Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,947

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Sunday, November 6th 2016, 8:21pm

Esmaülhüsnada Gezinti - Anlamlar ManalarEsmaülhüsnada Gezinti - Anlamlar Manalar


Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları( Esma-Ül Hüsna )

ESMAÜ'L HÜSNA - 99 HAZiNE
"En güzel isimler ( Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ ArafSuresi,180 ]
"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ]
1- Allah( C.C.) : "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân : "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm : "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik : "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs : "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."
6- Es-Selâm : "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min : "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin : "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz : "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr : "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
11- El-Mütekebbir : "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık : "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri : "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir : ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr : "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr : "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17- El-Vehhâb : "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzâk : "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettâh : "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm : "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd : "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt : "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd : "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi : "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız : "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil : "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi : "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr : "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem : "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl : "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf : "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32- El-Habîr : "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm : "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm : "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr : "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr : "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy : "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr : "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz : "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît : "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb : "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl : "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm : "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44- Er-Rakîb : "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb : "Duaları, istekleri kabul eden".Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları( <a title='Esma-Ül Hüsna ' href='Esma-Ul-Husna.htm'>Esma-Ül Hüsna </a>)
46- El-Vâsi : "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm : "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd : "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."
49- El-Mecîd : "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis : "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd : "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk : "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl : "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy : "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn : "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy : "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd : "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî : "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi : "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd : ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî : "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît : "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy : "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm : 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid : "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd : "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid : "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed : "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir : "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir : "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim : "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir : "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel : "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir : "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir : "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "
76- El-Bâtın : "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî : "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî : "Son derece yüce olan."
79- El-Berr : "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb : "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim : "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv : "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf : "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk : "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm : "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit : "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi : "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy : "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî : "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni : "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr : "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi : "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr : "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî : "Hidayet veren."
95- El-Bedî : "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî : ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris : "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd : "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
99- Es-Sabûr : "Ceza vermede acele etmeyen."-----------

1- Allah : Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

2- Er-Rahman : Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahim : Ahırette, müminlere acıyan.

4- El-Melik : Yaratıcı, kainatın sahibi.

5- El-Kuddüs : Her noksanlıktan uzak.

6- Es-Selam : Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

7- El-Mümin : İman nurunu veren.

8- El-Müheymin : Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Aziz : Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

10- El-Cebbar : Dilediğini yapan ve yaptıran.

11- El-Mütekebbir : Büyüklükte eşi yok.

12- El-Halık : Yaratan, yoktan var eden.

13- El-Bari : Herşeyi kusursuz yaratan.

14- El-Musavvir : Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

15- El-Gaffar : Günahları mağfiret eden.

16- El-Kahhar : Her istediğini yapacak gücte.

17- El-Vehhab : Karşılıksız nimetler veren.

18- Er-Razzak : Her varlığın rızkını veren.

19- El-Fettah : Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Âlim : Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

21- El-Kabıd : Rızıkları daraltan, ruhları alan.

22- El-Basıt : Rızıkları genişleten, ruhları veren.

23- El-Hafıd : Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Rafi : Şeref verip yükselten.

25- El-Muız : Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil : Dilediğini zillete düşüren.

27- Es-Semi : Mükemmel işiten.

28- El-Basir : Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

29- El-Hakem : Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

30- El-Adl : Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latif : Lütfeden, her şeye vakıf.

32- El-Habir : Her şeyden haberdar.

33- El-Halim : Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

34- El-Azim : Büyüklükte benzeri yok.

35- El-Gafur : Affı, magfireti bol.

36- Eş-Şekur : Az amele, çok sevab veren.

37- El-Ali : Yüceler yücesi.

38- El-Kebir : Büyüklükte benzeri yok.

39- El-Hafiz : Herşeyi koruyucu olan.

40- El-Mukit : Her çeşit rızkı yaratan.

41- El-Hasib : Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celil : Celal ve azamet sahibi olan.

43- El- Kerim : Keremi bol, karşılıksız veren.

44- Er-Rakib : Her varlığı her an gözeten.

45- El-Mucib : Duâları kabul eden.

46- El-Vasi : Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

47- El-Hakim : Her şeyi hikmetle yaratan.

48- El- Vedud : İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecid : Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

50- El-Bais : Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

51- Eş-Şehid : Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

52- El-Hak : Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekil : Kulların işlerini bitiren.

54- El-Kavi : Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metin : Kuvvet ve kudret menbaı.

56- El-Velî : Müminleri seven, yardım eden.

57- El-Hamid : Hamd ve senaya layık.

58- El-Muhsi : Varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi : Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muid : Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyi : Mahluklara can veren.

62- El-Mümit : Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hay : Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

64- El-Kayyum : Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

65- El-Vacid : Hiçbir şey kendine gizli değil.

66- El-Macid : Keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vahid : Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

68- Es-Samed : Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kadir : Kudret sahibi, dilediğini yapan.

70- El-Muktedir : Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim : Şerefte birini öne alan.

72- El-Muahhır : Dilediklerini tehir eden.

73- El-Evvel : Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

74- El-Ahir : Ebedi, varlığının sonu yok.

75- Ez-Zahir : Yarattıkları ile varlığı açık.

76- El-Batın : Aklın tasavvurundan örtülü.

77- El-Vali : Bütün kainatı idare eden.

78- El-Müteali : Son derece yüce.

79- El-Ber : İyilik ve ihsanı bol.

80- Et-Tevvab : Tevbeleri kabul eden.

81- El-Müntekım : Asilere ceza veren.

82- El-Afüv : Affı çok, günahları yok eden.

83- Er-Rauf : Çok merhamet eden, şefkatli.

84- Malik-ül Mülk : Mülkünde hakim.

85- Zül-Celali vel İkram : Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksıt : Mazlumların hakkını alıcı.

87- El-Cami : İki zıttı bir arada bulunduran.

88- El-Gani : İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

89- El-Mugni : İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

90- El-Mani : Dilemediklerine mani olan.

91- Ed-Dar : Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nafi : Menfaat veren şeyleri yaratan.

93- En-Nur : Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

94- El-Hadi : Hidayet veren.

95- El-Bedi : Misalsiz, örneksiz yaratan.

96- El-Baki : Varlığı ebedi olan.

97- El-Varis : Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşid : İrşada muhtaç olmıyan.

99- Es-Sabur : Ceza vermede, acele etmez

---------


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه

Hz. Ebu Hüreyre ( r.a) anlatıyor : "Rasülullah ( s.a.v) buyurdular ki :

“Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.” Bir rivâyette : “Kim o isimleri sayarsa cennete girer.” buyurmuştur. Buhârî

hadisi bu lafızla çıkarmıştır. Müslim'de “tek” kelimesi yoktur.( 1)

Ebu Hureyre’nin naklettiği Esmaü’l-Hüsna şunlardır :
“Rasülullah ( s.a.v) buyurdular ki :

"Allah Teâla hazretlerinin doksan dokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar şunlardır :

Allah, el-Vahid, es-Samed, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Hâlık, el-Bâri, el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-

Mütekebbir, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Latif, el-Habîr, es-Semî', el-Basir, el-Alîm, el-Azîm, el-Bârr, el-Müte'âl, el-Celîl, el-Cemîl, el-Hayy, el-Kayyüm, el-Kâdir, el-Kâhir, el-

Aliyyu, el-Hakîm, el-Karîb, el-Mucîb, el-Ganiyyu, el-Vehhab, el-Vedüd, eş-Şekür, el-Mâcid, el-Vacid, el-Vâli, er-Râşid, el-Afuvvu, el-Ğafür, el-Halîm, el-Kerîm, et-Tevvâb, er-

Rabb, el-Mecîd, el-Veliyyu, eş-Şehîd, el-Mübîn, el-Bürhân, er-Ra'uf, el-Mübdiu, el-Mu'îd, el-Bâisu, el-Vârisu, el-Kaviyyu, eş-Şedîdu, ed-Dârru, en-Nâfi'u, el-Bâki, el-Vâkî, el-

Hâfıd, er-Râfi', el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Mu'ızzu, el-Müzillu, el-Muksıt, er-Rezzâk, Zü'l-Kuvve, el-Metîn, el-Kâim, ed-Dâim, el-Hâfız, el-Vekîl, el-Fâtır, es-Sâmi', el-Mu'tî, el-

Muhyî, el-Mümît, el-Mâni', el-Câmi', el-Hâdî, el-Kâfı, el-Ebed, el-Âlim, es-Sâdık, en-Nur, el-Münîr, et-Tâmm, el-Kadîm, el-Vitru, el-Ahadu, es-Samedu, Ellezi lem yelid ve lem

yüled ve lem yekün lehu küfüven ahad.”

( 1) Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikir 5, ( 2677); Tirmizî, Daavât 87, ( 3502).

Tirmizî'nin rivâyetinde ise Rasülullah ( s.a.v)’in, Allah'ın isimlerini şöyle saydığı nakledilmektedir :

'' O Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur. Rahman'dır. Rahim'dir. El-Meliku'l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü'minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-

Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru,

el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, eI-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-

Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-

Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu,

el-Vâli, el-Müte'âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku'l-Mülki, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni', ed-

Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu es-Sâbüru ''

-------------------


Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Nedir?

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel

isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?


Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı

tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri

yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin

isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok

hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve

araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.


Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın

isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.


Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile

doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir

ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi

hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.

Bismillahirrahmanirrahim;

ALLAH : ( Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

Allah Cemal ve Celal gibi bütün isimleri kapsayan bir ismi şeriftir. Allah diye zikreden Cenabı Hakkı tüm isimleri ile zikretmiş olmaktadır. Bütün isimler Allah isminde gizli

olduğu gibi diğer isimler de Allah ismi Azamına birer sıfattır.

Çocukların da Rablerini ilk tanıdıkları isim olan Allah ismi şerifi pek çok kapıyı insanlara açmaktadır. İçten ve gönülden yapılan Allah zikirleri ile dileklerinizin ve

muratlarınızın Allah’ın izni ve inayeti ile gerçekleşmesi mümkündür.

Bu ismi şerif iki şekilde zikredilir. Birincisi ‘’Ya Allah, Ya Allah’’ şeklinde zikredilmesidir. Buradaki Ya, bir seslenişi medet ummayı ifade etmektedir. Bir başka zikrediliş

şekli de ‘’ Allah, Allah’’ şeklindeki zikirdir.

Pek çok fazileti bulunan bu ismi şerifin tekrarlanması çok ehemmiyetlidir. Bir kişi 7 gün oruç tuttuktan sonra gece yarısı uyanıp 2 rekât namaz kılar ve 66 kez Allah ismini

zikrederse o kişiye Allah bir melek görevlendirir. Bu melek kişiyi kötülüklerden koruduğu gibi, tüm hal ve hareketlerinin rıza istikametinde olması için onu yönlendirir. Bunun

yanı sıra yine Allah ismi şerifini Cuma günü oruçlu olarak sabah güneş doğmaya yakın gümüş yüzüğe yazıp sağ eline takan kişinin insanlar tarafından her istekleri yerine

getirilir. Aynı yüzüğü sol elinin parmağına takarak mahkemeye giden kişi de haksızlığa uğramaz bilinir.


ER RAHMAN : Rahman ( Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden)


Dünyada ve ahrette Allah’ın sevdiği bir kul olmak için günde 298 kez okunması tavsiye edilen bu zikir, farz namazlarından sonra 100 kez okunduğu takdirde de Allah’ın rızasına

nail olduğu gibi Allah’ın nimetlerinden bolca kendisine rızıklar nasip olur.

Bunun yanı sıra, 40 gün riyazet halinde yani az yeme, az içme ve az uyuma halinde günde 1000 kez Ya Rahman zikrini tekrar edenin kalp gözü açılır. 5 vakit namazların ardında da

2500 kez Ya Rahman ismi zikredilirse her işten haberdar olunur Allah’ın izniyle. Günde 290 kez bu ismi şerifi zikreden kişi isteklerine yine Allah’ın izni ve inayeti ile nail

olur.


ER- RAHİM : Rahim ( Büyük nimetler veren ve merhametli )


Bu zikrin maddi ve manevi rızıklar için günde 258 kez okunması tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Ya Rahim ismini devamlı surette zikretmeye devam eden kişi belalardan,

afetlerden ve musibetlerden korunur.

Uykusunda korkarak sıçrayan çocuğun üzerine bir kağıt üzerine 269 kez yazılı Ya Rahim ismi konulduğunda çocuğun bu durumdan kurtulduğu görülmüştür. Bununla birlikte her namazdan

sonra 269 kez bu zikri tekrarlayanın Allah’ın izni ile ahlakının düzeldiği görülmüştür. Rızkı ve bereketi de aynı zamanda artar. Hastalar şifa bulur ve tüm nimetler ayağına

gelir. Günde 100 defa okuyanın kalp katılığı ortadan kalkar ve kötülüklerden muhafaza olur.


EL-MELİK : Melik ( Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı)


Bu ismi şerifi günde 91 kere okuyan maddi manevi güce sahip olur ve çevresinden saygı itibar görür. Sabah namazından sonra 121 kere okuyan kimsenin birtakım sırlara nail olduğu

da görülmüştür.

EL-KUDDÜS ( gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz.)

Günde bu zikri 170 kere zikredenin kalbi tüm kirlerden temizlenir ve günahların bağışlanmasına vesiledir.

Yine Ya Kuddüs ismini zikreden kişinin şehvet sıkıntıları ortadan kalktığı gibi manevi hastalıklardan da kurtulur. Bununla birlikte bu zikri düzenli olarak çeken kişi şeytanın

hilelerinden de yine Allah’ın izni ile uzak olur.

ES-SELAM ( Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran.)


Günde 131 kez bu zikrin tekrar edilmesi korkulan her şeyden emin olmayı sağlar. Bununla birlikte 121 veya 161 kere okunduğunda hastada iyileşme görülmüştür.

Bu ismi yazarak üzerinde taşıyan kişi fenalıktan ve kötülükten emin olur. Yine Ya Selam ismini çokça zikreden kişi cinlerin şeytanların ve insanların kötü niyetlerinden ve

vesveselerinden uzak olur. Ya Selam zikrini günde 360 kere okuyan kişinin ise her duası kabul olunur.

EL-MÜ’MİN : ( Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan)


Kötü hastalıklara yakalanmamak için bu zikir günde 137 kere tekrar edilir. Bu zikri okumaya devam edenlerde müminde olması gereken özellikler zuhur eder ve yalan söylemez,

gıybet etmez, zinaya düşmez, kötü ahlaktan muhafaza olur.

43 gün boyunca her namazdan sonra 136 kere Ya Mümin ismini zikreden kişiler tüm istek ve dileklerine kavuşur. Düşman şerrinden muhafaza olurken kimseye de muhtaç olmaz.

EL- MÜHEYMİN : ( Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir.)

Günde bu zikri 145 kere çeken kişi karşısındaki kişileri daha iyi anlar ve niyetlerini fark ederek korunur. Ya Müheymin zikrini devamlı surette okuyan kişi unutkanlıktan

kurtulur ve öğrenci ise derslerinde başarılı olur.

Yine bu zikre devam eden kişi adeta bir Ulema gibi gizli sırlara hakim olur. Bu zikri yatmadan önce 145 kere okuyup sağ tarafına dönerek uyuyan kişinin rüyasında olacak olayları

görmesi mümkün olur Allah’ın izniyle. Yine bu zikri günde 100 kere tenha ve kimsenin olmadığı bir yerde çekenin kalbi nurlanır. Günde 145 kere okumaya devam eden düşman

şerrinden emin olur, bela ve musibetler karşısında emin olur. Üzerinde taşıyanın rızkı ve bereketi artacağı gibi, Allah’ın himayesinde de olur.

EL- AZİZ : ( Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip)

Düşmanlara galip gelmek için bu zikre günde 94 kere tekrar edilerek devam edilir. Bu zikre devam edenler insanlar tarafından sevilir ve işi, istekleri yerine getirilir.

40 gün boyunca sabah namazlarından sonra 40 kere okuyan kişi fakirlik yüzü görmez ve kimseye muhtaç olmaz Allah’ın izniyle. Yine her gün evden çıkmadan önce 94 kere okuyan hem

dünyada hem de ahrette bahtiyarlar arasına dâhil olur.

EL- CEBBAR ( Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan)

Günde 206 kere zikredilmesi tavsiye edilen bu ismi şerif sayesinde tüm istek ve arzular yerine getirilir. Ya Cebbar ismine devam eden kişiye kimsenin hayır demeye gücü yetmez ve

itaat edilen biri haline gelir.

EL- MÜTEKEBBİR ( Her hadisede büyüklüğünü gösteren)

662 kere her gün okumaya devam eden izzete ve refaha kavuştuğu gibi bu zikri okumaya devam edenler konuştuğu zaman karşısındakini tesiri altına alma gücüne sahip olur.

Bunun yanı sıra yaptığı hayırlar ve bereketi de artar. Sürekli haram işleyen birinin üzerine 262 defa okunduğunda halinin düzeldiği rivayet olunur Allah’ın izniyle.

EL- HALIK ( Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir.

Günde 731 kere okunması tavsiye edilen bu zikir sayesinde iş yaşamında yaşanan üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak mümkün olur.

Ya Halik ismini zikredenlerin kalpleri nurlanır. Her işte başarı kaçınılmaz olurken, bela ve musibetlerden de emin olunur. Çözülmesinin zor olduğunu düşünen kişi o işi için

abdestli olarak kıbleye yönelip 5115 kere Ya Halik ismini tekrarlayan kişinin niyetleri hallolur.

EL- BARİ ( Her şeyi birbirine uygun yaratan)

Bu zikri günde 214 kere çeken kişi şöhret lenir ve işinde ummadığı kadar başarılı olur.

Ya Bari ismini 7 gün boyunca 100 er kere okuyanlar doğal afetlerden korunarak selamete erer. Bu ismi şerifi en az bir sene boyunca okumaya devam eden kişi şifacı olur ve ona

ağır işlerin tamamı kolaylaşır. Baş ağrısından muzdarip olan kimseler gümüşe El Bari ismini yazıp başında taşırsa baş ağrılarından Allah’ın izni ile kurtulur.

EL-MUSAVVİR ( Her şeye bir biçim ve özellik veren )

Bu zikir maksat ve isteklere ulaşmak için günde 336 kere okunur.

Ya Musavvir ismini okumaya devam eden kişi yaptığı her işte başarılı olur, hiçbir işten geri kalmaz. Bu zikri her gün 365 kere okuyan Ruhanilerle iletişime geçer. Bu zikre devam

eden sıkıntılarından kurtulur ve özellikle hamileler okursa çocukları ahlaklı olur.

EL- GAFFAR ( Marifeti çok olan)

Bu zikir bağışlanmak ve günahlardan temizlenmek için günde 1281 kere okunur.

Bunun yanı sıra Ya Gaffar ismini zikretmeye devam eden kişi isyanlarından ve günahlarından af bulur. Düşmanlarının gözlerine görünmez olur. Günde bu zikri 1200 kere çeken maddi

ve manevi tüm hallerini düzeltir. Çabuk sinirlenen ve bir anda parlayan fevri çıkışları bulunan insanlar bu zikri çektikleri takdirde öfkeleri yatışır. Bu ismi kurşun levha

üzerine yazdırıp üzerinde taşıyan kimse zalimlerin şerrinden emin olur.

EL- KAHHAR ( Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan)

Zalimlerin kahrı için günde 306 kez çekilen bu zikir daha çok düşmanı helak etmek niyetiyle çekilir.

Ya Kahhar ismini her gün okuyanın gönlünde dünya sevgisi kalmaz. Düşmanlarını bu zikirle yenilgiye uğratır. Çeken kişi şehvet ve hırstan kurtulur.

EL-VEHHAB ( nimeti sonsuz olan)

Bu zikri günde 196 kez çeken kişi sıkıntısız ve borçsuz bir hayat sürmek için bu zikre devam edilir.

Refaha ermek, maddi sıkıntılardan kurtulmak için ilaç olan bu zikir dua edilirken 7 kez zikredilirse duanın kabul olmasına yardımcı olur. Tüm mahlûkata karşı güçlü görünür.

ER-REZZAK ( Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden)

Bu ismi şerifi bol rızıklı bir ömür için günde 308 kez okumak faydalı olacaktır.

Her sabah namazının ardından yukarıda da belirttiğimiz gibi 308 kere Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar ve bereketli olur. Aç iken daha ziyade oruçlu iken günde 20 defa

okuyanın zekâsı ve zihni açılır.

EL- FETTAH ( Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir)

Maddi ve manevi hayırlar elde etmek için günde 489 kez okunması tavsiye edilen bu zikre devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder.

Darlık ve sıkıntı çekmezler ve okuyanların kalbi nurlanır. Tüm işlerinde kolaylıklar hasıl olurken makam ve mertebesi de yükselir. Sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye dönük

olarak, sağ el kalbin üzerinde olarak 71 kere bu vird çekildiğinde kalbi temizler. Düşmanlarınızın dost olmasını istiyorsanız da eğer yine 489 kere Utarit saatinde bu tespihi

çekmeniz gerekecektir.

EL- ALİM ( Her şeyi çok iyi bilen)

Her şeyi çok iyi bilen manasına gelen bu zikri her gün 150 kez okuyanın ilmi artar.

Gizli sırlara da vakıf olma ihtimali bulunurken okuyanın ilmi artar, anlayışı ve zekası artar.

EL-KABID

Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan anlamına gelen bir zikirdir.

Zalimlerin zulmünden ve şerrinden korunmak için günde 903 kere bu zikri çekmeye devam etmek gerekir.

Kabıd ismini okumaya devam eden kişiler kimse tarafından dedikodu edilen kişiler olamazlar. Celal ve heybet kazanır. Okumaya devam eden kişiler kötü huylarından kurtulur ve

ahlak güzelliği veren bir yönü vardır.

EL-BASIT

Açan genişleten anlamına gelen El Basıt mal ve paranın bereketi için okunduğunda işlerin büyümesini sağlar. Bunun için günde 72 kere bu zikri tekrarlamak gerekir.

Korktuğu şeylerden emin olunmasını sağlar ve tüm endişeler gider. Keyifli olur ve sıkıntılarından kurtulurken kalp gözü açılır. Bu ismi şerife sabah namazından sonra 72 kere

okunmaya devam edilen Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşacaktır.

EL-HAFIZ

Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan anlamına gelen EL-HAFIZ zikri, 1481 kez kötülük ve belalardan korunmak için okunuyor.

Ya Hafız ismini zikreden kişi korku, telaş ve fenalıklardan korunur. Cinlerin şeytanların ve insanların şerrinden muhafaza olur. Bu isim korunması amacıyla kime ya da neye

okunursa korunacaktır.

ER-RAFİ

Yukarı kaldıran ve yükselten anlamına gelen ER-RAFİ, günde 351 kere zikredilmeye devam edildiği takdirde insanlar arasında ve işlerinde başarıya ulaşmak mümkün olur.

Bu ismi şerifi zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Hem derecesi hem de rızkı artar. Zalimin zulmünden ve fakirlikten muhafaza olunur.

EL-MUİZ

İzzet veren ve ağırlayan anlamına gelen EL MUİZ ismi şerifini fakirlik, zillet ve meskenetten kurtulmak için günde 117 kere okuyabilirsiniz.

Ya Muiz ismini okumaya devam eden kişi aziz olur ve mahlûkata heybetli görünür.

EL MUZİLL

Zelil eden alçaltan anlamına gelen EL MUZİLL ismini zikreden kişiye düşmanları zelil etmek için okunur.

Bu zikirle insanlar korunur ve kendilerine düşmanlık edenler hezimete uğrar.

ES-SEMİ

Her şeyi en iyi şekilde işiten anlamına gelen ES SEMİ zikri duaların kabul olması için çokça zikredilir.

Günde 180 kere okuyanın duaları kabul olunur. 7 gün oruç tuttuktan sonra halvete girerek Ya Semi ismini zikreden kişilere ulvi ruhların seslenişi işitilir.

EL-BASİR

Her şeyi en iyi şekilde gören anlamına gelen EL BASİR zikrini günde 112 kez çekmeyi alışkanlık haline getirenlerin acziyetleri ortadan kalkar.

Bu ismi sürekli zikredenin dünya ve ahretle ilgili hiçbir korkusu kalmazken, basireti artarak, istek ve arzuları gerçekleşir. Her sabah 302 kere YA BASIR ismi şerifini zikredene

bazı hadiselerden haberdar edildiği gibi Ya Allahü Ya Basır ismini birlikte zikredenlerin içleri temizlenir, gözleri nurlanır ve Allah’ın rahmetini kazanırlar.

EL-HAKEM

Hükmeden hakkı yerine getiren anlamına gelen EL HAKEM ismi şerifini günde 68 kez tekrarlayan haklı davasını kazanır.

Ya Hakem ismini zikredenlerin içi âlemin sırlarıyla adeta dolar taşar. Allah katında yüksek mertebelere erişilirken kişinin anlama ve kavrama yetenekleri artar.

EL- ADL

Çok adaletli anlamına gelen bu zikri günde 104 kere okuyan eğer yönetici ise adalet üzere yaşamayı öğrenir.

Gece yarısından sonra daha ziyade teheccüd namazına kalkıldığı sürede 104 kere EL ADL ismi tekrarlanarak bir kişiye beddua edilirse, duası muhakkak kabul olunur.

EL-LATİF

Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran anlamlarına gelen EL LATİF ismini günde 129 kez çeken kişinin dilekleri yerine gelirken kısmet ve rızık

için de okunduğu bilinir.

Ya Latif ismi her konuda insana fayda veren ve havassı diğerlerine göre en çok olan isimlerdendir. Bu ismi zikredenler huzura kavuşur, her işte başarılı olur, maddi durumunda

düzelmeler göze çarpar, hasta olan şifa bulur, depresyonda olan sıkıntıdan kurtulur. Bu zikrin günde 16641 kere okunması tüm istek ve dileklerin yerine getirilmesi için çok

faydalıdır.

EL-HABİR

Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan anlamına gelen bu zikri idrakin ve hafızanın güçlü olması için günde 812 kere çekmek faydalı olacaktır.

Ya Habir zikrini çekmeye devam edenler eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalimin zulmünden kurtulduğu gibi 40 gün boyunca 7000 defa bu zikri çekenler bu ismin hadimi ile

görüşür.

EL-HALİM

Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen anlamında kullanılır. Ahlak güzelliği ve yumuşak huyluluk için bu zikri günde 88 kere çekmek faydalı olacaktır.

Ya Halim çekmeye devam eden arifler zümresine dâhil olur. Merhametli olur ve dünya işlerinden uzaklaşıp ibadete yönelmeye başlar. Asabi ve çabuk öfkelenen kişiler okudukları

halde yumuşak huylu olurlar.

EL-AZİM

Azameti pek büyük manasına gelen bu ismi şerifi sözünün tesirli olması için günde 1020 kere okuması faydalı olacaktır.

Bu ismi şerifi okumaya devam edenler korktukları şeylerden emin olurlar. Hastalar okuduğunda Allah’ın izni ile şifa bulurlar. İşlerinde başarılı olarak hem maddi hem manevi

yüksek mertebelere erişirler.

EL-GAFUR

Affı ve bağışlaması çok olan anlamlarına da gelen EL GAFUR ismini günde 1286 kere okumak günahların affına vesile olacaktır.

Ya Gafur ismini zikretmeye devam edenlere Allah mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Ya Gafur ismini zikretmeye devam edenlere ruhaniler gelir ve isteklerini yerine

getirir.

EŞ-ŞEKUR

Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan anlamlarına gelen EŞ-ŞEKUR ismi şerifini bol rızık ve talih açıklığı için günde 526 kere zikretmek faydalı

olacaktır.

Ya Şekur ismini zikre devam eden kişiler sıhhat ve şükür içerisinde yaşar. Kazandığını kaybetmez ve nimetlerinin eksildiğine rastlanmaz. Zalimin zulmünden ve düşmanın şerrinden

emin olur.

EL-ALİYY

Çok yüce çok yüksek anlamına gelen bu ismi şerifi günde 110 kere çekmeye devam eden kişiler ilimde yüksek mertebelere ererken, zillet ve meskenetten de kurtulur.

Ya Aliyy ismini çokça zikreden kişiyi her gören kişi sever ve hor ve hakir görülmez. Ahlakı güzelleşir, hikmetli konuşur, kötü huylarını bırakır.

EL-KEBİR

Çok büyük en büyük anlamlarına gelen EL-KEBİR ismi şerifini günde 232 kere okuyanlar hürmet görürler.

Ya Kebir ismini zikretmeye devam edenlerin ilmi ve bilgisi artar. Tüm karşılaştığı insanlardan hürmet görür, görenler ondan çekinir, yüce mertebelere sahip olur. Borcu olan

kişiler günde 1000 kere bu ismi zikrederlerse borçlarını okumaya muvaffak olurlar. Haksız yere işlerinden uzaklaştıranlar görevlerine ve işlerine geri dönerler.

EL-HAFİYZU

Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan anlamına gelen bu zikri günde 998 kere okuyan kişinin nefsi ve malları korunur.

Ya Hafiz ismini zikre devam eden kişiler zalimlerin zulümlerinden de korunmuş olurken, bir zalime bu zikirle beddua ederse bedduası tutar.

EL MUKİT

Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren anlamlarına gelen EL MUKIT zikrini günde 550 kere zikreden kişiler neye muhtaç iseler onu kazanırlar.

Ya Mukıt ismini zikredenlerin rızkı artar ve malı hiç eksilmezken bu zikre devam edenler açlık da hissetmezler. Oruç tutanlar da bu zikre devam edebilirler. Rızkı kazanmak

kolaylaşır ve malın ve ömrün bereketi artar.

EL HASİB

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen ve hesap eden anlamına gelen bu zikri günde 80 kere çekmeye devam eden kişiler, herkese karşı alnı açık ve dürüst

olurlar.

Ya Hasib ismini her gün zikretmeye devam eden kişilerin dualarının kabul olduğu, şeytanın şerrinden korunduğu ve kötülüklerden muhafaza olduğu bilinirken aynı zamanda rızkı da

bollaşır.

EL CELİL

Ululuk ve Celal sahibi anlamlarına gelen bu ismi şerifi günde 5329 kere okumaya devam eden kişi, zalim ve zorba kişiyi zelil etmek için okunur.

Ya Celil ismini zikreden kişiler insanlar tarafından sevilir ve saygı görürler. Bu zikri çekenlere kimse kötü gözle bakamaz. Bu zikre devam edenlerde manevi bir güç hasıl olur,

ahlakı düzelir ve kimse hakkında kötü düşünemez.

EL KERİM

Lütfü ve keremi çok geniş olan anlamına gelen bu ismi şerifi bir insan günde 270 kere zikrederse hem kolaylıklara hem de bol rızıklara Allah’ın izniyle sahip olacaktır.

Ya Kerim ismini çokça zikreden kişi kolay yoldan rızık kazanır. Kendisi için hayır kapıları açılır, fakirlikten kurtulur, hem dünyada hem de ukbada izzetli ve şerefli olurken

bütün kazancı da bereketlenir.

ER-RAKİB

Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten anlamlarına gelen ER RAKİB ismi şerifini günde 312 kere okuyan kişiler yaptıkları her işte Allah’ın koruması altında olurlar.

Ya Rakib ismini sıkça tekrarlayanlar kaybettikleri bir eşyalarını bulur, Allah ın koruması altına girer ve başına gelecek her türlü bela ve musibetlerden emin olur. Bununla

birlikte her sabah namazının ardından günde 612 defa Ya Rakib ismini zikretmeye devam eden kişi Allah ın himayesine girerken 40 gün oruçlu olarak bu süreçte her gün 4440 kere Ya

Rakib ismini tekrar eden kimselere bazı sırlar vakıf olunur. Bu kişilerin kalp gözleri açılırken , kuşların ne dediklerini anlama melekelerine sahip olurlar.

EL MUCİB

Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen anlamlarına gelir.

Bu ismi şerifi günde 3025 kere okumaya devam eden kimselerin duaları kabul olunur. Her gün istekle ve ihlasla Ya Mucib ismini günde 55 kere okumaya devam eden kişilerin meşru

dualarının Allah’ın izni ile kabul olacağı biliniyor. Ayrıca bir müslümanın bu zikre devam etmesi insanlar tarafından sevilmesini de sağlar.

EL- VASİU

İlmi, affı ve rahmeti geniş manalarına gelen bu zikir ömür uzunluğu rızık bolluğu ve sıhhat için günde 137 kere okunur.

Ya Vasi ismini zikreden kişilerin ahlakı güzelleşir, hırslarından ve buna bağlı olan sıkıntılarından kurtulur. Her yaptığı işte daima kolaylık bulur. İhlâsla bu zikre devam

edenler bazı sırlara vakıf olurlar ve bu kişiler için perdeler kalkar.

EL HÂKİM

Bütün işlerinde hikmet bulunan manalarına gelen bu zikir günde 6084 kere hikmet sahibi ve ilim sahibi olmak için okunur.

Ya Hâkim ismini zikretmeye devam eden kişi ilim ve hikmet sahibi olurken, Cuma günleri 6084 kez okumak çok efdaldir.

EL- VEDUD

Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan anlamlarına gelen Ya Vedud ismi herkesin sevgisini kazanmak için günde 400 kez zikredilir.

Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever sayar ve bu kişi hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarını tesiri altına almayı başarır ve kalbi nurlanarak huzura

kavuşur. Bu ismi şerifi günde 270 kere zikreden hem fakirlikten hem de borçlarından Allah’ın izni ile kurtulur.

EL MECİD

Şanı yüksek ve büyük olan anlamlarına gelen bu ismi şerif, izzet ve şerefin artması için günde 3249 kere okunur.

Ya Mecid ismini sürekli tekrar edenlere şeytan yaklaşamaz ve hiçbir şekilde vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti artarken rızkı da çoğalır, fakirlikten kurtulur. Arabi ayın

ortasında oruç tutarak orucunu açmadan önce Ya Mecid ismini zikreden kişilerin maddi ve manevi hastalıklarından kurtuldukları bilinirken bu ismi şerif Sedef hastalığına da iyi

gelmektedir.

EL-BAIS

Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran anlamına gelen bu ismi şerif kuvvetli iradeye sahip olmak ve alacaklarını almak için günde 573 kez okunur.

Ya Bais ismini zikretmeye devam eden kişilerden gaflet kalkar. Bu zikre devam edenlerde Allah korkusu baş gösterir ve ibadetini severek yapmaya başlar. Bütün sıkıntılarından

kurtulur ve huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için de günde 573 kere okunması tavsiye edilen bu zikri iftiradan kurtulmak isteyenlerin 7073 kere okumaları

tavsiye edilir.

EŞ-ŞEHİD

Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan anlamına gelen bu ismi şerifi günde 319 kere okumak hem heybetli hem de şehid olarak ölmek için okumalıdır.

Pek çok havassı bulunan bu mübarek isin asi olanlar için okunduğunda isyan etmeleri önlenir. Anne babaya asi olanlar için de durum aynı olurken, asi olduğunu düşündüğünüz

kişiden veya kendinizden alın bölgesindeki saç tellerinden bir tanesini koparıp, üzerine 1000 kez Ya Şehid ismi okunduktan sonra o saçın sahibi olan kişinin itaatkâr olması

sağlanmış olur Allah’ın izniyle. Hr sabah namazının sonrasında 122 kez Ya Şehid ismini tekrarlayan kişi şehadet mertebesine erişir. İftiraya uğrayan kişiler her gün Ya Allah Ya

Şehid isimlerini gece yarısında 329 kere okumaya devam ederse iftiradan kurtulur. Bununla birlikte zulüme uğrayan kişilerde ay boyunca 319 kere her gün bu ismi şerifi tekrar

ettiği takdirde zulümden kurtulurken kendisine zulmeden de cezasını bulur Allah’ın izniyle.

EL-HAKK

Varlığı hiç değişmeden duran manalarına gelen EL HAKK ismini doğru bir ibadet hayatına ve sağlam bir imana sahip olmak için, yine bununla birlikte başladığı işin sonunun gelmesi

için günde 108 kere okumak gerekir.

Ya Hakk ismini zikreden kişiler gizli sırlara vakıf olurken, halk arasında sözü geçen güzel ahlaklı biri haline gelir. Batıldan uzak olur ve zikre devam edenler ibadetlerinde

zorlanmazlar.

EL-VEKİL

Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren anlamlarına gelen EL VEKİL ismini günde 66 kere okumaya devam eden kişiler Allah’tan her türlü yardımı görürler.

Ya Vekil ismini zikreden kişiler musibetlerden korunur ve rüzgar, gök gürültüsünden korkanların korkularından yenmelerine vesile olur. Her sabah namaz sonrasında 66 kere Ya

Vekil ismini zikretmeye devam edenlerin rızık kapıları açılır. Düşman üzerine sahur saatlerinde yine 66 kere bu zikir çekilerek beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

EL KAVİYY

Çok güçlü, pek güçlü manalarına gelen EL Kaviyy ismi şerifini günde 116 kere okumaya devam eden kişilerin vücutları sağlıklı ve güçlü olurken kansızlığa da iyi gelir.

Ya Kaviyy ismini zikreden kişiler maddi ve manevi olarak kuvvetlenir. Himmetleri artarken günde 126 kere bu ismi zikredenlerin kalp ve ruhlarının kuvveti de artar. Yolculuk

esnasında okunduğu takdirde kaza bela görünmez. Ağır bir yükü kaldırmak gerektiğinde bu isim zikredilirse yük size ağırlık vermez Allah’ın izni ve inayetiyle.

EL- METİN

Çok sağlam ve netameli olan anlamına gelen bu ismi şerifi maddi ve anevi olarak güçlü ve sağlam olmak için günde 500 kere okumak gerekir.

Ya Metin ismini her gün zöhre saatinde 500 kere okumaya devam edenler, fakirlik görmez, zayıflığa düşmez, kötü ahlaktan kurtulur, maddi ve manevi anlamda kuvvetlenirler. Bir ay

süre ile günde 1000 defa okumaya devam edenlerin bazı sırlara vakıf oldukları bilinir.

EL- VELİYY

Sevdiği kullarının dostu olan anlamına gelen bu ismi şerifi, her işinde Allah’ın yardımına mazhar olmak için günde 2116 kere okumak gerekir.

Ya Veliyy ismi şerifini sürekli zikreden kişilerin kıyamet gününde hesapları çabuk görülür. Okuyanın içi ve dışı temizlenirken, Allah katında da dereceleri artar. Bu ismi şerifi

gece ve gündüz 10 bin defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.

EL- HAMİD

Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen anlamlarına gelen bu ismi şerifi, kazancın genişlemesi için günde 3844 kere okumak faydalı olur.

Ya Hamid ismini sürekli zikredenler övgüye mazhar olurken, ahlakları amelleri ve sözleri güzel olur. Tüm mahlûkatın sevgisini kazanırken hem maddi hem de manevi olarak güçlenir.

Bütün zor işleri kolaylaşır. Bu ismi şerifi günde 5 vakit namazın ardından 100 defa zikretmeye devam edenler Allah’ın Salih ve Saliha kullarından olurken, dünya adeta o kulun

hizmetçisi olur.

EL-MUHSİ

Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen anlamına gelen EL MUHSİ ismi şerifini zekanın kuvvetli olması için günde 148 kere tekrarlamak gerekir.

Ya Muhsi ismi şerifini zikreden kişilerin ahlakı güzel olur ve etrafındaki herkes kendisine itaat eder. Bu zikre devam eden kimseler vücutlarındaki hastalıklardan şifa bulurlar

ve idrak ve anlayışları Allahın izni ile artarken zihin açıklığı da kendileri ile birlikte olur.

EL-MÜBDİU

Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan anlamına gelen EL-MÜBDİU ismi şerifini tüm işlerde muvaffak olmak isteyenlerin günde 57 kez okumak gerekir.

Ya Mübdi ismini zikreden her işte başarılı olur. Bir işle ilgili kararsız kalan kişi 1000 defa Ya Mübdi ismini zikrederse karar vermede zorluk çekmez. Bu ismi yine zikreden

hikmet sahibi olur ve başladığı her işte muvaffak olur.

EL-MUİD

Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen manasına gelen EL MUİD ismini elden kaçan bir kazancı geri kazanmak için günde 124 kez okumak gerekir.

Ya Muid ismini zikreden kişilerin ellerinden gitmiş olan her ne varsa geri gelir. Bir işi bozulan kişi 7 gün boyunca sabah namazlarının ardından 124 defa Ya Muid ismini

tekrarlarsa bozulan işi tekrar yerine geldiği gibi, yeri unutulan bir eşyayı hatırlamak için de bu ismi şerifi zikretmek faydalı olacaktır.

EL-MUHYİ

Can bağışlayan hayat ve sağlık veren manasına gelen bu ismi şerifi işlerin başarılı olması için her gün 68 kere zikretmek faydalı olacaktır.

Ya Muhyi ismini günde 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolarak, kötüye giren işleri varsa Allah ın izni ile düzelir. Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile

zikreden manevi sırlara erer. Yani inzivaya çekilerek az yemek az konuşma ve az uyuma halinde sürekli tekrar edenlerin manevi sırlara vakıf oldukları bildirilir. Hastalar bu

ismi şerif ile şifa bulur. Nefsine hâkim olamayan kişilerin geceleri uyumadan önce bu ismi okumaları nefislerinin kendilerine riayet etmesini sağlarken bir ay boyunca her beş

vakit namazın ardından bu ismi zikretmeye devam eden kişiler Allah’ın izni ile tüm hastalıklarından kurtulur.

EL-MUMİT

Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan anlamına gelen bu güzel ismi günde 490 kere okuyan kişi harama bakmaktan sizleri alı koyar.

Ya Mumit ismini sürekli zikreden kimseler nefsinin şerrinden kurtulur ve Allah okuyan kimseleri kendi razı olduğu yoluna çeker. Merih saatlerinde bu zikri 409 kere okuyan

kişiler düşmanlarının şerrinden emin olacağı gibi, sevdiğinden ayrılmaz.

EL-HAYY

Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen manalarına gelen bu zikri sözünün tesirli olmasını ve herkesten tazim görmeyi isteyen kişilerin günde ihlaslı olarak 324 kere

zikretmeleri tavsiye olunur.

Ya Hayy ismi şerifini zikretmeye devam eden kişinin hem ömrü uzun hem de afiyette olduğu gibi kalbi de Allah ın nuru ile nurlanır. Hasta olanlar okuması halinde şifaya

kavuşurken, Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini 184 defa zikredenin her muradı Allah ın izni ile gerçekleşir. Bir de yine Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum isimlerini birlikte olarak

zikretmeye devam eden kimseler ise Allah yolundan ayrılmazlar.

EL-KAYYUM

Gökleri, yer ve her şeyi tutan anlamına gelen bu zikri her gün 156 kere okuyan kişi Allah’ın izni ve inayeti ile her istediğine ve dileğine kavuşur.

Ya Kayyum ismini zikreden kişilerin tüm ismi zahmetsizce yerine geleceği gibi, her başladığı işte muvaffak olur. Ya Kayyum ismini zikretmeye devam eden kişilerin uyku

ağırlıkları gideceği gibi ezber güçleri de artar.

EL-VACİD

İstediğini istediği anda bulan anlamına gelen EL VACİD ismi şerifini kaybedilen şeyi bulmak için günde 196 kere okuyan kişi aradığı her ne ise Allah ın izni ile bulur.

Ya Vacid ismini günde 5 vakit namazın ardından 14 kez okumaya devam eden kişinin elindekiler zayi olmayacağı gibi, hileci ve büyücülerin kötülüklerinden de kurtulurlar.

EL MACİD

Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan anlamlarına gelen EL MACİD ismini kazancın bolluğu için günde 2304 kere okumak lazım gelir.

Ya Macid ismini sürekli tekrar edenlerin kalpleri nurlandığı gibi 5 vakit namazların ardından 465 kere okuyan kimselerin malı mülkü de artar. Muteber bir insan olan bu kişiler

herkes tarafından sevilir ve sayılır. Her gün zöhre saatinde 48 defa okuyan bela ve musibetlerden uzak olduğu gibi yaptıkları dualar da Allah ın izni ile kabul olur.

EL- VAHİD

Asla ortağı ve benzeri olmayan anlamına gelen EL VAHİD ismini günde 3669 kere zikreden kişilerin kalbi nurlanır, aklı uyanır ve tüm istekleri yerine gelir.

Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyan kişinin kalbi, bütün kötü düşüncelerden ve yorgunluktan arınır. Mahlukatın şerrinden emin olur ve kalbi kuvvetlenir.Bu ismi şerifi günde

4000 kere okuyanın bütün istek ve dilekleri yerine gelir

ES-SAMED

İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer anlamına gelen ES-SAMED ismini günde 134 kere zikreden kişi hiç kimseye muhtaç olmaz.

Bununla birlikte Ya Samed ismini zikreden işi bütün günlük zaruri ihtiyaçlarının temininde kimseye muhtaç olmaz. Bu zikre devam eden kişi irfan sahibi olur ve Ya Samed ismini

520 defa okuyan kişi açlık hissi duymaz. Bu ismi şerifi bir kağıda yazarak suda beklettikten sonra bu suyu içen kişinin iradesinin kuvvetlendiği de bilinir.

EL-KADİR

Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren anlamına gelen bu zikri günde 305 kere okumaya devam eden kişi isteklerini yapmaya muktedir olur.

Ya Kadir ismini sürekli zikreden kimseler arzu ettikleri her şeye kavuşurlar. Hastalar hastalıkları için okurlarsa Allah ın izni ile şifa bulurlar. Yine bu ismi şerifi her

abdest sonrasında 100 kere okumayı adet haline getiren kimseler varsa eğer düşmanlarına karşı zafer kazanmış olurlar.

EL-MUKTEDİR

Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan manalarına gelen bu ismi her gün 774 kere okuyan kişi başladığı her işte Allah’ın izni ile başarılı olur.

Ya Muktedir ismini zikreden kimse hiçbir işten bıkmaz, yılmaz ve her işinde Allah’ın izni ve inayeti ile başarılı olur. Yine Ya Muktedir ismi şerifini zikretmeye devam edenlerin

ruhu kuvvetlenerek, cin,insan ve şeytanın şerlerinden de Allah’ın izni ile uzak olur.

EL-MUKADDİM

Mukaddim istediğini öne alan ve ileri geçiren anlamına gelen bu ismi günde 184 kere okumaya devam eden kişi daima yükselir.

Ya Mukaddim ismini zikreden kişiler iktidar, güç ve kuvvet sahibi olurlar. Savaş meydanında okunduğu takdirde düşmana karşı zafer elde etmek için önemlidir.

EL-MUAHHİR

İstediğini geride bırakan anlamına gelen bu ismi şerifi, kötü birinin sizden uzaklaşmasını istiyorsanız günde 847 kere zikretmelisiniz.

Ya Muahhir ismini okuyan tevbe eder ve takva sahibi olma yolunda Allah ın izni ile ilerler. Bu ismi sürekli zikreden kişilerin basiret gözleri açılır ve kötü düşüncelerden

uzaklaşırlar. Bunun yanı sıra ibadet etmede zorlanmaz ve isteklerine kolaylıkla kavuşurlar.

EL-EVVEL

Evvel ilk anlamına geldiği gibi her başlanan ve yapılan hayırlı işte öne geçmek için bu zikir günde 37 kere okunur.

Bu ismi şerifi sürekli olarak okumaya devam eden kişi her isteğine kavuştuğu gibi, yola çıkmadan önce okunursa tüm yolculuk sıkıntılarından kurtulmaya da Allah’ın izni ile

vesile olur.

EL-AHİR

Son anlamına gelen bu ismi şerifi ömür uzunluğu dileği için günde 801 kere okumak gerekir.

Ya Ahir ismini sürekli tekrar edenlerin düşmanları hezimete uğrar ve kişi kuvvet kazanır. Bununla birlikte bu zikre devam edenlerin kalbi Allah sevgisi ile dolup taşarken, rızkı

bereketlenir. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini günde 838 kere okuyan kişiler hem dünyada hem ahrette üstün makamlara erişir.

EZ-ZAHİR

Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen anlamlarına gelen EZ ZAHİR ismi şerifini her meselenin özü ve gerçekliği için günde 1106 kere okumak faydalı olacaktır.

Ya Zahir ismini zikre devam edenin kalbi nurlanırken, gizli sırlara da vakıf olacağı bilinir. Bu zikre devam edenlerin ahlakı da Allah ın izni ile güzelleşir.

EL-MÜTEALİ

Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen bu ismi şerif, günde 551 kez zikredildiğinde istediği mevkiye gelmek için ve yücelmek için vesile olacaktır.

Ya Müteali ismini devamlı zikreden kişi salaha erdiği gibi, her bakımdan güçlenir ve kuvvetlenir Bunun yanı sıra makam ve mevkisi de yükselir, istekleri geri çevrilmez.

EL-BATIN


Her şeyden gizli anlamına gelen EL BATIN ismi şerifini günde 62 kere okumaya devam eden kişinin nefsi kendisine itaatkâr kalbi de geniş olur.

Ya Batın ismini zikre devam eden kişi korktuklarından emin olduğu gibi kalbi de Allah’ın izni ile geniş olur. Bunun yanı sıra istediği şeylerden rüyalarında ve uyanıkken de

haberdar olmaları muhtemeldir.

EL-VALİ

Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden anlamına gelen bu ismi şerifi günde 47 kere okumaya devam eden kişilerin sözleri karşılarındakilere tesirli ve

insanların sevdikleri bir şahsiyet olmak için faydalıdır.

Ya Vali ismini zikre devam eden kişiler afetlerden korunur ve emir ve istekleri yerine getirilir. Bu ismi şerifi gece ve gündüz 10 bin defa okuyan kişi veli kullardan sayılacağı

gibi evliyalar ile de görüşür.

EL-BERR

Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden anlamına gelen bu ismi şerifi günde 202 kere zikretmeye devam eden kişi her durumda iyilik bulacaktır.

Ya Berr ismini okumaya devam eden kişiler bütün mahlukatların zararları ve şerlerinden korunurlar. Bu ismi okuyanların dilleri hep hikmet söylediği gibi okuyan kişinin makam ve

mevkisi de artar. Alkolik ve Allaha a isyan eder durumda olan kimseler günde 700 defa Ya Berr ismini okumaya devam ederse kötü alışkanlıklarından Allah’ın izni ile

kurtulacakları gibi halleri de düzelecektir.

ET-TEVVAB

Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden anlamlarına gelen bu ismi şerifi günde 409 kez zikredenlerin tövbeleri kabul olunur.

Ya Tevvab ismini sürekli zikreden kişiler zalimin zulmünden de korundukları gibi, geçim sıkıntısı yaşamazlar ve rızık kapıları onlara da açılır. Bunun yanı sıra yine günde409

kez bu zikri okumaya devam eden kişilerin hem dünyevi hem de uhrevi bütün işleri düzene girer Allah’ın izni ile.

EL MÜNTEKİM

Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran anlamına gelen bu ismi şerifi her gün 630 kere zikreden kişi zulümden ve fenalıklardan alıkonur.

Ya Müntekim ismini zikre devam edenler düşmanların şerrinden de emin oldukları gibi, hiç kimse bu zikre devam edene Allah’ın izni ile zarar veremez.

EL-AFÜVV

Çok affeden manasına gelen bu ismi her gün 156 kere okuyan kişinin kalbi huzurla dolar ve rızkı bollaşır.

Ya Afüvv ismini zikre devam eden kişilerin ahlakı güzelleşir, Allah’ın mağfiretine mazhar olurlar. Öfkelenildiği zaman 10 defa Ya Afüvv ismini zikreden kişilerin öfkesi de o an

Allah ın izni ile diner.

ER-RAUF

Çok lutfeden ve çok esirgeyen anlamına gelen bu ismi şerifi her gün 287 kere okumaya devam eden kişi hiçbir varlıktan zarar görmez.

Ya Rauf ismini zikre devam eden kişinin kalbi şefkatle dolacağı gibi, ruhu da latifleşir. Eşiyle arasında geçim sıkıntısı bulunanlar varsa bu kişiler Utarit saatinde 286 kere bu

zikir devam edilirse Allahın izni ile tüm sorunlar ortadan kalkar.

MALİKÜL-MÜLK

Mülkün ebedi sahibi olan manasına gelen bu ismi günde 212 kere zikre devam eden kimselerin mal ve kazancına hiçbir zarar gelmez.

Ya Malikül Mülk ismi şerifini halvet ve riyazet halinde olarak 40 gün ve günde 8 bin defa okuyarak okuma esnasında tütsü yapan kişi bu ismin hadimi ile görüşür.

ZÜLCELALİ VEL İKRAM

Hem kerem hem de büyüklük sahibi anlamına gelen bu ismi günde 1155 kere okuyanın tüm işleri Allah’ın izni ile kolaylıkla görülür.

Ya Zülcelali vel ikram ismini zikreden kişiler vesveseden korunurlar ve okuyan kişinin dünya hizmetçisi olur.

EL-MUKSİT

Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan manasına gelen bu ismi günde 209 kez okumak eşlerin arasının düzeltilmesi için faydalı olur.

Ya Muksit ismini zikretmek ateş söndürme ve insanı sakin kılma hususlarında da Allah’ın izni ile etkilidir.

EL-CAMİ

İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan anlamına gelen bu zikir küsleri barıştırmak için günde 114 kere okunur.

Ya Cami ismini zikreden kimseler ayrılık ve hasret çekmedikleri gibi, hem dünyada hem de ahrette saadete erer. Bir şeyi kaybolan ya da kaçan kimseler günde 114 kere bu zikre

devam ederse aradığını bulur.

EL GANİYY

Çok zengin anlamına gelen bu zikri günde 1060 kez okumaya devam eden kişi büyük bir servetin sahibi olur.

Ya Ganiyy ismini zikre devam eden kişiler hem maddi hem de manevi zenginliğe ulaşırlar. Bu kişiler zenginlerden olurlar.

EL MUĞNİ

Dilediğini zengin kılan anlamlarına gelen bu ismi günde 1100 kere okuyan kişi geçim genişliğine ve zenginliğe sahip olur.

Ya Muğni ismini her gün zöhre saatinde 1100 kere çeken kişiler ruhi bunalımdan kurtulurlar.

EL- MANİ

Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen anlamına gelen bu ismi günde 161 kere zikreden kişiler kaza ve belalardan korunurlar.

Ya Mani ismi insanı şehvetten ve nefsi duygularından korurken yatarken okunduğu takdirde eşler arasındaki soğukluğun giderilmesinde faydalı olmaktadır.

ED-DARR

Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan anlamına gelen bu ismi şerifi günde 1001 kere okumaya devam eden kişiler kendilerine zarar veren kişilerin kahrına vesile olurlar.

Bu ismi okuyan kimseler insanların zarar ve şerlerinden muhafaza olurlar.

EN-NAFİ

Faydalı şeyleri de yaratan anlamına gelen bu ismi günde 201 kere okuyan kimse hastalıklardan korunur ve şifa bulur.

Ya Nafi ismini zikredenler güzel bir hayat yaşadıkları gibi, sırlara vakıf olurlar. Hastalıklar da bu zikir ile şifa bulur Allah’ın izni ile.

EN-NUR

Aydınlatan ve yol gösteren anlamlarına gelen bu ismi 256 kere günde okuyan kimselerin kalpleri nurlanır ve doğruyu yanlışı görmede yetkilenirler.

Ya Nur ismini zikre devam edenlerin kalplerindeki nur, yüzlerine de yansır.

EL-HADİ

Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren anlamlarına gelen bu ismi günde 400 kere okuyanların çocukları itaatkar olur.

Ya Hadi ismini zikreden kimseler hidayete erer, rızıkları çoğalır.

EL-BEDİ

Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden anlamına gelen bu ismi günde 86 kere zikreden kişi, Allah ın maddi manevi yardımına nail olur.

Ya Bedi ismini zikreden işlerinde ilerlerken zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olanlar okuduğu takdirde iş bulurlar.

EL-BAKİ

Varlığının sonu olmayan anlamlarına gelen bu ismi günde 113 kere okumaya devam edenlerin ömürleri uzun ve sıhhatli olurlar.

Ya Baki ismini zikre devam eden kişiler korktuklarından emin oldukları gibi, ellerinde bulunan mal ve mülkleri ellerinden gitmez.

EL VARİS

Hakiki malik anlamına gelen bu ismi şerifi günde 707 kere okumaya devam edenler uzun ömürlü, bol rızıklı ve şerefli olurlar.

Ya Varis ismini zikre devam edenler, isteklerine çabuk kavuştukları gibi, kötülüklerden de muhafaza olurlar. Aynı zamanda mal mülk ve itibar sahibi olurlar.

ER-RAŞİD

Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran anlamına gelen bu ismi günde 514 kere zikreden kişiler içki ve zinadan kurtulur ve ahlakları güzelleşir.

Ya Raşid ismini zikredenlerin amelleri kabul olur. Bu ismi okuyanlar pişman olacakları şeyler yapmazlar, işleri kolaylaşır.


ES-SABUR

Çok sabırlı manasına gelen bu ismi şerifi, günde 298 kez okumaya devam eden kişiler başladıkları işleri kolay bitirirler.

Ya Sabur ismini çokça zikreden kimseler, şiddet ve zorluk çekmez, Kalbi Allah sevgisi ile nurlanır, Bela, zulüm ve iftiralardan uzak kalır ve teşebbüs ettiği her işte Allah’ın

izni ile muvaffak olurlar.--------------------

ESMA-ÜL HÜSNA

ESMAÜL HÜSNA’dan gezinti
ALLAH’u ekberdir isimlere cami,
oluyor varlıklara hami,
Ebedidir daimidir daimi,
Vasi olan ALLAH’u ekberdir ancak.

RAHMAN’ dırki rahmeti başka,
Alemde ne varki rahmetinden başka,
Bunları anladığında geçersin aşka,
Cümleyi koşturan RAHMAN’dır ancak.

RAHİM’ dir gizli sırlar faş eder,
İçerden bir zaman dışını yeder,
Sırrına erince şüphelerin gider,
Gizliye erdiren RAHİM’dir ancak.

MELİK’ tir mülkünü eyledi bina,
Her yönden kendini etti sena,
Acaba dersenki ne oldu bana,
Mülkünün sahibi MELİK’tir ancak.

KUDDÜS’ tür mukaddestir mukaddes,
Ruhu kudsiden gelir bu ses,
Derununa çeker ondaki heves,
Özünün varlığı KUDDÜS’tür ancak.

SELÂM’ dır selim’e erdirir varlığı,
Bırakmaz ortada hiç darlığı,
Kendi kendinde bulunca yarlığı,
Seni sana bulduran SELÂM’dır ancak.

MÜ’MİN’ ile imane erişirsin,
Sonsuz bir tevhide girişirsin,
Gerçek varlığına dönüşürsün,
İman sahibi eden MÜ’MİN’dir ancak.

MÜHEYMİN’ de zatına ulaştırır,
Tüm alemi sana yaklaştırır,
Böylece yüce dağlar aştırır,
Seni seninle bulan MÜHEYMİN’dir ancak.

AZİZ’ dir azameti ile mevcud,
İzzet’i ile buldu vücud,
Her şey ona mutlak eyledi sücut,
Dilediğince hükmeden AZİZ’dir ancak.

CEBBAR’ dır yürütür işleri cebran,
Kontrölda bütün alem her an,
Boş geçirdiğin günlerine yan,
İşleri yürüten CEBBAR’dır ancak.

MÜTEKEBBİR’ dir kibriya sahibi,
Bozamaz onunla kimse ahdini,
Sende’de belirir oldunsa yakiyni,
Kibriyadır örten MÜTEKEBBİR’i ancak.

HALİK’ tir dilediğince Halk eder,
Mahlûkunu hep sena eder,
Cümle varlığı içten dıştan yeder,
Hâlk eden halk olan HALİK’tir ancak.

BARİ’ dir zamanlaması tam olan,
Her şeyi yerli yerinde bulan,
Bütün zamanlara hemen dolan,
İşleri yerince yürüten BARİ’dir ancak.

MUSAVVİR’ Şekil eder her şeyi,
Netice için oldurur gayeyi,
Her varlığa koyan mayeyî,
Varlığı tasfir eden MUSAVVİR’dir ancak.

GAFFAR’ dır örter bağışlar niceyi,
Dilediğince çözer bilmeceyi,
Dualarla geçirirsen geceyi,
Günahları örten GAFFAR’dır ancak.

KAHHAR’ dır dilediğini kaldırır,
Gerekeni yedi kat dibe daldırır,
Farketmeden ayağını kaydıdır,
İstemediğini kaldıran KAHHAR’dır ancak.

VEHHAB’ dır karşılıksız verir,
İsteklerin nerden, nerden gelir,
Lütfunu görünce benliğin erir,
Ücretsiz veren VEHHAB’dır ancak.

REZZAK’ dır cümlenin rızkı elinde,
Zahir batın almağa gelinde,
Sizde REZZAK gibi hep verinde,
Daha çok verecek REZZAK’dır ancak.

FETTAH’ İle her dem, açılır sırlar,
Yükselir göğe iştiyak arzular,
Bedenlerinden çıkar arzlılar,
Her yönden Feth eden FETTAH’tır ancak.

ALİYM’ dir zatıyla bilir her şeyi,
Kır boşa doldurduğun şişeyi,
Gerçek ilmi bul dönersin köşeyi,
Zat’i ilme ALÎYM’ erdirir ancak.

KABZ’ dır nefsini bilki kabz eden,
Kaçamaz hiç bir zaman önünde giden,
Hâlden hâle koyup havanda ezen,
Nefsini alt eden KABZ’dır ancak.

BASİT’ Geldiğinde açılır gönlün,
Her şeyi seversin olur özlün,
Halin kale gelir olur sözlün,
Seni bir hoş eden BASİT’tır ancak.

HAFIZ’ dır hıfz eder olduğu gibi,
Değiştirecek var ise çıksın hadi,
Her zerreye has gerçek kemali,
HAFIZ’ın mutlak hıfzındandır ancak.

RAFİ’ dir yüksektir her kemâlde,
Cümleyi birleştirir cemâlde,
Ne güzel özünü bulursun o hâlde,
Dereceleri arttıran RAFİ’dir ancak.

MUİZ’ dir izzetiyle zuhurda.
İzzet kendinindir yok kimse arada,
Tam bir tekliği vardır orada,
İzzetle tecelli eden MUİZ’dir ancak.

MUZİL’ dirki bakarsın zelil eder,
Kendine güvenenleri yok eder,
Benliğinin tam dikine gider,
Nefsini zelil eden MUZİL’dir ancak.

SEMİ’ dir duvar ta özündekini,
Eğer genişletirsen idrakini,
Anlarsın kulağının sahibim,
Bütün duydukların SEMİ’dendir ancak.

BASIYR’ dir görür açık gizliyi,
Okur ezelde yazılan ezgiyi,
Başlatır her an yeni bir dizgiyi,
Varlığı seyr eden BASIYR’dir ancak.

HAKEM’ dir hakkıyle hükmeder hep,
Yanılmaz ne olursa olsun sebeb,
Huzurunda eyleyi ver edep,
Hakkını koruyan HAKEM’dir ancak.

ADİL’ dir adaleti çok geniş,
Eğer şübhen varsa olur iniş,
Nerden nereye bilirmisin gidiş,
Adaleti sürdüren ADİL’dir ancak.

LÂTİF’ tir bir ismi sureti yok,
Gönül böyleyi diler hele bak,
Cümleyi bu hale erdire Hak,
Lâtife erdiren LÂTİF’tir ancak.

HABİYR’ dir her şeyden mutlak haberdar,
Bizede bir şeyler haber vere yar,
Gafletten kurtulup eylemeli kâr,
Gerçeği bildiren HABİYR’dir ancak.

HALİYM’ dir bazen mülâyimdir işi,
Bulunmaz hoş görüde bir eşi,
Habibinin kırıldığında dişi,
Onları hoş gören HALİYM’dir ancak.

AZİYM’ dir azamet perdesi çeker,
Gönüllere korku tohumu eker,
Bayrağını ta arşa diker,
Azametini gerçek bilen kendidir ancak.

GAFUR’ dur bağışlar yanlışları,
Örtülür suçun dökersen yaşları,
Sende hoş gör düşen kardaşları,
Onları kaldıran GAFUR’dur ancak.

ŞEKÜR’ dür nimetlere şükr ettirir,
Özünü bazılarına tattırır,
Yavaş yavaş sevgisini arttırır,
Nimeti arttıran ŞEKÜR’dur ancak.

ALİY’ dir yücedir yücedir yüce,
Anlatamaz hiç bir kelâm ne hece,
Sahibdirki hiç görülmemiş güce,
Senide yücelten ALİY’dir ancak.

KEBİYR’ dir büyüklüğü hep sonsuz,
Alemler her zerrede olmaz onsuz,
Bu varlığı zannetmeki Ruhsuz,
Büyüklüğünü bilen KEBİYR’dir ancak.

HAFİYZ’ dir küçük görülmekten korur,
Sonunda yolu itidale varır,
Her bakımdan hakkını alır,
Asaletini koruyan HAFİYZ’dir ancak.

MUKİYD’ dir kendinde akd eder ancak,
Çekilir göğe bir yeşil sancak,
Kim çıkarki akdini bozacak,
Akdini koruyan MUKİYD’dir ancak.

HASİYB’ dir her şeyinde hesaplı,
Varlıklar zuhura çıkar itinalı,
Görünürler daha sonra edalı,
Cümle hesapları tutan HASİYB’dir ancak.

CELİL’ dir korku saçar gönüllere,
Yol vermez benlikle öten dillere,
Dikkat et gidersin yadellere,
Aşıklara huşu veren CELİL’dir ancak.

KERİYM’ dir atası boldur onun,
Keriymi bulmassan ne olur sonun,
Lûtfuna koş benliğinden soyun,
Cömertlerin cömerdi KERİYM’dir ancak.

RAKİYBdir cümle varlıklar mahâlli,
Hepsinden yücedir alidir ali,
Gayret edersen bulursun cemali.
Her şeyin üstünde RAKİYB’dir ancak.

MUCİYB’ dir icabet eder er geç,
Muradını bildir sen kalma geç,
isteklerini çok iyi seç,
İhtiyacına cevap veren MUCİYB’dir ancak.

VASİ’ dir her şeyi sonsuz o kaplar,
Anlatmağa kâfi gelmez lâflar,
İçten dıştan bütün ihatalar,
VASİ’ hükmüyle oluşur ancak.

HAKİYM’ dir her şeyi hikmetle işler,
İdrak ettiğinde göğsün genişler,
Kalmasın gönlünde şu bu teşvişler,
Hikmetle iş gören HAKİYM’dir ancak.

VEDUD’ dur her mahalde sevilen,
Aşık ile maşukta görülen,
Tüm yanan gönüllerde beliren,
Sevgiyi cihana salan VEDUD’dur ancak.

MECİD’ dir yücedir yücedir yüce,
Bu yücelik büyük bir hece,
İster gündüz olsun ister gece,
Her an yücelen MECİD’dir ancak.

BAİS’ tir ölüleri diriltir,
Gafleti uyanıklığa erdirir,
Seni sana gerçekten buldurur,
Zor işleri kolaylaştıran BAİS’tir ancak.

ŞEHİYD’ dir her şeye şahiddir bil,
Şahid olduğunu söylemez her dil,
Dikenleri çevirerek eyle gül,
Yaptıklarına şahid ŞEHİYD’dir ancak.

HAK’ tır her şeyi hakkıyle eder,
Şüphesi olan ziyana gider,
Varlıkları perçeminden yeder,
Her zuhurda Hak alan HAK’tır ancak.

VEKİYL’ dir her şeye vekâleti var,
Bilmemki nasıl bulunur böyle yar,
Gönlünün yarasını eliyle sarar,
Cümle işleri gören VEKİYL’dir ancak.

KAVİ’ dir sağlamdır mutlak güven,
Korkma bırakmaz yolda giderken,
Dal deryaya boğulmassın yüzerken,
Her zorlandığında kurtaran KAVİ’dir ancak.

METİYN’ dir metanetli sarsılmaz,
Kurduğu, sistemi kimse yıkamaz,
Öyle seddirki yüce, aşılmaz,
Seni her şeyden koruyan METİYN’dir ancak.

VELİ’ dir saliklere yol gösterir,
Gönüllere aşk rüzgârı estirir,
Ağyar ile dostluğu kestirir,
Hakka yaklaştıran VELİ’dir ancak.

HAMİYD’ dir hamd ile varılır mutlak,
Hamd edende bulunur güzel ahlâk,
Belki bir gün hamd’ı bulursun elhak,
Gerçek hamda ulaştıran HAMİYD’dir ancak.

MUHSİ’ dir tafsilâtlı getirir,
Her varlığın hesabını yetirir,
Tümden hepsine akıl erdirir,
Tafsilâtı düzenleyen MUHSİ’dir ancak.

MÜBDİ’ dir her şeyin kaynağı ondan,
Yoktur başka gelenler daha sondan,
Haber aldınsa hemen bundan,
Her şeyin kaynağı MÜBDİ’dir ancak.

MUİD’ dir varlığını oluşturan,
Devamlı bakımına koşturan,
Yaranlarının zevkiyle coşturan,
Varlığını yenileyen MUİD’dir ancak.

MUHYİ’ dir hem hayata kavuşturur,
Cümleyi yaşama alıştırır,
Durmadan yeniler oluşturur,
Varlığa can veren MUHYİ’dir ancak.

MUMİYT’ tir benliğini öldüren,
Seni tâ derinlere gömdüren,
Gönül tarlanı güzelce sürdüren,
Seni senden kapan MUMİYT’tir ancak.
HAY’ ile hayat bulursun elbet,

Yaşamın ne olduğunu derk et,
Eğer yaşıyorsan binlerce şükret,
Hay ile sıfatlanan HAY’dır ancak.

KAYYUM’ dur mevcudat onunla kaim,
Gerekeni yapar her yerde daim,
Bütün varlığa olmuştur hakim,
Varlıkları ayakta tutan KAYYUM’dur ancak.

VACİD’ dir ancak tek vücud sahibi,
Sonsuz varlığın bulunmaz sahibi,
Koyma artık varlığa gayriği,
Varlığın vücudu VACİD’tir ancak.

MACİD’ dir yücedir yüceden yüce,
Kimse eş olamaz böyle güce,
Bulunmaz elbette onda gece,
Kendi kendinde yüce olan MACİD’tir ancak.

VAHİD’ dir esmada seyr eder kendini,
Kurar mutlaka varlık bendini,
Ef’âlde tamamlar mutlak seyrini,
Kesreti toplayan VAHİD’dir ancak.

AHAD’ dır ZAT’tır Zattan sorulmaz,
Bu vadinin önünde durulmaz,
Gerçek benliktir kafa yorulmaz,
A’madan ilk zuhur AHAD’dır ancak.

SAMED’ dir bir şeye muhtaç değil,
Her şey ona muhtaçtır bunu bil,
Aczini idrak et önünde eğil,
Bütün ihtiyaçları gören SAMED’dir ancak.

KADİR’ dir kudretini izhar eder,
Dilediğini dilediğine çeker,
Her varlığın tohumunu eker,
Buyruğunu sürdüren KADİR’dir ancak.

MÜKTEDİR’ dir zuhura çıkarmaya,
İcadını sahraya yaymaya,
Bir uçtan bir uca kayıp akmaya
Bütün bunlara bakmaya MÜKTEDİR’dir ancak.

MUKADDİM’ Dilediğince eder takdir,
Kime ne dilerse verir takrir,
İstediğini öne getirir,
Gereğince sıra yapan MUKADDİM’dir ancak.

MUAHHİR’ Dilerse eder tehir,
Bazılannı sonradan verir,
Sırasıyla alacaklar gelir,
Tehir eden MUAHHİR’dir ancak.

EVVEL’ dir herşeyin evveli,
Böyle olduğuna deyin beli,
Varlığı ezelidir ezeli,
Her şeyin önü EVVEL’dir ancak.

AHIR’ dır çünkü her şeyin sonu,
Kim böyle hep tanımassa onu,
İyi anlaşılmaz bu konu,
Her şeyin sonunu getiren AHIR’dır ancak.

ZAHİR’ dir her varlıktaki zahir,
Bunu bilince olursun tahir,
Kendim bilmeği eyleme tehir,
Bütün gördüklerin ZAHİR’dir ancak.

BATIN’ dır her şeyin batını hep,
Çünkü batındır zuhura sebeb,
Bazen gerekir cümleye edeb,
Varlık gelişiyor BATIN’dan ancak.

VALİ’ dir indindedir siyaseti,
Hiç boşa gitmez edersen gayreti,
Anla artık ondaki hayreti,
Bütün siyaseti yapan VALİ’dir ancak.

MÜTEALİ’ İlmi yayılır daim,
Bununla varlıkları eyler kaim,
Çünkü kendisi alimdir alim,
İlmi ile yücelen MÜTEALİ’dir ancak.

BERR’ dir her şeyi devamlı verir,
Hakikatleri sırasıyla bildirir,
Sonunda gerçeklere erdirir,
Temize çıkaran BERR’dir ancak.

TEVVAB’ dır TEVbeleri kabul eden,
Gaflet ehlini hakka döndüren,
Gerçekleri yerinde gördüren,
Ümitleri güçleştiren TEVVAB’dır ancak.

MÜNTEKİM’ dır alır intikamını,
Belirtir doğruluk ahkamını,
Seçer DÜŞKÜNlerden yaranını,
Haksızlığı önleyen MÜNTEKİM’dir ancak.

AFÜVV’ dür bağışlar kulunu,
Açar dilerse kapanmış yolunu,
Dikkat et düzelt sağını solunu,
Günahları bağışlayan AFÜVV’dür ancak.

RAUF’ tur merhamed eder kuluna,
Can vermek gerektir hep yoluna,
Girmiş isen nefsinin koluna,
Sana yardım eden RAUF’tur ancak.

MALİKEL MÜLK’ tür mülkün sahibi,
Mülkünde komaz asla gayriyi,
Yoktur bulamassın hiç ayrıyı,
Sahib olan MALİKEL MÜLK’tür ancak.

ZÜLCELÂLİ
VELİKRAM’ dır şübhesiz,
Bunu eğer böylece bilirseniz,
Sizde ikrama ulaşırsınız,
İkram ZÜLCELÂL’den dir ancak.

MUKSİD’ dir hak eden alır hakkını,
Boşa geçirme sende vaktini,
Bozma sakın yaptığın akdini,
Hak edene veren MUKSİD’dir ancak.

CAMİ’ dir toplar kendinde her şeyi,
Bırakmaz dışında hiç bir şeyi,
Oluşturur birliği gayeyi,
Her makamda toplayan CAMİ’dir ancak.

GANİ’ dir varlıktan ihtiyacı yok,
Her şeyi vardır hemde boldur çok,
Sen zenginim deme aradan çık,
Mülkü sonsuz olan GANİ’dir ancak.

MUGNİ’ dir dağıtır zenginliğini,
Tanıtır her yerde benliğini,
Kaldırtarak senin senliğini,
En çok dağıtan MUGNİ’dir ancak.

MANİ’ dir hayrına engel koyar,
Böyle oyunla ayağın kayar,
Vazgeçirmek için imtihan eder,
Hayrını güçlendiren MANİ’dir ancak.

DARRUN’ Daralanlara eder yardım,
Zorlanınca gidersin adım adım,
Yardım görmek güzel bir tadım,
Zorlananlara yardım eden DARRUN’dur ancak.

NAFİ’ dir nefy eder kaldırır şerri,
Getirir oturtur güzelce berri,
Kalmaz gönlünde kötülük gayri,
Şerleri kaldıran NAFİ’dir ancak.

NUR’ dur varlığı aydınlatandır,
Bütün mevcudatta parlıyandır,
Gönüllerde her zaman doğandır,
Her şeyi aydınlatan NUR’dur ancak.

HADİ’ dir eder hakkı tebliğ,
Çağrısı açıktır ve beliğ,
Buldursun hepimize doğru yolu,
Kendi yolunu açan HADİ’dir ancak.

BEDİİ’ dir icad eder yenilik,
İşlerini yap hep ona yönelik,
Böylece tanır sana öncelik,
Yenilikler olursa BEDİİ’dendir ancak.

BAKİ’ dir hep hayali kaldıran,
Gerçek hakikatine daldıran,
Sana seni her yönde bulduran,
Seni ebedi eden BAKİ’dir ancak.

VARİS’ idir mülkünde cümlenin,
Her yönde sahibidir alemin,
Kim olduğunu bil mülkü verenin,
Her şey her zaman VARİS’indir ancak.

REŞİYD’ dir rüştünü izhar eder,
Cümle böylece kemale gider,
Sonunda ilahi cemale erer,
Rüştüne erdiren REŞİYD’dir ancak.

SABIR’ dır acele etmez bir gün,
Dut yaprağı atlas olur bir gün,
Artık kendine ver güzel bir yön,
İnnallâhe meas SABİR rin dir ancak.


israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,383

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Sunday, November 6th 2016, 8:21pm

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.