Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,936

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Wednesday, February 15th 2017, 5:49pm

Namaz Sureleri ve DualariNamaz Sureleri ve Dualari

Sübhaneke DuasıOkunuşu:

Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke (ve celle senâuke) ve lâ ilâhe ayrûk.

Anlamı:

Allah'ım sana hamd ederek seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senin adın mübarektir, ve şanın çok yüksektir. Övgün pek azametlidir. Senden başka ibadet edilecek bir ilah yoktur.


Ettahiyyatü DuasıOkunuşu:

Ettehiyyâtü lillâhi vesselevâtü vetteyyibâtü esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtühu esselâmü aleynâ ve alâ ibadillâhis-sâlihîn. Eşhedü enla ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden addühû ve Resûlüh.

Anlamı:

Dille, vücutla ve malla yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey nebi selâm ve Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Allah'ın selâmı bizim üzerimize ve Allahın salih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resûlüdür.


Allahümme Salli DuasıOkunuşu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrahîme. İnneke hamidün mecid.

Anlamı:

Allah'ım efendimiz Hazret-i Muhammed'in (s.a.v.) şanını yücelt. Muhammed'in alinin de yücelt. Hazret-i İbrahim'in kendisine ve Hazret-i İbrahim'in aline verdi i şeref gibi.Allahümme Barik DuasıOkunuşu:

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrahîme inneke hamidün mecid.

Anlamı:

Yine Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) bereket ver. Muhammed'in aline de İbrahim'e ve İbrahim'in aline verdi in bereket gibi. Muhakkak ki sen hamd edilmeye layıksın. Yücelik ve şeref sana mahsustur.


Rabbena DuasıOkunuşu:

Rabbenâ atinâ fiddünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve gına azâbennâr
Rabbena firli ve li valideyye ve lil mü'minîne yevme yekumûl hisâb

Anlamı:

Rabbimiz, bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver, ve bizi ateş (cehennem) azabından koru. Rabbimiz, hesap gününde beni, ana-babamı ve bütün müminleri ba ışla.


1.Kunut DuasıOkunuşu:

Allâhümme innâ nesteînüke ve neste firuke ve nestehdîke ve nü'minübike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykelhayre küllehu neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı:

Rabbimiz, senden yardım, senden ma firet, senden hidayet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bütün hayırlar üzerine sana sena ederiz. Sana şükreder bütün nimetlerini itiraf ederiz. Seni ve nimetlerini inkar etmeyiz. Ve sana isyan edenleri kökünden sökercesine atıp terk ederiz.2.Kunut DuasıOkunuşu:

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve illeyke nes'â ve nahfidü nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffari mülhık.

Anlamı:

Rabbimiz, biz yalnız sana ibadet ederiz. Senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rızana uygun çalışırız, koşarız. Senin rahmetini dileriz ve senin azabından korkarız. Gerçekten senin azabın kafirlere ulaşıcıdır.Amentü DuasıOkunuşu:

Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayirî ve şerrihî minallâhi Teâlâ vel ba'sü ba'delmevt haggun. Eşhedü enla ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden addühû ve Resûlüh.

Anlamı:

Allah'ın varlı ına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin (iyili in ve kötülü ün) Allah'ın taktirine ba lı bulundu una, ahiret gününe (öldükten sonra dirilmeye) inandım. Allah'tan başka ilah bulunmadı ına, Muhammed (s.a.v)in de O'nun kulu ve elçisi oldu una şahitlik ederim.Asr Suresi
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Vel'asr. İnnel'insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Andolsun asra! İnsanlık hüsranda. Ancak iman edenler ve do ruları yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.Hümeze SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Veylün likülli hümezetin lümeze. Ellezî ceme'a mâlen veaddedeh. Yahsebü enne mâlehu ehledeh. Kellâ leyünbezenne fîlhudameh. Vemâ edrâke melhudameh. Nâsrullâhilmûkadeh. Elletî teddali'u 'alelef'ide. İnnehâ'aleyhim mü'sadeh. Fi'amedin mümeddedeh.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Bütün ko ucuların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline! Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan.. Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak. Hayır, Kesinlikle o hutameye atılacak. Hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Kalplere işleyen.. O üzerlerine kapatılacak, uzatılmış sütunlar arasında...Maun SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Eraeytellezî yükezzibü biddiyn. Fezâlikellezi yedü'ul yetiym velâ yehuddu alâ ta'âmil miskiyn feveylül lil musalliyn Elleziyne hüm an salâtihim sâhûn Elleziyne hüm yürâ ûne ve yemneûnel mâûn.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Dini yalan sayanı gördün mü? işte yetimi unf-ü şiddete iten, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Fakat veyl!. Namaz kılanların vay haline ki, onlar namazlarından gafildirler, onlar riyakarların ta kendileridir. Zekatı da men ederler onlarİhlâs Suresi
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul hüvâllâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Velem yekün lehu küfüven ehad.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. Baba olmamış ve do mamıştır. Hiç kimse de O'na denk olamazFelâk SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul eûzü birabbilfelak. min şerrimâ halak. vemin şerri azikin izâ ve kab. vemin şerrinneffâsâti fîlukad ve minşerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Mahlukatın Rabbi'ne sı ınırım. Yarattı ı şeylerin şerrinden... Çöktü ü zaman karanlı ın şerrinden... Dü ümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset etti i zaman hasetçinin şerrinden.Kevser SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ a'taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel-ebter.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Biz sana sayısız nimetler verdik. Öyleyse sen de Rabbi'n için namaz kıl kurban kes. Gerçek şu ki sana kin besleyen düşmanın soyu kesiktir.Nâs SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlahinnâs Minşerril vesvâsilhannâs. Ellezi yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: İnsanların Rabbi'ne sı ınırım. İnsanların melikine. İnsanların ilahına. Sinsi vesvesecinin şerrinden. İnsanların gönüllerine vesvese sokan.. Cinlerden ve insanlardan!


Tebbet SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ a nâ anhü mâ lühü ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte lehebin. Vemreetühü hammâletelhatab Fî cîdihâ hablün min mesed.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Elleri kurusun Ebu Leheb'in, kuru du ya. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Karısı da, odun hamalı.. Boynunda hurma lifinden bir ip ile..Nasr SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve reeytennâse yedhulûne fî dînillâhi afvâca. Fesebbih bihamdi rabbike ves ta firhü innehü kâne tevâbâ.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın yardımı, zaferi ve fetih geldi i zaman. İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdi ini gördü ün zaman. Hemen, hamdederek Rabbini tesbih et, yüceli ini dile getir ve O'ndan ba ışlanma dile. Şüphesiz O, çok ba ışlayıcıdır.


Fatiha Suresi
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîn. İhdina's-sırâtel müstekîm. Sırâtel-lezîne en-amte aleyhim gayril ma dûbi aleyhim veled-dâlîn(âmin)

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla..
Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman,Rahim, din gününün hakimi Allah'a mahsustur. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi do ru yola, nimete erdirdi in kimselerin yoluna ulaştır. Gazabına u rayanların ve sapanların de il...


Kadr SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfişehr. Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim, min külli emr. Selâmün, hiye hattâ medle'ılfecr.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne oldu unu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, Rabbi'nin izni ile her iş için o gece iner. O, tan yeri a ırana dek esenliktir.


Zilzal SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İzâ zülzilletil'ardu zilzâlehâ. Ve ehrecetil ardu eskâlehâ. Ve kalel insânü mâlehâ. Yevmeizin tühaddisü ehbareha. Bienne rabbeke evhâlehâ. Yevmeizin yesdürünnâsü eştâten liyürev amâlehüm. Femen ya'mel miskâle zerretin heyran yereh. Ve men ya'mel miskâle zerretin şerran yereh.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Yer, tam bir sarsıntı ile sarıldı ı zaman. Yer, a ırlıklarını çıkardı ı zaman.. İnsan: Buna ne oluyor? dedi inde.. O gün, haberlerini anlatır. Çünkü Rabbi'n ona vahyetmiştir. O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler. Kim zerre a ırlı ınca iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre a ırlı ınca kötülük yapmışsa onu görür.


Adiyat SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Vel'âdiyâti dabhân. Felmûriyâti kadhân. Felmu îrâti subhân. Feeserne bihî nek'ân. Fevesatne bihî cem'an. İnnel'insâne lirabbihî lekenûd. Ve innehu'alâ zâlike leşehîd. Ve innehu lihubbilhayri leşedîd. Efelâ ya'lemü izâ bu'sire mâ fîlkubur.Ve hussile mâ fîssudûr. İnne rabbehüm bihim yevmeizin lehabîr.

Anlamı:
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Andolsun, soluya soluya koşanlara.. (Koşarken) kıvılcım saçanlara.. Sabah vakti baskın yapanlara.. Tozu dumana katanlara.. Toplulu un ortasına dalanlara.. İnsan, Rabbi'ne karşı gerçekten nankördür. Kendiside buna şahittir. Şüphesiz onun mal sevgisi de çok şiddetlidir. Hala bilmiyor mu? Kabirdekilerin dışarı çıkarıldı ında.. Kalplerdeki ortaya konuldu unda. Şüphesiz o gün, Rab'leri kendilerinden haberdardır.


Karia SuresiOkunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel'ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî'îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Korkunç olay.. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne oldu unu nerden bileceksin? O gün, insanlar, da ılmış pervaneler gibi olur. Da lar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları a ır gelirse.. O, hoşnut olaca ı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse.. Onun da anası Haviye.. Onun ne oldu unu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.


Kureyş Suresi
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Li îlâfi kureyşin îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdü rabbe hâze'lbeyt. Ellezî etamenhüm min cûin ve âmenehüm min havf.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Kureyş'in güvenirli inden dolayı. Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenirli inden dolayı. Bu Beyt/Kâbe'nin Rabbi'ne kulluk etsinler. Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana.


Kâfirun Suresi
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul yâ eyyühelkâfirûne, Lâ a'büdü mâ ta'büdun velâentüm âbidûne mâ a'büd. Vela ene âbidûne mâabedtüm. Velâentüm âbidûne mâabüd Leküm dînüküm ve liyedîn.

Anlamı:

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk etti inize kulluk etmem. Siz de benim kulluk etti ime kulluk edenler de ilsiniz. Ben sizin kulluk etti inize kulluk edecek de ilim. Sizde benim kulluk etti ime kulluk edecek de ilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim bana.

israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,383

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Wednesday, February 15th 2017, 5:49pm

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Kullanılmış Etiketler

Namaz Sureleri ve Dualari

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi