği kimseler için affedeceği bildirilmektedir.»(2 ) Çünkü insan, Allah'ın yer­yüzündeki halîfesi (vekili)'dir. Zira yeryüzündeki her şey onun em­rine ve hizmetine verilmiş, onun idaresine terkedilmiştir.(3) Öyle ise nasıl olur da, kâinatı idare etmek için yaratılan insan, kendisi gibi veya kendi hizmetinde olan şeylerin bazısını ilâh olarak kabul ederek Allah'ı bırakıp, ona ibâdet eder veya onları Allah'a şerik koşar?

İşte şirk insanı bu şekilde alçaltacağı ve Allah'ın onun için tak­dir ettiği yüksek ve şerefli mevkii idrak ederek O'na ulaşmasına en­gel olacağı içindir ki, günahların en ağın olduğu ve Allah Teâlâ'­nın, kendisine şirk koşan bu gibi insanları asla affetmiyeceği bil­dirilmiştir.

Şirkin Nevileri (Çeşitleri):

Şirkin birçok nev'ileri vardır :

1. Şirk-i İstiklâlî:

Şirk nev'ilerinin en açığı; güneş, ay, yıldızlar gibi semavî var­lıklara, tabiat kuvvetlerine, yan veya tam ilâh zannedilen insanla­ra, hülâsa, Allah'tan başka canlı veya cansız varlıklara tapınmak ve onlara ibâdet etmektir. Şirkin bu şekilde; Allah'ı bırakarak; veya bir veya daha çok varlıkları ilâh veya ilâhlar olarak kabul edip on­lara tapınıldığından, bu türlü şirke, «Şirk-i İstiklâli» denmiştir.

Hayır kaynağı olarak bir «hayır ilâhı», şer kaynağı olarak da bir «şer ilâhı» olduğuna inanan ve bu iki ilâha tapan «Seneviyye ve «Mecûsiler»'in şirki, bu şirke dahildir. «Zerdüşt» dininde olduğu gibi...

2. Şirk-i Teb'iz :

«Şirk-i Teb'iz» denilen bu şirk nev'inde ise; Allah'a inanmak­la beraber, O'na başka şeyleri şerik (ortak), koşmak, yâni, ilâh ol­duğuna inanılan diğer varlıklarınıda Yüce Allah gibi ulûhiyet sıfa­tıyla muttasıl olduğuna inanmaktır. Hristiyanlıkta sonradan uydu­rulup icad edilen «Teslis» akidesi, bu nev'i bir şirktir. Çünkü onlaz Hz. îsa'ya oğul, Hz. Meryem'e Ruhu'l - Kudüs adını vererek Oğul veya Ruhu'l - Kudüs'ün de bizzat Allah gibi kâdir-i mutlak ve âlim-i mutlak olduğunu sanmakta ve böylece Baba, Oğul ve Ruhu'l - Kudüs gibi üç başlı bir ulûhiyete inanmaktadırlar.

3. Şirk-i Takrîb :

«Şîrk-i Takrîb», adı verilen üçüncü nev'i şirkte ise; bu âle­min yaratıcısının bir olduğu kabul edilmekle beraber, «O'na yakın­lığı temin etmek ve O'nun katında şefaatçi olmak üzere Allah Teâlâ'yı bırakarak O'ndan başkasına, yani putlara ve heykellere tapmak, hiçbir fayda veya zarar veremiyecek olan bu cansız ve kıymetsiz eşyaya ibâdet etmektir." «Veseniyye», yani «Putperestlik» denilen bu şekil, en âdi, kötü ve gülünç şirk şekli olması Ve İslâmiyetin zuhuru sırasında bütün dünyada salgın halinde bulunması sebebiyle, Kur'an-ı Kerîm'de en ağır kelimelerle sık sık zikredilmiş ve bu sapık inanç şiddetle yasaklanmıştır.(4 )

— Şirkin diğer bir şekli de; bir kısım insanların kendi ara­larından bazılarını «Rabb» olarak kabul etmeleri, onlara körü kö­rüne inanarak Allah'ın emir ve nehiyleri yerine, onların emrettik­lerini yapmaları, yasak kıldıklarını da yapmamalarıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de, Yahudilerin hahamlarını (yani kendi din adam­larım), Hıristiyanların da rahiplerini Allah'dan başka birer Rabb edindikleri, yani emir ve yasaklarını bırakarak, kendi din adamla­rının emir ve yasaklarını tuttukları, halbuki bir tek Allah'a iba­detle emredilmiş oldukları beyan edilmektedir.(5)

Yukarıda zikredilen bu şirk nev'ileri, şu âyet-i kerimede gayet açık olarak şöylece özetlenmiştir.(6 )

«... Hiçbirimiz Allah'dan başkasına tapmıyalım. O'na hiçbir şerik (ortak) koşmayalım. Allah'ı bırakıp içimizden bir kısmını ken­dimize Rab edinmiyelim.»

Şirkin en kapalı görülen bir şekli de, yine Kur'an-ı Ke­rîm'de bildirilen, insanın kendi heves ve süflî arzularına körü körü­ne uymasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de (7 )

«Kendi heves ve arzularım mâbûd edinen kimseyi gördün mü?.." buyurulmak suretiyle bu gibiler kötülenmişlerdir.

O halde, açık veya kapalı olan her türlü şirkten dikkatle ka­çınmak lâzımdır. Hakîkî Tevhîd'e ancak bu şekilde ulaşılır.

Allah'a şirk koşmanın bütün bu nev'ileri, bilhassa putperest­lik, güneş, ay ve yıldızlara ve tabiat kuvvetlerine, iki veya daha çok ilâha tapmak ve Hristiyanların teslis akidesi, Kur'an-ı Kerîm'de şiddetle reddedilmiş, hakîkî tevhîd inancı bütün beşeriyete telkin edilmiştir. Böylece gerçek itaat ve ibâdetin ancak Allah'a yapıla­cağı, Allah'ın emirlerini terk ederek, başka bir kimsenin emirleri­ne veya süflî arzularına itaat etmenin bir nevi şirk hükmünde ol­duğu, birçok âyetlerde beyan buyurulmuştur.(8)

---------------

Allah Neden Şirki Affetmiyor?

Şirk kelimesi, ortak koşmak demek olup, birlemek manasına gelen tevhit kelimesinin zıttıdır.

Allah’u Teala’ya gerek zatında gerek sıfat ve fiillerinde başkalarında ortak kılmak, ibadette başkalarını ona şerik (ortak) koşmak şirktir. Kur’an-ı Kerim bunu şiddetle men etmiştir.

Allah’u Teala’yı bilmek, ona ibadet etmek ve kainatı idare etmek için yaratılan insan, Allah’ı (cc) bırakıp kendisi gibi bir insanı veya kendi hizmetinde olan mahlukatın bazısını ilah olarak kabul edip, ona ibadet ederse en ağır günahı işleyerek müşrik (ortak koşan) olur. Tevbe etmedikçe af edilmeye de asla layık olmaz.
Şirkin birkaç nevisi vardır:

Güneş ay, yıldızlar gibi semavi varlıklara, tabiat kuvvetlerine veya insanlara taparak onlara ibadet etmektir. Buna ‘Şirk-i İstiklali’ denilmiştir.
Allah’a (cc) inanmakla beraber, başka şeylerinde onun gibi uluhiyet sıfatlarıyla muttasıf olduğun inanarak ona şerik koşmaktır. Hıristiyanlıkta sonradan uydurularak icat edilen ‘Teslis’ inancı bu nevi şirktir. Zira onlar Hz. İsa’ya oğul Meryem’e Ruhu’l Kudus adını vererek onların da Allah’u Teala gibi Kadir-i Mutlak ve Alim-i Mutlak olduğunu zan ederek baba oğul ve Ruhu’l Kudus gibi üç başlı bir uluhiyete (teslis) inanmaktadırlar. Buna da ‘Şirk-i Teb’iz’ denir.
Kainatın yaratıcısının tek olduğu kabul edilmekle beraber Allah’u Teala’yı bırakarak putlara, heykellere tapmak, hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan cansız şeylere ibadet etmektir. İslamiyet gönderildiği zamanda bütün dünyada en yaygın şirk bu olması sebebiyle Kur’an-ı Kerim’de çok zikredilip şiddetle yasaklanmıştır. ( En’am 71, Araf 191-192, İbrahim 30, Hacc 12.13.73, İsra 56 gibi )
Bazı insanların Allah (c.c)’ın emir ve yasakları yerine içlerindeki bir kısım insanların emrettiklerini yapıp yasakladıklarını terk ederek onları ‘rab’ edinmeleridir.
Kişinin nefsani arzu ve heveslerine körü körüne uyarak, Allah (c.c)’a itaatten yüz çevirmesidir. Hakiki tevhide ulaşabilmek için bu gizli şirkten de kurtulmak gerekmektedir.

Allah Teala’nın şirki affetmeme hükmünü kesin olduğu, bütün Müslümanların ittifakı iledir. Zira şirkin affolunması naklen (kitap ve sünnetle) caiz olmadığı gibi, çoğu alimlere göre aklende caiz değildir. Zira küfür Allah’a karşı olan masiyetlerin nihayetidir. Ve kafir, küfrünü hak görmekte, af ve mağfiret talep etmemektedir. İtikadı ebedi olduğu için cezası da ebedidir. Bu itibarla küfür, sair günahlara muhaliftir. Küfrün affı ancak tevbe iledir.

İhtilaf mahalli olan husus şirkin haricindeki günahların affıdır.

Ehli Sünnete göre; Allah büyük ve küçük günahları, ister tevbe ile ister tevbesiz olsun, dilediğinde affeder.

Mutezile ise, ayeti kerimeyi yalnızca küçük günahlara ve tevbe edilmiş büyük günahlara has kılar. Onlara göre tevbe edilmediyse büyük günaha ceza vaciptir. Küçük günahların ise affı vaciptir. Yine onlara göre tevbe edene mağfiret vaciptir. Ehli Sünnet bunların hepsini reddeder. Zira Allah Teala’ya hiçbir şey vacip değildir.

Mutezile’nin büyük günahın tevbesiz olarak affının caiz olmadığı delilleri :

Asiler hakkında gelen tehdit edici ayetler;

”Kim Allah’a ve Rasulune asi olursa muhakkak onun için cehennem vardır. Orada ebedi kalacaklardır.” (Cin 23 )

”Her kim bir mümini kasıtlı olduğu halde öldürürse artık onun cezası; içinde ebedi kalacak olan cehennemdir.” (Nisa 93 )

Günah işleyen, günahının afolunacağını bilince, bu onu günahı üzerine ikrar etmek (devam ettirmek) olur demelerine ehli sünnetin cevabı:

-Asiler hakkında gelen tehdit edici ayetler , o günahı helal sayarak işleme manasındadır. Bazı müfessirlere göre Nisa 93. ayetten murat; bir mümini, mümin olduğu için öldüren demektir.

-Affın sadece caiz olması, azabın olmayacağını düşünmeyi gerektirmez.

Kaynak: Ömer Nesefi’ nin Ehli Sünnet Akaidi


-------------------
Dipnotlar:

(1) Lokman, 13
(2) Nisa, 48
(3) Bakara, 29-30
(4) Bak: En'âm, 71. 136-138, 139; İbrahim, 30; Ankebut, 25; Araf. 191, 132. 195, 197; Hacc, 12. 13. 73; Meryem, 81: Furkan, 3: Sebe', 21; Fatır, 13. 14, 40; İsrâ, 56.
(5) Tevbe, 31
(6) Âl-i İmrân, 64
(7) Furkân, 43
(8 ) Ali Arslan Aydın, İslam İnançları, (Tevhid ve İlm-i Kelam), Gonca Yayınları: 289-291.

----------------------

Kaynaklar :

Sorularla İslamiyet
MektebiSuffa

israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,381

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Wednesday, April 12th 2017, 5:30am

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi